Slutrapport på borgiska

Framtiden KTH

Nyligen avslutades projektet ”Framtider bortom BNP-tillväxt” som var ett samarbete mellan KTH, Uppsala universitet, Lunds universitet, Svenska miljöinstitutet (IVL) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Till projektet var även bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), fyra kommuner och intresseorganisationer knutna. Projektet har undersökt hur ett samhälle utan ekonomisk tillväxt kan se ut och utformas.

Det här är deras slutrapport .

I rapportens sammanfattning skriver de:

”En utgångspunkt i forskningsprogrammet har varit förståelsen för att samhället står inför en omfattande omställning för att närma oss ett säkert och rättvist handlingsutrymme för mänskligheten inom planetens gränser. I en första fas av programmet specificerades fyra mål som ska uppfyllas för att samhällsutvecklingen ska anses vara hållbar: två miljömål relaterade till klimat och markanvändning och två sociala mål kring makt, inflytande och delaktighet samt tillgång till resurser och välfärd.”

Utifrån dessa fyra mål har de sedan tagit fram fyra scenarier och medvetet valt bort nuvarande ekonomiska logik. Jag har lyft fram några saker under varje scenario.

Kollaborativ ekonomi

Innebär bland annat att mycket av det betalda arbetet har ersatts av obetalt och ideellt arbete. Konsumtionen av varor är behovsstyrd och människor har ändrat sitt beteende så att de inte vill har mer än andra. Produktionsenheter ger service som barnomsorg i former av ex en utvidgad familj. Nya affärsmodeller möjliggör delande av företag och lagstiftning och incitamentsstrukturer ska främja olika typer av delandelösningar.

Lokal självförsörjning

Här har jag valt att helt enkelt citera två stycken i rapporten:

”Alla medborgare i arbetsför ålder förväntas delta aktivt i lokala försörjningsaktiviteter såsom produktion av mat och andra förnödenheter men också i underhåll av teknisk infrastruktur, samt i välfärdstjänster som omsorg av äldre och barn, utbildning med mera. Arbetsinsatsen är hög, men över hälften av arbetstiden är icke avlönat arbete och arbetstiden varierar i hög grad över året.”

”Nära släkt, föräldrar eller vänner bor ofta tillsammans i en utökad familjekonstellation som delar på relativt stora boendeytor, eller med olika funktioner eller bostadsenheter samlade i mindre kluster. Många bor på landsbygden och i mindre eller utglesade städer där det finns möjlighet för odling och annan produktion. Trycket på storstäderna har minskat. De flesta medborgare reser inte, utan har sitt liv i lokalsamhället. Det finns stora skillnader mellan olika regioner och lokalsamhällen beroende på de förutsättningar som finns i varje region, så markanvändningen är mångsidig och t.ex. dieter kan se väldigt olika ut i olika delar av landet. Gods transporteras inte i någon stor utsträckning eftersom den lokala försörjningen av varor är stor.”

Automatisering för livskvalitet

Den nya normen i detta samhälle är 10-timmars arbetsvecka vilket möjliggörs genom robotar och digital teknik. Automatiseringen sker genom områden som hälsovård, utbildning, hemarbete och omvårdnad. Robotar sköter de flesta manuella arbeten och människor behövs för mer kreativa uppgifter. Tekniken har integrerats med människors saker och kroppar så att allt och alla är ständigt uppkopplade. En fördelning av inkomst och produktion sker för att undvika ökade ekonomiska klyftor. Medborgarna litar på den teknokratiska eliten och de politiker som ska genomdriva deras yrkanden av ytterligare utveckling av de digitala styrsystemen.

Cirkulär ekonomi i välfärdsstaten

En stringent lagstiftning har drivit på så att avfall inte längre existerar som begrepp, kan man inte återanvända så kan man återvinna.

Staten har en central roll för att fördela välfärden. Staten ska också påverka människors konsumtionsmönster och livsstil så att social status inte längre har med materiell konsumtion att göra utan sker istället genom konsumtion av tjänster där det är centralt att framhålla sina kunskaper om vilka som är de rätta och mest hållbara i ett visst sammanhang.

I städerna bor många ensamma i små yteffektiva bostäder. Städernas markyta är intensivt utnyttjad liksom landsbygden som förser städerna med varor och ekosystemtjänster. Järnvägen är väl utbyggd och de flesta väljer bort aktiviteter som kräver bil men många är med i en bilpool.

Gemensamt för de fyra olika scenarierna är att de alla innebär en omställning mot mindre köttätande, en drastisk minskning av flygresandet, ett minskat byggande av både bostäder och vägar samt en omfördelning av resurser. Omfördelningen kan ske genom statlig styrning eller genom frivilliga åtaganden.

Så nu vet ni det. När det pratas om att ”ändra systemet” är det förmodligen ett eller flera av dessa scenarier som hägrar. Själv ser jag framför mig några slags borger från Science-Fiction serien Star Trek. De är en blandning av maskiner och människor och tänker utifrån ett kollektiv. Deras strategi är att assimilera alla andra in i sitt kollektiva medvetande.

Kanske är det så man ska se på rapporten, som någon slags Science-Fiction och inget som någon tror kommer att hända?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ralle

  Det är samma koncept som gamla Sovjet använde, inte hade de behövts påkostade rapporter, kolchos verksamheten under Stalin tiden är väl dokumenterad. Mycket arbete lite bröd, staten tog det mesta, miljoner dog av svält och än mer i Gulag, arbetsläger, fin framtid.

 2. Ingvar i Las Palmas

  Lena!
  Det är ju så korkat så man undrar om det är tänkt som en hotbild.
  Kollektivism. Orwells 1984

 3. 2020-talet, det nya 70-talet? Vänstern gör nya framstötar med hjälp och i skydd av den s.k. miljörörelsen med höga kostnader för den enskildes integritet och frihet. Allt går i vågor och inget lär man sig av historien. Hemska konsekvenser tagna på katastrofalt fel grund. Som vanligt. Det går väl en stund i sämsta fall innan det blir som vanligt och allt slår tillbaka i överdriven självförverkliganden osv, dvs det nya 80-90-talet. Allt går i vågor och inget nytt under solen.

 4. Argus

  Jag får en känsla av att Sverker Sörlin är med i detta. Han är professor (i något, vad?) på KTH. Han vill se ’djupgående förändringar i befolkningens beteende’. Och så är han en del av regeringens ’Klimatpolitiska Råd’.
  Han är gammal elit(?)skidåkare, och har i mitt tycke elitistiska drag.

  Existensen av denna rapport skrämmer mig. Var slutar det?

 5. Ivar Andersson

  Jag undrar om forskarna och de anställda på KTH, Uppsala universitet, Lunds universitet, Svenska miljöinstitutet (IVL) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) ställer upp på sina egna förslag om
  1) Kollaborativ ekonomi innebär bland annat att mycket av det betalda arbetet har ersatts av obetalt och ideellt arbete.
  2) Lokal självförsörjning. ”Alla medborgare i arbetsför ålder förväntas delta aktivt i lokala försörjningsaktiviteter såsom produktion av mat och andra förnödenheter men också i underhåll av teknisk infrastruktur, samt i välfärdstjänster som omsorg av äldre och barn, utbildning med mera.

 6. Arne Nilsson

  We are the Borgs. Resistance is futile. Som det står så kommer man osökt att tänka på det. Varför tror dessa att man kan ändra människans natur. De kan väl börja själva och visa på det goda exemplet. Eller så gör de som Isabella Lövin, reser Business Class.

 7. Bengt Abelsson

  På min tid fanns en diskussion om A-sektionen skulle knoppas av från KTH och i stället föras över till Konstfack eller Dramaten.
  Det förefallernu som om ”avskiljarna” hade rätt.

 8. Bim

  Vad skall vi med universitet till. De är ju galnare än alla andra. Värre än Isabella lövin, hon förstår ju åtminstone att businessclass är bekvämast.
  En bra lösning på persontransporter är tramptåg. Vid varje säte finns det trampor så alla hjälper till att driva tåget. Jag får antagligen Nobels Fredspris nu.

 9. Sören G

  ”Alla medborgare i arbetsför ålder förväntas delta aktivt i lokala försörjningsaktiviteter… Arbetsinsatsen är hög, men över hälften av arbetstiden är icke avlönat arbete.. ”
  Vad händer om inte alla ställer upp? Blir det som i det miltära? Man hamnar i fängelse.

 10. Håkan Bergman

  ”De flesta medborgare reser inte, utan har sitt liv i lokalsamhället. ”

  Då kan ju regeringen gå före och visa vägen genom att lägga ner planerna på höghastighetsbanor.

 11. AG

  Сталин живет!

 12. Ingemar Nordin

  Är de totalt politiskt och historiskt okunniga? Det finns ju massor av liknande utopisk litteratur. Och där man har försökt genomföra sina utopier (Sovjet, Kina Kambodja, Nordkorea) så har de alltid slutat i katastrof.

 13. elias

  Till scenariorna tillkommer förstås den tidens nya it system med chippade människor som övervakas totalt 24 tim/dygn. Orwells 1984 är en lekstuga jämfört med detta.

 14. Håkan Bergman

  Ordet energi förekommer 34 gånger i rapporten. Det mest konkreta exemplet är detta.
  ”Energiförsörjningen är till exempel ofta lokal och oberoende av nationella nät.” Jojo!

  Inte nånstans hittar jag vind-, sol- eller bio-energi, har man gett upp och tröstar sig med sånt här trams?

 15. pekke

  Kan man inte bara skapa några isolerade samhällen skilda från övriga Sverige och sedan skicka dit alla dessa förespråkare för hållbarhet, grön omställning, självförsörjning m.m. under några år så att de själva praktiskt kan tillämpa sina teorier, som Farmen typ ?

  Teorier bör ju testas praktiskt i verkligheten om det går.

 16. István

  Äntligen en livstäcken från MSB. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Annars hade man den känslan att denna verksamhet är för länge sedan nedlagd. Tillsammans med nämnden för psykologiskt försvar. Även om alla yttre täcken visar motsatsen, så finns dom. Och arbetar i anletets svett. Flitigt och oegennyttigt.
  För övrigt har alltid varit fascinerad av svenska ordet: Myndighet. Så självförklarande. Motparten till den omyndige undersåten.

 17. Sten Kaijser

  Fantastiskt Lena!

  Vi skall alltså förvandla det Absurdistan som vi nu lever i till Borgien!

 18. Skogsmannen

  Orwells 1984 var väl tänkt som en varning – inte som en manual.

  Är det här som sker verkligen på riktigt är första tanken?

  Håller med Ingemar i #12, saknar de fullständigt förmåga att tolka historian. Får väl fråga David Eberhard om det inte går att ställa en (mass)diagnos med rapporten som underlag.

 19. Fredrik S

  Det är ju helt fantastisk! För att rädda planeten ska vi alltså leva i ett helvete.

  Vi får tacka våra statliga lärosäten och myndigheter för väl spenderade skattepengar.

 20. Björn

  Man tror inte det är sant: ”Framtiden bortom BNP-tillväxt”. Lever vi i en efterkrigstid eller är omvärlden utraderad? Nej, vi lever i en sjudande omvärld, vi är inte isolerade. Om denna utveckling skall påtvingas oss, fordras stängda gränser både fysiskt och digitalt. Införande av tankekontroll och omskolningsläger för de som inte är kontrollerbara. Man måste fråga sig hur det är möjligt att en utredning av detta slag överhuvudtaget har kommit till stånd. Hur ser människorna ut bakom denna rapport? Att underkasta sig innebär att vi blir slavar som inte själva tänker, utan bara följer givna regler. Det hela är orimligt men ändå så finns idéerna nedskrivna av människor som är betalda med våra skattemedel. Är våra politiska partier inte medvetna om vad som sker och planeras bakom kulisserna?

 21. LarsF

  Förträffligt med denna rapport – det kommer klargöra vad fanatiker kan tänkas ta till för inbillade risker

  Allt fler kommer att titta mer kritiskt på allt som framförs om påstådd säkerhet i bedömningar och modeller. Och kräva förklaringar som man kan acceptera för att totalt lägga om sina liv.

  Taget från citat av tty i Konsensus artikeln på KU
  “Observational and model studies of temperature change, climate feedbacks and changes in the Earth’s energy budget together provide confidence in the magnitude of global warming in response to past and future forcing.” (AR 5 WG 1 SPM D 2)

  Hur man ens kommer fram till att modellerna som skenar i skyn jämfört med verkligheten – kan kallas confidence med någon gradering alls. High uncertainties vore mer adekvat.

  Så ös på bara med allt som kommer att krävas för omläggning människors liv. Och hur statsmakten kommer att ta till de metoder som krävs.

  Människor kommer vakna upp, men inte och bara ändra sitt beteende – utan ifrågasätta vad de utsätts för.

  Det är väl långt till svensken tar på gula västen – men det kommer om det sätts i verklighet. Lövin, vår duktighetsminister, vill ju gå låååååååååååångt före alla andra – för hela världen följer ju i våra spår vad gäller allt – tror hon.

 22. Håkan Bergman

  Skogsmannen #18

  En del har nog läst 1984 som en manual. Den kom ut i Juni 1949, i Oktober samma år grundades DDR.

 23. Samma vision om framtiden framförs i Frankrike. Jag har flera gånger berättat att franska politiker aldrig missar ett tillfälla att säga: ”Ni måste radikalt ändra er livsstil för att rädda planeten”.

  ”Lokal självförsörjning”. Där skiljer sig sig den franska versionen från den svenska, genom att undersåtarna ska alla bo i stora städer, där mat odlas vertikalt. Landsbygden ska lämnas att återförvildas.

 24. Astrid Å

  Tack Lena, för denna ganska obehagliga läsning.
  Rapporten kan avfärdas som orealistisk, men tyvärr strävar ju många av våra politiker efter ett dylikt samhälle, även om de själva har svårt att leva upp till idealen. Agenda 2030 är ju också en liknande vision.
  Äganderätten t.ex är redan i fara. https://www.entreprenor.se/nyheter/hur-skulle-du-kanna-om-staten-tog-din-villa_723166.html
  Ser att Club of Rome var en av referensgrupperna och Naturskyddsföreningen medfinansiär.
  Och nu får vi fyra år till av grönt styre….

 25. Peter F

  Rapporten är bland det värsta jag läst. Jag får en overklighetskänsla. Djupt oroad över att det uppenbart bedrivs ”forskning” som det här.

 26. Håkan Bergman

  Lars Mellblom #23

  Så det blir ett större område som framtidens le maquis kan operera från, Gula Västarna skulle nog utvecklas den vägen i ett sånt samhälle. F.ö. börjar jag undra om inte gammal hederlig kriminalitet kommer att få ett uppsving i en sån här framtid, man kan väl redan se tendenser till det. I dom gröna utopierna existerar aldrig nån kriminalitet, en sanslöst naiv föreställning.

 27. Daniel Wiklund

  De flesta medborgare reser inte. Gäller det även EU-ledamöterna. Och hur stämmer det med att ta emot invandrare. Hade nog behövts göra en dopingkontroll på dom som forskat fram det här.

 28. Ulf

  Mao, en av de största idioter som fötts på denna jord, kunde inte sagt det bättre själv.
  Även om man skriver om en framtid utan ekonomisk tillväxt så måste man ändå förstå vad ekonomisk tillväxt är för något. Det krävs för att hantera utgångspunkten annars kan man inte skriva om alternativet. Det står alldeles klart att ingen i detta projekt har en aning om hur en samhällsekonomi fungerar. Är det sådant här skräp våra skattepengar går till?

 29. Staffan Lindström

  18,20
  Övernattar ibland på ett hotell där Eric Blair aka George Orwell var lärare 1932-33 Det var bara en skola då Hotellet heter Fountain House Ligger i Hayes…
  Är det ett sammanträffande att en av de valda orterna är Alingsås?? Där Karin Boye bodde och dog en sen och snöig och kall aprildag 1941. Hon skrev ”Kallocain”….Djävulen finns alltid i detaljerna…

 30. Ingemar Nordin

  Det typiska för utopilitteraturen är att författaren entusiastiskt ägnar sig åt ett samhällsbygge där alla invånare lika entusiastiskt jobbar på att förverkliga författarens fantasier. Och då uppstår ju inga problem med att folk inte vill jobba, har andra preferenser (alla gillar ju morötter) eller begår brott. Eller hur? Lätt som en plätt!

  Observera att noll-tillväxt har legat i MPs partiprogram sedan starten.

  Även om de vackra visionerna låter just vackra för en del, så är det stora problemet vägen dit. Det går nämligen inte att åstadkomma utopier. Och alla försök som gjorts i historien har krävt en mycket brutal maktutövning. Alla övergrepp legitimeras genom hänvisning till det framtida idealsamhället. Man kan inte göra en omelett utan att krossa ägg, som Lenin sa.

 31. SörenG

  OT
  Den klimatarmistiska censuren slår till.
  https://principia-scientific.org/journals-ban-scientists-exposing-epic-sea-level-fraud/

 32. Robert Norling

  4 tidigare Fedchefer vill ha koldioxidskatt i USA.
  Fyra tidigare Fedchefer har ställt sig bakom kraven från
  ledande ekonomer i båda de stora politiska partierna om att införa en
  koldioxidskatt i USA. De kräver ”omedelbara” åtgärder för att hantera
  riskerna med den globala uppvärmningen.
  Det rapporterar Financial Times.
  De tidigare Fedcheferna, Janet Yellen, Ben Bernanke, Alan Greenspan och Paul
  Volcker, föreslår en utsläppsskatt vars intäkter ska användas för att betala
  ut klumpsummor i skatterabatter till amerikanska medborgare.

  I ett uttalande, som också undertecknats av 27 nobelpristagare och 15 tidigare
  ordföranden i rådet av ekonomiska rådgivare, beskrivs en sådan mekanism som
  en ”kostnadseffektiv hävstång för att minska koldioxidutsläppen” som skulle
  korrigera ett ”välkänt marknadsmisslyckande”.
  Det visar bred enighet bland ekonomer och erfarna beslutsfattare om att
  koldioxidskatt är den mest kostnadseffektiva, rättvisa och politiskt
  livskraftiga klimatlösningen”, sade Janet Yellen i ett uttalande, som kallar
  planen för en ”stor vändpunkt i USA:s klimatpolitik”.

  Förre finansministern Larry Summers, som också undertecknat uppropet,
  konstaterar att klimatet ser ut att vara en betydligt större tvingande faktor
  än vad det verkade för några år sedan, ”så att få detta gjort är verkligt
  brådskande”.

  -Allvaret i problemet med klimatförändringar koncentrerar sinnen och leder
  till att folk bortser från meningsskiljaktigheter. Folk som inte kan enas om
  mycket verkar instämma i detta, och det är slående”, sade Larry Summers.
  Uttalandet har organiserats av ”Climate Leadership Council”, som stöds av
  företag som Shell, BP, ConocoPhillips och Unilever och har bland annat Janet
  Yellen och Ben Bernanke som rådgivare.
  Även Greg Mankiw, som var ordförande i rådet av ekonomiska rådgivare under
  president George W Bush har undertecknat uppropet. Han säger att en
  koldioxidskatt är den rakaste vägen för att hantera utsläppen, och kallar det
  ”den fria marknadens respons på klimatförändringen”.
  Om du har rätt koldioxidskatt behöver du på ett sätt en mindre stat. Om du
  har de rätta incitamenten kommer folk göra rätt saker utan reglering”, sade
  Greg Mankiw.

  Uppropets undertecknare erkänner dock att det kan bli svårt att lagstifta om
  koldioxidskatt med nuvarande administrationen.
  Utsikterna med president Trump ser knappast ljusa ut”, sade Larry Summers.
  Men jag tror att det finns en god chans att detta kommer att vara centralt
  för varje ny president”, fortsatte han.

  Heja Trump!!

  Klipp från nyhetsbyrån Direkt

 33. #18
  Undrar om de har några uttalanden och skatteförslag beroende på fullmåne, solhöjd eller annat klurigt de är experter på?

 34. F´låt, skulle vara #32!

 35. Ann lh

  Förträfflig och skrämmande rapport om man är intresserad av att få en glimt av hur det ser ut bakom pannbenet på gröna blobbare.
  Tack Lena!

 36. Håkan Bergman

  Robert Norling #32
  ”välkänt marknadsmisslyckande”
  Om dom med det menar utsläppsrätter måste det ändå ses som ett framsteg, men som sagt det har nog små möjligheter att förverkligas, även Trump förutan. Det verkliga hindret är nog följande.
  ”Om du har rätt koldioxidskatt behöver du på ett sätt en mindre stat. Om du
  har de rätta incitamenten kommer folk göra rätt saker utan reglering”, sade
  Greg Mankiw.

 37. Peter Lindkvist

  Vad som är verkligt oroande är den stora grupp människor som trots allt när liknande drömmar. Såväl V som MP och L är till brädden fyllda av rosenkindade utopister som utan besvärande verklighetskontakt svärmar likt nattflyn kring de illuminerade godhetsapostlarna. (Sorry)

  I morse hade radions P1 ett inslag där självaste översteprästen Rockström manade (beordrade?) svenska folket att minska den röda köttkonsumtionen till en femtedel. Har jag förstått Lars Bern korrekt är naturbetat rött kött lite av det bästa livsmedel som står att uppbringa. Och varför skulle vi enl Rockström göra denna förändring? Jo för att alla på jorden ska ha samma möjligheter till bra mat.

  Här slår den gammaldags strävsamma delen i mig bakut. I min värld är det nämligen inte alls självklart att konfliktande gräsrökande folkgrupper ska belönas på samma sätt som laglydiga, skötsamma medborgare som gör sin plikt dag efter dag. Svältande människor i världen saknar som regel inte möjlighet till matproduktion, de saknar samarbetsförmåga. Hårt? För mig handlar det om realism.

  Däremot är vi alla boende på Tellus sammanlänkade via de ekologiska och biologiska systemen och den skit som hamnar i naturen påverkar för eller senare oss alla oavsett postnummer. Men luttrad som man blivit av pk-isternas ständiga larmande kände jag tveksamhet när plast-i-havet-kampanjen startade. Och mycket riktigt, relevansen här visade sig hålla samma nivå som tidigare med global uppvärmning, skogs- och säldöd – d v s – mycket låg.

  Vad det egentligen handlar om är en grupp människor – utopisterna – som utger sig för att vilja göra gott, men som i själva verket drivs av en obetvinglig lust att tvinga på andra människor olika typer av inskräkningar och umbäranden. Ser man noga efter handlar det just om höga moraliska ställningstaganden, snarare än reella sakfrågor. Ingenting triggar heller dessa människors ilska så mycket som när man hittar en positiv lösning på problemen, det SKA göra ont, vi SKA tvingas in i grottorna. Så tar vi tagelskjortan på… Visst har det religösa övertoner.

  Människor i ett samhälle behöver gemensamma regler och mål. Vi har det i vårt DNA, behöver det. Utan dessa egenskap vore megastäder om Tokyo och NY otänkbara. Nu efter folkhemmet har vi inga gemensamma mål, varefter tusentals vilsna själar söker sig till utopisternas guldskimrande strävan mot utopia. Ansvaret ligger tungt hos politikerna, men vilar också på medborgarnas axlar.

 38. Peter Lindkvist

  # 32 Robert Norling

  Hej. Såg först nu vad du skrev, bl a följande

  ”-Allvaret i problemet med klimatförändringar koncentrerar sinnen och leder
  till att folk bortser från meningsskiljaktigheter. Folk som inte kan enas om
  mycket verkar instämma i detta, och det är slående”, sade Larry Summers.”

  Det handlar således inte om miljö och vetenskap utan om politik med starka sociologiska inslag. Är detta en ledtråd till hur eländet ska bemötas? Har alltid ansett faktaspråret som det rätta valet men är beredd att ompröva denna slutsats.

 39. Daniel Wiklund

  I det här samhället finns det nog inte plats för däggdjur. Inga jurister behövs och inte universitet heller. Det ska ju inte ske nån utveckling. Vilket ju är mot människans natur, som ju strävar efter att bli ännu mer fulländad. Men blir inte förvånad om MP snart tar upp det i riksdagen.

 40. Lasse Forss

  Och vad är det som säger att man inte kommer att genomföra vansinnigheterna? Orimligheten? Det har väl aldrig varit något hinder.
  Ta ”genusvetenskapen”. Vem tog den på allvar? Plötsligt finns den, och med den coacher, strateger, och allt vad dessa flummare kallas. Har det fattats politiska beslut? Ingalunda. Det är som en hydra som bara tar över.
  Klimatet har fått klimatstrateger. SMHI:s utredningar om ett stigande Östersjön omvandlas till handlingsplaner som måste följas trots att landhöjningen visar på det orimliga. Men det är det orimliga som genomförs. Har det fattats politiska beslut? Inte vad jag vet. Plötsligt översköljs vi av figurer som tar för sig utan att något uträttas. Naturligtvis skadas samhället varje gång som något fungerande ersätts av det som är ”hållbart”, det vill säga fullständigt oanvändbart.

 41. Rolf Mellberg

  OT

  Jag spanade lite på Carbon brief, som – trots mainstream hållning – innehåller en del ”stoff” och kan vara värd att hålla ett öga på.

  Såg då att den ”most featured in media” av alla klimatrapporter förra året var denna:
  https://www.pnas.org/content/115/33/8252
  (Med Rockstar som andra namn i författarlistan)

  Nu orkar jag inte lusläsa denna men någon av bloggens följare har det – och dessutom kan jämföra med andra spektakulära rapporter så undrar jag:

  Tar inte detta priset ”ALL TIME HIGH” i frågan om alarmism?
  Är inte detta bara ett uppmuntrande tecken på desperation?
  Man inte bara målar in sig i ett hörn utan man gjuter en armerad betongvägg in sig i ett hörn
  Eller kan man se någon som helst substans?

 42. Ingemar Nordin

  Peter L #37,

  ”Såväl V som MP och L är till brädden fyllda av rosenkindade utopister som utan besvärande verklighetskontakt svärmar likt nattflyn kring de illuminerade godhetsapostlarna. ”

  Tack för den! 🙂

 43. LarsF

  Lindkvist #38 – det är ju lite samma princip som att man säger att ett lands folks allmänt kan enas om man inför ett yttre hot.

  Vissa använder det för att starta krig och en gemensam fiende som när ett regerande skikt får politiska oroligheter osv. Putin och Khomeini är väl några namn jag kommer på direkt.

  Och låter otroligt naivt om man tror påstådda klimathot bara skulle ena folk – det kommer lika mycket skapa konflikter där några tycker de får försaka mer än andra och helt orättvist också. Själv tror jag det mycket väl kan bli grundorsak till nästa världskrig i händerna på ett ”skicklig” despot.

  Men vårt psyke fungerar väl så som citatet säger – vid ett större problem så kan andra mindre problem försvinna. Om vi blir allvarligt sjuka så blir det mesta annat puttinuttigt, typ.

 44. Sten Kaijser

  Hej, apropå utopister blev jag påmind om vad jag skev för några år sedan

  https://www.klimatupplysningen.se/?s=de+onda+

 45. Ingemar Nordin

  Lasse F #40

  ”Och vad är det som säger att man inte kommer att genomföra vansinnigheterna? Orimligheten? Det har väl aldrig varit något hinder.
  Ta ”genusvetenskapen”.”

  Jamen det är ju hela grejen. Vansinnigheterna, dvs den utopiska visionen, kan aldrig genomföras. Det är därför de är just utopier. Det är FÖRSÖKEN att genomföra utopin som medför elände, fattigdom och död.

  Om du med ”genusvetenskapen” åsyftar något F!-projekt där juridisk och rättslig jämställdhet ersätts med millimeterrättvisa utfall, så har du naturligtvis rätt i att ett sådant program skulle vara genomförbart i ett mycket kort perspektiv. På sikt skulle det vara förödande för både jämställdheten och för samhällsekonomin att sätta lön efter kön istället för lön efter prestation.

 46. Daniel Wiklund

  Råkade slå på TV och Kunskapskanalen. Rädda planeten från ditt kök, fyra planetvänliga principer, våga chansa-byt kött mot grönt, förändra ditt liv och rädda världen, factfulness-förstå världen är några av rubrikerna. Vilken massiv propaganda vi är utsatta för, aktivisterna finns överallt.

 47. Anders Tengsved

  Läste rapporten och undrar varför man behöver forska i flera år bara för att beskriva ett samhälle som Astrid Lindgren beskrev i Alla barn i Bullerbyn och Emil i Lönneberga för många år sedan. Visserligen med en del diktatoriska och elitistiska inslag som inte finns i Astrid Lindgrens böcker. Sannolikt är väl skälet till forskningen under så lång tid att det gav lön under tiden, det är bara hoppas att de inte använde lönen till resor eller annan Co2 utsläppande konsumtion.

 48. Håkan Bergman

  Jag var lite väl pessimistisk i mitt #26 om framtida kriminalitet, problemet har tagits hand om.
  https://www.youtube.com/watch?v=EVjbUJiqU_o

 49. Sten Kaijser

  LarsF #43

  en variant på det du skriver om är det gamla rådet

  ”har du för många problem så skaffa för trånga skor — det tar över alla andra problem”

 50. Ingvar i Las Palmas

  Ingen plats Tesla-bilar i ett sådant tänkt ”samhälle”
  Det är bara så korkat tänkt att man undrar om det finns några
  vinnare. Inga flyg, Inga Teslor, inga klimatmöten med paraply-drinkar.
  Eller kanske en stor och tydlig skillnad mellan Nomenklaturan och ”folket”
  Häst och vagn till folket och Teslor till nomenklaturan. Fast Teslor kan nog varken tillverkas
  eller underhållas i ett sånt samhälle. Inte heller internationellt flyg
  En lösning vore väl i sånt fall att införa slavar

 51. Håkan Bergman

  Ingvar #50

  Det kanske är en medveten strategi. Hur ska man kunna bemöta stolligheter som är så spretiga och fulla av motsägelser?

 52. Ingvar i Las Palmas

  Håkan #50
  Hmm. Tål att tänka på.
  Vilket får mig att fundera i mina tidigare redovisade banor.
  Vi lockas in i aldrig sinande ström av ”flankstrider” istället för att ta initiativet och att attackera ”kärnan”,
  ”Global Governance”

  Håll Meckens uttalande i minnet!

  The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

  The urge to save humanity is almost always a false front for the urge to rule.

 53. Staffan Lindström

  AB meddelar att tre ledande(?) miljöpartister bryter sig ur partiet för att möjligen? bilda ett nytt parti!! För social och klimatologisk rättvisa. Greta Thunberg nämns som ett ledande exempel. Skicka popcornskålen, tack…

 54. Fredrik S

  Staffan Lindström #53

  Ja, och Greta är väl myndig 2022 så då kan hon vara partiledare. Väljarbasen kommer främst bestå av Stockholms kulturelit, murvlar på Söder samt Kånkenbärande djurättsaktivister med färgglatt hår.

  Fast om det bidrar till två miljöpartier med ett par procent vardera så är det ju bara att uppmuntra!

 55. femman

  Lite tråkiga nyheter enligt mig. Hade hoppats på en lång stabil La Nina som omväxling. Blir det en till El Nino lär vi få räkna med att se Rockström i TV rutan varje vecka.

  https://www.sydsvenskan.se/2019-01-17/mer-extremvader-vantar-med-mojlig-ny-el-nino

 56. #48 Håkan Bergman#

  ”…problemet har tagits hand om.” Du tänkte väl inte dumpa Annie i Frankrike som konsult i brottsfrågor?

 57. femman
  Jag ser ingen El Nino på gång i nuläget i alla fall.
  http://www.bom.gov.au/climate/enso/indices.shtml

 58. elias

  #13
  Måtte det finnas ngt som heter asylskäl även då, då detta kommer till stånd, så mina barnbarns barn kan fly till ett vettigt och någorlunda normalt land

 59. Fredrik S

  Ingvar i Las Palmas #50

  Ja, i Sovjetunionen användes ju slavar till att bygga vägar, järnvägar, fabriker och kanaler gruvdrift etc. Arbetskraften var det viktigaste dödandet i lägren en bisak. Fritänkande individer som var obekväma sköts istället på plats.

 60. Björn

  femman [55]; Det som de flesta och inte minst media och politiker, inte känner till, är att El Nino är ett fenomen som bygger på dold solenergi i form av uppvärmt vatten öster om Filipinerna. Varmt solvärmt ytvatten drivs mot Filipinerna. Passadvinden är så kraftig att ytan bildar en uppförsbacke mot väster, alltså mot Filipinerna. Vad som exakt utlöser en El Nino är inte känt, men sannolikt spelar gravitationen in tillsammans med att passadvinden avtar. Vid utlösandet väller varmt vatten mot Sydamerikas kust och en stor mängd latent värme följer med vattenångan upp i atmosfären. Verkan är en förhöjd global temperatur.

 61. Kent B

  EU ska satsa 150 000 000 000 kr på att få bukt med klimatförändringarna och Greta ska vara med i Skavlan. Lysande

 62. Anders

  Ur led är tiden, Sverige har flippat ur. Såg ni hur TV4 Nyheterna skrämdes med kalvande isar, orkaner i s b m krav från det där rockströmscentret SRC att sluta äta kött. Var är siffrorna, kalkylerna, signifikanstrsterna? Och främst det kritiska tänkandet?

 63. Daniel Wiklund

  I Sverige finns det väldigt många klimatstrateger, klimatcoacher, hållbarhetscoacher, hållbarhetsstrateger, klimatkommunikatörer, med flera jobb knutna till klimatet och koldioxiden. Snart borde dom ju kunna redovisa att dessa coacher gör klimatet bättre.

 64. Fredrik S

  Kent B #61

  Javisst, bränn på med EU-medborgarnas skattepengar bara. Samtidigt som de blåser iväg 2 miljarder om året och bidrar med 20000 ton co2-utsläpp på meningslös flytt mellan Bryssel och Strasbourg varje månad.

  Självklart ska SVT se till att deras messias ska få exponeras så mycket som möjligt.

  Hur kunde det bli så illa att vi nu måste betala skatt för allt från tramsiga underhållningsprogram till propgandatv?

  I många andra länder är folket åtminstone sunt skeptiska till myndigheter och media. I vårt extremland verkar detta saknas i allt för stor utsträckning.

 65. Gunnar Strandell

  Jag fastnade för den här formuleringen:
  ”Medborgarna litar på den teknokratiska eliten och de politiker som ska genomdriva deras yrkanden av ytterligare utveckling av de digitala styrsystemen.”

  Det förutsätter att politikerna litar på den teknokratiska eliten, men de vi har nu litar ju mer på sin egen känsla och uppfattning. De kan till och med säga ”I don’t agree” när fakta presenteras.

 66. Håkan Bergman

  Nu tar dom till storsläggan, be afraid, be very afraid. Öppna länken i incognito-fönster.
  https://www.svd.se/asteroidkrockar-har-blivit-vanligare
  Utan tvivel Jimmie Åkessons fel.

 67. Peter Stilbs

  Skrämmande, Lena – tragiskt att sådant här ska förekomma på KTH och andra lärosäten, och publiceras i deras namn.

  Rockström nämns hela tiden i kommentarerna – skulle han inte till PIK i Potsdam? Vore skönt att bli av med honom.

 68. Carin S

  Verkar som delar ur Homo Deus av Yuval Noah Harari (författare av Sapiens) kommer infrias. Liberalismens slut med människans fria vilja som ledstjärna. Vi blir indelade I en elit som styr övriga människor. Ett drömscenario för varje politiker och globalist samt financiella elit.
  En verkligt skrämmande framtid för oss som trott på o levt I en liberalinfluerad demokrati.
  Trevlig Helg
  Carin

 69. Ivar Andersson

  #60 Björn
  Enligt IPCC styrs allt av koldioxid och då bör väl även El Nino vara koldioxidstyrd 🙂

 70. Sören G

  OT
  Greta Thunberg är gäst hos Skavlan i kväll.
  Exploatering av ungdom med psykisk ohälsa.

 71. Ann lh

  Lena Tack återigen för tips om den här rapporten från KTH om vårt framtida ”amish”-samhälle.
  I går lyssnade jag på Gustav Klarins intervju (vetenskapsradion) med en till synes både förvirrad och okunnig, men frälst Line Gordon, Rockströms efterträdare på SRC. Det gällde en rapport om framtidens mat i en hållbar värld, troligen:
  The Planetary Health diet
  The EAT – Lancet Commission on Healthy Diets From sustainable Food Systems
  stockholmresilience.org
  Den rapporten lanseras idagarna på flera platser i världen bland annat Stockholm, KTH och Oslo.
  I Oslo gissar jag att miljöaktivisten Peter Storhagen med känd hustru deltar och vem vet om inte vår havsräddande kronprinsessa kommer att synas, hon tycks ha fastnat i Storhagens garn.
  Hänger den rapporten ihop med det här inhemska alstret som du rapporterat om?

 72. Robert Norling

  Helt plötsligt blev det väldigt kallt i Sverige.

 73. Sören G

  Hörde miljöpartiets talare inför statsministeromröstningen säga att man ska stoppa klimatförändringarna.
  Förvirringen om verkligheten är total på sina håll.

 74. Fredrik S

  Nu får Borg-partiet med sina knappa fyra procent fortsätta representera kampen mot klimatet i regeringen och bränna skattepengar. Kritik från deras egna mydigheter viftas bort med ”de har fel”. Det känns tryggt!

 75. Björn

  Lite OT men ändå inom bloggens råmärken: SVT2s vädertjänst visade igår, förmodligen för första gången, jetströmmarnas lägen och hur de förflyttades över oss. SMHI kan väl inte fortsätta att dölja det faktum att dessa strömmar bestämmer väder och vind.

 76. LarsF

  #74 och det mest obehagliga är att inte förra regeringen förhandlat som koalition och modererat Mps politik till en kompromiss – Lövin verkar fått köra helt eget race.

  Minns fortfarande den klumpen i magen när ekot rapporterade ”sverige ville gå längre” när det gäller Mps härjningar i samband med EU-målen till 2030 och 2050 eller hur det var.

  All annan politik mildras ju till en kompromiss i en koalition – så vi får se hur det blir nu – öppet spjäll för Lövin att dra på hur mycket som helst eller lite tyglar.

  Det är ju alltid skillnad på ett partis politik och vad som förhandlats fram till en regerings poltik, menar jag.

  Befarar det värsta….L kunde vara mildrande faktor, knappast C – om de suttit i regeringen också.

 77. Gunnar Strandell

  Björn #75
  Från SMHI:
  ”Den svensk-amerikanske meteorologen Carl-Gustaf Rossby gjorde 1939 en epokgörande upptäckt om jordrotationens effekt på atmosfärens rörelser.”

  Att jetströmmarna meandrar och att det kan leda till att ett högtryck parkerar över Baltikum har alltså varit känt sedan länge. Men nu förklaras det med klimatförändringar av forskningsinstitutet som fått namnet Rossby Centre. Hypotesen om att CO2 styr klimatet har alltså fått vetenskapen att backa.

  Det är då inte så konstigt att andra vetenskaper också vill dra sitt strå till stacken som Lena Krantz skriver i inlägget.

  Länkar:
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/vad-ar-en-rossbyvag-1.5566
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Rossbyvåg
  https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning

 78. Ingvar i Las Palmas

  Ann #71
  >”framtida amish-samhälle”
  Träffande beskrivning.
  För mig blir frågan om det är en ”titta en fågel” för att avleda uppmärksamheten från huvudfrågan ”Global Governance” eller inte.

  Man kan förstå Trump.
  Kolla denna ”dubbel”-video Dieselelektriska lok som fraktar kol!
  https://www.youtube.com/watch?v=gFRjjejI6t4

 79. Fredrik S

  LarsF #76

  Jo, och inget får störa kampen. Minns bara hur Karolina Skoog krävde att Luftfartsverket och Swedavia skulle lämna Svenskt Flyg när de råkade ifrågasätta hur absurt man bokförde flygets co2-utsläpp. Hotbilden får inte ifrågasättas.

 80. Kenneth Mikaelsson

  SMHI lyder under FN´s inflytande och ha ni inte koll på vad detta är för organisation så har de det globala styret i sina stadgar….. Så läs på så fattar ni vars detta tjafs om CO2 kommer från och vad det har för betydelse för att genomdriva FN´s planer……

 81. Eskil

  &73 Sören G

  ”Hörde miljöpartiets talare inför statsministeromröstningen säga att man ska stoppa klimatförändringarna.”

  Då borde någon journalist ställa den självklara frågan till miljöpartiets talare hur man skall stoppa klimatförändringarna då Sveriges totala utsläpp motsvarar 1,5 månaders* ökning av utsläppen i Kina och Indien?

  * Hittar inte referensen nu men siffran är i alla fall ungefär korrekt

 82. eon

  Sören G #73 – snacket om att ”stoppa klimatförändringarna” osar om hybris, i mina öron låter det som att prata om att stoppa gravitationen, evolutionen eller något annat naturfenomen. Oavsätt vad vi gör kommer klimatet alltid förändras, likaså är koldioxiden en nödvändig del av jordens atmosfär och inga ”föroreningar”.

 83. Björn

  Gunnar Strandell [77]; Rossbyvågor är ett etablerat begrepp för alla typer av atmosfäriska vågor. Existensen av dessa går inte att bortförklara, oberoende av var de uppträder. Rossby är väl en av de första som uppmärksammade dessa atmosfärsvågor. Enligt fysikens lagar är det oundvikligt med vågsystem ur meteorologisk synpunkt i atmosfären och i haven. Materia har tröghet och därför uppträder och skapas dessa vågor. En elektromagnetisk våg i rymden går med ljusets hastighet, men på grunda av tröghet i ledare etc begränsas hastigheten.

 84. Ingemar Nordin

  Tyvärr tror jag inte att man behöver gå till Borgernas sci-fi värld för att se vart det här dokumentet leder. Kina idag har utvecklat en teknik för en perfekt övervakning av alla kineser. De har ett system med poängräkning som myndigheterna använder för att belöna respektive bestraffa sina invånare beroende på ”gott uppförande”, dvs hur lojala de är mot det kommunistiska partiet och dess ledare. Steg för steg kommer de att utvidga detta system i fler länder genom sina satsningar på ”sidenvägen”, hamnar, industrier, gruvor och fler militärbaser. Länderna i Afrika och kring Sydostasien hamnar i skuld och blir beroende av Kinas goda vilja.

  Tänk vilket perfekt övervakningssystem detta är för en grön global governance där man kan hålla reda på varje individs koldioxidutsläpp och vårt goda klimatuppförande i övrigt. Om någon kommer att ta över ett sådant övervakningssystem så blir det en globalism a la Kina med Xi Jinping i spetsen.

  https://www.arte.tv/en/videos/078193-000-A/the-world-according-to-xi-jinping/

 85. Ann lh

  # 84 Ingemar! Dessvärre sannolik framtidsrealism. Tack!
  Finns det någon världspolitiker mer än Trump, som visar att han eller hon ser världen på samma sätt och som dessutom har kraft och vågar gå till motangrepp?

 86. Ingvar i Las Pamas

  Ann #85
  Bra fråga!
  Om du säger världspolitiker så vet jag inte.

  Annars är det väl styrande i före detta kommunistländer som kan komma i åtanke.
  Och kanske Indien. De satsar på Gen 3 om jag minns rätt

 87. Ingvar i Las Palmas

  Lite off topic,men ändå.
  Jag jobbar en del med automatiserad valutahandel.
  Dollarn stiger gentemot flera av de viktiga valutorna.
  Kanadensiska dollarn håller också stången.

 88. Kent B

  Lite information:
  NASA confirms: Sea levels have been FALLING across the planet for two years … media SILENT
  https://naturalnews.com/2017-07-26-nasa-confirms-sea-levels-have-been-falling-across-the-planet-for-two-years-media-silent.html?fbclid=IwAR3qZeQJ4iktpGf_AzGwiGVk3mX5RVJtXzw-brAGMbp2ynILZcsd5gR57lE

  Europas Stromnetz stand am Rande des Totalausfalls
  https://mobil.derstandard.at/2000096185439/Europas-Stromnetz-stand-am-Rande-des-Totalausfalls?fbclid=IwAR3zFpqc51eeHdi3xsWq-HIfE-75CvboJdp4gXLyqDSo9Nsj7zaNw5iaHFo

 89. Ivar Andersson

  #82 eon
  Om MP kan stoppa klimatförändringarna så kan dom väl få sin älskade järnväg att vara punktlig 🙂

 90. Håkan Bergman

  Ivar Andersson #89
  Finns inte en chans att några av dom som diskuterar problemen med järnvägen har nån lösning. Man måste börja med att ställa den relevanta frågan och den frågan är inte hur tågen går. Har du hört nån ta upp frågan hur dom resande drabbas? Hur försenade blir dom och hur många drabbas? Nej, och det finns en enkel förklaring på det, det finns ingen statistik på det, jag räknar inte grova gissningar i media i samband med större förseningar som relevant statistik. Jag kan förstå att det är mycket svårare att ta fram relevant statistik för resenärerna än att ta fram statistik för tågen, men det är ingen ursäkt. Har man inte relevant statistik för resenärerna kan man inte vidta relevanta åtgärder.

 91. Ann lh

  # 85 Ingvar i Las Palmas, jag tänkte mest på att Trump sätter hårt mot hårt när det gäller ekonomin.
  Här i väst kryper Kina dock allt närmare, hamnen i Göteborg ska byggas ut med ”hjälp” av Kina. Både Volvo AB och Volvo Cars ägs mer eller mindre av Kina och nu har ett kinesisk fastighetsbolag tagit över det krisande News i Trollhättan. En kines ville köpa delar av hamnen i Lysekil, granne med Scanraf. Ingen verkar bry sig.

 92. Kjell Lindmark

  Detta är Global Governace, Globalismen i sin prydno. Vi skall sluta äta kött enbart av det skälet att det är billigare att framställa olika sädesslag. Nya typer framtagna i Globalisternas megaföretag som exempelvis Mosanto, patenterbara GMO-grödor som gör bönderna livegna. All mat skall vidare genomgå industriprocesser som gör maten näringsfattig, fullbemängd med socker och med hög cravebility. En kost baserad på animalier, nötter och i huvudsak ovanjordgrönsaker är det som håller oss metabolt friska.

  Det öses ut massvis med globalistpropaganda numera klimathotet, matfrågan, ifrågasättandet av demokratin, genusfrågan m.m. Och mitt i smeten hittar man alltid figuren Rockström. Denna person ses av många som en klippa i klimatdebatten men i själva verket är han en av globalisternas handgångne män som öser ut propaganda om nära förestående katastrofer. Han har bl.a. bidragit till en rapport i regi av Stockholm Resilient Centre ”Transformation is feasibile” som gavs till Romklubben förra året på dess femtioårskalas. Detta i samarbete med Norwegian School och Global challenges foundation. I den sistnämnda GCF sitter denne Rockström i styrelsen, en organisation som förespråkar just Global Governance.

  Matfrågan, klimatet, fördelningen mellan fattiga och rika länder är just sådana frågor som globalisterna fokuserar på. Det handlar om makt, dessa omåttligt rika som idag kontrollerar en stor del av världsmarknaden inom livsmedelsproduktion, läkemedel och energi nöjer sig inte längre med detta, nu vill man ta steget fullt ut med att även ta makten i från de demokratiska nationella parlamenten och införa en form av global planekonomi av megaformat.

  MSM ställer givetvis välvilligt upp på detta och i princip hela den svenska Riksdagen ställer upp på allt detta som innebär att förinta sig självt. Annie Lööf är den senaste i raden som blivit indoktrinerad av sitt möte med Bilderberggruppen 2017, Jan Björklund och Stefan Löven har också avgivit löften till globalistgänget. Centerledaren har dessutom invalts som ledamot i Trilaterala kommissionen, ytterligare en i raden av globalistorganisationer.

  Jag kan varm rekommendera Lars Bern senaste bok ”Den Metabola Pandemin” som utförligt beskriver globalisternas enträgna arbete i livsmedel och läkemedelsbranschen.

  Länkar:
  https://www.stockholmresilience.org/
  http://beijer.kva.se/
  https://www.clubofrome.org/2018/10/18/transformation-is-feasable-a-new-report-to-the-club-of-rome/
  https://globalchallenges.org/en/about/board

  För övrigt anser jag att Ingvar i Las Palmas har rätt!

 93. Fredrik S

  Ann lh #91

  Statliga Rymdbolaget vill också vara med. Skrev avtal med kinesisk militär.

  ”-Jag såg aldrig någon kinesisk militäruniform i samband med avtalet.” Säger dåvarande ordförande Olof Rydh.

  https://www.svd.se/statliga-rymdbolaget-skrev-avtal-med-kinesisk-militar

 94. Håkan Bergman

  Ljuva dröm att få ett tydligt vänsterblock och ett tydligt konservativt dito, winner takes it all.
  https://www.kantarsifo.se/rapporter-undersokningar/valjarbarometern

 95. Rolf Mellberg

  #88 Kent B

  Det var mycket intressant att höra!!!

  Det kan väl vara relaterat till att två år i följd ( förra och förrförra) var den plötsligt mycket större nederbörd på Grönland än tidigare. Vilket man kunnat följa på:
  https://www.dmi.dk/en/groenland/maalinger/greenland-ice-sheet-surface-mass-budget/

  Sen kan man ju också tänka sig att efter den senaste temperaturtoppen för något år sen (som lär till stor del varit en mycket kraftig El Nino) så är temperaturen på väg ner och vattnet borde därför krympa lite.
  Spännande att följa om Grand Solar Minimum ledet till fortsatt temeperatursänkning. Vi ska väl inte förvänta oss att det blir en ihållande nivåsänkning utan om det bara tydligt visar att det i alla fall inte föreligger någon accelererande stigning så bevisar det att alarmisterna har pratat i nattmössan.

 96. LarsF

  #94 – denna är bra också med samtliga opinionsundersökningar
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Opinionsundersökningar_inför_riksdagsvalet_i_Sverige_2022

  Mp under 4% i två för januari än så länge. Men det är 3.5 års elände tills det kan göra skillnad.

  Om dom kommer med krav på E20(20% inblanding) som inte många bilar fixar kanske kan få folket att ta på gula västarna.

  E10 skall visst gå bra, men till 2030 lär det se rätt annorlunda ut med dessa fantastiska mål som stakats ut.

 97. LarsF

  …det tar sig, är nu 4 st med Mp under 4%….sedan tidigare idag….

 98. PeterN

  #79
  Flygets utsläpp:
  I runda slängar förbrukas ca 30kg kolväten(flygfotogen) per flygtimme och passagerare.
  Förbränningen av bränslet med hjälp av syret i luften ger värme, vattenånga och ca 90kg koldioxid per timme och passagerare. Stockholm – New York tar ca 8 timmar och drar ca 240kg flygfotogen per passagerare och genererar ca 720 kg koldioxid per passagerare.

  1. Kolväte + syre -> koldioxid + vatten + värme : (generiskt flygbränsle 2C12H26 + 37O2 -> 24CO2 + 26H2O + Värme)

  Det kan bildas moln(kondesstrimmor) på hög höjd tack vare vattenångan som släpps ut tillsammans med att det sot som bildas när förbränningen inte är helt perfekt fungerar som kondenskärnor för den vattenånga som kanske redan finns i luften.
  Molnen kan reflektera tillbaka värmestrålning från marken och/eller reflektera bort solinstrålning. Då molneffekten kan ha både positiv och negativ effekt på jordens uppvärmning räknas den inte med.

  Utsläpp av koldioxid och vatten på hög höjd tillsammans med oförbrända rester av bränslet bedöms skapa mer växthuseffekt än om koldioxiden och vattenångan släpptes ut i marknivå varför man räknar en koldioxidekvivalent som den faktiska genererade koldioxiden gånger två.

  Sedan räknar man in kostnader i koldioxidekvivalenter för raffinering av flygbränsle, transport av bränsle, flygplanstillverkning, pilotträning, flygplatsbygge, flygplatsdrift, etc.

  Resultatet blir att de 720kg(90kg/h) koldioxid som genereras i atmosfären när jag flyger från Stockholm till New York redovisas som 2000kg(250kg/h)

  2. Koldioxid + vatten + solljus -> socker + syre : (6CO2 + 6H2O + UV -> C6H12O6 + 6O2)

  720kg koldioxid + 326kg vatten + solljus kan via fotosyntes generera ca 523kg socker + 523kg syre.
  Sockret ombildas i många olika steg till exempelvis cellulosa.

  Så det är inte orimligt att tänka sig att de 240kg kolväte jag förbrukar vid en resa till New York så småningom ombildas via 720kg koldioxid, vatten och solljus till kanske 500kg träd eller spannmål.

  Att de 720kg koldioxid som min resa genererade redovisas som 2000+kg luftföroreningar måste väl ses som hyfsat kreativ bokföring.

  Det kunde ju lika gärna ses som en insats för mänskligheten, 500kg spannmål kan livnära en människa hyffsat länge och bidra till att bygga upp välståndet på jorden.

  https://www.carbonindependent.org/sources_aviation.html

 99. pekke

  Gomorron !

  Ingen Öppen tråd i dag Lördag ?

 100. Ingemar Nordin

  Pekke #99

  Tidsinställningen missar ibland när aktiviteten är låg och servern gått in i viloläge. Och ibland missar jag att gå in och kolla bloggen kl. 08.00 och tar en sovmorgon istället. Som nu. 🙂

 101. pekke

  😉

 102. Håkan Bergman

  PeterN #98

  ”Utsläpp av koldioxid och vatten på hög höjd tillsammans med oförbrända rester av bränslet bedöms skapa mer växthuseffekt än om koldioxiden och vattenångan släpptes ut i marknivå varför man räknar en koldioxidekvivalent som den faktiska genererade koldioxiden gånger två.”

  Ren myt baserad på slapp läsning av vad IPCC säger i sin Summary For Policymakers. Och jag misstänker att man räknat med just det från IPCC.
  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/av-en-1.pdf
  Politiker och journalister bläddrar till sidan 7 och hittar bild 2 som ser ut att bekräfta ”höghöjdseffekten”, yes case closed. Dom läskunniga går till sidan 3 andra stycket.

  ”Because carbon dioxide has a long
  atmospheric residence time (≈100 years) and so becomes well
  mixed throughout the atmosphere, the effects of its emissions
  from aircraft are indistinguishable from the same quantity of
  carbon dioxide emitted by any other source. The other gases
  (e.g., NOx, SOx, water vapour) and particles have shorter
  atmospheric residence times and remain concentrated near
  flight routes, mainly in the northern mid-latitudes. These
  emissions can lead to radiative forcing that is regionally located
  near the flight routes for some components (e.g., ozone and
  contrails) in contrast to emissions that are globally mixed (e.g.,
  carbon dioxide and methane).”

  Finns inget där som säger att man kan addera effekterna. Och för inrikesflyget når planen, om man flyger yet, 30-35000 fot under 5-10 minuter, flyger man turboprop når man inte högre än 20-25000 fot.

 103. Ivar Andersson

  #90 Håkan Bergman
  Antalet försenade resenärer kan uppskattas om man för varje försenat tåg uppskattar beläggningsgraden för respektive tåg och vet antalet platser. Det blir ingen exakt siffra men storleksordningen blir rätt. Jag har för mig att någon gång har totala förseningstiden för passagerarna angetts.

 104. Håkan Bergman

  Ivar Andersson #103

  För fjärrtågen ja, men den trafiken är en droppe i havet jämfört med regional- och lokal-trafiken där man reser utan platsbokning och tågbundna biljetter.

 105. Göran

  ”Även om man skriver om en framtid utan ekonomisk tillväxt så måste man ändå förstå vad ekonomisk tillväxt är för något.” Exakt. Man kan faktiskt ställa sig från om det behövs någon ekonomiskt tillväxt? Om det med ekonomisk tillväxt avser att det blir mer pengar i ett samhälle är svaret på frågan nej. De enda som behöver ekonomiskt tillväxt är politikerna, för de behöver hela tiden beskatta oss medborgare mer och mer.

  Antalet resurser kan öka utan att det sker en ekonomiskt tillväxt. Observera att alla politikern alltid talar om att vi ska öka vår konsumtion för att öka den ekonomiska tillväxten. Men vad händer om vi ökar vår konsumtion utan att ekonomin ökar? Politikerna får inte in mer skatt.

  Tittar vi på hemelektronikbranschen, så minskar priserna på varorna. Oj, nu minskar skatteintäkterna. Riksbanken måste rycka ut och justera till detta så det blir prisinflation.

  Så tar vi bort alla skatter har vi löst problemet med den ekonomiska tillväxten.

  Tänk efter lite och fundera på följande: behöver jag mer pengar om jag för de pengar jag har kan få mer i morgon än i dag?

 106. Göran

  ”Medborgarna litar på den teknokratiska eliten och de politiker som ska genomdriva deras yrkanden av ytterligare utveckling av de digitala styrsystemen.”

  Skriver man som ovan citerat då har man inte förstått hur marknaden fungerar. Konsumenterna styr inte vad som ska utvecklas eller vilka produkter de har behov av eller vill köpa. Det är företagen som skapar ett behov hos konsumenterna. Exempelvis fanns det ingen människa som hade behov av en iPhone innan den fanns att köpa. Apple skapade behovet.

  En myt är även att forskare ligger bakom teknisk utveckling. Det är entreprenörer som ligger bakom teknisk utveckling. Forskarna kommer bara in och hjälper till.

  Att tro att en teknokratisk elit eller politiker ska skapa produkter som vi människor vill ha är väldigt dumt. De enda saker som en teknokratisk elit kan producera är sådant som människorna inte efterfrågar. Två exempel. Vapen och rymdresor.

 107. Ulf L

  Att så många tilltalas av tanken på nolltillväxt skrämmer mig verkligen. För mig innebär en ekonomisk nolltillväxt att ekonomin blir ett nollsummespel. Om någon blir rikare så blir någon annan fattigare. Men vår vilja att våra barn ska få det bättre än vi själva haft kommer fortfarande att finnas kvar. Dvs omfördelningar i ekonomin kommer att ske. Om man lätt kan se vem som tjänar på en förändring är det svårt att se vem som drabbas. Det betyder att alla med makt kommer att försöka hindra förändringar om det inte är klart att de själva tjänar på det. Det som alltså kommer att drabbas blir de som inte har politisk makt. Det kommer att uppstå en grupp som saknar politisk makt och där dit de negativa följderna av en förändring kommer att ledas. Ett proletariat kommer att uppstå. Utan tillväxt kommer Marx att få rätt.
  Nu kan man ifrågasätta den dystopin eftersom människan kommer alltid att vilja förändra och förbättra, så det blir svårt att hålla en nolltillväxt utan att förbjuda innovation. Men man kan ju förbjuda förändringar och det känns som de är dit de är på väg. Vi kommer då tillbaks till ett samhälle av samma struktur som på medeltiden, där skrån kunde förhindra innovationer och den politiska makten låg hos några få som ärvde den. Det skrämmer mig.

 108. Fredrik S

  PeterN #98

  Vad jag minns så var det kritik från Svenskt Flyg till en forskarrapport från Chalmers. Svenskt Flyg reagerade mot att man räknade in alla resor en svensk gjorde på sin utllandsresa, mellanlandningar etc. Internationell rapportering till FN och EU baseras istället på tankat bränsle i Sverige.