Svensk miljöpolitik

440px Riksdagshuset Stockholm 2011
Vad är egentligen svensk miljöpolitik? Utvecklingen under många år har varit att miljöpolitik fokuserat på klimatfrågan och ställt övrig miljö- och naturvård i skuggan. De stora miljöorganisationerna SNF och WWF har prioriterat ”klimatbudskapet” parat med kampanjer mot kärnkraft.  Att vara miljövän har blivit liktydigt med att man anser att koldioxid är en luftförorening. Förutom att det saknar hållbar grund har det missgynnat rena naturvårdsfrågor. I ett tidigare läge av klimatdebatten hoppades jag i min naivitet att klimatfrågan åtminstone kunde stoppa den fortsatta skövlingen av regnskog. Nettoeffekten av korståget mot koldioxiden verkar dock tyvärr vara det motsatta tack vare det större intresset för energigrödor, som sockerrör och oljepalmer.
Lena Ek vår nya miljöminister är naturigtvis den person som idag främst styr miljöfrågorna i Sverige och även företräder regeringen internationellt. Hon har en jur kand i folkrätt och har inom miljöområdet främst sysslat med EU´s klimatpolitiska mål. Hon har i sina uttalanden knappast visat intresse för biologi eller landskapsvård och det känns som om hon brister i en översiktlig naturvetenskaplig helhetssyn. På hennes blogg dominerar frågor om klimatet och under en Rapportintervju  den 17 januari i år ansåg hon, angående trafiken i Stockholm, att det främst var klimatmålet som skulle nås:
-Jag tror vi måste tala mer och bredare om klimatfrågorna. Jag är inte främmande att diskutera varken skatter eller teknik, bara vi når målen.
Enögt? Utifrån ett humanperspektiv kan man känna att den upplevda miljön i Stockholm, luftkvaliten, fungerande kollektivtrafik, parker, gröna lungor, gatu-och stadsmiljön, effektiviteten för människor i sina dagliga förehavanden är en viktigare ”miljöfråga” än att minska på utsläppen av koldioxid.
I artikel på Newsmill inför miljöministrarnas möte i Bryssel igår nämdes klimatfrågan som den den viktigaste och med en tydlig udd mot Polens vilja att utnyttja sina  fossila tillgångar. Där sammanfattar hon vad hon anser bör vara EU´s mål och som även är Sveriges oficiella.
EU behöver staka ut vägen för den medel- och långsiktiga klimatpolitiken så att den är i överensstämmelse med det övergripande målet om att den globala medeltemperaturen ska öka med högst två grader och med EU-målet om 80-95% utsläppsminskning till år 2050.
Det känns verklighetsfrämmande att bygga en miljöpolitik utifrån begreppet att hindra den globala medeltemperaturen att inte öka med mer än två grader samtidigt som det faktiskt pågår en vetenskaplig diskussion om detta. Att staka ut en väg fram till 2050 som bygger på ett vetenskapligt antagade som saknar empirisk grund är ansvarslöst.
När man diskuterar vad de olika riksdagspartierna står i frågor gällande miljöpolitik känns det som om det finns en stor samstämmighet att just klimatfrågan är den viktigaste miljöfrågan. Det brukar i debatten låta som om partierna tävlar om vilken som är det mest klimatvänliga. Skillnaden som märks är att det rödgröna blocket har en uttalad ambition att avveckla kärnkraften, medan alliansen hittat en kompromiss som möjliggör en utbyggnad. Med nya partiledare hos Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kan man dock förvänta sig en större polarisering bland de rödgröna i energifrågorna. Stefan Löwén var ju som metallbas en varm vän av kärnkraften men måste nu företräda ett bredare socialdemokratiskt perspektiv, vilket är en svår balansgång. Det är dock hedrande att han inte verka rygga för svårigheten och uttryckt en vilja att samtala med regeringen avseende energipolitiken och börja med ett ”rent bord”. Han har antagligen dubbla intressen, dels att öppna upp för nya kärnkraftverk, men även att förhindra att frågan blir polariserad och att han blir tvingad att ingå i V och MP ”lag” i denna fråga. Detta skulle antagligen inte gynna S inför nästa val. Centern som ju balanserar på 4% gränsen har av Reinfeldt getts stort spelutrymme inom områdena miljö, klimat och energi i syfte att hålla kvar partiet i riksdagen. Att låta C få energifrågan som sin egen lekstuga har varit en eftergift för energiöverenskommelsen som innebar acceptans för fortsatt kärnkraft. Detta förhållande har varit det mest olyckliga med alliansen två mandatperioder. Med Lena Ek vid rodret känns det knappast som om detta kommer att förändras.
I dessa dagar när arbetslöshet och EU krisen tycks dominera agendan kan man spontant känna och hoppas på att klimatfrågan utgörs av ett relativt tunt skikt med en dålig underbyggnad som lätt kan skrapas ner till mer betydande kärnvärden. Om Kina ångar på med en fortsatt ökad förbrukning av fossila bränslen kopplat till fortsatt ekonomiska framgångar samtidigt som Europa backar i sina försök att upprätthålla en verkningslös klimatpolitik – är chanserna stora att fokus förändras. Så sker nu i Europa, men hemma i Sverige vill inga politiker officiellt släppa klimatet som den stora frågan.
Jag har gjort en liten översiktlig analys om vad de olika riksdagspartierna står i dessa frågor officiellt, vilket säkerligen motsvarar ungefär vad vi ser i olika media. Jag har sökt under miljöpolitik, miljö och energi hos respektive politiska parti och försökt se om det finns en tydlig viktning vad gäller klimatet. Det är naturligtvis olika hur man presentera sin politik och det finns inga själklara rangordningar utom i fallet Miljöpartiet de gröna, som tydligt redovisar fyra prioriterade områden av vilka klimatet hamnar överst med orden:
Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Vi vill investera i hållbara lösningar, som möter klimatutmaningen och skapar nya jobb.
Detta uttalande är dock inte unikt för MP, utan är i stora drag vad samtliga partier anser. MP har medvetet förvandlats från att vara ”miljömuppar” till att vara ett ”modernt parti” vilket också är deras egen beskrivning. Som de tre övriga stora frågorna finns nya jobb, skola och utbildning, migration och lika rätt. Naturvård står inte direkt i fokus utan formuleringen ovan om klimatet kan kokas ner till att de vill skapa nya jobb genom investeringar i hållbara lösningar. Generellt ute i kommunerna driver de dock ofta rena naturskyddsfrågor, men kanske kommer klimat och jobb ta över även lokalt.
Moderaterna var länge ett parti som hade en låg profil i miljöfrågor och de var sena in i klimatfrågan. Reinfeldt tycks dock med viss motvilja ha accepterat att klimatet är den stora frågan och att man måste ligga rätt just där – dock känns det som om de nya moderaterna inte driver dessa frågor speciellt starkt. Klimatfrågan finns inte överst på agendan om man ser på deras hemsida. Under rubriken  miljöpolitik nämns dock klimatet först:
De största miljöfrågorna är globala som klimatförändringen, konflikten mellan att bevara biologisk mångfald och att få fram mer mat, bränsle och råvaror och utfiskningen av haven.
De har en uttalad politik som pekar på att finns marknadslösningar på klimatet, dvs att man skattevägen reglerar spelplanen så att de som släpper ut får betala mer. De säger att
Vi arbetar med ekonomin och inte mot den, när miljöarbete ger jobb och välstånd får vi råd och möjlighet att göra mycket mer.
Folkpartiet prioriterar frågorna skolan, jobben och äldre i nu nämd ordning. Under miljö är de dock inne på den allmänna linjen och säger att:
Klimathotet är en av vår tids viktigaste miljöfrågor. Sverige ska ta ledningen i arbetet för att möta klimathotet.


Folkpartiet är dock det parti som tydligast tagit ställning för ny kärnkraft och säger att:
Vill utveckla, inte aveckla kärnkraften
Centerpartiet har ju länge profilerat sig som ett miljöparti och har en tämligen detaljerad lista och höga ambitioner i sin presentation under rubriken miljöpolitik.  Centerpartiets uttalade prioriterade frågor är jobb och företagande samt miljö och klimat. Under rubriken klimat sägs följande:
Klimathotet är vår tids största utmaning. Hotet är globalt, och kräver globala lösningar. Därför krävs ett ambitiöst och bindande globalt avtal. Alla länder måste medverka till att hålla den globala temperaturökningen under två grader. De rika länderna ska gå före.
Kristdemokraterna sticker faktiskt ut något under rubriken miljöpolitik och nämner det magiska ordet ”naturvärden”, de säger:
Kristdemokraternas miljöpolitik grundar sig på förvaltarskapsprincipen. Med denna princip menar vi att människan har ett ansvar att förvalta, inte förbruka, de ändliga resurserna och naturvärdena. Det övergripande syftet med en kristdemokratisk miljöpolitik är att överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.
De ställer sig dock bakom den allmänna ambitionen att minska koldioxidutsläppen och tvågradersmålet, men driver inte detta som en prioriterad fråga.
Socialdemokraterna har skapat en ny inriktning med Löwen som lagledare och rangordnar idag jobben som viktigast. Under rubriken miljö faller de dock in i ledet med orden:
Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som världen står inför. Vi måste minska utsläppen av växthusgaser och bromsa den av människan orsakade temperaturökningen. Den som är snabb att ställa som samhället till ett mindre fossil beroende får bättre konkurrenskraft än omvärlden, det kan ge nya jobb.
Miljöpartiet, de gröna har klimatet som sin första prioritet men har nya jobb, skola utbildning och migration och lika rätt på följande platser. Deras åsikt har redan redovisats.
MP är tydliga vad gäller kärnkraft de säger:
Kärnkraften i Sverige ska avvecklas snabbt med början omedelbart. Avvecklingen kan genomföras på 10-12 år, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.
Vänsterpartiet har ju nyligen lanserat sig som ett Klimatparti och det får väl anses att de därmed har klimatet som en av de viktigaste frågorna även om man på deras hemsida möts av frågan ” Vem skall hjälpa mormor”. På en direkt fråga frågan vilken den viktigaste miljöfrågan är svarar Jonas Sjöstedt:
Avgörande för att nå en hållbar utveckling är att fasa ut beroendet av fossil energi, eftersom förbränningen av dem påverkar klimatet och således även samhällen allvarligt. Av största betydelse är även att värna om den biologiska mångfalden som håller på att urholkas på såväl land som i våra hav.
De är som bekant motståndare till kärnkraft.
Sverigedemokraterna redovisar inga tydliga ambitioner i sin miljöpolitik, och det är uppenbarligen ingen stor fråga. På deras ABC finns varken miljö eller energi med. Det verkar som att SD valt att inte sticka ut i klimatdebatten och lägger sig i det allmänna lägret och på ett ställe redovisas åsikten att :
Ett av de större miljöproblemen vi känner till idag är utsläppen av växthusgaser som orsakar uppvärmning av vår jord. Detta är ett globalt problem, men varje insats på det lokala planet är väldigt viktig.
Som krydda på moset redovisas till sist Feministiskt Initiativs åsikt i klimatfrågan Gudrun Schyman säger att:
Klimatförsämringarna med smältande glaciärer, höjda vattennivåer, stormar, torka, bränder och kraftiga regn utgör växande hot mot många regioner och på sikt hela jorden.
Ord och inga visorSammantaget så anser samtliga partier att klimatförändringarna eller klimathotet är ett av vårs tids största miljöproblem eller största utmaningar. Med tanke på att vi lever i Sverige och troligen ingen svensk uppfattar att några specifika klimatförändringar känns detta lite absurt. Moderaterna och Socialdemokraterna tycks i någon mån ha distanserat sig i frågan, eller snarare lagt den längre ner i prioriteringsordningen. Folkpartiet och Kristdemokraterna har aldrig haft den som högsta prioritet. Kanske kan dessa fyra partier styra Sverige nästa mandatperiod med en ny era av säker och effektiv kärnkraft och en minskad påverkan på miljön. Mindre koldioxid får de på köpet om de inte helt vill stiga av CO2 tåget,  samtidigt som det kommer att skapa många fler jobb.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Tack för en utmärrkt sammanfattning

 2. Bim

  Ja Herre Gud!
  Tänk om politikerna kunde förstå att det inte är klimatet som är problemet utan hotarna.

 3. Absurt är en bra sammanfattning. Som nån skrev ”Absurdistan”
  Och varhelst det skrivs om klimathotet och det går att kommentera så är kritiken mot politikers inställning förödande.

 4. Jag tror att det var Håkan som formulerade den bästa sammanfattningen i klimatfrågan
  ”Det finns inga bekämpningsbara klimatförändringar”
  Det gör alla politiker till Don Quijote’s

 5. Som ett starkt teknikprogressivt parti och som dessutom väljer fullständig deltagarkultur för medlemmar i breddning av politik är troligen Piratpartiets (som trots allt sitter på av svenskar valda mandat i EU, jämfört med FI då) inställning intressant. Jag har inte sett några direkta diskussioner om just CO2, men ganska mycket (positivt) kring modern kärnkraft. Observera dock att jag inte tror att det finns en beslutad inriktning än, det är ”långt” kvar till nästa riksdags- samt EU-val.
  https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=30128&page=17
   
   

 6. Stort tack för en en bra sammanfattning.
  Intressant (?) iakttagelse är att ”Feministiskt initiativ” använder ordet ”klimatförsämringarna”?
  Vad gäller MP, jag undrar hur det ska gå till att, som de skriver: ”
  ”…..Kärnkraften i Sverige ska avvecklas snabbt med början omedelbart. Avvecklingen kan genomföras på 10-12 år, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar……”
  Utan att Sverige som välfärdsstat blir ett minne blott?

 7. Tack Lars för denna sammanfattning!
  Det tycks mig som om man bara måste säga saker som ”två-gradersmålet” ”vår tids största utmaning” etc etc.
  Dock behöver det inte nödvändigtvis alltid innebära negativa politiska beslut. Vill de ex bygga ut tunnelbanan i Stockholm med motivet att ”vi skall klara två-graders målet” så visst, inte mig emot, bygg på bara!
  Däremot är fokuseringen på vindkraft oerhört olycklig!
   
       

 8. Håkan Sjögren

  Bim # 2 : En utmärkt sammanfattning. Mvh, Håkan.

 9. Labbibia # 6
  I min gamla arkeologibok skriven av Göran Burenhult innebär klimatförsämringar ett kallare klimat här i Norden! Faktum är att man omöjligt kan påstå att det för vår del skulle innebära en klimatförsämring med ett något varmare klimat.
    

 10. Skogsmannen

  Lena Krantz, #7!
  Dock behöver det inte nödvändigtvis alltid innebära negativa politiska beslut. Vill de ex bygga ut tunnelbanan i Stockholm med motivet att ”vi skall klara två-graders målet” så visst, inte mig emot, bygg på bara!
  Det där tycker jag faktiskt är jättefel! Politiska beslut skall grundas på fakta. Om politiska beslut tas på felaktiga grunder kan det mycket väl vara så att andra åtgärder som är viktigare, men ej kan stödja sig på ”klimathotet”, får stå tillbaka.

 11. Lena K # 9
  Exakt!
  Samma sak om man läser om varför ex högkulturen under bronsåldern i Skandinavien försvann……”Klimatförsämringar”, dvs det blev kallare. Folkvandringstiden, där spekuleras det ju också om vad som gjorde att folk efter folk kom i rörelse…….och ofta nämns ju just ”klimatförsämringar” som tänkbar orsak. det blev kallare, med missväxt od som följd. Undrar varför nästan alla drog söderut? 😉

 12. EB

  Om det är till någon tröst ( 😉 ) så är det lika illa här i Finland. Åtminstone får man den känslan, att alla tidigare miljöfrågor har nu fått stiga åt sidan för ”klimathotet”. Finska statliga radio/tvn, dvs YLEs rapportering om miljö på webben går nu under rubriken ”Klimat och konsumtion”, alla kommuner ska ha en ”klimatstrategi” (varför inte en bredare ”miljöstrategi”?) och alla möjliga galenskaper försvaras med mantrat ”För att möta EUs klimatmål måste vi…”
  Men åtminstone bygger vi kärnkraft.

 13. Skogsmannen

  EB!
  Trivs oftast bra att jobba med folk från Finland.
  Det brukar innebära ”mindre skitsnack och mera verkstad”. Fast nu får man kanske ändra sig gällande det första. 🙂

 14. Ingemar Nordin

  Lena Ek: -Jag tror vi måste tala mer och bredare om klimatfrågorna.

  Då borde ju TCS vara ett utmärkt forum för henne! Hon är välkommen hit. Kanske borde någon tipsa henne? 🙂

 15. freetheworld

  Ur Annie Lööfs programförklaring, efter att hon valts till partiordförande, ordagrant: ”Jag skall bekämpa klimatet”.
  Herregud vad står vi inför? Vem oroar sig för en grad hit – en grad dit, när hela klimatet ska bekämpas.
  Sveriges mesta floskelstaplare!  

 16. HenrikM

  Jag kan inte förstå att något parti inte bryter detta med klimattalibanismen. Undersökningar visar väl att många svenskar är tämligen skeptiska till klimatforskningen, det borde finnas ett opionsmässigt utrymme att ta till vara på. Jag tycker att Folkpartiet borde kunna greppa läget. De har ju redan försökt profilera sig om kärnkraftsvänliga. FP borde kunna axla ett partiprogram där man storsatsar på kärnkraftsforskning och stryper all klimatforskning.

 17. Sökte artiklar om istiden och avsmältningen efter istiden och fann denna.
   
  Sea-level changes at the LGM from ice-dynamic reconstructions of the Greenland and Antarctic ice sheets during the glacial cycles”
  Quaternary Science Reviews, Volume 21, Issues 1–3, January 2002, Pages 203-231 Philippe Huybrechts  
  Alfred-Wegener-Institut Bremerhafen.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277379101000828
  I förordet säger han efter att har redogjort för maximala isutbredningen och volymen så här
  ”Holocene retreat was essentially complete by 5 kyr BP in Greenland, but is found to still continue today in West Antarctica before reversing to growth during the next millenium.
  Alltså inte vårt fel att Västantarktis har fortsatt smälta i vår tid.
  Detta med tanke på våra politikers klimatpolitik

 18. Gaupa

  Politik handlar väldigt mycket om ord. Klimathot är lätt att prata om. Det finns färdiga ”mallar” som de kan upprepa i det oändliga.
  Det finns naturligtvis ett miljöarbete på papperet också. Miljömål som ska nås
  och det är bra, men ibland (ofta ;)) blir åtgärderna felriktade.
  Kalkningen av sjöar här i fjällvärlden känns som en sådan åtgärd.
  Vore kanske bättre om folk sattes i arbete att röja och rensa. Förr slog man ju överallt och tog tillvara allt man kunde.
   http://ltz.se/nyheter/berg/1.4452519-lansstyrelsen-tvingas-utoka-kalkningsprojekt
   http://www.miljomal.se/Systemsidor/Regionala-miljomal1/?eqo=2&t=Lan&l=23
   

 19. Gunnar Kjelldahl

  Enligt den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS är mellan 97-98 % av alla forskare på området, övertygade om människans påverkan på klimatet genom utsläpp av växthusgaser. De forskare som tvivlar är enligt samma undersökning dessutom oftast av låg forskarrang. 
  De skeptikerrörelser som finns gör som sekter brukar. Man målar upp konspirationer från etablissemanget, men man har ingen förklaring till varför alla dessa världens forskare skulle sätta sin forskarheder i pant för att stödja denna ”konspiration”. Beklämmande. 

 20. Janne

  Dagens politiker vänder kappan efter vinden, just nu tror de att folk vill höra just mantrat om att bekämpa klimathotet. Och det är lätt att förstå detta när massmedia i stort sett varje dag har något om klimatförändringar, klimathot och extremväder. Varje biltillverkare jobbar stenhårt på att sälja miljöklassade bilar. Barnen itutas i skolan att om man inte släcker lamporna hemma så dör isbjörnarna. Man ska nu inte äta kött på måndagar för att vara klimatsmart osv osv… Allt detta präglar debatten.
  Om man som politiker skulle våga ställa sig upp och gå emot denna massiva ström så vore det nog ett politiskt självmord och ett mediedrev större än dagens om SaudiArabien och vapenhandeln skulle dras igång. Det finns ingen politiker som har modet att ifrågasätta klimathotet. I deras värld är detta ett reellt hot som är det värsta mänskligheten sett på länge.
  Det enda sättet att vända denna skuta är genom opinion, debatt och att ställa frågor till sina politiker. Skicka insändare till tidningar, stora som små. Det är mycket starka lobbygrupper som ska bekämpas i detta, WWF med outsinliga resurser, nyligen fick de 55 miljoner av postkodslotteriet! Greenpeace fick också en stor summa av dom. Vilka resurser finns på vår sida, bara ideella krafter utan några resurser alls. Men politikerna är våra representanter och de lyssnar om man är saklig. Men att få dom att ändra sig är en annan sak…
  När temperaturen om tio år är på nedåtgående så kommer vi höra hur bra arbetet med att bekämpa klimathotet har gått och många kommer att dunka varandra i ryggen. Om de bara visste…
   

 21. Jag tycker vi skall inrätta ”Årets Quijote”
  Annie Lööf ligger bra till
  ”Jag skall bekämpa klimatet”
  Har hon verkligen uttalat sig så erbarmligt dumt??

 22. CL

  Jag har försökt övertala Fp att ta hjälp av Lennart Bengtsson för en balanserad position i klimatfrågan.
  Skulle Lennart Bengstson vara intresserad av det?

 23. Janne.
  Det finns flera som uttalar sig emot. Men de hörs inte.
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 24. AOH

  Ingemar Nordin  # 14
  LE har börjat med egen blogg med eller utan  ”Kommentar” ??
  Jag kan inte hitta något.
  http://www.centerpartiet.se/lenaek  

 25. Toprunner

  Jag tror artikelförfattaren läste på fel rubrik i SD:s A till Ö. Under rubriken kärnkraft kan man läsa följande:
  ”I Sverige står kärnkraften idag för nästan hälften av produktionen av elenergi och inom en snar framtid måste de befintliga reaktorerna ersättas. För att Sverige skall kunna stå sig i konkurrensen gentemot omvärlden, för att ambitionerna om att bryta landets oljeberoende skall kunna förverkligas och för att hushållen skall kunna hålla sina boendekostnader på en rimlig nivå måste energipriserna hållas låga.
  Sverigedemokraterna vill utveckla och förnya kärnkraften. På lång sikt måste utgångspunkten dock vara att finna andra alternativ till kärnkraften som är en energikälla som är långt ifrån optimal.”
  Ett parti behöver ingen annan miljö/klimat/energi politik för att kvalificera sig som det bästa. Rätt ska vara rätt. Tyvärr hittar man inte denna inställning bland övriga riksdagspartier.

 26. L

  Klimatet är för politiker som Melodifestivalen för kvällspressen. Sagor.

 27. Gunnar Kjelldahl # 19
  Grejen är att vad de frågar om tillhör ”faktarutan” och inte det som kontroversen handlar om. 
  Har människan höjt koldioxidhalten i atmosfären?
  Är koldioxid en växthusgas?
  Påverkar människans diverse aktiviteter klimatet?
  Svaret på dessa frågor är givetvis ja. Intressant att notera är att det märkligt nog inte är 100 % forskare som svarar ja.
  Så, nu går vi vidare till modellerna….
  😀
                 

 28. Gaupa # 18
  Läste inslaget om kalkning i Jämtland. Jag blev intresserad av varför pH värdet i vissa vattendrag ökat igen efter  2006? Jag antar att det antingen är p.g.a ökad nederbörd i form av regn eller snö som lkar ur skogar, alternativt mer svavelnedfall från väster. Jag vet inte men antar att det går att spåra. Huruvida det är värt besväret att kalka vet jag inte. 

 29. Skogsmannen 10
  Ja jag uttryckte mig kanske lite slarvigt. Jag menar att man numera använder klimatet som förevändning till diverse åtgärder men det klart att man skall göra rätt saker av rätt orsak. Men i alla fall jag blir inte lika upprörd om man trots allt gör bra saker.  

 30. karlsson

  Klimathotet är alla politikers våta dröm- Här kan man vara visionär, drömmare, komma med ideer och pekpinnar utan att ha kunskap eller fakta med sig – alla partier har det gemensamt att när det gäller klimathotet – skattehöjningar svaret.
  Energin är fortfarande billig att producera – den är dyr för konsumenter i Sverige för här ska vi gå före och konsumtionens ska styras med skattehöjningar och där är alla politiker överens, men vad kostar tex. bensin i Kina eller Indien?
  billig energi byggde välfärden – ska höga skatter tvinga oss tillbaka?
   

 31. Toprunner # 26
  Läste det du nämner under kärnkraft och borde kanske ha redovisat deras åsikt i denfrågan, men artikeln blev lite lång. Noterade dock att de inte hade någon rubrik under A-Ö som heter miljö eller klimat. De citatet jag gav var hämtat från SD Jönköping. 

 32. Slabadang

  Brist på politiska visioner pga av brist på riktiga uppgifter!
  Efter andra världskriget fanns det väldigt tydliga konkreta behov hos folken som politikerna skulle hjälpa dem att täcka, både materiella organisatoriska och rena grundläggande välfärdsbehov.
  Att bygga trygghet ordnign och reda och en högre standard för sina folk blev en lång lång önskelista att jobba med och utvecklingen har prickat av de flesta för de mesta. Justeringar återstår av redan uppnådda eller nästan uppnådda mål.
  Nu är listan mycket kortare och de översta punkterna som inte är helt avbockade är det till nittio procent. Att våra mest grundläggande behov har säkerställts sedan andra världskriget gör våra politiker ”utan reala uppgifter” och de anser inte och tror inte att ren förvaltning av dem räcker för att folken skall vara nöjda med dem eller se dem som viktiga. 
  Därav följer de elitpolitiska projekten som en konsekvens. De försöker förtvivlat med ordkonstruktioner göra sig betydelsefulla och behövda och vad kan vara bättre för den politiska eliten att sluta sig bakom i sitt egetintresse än att utropa en kamp mot ”klimatförändringar”.
  Så sanningen om vår livs ”största utmaning” ligger framför oss är en lögn. De största utmaningarna har vi bakom oss i form av mat på bordet rösträtt mänskliga rättigheter rätt till utbildning vård och omsorg,tranporter och frihet att röra oss och en ordningsmakt stat och militär vi i stort kan lita på företräder våra intressen. 
  Politiker lever på minnen och med en självbild av sin egen betydelse som inte är relevant idag. Med så många historiska utmaningar redan lösta idag så har de inte begripet att anpassa sin roll och uppgift därefter och låtsas därför att tex en förändringa av a- kasse ersättningen med 5% upp eller ner, ger skäl till ett politiskt slgsmål som om det gällde a- kassan varande eller ej.
  Vi är inne i period av förvaltning i utvecklingen av utvecklingen och av de utmaningar vi redan  vunnit. Det finns liksom inget behov av några riktigt stora beslut och denna insikt är till 95% vad som ligger bakom ”klimathotet”. Politikerna säljer in sig till folken som viktiga mäktiga och behövda. Vilken politiker har ryggrad nog att stå emot denna lockelse oavsett om den är rätt eller ej.
  För mig är det en insikt som gör att jag bättre förstår hur det kan bli ett sånt djävla liv partier emellan när det i botten handlar om tuttifruttiskillnader mellan de olika partiförslagen. De säljer helt enkelt in sin egen betydelse i nyanser av det självklara där det hysteriska tjafset och tonläget om a-kassa och sjukpenning är bra exempel som galjonsfigurer för denna konstruerade betydelse av skillnaden emllan olika förslag. Har de inget viktigare för sig? Är det exempel på hur stor skillnanden är mellan de olika politiska partierna?
  Näe de har inget viktigare för sig och skillnaderna partierna emellan är inte större än en fingertutt.Men att låtsas att det är stora skillnader är ett gemensamt behov för alla partier rätt över. Varför de nu inom samtliga partier hoppat på ”klimathotet” blir därför självlart. Det här är politikernas projekt i sitt egenintresse i sin önskan om att få vara betydelsefulla och känna sig så.
  Att de samlats runt en lögn är det riktiga fattigdomsbeviset för den politiska överklassen. Hade de verkligen fyllt ut kostymen om synen på sin egen betydelse och legitimitet hade de istället samlats runt nåt som var sant.
  Nu vill politikerna lägga beslag på ”Globaliseringen”. Den har gått alldeles för bra och smärtfritt med den frihet BORT ifrån regelverk tullar handelshinder och byråkrater som utgjorde dess tidigare hinder. Politikerna börjar ångra sig och känner sig sidsteppade när det visar sig att frihandel och fri rörlighet skapat otrolig välfärd och trygghete världen över samtidgt som suveräna nationers folk suttit vid spakarna och kunnat välja på vilka villkor de vill deltaga. Det är nu på väg att förändras. Allt fler beslut och allt större makt och reglering skall gå via politiker och byrkrater. Det kallas ”klimatpolitik” men är en fasad för politikernas återtagande av sin egen gamla makt över detaljstyrandet av i princip allt. Det är klart att de ljuger tänderna ur mun om orsaken bakom. De har hittat tusentals olika sätt att ljuga för sig själva för att legitimera sitt stöd för sin egen ökade makt och betydelse.
  Vi har fått ett nytt tydligt ”klassamhälle” folket mot byråkrater och politiker. Ett parti som anammar vad jag hävdar skulle verkligen ställa till ett sjuhelvetes liv i riksdagen. Att rycka de partioligopolska rättigheterna ifrån politikerna som grupp skulle få partierna att skaka i sina grundvalar. Ett politisk alternativ som stenhårt fokuserar på rationalitet och funktion med den nationella demokratins medborgare i de absolut främsta rummet. 99% av alla samhällsfrågor handlar om funktion och till resten ideologi. Nu har vi en ordning där folk ges bilden av att det är tvärtom. Till och med solidaritet och humanitet är en rationell funktionfråga som inte har råd med ideologiska symbolhandlingar.

 33. Gaupa

  Lars J #28
  Jaa försurning beror på flera faktorer. Både utsläpp och skogsbruk bidrar.
  Det är naturligtvis svårt att bestämma över andra länders utsläpp så kalkningen
  blir en nödåtgärd. Här står det lite mer om detta.
   http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Tillstandet-i-miljon/Forsurning/

 34. Håkan Bergman

  Nå polackerna gjorde som dom lovat iallafal. Inget om det i svenska media såklart:
  http://www.europeanvoice.com/article/2012/march/poland-blocks-eu-s-low-caron-roadmap/73833.aspx

 35. Tobias

  Det som kan oroa mig är att Sverigedemokraterna förmodligen blir det första partiet att uttalat ifrågasätta klimatpolitiken.

 36. Håkan.
  Starkt gjort. Det har nog varit rätt rejäla påtryckningar. 

 37. Tobias.
  Om de gör det och folk röstar på dem så blir ett ett rejält uppvaknade för de andra partierna.

 38. Gunnar Kjelldal  # 29
  Vi har diskuterat detta tidigare vid ett antal tillfällen på denna blogg. Ett av de stora problemen är att om du ställer frågan till skribenterna på denna blogg om dom tror att människan påverkat klimatet (lokalt och gobalt) svarar antagligen alla ja, om de tror att utsläppen av växthusgaser påverkar klimatet tror jag att de flesta också svarar ja, men i mycket begränsad omfattning. Därför är ditt resonemang meningslöst. Om du ställer frågan till 100 klimatforskare om dom som svenska politiker anser att klimatförändringarna är vår tids största miljöproblem och vår tids största utmaning kanske vi kommer fram till en annan siffra. Kanske? Vad är för övrigt en lägre rang hos forskare, de som inte har fått sina resultat publicerade därför att de inte stämmer överens med den politiskt korrekta bilden. Sekter ligger tyvärr närmre det som klimatforskarnas kärna sysslar med, eller snarare stamtänkande.

 39. skall vara # 19

 40. Gunnar K # 19
  Konspirationer? Så fort någon AGW-troende börjar prata om konspirationer,  vet man att vederbörande är dåligt påläst i ämnet.

 41. W

  Det är lönlöst att tala med politikerna. Ta reda på vem som mutar politikerna och tala med dem i stället, och bojkotta de varor som de säljer, det är mycket mer effektivt. Om de politiska partierna var tvungna att redovisa vem som ger dem pengar så vore detta mycket enklare…

 42. Sven T.

  Angående konspirationsteorier så behöver man inte leta långt för att hitta konspirationer. En enkel internetsökning bara. Det här är bara ett av de många exemplen: http://notrickszone.com/2012/03/01/data-tamperin-giss-caught-red-handed-manipulaing-data-to-produce-arctic-climate-history-revision/

 43. Håkan Sjögren

  Lena Krantz # 27 : Du ställde en del frågor i Ditt inlägg. Svar: Människan har höjt halten koldioxid i atmosfären i ringa mån.
  Koldioxid är ingen växthusgas, då det inte finns några sådana.
  Människans aktiviteter påverkar klimatet i någon mån, till exempel genom skogsskövling och olika andra aktiviteter, men inte genom att släppa ut nyttiga spårgaser som koldioxid. Mvh, Håkan. 

 44. ces

  Gunnar Kjelldahl #19 Beklämmande att bli så lurad som du har blivit:
  The 97% number stems from a 2009 online survey of 10,257 earth scientists, conducted by two researchers at the University of Illinois. The survey results must have deeply disappointed the researchers – in the end, they chose to highlight the views of a subgroup of just 77 scientists, 75 of whom thought humans contributed to climate change.  The ratio 75/77 produces the 97% figure that pundits now tout.

 45. Holmfrid

  Att partierna ansluter sig till AGW är ju självklart i nuläget.  Det finns consensus vid universiteten, SMHI m fl statliga institutioner om detta.  TCS måste ut och konfrontera dessa institutioner med teorier av typ fasplan-metoden bl a. Utan buller och bång.   Bert Bolin grundade IPCC med hjälp av Olof Palme.  Det är inte rimligt att socialdemokraterna skall backa i den frågan, som ju då är förankrad i partiets själ. I annat fall vore ju det rimliga att sossarna förespråkar ersättning av kärnkraften med gas från Barents.  Vid kärnkraftsvalet 1980 var sossarnas huvudvärk värnandet av kärnkraften – dock en reducering från 24 till 12 reaktorer efter 3 mile ireland.  Tre nya 1800 MW reaktorer före 2030  är ju extremt kapitalkrävande  (200 miljarder kr).  Frågan är väl om man inte bör avvakta 4:e gen blykylda reaktorer som nu forskas fram.   Inom 1 år vet vi om E-Cat är en bluff. Om inte kommer vi kunna generera vår ström i kvarrteret där vi bor.

 46. Håkan Bergman

  Greenpeace är igång om kärnkraften på SvD idag. Kommentarerna går som dom gjort senaste tiden:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-maste-ta-lardom-av-karnkraftskatastrofen_6915071.svd
   

 47. Holmfrid

  #20  Janne,
  Instämmer.  I skuggan av tyskarnas nedstängning av 135 TWh kärnkraftsel kommer energisituationen att bli problematisk i EU,  inkl södra Sverige.  En strukturomvandling av elintensiv industri måste ske.  För stålindustrin i Sverige är detta en bra chans.  95%  av EU´s järnmalm finns i norra Sverige med överskott av el  (Facebook i Luleå köper el motsv 30000 villors förbrukning)  samtidigt som 40% av världens produktion av stål sker i EU.  Thyssen Krupp flyttar i år sin rostfria stålproduktion till Torneå (Outokumpo).  Nordsvenskt deltagande i Finlands senaste kärnkraftverk norr om Jakobstad öppnar för ny produktion av järnsvamp och/eller elstål.  Gas från Ryssland med järnväg över Salla och malm från Northland Res Hannukainengruva (3 milj ton/år) skapar ett stålkombinat på finska sidan.   Luleå är Sveriges mest fossila stad. Stan värms av spillvärme från koksproduktionen som ger landets lägsta värmningskostnader.  Överskottsgas motsv ett vattenkraftverk facklas till atmosfären.  Elproduktion i gasturbin ger billig el av detta.

 48. AOH

  Håkan Bergman # 33
  Tack för länken. Där fanns även en inlaga av Polens miljöminister som verkar vara vassare  än vår egen motsvarande ” centrifugalpartist -än slänger hit än slänger dit ” ( Kar de Mumma ) 

  http://www.europeanvoice.com/article/2012/march/climate-roadmap-at-a-crossroads/73827.aspx  
  ”…….Jobs and wealth will start to leak from Europe as companies seek a less stringent regulatory framework. This could change the flow of goods in the world economy but would certainly not reduce global emissions. That is not the basis for a sound economic policy – and, therefore, for a sound climate policy…..”
  Marcin Korolec is Poland’s environment minister. 

 49. Håkan #43
  Och dom får på pälsen!!

 50. pekke

  Ett sammandrag från Moncktons föreläsning på Union College, NY.
  http://wattsupwiththat.com/2012/03/10/moncktons-schenectady-showdown/
   
  Finns även en video här:
  http://union.campusreform.org/group/blog/live-webinar-lord-monckton-at-union-college

 51. Lasse

  Klimathotet är en bra politisk fråga. Under denna fråga kan en mängd åtgärder läggas, åtgärder som annars skulle bli svårare motivera.
  Peak Oil motiverar sökande efter alternativa energikällor, oljepriserna ger incitament till alternativ energiutvinning, försurningsrisk har givit oss mindre svavel i bränslen. Energiskatter har finansierat andra skattesänkningar. Elskatter ger incitament till besparingar osv. Allt i namn av klimatåtgärder.
  Så länge det sker inom landet och inte drabbar exportindustrin så kan vi leva med denna form av omfördelning inom kollektivet förbrukare skattebetalare. Det är inget självändamål att förbruka fossil energi.

 52. Lasse #50
  Icke att förglömma:
  Miljarder spenderade på meningslösa åtgärder
  100-tals miljoner svindlade via carbon trading
  Massor av natur förfulad av vindkraftverk
  Makt delegerad uppåt till EU
  Samtidigt som:
  ”Det finns inga bekämpningsbara klimatförändringar”
  Dammit!

 53. Ann L-H

  Instämmer i TACK-kören!
  Nästa drag vore att inbjuda samtliga partier att här på TCS kortfattat ange sina tyngsta vetenskapliga argument för att koldioxid i väsentlig utsträckning styr klimatet.
    

 54. Bengt Abelsson

  Lasse #50
  Det är inte alldeles uppenbart om du är sarkastisk eller inte – att basera politik på en medvetet påhittad yttre ”fiende” kan inte långsiktigt vara klokt.
  Jag instämmer att det finns många goda skäl att utnyttja resurser klokt och sparsamt.

 55. Björn

  Bra sammanfattning av det politiska läget i klimatfrågan. Ord är ord, men vad tänker de olika politiska aktörerna bakom kulisserna? Om de är bokstavstrogna är vi illa ute. Eftersom likheterna i utsagorna är nära identiska, kan man beklagligt nog inse att klimatfrågan har blivit en politisk morot som tros kunna attrahera väljare, snarare än en vetenskaplig sanning med verklighetsunderlag. Klimatfrågan har därför blivit ett syniskt lockbete utan moraliska hämningar. Men man kan också tala om en politisk feghet, eftersom ingen heller tycks våga avvika från det som är politiskt PK och som dessutom är konsensusförklarat. Men jag tror att de politiker som vågar sticka ut hakan och påstå att det inte är rimligt att förstöra vår ekonomi i en fråga, vars underlag bara bygger på en gissning, kommer att få sympatier. Detta därför att politikernas dogmatiska hållning inte speglar vad allmänheten tror i klimatfrågan.

 56. wannabe ekosof

  Gaupa#33
  ”Svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak är de ämnen som har störst betydelse för försurningen.”
  I länken till de trogna hädar man som de värsta hedningar! Vad f-n är svavel, salpeter och nitro jämfört med koldioxid i den redan tändna skärselden!

 57. AOH #48
  Tack för länk. Artikeln går även att kommentera.

 58. Ingemar Nordin

  AOH #24,

  Jag ser att Lena Ek har en blogg utan kommentatorsfunktion. Så det betyder väl att hon trots allt inte är så intresserad av en seriös dialog och diskussion om klimatet som hon säger. Tråkigt.

 59. Gunbo

  ces #44,
  Du citerar någon utan att ange referens eller länka till källa:

  ”The 97% number stems from a 2009 online survey of 10,257 earth scientists, conducted by two researchers at the University of Illinois. The survey results must have deeply disappointed the researchers – in the end, they chose to highlight the views of a subgroup of just 77 scientists, 75 of whom thought humans contributed to climate change. The ratio 75/77 produces the 97% figure that pundits now tout.”
  Varför inte referera till fakta som finns här:
  http://www.garnautreview.org.au/update-2011/commissioned-work/the-'scientigic-consensus-on-climate-change’.pdf
  ”The number of respondents for the survey as a whole is large; leaving aside the question of response rates, 3,146 is a large sample by almost any measure. And with 82% of respondents as a whole agreeing that ‘human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures’ we might reasonably conclude that in this survey the proposition in question was overwhelmingly supported. But it is not the overall number on which the critics have focused. Rather, it is the sub-sample of climate scientists – defined as those who had both ‘nominated climate science as their area of expertise’ and ‘published more than 50% of their recent peer-reviewed papers on… climate change’ – that has attracted the attention of the sceptics. Among these respondents, of which there were 79, no fewer than 97% agreed that ‘human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures’.”
  (Min fetning)

 60. AOH

  Ingemar Nordin  # 58
  ”Bra observation – Watson”   Smiley
  Det kallas: ”politikers intresse för folket som har valt dom ”

 61. AOH

  Gunbo   #   59
   
  „……In 2008, Maggie Kendall Zimmerman, a student enrolled in a Master of Science in the Department of Earth and Environmental Sciences at the University of Illinois at Chicago, conducted an online survey designed to gauge the opinions of scientists on issues to do with climate change and global warming…..“
   
   
  Conclusion
  Concerns about the sampling and the number of respondents used in the Doran and Zimmerman study are secondary even when they are not misplaced.
   
  The key issue has to do with the wording of the questions.
   
  Tycker du själv att denna undersökning  4 år senare har övertygat  än fler  om  AGW och om CO2:s bidragande orsak till klimatförändring?
   
  Du vet själv vad som allmänt anses om statistik, procent, modeller  m.m 
  ”Shit in – shit out”
   

 62. Ulf L

  Håkan #43
  Nu är det åter saker jag inte fattar.
  Jordytan svalnar långsammare om atmosfären innehåller H2O och Co2 än om de gaserna saknas. Om samma effekt strålar in på en planet med H20 och Co2 i atmosfören och dels en utan dessa gaser, då bör väl den med H20 och Co2 få högre temperatur allt annat lika. 
  Det är det som jag har uppfattat som växthuseffekten. Vad är det som jag fattat fel.  

 63. Thomas

  Ulf L #62 gör som alla andra, strunta i Håkan Sjögren. Han upprepar sitt mantra om att det inte finns någon växthuseffekt och ingen orkar bemöta honom längre eftersom han inte lyssnar på argument.

 64. Håkan Sjögren

  Thomas # 63 : Jag uppfattar ditt inlägg som en ren krigsförklaring. Jag medger att jag inte ofta lyssnar på dina argument då de ofta saknar substans. Mh, Håkan.

 65. Thomas #63.
  Det där är en djäkla låg nivå att debattera på. Han är definitivt inte ensam om att hävda att det inte finns någon växthuseffekt. För min del är det en öppen fråga eftersom jag inte är tillräckligt kunnig på området. Att slå igen dörren på näsan på folk när det faktiskt finns en öppen debatt i ämnet visar inte på någon speciellt vetenskaplig inställning!

 66. Thomas

  Ingvar #65 Det finns ingen debatt eftersom Håkan inte är intresserad av att debattera utan bara av att föra en monolog. I själva verket är oklart om Håkan ens finns givet hur ofta man här får höra att ”ingen” ifrågasätter växthuseffektens existens utan bara återkopplingar, klimatkänslighet o dyl.

 67. Thomas!
  Nu var det inte Håkan du slog igen dörren på näsan på utan på Ulf L!
  Och ditt svar är på oförståelig svenska

 68. JonasB1

  Thomas,
  Äntligen har du fattat, Håkan finns inte. Han är en påhittad agent för att alarmisterna inte ska ha fel i allt.
  Allvarligt! Håkan och Claes Johnsson är alarmisternas bästa argument. Hade vi sluppit dessa stollar tidigare hade tex Lennart Bengtsson fattat för flera år sedan vilken sida som är en sekt på riktigt. Nu har det dröjt till alldeles nyligen.

 69. Ulf L.
  Länkar angående det stridiga ämnet ”växthuseffekt”
  http://www.webcommentary.com/docs/jo120310.pdf
  Artikel 2 idag på ”Greenie watch” som diskuerar att ämnet tom är stridigt inom den skeptiska falangen
  http://antigreen.blogspot.com/
   
   
   
   

 70. Thomas

  Jonas B1 #68 och ändå så gjorde Ingemar våldsamma krumbukter senast Claes dök upp här för att få det till att de var på samma sida och att existensen av växthuseffekten var en bifråga i förhållande till den politiska. Det var väl Ribbing som för ett tag sedan förklarade att alla som inte tror på AGW är ”klimatrealister” oberoende av vad de i övrigt anser om jordens klimat.
   
  I praktiken verkar det vara ungefär hälften av kommentatorerna här som direkt förnekar växthuseffekten eller i alla fall är kraftigt skeptiska till om den finns, och resterande har ytterst begränsat intresse av att bemöta den extremistfalangen.

 71. Strider på sidolinjen
  Koldioxidens eventuella påverkan på klimatet och då speciellt den del som skulle komma från mänskligt utsläpp av koldioxid är försvinnande i jämförelse med andra faktorer. Sol, oceaner, molnbildning för att nämna några. Växthuseffektens vara eller inte vara är akademisk
   
   

 72. Thomas

  Ingvar #71 Hur kan du veta att koldioxidens inverkan är så liten om du inte ens kan bestämma dig för om det finns en växthuseffekt eller inte?
   

 73. Thomas #72
  Läser mycket och använder hjärnan till rationellt tänkande. Mycket och ofta.
  Det är också anledningen till att jag inte kan påstå att jag vet om växthuseffekten finns eller inte. Men berätta gärna hur stor del av atmosfären som utgörs av koldioxid och hur stor del därav som är mänskligt utsläpp.

 74. Håkan Sjögren

  Ingvar Engelbrecht # 73 : ”Den kulan visste var den tog”. Mvh, håkan.

 75. Thomas

  Ingvar #73 Du läser mycket och tänker rationellt, och likafullt har du ingen aning om huruvida det finns en växthuseffekt eller tydligen ens hur mycket CO2 det finns i atmosfären. Är du tillräckligt rationell för att inse hur det inte går ihop?

 76. Thomas!
  Är det inte underbart?
  Solen skiner, dagstemperaturen börjar äntligen närma sig den övre gränsen för vad som ska vara i ett kylskåp. Isen har försvunnit från fjärden härutanför, och senast i förrgår såg jag både sångsvan och större hackspett!
  Dra in den friska vårluften och säg: ”Ahhhh……det är härligt att leva!” 😉
  Upp med mungiporna!
  Jag trodde annars att de flesta här var överens om att ”växthuseffekten” bara är en liknelse, i brist på bättre, för att åskådliggöra vad det handlar om?

 77. Bim

  Thomas
  I atmosfären finns 380 miljondelar.
  Alltså inte ens en halv tusendel.
  Innan industrialismen fanns 280 miljondelar.
  Alltså har vi lyckats öka halten med 100 miljondelar (om det nu är vi enbart?)
  100 miljondelar = 1 tiondels  tusendel var av vi svennar är skyldiga till 1,7 promille av denna tiondels tusendel,
  samtidigt som jordens befolkning ökat flera gånger.
  Amen.

 78. Thomas

  Labbibia, jo visst är det trevligt med vår. Ringduvorna börjar kuttra, nötväckorna tjattrar för fullt, första rödhaken hörde jag redan förra veckan.

 79. Thomas !
  Jag vet mycket väl hur mycket CO2 det finns och hur mycket som är mänskligt bidrag. Min fråga var om du visste det. Att jag inte vet om det finns en växthuseffekt eller inte beror på att jag läst till mig fakta som talar för och fakta som talar mot och inte blivit övertygad om det ena eller det andra. Det går banne mig mycket bra ihop med en vetenskaplig inställning att inte ha en förutfattad mening.
  Kommentar modererad

 80. Ulf L

  Att växthuseffekten är ett olämpligt valt ord betyder ju inte att den fysikaliska effekten som ordet ska beskriva inte existerar. Vi kunde valt ordet spunk istället. Det är den fysikaliska effekten jag är ute efter. Finns den eller finns den inte.
  Håkan har, vad jag sett, inte förnekat att den finns eftersom han anser att jordytan svalnar långsammare med CO2 och H2O i atmosfären.
  Det jag då undrar över är vad han lägger i ordet växthuseffekt.

 81. Thomas

  Ingvar #78 Hade du då någon poäng med att fråga om hur mycket CO2 det är i atmosfären? När det gäller hur stort det mänskliga bidraget är misstänker jag att du har någon excentrisk teori som du plockat upp på någon blogg någonstans. Det korrekta svaret är inte uppenbart, men ligger mellan 100% och 200% beroende på hur man räknar.
   
  Du säger att det finns argument för båda sidor i växthusdebatten. Problemet är bara att ena sidans argument är fel, genomskinligt fel för den som har rimliga fysikkunskaper. Vi pratar över 100 år gammal fysik här, inga direkta nymodigheter. Om över 99% av forskarna säger en sak och man själ saknar kunskaper för att veta att de har fel så är det faktiskt rationellt att tro att de har rätt även om det finns några stollar som påstår motsatsen. Det är inte rationellt att säga ”jag vet inte” i varenda fråga där man inte själv kan bedöma vad som är sant.

 82. L

  Thomas, är du säker på att det inte är 200% av forskarna..?

 83. Thomas.
  Skulle atmosfären bestå till 200% av mänskligt utsläppt koldioxid??
  Och!
  >Det är inte rationellt att säga ”jag vet inte” i varenda fråga där man inte själv kan bedöma vad som är sant
  Det är det visst det!! Det är fullständigt legitimt och rationellt.
  Kommentar modererad

 84. Thomas

  Ingvar #82 ”Skulle atmosfären bestå till 200% av mänskligt utsläppt koldioxid??”
   
  Nej, men våra utsläpp är dubbelt så stora som ökningen i atmosfären. Vad anser du själv är det rätta svaret?
   
  L, hur vore det om du överraskade oss alla och sa något konkret i ett inlägg emellanåt.

 85. Thomas

  Ingvar #82 problemet med ditt ”jag vet inte” är att det är så selektivt. Du erkänner att du inte förstår de mest elementära grunderna, men likafullt kan du tvärsäkert hävda ”Koldioxidens eventuella påverkan på klimatet och då speciellt den del som skulle komma från mänskligt utsläpp av koldioxid är försvinnande i jämförelse med andra faktorer.”

 86. L

  Thomas, varje gång jag säger något konkret springer du och gömmer dig.

 87. Karl-Oskar

  Thomas # 84
  Du skriver att våra utsläpp är dubbelt så stora som ökningen i atmosfären.
  I så fall har någon räknat fel eller har koldioxiden försvunnit någon annanstans?

 88. Thomas

  Karl-Oskar #87 Koldioxid tas upp både på land och i haven. Det senare märks genom att haven långsamt blir surare vilket är ett annat problem med CO2-utsläppen.
   

 89. L

  Thomas, är du säker på att det någonsin kan bli ett problem i haven?

 90. Karl-Oskar

  Thomas # 88
  Havstemperaturen har minskat sedan 2004 och tagit upp mer koldioxid det borde vara ett bevis för att det är vattentemperaturen som avgör hur mycket koldioxid det är i atmosfären.

 91. Thomas

  Karl-Oskar #90 Hur tänker du nu? Haven har tagit upp CO2 ända sedan vi började släppa ut några större mängder, och det beror på att ändringen i partialtryck i atmosfären är en långt mer signifikant term än temperaturändringar. Annars skulle halten i atmosfären vara långt högre än den är eftersom haven blivit varmare senaste seklet. Om det var temperaturen som styrde skulle de avgett CO2 istället för att tagit upp gasen.
   

 92. Håkan Sjögren

  Karl-Oskar # 87 : pH-värdet i haven anses ha minskat från 8,2 till 8,1. Först när pH gått ner under 7,0 kan man tala om försurning. Det är lång väg mellen pH 8,1 och pH 7,0. Skulle haven värmas upp avger de stora mängder koldioxid tii luften, så det vill mycket till innan haven blir sura.
  Mvh, Håkan. 

 93. Thomas

  Håkan #92 ”försurning” innebär bara att pH sjunker. Det finns inget magiskt som säger att man inte får använda ordet om pH är större än 7. Eftersom pH är en logaritmisk skala motsvarar den där tiondelen förändring 25% ökning av mängden vätejoner vilket inte är försumbart.
  Hur kommer det sig att så många fått för sig att det bara är havens temperatur som styr flödet till och från atmosfären och glömmer betydelsen av partialtrycket CO2 i atmosfären?

 94. L

  Thomas, hur var det nu, kan vi släppa ut tillräckligt mycket koldioxid för att det ska bli ett problem i haven? Finns det datamodeller som säger att det är möjligt, eller varför anser du att det är ett problem?

 95. Karl-Oskar

  Thomas # 91
  Using only 2003–2008 data from Argo floats, we find by four different algorithms that the recent trend ranges from –0.010 to –0.160 W/m2
  Jag tolkar det som att det har blivit kallare.

 96. Thomas

  L #94 du kan väl börja med wikipedia, och fortsätta med tyngre material:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_acidification
  Svaret är i alla händelser ja, vi kan släppa ut tillräckligt mycket CO2 för att det skall bli ett problem i haven.
   
  Karl-Oskar #95 Vad är din poäng egentligen? Tror du fem år är tillräckligt för att dra någon slutsats, och vilken är i så fall denna?
   
  Du kan f.ö. titta på figur 1 i den här artikeln och fundera på varför Knox inledde sin period just 2003. Med en tillräckligt kort period kan man hitta vilken trend man vill. Någon motsvarande dramatisk förändring i jordens CO2-halt hittar du dock inte.
  ftp://ftp.nodc.noaa.gov/pub/data.nodc/woa/PUBLICATIONS/grlheat08.pdf

 97. Klimat har ju blivit politikernes nya bull shit ord. Det lyder godt, og det kræver ingen som helst nærmere stillingtagen. Klimatkampen er jo fuldstændig meningsløst om du tænker nærmere om det.
  Klima er vejret over en given periode, så at hindre klimaændringer svarer jo til at ville styre vejret.
  At klimaændringer giver ændret vejr, er jo klart. Hvordan skulle klimaet ændres hvis ikke vejret ændredes. Det er hønen og ægget.

 98. BoE

  Hm…
  ”Hur kommer det sig att så många fått för sig att det bara är havens temperatur som styr flödet till och från atmosfären och glömmer betydelsen av partialtrycket CO2 i atmosfären?”
  En del av dom har säkert studerat kapitlet om CO2 i AGA´s Gashandbok t ex.
  Gör gärna det och fundera sedan på vilket som sedan möjligen kan vara hönan respektive ägget när det gäller CO2 i haven och atmosfären.

 99. Thomas

  BoE #98 ”Gör gärna det och fundera sedan på vilket som sedan möjligen kan vara hönan respektive ägget när det gäller CO2 i haven och atmosfären.”
   
  Du tror det kan vara ändringar i havets temperatur som styr hur mycket fossilbränslen vi eldar, eller hur tänker du nu?

 100. L

  OK Thomas, om man inte hade tjatat om att vi passerat peak-oil i åratal så kanske vi teoretiskt kunnat släppa ut fossil koldioxid så att Ph sjönk en bit till, men frågan är om det är möjligt?
  Läste till slutet på Wiki-sidan och fann att ”kalkcykeln” så småningom gör haven mer alkaliska så att dom på nytt kan ta upp mer koldioxid…

 101. Thomas

  L #100 Du tror att alla fossilbränslen är på väg att ta slut i en omedelbar framtid?Kol, olja och naturgas, alltihopa är närapå slut?
   
  Visst finns det buffringsmekanismer som så småningom återställer pH i haven, men dessa är alldeles för långsamma för att hinna med att kompensera våra utsläpp. Det är rätt spektakulärt hur du lyckas läsa den där artikeln för att lyckas vaska fram en enda liten positiv nyhet.

 102. L

  Thomas, alarmisterna använder peak oil som alternativt argument om koldioxid inte orsakar klimatförändringar. Vi måste spara innan allt är slut..!
  Ja, att vaska fram positiva nyheter är inte din specialitet…

 103. Håkan Bergman

  http://www.flickr.com/photos/9575675@N08/5945796081/

 104. Håkan Sjögren

  ULF L # 62 : Hej Ulf ! Sorry att det tog så lång tid för mig att besvara Din fråga, men en ärlig fråga kräver ett genomtänkt svar. Om man utgår från att jorden kan behandlas som en svart kropp med medeltemperaturen 15 grader (båda förutsättningarna är tveksamma men allmänt accepterade) kan man med Stefan-Boltzmanns lag räkna fram att värmeutstrålningen från jorden är 390 W/m2. Detta kan tyckas något märkligt eftersom jorden utifrån bara tar emot netto 235 W/m2 enligt Kiehl och Trenberth (1997). Antingen skulle jorden inte vara en svartkropp eller så är medeltemperaturen felberäknad eller så strålar atmosfären ner 324 W/m2 enligt K & T. De tror att strålningen kommer från s.k. växthusgaser. I värmestrålningens våglängdsintervall, från c:a 3µ och uppåt har koldioxiden absorptionsmöjlighet i smala intervall, mellan 4,2 och 4,3µ samt mellan 14,5 0ch 15,5µ. Om värmestrålningen skulle totalabsorberas rör det sig om c:a 5 % av 390 W/m2. Av dessa skulle antagligen halvparten sändas ut i rymden och halvparten ner i jordytan. Frågan är om detta värmer upp marken eller ökar dess temperatur (d.v.s. förhindrar dess avsvalning).  Hur som helst räcker inte 9,7 W/m2 till för att förklara de 324 W/m2, som måste tillföras jordytan enligt ovan. Det finns en forskningsrapport från 2011 av Gero och Turner med titeln ”Long-Term Trends in Downwelling Spectral Infrared Radiance over the U.S. Southern Great Plains” ( American Meteorological Society vol 24 issue 18) där man visar att moln klarar av att reflektera strålning  men inverkan från CO2 kan inte detekteras. Det finns alltså troligen en ”växthuseffekt” som beror på värmestrålningens reflexer i molnen och en som beror på atmosfärstrycket, men båda dessa är oberoende av ”växthusgaser”. Så OK, återstrålningen från CO2 kan något höja temperaturen på jordytan, men den effekten är försvinnande liten i jämförelse med reflexer från molnen, som troligen kan reflektera alla våglängder i den infraröda värmestrålningen. Vattenångan däremot beror inte på människan utan på vattenavdunstning, så ur IPCC:s synpunkt är den helt ointressant, trots att vattenmolekylen kan ta upp värmestrålning mycket bredare än CO2 och förekommer i procenthalter i atmosfären jämfört med CO2:s 0,04 %. Slutsats : Det finns växthuseffekt, som inte beror på ”växthusgaser”. Kolla gärna följande  http://www.wabcommentary.com/docs/jo120310.pdf  Mvh, Håkan.

 105. AOH

  http://www.globalwarmingskeptics.info/forum-82.html
   
  Intressanta länkar om „back radiation“  som komplement till Håkan Sjögrens.
   
  Alan Siddon :
   
   ”….The principle I’m invoking is very simple: A body cannot be illuminated by its own light….”
   
   
  Joel Shore’s :
   
  ”….. It is a common error all AGW believers and some skeptics make.The push for the NET transfer idea.While the law states it is ONE WAY transfer…..“
   
   
  John O’Sullivan:
   
  Thermometer Manufacturer Destroys Greenhouse Gas Warming Myth
  This means that Roy Spenser’s backyard experiment is an utter failure.
   

 106. AOH

  Ocean Acidification

   
   
   
  http://www.co2science.org/data/acidification/background.php
   
   
   
   
  „……In fact, as demonstrated in numerous reviews of the scientific literature that we have published on our CO2 Sciencewebsite, these considerations even suggest that the rising CO2 content of Earth’s atmosphere may well be a positivephenomenon (see, for example, the many topics listed under Calcification and Ocean Acidification in our Subject Index)….“

 107. AOH

  Håkan Sjögren  #  104
   
  Länk CO2 science är mycket läsvärt. Här en ytterligare bekräftelse på dina tankar.  
   
  http://www.co2science.org/articles/V4/N42/EDIT.php
   
  There Are Bigger Environmental Fish to Fry Than Anthropogenic CO2 Emissions 
   
   
  ”…….. A second point made by Kite is that carbon dioxide, methane and CFCs, even in aggregate, ”are not the principal greenhouse gases,” since air contains some 40,000 parts per million (ppm) of water vapor compared to a mere 370 ppm of CO2 and even less of the other gases….”
   

 108. HåkanSjögren

  AOH # 7 : Tack för värdefulla länkar. Mvh, Håkan.

 109. Håkan Sjögren#104
  Växthuseffekt!men utan växthusgaser,en ’transient förlopp’ finnerjag detta vara.AOH länkar var intressanta.
  Växthuseffektens symbolik användsflitigt,men hur är det egentligen?
  ALI.K.

 110. Håkan Sjögren

   ULF L # 62 : Tyvärr insmög sig ett fel i min avslutande länk # 104.
  Det skall vara : http://www.webcommentary.com/docs/ jo120310.pdf
  Jag är tveksam om j följs av o eller 0. Med ursäkt och vänlig hälsning, Håkan.