Uppvärmningspausen och IPCC

Vi har uppmärksammat uppvärmningspausen (på engelska har den i den klimatvetenskapliga litteraturen kallats bland annat ”hiatus”, ”pause” eller ”plateau”) här på Klimatupplysningen och själv har jag skrivit en serie inlägg om den. Inläggen förlöjligades ofta av en del kontrahenter men vartefter fick uppvärmningspausen alltmer uppmärksamhet även bland klimatforskarna. Nu har IPCC tagit upp uppvärmningspausen till diskussion vilket i sin tur lett till nya diskussioner bland klimatforskare och i bloggosfären. Här kommer några spridda funderingar om detta.

Diskussioner av uppvärmningspausen (min översättning av hiatus på engelska) har ofta förlöjligats av skribenter på en del andra klimatbloggar där man typiskt använt uttryck som ”den förmenta uppvärmningspausen” och liknande ordalag för att betona hur betydelselös denna ändrade temperaturutveckling skulle vara enligt deras åsikt. Nu har IPCC kommit med den vetenskapliga rapporten AR5 och jag sökte på ordet ”hiatus” i pdf-versionen. Detta ord förekommer cirka 50 gånger i rapporten. Så IPCC går tydligen på samma linje som Klimatupplysningen, nämligen att uppvärmningspausen är betydelsefull. 🙂

Här följer några funderingar om hur uppvärmningspausen presenteras i rapporten och i IPCCs Summary for Policymaker (SPM).

Uppvärmningspausen i SPM

I den vetenskapliga rapporten förekommer ordet hiatus på många ställen men är inte alls nämnt i SPM. Uppvärmningspausen diskuteras på sidan SPM-3 i samband med temperaturutvecklingen och och på sidan SPM-10 i samband med klimatmodellerna, men liksom i förbigående. Det är en stor skillnad mot den vetenskapliga rapporten i sig själv där man har en ingående diskussion och spekulerar över uppvärmningspausens orsaker. Judith Curry har ett intressant blogginlägg om detta, IPCC’s pause ‘logic’.

På sidan SPM-3 hänvisar man till följande figur SPM.1a:

SPM figur 1

Jag tycker inte att uppvärmningspausen framgår särskilt tydligt i denna figur, beroende på att man använt tioårsmedelvärden för det nedre diagrammet. Jämför om man i stället använder femårsmedelvärden:

Femårsmedelvärden

Uppvärmningspausens längd tycker jag kan sägas vara från och med 1997 enligt SPM. Där skriver man på sid SPM-3 (inklusive fotnot nr 5):

uppvärmningens hastighet under de senaste 15 åren (1998-2012, 0.05 [-0.05 till +0.15] C per årtionde), som börjar med en stark El Niño, är mindre än den hastighet som beräknas sedan 1951 (1951-2012, 0,12 [0,08 till 0,14] C per årtionde).

Trender för 15-årsperioder från och med 1995, 1996 och 1997 är 0,13 [0,02-0,24], 0,14 [0,03-0,24], 0,07 [-0,02 till 0,18] C per årtionde, respektive.

Enligt detta har det inte varit någon signifikant ökningstrend från och med 1997 (för 1995 och 1996 är konfidensintervallet, dvs. inom klammerparenteserna, positivt medan för 1997 ingår även negativa värden). Detta stämmer bra med den metod jag har använt för att bedöma uppvärmningspausen senast i blogginlägget Ett halvår till har gått med uppvärmningspaus. Följande figur från detta blogginlägg visar att 1997 inte signifikant skiljde sig från 2012, vilket inte heller de flesta åren däremellan gjorde:

Konfidensintervall skillnader

Klimatmodellerna och uppvärmningspausen

Trots svårigheterna med uppvärmningspausen framhåller IPCC i SPM att klimatmodellerna har förbättrats. Men som flera klimatforskare har invänt i den senaste tidens diskussion så står det nu klart att modellerna inte särskilt bra kan återge en sådan uppvärmningspaus som vi har sett de senaste 15 åren. Vi kan som exempel ta Hans von Storch, som intervjuades av Spiegel, där han säger:

På min institution, analyserade vi hur ofta en sådan 15-års stagnation i den globala uppvärmningen inträffade i simuleringarna. Svaret var: mindre än 2 procent av alla de gånger vi körde simuleringen. Med andra ord, mer än 98 procent av prognoserna visar att lika höga CO2-utsläpp som vi har haft under de senaste åren lett till en större temperaturökning.

Om det fortsätter på samma sätt i fem år till, måste vi, om inte redan tidigare, erkänna att något är fundamentalt fel med våra klimatmodeller. En 20-årig paus i den globala uppvärmningen sker inte i ett enda modellerat scenario. Men även i dag, finner vi det mycket svårt att förena den verkliga temperaturtrenden med våra förväntningar.

Vad Hans von Storch talar om kan illustreras av figure TS.14a från den vetenskapliga rapportens tekniska sammanfattning.

Figur från TS

Figuren visar hur simuleringarnas prognoser för det mesta har hamnat ovanför uppvärmningspausens temperaturutveckling (observera att de olika RCP-scenarierna inte skiljer sig från varandra i den tidsperiod där observationer och prognoser kan jämföras).

Judith Curry har påpekat det motsägelsefulla i att man i SPM har ökat sannolikheten för att människan orsakat uppvärmningen under andra halvan av 1900-talet från 90 till 95% trots att uppvärmningspausen innebär ett nytt tecken på osäkerheter. Här är ett talande utdrag från ett av hennes blogginlägg:

Igår frågade en reporter mig hur IPCC kom fram till siffran 95%. Här är det samtal som jag hade med honom:

Reportern: Jag hoppas att du kan svara på en fråga om den kommande IPCC-rapporten. När rapporten anger att forskare är ”95 procent säkra” att mänsklig verksamhet till stor del orsakar den globala uppvärmningen, vad betyder det? Hur är 95 procent räknat? Vad är grunden för det? Och om säkerheten har ökat från 90 år 2007 till 95 procent nu, betyder det att sannolikheten för någonting är större? Eller att forskarna bara är mer säkra? Och är det någon skillnad?

.JC: De 95% är i grunden en expertbedömning, det är en framförhandlad siffra bland författarna. Ökningen från 90 till 95% innebär att de är mer säkra. Hur de kan motivera detta är för mig obegripligt.

Reportern: Du menar att de skulle kunna sitta och säga, ”Hur säker är du?” ”Åh, jag känner mig 95 procent säker. Michael därborta vid Penn State verkar lite mer bestämd. Och Judy vid Georgia Tech verkar lite mindre. Så, ja, totalt sett skulle jag säga att vi är ungefär 95 procent säkra på saken. Snälla, säg att det är noggrannare än så.

JC: Ja, jag var ju inte i rummet, men i förra rapporten sade de 90%, och kanske de kände att det var lämpligt eller klokt att de visar på framsteg och höjer till 95%.

Reportern: Så det är verkligen så subjektivt?

JC: Såvitt jag vet är det så det går till. Inget av detta har någonsin dokumenterats.

JCs slutsats: Tja, jag har ingen aning om vad som händer i korvfabriken. 95% – ta det med en nypa salt (eller en whisky). Det är deras berättelse som de håller sig till. Uncertain T. Monster är inte glad.

From Josh: http://curryja.files.wordpress.com/2013/09/josh.jpg

I ett senare blogginlägg skriver Judith Curry följande där även Michael Manns respons framgår:

JCs kommentarer: MSM har varit relativt tysta om AR5 hittills, kanske nästa vecka kommer att ge några genomtänkta analyser. Även Twitterdiskussionen har varit ganska tråkig. Under tiden, kan man som underhållning läsa Michael Manns artikel, Den nya IPCC-klimatförändringsrapporten gör förnekarna överhettade, som inbegriper denna pärla:

Å andra sidan har serieklimatdesinformatören Judith Curry i en kommentar till samma tidning fem dagar senare meddelat: Konsensus förvrider bilden av klimatet.”

Michael Mann vill tydligen associera Judith Curry med seriemördare. Så trevligt! Apropå Manns nyspråksord klimatdesinformatör: Den som sa det var det.

Vad betyder komplexitetsparadoxen för IPCC?

Jag vill anknyta till mitt blogginlägg förra veckan Den stora stötestenen för klimatmodellerna är komplexitetsparadoxen. Där hade jag följande citat (Oreskes, 2003, se referenser i nämnda blogginlägg):

Likaså är det möjligt att tänka sig en modell där tillgängliga empiriska data är väl bestämda och där de styrande ekvationerna har ett gott stöd sedan lång tid, men där viktiga relevanta parametrar ännu inte har redovisats. En sådan modell skulle kunna vara ”bra” i termer av gällande vetenskaplig praxis men ändå fortfarande vara mycket öppen och därmed misslyckas med att göra tillförlitliga prognoser.

Min reflektion är att klimatmodellernas oförmåga att beskriva uppvärmningspauser så långa som den nuvarande verkar vara ett typiskt exempel på detta. I SPM framhåller man att klimatmodellerna har blivit bättre och till exempel beskrivit temperaturutvecklingen 1951-2010 på ett bra sätt. Men trots detta kunde de inte visa på uppvärmningspauser som den nuvarande.

Jag saknar därför en ordentlig diskussion av problem typ komplexitetsparadoxen i SPM. Vad jag kan se finns det ingen sådan och om man söker på ordet complexity i SPM så blir det bara en irrelevant träff. Men jag tycker att just en sådan principiell svårighet med klimatmodellerna måste vara viktig att lyfta fram för att man skall kunna göra bra riskbedömningar som grund för klimatpolitiska beslut. Klimatmodellerna är ju i hög grad det avgörande verktyget som man bygger de klimatvetenskapliga slutsatserna på.

Desto märkligare är det att den vetenskapliga rapporten i sig själv ändå tar upp saken. De använder inte ordet komplexitetsparadox men hänvisar till Oreskes artikel 1994 (se referenser i ovannnämnda blogginlägg). Så här skriver man på sidan 1-5:

Geovetenskapen studerar de många processer som formar vår miljö. Vissa av dessa processer kan förstås genom idealiserade laboratorieexperiment, genom att förändra ett enskilt element och sedan spåra effekterna av en sådan kontrollerad förändring. Men i likhet med andra natur-och samhällsvetenskaper, leder öppenheten hos miljösystemen, som beror på vår brist på kontroll av gränserna för systemet, deras rumsligt och tidsmässigt mångskaliga karaktär och komplexiteten hos interaktioner, ofta till att förhindra forskares möjligheter att definitivt isolera orsakssamband. Detta utgör i sin tur viktiga gränser för förståelsen av många slutsatser i geovetenskaperna (t.ex. Oreskes et al., 1994). Det finns många fall där forskarna har kunnat dra slutsatser med hjälp av statistiska verktyg med ett avsevärt stöd av bevis och med hög grad av trovärdighet, och konceptuell och numerisk modellering kan bidra till att skapa förståelse och intuition för interaktionen av dynamiska processer.

Jag tycker väl i och för sig att det är vagt skrivet. Det man skriver är en tillämpning av Oreskes synsätt och innefattar komplexitetsparadoxen även om denna inte nämns med namn. Men jag får det intrycket av ordvändningarna att man egentligen helst skulle slippa att det är som det är, att man hemskt gärna skulle vilja tänka bort att klimatmodellerna har denna stora svaghet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Bra Pehr!

  Man märker hur det finns en stege av minskad trovärdighet som stiger för varje steg i klimathotshierarkin.
  Från halvpissig sladdrig och ofullständig vetenskap i själva AR5 så förvandlas sammanfattningen till ja jag vet inte ens vad man ska kalla fanskapet och ännu värre blir det sedan när typ Stocker Wijkman stolpskottet EK och andra politruker oralt skall fritt tolka vad SPM säger … då blir det rena dårhuset och slutligen som dårhusets Quickar checkar sedan SR/SVT in i sista led och drar sina hallucinata upplevelser för svenska folket.

  Jag har kommit på vad Bergström Rohde Tjernström Rummukainen Slingo och alla i klimathotarexpertisen egentligen är experter på ! De är experter på cirkelresonemang om klimatet och man kan lära sig den expertis de besitter ganska snabbt genom att lära sig metoden. Man bygger helt enkelt upp en mängd olika tuvor att hoppa vidare på genom att växla åståenden observationer modeller ”forskarrapporter” och ”olika studier”. När man väl lärt sig metoden så klappar de ihop direkt när man kan alla tuvorna utantill. Det gäller bara att själv vara säker på vad som är vad så blir de helt perplexa när man följer med och lägger sig framför och blockerar hoppandet till nästa tuva eller lager av cirkelresonemang. De vet inte ett skit Pehr när det väl kommer till kritan om hur klimatet varierar eller vad som är naturligt eller av mänsklig påverkan. Cirkelresonemangen är bara skapade som skydd från det faktumet. Varfrö de vägrar ställa upp på debatter är inte så konstigt vem som helst av amatörskeptiker som lärt sig cirkelresonemangen gör dem löjliga och svamliga på studs!

  ”CO2 är en västhusgas” ”Människan påverkar klimatet” jovisst guuuuud så djupt, vad du kan!! … kan vi växla över till vuxenkanalen nu och då får lägga undan leksakerna till modeller först … så du kan hålla dig koncentrerad!

 2. bom

  Det vi bevittnar nu är en uppvisning i den högre skolan att äta kakan men ändå ha den kvar. SR har hittat en uppenbarligen engelskspråkig professor i marinbiologi vid GU. Denne figur drar till med att haven nu håller på att dö (eller åtminstone förändras radikalt). Första versen bygger på koldioxidhotet mot korallerna p g a ”försurningen” men sedan blir haven också varmare och då sjunker syrehalten i havsvattnet och och då blir det belly up för både fiskar och marinbiologiprofessorer! (men om haven gasar ur så förlorar dom väl koldioxid också och då borde väl kosyra”försurningen” påverkas). Det verkar på mig som om havet kan klara sig fint utan professorn – däremot verkar det som om professorn är väldigt beroende av havet.

  SR vetenskräpsredaktionen gör en kort time-out med hotandet och sysslar med hundbetendevetenskap från SLU. Prata med Din hund och bry dig om så stiger oxytocinhalten i blodet (förmodligen hos båda parterna?).

  Även de värsta hotjournalisterna behöver tydligen vila sig ibland! 🙂

 3. bom

  Kosyra var en neologi som var oavsiktlig – tänk in ett L tack!

 4. bom

  Dagens No Tricks är läsvärd. Det är nästan så att man ser TP mellan raderna (eller OH göteborgaren ni vet med ”Såhär är skeptikerna”).

  A couple of days ago I wrote about an article published in the print copy of Swiss magazine Weltwoche.

  That same article also had a side feature story on the myth of climate science consensus titled: Skeptics On The Rise – by Alex Reichmuth.

 5. Christopher E

  Pehr,

  Efter alla förlöjligande kommentarer du fått tidigare så är du verkligen väl förunnad din försiktiga ton av ”I told you so” i texten… 🙂

  Liknelsen med seriemördare var verkligen en ny höjdare från Mann. Något för en viss Thomas att bita i som menar att bara skeptiker slänger fula ord på ärliga och hårt arbetande stackare som Mann.

 6. Björn

  Jag har tidigare skrivit att begreppet uppvärmningspaus är en orimlighet, för det innebär faktiskt att vi förutsätter att uppvärmningen skall fortsätta efter pausen. Denna paus finns inte med i modellerna, därför måste verklighetens paus vara en anomali, snarare än att modellerna är felaktiga. När man jämför modellernas utfall jämfört med verkligheten, förefaller de löjeväckande. Alla modellerna verkar vara plagiat av någonting, men med olika parametrar för kurvornas stigning.

 7. Thomas P

  Pehrs grönblå figur visar hur ”trenden” (på det sätt han räknar) kan vara större än 0,2 grader per decennium sedan 1997. Naturligtvis väljer dock Pehr att inte ta upp osäkerheten åt det hållet.

 8. Ingemar Nordin

  Antag att den globala temperaturen fortsätter att stå still till 2050. Då kan man som alarmist (2050) kommentera den sista grafen i Pehrs inlägg så här: ”Våra modeller stämmer till 100% eftersom den observerade utvecklingen ligger inom osäkerhetsmarginalen för modellensemblen. Men eftersom våra modeller stämmer så bra, och det det finns modeller inom vår ensemble som visar på fyra graders höjning i slutet av århundradet, så är den risken absolut inte utesluten.”

  Och skulle man vilja vara ännu mer alarmistisk så är det bara att konstruera modeller som ger 5, 6, eller 7 graders höjning, och addera dem till gruppen av modeller. Logiken är klar som korvspad.

 9. Håkan R

  => Thomas #7

  Då den ”samlade vetenskapen” numera förefaller acceptera att de senaste 15 årens temputveckling varit obetydlig/obefintlig borde det väl snart vara läge även för dig att dra samma slutsats, eller börjar du också bli ”för…..re”.

 10. Stickan no1

  Man skall också ha i åtanke att uppvärmningspausen har inträffat samtidigt som CO2 utsläppen ökat kraftigt. Jag tror att många har uppfattningen att CO2 utsläppen globalt minskar på grund av ”klimatarbetet”. Så är inte fallet. CO2 utsläppen ökar fortfarande kraftigt. 2012 var ett nytt rekordår. Igen.
  Under den tid som temperaturen legat still har atmosfärens CO2 halt ökat från ca 360 till nästan 400 ppm. Det är en ökning med drygt 10%.
  Kopplingen CO2-klimat blir därför än mindre än ”bara” en uppvärmningspaus.
  När mänskliga CO2 utsläpp ökat med i storleksordning 40% under den tid som temperaturen varit oförändrad måste man fråga sig inte bara om modellerna räknar fel utan om de också utgår från felaktiga antaganden.
  Det räcker inte med låg klimatkänslighet för att förklara utebliven uppvärmning med kraftigt ökade utsläpp.

 11. Lasse

  Som Jordbo så är jag glad över att vi inte tycks vara på väg mot en katastrof.
  Som naturvetare så ser jag variationer i siffrorna som lockar till andra (del)förklaringar än den ständigt ökande CO2 nivån.
  Som siffertrixare så skulle jag vilja se nån utvärdera cyklerna som tydligt finns i siffrorna. För inte är de speciellt entydiga-eller?

 12. Sören G

  OT Rubrik i dagens gotlandspress ”Låga elpriset hotar kabeln” och ”Låga priser slår mot vindkraft”.
  Det handlar om att en extra kabel för export av el behövs för att vindkraften ska kunna byggas ut.

 13. Johan M

  Det sorgligaste är att man går omkring och hoppas på att det skall bli kallare så att eländet får sin slutgiltiga dödskyss. Hur har det gått så långt att en normalt funtad människa i Sverige kan gå omkring och hoppas på ett kallare klimat? Man längtar tillbaks till istiden-kommer-vi-kommer-att-dö-hysterin, då gick man i alla fall och hoppades på ett varmare klimat 🙂

 14. Bim

  Haha!
  Hur 95% säker kom till.
  Man tyckte helt enkelt att man borde visa lite framsteg i sin forskning så man pratade ihop sig om att öka på säkerheten med 5%.
  Thomas P är du också 5% säkrare eller kanske 7%.
  Skit samma, lögn är lögn till 100%

 15. Sören G

  I Ring P1 i dag hörde jag en person som ringde in och pratade om ”den kommande klimatförsämringen”, men menade att klimatet skulle bli varmare!

 16. Slabadang

  No Trick ZON har tagit fram räknedosan för kolcykeln i biosfären!!

  http://notrickszone.com/2013/10/04/simply-maintaining-our-biosphere-will-keep-co2-levels-below-450-ppm/

 17. Bengt Abelsson

  Hur man träffar rätt:

  Tag en lada och en pistol. Skjut ett skott, det träffar en vägg, eller taket, eller golvet. (försiktighet anbefalles, om någon skulle prova detta i praktiken!)

  Leta reda på kulhålet. Måla ”bulls-eye” där.

  Voila! En sådan skytt!

 18. Tack, jag har verkligen undrat varifrån de där 95% kom ifrån egentligen.
  Enligt Karin Bojs var ju detta det allra viktigaste i rapporten.

 19. Olav Gjelten

  Vad innebär ordet extren(t) för fanatikerna på IPCC? Har 95 procent sannolikhet, en möjlighet av tjugo, blivit lika med ”extremt sannolikt”?
  Från skoltiden lärde jag mig att uttrycket extrem(t) skall man endast använda om något som är ytterst ovanligt och där sannolikhetsgraden till att det inträffar är väldigt nära noll. Kanske en möjlighet på miljonen?

 20. Slabadang

  Bullseye! 🙂

 21. Pelle L

  Johan M #13

  ”Hur har det gått så långt att en normalt funtad människa i Sverige kan gå omkring och hoppas på ett kallare klimat? ”

  Och samtidigt säljer resebyråerna resor till Medelhavet, Kanarieöarna, Thailand, Florida, Västindien och Brasilien som aldrig förr.

  Ja, det är svårt att få ihop den ekvationen med ångest för att det skall bli en eller två grader varmare i Umeå. Måste vi fira semester hemma då?

  Inte undra på att folk blir neurotiska eller till och med psykotiska på kuppen.
  Snacka om personlighetsklyvning!

 22. Slabadang

  Det är så pinsamt så man knappt kan titta!

  Den totala frånvaron av logik dominerar likt ett svart hål i mitten på klimatkaoset och det bara växer och växer. Det finns en massa roliga användningsområden för att vilseleda och sprida rök över klimatnejden.
  Ord som ”consistant” i kombination med ”with” är ett såna där kuliga ordkombinationer som i sin tur kan kopplas ihop med vad som helst ännu mer roliga påståenden som ”det finns studier eller forskning som visar… utan att referera till vilka och absolut inte till vare sig observationer eller artiklar som pekar på motsatsen. Påpekar du motsägelserna så tar man till ett nytt trick under press att vara mer konkret och växlar över till att det kanske finns lite olika uppfattningar men man väljer alltid det alternativ som bekräftar det man önskar. Extra kul blir det när man frågar vad då dessa ”studier” eller denna ”nya forskning baseras på så kommer det fram att det är ”klimatmodellerna” dvs säga de klimatmodeller som nu bevisats peka i tjottaheiti och när du påpekar detta så försöker de gömma sig bakom auktoriten av IPCC och när man frågar vad IPCC har för auktoritet med anledning av granskningens slutsats … ja då kan man börja prata på riktigt. Cirkelresonemangen är vad de är experter på och av erfarenhet för att inte slösa tid att behöva lyssna igenom alla lagren av cireklresonemang så får man lära sig att gena in till mitten direkt.

  Med motfrågor typ … jaha va spännande att femton års stillastående temperaturer inte skall dras någras slutsatser ifrån ! … innebär det att man bytt definitionen på vad en klimatperiod är och att IPCC nu skall rätta de tusentals exemplen där de använt betydligt kortare perioder att dra slutsatser ifrån ? De har ett tungt jobb framför sig och hur tror du resultatet blir efter allt detta arbete?

  Å du …. när nu denna hiatus kommer under samma period som vi släppt ut mest CO2 i luften …vad säger det om ”tippingpointen” och de ”förstärkningseffekter” ni modellerar efter … borde de inte vara MER istället för MINDRE aktiva nu ? Har sannolikheten för dessa effekter ökat eller minskat? …. och de har sovit allt sedan 1850 under hela industrialiseringsperioden …. men nångång i framtiden så KAN de komma in från vänster och kicka igång uppvärmningen? … eller hur tänker ni där?

  Vad säger det om den beräknade klimatkänsligheten? … Hur tänker du då? … Med stöd av vilka OBSERVATIONER då? …jaha ja modellerna igen … men kom vi inte överens om att de pekade i tjottaheiti alldeles nyss och gick vi inte igenom vad som krävs för att vara i ”enlighet” med något?

  Lär er språket taktiken och cirkelresonemangsmetoden. De blir förvirrade och osäkra direkt när man skingrar röken och går direkt pang på rödbetan genom att blockera möjligheterna till cirkelresonemang.
  Med lite hjälp karar en tolvåring att följa debattmatrisen och klä av klimathotarna.

 23. bom

  #17 Bengt Abelsson

  Om Du står inne i den stängda ladan när Du skjuter så närmar sig sannolikheten för träff de hundra procenten. Nu hoppas jag att vi slipper AR6 men skulle den författas då har dom mer än ett problem och frågan är väl om de ens med din metod får någon träff. Som Curry sa om IPCC ”It is time to put it out of its misery.” Det är tid att barmhärtighetsmörda IPCC. T O M LBt verkar ha slutat att hävda att de behövs! 🙂

 24. En nedgång av den globala temperaturen ,som vi nu ’inne’ bör man se efter solmaximum
  detta år 2013.
  Kallare skiftningar stegvis i trappan, .kan man förvänta sig lång tid framöver..
  Men som ofta i naturen kan den bli ’hackig’ tillfälliga värmeutbrott kan även förväntas.
  ALI.K.

 25. Slabadang

  Det finns artiklar man inte får missa!!

  http://wattsupwiththat.com/2013/10/03/the-cloud-radiative-effect-cre/#more-95082

 26. Global nedgång kan för Skandinaviens del, kan bli liknande 70-talet ,alltså varmluft från
  Afrika letar sig uppåt våra breddgrader med fler s,k gröna vintrar vissa år,är
  mycket möjlig eller så får vi bistra vintrar vissa år,vad det blir är omöjligt att ’sia’ om
  för framtiden.
  7-10 dygn är vad SMHI max kan förutse,spekulationer om framtida varmare klimat
  är fantasi enbart,den finns inte överhuvudtaget.
  ALI.K.

 27. Peter F

  https://www.google.se/#q=klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringar+historia

  Mycket intressant läsning för den som har tid och vill bläddra. Vi ska nog hellre betrakta en global uppvärmning som en frälsning från is och kyla än undergång pga av värmeslag.

 28. Lasse

  Slölyssnade på P1 där reportern påpekade att IPCC blivit allt mer övertygad om att vi går mot en klimatkatastrof. Från 80 till nu 95%. Hon (Ulrika Björksten?) borde kanske lugnas med denna sammanställning:
  http://wattsupwiththat.com/2013/10/03/the-2013-ipcc-ar5-report-facts-vs-fictions/

  #25 Slabadang Vi får hoppas att molnens betydelse får genomslag i forskningen-det andades lite om detta i årets IPCC rapport. Cern kanske har hittat kondensationspartikeln eller i alla fall funktionen?

 29. Detta är en test av kommentarsfunktionen på klimatupplysningen.

 30. Michael

  Under mötet i Stockholm hade de kommunikationsansvariga på IPCC listor med IPCC forskare där de rangordnats efter sin förmåga att diskutera med pressen. I förväg hade forskarna tränats och försetts med motargument till de s.k. skeptikerna. Enligt uppgift hade vissa av forskarna, trots träningen, en så pass dålig förmåga att tala med pressen att de skulle förmås att inte tala med pressen, dock oklart hur detta skulle gå till.

  Att politiska partier och även näringslivet mediatränas är inget konstigt. Det förekommer även inom forskarvärlden. Dock finns det en skillnad. I andra forskningsområden tränas inte hela grupper av forskare att säga samma sak eftersom det inte behövs. Forskningen avser inte att propagera för en samstämmig ideologisk uppfattning, detta förkommer främst inom politiken.

  Den fråga man kan ställa sig är om inte IPCC nu passerat gränsen för att vara en ”oberoende vetenskapligt” baserad organisation och blivit en mer renodlad politisk dito?

 31. Slabadang

  Efter ha läst Willis artikel på WUWT (Ovan)

  Hjälp mig att tänka … bla L Svalgaard påpekar att Willis utgår ifrån att molnen är feedback på temperaturen, å visst har vi ifrågasatt den teorin till att kunna vara omvänd. Men …. blir det inte ”Klave så vinner jag och krona så förloar du” oavsett forcing/feedback? Det blir väl negativ återkoppling i båda fallen enloigt de data Willis redovisar?

 32. Thomas #7,

  I mitt blogginlägg står följande citat från SPM:

  ”Trender för 15-årsperioder från och med 1995, 1996 och 1997 är 0,13 [0,02-0,24], 0,14 [0,03-0,24], 0,07 [-0,02 till 0,18] C per årtionde, respektive.”

  Enligt IPCC ligger alltså trenden för 1997-2011 på mellan -0,02 och +0,18 C per decennium (trenden är alltså inte statistiskt signifikant eftersom intervallet överlappar nollpunkten). Detta stämmer inte med ditt påstående att trenden skulle vara större än 0,2.

 33. Undrande

  En intressant kommentar!

  Svensk energipolitik är mest fokuserad på hur elen produceras, men hur den ska nå användarna är inte lika självklart. Det menar Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg.
  – Det är viktigt att politiker är medvetna om att den energipolitik som man lägger fast också kostar i form av nätkostnader, säger han.

  Läs mer:

  http://www.second-opinion.se/so/view/2748

 34. Lasse

  #29 Visst visar han på negativ feedback!
  Skummade igenom alla kommentarerna till Willis artikel och fastnade för en:
  Bill Illis?
  ”So let’s put -3.0 W/m2/C into the calculation model and what do we get.
  Just —> 0.78C per doubling.
  A little closer to what is really happening on Planet Earth.
  IPCC hade tydligen uppvärmning pga moln som ökade med temperaturen-positiv feedback!

  Lyssnade samtidigt på Spanarna när en psykolog(Per Nawrovski?) spär på klimatångesten!
  Även han behöver kanske kunder?

 35. Ann L-H

  Lyssnade just på ett av de program i P1 som ofta är intressant. Den självbelåtna kultureliten spanar och spanar. Idag om meteorologer och deras roll i framtiden, allt utgående från senaste nytt från MSM. Inte en gnutta av tvivel om klimathot där inte. Till råda på eländet var det var den läkarutbildade Per Naroskin som levererade soppan som alltså kokats på IPCC.

 36. Peter F

  ”Spanarna” har varit mitt favoritprogram, men nu, efter Per Ns spaning ska jag sluta bort dem. Men tänk om det var en satir !? Nä det var det nog int`

 37. Lasse

  #33 o #34 ”Kultureliten” på Söder är rädda för klimatförändringarna-fattas bara annat. Humanister har alltid haft övertro på Naturvetares kompetens och exakthet. De som klarade den svåra linjen!

 38. Jimmy

  Sagan om extremväder av David Whitehouse!

  http://www.youtube.com/watch?v=ylj3GGondfY

  Is there a happy ending?

 39. Undrande

  Om det finns någon som helst sanning i denna avsnitt, är mer än skrämmande!

  http://www.expressen.se/tv/nyheter/kvinnan-piskas-av-polisman-i-sudan/

  Men resultatet blir, att gud är god!?!?!?!?!?

 40. DV

  #17 Bengt,
  Helt korrekt, din kommentar är bull´s eye i sig. Dock finns det en möjlighet att med pistol och dennes korta pipa, skjuta sig själv i foten. Är det inte det IPCC håller på med?

 41. Hans H

  http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/342876/Sir-Bob-Geldof-All-humans-will-die-before-2030- Jag bara älskar sån här idioter….det syns så tydligt vad frågan handlar om. 🙂

 42. Thomas P

  Pehr #32 ”Detta stämmer inte med ditt påstående att trenden skulle vara större än 0,2.”

  Jag sa inte att trenden var större än 0,2. Jag sa att givet ditt sätt att räkna skulle den mycket väl kunna vara det. IPCC har lite mer matematiskt skolade personer så de kan göra en något snävare gräns på 0,18. Om man som du talar om den undre gränsen för värdet bör man för att vara ärlig även ta med den övre. (Dessutom gick IPCC till 2011 snarare än till 2013).

  Kontentan är i alla händelser att om ni gör så stor sak av att trenden inte är statistiskt skild från noll så får ni acceptera att även påståendet att den inte är statistiskt skild från av IPCC förväntad trend är sant.

 43. Japp Thomas …

  Som jag har påpekat många ggr nu: Där finns fortfarande en (dock snabbt försvinnande) liten chans att IPCCs projektioner inte är helt falsifierade, alltså att observationernas osäkerhetsintervall (på övre sidan) fortfarane snuddar vid projektionernas underkant …

  Låt oss inte hymla med att det är det ni numera hänger upp ert hopp på!

  Snacket om trendens osäkerhetsintervall innehåller nollan, med hur mycket eller lite har jag alltid funnit lite besides the point! Precis som snacket när exakt man skall börja räkna sin trend (eller vilket temp-set man bör använda).

  Nej, viktigare är att påminna alla om att ni klimathotstroende är på defensiven, och det blir allt med av sådant: Alltså både ditt och IPCCs nogrannt tillrättalagda ord och meningar för att (för de mindre insatta, troende, journalister, politiker etc) inte visa mer skprickor och hål i klimathotsbygget än absolut nödvändigt.

  Men även de tillrätta lagda fraserna, undeflykterna och ständigt flyttade målstolparna, samt att ständigt vilja byta ämne och hoppa till ngn ny tuva … det låter numera så skenheligt och falskt att jag har svårt att tro att de som håller på med sånt verkligen alla är så okunniga att de inte förstår vad de egentligen säger.

  Som påpekats ovan, dessa storys är dessutom så tillrättalagda att forskarna behövt mediatränas för att inte försäga sig … Och ändå blir det alltså inte bättre.

  Tja, det är inte och skall inte vara lätt att ha satsat sin heder och sina förhoppningar på ett så skaigt och dåligt uppställt bygge …

  🙂

 44. Tage Andersson

  Vet man något om hur dessa modeller (Historical och alla RCP) klarade tiden före 1980? Speciellt då den globala uppvärmningen 1910-1940, som ju är ungefär lika stor som det sena 1900-talets.

 45. Guy

  Lite OT. Vindkraftsbolaget Winwind har lämnat in sin konkursansökan. Bolaget har tillverkat möllor på en tilltre MW samt skött underhållet av dem. Skulderna uppgår till 300miljoner euro! Detta trots alla subventioner.
  Undrar hur det går för dom som har rostande möllor på sina ägor. Vill det sig väl/illa hittar nån grön politiker på att dom måste demonteras inklusive fundamentet. Av miljöhänsyn, naturligtvis.

 46. Gunnar Juliusson

  Region Skåne hade idag en ”inspirationsdag” kallad ”Hållbar sjukvård”. Huvudtalare var Markku Rummukainen. Man hade fått byta sal från stora aulan till en mindre i sjukhuset i Malmö, och det satt ett femtiotal personer med stark dominans av medelålders kvinnor. Det var annonserat att sjukhuschefen skulle inleda, men han hade lämnat återbud och ersatts av en stabschef, som sa att miljön var inte längre ett stickspår i sjukhusets strategi, och att hon själv tågpendlade mellan Malmö och Lund. Hon sa miljö många gånger men aldrig klimat, klimatsmart eller varianter på detta. Hon lämnade därefter mötet utan att delta på resten av mötet. Markku R pratade sedan i en halvtimme på sitt vanliga ganska lågmälda sätt, han tryckte på hur omfattande ipcc-rapporten var med alla författare och procedurer, 9000 referenser, 50000 kommentarer etc. Sedan sammanfattade han budskapet kort och klart, klimatet fortsätter att förändras, människan är ansvarig, och vi kan tillsammans bidra till att avvärja katastrofen, och få ner de röda accelererande kurvorna i projektionerna till den blå plattare. Inga tveksamheter, osäkerheter eller alternativa tolkningar utan läget var solklart. Jag utnyttjade den följande bensträckaren till att övergå till mer väsentlig verksamhet. Eftersom sjukhusledningen inte hade framfört något direkt kontraproduktivt förslag, inte var närvarande efter Markkus föredrag och det hela mest verkade som en hobbyklubb avstod jag från kommentarer som skulle ha stört stämningen i bönemötet. Därefter skulle programansvariga diskutera klimatsmart mat etc. Hela evenemanget repeteras i Lund nästa vecka.

 47. Pelle L

  Gunnar Juliusson #46

  Inget snack om överbeläggningar, antibiotikaresistenta bakterier, skyddsutrusning för personalen på akutmottagningar och andra oväsentligheter alltså?
  Skönt att höra att de koncentrerar sig på det viktigaste!

 48. Sören G

  I dag sa de på nyheterna att havet blir surare 10 gånger snabbare än på miljontals år.

 49. Olav Gjelten

  Ann L-H #35 Häromdagen uppträdde en annan person i kultureliten på teve, nämligen Stefan Einhorn. Tidigare har jag känt både sympati och beundran för hans åsikter, men när han nu talade om klimatfrågan var det som det var en helt annan person än den gamla, goda Stefan Einhorn som talade. För att ”rädda” klimatet, sa han, att skulle politikerna vara ”betydligt tuffare” och oftare våga ta ”impopulära beslut”, med andra ord VÅGA STRUNTA I FOLKVILJAN OCH MER NÄRMA SIG EN DIKTATUR.

  Tyvärr blir jag allt mer övertygad om att den ungefär sekellånga perioden med demokrati nu går mot sitt slut.

 50. Sören G #48

  Jag såg det också och blev tvungen att kommentera detta.

 51. Jarek Luberek

  #41

  Tänk nu om någon 12-13-åring tar till sig detta budskap. Hur mycket kommer han eller hon att satsa på sin framtid, sin utbildning. Tänker inte de ärthjärnorna något när de häver ur sig den där typen av smörja. Nu är väl inte risken så stor att Geldof har så många unga fans men det är trots det många ungdomar som tar till sig smörjan som tutas i dem via tidningar och TV, blir deprimerade och tappar lusten för livet. Och det i den bästa av tider med varma vintrar och rätt fina somrar. Om 10 år längtar folk tillbaka till 1998 och förhoppnings letar efter journalister för att fråga dem varför de tutade i dem all skit 2013.

 52. Hans H

  Ja Jarek…det är inte roligt..jag känner personligen flera familjer där det frossas i olika klimatkatastrofscenarios och barnen dras med. Värst är det nog för barn mellan 5-12 som har svårt att vara kritiska till sina föräldrar och har svårt att söka egen information. Dessutom spär dagis och skola på eländet med massa klimatporr. Geldof är bara en naturlig fortsättning. Den ekonomiska skadan av märkliga klimatprojekt kommer på sikt att passeras av den mer allvarliga psykiska misshandel de unga utsätts för. Det här upprör mig mycket mer än alla onödiga vindsnurror och dyra klimatbyråkrater. Den stora nyttan vi som är lite vetenskapligt lagda gör är att höras av de unga som nu är oroliga.

 53. Thomas #42,

  Jag har inte räknat ut några trender, jag har bara återgett de trender som IPCC har angett i SPM. Vad du påstår i din kommentar är rent nonsens.

  Jag har bedömt uppvärmningspausens längd genom att jämföra skillnaden mellan årsmedelvärden år från år. IPCC har gjort motsvarande bedömning genom att jämföra de linjära trenderna för olika tidsperioder. Våra resultat om hur långt tillbaka i tiden uppvärmningspausen går överensstämmer, alltså till omkring år 1997. Konstigare än så är det inte.

 54. Hög korrelation av Solens geomagnetiska verkan för en början av 1859 -2006.
  Den ’trappstegsvisa ökande geomagnetismen var särskilt markant 1950 till
  2006 då den avtog kraftigt.
  Två artiklar finnes på Climate Realist om Solens geomagnetism med graf.
  Denna trappstegs liknande verkan av Solens energi fält är särdeles
  spännande och högintressant.
  ALI.K.

 55. Rapporter från Anderna under året kring året 2005 var mycket intensiv solstrålning kring 4000 m.ö h,vilket flertalet av äldre människor upplevde,fast de hade blivit informerade av media att människans utsläpp
  av koldioxid från fossil kol och olja var orsaken till denna intensiva värme.
  Liknande iakttagelser finns även av Sherpas från Himalaya på höga höjder,även de har blivit itudade
  att människan utsläpp var orsaken till denna intensiva värme från solstrålningen kring åren 2003-2006.
  Detta var nyheter ur allmänna internationella prasselmedia vid dessa tidpunkter,men fanns även
  på Internet sidor av media bevakning.
  ALI.K.

 56. Högre växtlighet kring höjder från ca 700 till knappt 1000 m..ö.h. är mycket märkbart,
  den började kring slutet av 1970 i Skandinaviska fjällkedjan,ökad solinstrålning finner
  jag som mest av trolig orsak till det.
  Knappast någon CO2kan vara trolig i detta sammanhang,för växtlighet kring gläntor där Solens
  riktningsverkan träffat med ökad värme på fjällsluttningar är synligt markant.
  Detta gäller i Norska som västra fjällkedjor i Sverige ,Dalarna,Härjedalen och Jämtland,
  Norra delar av Lappland känner jag inte till dock.
  ALI.K.

 57. En lite rolig kommentar var att i Norge fanns vinodligar med särdeles gott resultat med
  början av 2000talet till mitten ca 2007 blev mycket lyckade,mognaden blev ’meget god’.
  ALI.K.

 58. Olav Gjelten

  Ali. K. #56 Vad gäller skogsgränsens lilla höjning i Norge de senaste 50 -60 åren, som mest upp till 50 meter, råder där en tämligen stor enighet om att den till större delen beror på att tamdjurens betesmarker har ändrats från exempelvis fäbodsdrift till betning på inhägnad mark. Jag är själv uppväxt i ett av Norges fjällområden och får väl säga att jag har god kunskap på detta område.

  Att vissa klimatalarmister i Sverige hävdar att skogsgränsen höjts 200 meter, är liksom så mycket annat inom klimatfundamentalismen, inte annat än ren skär lögn. Även om man lyckats hitta en tvåcentimeters björkplanta på ett väl skyddad område högt ovanför skogsgränsen, säger detta ingenting – och sådana ”märkvärdigheter” har alltid förekommit.

 59. Gunnar Juliusson

  ALI #56. Jag tror jag läste här på TCS i våras någon som framhöll att djurhållningen, dvs avbetningen av buskvegetation hade stor betydelse för trädgränsen i svenska fjällen, och således nedläggning av fjällnära jordbruk höjde trädgränsen.

 60. Ann L-H

  Olav Gjelten # 49. Ja ibland blir man mörkrädd, det är som Vaclav Klaus skriver i sin ”Blue Planet in Green Shackles What is Endangered: Climate or Freedom. Han ge svaret, vis av erfarenheter från tiden bakom järnridån. Hur som helst har jag gjort en liten samhällelig insats nu på förmiddagen efter att ha lyssnat på Spanarna än en gång. Efter en inledning om hur pinsamt det är att just de som ska genomskåda samtiden och utgående från detta spana in i framtiden så totalt gått på vår tids Lysenkoism fick de länken till NIPCC.
  Förra gången de lutade sig mot MSM och IPCC fick jag svar liksom då de placerade vikingarna nere i bronsåldern. Får se hur de går nu.

 61. Bosse J

  Det är lätt att associera IPCC’s resonemang kring uppvärmningspausen till hur kreationisterna har bemött vetenskapens framsteg i olika frågor. Hela tiden backande till vad som är osäkert och där vetenskapen inte har tydliga svar, eller flyttande av målstolpar och tveksamma jämförelser. I ett gott syfte naturligtvis, de är inte onda människor, bara okunniga (och lika säkra som okunniga människor). ”God of the gaps” brukar man kalla kreationisternas strategi.

  Jag har också en prediktion, eller är det kanske ett scenario? IPCC och klimatalarmister kommer aldrig att erkänna att modellerna är falsifierade, att hypotesen om en snabb klimatkatastrof orsakad av vår tekniska civilisation är överdriven och orealistisk. De kan pensioneras och långsamt dö ut, men de kommer aldrig medge ett misstag.

 62. 58″ 59″
  Ja!när värmen stiger uppåt följer naturligtvis djurlivet allt högre upp,alltfler fågelarter har ökat
  stadigt t allt efter värme ökningen från en början av 1800-talets mitt,även har glaciärområden
  minskat .
  ALI.K.

 63. Den utmärkta inlägget av Stephen Wilde Co2 confusion,finns på Exklusivt
  Climate Realist,den klargör på ett tydligt och informativt sätt, Jordens klimatsystem.
  Från skeptiker skolan naturligtvis.
  Rekommenderas!
  ALI.K.