Lennart Bengtsson recenserar Koonins ”Unsettled”

Koonin Unsettled

Unsettled : What climate science tells us, what it doesn´t and why it matters

Av Steven Koonin

 

Steve Koonins bok är en av de viktigaste fackböcker som publicerats under de senaste åren och borde läsas av alla som önskar få bättre insikt i hur klimatfrågan behandlats eller bör behandlas. Den handlar ytterst om vetenskapens roll i samhället och om vetenskapens integritet.  Vetenskapen blir aldrig färdig (settled) utan utgör ett ständigt sökande efter förståelse och fördjupad kunskap. Atmosfärforskningen har gett världen globala väderprognoser som räddar liv och egendom. Den har också gett oss kunskap om jordens klimat som man tidigare inte trodde var möjligt. Klimatforskning är ny och oerhört komplex och är därför i högsta grad ”unsettled”. Inte minst därför borde boken läsas av journalister, beslutsfattare och politiker. Kanske kan de bidra till att göra klart för sådana läsare att man inte kan underställa jordens klimat människans vilja genom lagstiftning. För de som inte har tid eller mental uthållighet att läsa hela boken så räcker det att läsa den utmärkta inledningen.

 

Vem är författaren?

Steven Koonin är en i USA välkänd amerikansk fysiker. Han disputerade vid MIT och tjänstgjorde i nästan 30 år som professor i teoretisk fysik vid California Institute of Technology (Caltech), de senaste nio åren som vice president och Provost (universitetschef). Under åren 2004-2011 var han Chief Scientist vid BP där han hade ansvar för förnybar energi och forskning om alternativa energikällor. 2011 utsågs han till Undersecretary for Science i DOE (Departement of Energy) i Obama administrationen (ungefär vetenskaplig statssekreterare).

För närvarande har han befattning som professor vid Stern School of Business, New York University.  Koonin har en bred vetenskaplig bakgrund huvudsakligen inom kärnfysik där han också sysslat med numerisk modellering och simuleringsstudier. Han är därför väl förtrogen med modern klimatforskning.

Koonin inleder boken med följande tre påståenden vilka alla är baserade på nyligen publicerade rapporter eller på vetenskapliga sammanställningar av USA eller FN:

 

Humans have had no detectable impact on hurricanes over the past century

Greenland’s ice sheet isn’t shrinking any more rapidly today than it was eighty years ago.

The net economic impact of human induced climate change will be minimal though at least the end of this century

 

Detta överensstämmer knappast med den bild av klimat och klimatpolitik som allmänheten får via media såväl i USA som i de flesta länder i västvärlden. Inte minst gäller detta Sverige. Koonin försöker i sin bok förklara varför det förhåller sig så. Ett sätt att förstå är att jämföra med den klassiska viskningsleken. Personen A viskar några ord i örat på B som i sin tur gör detsamma med C osv. När man gått hela lagen runt så finns det, som vi vet, inte mycket kvar av den ursprungliga ordramsan.

Det är samma sak med klimatinformation som via IPCC slutligen presenteras för allmänheten. Den börjar normalt med en forskningsartikel som bedöms och inkluderas i en utvärderingsrapport, därefter till en sammanfattning av utvärderingsrapporten och slutligen i en media presentation varifrån allmänhet och de flesta politiker och beslutsfattare får sin huvudsakliga information. De flesta officiella media håller sig också med särskilda klimatjournalister som har uppgiften att leverera det centrala budskapet. Dessa är inga vetenskapliga fackpersoner utan individer som mera är vana vid den vetenskapliga terminologin utan egentlig kännedom om vetenskapliga detaljer.

Varje led innebär en filtrering eller vinkling av naturliga skäl. Vetenskap är sällan upphetsande och för många utomstående inte sällan svårbegriplig. Följden blir att innehållet ändras för att göra det mer enkelt och tilltalande för allmänheten varvid det inte sällan händer att en naturligt accelererande glaciär på Grönland blir till ett klimathot. Tropiska orkaner är värre än någonsin tidigare och ett stigande hav en existentiell fara för utsatta människor i något utvecklingsland.  Koonin nämner enskilda forskare som Steven Schneider och andra som uppfyllda av personligt engagemang och vilja att skydda en utsatt natur mot människans framfart färgar och vinklar det vetenskapliga språket till en mer aktivistisk form. Andra gör det för att få medial uppmärksamhet och få journalisternas gillande. Läsarna eller åhörarna blir upphetsade och oroliga, ibland leder det till en mediastorm och även samvetsgranna politiker känner sig under tryck och måste visa handlingsberedskap för väljarna. Den mediala bilden är därtill genomgående negativ. Koonin beskriver ett fall med minskande extrem kyla (som är en av de få extrema händelser som kan observeras). I stället för att vara positiv information blir den negativ genom att i stället presentera summan av maximum och minimum temperaturen vilket ökar och på så sätt i stället ge en signal om en hotande uppvärmning.

 

Vad vet vi?

Om vi bortser från den enkla empiriska beskrivningen av jordens väder och klimat och dess variation i tid och rum är en systematisk kvantitativ beskrivning av jordens klimat inom ramen för naturlagarna en ung vetenskap. Klimatets dygns- och årsvariation var enkla att förstå som en följd av jordrotationen och jordbanans form och rörelse. Att västliga vindar var förhärskande på mellanbredderna medan de var dominerande ostliga i tropikerna och till viss del i polarområdena hade man allmän kunskap om, förutom att klimatet inte alltid följde rådande förklaringar. Andra egenskaper hos klimatet var närmast obegripliga som att vindarna på omkring 20 km höjd över ekvatorn är antingen västliga eller östliga och med en märklig period på 28 månader? Eller att klimatvariationerna inom stora områden och främst i tropikerna har en period på omkring 4 år. Vi vet nu att denna period är kopplad till ENSO cykeln (El Nino – Southern Oscillation)

Studerar man klimatet i Sverige liksom i de flesta utom-tropiska områden så kännetecknas det av kaotiska processer med omfattande variationer från år till år. Många minns de varma och torra majmånaden 2018 då landets klimatminister var över sig av oro och övertygad att Sveriges klimat stod inför en katastrof. Det har emellertid visat sig att det tre därpå följande majmånaderna i genomsnitt har varit 5-7 °C kallare än maj 2018. Detta har dock inte klimatministern kommenterat trots att växthusgaserna fortsatt att öka.

Samma sak gäller praktiskt taget alla observerade meteorologiska observationer som var och en kan övertyga sig om genom att studera meteorologiska data som finns tillgängliga för alla på Internet.

Det är sådana och andra liknande frågor som Steven Koonin tar som utgångspunkt i sin bok.

Liksom det stora flertalet fysiker framhåller Koonin att ökande växthusgaser i atmosfären leder till högre temperaturer i atmosfären. Hittills har jordens temperatur ökat med något mer än 1°C och samtidigt har havsytan stigit med i genomsnitt cirka 25 cm sedan mitten av 1800-talet. Vattenståndsändringen varierar kraftigt från plats till följd av tektoniska ändringar, vindar och havsströmmar.

I sin bok går Koonin noggrant igenom extrema väderhändelser och finner i likhet med vad IPCC har presenterat i sina övergripande rapporter att de enda möjliga signaler som kan identifieras är att extrem nederbörd har blivit vanligare och extremt kallt väder har blivit mer ovanligt. Andra extrema klimatsignaler är tills vidare inte möjliga att tillförlitligt identifiera.

 

Hur väl vet vi vad som händer med klimatet i framtiden?

För att bedöma det framtida klimatet använder man modeller av samma slag som vid globala väderprognoser. Några prognoser i samma mening är dock inte möjliga på grund av kaosteorin som begränsar meningsfulla prognoser till högst en månad eller två. I stället genomförs simuleringar där man ändrar på kända eller antagna villkor som variationer i solstrålningen eller ändringar i växthusgaskoncentrationen. Dessa modeller har genomgått omfattande förbättringar under de senaste decennierna men har fortfarande begränsningar i främst behandling av moln och småskaliga väderprocesser som klimatmodeller inte kan behandla med tillräcklig precision. Sådana processer måste därför ”tunas” experimentellt med ett ”trial-and-error” förfarande. Problemet är att sådana osäkra processer kritiskt påverkar klimatkänsligheten och är den främsta orsaken till modellsimuleringarnas stora osäkerhet som att en fördubblad växthusgaskoncentration kan ge en uppvärmning från 1.5°C – 4.5°C.  I detta avseende har modellerna begränsat värde varför de bör användas med urskillnad. Större vikt bör läggas vi aktuella observationer. Hittills indikerar observationerna att klimatkänsligheten ligger i den nedre delen av intervallet. Parisavtalet har märkligt nog inte specifikt indikerat ett utsläppsmål utan i stället formulera ett temperaturmål vilket är en omöjlighet då det inte finns någon som helst möjlighet att bestämma eller att kontrollera jordens temperatur.

 

Vad kan man då göra åt situation?

Mitigation eller direkta åtgärder för att antingen reducera utsläpper eller eliminera negativa effekter av ökande växthusgaser. Detta är vad som man först försökte genomföra genom Kyotoavtalet från 2005 genom att begränsa de globala utsläppen till de som rådde 1990. Detta misslyckades nära nog fullständigt och år 2019 var koldioxidutsläppen var 61 % procent större än 1990. Med Parisavtalet från 2015 görs ett nytt försök. För att det skall lyckas måste även icke-OECD länder delta vilket ännu inte är fallet. Det är där som de dominerade utsläppen av växthusgaser nu sker (enbart Kina stod 2019 för 28 procent av de globala utsläppen). Om ytterligare något eller några decennier kommer icke – OECD länder att dominera ännu mer.  För att illustrera tilltron till de internationella överenskommelserna påminner Koonin oss om vad som kan läsas i 3e Mosebok 24, 3-5

”Om I vandren efter mina stadgar och håller mina bud och gören efter dem, så skall jag giva eder regn i rätt tid, så att jorden giver sin gröda, och träden på marken bära sin frukt. Och trösktiden skall hos eder räcka intill vinbärgningen, och vinbärgningen skall räcka intill såningstiden, och I skolen hava bröd nog att äta och skolen bo trygga i edert land.”

Det finns i dag teknik för att extrahera koldioxid från atmosfären. Problemet är att göra det i den omfattning som krävs. Tyvärr är detta varken ekonomiskt eller praktisk möjligt att genomföra. Några promille, kanske någon procent kan klaras, men inte 100 procent.

Skulle växthusgaserna skapa oacceptabla höga temperaturer finns möjligheten att reducera solstrålningen genom att släppa ut reflekterande partiklar i stratosfären, så kallad geo-engineering. Detta är minst sagt knappast en hållbar lösning eftersom man måste behålla ett dylikt system i drift i hundratals år på grund av koldioxidens uppehållstid i atmosfären. Så snart man slutar återkommer de höga temperaturerna.

Slutligen det som återstår är vad människa är bra på, nämligen anpassning. Anpassning är lokal och görs med resurser och möjligheter som finns. Nederländerna har i ett utsatt klimat och med ett stigande hav lyckat skapa extra land för odling och bosättning genom att bygga vallar mot havet. Liknande kan genomföras i andra delar av världen. På samma sätt som regelbunden uppvärmning har gjort Sverige beboeligt även vintertid så kan man också leva i ett land med hög värme genom installation av fläktsystem och luftkonditionering. Samtidigt pågår det världen över en övergång till mer skonsamma energisystem baserade på kärnenergi eller förnybara energisystem. Det viktigaste är att detta tillåts utvecklas på ett naturligt sätt som ekonomi och teknologi kan klara och inte via hysteriska snabbåtgärder. På sikt måste givetvis jordens befolkning anpassas till de resurser som finns. Om dessa är otillräckliga så tvingas världsbefolkningen att anpassa dig. Klarar inte länderna detta kommer naturen att ta hand om anpassningen på sitt kanske brutala sätt vilket har hänt många gånger tidigare.

Lennart Bengtsson

24 maj 2021

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jonas

  Tack Lennart! Hoppas SVD kan lyfta in denna bokrecension.

 2. Tack Lennart B för ditt och Koonins försök att få ner frågan om klimatet ”ner på jorden”. Får se vilken effekt detta kan ha utanför den ”klimathotsskeptiska” sfären. Mot slutet av recensionen kommer Du in på mer futuristiska åtgärder som koldioxidinfångning och geoengineering och eftersom vi då talar om lite längre tidskalor vore det intressant att höra vad man (Du) anser om de mer långperiodiska cykliska variationer som klimatet har varit (och troligtvis är) utsatt för. Jag tänker dels på AMO och andra cykliska perioder på 60-70 år samt på de 500/1000 åriga cykler kan spåras i historiska dokument och de pseudocykliska variationer som kan spåras i isborrkärnor. Sen finns ju Milankovic cykler på ännu lite längre sikt

 3. Lennart Bengtsson

  2

  Jag har forfarande svårt att bedöma vad som har tolkats som periodiska variationer i intervallet 4-1000 år. Klimatet varierar kaotiskt varför det här är mycket svårt att separera signal från noise. Mycket beror på hur tillförlitliga data som kan samlas in på dessa tidsskalor. Det visar förstås bara att frågan om klimatet i flera avseenden är Unsettled och att det inte är någon brist på framtida forskningsuppgifter.

 4. Ann+lh

  Intressant recension! Ju fler recensioner man tar till sig desto närmare bokens innehåll kommer man förhoppningsvis.
  TWTW har de senaste veckorna ägnat en hel del tid åt Koonins bok:
  http://www.sepp.org/the-week-that-was.cfm
  Gårdagen inledning (sid 1-5) lade tonvikten på
  Intellectual Honesty grundad på en recension av Rupert Darwall. Den utgår från en debatt i APS (American Physical Society) som leddes av Koonin. Han var fostrad i Feynmans anda av ”absolute intellectual honesty” och debatten i APS avslöjade hur långt ifrån Feynmans anda klimatmodellerare står, eftersom de är en del av IPCC-processen och som inte är intellektuellt ärlig.
  Denna debatt påverkade Koonin i hög grad och ledde till slut fram till den här boken!
  Som exempel tar han den energi som ständigt flödar uppåt i de tropiska åskvädren och är mer än trettio gånger större än vår antropogena påverkan. Modellerarna måste göra antagande om vad som händer inuti dessa boxar och citerar en av dessa som erkände ”it´s a real challenge to model what we don´t understand”.
  Sedan resonerar Darwall kring skillnaden mellan vetensksap och klimatvetenskapens monopol där frågor inte fårställas eller debatteras.
  På så sätt har Koonin skrivit den viktigaste boken om klimatvetenskap under de senaste decaderna enligt Darwall.
  Sedan skriver TWTW att Kina inte låter sig styras av klimatmodeller som motsäger fysikalisk verklighet. Naturligtvis har the Carbon Cult attackerat Koonin och hans bok tystas i MSM i USA.
  TWTW ger oerhört intressanta diskussioner och under Challenging the Orthodoxy (sid 9) finns flera länkar som behandlar boken och frågan.

 5. Jonas

  Den 8:e januari 2014 hölls en debatt på New Yorks universitet i Brooklyn mellan tre ”skeptiker” och tre ”alarmister” angående den globala uppvärmningen. Samtalet hölls bl a av Steve Koonin och andra ledande fysiker vid American Physical Society.(APS) Här är ett utdrag:

  ”The ensuing dialogue between Koonin and Dr. William Collins of the Lawrence Berkeley National Laboratory – a lead author of the climate model evaluation chapter in the Fifth Assessment Report – revealed something more troubling and deliberate than holes in scientific knowledge:

  Dr. Koonin: But if the model tells you that you got the response to the forcing wrong by 30 percent, you should use that same 30 percent factor when you project out a century.

  Dr. Collins: Yes. And one of the reasons we are not doing that is we are not using the models as [a] statistical projection tool.

  Dr. Koonin: What are you using them as?

  Dr. Collins: Well, we took exactly the same models that got the forcing wrong and which got sort of the projections wrong up to 2100.

  Dr. Koonin: So, why do we even show centennial-scale projections?

  Dr. Collins: Well, I mean, it is part of the [IPCC] assessment process.”

  https://www.realclearenergy.org/articles/2021/05/20/unsettled_what_climate_science_tells_us_what_it_doesnt_and_why_it_matters_by_steven_e_koonin_778065.html

 6. Lasse

  Utmärkt text Lennart B
  Borde kunna tjäna som en bra utgångsläge för en bredare debatt om den får publiceras i media.

  Med tanke på ditt engagemang och kunskap i frågan är jag nyfiken på om du själv lagt till något som gör den till en debatt mer än en referens?

 7. Lennart Bengtsson

  6

  Egentligen inte. Som Du kan se från min bok ”Vad händer med klimatet” så är min uppfattning i stort sett likartad med Koonins. Att man i Parisavtalet valt ett temperaturmål i stället för ett utsläppsmål är dock min formulering. Jag är dock ganska säker på att Koonin skulle anse detsamma. Det är nämligen helt orimligt eftersom människan inte kan kontrollera jorden temperatur. Om man till äventyrs skulle tro detta bör man sätta sig ned och beräkna havets värmekapacitet eller för den delen ge sig på att kontrollera jordens vulkaner.

 8. Bim

  Tack Lennart och tack Ann LH och andra på bloggen. Detta börjar likna verkligheten, och framför allt slår det ju hål på ”settled”.
  Alltså kan vetenskapen äntligen börja jobba med det den ska, alltså söka sanningen utan förutfattad mening och utan politiskt inflytande.
  Men man vet aldrig med en allmänhet fullknökad med propaganda.

 9. Lasse

  #7
  Tack Lennart B
  Frågade för att tydliggöra skillnaden mellan att referera en bok och debattera den.
  Beräkna havets värmekapacitet-
  Gjorde precis det 😉
  I alla fall läste jag denna:
  https://notrickszone.com/2021/05/24/paradigm-busting-new-study-affirms-co2-doesnt-drive-climate-water-clouds-do/#comments

  Även i WUWT pågår en redovisning om att vatten styr via havet i flera delar:
  ”ocean-surface-temperature-limit-part-2”

  Det är mycket som inte kan lämnas åt Expressens klimatexperter där CO2 är enda förklaringen.

 10. Ann+Löfving-Henriksson

  #5 Tack Jonas, det var den recensionen jag tänkte på i #4.

 11. jax

  Tyvärr så har ju Koonin tydligen jobbat åt BP, vilket gör honom brännmärkt och därför kommer också alla alarmister att ignorera hans bok. BP är ju förbundna med djävulen 🤘

 12. Lennart Bengtsson

  11

  Kanske bör också alarmisterna studera vilka arbetsuppgifter Koonin hade inom BP. Om det nu kan ha någon effekt. Han kanske också kunde få ett litet plustecken för att han därefter arbetade för Obama! Det hade naturligtvis varit värre för mannen om arbetat för Obamas efterträdare. Detta har dock inte varit fallet.

 13. Tack Lennart
  Ofta så läser eller hör man påståenden i media som går helt på tvärs med vad t.ex. IPCC säger. Jag gissar att det även finns ett filter mellan sammanfattningen (SPM) och journalister. SPM:en är nämligen inte alltid så lättläst och det är ofta viktigt att läsa fotnoterna.

  Ett exempel är just extremväder som vid noggrann läsning av SPM faktiskt säger att det är låg sannolikhet för de flesta typer. Men i media kommer det motsatta budskapet fram. Så, mellan det stora flödet av publicerade artiklar finns det många filter, alltifrån IPCCs egen selektionsprocess till medias tolkning och vad som blir en ”sanning” i allmänhetens öron. Därför blir förvåningen ofta stor när man beskriver vad IPCC faktiskt säger, eller vad olika publicerade artiklar säger.

 14. Zarko

  Hej

  Först vill jag säga att jag tycker att er sida verkar mycket intressant att läsa, ser det som utvecklande av min kunskap kring klimatförändringar.

  När det gäller Koonins bok, har han fått väldigt många negativa recensioner från forskare bla i USA. Dessa hänvisar också till grafer som motsäger Koonins utsagor om bla polarisarna samt havsnivåhöjning.

  Vad stämmer, jag behöver nåt att relatera till?

 15. jax

  #12
  Förvisso, men i kritiken av L Andersson menades det ju att det var oljebolagens strategi att jobba med förnybart för att inte framstå som ”klimatförnekare” och att sälja mer olja, så det hjälper ju kanske inte.

 16. Lennart Bengtsson

  Landets journalister föredrar att lyssna på Greta och Rockström (som en av mina bekanta kallar Storgreta). De ger ett enkelt budskap som sannolikt både den breda allmänheten och svensk journalistkår fördrar. De svenska svenskar vill helst ha samma uppfattning som alla andra och den skall också vara lättbegriplig. De flesta vill nog helst leva ett liv som i Bullerbyn.

 17. Apropå Koonin och hans bok så har Andy May ett inlägg på WUWT där han beskriver attacker på boken och dess innehåll från alarmistiskt håll (”Union of Concerned Scientists”). Alltid intressant att gå in på WUWT inte minst för dess roliga och givande kommentarer som speglar läget både i USA och runtom; https://wattsupwiththat.com/2021/05/24/the-union-of-concerned-scientists-tries-to-cancel-steve-koonin/

 18. Simon

  # 15 Lennart B
  Klockrent.
  ”Bullerbyn” lär sannolikt också bli verklighet med den nu inslagna politiken. Ser kanske idylliskt och trevligt ut på film men frågan är hur kul man kommer tycka det är att leva utan moderniteter eller med teknik som i bästa fall bara kan användas de dagar det blåser ute.

  Tack för recensionen. Har läst din bok men ska läsa Koonins också vid tillfälle.

 19. Göran Gustafsson

  Avslutade läsningen av Lomborgs False Alarm igår. Även han betonar i särskilt kapitel människans förmåga till anpassning alltefter skiftande temperaturer. Dessvärre köper ju Lomborg teorin om antropogen påverkan. Om för att inte alltför mycket stöta sig med etablissemanget eller pga. av egen övertygelse, det vet jag inte. Tack, Lennart.

 20. Sören+G

  ”Koonin beskriver ett fall med minskande extrem kyla (som är en av de få extrema händelser som kan observeras). I stället för att vara positiv information blir den negativ genom att i stället presentera summan av maximum och minimum temperaturen vilket ökar och på så sätt i stället ge en signal om en hotande uppvärmning.”
  Resultat av att begränsa solinstrålningen blir i så fall mer extrem kyla.

 21. Jonas

  Vetenskapliga tidsskriften Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) har bjudit in till review på ett så kallat ”Forthcoming paper”.

  ”How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate.”

  http://www.raa-journal.org/docs/papers_accepted/2020-0449.pdf

  Intressant läsning appropå ”Science is settled”..

 22. Björn

  Om de s.k klimatjournalisterna skrivs: ”Dessa är inga vetenskapliga fackpersoner utan individer som mera är vana vid den vetenskapliga terminologin utan egentlig kännedom om vetenskapliga detaljer”. Detta kanske de större som SVT, SVD och DN borde tänka på. Dessa klimatjournalister vet och förstår sannolikt mindre än de föraktade klimatskeptikerna. Sans och vett och mer eftertanke borde krävas av media innan de skriver eller uttalar sig.

 23. Hans H.

  #3 Lennart Bengtsson

  Hej!

  Tack för en utmärkt recension säger jag som har svårt läsa alla böcker som inte finns som e-bok och kan läsas på stor datorskärm.

  Finns din bok som sådan?

  Över till en fråga: Du skriver att klimatet är kaotiskt? Samtidigt som det finns cykliska processer som AMO m.fl.

  Vad är det vetenskapliga stödet för att klimatet är kaotiskt? Kan det finnas ”kaotiskt inom vissa gränser”?

 24. Benny

  Greta är väl inte så ”stor” bland vanligt folk utanför PK-elitens och MSM-medias sfär! Det är mer ett smått roat intryck man får när en obildad numera 18-åring lyfts fram som en helig klimatguru! Men det är som med allt annat i Sverige det verkar inte finnas någon botten på galenskaperna oavsett om det gäller energin, klimathysterin, den vanvettiga invandringspolitiken, rättsväsendet, skolan m.m Det här kan väl aldrig sluta väl för Sveriges del om inte skutan vänds på det snaraste och förnuftet återigen får inflytande!

 25. Simon

  #24 Benny
  Jag tror det var Rockström som åsyftades vara Storgreta. Om inte annat så var det faktiskt rätt passande. 🙂

 26. LBt

  Utgår man från tillgänglig global temperaturdata och genom glidande 60-årigt medelvärde presenterar dem som klimatdata blir resultatet långt ifrån kaotiskt.

  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720

  Inte ens på regional nivå blir klimatet kaotiskt bara olika från region till region. Alla har sin vår, sommar, höst och vinter.

  Men såväl människa som djur och växter är anpassningsbara bara de får tid på sig. Med Parisavtalet har människan och IPCC tagit tag i problemet och uppmanat alla världens länder till lokala åtgärder inom ramen för vad man förmår dessutom med löpande uppföljning så att anpassning till förändrat kunskapsläge kan ske.

  Detta är ju förträffligt och man får verkligen hoppas tiden räcker till så att funderingar på temperaturdämpande utsläpp stannar vid just galna funderingar och inte blir något människan tvingas pröva.

 27. Lennart Svanberg

  Ni som har varit med ’från the early days’ när frågor om väder plötsligt blev politik, kan inte ni redogöra vid tillfälle vilka steg som tagits så en sen uppvaknare bättre kan förstå hur vi hamnade här?

 28. Lasse Forss

  Koldioxidkurvan från Mauna Loa visar en mycket stabil utveckling. Den årliga stegringen uppgår till 1,7 ppm. Från 1970 till 2019 ökade halten från 325 till 409 ppm, vilket ger 1,71 gångers ökning. Under samma period ökade de mänskliga utsläppen från 15 762 milj ton till 38 017 milj ton. Det är 2,41 gångers ökning. Om vi ser på Mauna Loa kurvan, som alla är bekant med, så frågar jag varför stegringstakten i de mänskliga utsläppen är större än för totalkurvan, som väl Mauna Loa får representera. Det enda svar som jag kan komma på är att de mänskliga utsläppen är så små, jämfört med utsläppen från hav till atmosfär, att de är försumbara.

 29. Lasse Forss

  Fortsättning Mauna Loa.
  Ser vi till månadssiffrorna blir det ännu tydligare. Ytvattnet är som varmast i februari och kallast i juli. I juli, när havsytan börjar värmas upp minskar vattnets förmåga att behålla sin koldioxid. Överskottet överförs till atmosfären vars halt ökar. Fram till februari är ökningen 8 ppm. Därefter kyls vattnet ner och förmågan att samla på sig koldioxid ökar och fram till juli har havsytan samlat på sig 8 ppm. Det här sker varje år. Inte någon påverkan på kurvans symmetri. De mänskliga utsläppen märks inte. Månadssiffrorna visar tydligt att de mänskliga utsläppen är försumbara. Det här visar också att det är helt bortkastade pengar att minska på utsläppen eller ännu värre, att försöka fånga in koldioxid.
  Sedan lilla istiden har, enligt WMO, temperaturen stigit med 1,1 grader. Men det hade den gjort redan på trettiotalet. Och sedan dess har, enligt Vetenskapsradion, 91 procent av de mänskliga utsläppen ägt rum. 90 år, med 91 procent av alla utsläpp, utan temperaturstegring är väl också ett bevis på att vi inte har några klimatförändringar. Om inte den hotfulla UAH-grafen, med 0,65 graders temperaturminskning på 5 månader fortsätter nedåt. Brrr

 30. pa

  Nuvarande situation där idioti är västvärldens senaste styrelseform är ”experternas” fel.
  De som burits fram m.h.a skattemedel och donationer att bli professorer, forskare på områden där politiken haft sina fingrar, dessa har antingen varit alltför naiva, mutade eller rent av okunniga.
  De som tidigt sett forskarkollegor låta sig mutas, förfalska peer reviews, institutioner tas över av kompletta idioter utan att kraftfullt protestera i tid har låtit situationen bli vad den är nu, totalt verklighetsfrånvänd och panikartad, där makthavare på riktigt stjäl från fattiga och ger till rika i CO2s namn.
  Respekten för klimatforskning är körd i botten och spelar på samma nivå som bankväsendet, som för övrigt står inför en krash som vi inte sett tidigare.

 31. Lars-Eric Bjerke

  #28 Lasse Forss
  ”Om vi ser på Mauna Loa kurvan, som alla är bekant med, så frågar jag varför stegringstakten i de mänskliga utsläppen är större än för totalkurvan,..”

  Enligt Roy Spencers modell kan en förklaring vara att netto 3,2 % av koldioxidhalten i atmosfären över 295 ppm (1950-års halt) årligen går från atmosfär till hav/växtlighet. Att det har varit så sedan 1950-talet är lätt att mäta.
  Ur fysikalisk synpunkt kan man ju tycka det är rimligt att nettotransporten från atmosfär till hav/växtlighet är proportionell mot partialtrycksökningen i atmosfären.
  https://www.drroyspencer.com/2019/04/a-simple-model-of-the-atmospheric-co2-budget/

 32. Håkan Bergman

  Kindleversionen av boken kostar inte mer än $12.71, vet inte hur många glasstrutar det motsvarar i Tyskland, och är en bestseller på Amazon, lovande.

 33. Lars Kamél

  Det där ”Parisavtalet” är inte alls något avtal, utan en lös överenskommelse. Det ska därför kallas Parisöverenskommelsen. Att det i Sverige påstås vara ett avtal, är bara en del av politikers och mediers desinformation och propaganda.
  Jag trodde att det är klarlagt att det har varit en liten ökning av värmeböljorna i Nordamerika och Europa? Fast i USA var de värre på 1930-talet. Något som myndigheterna där nu tycks försöka trolla bort.

 34. Att diskutera vad mänskligheten kan göra för att minska koldioxidkoncentrationen i atmosfären är direkt kontraproduktivt till målet att minska uppvärmningen. Det är kvalificerat trams att ens framföra CDC som en tänkbar åtgärd, om än ekonomiska faktorer håller tillbaka denna åtgärd. Ökad koldioxidkoncentration i atmosfären leder, allt annat lika, till ökad avkylning. Bevisen är fysikaliska. Läs gärna mina kommentarer; #70 under ’IPCC scenarier och….’, #43, 41, 24 under ’Politisk koncensus….’.Om vi vill behålla ett för mänskligheten godtagbart klimat och en tillräckligt intensiv fotosyntes är det bra, om koldioxidkoncentrationen fås att öka under tiden som temperaturen p.g.a. solinstrålningen och tidsfördröjda energiupplagringar i haven kan öka/behållas, dvs. tvärtom till vad som anges i inlägget.
  Att tropiska områdens klimat/temperaturer är bäst korrelerade till ENSO, konstaterade Douglass & Christy redan 2008. Övriga jordområdens klimatbetingelser har inga kopplingar till växthusgasers temperaturforcing, som är en felkonceptualisering värderat från strålningsfysikaliska utgångspunkter (återigen se refererade kommentarer).
  F.n. pågår storskaliga astro- och geofysiska förändringar, som innebär att solens heliosfär krymper, tillika en pågående process där solinstrålningens kortvågiga strålning minskar-vilket påverkar havens uppvärmning-. Samtidigt sker storskaliga förändringar i jordens geomagnetiska förhållanden, med en sedan länge pågående dels migration av dess magnetiska poler, dels minskning/omfördelning av dess magnetfälts styrka. Som lök på laxen har jetströmnarnas traditionella struktur och utbredning, kanske som en direkt följd av dessa astro/geofysika förändringar, påtagligt justerats. Dessa ger i dagsläget en situation, som kan avläsas dagligen med extremvädersituationer med närmast stokastiska förtecken. Inga av de under vinterhalvåret upplevda väderanomalierna i USA, Sydamerika, Australien, eller Främre Asien har något som helst med någon koldioxidkoncentration att göra. Dags att vakna upp ifrån en kollektiv mental koldioxidförgiftning!

 35. Lasse Forss #29

  Du nämner att havsytan (SST = Sea Surface Temperature) är som varmast i februari och kallast i juli. Det hänger såvitt jag förstår ihop med att på södra halvklotet är 2,1 miljoner kvadratmil hav och på norra är det 1,5 miljoner kvadratmil som är hav. Dessutom är en större del av södra halvklotets hav på lite högre latituder. Att det är som varmast i februari kan ses som en följd av att södra halvklotet fått mycket sol över sin midsommar och ett tag till. Att temperaturen sedan börjar minska skulle väl i så bero på att temperaturen sjunker i norr medan uppvärmningen i söder avtar.

  Jag gillar att du (liksom jag : ) tar fasta på havens roll, även när det gäller årstidsvariationer.

 36. tty

  #26

  ”Inte ens på regional nivå blir klimatet kaotiskt bara olika från region till region. Alla har sin vår, sommar, höst och vinter.”

  Just dygnscykeln och årscykeln är faktiskt (utöver Milankovichcyklerna) den enda säkert konstaterade cyklicitet som finns i väder/klimat.

  Alla är alltså astronomiska, klimatet i sig är gediget kaotiskt.

 37. Munin

  # 34

  Dina redogörelser är bestickande och om de är oantastliga, från rent vetenskapliga utgångspunkter, måste frågan bli om koldioxidens roll i klimatsystemet är ofullständigt/missvisande redovisat av IPCC och av de många s.k. klimatforskare, som driver tesen om koldioxidens ”växthuseffekt”.

  Om jag förstår dina uppgifter rätt så måste koldioxidens verkan ses i symbios med hur den också verkar på luften.

  Citat: ”Det betyder att luften efterhand, som den stiger, avkyles mer när mängden koldioxid ökar. Om vi fördubblar mängden koldioxid blir luftens resulterande specifika värmekapacitet något lägre än utgångsläget. Det betyder att luften lättare tappar sitt värmeinnehåll vid sjunkande temperaturer. Sjunkande kinetisk temperatur utmärker luften vid stigande höjd och lägre tryck. Det betyder att luften efterhand, som den stiger, avkyles mer när mängden koldioxid ökar.”

  Handlar det om två motverkande förlopp? Koldioxiden för sig ses som temperaturhöjande, men om halten koldioxid ökar drar det igång ett motverkande förlopp (genom att luften också ändras) och som i sin tur leder till att jorden tappas på värme dvs. verkar temperatursänkande.

 38. LBt

  Min kommentar #26 står utmärkt bra som den är för alla som vill läsa den. Jag kanske kan förtydliga:
  Alla har sin vår, sommar, höst och vinter. I nämnd ordning dessutom.

 39. Ulf

  Svar 14,

  Du får nog vara konkret för att få svar. Vilken forskare och vilket diagram? Plocka några exempel så kanske någon kan svara.
  Att kritiken blir stenhård vid minsta avvikelse ifrån klimatreligionen är legio.

 40. Ulf

  Svar 38

  Svårt förstå vad du menar. Att vi har årstider vet alla. Att klimatet är kaotiskt vet alla. Att Parispamfletten inte fungerar bevisas varje dag. Är man rädd för koldioxid så har man all anledning att var rädd. Utsläppen kommer öka kraftigt de närmaste 10 åren eftersom Paris ger extremt starka incitament till de stora utsläpparna att kraftigt öka utsläppen till 2030. En totalt idiotisk överenskommelse faktiskt. I alla fall om man är rädd för koldioxid.
  De som författat detta dokument var synnerligen oskickliga.

 41. tty

  #37

  Den förändring av luftens specifika värme som förändringar av koldioxidhalten medför är helt försumbar eftersom det finns så extremt litet koldioxid (0,04%).

  Däremot påverkas den specifika värmen och därmed lapse-raten kraftigt av mängden vattenånga, både för att halten vattenånga i regel är mycket högre och att den har en exceptionellt stor specifik värme.

  Litet förenklat kan man säga att när ett luftpaket stiger och expanderas överförs värme till lägesenergi. Ju större specifik värme, ju mindre temperaturförlust för en given höjdförändring.

 42. Hans H.

  #36 tty

  Du ”postulerar” att klimatet är gediget kaotiskt. De cykliska processer typ AMO som brukar diskuteras här på bloggen är inte ”säkert bevisade”.

  Jag efterfrågar lite hållfastare bevis för att klimatet är kaotiskt. Inom vissa gränser? Åtminstone borde ett logiskt resonemang kunna presenteras-

 43. Lasse

  #36 tty
  Är det inte väder som är kaotiskt?
  Klimatet är väldigt kopplat till platsen på jorden.
  Även om den kan förefalla vara fylld av kaos så är den rätt stabil ändå .
  Ta som ex Arktis temperatur:
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

  Det finns även tydliga cykler i havens cirkulation som påverkar klimatet. Hans Ahmann hade koll på detta innan AMO definierades nu har vi ett mått på det också!
  Men det verkar som om även dessa mått kan härledas till solens aktivitet.
  Så du kan ha rätt om att allt styrs av solen 😉

  #21 Jonas-vi kan förvänta oss mer om solen tydligen, bra!
  Nyfiken på en av deltagarna som är Svensk och utanför forskningssamhället.

 44. Ann+Löfving-Henriksson

  # 27 Lennart Svanberg, Du efterlyser var och när i klimatfrågans utveckling, som den blev politisk. Följer man frågan från allra första början så som
  Rupert Darwall i ”The Age of Global Warming”
  Jacob Nordangård i ”Rockefeller – en klimatsmart historia”
  Bernie Lewin i ”Searching for the Catastrophe signal – The origin of the Intergovernmental Panel of Climate Change”
  så ser man att the ”Carbon Cult” utgår från the Rockefeller/FN gemensamma intressen och politik.

 45. Lennart Bengtsson

  Hans H

  Det gäler helt klart inom vissa gränser. Detta har tydligt demonstrerats i modellberäkningar där man använt identiskt samma modell men startat beräkningen från olika utgångslägen. Tyvärr kan jag inte visa en figur här men kan sända en sådan om de sänder din email. Jag kan inte ge min här men Du kan få den privat från klimatupplysningen.
  Jag sänder också en artikel med figurer till Ingemar Nordin så får han avgöra vad som är mest lämpligt

 46. #37 Munin
  Det finns inte två motverkande processer. Koldioxiden har ingen möjlighet till uppvärmande effekt alls, eftersom dess absorberade/emitterade fotonenergi har för lågt värde för att kunna åstadkomma någon uppvärmning. I mina kommentarer jag refererar till anges dess statistiska temperatur till ca -79 °C, som är dess faktiska verkan om fotonerna träffar ett fast föremål. Detta är således en pendang till koldioxidens principiellt avkylande verkan via ökad lapse rate. Mina beräkningar är en konsekvens av strålningsfysiska lagar som reglerar vårt natur/klimat.

  Det är därför en korrekt iakttagelse av Dig, att IPCC och mängder av forskare som hävdar växthusgastesen, skulle beskriva på ett ofullständigt/missvisande sätt koldioxidens roll.

  Grunden för växthusgasteorin är en felberäkning av solinstrålningens temperaturverkan på jordytan. En nära korrekt genomsnittsberäkning vid användning av den fysikaliska lag som bestämmer solinstrålningens verkan, Lamberts Cosinuslag, ger en uppvärmning om +14,5/16 °C alltid på den kontinuerligt halva jordyta som bestrålas av solen.
  Ett annat misstag är sammanblandning av kinetisk temperatur mätt med termometer och strålningsstatistisk temperatur mätt med exvis spektrofotometer. Så här: jordens med termometer uppmätta kinetiska genomsnittstemperatur nära jordytan om ca +15°C jämföres med strålningeffektens statistiska temperatur mätt vid Tropospausen, dvs ca 240 W/m^2 som omräknat ger ca -18 °C. Skillnaden 33° C som ligger till grund för växthusgasteorin har ingen mening. En god illustration till misstaget ger följande exempel: astronauter har en starkt värmeisolerade rymddräkt i effektivt reflekterande material vid uppdrag i rymden. Värmeisoleringen hindrar att astronauten fryser ihäl vid de -60° C som råder. Det reflekterande materialet hindrar att astronauten värmestrålas ihjäl av solens strålningstemperatur om 120°C vid oskyddad träff. Det är lika fysikaliskt inkorrekt att säga att temperaturdifferensen är 180 grader, som säga att temperaturdifferensen jordyta/Tropospaus är 33°C. En korrekt jämförelse till jordens vid ytan kinetiska temperatur om +15 °C är dito vid Tropospausen om ca -60°C.

  En korrekt beskrivning är att det inte finns och inte finns behov av någon växthusgaseffekt. Jorden värms upp tillräckligt av solinstrålningen. Istället för att hävda växthusgasuppvärmning är den riktiga termen att jorden med alla ingående värmekomponenter, som inkluderar haven, ’organiserar avsvalning’ genom olika processer. I dessa ingår adiabatisk lapse rate på det sätt som beskrivits. Mer vattenånga förhindrar för hög avsvalningseffekt medan mer koldioxid ökar densamma. Å andra sidan hindrar mer vattenånga en del av solinstrålningens yteffekt……. Detta är sammanfattningsvis ’tvärtom’ mot växthusgasteorin.

  Jag slutar här men det finns mycket mer att beskriva. Det jag framför är inga hastigt påkomna hugskott från min sida. Jag har gjort en lång dokumentation i hithörande frågor med start i de fysikaliska lagar som styr. Den kan eventuellt bli presenterad helt eller i delar på bloggen.

 47. Björn

  tty [36]; Nej, klimatet är inte helt ”gediget kaotiskt”, för det finns land- och havsstrukturer med sin topografi som fungerar som vågledare för väder och vind och havsströmmar, vilka alltså är guidade. Det finns ju även annan cyklicitet utöver Milankovichcyklerna, vilken är solens variabla utflöde av energi, alltså 11-årscyklerna, som periodvis har lägre eller högre amplituder mellan dess minima. Ett av dessa fenomen är Maunder minimum.

  Alla är alltså astronomiska, klimatet i sig är gediget kaotiskt.

 48. Björn

  I kommentar [47] skall man bortse ifrån sista meningen, vilken är ett citat av tty. Den skulle ha raderats.

 49. Är klimatet kaotiskt? Det beror naturligtvis på hur man definierar klimat och hur man definierar kaotiskt.

  Om man gör det banala och definierar klimat som ”medelvärde” av väder under 30 år, så skulle man kunna för varje datum och ”en lämplig uppsättning platser” kunna ange medelvärde och varians av exempelvis lufttryck, max- och mintemperatur, alternativt temperatur varannan hel timme under dygnet, antal soltimmar, nederbörd, som regn och under en viss del av året kanske som snö, vind styrka och riktning och lite till.

  Det vi då kan säga är att när ett visst datum inträffar så uppdateras klimatet för den dagen och för alla observerade platser, och då lär förändringen för det mesta vara liten.

  Men vädret är uppenbarligen kaotiskt i ”matematisk mening”, d.v.s. att små, små skillnader växer så att efter några dagar kan nästan samma ingångsvärden ge helt olika väder.

 50. Mats Rosengren

  ”Hittills har jordens temperatur ökat med något mer än 1°C och samtidigt har havsytan stigit med i genomsnitt cirka 25 cm sedan mitten av 1800-talet. ”

  Hur vet Koonin det? Att vara jättebra på teoretisk fysik hjälper på intet sätt för uppgiften att fastställa detta! Därför måste man sammanställa alla tillgängliga mätdata och sedan analysera om det över huvud taget är möjligt att beräkna en ”världens årsmedeltemperatur” och om detta är fallet till vilken noggranhet! För USA är det möjligt och där finns inte en tillstymmelse till uppvärmning de senaste 120 åren.

  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html

  För Austalien har vi väl haft en viss uppvärmning mellan 1900 och 1950 vilken därefter helt har upphört!

  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/aus.html

  Vad gäller havsnivåändringen så är saken rätt likartad! Det är en fråga om att sammanställa en stor mängd mätdata och sedan försöka analysera vad man kan få ut av dessa ! Vattennivåer relativ kusten kan mätas med passande instrument och man måste utjämna för tidvatten, varierande atmosfärstryck, vindar etc. Man får därvidlag olika resultat för olika platser runt om i världen! Och det finns ingen fix referens, också markytan höjs eller sänks på grund av tektoniska förändringar! I Sverige har vi ju fortfarande landhöjning efter sista istiden! Ett påstående att ”havsytan stigit med i genomsnitt cirka 25 cm sedan mitten av 1800-talet” är för mig ett grundlöst påstående! Åtminstone tills en detaljerad redogörelse för hur detta ”uppskattade värde” har beräknats!

 51. Lars Ellerman

  Bra bok /Lars Ellerman

 52. LBt

  Flera rekonstruktioner pekar på ett globalt temperaturfall om ca 0,03 grader C per århundrade från medeltiden fram till mitten av 1800-talet. Per generation -0,01 grader, den förändring man hade att ta till sig, anpassa sig till och föra vidare. Det är lätt att föreställa sig att man kanske inte upplevde någon klimatförändring alls.

  Idag talar vi om 2 grader C per 100 år eller 0,6 grader per generation, 0,2 per 10 år. Att detta är mer än vad många djur och växter klarar att fortlöpande anpassa sig till tror jag många kan vittna om. Hur är det med oss människor?

  Tack vare Greta och IPCC finns ett globalt avtal, sol och vind, en producerande transportsektorn, storsatsande industri, intensiv forskning och tack vare pågående pandemi har kassakistor öppnats runt om i världen. Om detta räcker återstår att se men Parisavtalet är generationsöverskridande och uppföljande, kan skärpas eller avvecklas. Detta är väl att göra vad vi kan. Greta nöjer sig naturligtvis och med all rätt först mär hon ser Keelingkurvan vika. Hoppas hon får uppleva en sån utveckling.

 53. Lasse Forss

  #31 Bielke
  Atmosfärens totala massa är 5,15 gånger 10^18 kg vilket är 5,15 gånger 10^15 ton. 400 ppm blir väl då 10609 gånger 10^9 ton. De mänskliga utsläppen 1970 var 15760 miljoner ton. Om jag inte räknat alldeles fel så är mängden koldioxid i atmosfären 4*10^5 gånger större än 1970 års mänskliga utsläpp. Och då blir de mänskliga utsläppen synnerligen marginella. Jag kan ha villat bort mig i antalet nollor men kolla gärna.
  Om det här stämmer så inser väl var och en att bekämpning av koldioxid i atmosfären är totalt meningslöst. Men jag kan ha fel.

 54. Anders

  #52 LBt. Ge själv minst fem exempel på vad Du påstår om arters bristande anpassningsförmåga till mildare klimat (mindre kalla nätter och vintrar) vi upplevt de senaste åren. Du skrev ”Att detta är mer än vad många djur och växter klarar att fortlöpande anpassa sig till tror jag många kan vittna om.”

 55. tty

  #52

  ”Idag talar vi om 2 grader C per 100 år eller 0,6 grader per generation, 0,2 per 10 år. Att detta är mer än vad många djur och växter klarar att fortlöpande anpassa sig till tror jag många kan vittna om. ”

  Nästan alla nu existerande växter och djur fanns även under den senaste istiden då mångdubbelt större och lika snabba eller snabbare temperaturförändringar inträffade vid upprepade tillfällen. Det blotta faktum att de faktiskt finns bevisar alltså att de klarar betydligt kraftigare klimatförändringar.

 56. Torbjörn

  #52 LBt
  Lite bättre får du försöka, vi är fortfarande inte ens nära den temperatur som rådde under medeltiden.
  Koldioxid påverkar inte temperaturen lika mycket som vi tidigare trott och forskningen gör fortfarande nya upptäckter om hur klimatet påverkas (solen och molnen)

 57. foliehatt

  LBt, #52,
  och Greta?? var kom hon ifrån?
  I sakfrågan är hon en totalt oviktig figur. Som propagandamegafon – ja, hon syns. Men det handlar ju bara om ytliga budskap presenterade på bästa reklammanéer. Vilken tonåring som helst som hade varit villig att fullt ut spela rollen hade kunnat få den.

 58. Anders

  #52 LBt. ”Idag talar vi om 2 grader C per 100 år”. Ge oss minst fem exempel på väderstationer i Sverige som (utan flyttad mätplats) uppvisar denna temperaturökning på 2 grader Celcius under 1920-2020. Ange även denna eventuella trends statistiska säkerhet (stabilitet), till exempel genom att presentera en korrelationskoefficient.

 59. LBt

  #55
  ”…senaste istiden då mångdubbelt större och lika snabba eller snabbare temperaturförändringar inträffade…”,
  verkligen? Blandar du inte vad som är globalt med vad som bara är lokalt?

  Ge gärna stöd för tex ”mångdubbelt”

 60. foliehatt

  LBt, #59,
  hur tror du att katastrofal issmältning på Grönland ska kunna ske om inte temperaturen ändrar sig just där?

  Det samma gäller självklar även för Antarktis.

  Det är inte global medeltemperatur som är relevant när ”skräcksmältningen” ska ge 3-9 meters havsytehöjning till år 2100. Det är extremtemperaturer över områden med stora landismassor – så klart. Annars får du inte in något C i CAGW.

 61. tty

  #59

  ” Blandar du inte vad som är globalt med vad som bara är lokalt?”

  LBt, du är banne mig lika förutsägbar som soluppgången. Eftersom jag med nästan 100% säkerhet visste att du skulle komma med just den invändningen hade jag förberett mig lite.

  Nej, Dansgaard-Oeschger events var INTE lokala:

  Här ser du relationen mellan D-O events på Grönland och klimatförändringar i speleotem från Turkiet, Kina och Amazonbäckenet:

  https://cp.copernicus.org/articles/14/1755/2018/cp-14-1755-2018-f13-web.png

  Här ser du relationen mellan D-O events på Grönland och klimatförändringar i Nordatlanten, Mittatlanten och Antarktis:

  https://media.springernature.com/lw685/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fsrep20535/MediaObjects/41598_2016_Article_BFsrep20535_Fig5_HTML.jpg?as=webp

  Här ser du relationen mellan D-O events på Grönland halten trädpollen i Vansjön i Östra Turkiet:

  http://peakoilbarrel.com/wp-content/uploads/2015/03/Jav-Fig-15.jpg

  (Och för att du inte ska behöva klaga på att källan är opålitlig, bilden kommer från den här avhandlingen: https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/6072 )

  ”Ge gärna stöd för tex ”mångdubbelt”

  Lika förutsägbart, och lika felaktigt. Jag har redan ett stort antal gånger påvisat att klimatförändringar i allmänhet och D-O events är extremt ”skarpa”, och att det finns mängder av data som visar det, Det rör sig om några årtionden eller mindre:

  ”Dansgaard-Oeschger (D-O) cycles are the most dramatic, frequent, and wide-reaching abrupt climate changes in the geologic record. On Greenland, D-O cycles are characterized by an abrupt warming of 10 ± 5°C from a cold stadial to a warm interstadial phase, followed by gradual cooling before a rapid return to stadial conditions.”

  ”Each abrupt warming shares a qualitatively similar temperature evolution: about 1000 years of relatively stable cold conditions, terminated by an abrupt (less than 10 years) jump to much warmer conditions that persist for 200–400 years, followed by a more gradual transition (~50 to 200 years) back to the cold conditions that precede the warming event. This sequence of climate changes is often referred to as a D-O cycle.”

  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/palo.20042

  Och här är förresten en artikel som visar på att det ytterst abrupta slutet på istiden för 11600 år sedan av allt att döma var ett ”halvt” Dansgaard-Oeschger event. Av någon anledning gick dock klimatet inte tillbaka till istid efter ett par hundra år som det gjort under tidigare D-O events:

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bor.12481

  Och det VAR abrupt, ca 7 grader på 50 år, ett typiskt D-O-värde:

  https://www.nature.com/articles/339532a0

  Här i Sverige ledde det bl a till detta:

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/forskare-hittade-11-200-ar-gamla-kotte-i-tarna

  400 år tidigare låg iskanten i Östergötland! Nu låg det visserligen troligen fortfarande inlandsis kvar i dalarna nedanför, när gran, tall, björk och sibirisk lärk växte uppe på fjällen men i alla fall…

 62. Anders

  LBt – varför svarar Du inte på frågor? Läser Du ens vad andra skriver här?

 63. Mats Rosengren

  #58 Anders
  ”Ge oss minst fem exempel på väderstationer i Sverige som (utan flyttad mätplats) uppvisar denna temperaturökning på 2 grader Celcius under 1920-2020.”
  Jag har tillfälligtvis på lager (sedan längre tid) uppteckningar för de svenska väderstationerna
  Borås
  Gotska Sandön
  Abisko
  Bjuröklubb
  Falsterbo
  Bollerup

  Där kan var och en se för sig själv! Någon enhetlig trend är inte att fastställa!
  https://wgpqqror.homepage.t-online.de/

 64. LBt

  #61,62
  de senaste 20 årens globala temperaturutveckling enligt GISS

  https://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/last:240/trend/plot/gistemp/last:240

 65. mattias

  #64
  Vad får du för lutning om du startar ett år senare och avslutar ett år senare?

 66. Anders

  #64 LBt. Skalan Du själv pratade om var 100 år, inte 20.

 67. tty

  #63

  I Tornedalen har det dock faktiskt blivit ca 2 grader varmare, men räknat från 1802, inte 1920. Och nästan hela ökningen ligger före 1940. Och det är framförallt vintertemperaturen som stigit, sommaren bara obetydligt.

  https://sci-hub.do/https://doi.org/10.1002/joc.946

  Denna artikel är f. ö. väl värd att läsa. Kanske i synnerhet för att detta är ett ”composite record”, med mätningar på flera närliggande platser, som bara delvis överlappar, och det beskrivs mycket noga hur man hanterar detta för att få ett så långt möjligt homogent resultat, bl a genom att placera ut automatstationer på de gamla mätplatserna under tre år.
  Det finns också intressanta jämförelser med två ”proxies”, trädringar vid Abisko och islossningen i Torne älv. Den senare visar sig vara en mycket bra proxy för vårtemperaturen.

  Anmärkning till LBt: under 100-årsperioden 1861-1960 ökade temperaturen i nedre Tornedalen med 0,185 grader per årtionde (mycket långsammare sedan dess). En svårartad biologisk katastrof borde alltså ha inträffat. Eller hur?

 68. tty

  #64

  ”#61,62
  de senaste 20 årens globala temperaturutveckling enligt GISS”

  Alltså typ tiondelen så snabbt som de omslag jag nämner i 61. Och?

 69. Mats Rosengren

  #64 LBt
  För att förstå hur sådana diagram tillkommer måste man först förstå följande sakförhållande:
  Världen kontrolleras av stora finansintressen i form av banker och ”investment fonds”! Dessa leds av personer med ”samsyn” vad gäller den önskade samhällsutvecklingen! Denna mäktiga ”gemenskap” utövar naturligtvis en stor dragningskraft på alla stora koncerner eftesom det innebär en ypperlig möjlighet att kunna försälja sina produkter och tjänster! De ”ansluter sig” därför gärna vilket ständigt gör denna gemeskap större och mäktigare! Ungefär som ”golfklubben” där man som affärsman måste vara medlem i eftersom det är där affärskontakterna knyts! Denna ”gemenskap” behärskar nu alla stora medier och dessutom politikerna och deras politiska partier som hoppas på ett spännande liv efter den politiska karriären i olika internationella gremier. I USA kontrollerar denna ”finansgemenskap” särskilt det Demokratiska Partiet och de kan därigenom välja ut vilka som skall utnämnas till ledning i federala myndigheter som t.ex. NASA och NOAA så länge presidenten heter antingen Obama eller Biden.
  För att leda samhällsutvecklinge i den önskade riktningen måste allmänheten övertygas om att vi är på väg in i en ”klimatkatastrof” (och är i en ”katastrofal epidemi!”) vilket nödvändiggör en ”världregering” i form av ett UN med utökade kompetenser!
  Rapporteringen från t.ex. NOAA och särskilt ”Goddard Institute for Space Studies” utformas därför för att på alla sätt vilseleda allmänhet och för att underblåsa narrativet ”Human Caused Global Warming”. Dessa ”förfalskningar” har särskilt väl påvisats av Tony Heller! (På NewTube och YouTube). De tusentals ingenjörer, forskare och informatiker som arbetar i och för dessa organisationer gör däremot ett ärligt arbete och med lite tålamod och kunskap i IT kan man komma åt originaldata och göra en egen utvärdering!

  I verkligheten är det överhuvudtaget inte möjligt att bestämma någon ”global mean temperature” med en noggranhet av ”en grad Celsius eller bättre”. Det därför behövliga mätvärdena saknas! Diagramet
  https://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/last:240/trend/plot/gistemp/last:240
  är att beteckna som rent lurendrejeri! Däremot är det möjligt att göra en sådan utvärdering för USA med det utmärkta nätverk av mätställen som varit aktiva i över 100 år! Det har jag gjort och ser inte ett spår av någon trend!

 70. LBt

  #66, 68
  0,4 de senaste 20 åren blir 2 grader de kommande 100 om vi inte förmår bryta trenden. Dvs vi har nu en 60 gånger snabbare temperaturutveckling än vi naturligt hade perioden medeltid – mitten av 1800-tal. Det är alltså vad djur, växter och människor har att anpassa sig till.

  Mångdubbelt är fortfarande en jämförelse mellan något lokalt/regionalt och något globalt.
  D-O-händelserna är på många sätt intressanta men de hör istidsperioden till och avtrycken är framförallt tydliga på norra halvklotet.

  Intressant att ni är så upprörda, det är ju bara verkligheten det handlar om.

 71. LBt

  mattias #65,
  påverkas, men jag gör valet ”last 240”

 72. Anders

  #64 LBt. ”Intressant att ni är så upprörda, det är ju bara verkligheten det handlar om.” Jag är inte det minsta upprörd. Men ogillar Dina undanglidningar, för att inte nämna Din naiva övertro på modeller inte värda mer än en spåkula. Så, Du får EN chans att berätta för oss och alla andra sanningssökare vilka arter försvinner från Sveriges flora och fauna vid 2 grader mildare klimat på årsbasis?

 73. Simon

  #71 LBt
  Menar du att de globala utsläppen (om man nu är rädd för CO2 vill säga) minskar för att vi i väst späker oss själva så att produktionen flyttar till Kina i stället, och i så fall, menar du på fullt allvar att Kina är bättre på att ta hand om utsläpp än vad västvärlden är?

  Jag tycker det verkar som att du sitter fast med skägget i brevlådan och samtidigt skjuter dig i foten.

 74. foliehatt

  LBt, #70
  på morgonkröken var temperaturen +4 grader här. Nu är den +15 grader.
  + 11 grader på 12 timmar!!!

  Det blir otroligt varmt om 100 år om vi extrapolerar dessa siffror rakt av.

 75. Torbjörn

  #70 LBt
  Temperaturen är sjunkande de senaste fem åren, vad beror det på eftersom koldioxidhalten fortsatt att stiga?
  https://moyhu.blogspot.com/p/latest-ice-and-temperature-data.html?m=1#NCAR

 76. tty

  #70.

  ”Mångdubbelt är fortfarande en jämförelse mellan något lokalt/regionalt och något globalt.
  D-O-händelserna är på många sätt intressanta men de hör istidsperioden till och avtrycken är framförallt tydliga på norra halvklotet. ”

  Egentligen är det ju meningslöst att resonera med djupt troende personer som dig LBt, men jag skall göra ett försök. Jag är inte omedveten om att D-O events hör glacialperioderna till. Jag tog upp dem för att du hävdade att dagens mycket blygsamma klimatförändringar hotar djur och växter, eftersom ju dessa tydligen klarat ett stort antal D-O events. Och om du är omedveten om det, så är det klimatförändringar där respektive organism lever som är viktiga, inte globala medelvärden, och inte klimatet på södra halvklotet (utom kanske för silvertärnor och bredstjärtade labbar, men de tycks ju faktiskt klara av att korsa tropikerna två gånger om året).

  Och det har faktiskt varit några rätt tvära omslag under holocen också, t ex the 9.2 KA event, the 8.2 KA event the 5.9 KA event och the 4.2 KA event.

 77. LBt

  #76
  vilka av dessa dina holocen-invent skulle du säga också gjort tydliga avtryck i iskärnor från Antarktis?

 78. tty

  #76

  The 8.2 KA event märks som en liten uppvärmning i Vostok-kärnan (”Bipolar Seesaw”). Alla eventen märks tydligt i den tempererade zonen på södra halvklotet. The 4.2 KA event påverkade t ex Mauritius kraftigt, men märks inte söder om den antarktiska konvergensen. Antarktis är starkt isolerat klimatiskt.

 79. LBt

  tty #76,
  ”Egentligen är det ju meningslöst att resonera med djupt troende personer som dig LBt,….”,

  försök med ett trovärdigt alternativ.

 80. Mats Rosengren

  #69 Jag själv

  Om den allmänna korruptionen (infiltrationen) av Amerikanska institutioner
  1
  Tony Shaffer fick ett privat telefonsamtal från Attorney General Barr där han blir uppmanad att hålla tyst om de valfusk han upptäckt
  https://www.youtube.com/watch?v=gK2ult_VwiI

  Kommentar från Horacio Longbottom som jag citerar här:
  ”There is so much corruption it’s insane.”

  2
  Mer specifikt om hur GISS producerar falsk information i avsikt att vilseleda allmänheten!
  https://www.youtube.com/watch?v=xMc1o2tUBds

 81. Simon

  LBt
  Du har alltså inget svar på frågan hur CO2-utsläppen skulle kunna minska genom att västvärlden späker sig själva och flyttar produktion till Kina?

  Sila mygg och svälja kameler låter inte som en särskilt ”hållbar” eller övertygande strategi.

 82. Mats Rosengren

  #26 LBt
  Inte förrän nu ser jag
  https://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/mean:720
  Att något så absurt som detta överhuvudtaget kan tas på allvar av någon är tragiskt! När man ser ett vackert interface och och ett prestigefullt namn som ”hadcrut4gl” kopplar tydligen hos somliga ”självständigt kritiskt tänkande” totalt av! Hur i helsike skulle man kunna ange världens årsmedeltemperatur år 1880 till en noggranhet av en hundradels grad? Ytterligare kommentarer är väl överflödiga!

 83. Lennart Bengtsson

  82

  Felgränserna är naturligtvis beräknade och det slumpmässiga felet uppgår 1850-1900 till cirka 1°C vid 2 sd. Huvudorsaken härtill är att stora områden av jorden helt saknade mätdata. I områden med mätdata som Europa och USA uppskattar jag motsvarande fel till 0.3-0.5 °C i årsmedelvärden Under de senaste 30-50 åren ligger motsvarande fel på 0.1°C. Genomgående bör man ställa sig ytterst kritisk till trovärdigheten hos äldre ”globala” mdelvärdesdata och till viss del även till lokala temperaturserier speciellt från 1800-talet och äldre.
  Dagen ERA5 data är tillförlitliga såtillvida att alla gitterpunkter innehåller korrekt beräknade interpolationsfel samt att alla analyserade fält är dynamiskt 3-dimensionellt konsistenta liksom också tidsmässigt.

 84. Adepten

  #82
  Ska man se positivt på det hela, så har temperaturen bara stigit ca 0,5 grader på 100 år.

 85. tty

  #82

  Inte absurt. Bara ett exempel på varför man inte skall använda medelvärden vid tidsserieanalys, man förlorar alltid information.

 86. LBt

  #26, 52
  står fortfarande utmärkt bra som de är
  och min trevare i #79 blev som förväntat obesvarad.

 87. Anders

  #79, 52, 26 LBt. Så länge Du kan formulera fraser som ”Tack vare Greta och IPCC” och inte svarar på våra frågor tycker jag Du ska hålla lite lägre svansföring.

 88. Ander #87 och andra,

  LBt parasiterar på andras kommentarer som det troll han är. Han upprepar bara sin litania om och om igen utan att egentligen vilja diskutera, eller tillföra något nytt.

 89. Anders

  #88 Ingemar Nordin. Jag har märkt att och reagerat på hur LBt ideligen förstör en konstruktiv diskussion med till synes insatta frågor. Han svarar ALDRIG på raka frågor. Borde inte han egentligen då utestängas från denna konstruktivt orienterade blogg?

 90. Ingemar och Anders, nu platsar ni snart hos Lena Andersson. Det tycker jag vi ska passa oss för.

 91. Anders

  #90 Eilif H. Uteslutning är förstås onödigt, men saknar inte Du svar från LBt på raka frågor?

 92. LBt

  Anders #72 och andra,
  jag väljer naturligtvis själv vad jag svarar på men tillskriver man mig något man helt saknar stöd för kan man inte räkna med något svar.

 93. Anders

  #92 LBt. Jag reagerar på att Du ännu inte kunnat verifiera Ditt påstående om hur svår en 2-gradig (global) temphöjning skulle bli (lös: ha varit historiskt) för fauna och flora. Se denna kommentar som jag ställt minst två frågor på i samma tråd:
  https://klimatupplysningen.se/lennart-bengtsson-recenserar-koonins-unsettled/#comment-400565