Lennart Bengtsson kommenterar KVAs yttrande

KVA

Den 10:e april kom KVA med ett ”Uppdaterat akademiuttalande med anledning av IPCC:s klimatrapport”, som det heter på deras hemsida och där hela rapporten finns att hämta. Jag har med anledning av detta bett Professor Lennart Bengtsson att kommentera. Lennart Bengtsson har varit delaktig i detta yttrande.

Det finns naturligtvis saker att diskutera i detta och jag ber alla kommentatorer här på bloggen att dels hålla sig till trådens ämne, dels att hålla en hövlig ton. Tråden kommer att modereras strängt.

Ingemar Nordin

Några kommentarer till KVAs klimatyttrande

Som väntat möttes det nya klimatyttrandet från KVA av blandade kommentarer. Här kommer några reflektioner.

Man kan givetvis fråga sig om en vetenskaplig akademi överhuvudtaget skall ge kommentarer som försöker spegla en konsensus eller övergripande uppfattning. Royal Society som grundades 1660 och 79 år före den Kungl. Vetenskapsakademien har som sitt motto ”Nullius in Verba” eller ”take nobody’s word for it”.

Detta mottos mening kan också uttryckas som att medlemmar av Royal Society (RS) skall motstå trycket från en dominerande auktoritet och påståenden eller uppfattningar skall hänvisa till experimentellt fastställda fakta. Kungl. Vetenskapsakademien har inget liknande motto men avsikten har varit att främja vetenskaperna framför allt matematik och naturvetenskap eller som i den ursprungliga texten från 1739 ” att i Sverige upparbeta och kringsprida kunskaper i matematik, naturkunnighet, ekonomi, handel och nyttiga konster och manufacturer”

När det gäller klimatfrågan har Royal Society nyligen tillsammans med US Academy of Sciences publicerat en broschyr om klimatproblemet som en allmän information. Den följer nästan helt IPCC vetenskapliga rapport från september 2013.  Några medlemmar av RS har protesterat med hänvisning till RSs motto med uppfattningen att sådana gemensamma yttranden inte bör göras. Orsaken att KVA publicerade ett yttrande nu var ytterst en uppdatering av yttrandet från 2009 med skillnaden att yttrandet nu endast reflekterar den naturvetenskapliga synen på klimatfrågan och inte några rekommendationer till eventuella samhällsåtgärder vilket förekom i yttrandet från 2009.

Som framgår att texten är det endast färre ändringar i sak jämfört med det tidigare yttrandet förutom uppfattningen att den negativa aerosoleffekten minskats samt rena uppdateringar av mätuppgifter och nya beräkningar.

Baserat på tillgängliga mätningar och observationer inte minst från rymdobservationer, inkluderande radarmätningar av världshavet samt regionala massändringar med GRACE-satelliten, finns det övertygande empiriska belägg för en fortlöpande uppvärmning av jordsystemet av storleksordningen 0.5 Watt/m2 som ett genomsnitt under de senaste 40 åren. Mindre variationer föreligger från år till år men dessa är med stor sannolikhet stokastiska eftersom sådana variationer inträffar i modellberäkningar utan ändring av växthusgaser eller solstrålning. Växthusgaser och solstrålning har mätts regelbundet under ca 40 år från satellit eller från ett stort antal mätpunkter i atmosfären. Stora framsteg har också gjorts att rekonstruera jordens temperatur och atmosfäriska växthusgaser för de senast 800 000 åren och det råder ingen tvekan att dagens 400 ppmv CO2 är den högsta på 800 000 år. Här är de ledande forskarna eniga.

Den globala uppvärmningen vid jordytan har varit ringa och är mindre än 1°C sedan mitten på 1800-talet. Detta indikerar tills vidare en låg klimatkänslighet. Den är lägre än vad som erhållits från majoriteten av modellberäkningar. Det innebär dock inte i ett långt perspektiv att en högre klimatkänslighet kan inträffa som följd av den stora osäkerheten främst som en följd av den stora svårigheten att behandla moln i modellerna. Detta är främst orsaken att IPCC valt att behålla ett brett intervall vilket KVA har reducerat något eftersom man ansett att inte IPCC korrekt reflekterat den minskade aerosoleffekten. Många förvånas kanske över att ett intervall med en spännvidd från 1-4°C behållits men det är tyvärr inget annat än ett ärligt redovisande av den stora osäkerhet som finns i klimatmodellerna. Min personliga bedömning är att en uppvärmning på 4°C vid en CO2 fördubbling är föga sannolik och det skulle vara att driva försiktighetsprincipen alltför långt, men många framstående forskare föredrar att hålla sig på den säkra sidan och helgardera sig för oväntade ändringar. En del av sådana stora ändringar stöds av de förhållanden som rådde under den senaste mellanistiden för 125 000 år sedan. Det är därför ytterst en fråga om vilka risker som samhället är berett att ta och det är knappast KVA som skall ge detaljerade råd speciellt som dess medlemmar inte är eniga, faktiskt helt enligt RSs motto, nullius in verba. Det svenska samhället tar inte sällan risker på flera områden som när det gäller landets försvar, och det är upp till landets medborgare att klargöra för landets politiker vilka risker som man tycker är mest rimliga eller mindre rimliga. Tids nog kommer verkligheten att visa vilka risker som man borde ta och vilka man inte borde ta.

Lennart Bengtsson
15 april 2015

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Michael

  Det vore väldigt intressant att få ta del av LB:s synpunkter på Murry Salbys senaste anförande på http://wattsupwiththat.com/2015/04/13/new-video-dr-murry-salby-control-of-atmospheric-co2/

 2. tolou

  KVA:
  ”Tyvärr har vi ännu inte tillräcklig kunskap för att med någon större tillförlitlighet beräkna vad som kommer att hända med klimatet i framtiden.”
  &
  ”Den pågående snabba ackumuleringen av CO2 i atmosfären, kopplad till dess långa uppehållstid i atmosfären utgör ett allvarligt problem.”

  Kan tillsammans i samma uttalande verka ambivalent och infekterat av något slags konsensus ändå, och inte direkt vetenskapligt tyvärr…

 3. tty

  ”Min personliga bedömning är att en uppvärmning på 4°C vid en CO2 fördubbling är föga sannolik och det skulle vara att driva försiktighetsprincipen alltför långt, men många framstående forskare föredrar att hålla sig på den säkra sidan och helgardera sig för oväntade ändringar. En del av sådana stora ändringar stöds av de förhållanden som rådde under den senaste mellanistiden för 125 000 år sedan.”

  Detta är ett märkligt påstående. Det tycks förutsätta att man utgått ifrån att klimatförändringarna under den förra mellanistiden i huvudsak styrdes av CO2-halten, men i själva verket så är just ett studium av förloppet under i synnerhet den senare delen av mellanistiden tvärtom ett mycket starkt argument för att CO2:s påverkan på klimatet måste vara svag.
  Det är nämligen så att under hela det utdragna förloppet från slutet av MIS 5e till fullt glaciala förhållanden under MIS 4 ”släpar” CO2-förändringarna hela tiden kraftigt efter temperaturförändringarna med upp till 5000 år. Eftersläpningen är så stor att tidvis i anslutning till de mildare stadialerna MIS 5a och 5c så går temperatur och CO2-halt åt motsatta håll under årtusendelånga intervall.

 4. Mats G

  Jag tycker yttrandet är acceptabelt. Lite spekulativt här och var och för mycket referenser till IPCC för min smak.

  Jag tycker inledningen i punkt 6 del B sammanfattar det på ett bra sätt.

  ”Tyvärr har vi ännu inte tillräcklig kunskap för att med någon större tillförlitlighet beräkna vad som kommer att hända med klimatet i framtiden. ”

  När det gäller ” CO2 är den högsta på 800 000 år” så är jag inte personligen inte överens och uttalanden som att ”Här är de ledande forskarna eniga.” biter lite dåligt numera efter ’science is settled’ .

  För mig vi har diskuterat 400 t serien då och där det framgår med stor tydlighet att CO2 halten har varit på samma nivåer som nu med ca vart 100 t år.

  Sedan vore det intressant att man skulle ha ett holocen perspektiv tycker jag. Kanske det vore något positivt att vi kunde förlänga perioden innan vi onekligen kommer halka ned till en ny istid.

  Men som sagt, på det hela bra. Något som jag kan förhålla till mig med dom sagt vissa reservationer.

 5. Carbomontanus

  Det er klassisk og typisk

  han et immun mot å oppfatte 90 prosent av systemets varmekapasitet , thermiske sluk, heat sink, som utgjøres ved havnivåstigningen og isavsmeltingen. Det er stryk i elementært regnskap og calorimetri.

  Det er ikke engang IMMATVRVS som er LATIN og betyr grønnskolling; Det er direkte IMMATVRVS som også er LATIN og som betyr Gullmakeri, fusk i forskningen, falskmyntneri, falsk gloria og bløff og blår i øynene. Hvilket tilsammen er syndig, feilaktig, og dypt beklagelig.

  Er det da rart at han har alvorlige etiske vansker med Royal Society?

  Det er nok heller slik det henger sammen, nemlig.

  ADVLTERARE er tildels direkte straffbart, og i skjerpende retning om det skjer i offentlig stilling og i vinnings hensikt og eller for å skade noen. Det skal som regel innebære utvisning fra lærestedet, mens Grønnskollingene benådes gjerne til å kunne continuere, derfor alle disse evige studenter.

 6. Lasse

  Min fråga är om KVA uppmärksammat ökade solinstrålningen och dess ev koppling till minskade aerosoler i luften-främst svavel.
  I kapitlet som talar om framtiden nämns detta tydligt-men utelämnas i nulägesbeskrivningen.

 7. Claes Johnson

  Jag har ställt väsentliga viktiga frågor till LB på Anthropocene, där LBs kommentar först publicerades. Eftersom LB säger sig inte besvara frågor från mig, så kanske det finns någon annan, som tycker att frågorna behöver besvaras och är villig att göra samhället en tjänst genom att uttrycka detta i kommentar på Anthropocene, eller här. Eller inte?

 8. Jag studsade lite på havsnivåhöjningen.
  ”Mellan 1870 och 2005 steg havsytan med
  ca 1,5 mm per år medan den under perioden 1993-2013 steg ca 3 mm per år.”

  Det är väl olika mätmetoder vilket ger överlappande intervall. Men tidvattenståndsmätningen har väl fortsatt även efter 2005?

 9. PT

  #8 Enligt en intressant artikel på EIKE avviker ”Wasserpegel” mätningarna från senaste tidens satellitmätningar. Wasserpegel-mätningarna visar en stadig ökning på ca 1,5 mm per år och detta värde har inte förändrats de senaste århundradena. Satellitmätningarna har däremot visat att ökningen varit ca 3 mm de senaste åren. Tidsvattenståndsmätningen som Lena kallar det verkar ju vara en mer handfast metod.

 10. Lasse

  #9

  Vi ser en tydlig förändring i trenden sade SMHI och fick plats i radions nyhetssändningar! Sen dess vart det tyst!
  Vill man kolla trender så är denna sida intressant. Tydlig trend över hela världen?
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/global_50yr.htm?stnid=680-140
  Tyvärr är det 50 årsmedel så vi får vänta 25 år innan vi får dagens!

 11. tty

  #8,9

  Jag håller med. Uppgiften om acceleration tycks helt och hållet bero på förändrade mätmetoder. Det är notabelt att långsiktiga pegelmätningar från Sverige, ett seismiskt extremt stabilt område, inte visar några tecken på acceleration:

  http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/68.php
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/70.php
  http://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/1236.php

  Nu behöver ju satellitmätningarna ju därmed inte nödvändigtvis vara felaktiga. De mäter ju ett medelvärde över hela oceanen medan pegelmätningar bara kan göras vid kusterna, och åtminstone på kort sikt kan ju havsnivån stiga snabbare ute till havs (jo faktiskt, havsytan är inte helt platt som många tror).

 12. Ingemar Nordin

  Beträffande KVAs uttalande om att CO2-halten inte varit så hög på 800 000 år (den har bevisligen varit högre tidigare) så är väl själva kärnpunkten att det skulle finnas ett klart och tydligt samband mellan CO2-halt och temperatur. Och detta råder det ingen vetenskaplig konsensus om, vilket KVA ju också erkänner i och med att man pekar på osäkerheterna inom det komplexa klimatsystemet.

  Så, här borde KVA vara tydligare. Rubriker om att det var 800 000 år sedan CO2-halten var så hög som nu finns det gott om (googla!). Dessvärre är det betydligt färre artiklar som tar upp dels problemen med att mäta CO2-halten flera hundra tusen år bakåt i tiden, dels tar upp korrelationen mellan CO2-halten och den globala värmen. Där finns det ingen vetenskaplig konsensus.

  Enstaka kraftiga uppgångar av CO2-halten har inte följts av någon global uppvärmning. Och nedgångar har inte följts av nedgångar i temperaturen. Att bara liksom ”droppa” att vi har inte haft så hög CO2-halt på 800 000 år som nu och att alla är eniga om det, blir ganska missledande.

 13. Lennart Bengtsson

  Denna sajt är inte okänd för klimatupplysningens läsare och Lena har tidigare refererat till den

  http://sealevel.colorado.edu

  Den visar tydligt att det INTE föreligger någon acceleration för den aktuella mätperioden 1993-2015

  Pegelmätningar har sammanställts av IPCC ( se kap 13) vilka visar en monoton men varierande stigning som genomsnitt har legat på ca 1.7 mm/år under de senaste drygt 100 åren. Stigningen 1920-1950 var ungefär samma som nu ( men mindre före och efter fram till ca 1980) och de finns inga indikationer att det föreligger systematiska skillnader mellan pegelmätningar och satellitmätningar där dessa går att jämföra

 14. Ingemar Nordin

  Här är ett bra inlägg apropå det publikknipande påståendet att vi inte haft en högre halt av CO2 i atmosfären på 800 000 år:

  http://notrickszone.com/2015/01/03/analysis-shows-claim-that-co2-concentration-is-highest-in-600000-years-is-highly-dubious-at-best/#sthash.cqeQ52rM.dpbs

 15. Christopher E

  Håller med om havsnivån. Knappast troligt att den skulle börja accelerera precis samtidigt som en ny datainsamlingsmetod (och peglarna säger emot, i synnerhet när de justerats för vertikala landrörelser).

  Dssutom är satellitdatat rejält masserat på oklart vis. Egentligen visar det inte alls några 2,8 mm/år. JPL själva talar om referenssystemproblem och kallar den påstådda accelerationen för ”spurious”.

  Vad beträffar yttrandet som helhet bryr jag inte så mycket annars. Även om det var marginellt mindre alarmistiskt och inte ger rekommendationer så är det försent. De som larmat har redan skapat ett monster man tappat kontrollen över. Det är numera en religion som inga fakta biter på. Politikerna behöver inte längre luta sig på rekommendationer, de är zombies som är fullt beredda att driva klimatfrågan till ännu absurdare nivåer utan en egen tanke.

 16. Ingemar Nordin

  Christopher E #15

  ”Vad beträffar yttrandet som helhet bryr jag inte så mycket annars. Även om det var marginellt mindre alarmistiskt och inte ger rekommendationer så är det försent.”

  Jag håller helt med. KVA, Rouyal Society; PNAS och IPCC är idag helt marginaliserade. Poltiker och massmedia har slutat lyssna för länge sedan. Det är ett självspelande pioano som bara tar intryyck av alarmistiska budskap för att kunna driva sin egen politiska agenda och för att hålla allmänheten okunnig om klimatet.

 17. Lennart Bengtsson
  Jo fast nu om någon journalist till äventyrs skulle förvirra sig in på KVA och läsa uttalandet kan han eller hon lätt få intrycket att havsnivåhöjningen har accelererat. Förstår inte heller varför man bryter av vid 2005 för kustmätningarna? Men jag ska kolla vad IPCC skriver. Minns jag rätt så bryter de just vid 2005 så det är väl därifrån det kommer.
  Hur som helst så tycker jag att det kunde stå tydligare att det handlar om olika mätmetoder.

  UI skriver skäms om uttalandet så då får jag väl vara nöjd på det stora hela 😀

 18. Claes Johnson

  Det är instititutioner som KVA som lagt grunden för koldioxidalarmismen eftersom politikerna måste ha vetenskaplig grund för sina beslut. Hade KVA från börjat talat om att koldioxidalarmism saknar vetenskaplig grund, så hade den nu delat grav med bl a skogsdöden. KVA tvingas nu fortsätta på den av KVA inslagna vägen och förnya sitt rättfärdigande av en vettlös koldioxidjakt, nu halvhjärtat och med så små bokstäver och så tyst att ingen skall märka vad KVA gjort och håller på med. KVA uttalandet tål inte minsta dagsljus och medierna hålls följdriktigt borta. Rapportering är noll och inga frågor besvaras. Detta är sorgligt att skåda. Hur är det möjligt att så få reagerar? Och att KU är så föga skeptiskt? Jag kan inte rimligen vara ensam om att kunna tänka någorlunda använda elementär vetenskaplig metod.

  Att friskriva KVA från ansvar genom att säga att politikerna nu kör sitt eget klimatrace, är inte korrekt. KVA har ett stort ansvar att bära och borde inte bara få gå och gömma sig och säga att KVA inget sagt eftersom det varit så luddigt. Nu fortsätter vi mot en oviss framtid utan fossil energi, därför att KVA givit Carte Blanche för en sådan av extremister önskad utveckling.

 19. Claes Johnson

  PS hade det varit nån stake i KU så hade KU nu bombarderat KVA med frågor om innebörden av det nya uttalandet, men icke så.

 20. sibbe

  Som lekman uppfattar jag KVA:s ställningstagande och på samma gång också IPCC:s temperatur-giv som ett försök att övervintra i den klimatalarmistiska hörnan som man i stort övermod för 20 år sedan målade sig in i. Naturligtvis är de flesta vetenskapare nu medvetna om att CO2-halten under Eem-varmtid kom först efter det blivit varmare. Självklart att man nu vet att temperaturen inte stiger som förutsattes i slutet av 1990-talet. Nu talar man om eventuella lägre klimatkänslighet. Man vill inte förlora ansiktet, som det heter. Det är så att man helst vill glömma de egna klimatmodeller, fastän man nu med lite mera facit på handen vet att de är felaktiga.
  Och visst, man erkänner nästan helt eller delvis att temperaturen under de senaste 150 åren har stigit av naturliga orsaker.
  Politiken har tagit över, vetenskapen behövs inte längre…

 21. Lennart Bengtsson

  15,16

  Tyvärr är det nog så. Allmänheten har blivit hjärntvättad och har slutat bry sig om verkligheten. Som jag försökte förklara på Antropocene häromdagen så spinner de olika sektgrupperna egna nät på sina sociala sajter som knappast längre har med verkligheten att göra. Det är en ytterst oroande utveckling som sannolikt inte går att stoppa längre och som kan komma att leda till att Upplysningstiden går mot sitt slut och ett slut på det öppna samhället. Vad som helst kan spridas på nätet ungefär som virus. Ena dagen trollar man bort 300 år av fysik, den andra dagen skriker man över jordens undergång som under medeltiden. Till slut sitter en mulla i TV-rutan och förklarar att solen går runt jorden precis som profeten sagt och folk nickar och säger att precis så är det.

 22. Carbomontanus

  Kommentar borttagen

 23. Tudor

  Saxat ur KVAs uttalande:

  ”Uppvärmningen i atmosfären tycks under de senaste 15 åren ha avstannat. Orsaken till detta är oklar men en bidragande faktor är sannolikt att värme under denna tid tagits upp och lagrats i haven.”

  Forskare vid NASA har kommit fram till att djuphavet inte har värmts upp mellan 2005 och 2013:

  ”The cold waters of Earth’s deep ocean have not warmed measurably since 2005, according to a new NASA study, leaving unsolved the mystery of why global warming appears to have slowed in recent years.”

  ”Scientists at NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena, California, analyzed satellite and direct ocean temperature data from 2005 to 2013 and found the ocean abyss below 1.24 miles (1,995 meters) has not warmed measurably.”

  Visserligen uttrycker sig KVA lite vagt och använder ordet sannolikt, men jag tycker ändå att KVA kommer fram till en ståndpunkt som avviker från den som forskarna vid NASA har.

  Länk till NASA:

  https://www.nasa.gov/press/2014/october/nasa-study-finds-earth-s-ocean-abyss-has-not-warmed/

 24. tolou

  Ang. havsnivåer

  Möjligen kunde de också nämna att landhöjningen i sverige motverkar havsnivåhöjningen i stort sett helt, och i norr mer därtill.

  Men det vore väl att upplysa folk lite väl mycket.

 25. Carbomontanus

  Kommentar borttagen

 26. Alienna

  Kommentar borttagen

 27. tolou

  KVA:
  ”Nuvarande indikationer tyder på att dessa molneffekter sammantaget ger en viss förstärkande återkopplingseffekt, dock oklart hur stor.”

  Att läsa direkt i IPCC-rapporten tillför inget. Här gör KVA ingen egen bedömning utan lägger sig platt. Alla observationer visar istället på att moln har netto NEGATIV återkoppling på temperaturen. Men för att inte stöta sig för mycket väljer man att vara politiskt korrekt.

  Nullius in Verba

 28. Carbomontanus

  Kommentar borttagen

 29. Lennart Bengtsson

  27

  Vad baserar Du dessa påståenden rätt ut i luften på? Kanske Du kunde klargöra vad du fått detta från? Vilka källor eller vilka studier?

  Lennart Bengtsson

 30. Guy

  Intressant att så många fäste sig vid uttalandet om ”….dagens 400 ppmv CO2 är den högsta på 800 000 år”.

  Meningen stack mig direkt i ögonen, speciellt för att vi har haft varmare under dom senaste 400K åren. Slutsatsen blir ju att CO2 inte har annat än minimal inverkan på temperaturen, om någon överhuvudtaget. Är nu science settled om den saken?

 31. Lars Cornell

  Det var klargörande, men tyvärr otillräckligt.

  Vi vet att vi står inför en ny liten istid. Vore det inte enligt försiktighetsprincipen att av den anledningen sträva efter att öka koldioxiden för att möte de STORA problem för mänskligheten som då uppstår?

  KVA påstår att världshaven försuras. För en ärlig vetenskap borde det också framhållits att det i världshaven och dess närhet finns enorma mängder kalk som gör en skadlig försurning omöjlig.

  Det borde för den vetenskapliga ärlighetens skull påpekats att fotosyntesen i haven, där koldioxid är nödvändig, sannolikt är mer betydelsefull än på land och nödvändig för allt liv i havet.

  KVA insinuerar att havets höjning ökat från 1,5 mm/år till 3 mm/år. Det finns inte minsta vetenskapliga bevis för det påståendet.

  KVA refererar IPCC som påstår att havsytan kommer att vara 0,4 – 0,6 m högre år 2100. Det innebär att höjningen måste accelerera från nuvarande 1,5 mm till >6 mm/år. Är det trovärdigt? Självklart NEJ!

  KVA baserar sin skrift på IPCCs modeller. Det vore klädsamt om KVA därvid klargör, att av SMHIs och IPCCs modeller har 96% varit katastrofalt fel under de senaste 20 åren.

 32. Ingemar Nordin

  Claes J #19,

  ”PS hade det varit nån stake i KU så hade KU nu bombarderat KVA med frågor om innebörden av det nya uttalandet, men icke så.”

  Du kan sluta att gnälla på KU. KU är en blogg som är driven av ett flertal skribenter som jobbar helt ideellt. KU är inget annat. Så du kan lika gärna sluta att anklaga oss kollektivt för ditten och datten. Om du inte är nöjd med bloggen så kan du ju sköta din egen blogg efter ditt eget behag.

 33. Ingemar Nordin

  Tudor #23,

  Nej, det är oklart om djuphaven verkligen värmts upp. Dessutom är det så att den uppvärmning som noterats för havet ned till 2000 m inte räcker för att förklara den uppvärmning som BORDE ha kommit med ökad CO2-halt.

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/10/19/annu-en-studie-som-media-inte-namner/

  Så, vart har värmen tagit vägen de senaste 18 åren?

 34. Ingemar Nordin

  Det jag tycker är bra med KVAs yttrande, liksom med LBs kommentarer, är att man är tydlig med att det finns starka naturliga faktorer som kan ha bidragit till den uppvärmning vi sett under 1900-talet, att även andra antropogena faktorer än koldioxid har bidragit, att H2O är en växthusgas, att medeltidsvärmen och Lilla istiden finns med, att extrema stormar och skyfall avfärdas, att man öppnar upp för solens påverkan, att osäkerheterna i kunskapen om det komplexa klimatsystemet är stora (moln, aerosoler t.ex.), samt, det viktigaste i mina ögon, att man avstår från alarmistiska uppmaningar till att politikerna omedelbart måste ta i med hårdhandskarna.

  Om man nu skall uttala sig å en stor akademisk organisations vägnar (vilket är illa nog), så är det skönt att slippa de politiska pekpinnarna. Alla i KVA kan omöjligt ha samma politiska ståndpunkt om vad man bör göra, eller om man bör göra något särskilt överhuvudtaget.

 35. tolou

  Lennart #29

  Ockham’s rakkniv? Molnen borde ge negativ återkoppling annars uppstår inslag av instabilitet med positiv feedback loop. Molnen måste helt enkelt vara avkylande. Det är det enda rimliga.

  IPCC AR5 anger:
  ”The net radiative feedback due to all cloud types is likely (>66% chance) positive, although a negative feedback (damping global climate changes) is still possible.”

  Ole Humlum har också tittat på detta förhållande:
  http://climate4you.com/images/TotalCloudCoverVersusGlobalSurfaceAirTemperature.gif

  The updated regression relationship I get is 0.24 W/m2 loss in Net (solar plus IR) radiative energy for each percent increase in SSM/I cloud water
  http://www.drroyspencer.com/2014/04/ssmi-global-ocean-product-update-increasing-clouds-with-a-chance-of-cooling/

  KU: …har uppfattat att det numera allmänt erkänns att moln har en avkylande nettoeffekt.
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/03/12/skuggan-av-moln/

  More
  http://wattsupwiththat.com/?s=cloud+feedback&submit=Search

  https://www.google.se/search?q=clouds+feedback+site%3Ahockeyschtick.blogspot.com&oq=clouds+feedback+site%3Ahockeyschtick.blogspot.com

 36. Alienna

  En enkel rak fråga, vars svar jag inte känner till: – Varför uttalar sig KVA i frågor där dom saknar kunskap?

 37. Claes Johnson

  Ingemar32: Ja, jag tycker inte KlimatUpplysningen fyller sin uppgift som den enda svenska klimatbloggen med pretention att förhålla sig skeptisk klimatalarmism, detta på goda vetenskapliga grunder. KU borde uttrycka stark kritik av KVAs uttalande på en mängd punkter och samla kritiken till något som skulle kunna ha effekt. Att avstå från detta med hänvisning till att KU är en ideell förening är onödigt och oklokt, enligt min mening. Men som sagt, jag får väl hålla mig till min egen blogg och avstå från att ha synpunkter på vad KU borde göra. Ett tag trodde jag att jag var medlem och kunde ha sådana, men det är väl inte längre aktuellt.

  Vidare har Du inte svarar på min fråga till Dig om vilken ”falsk vittnesbörd” jag burit vad gäller KU eller någon av dess medlemmar, eller för vilka Du nu talar. Kanske Du kan göra det, så skall jag hålla mig till min egen blogg i fortsättningen.

 38. Lars Cornell

  IN #32
  Hacka inte ned på ClaesJ. Han klagar ju med gott syfte och på god grund.
  Han påpekar att KU saknar viss förmåga och det har han ju rätt i.
  Det du framför är förklaringar till varför förmågan saknas.
  Men det förringar ju inte ClaesJs kritik.

 39. tolou

  forts #35
  http://clivebest.com/blog/wp-content/uploads/2014/03/CERES-CRF.png

  Clouds have a net average cooling effect on the earth’s climate
  http://clivebest.com/blog/?p=5694

  In conclusion, the gradual reduction in net cloud cover explains over 50% of global warming observed during the 80s and 90s, and the hiatus in warming since 1998 coincides with a stabilization of cloud forcing.

 40. Ingemar Nordin

  Lars C #38,

  KU är en blogg, inte en förening eller person. Dessutom är CJs klagan helt bisarr med tanke på hur många kritiska kommentarer som kommit in på denna tråd.

  Uttalanden kan göras i SIs namn, men då fattas det ett beslut om detta. Det har tidigare, när vi hade en viss tillgång till stormedia, skrivits flera klimathotskritiska artiklar som var undertecknade med Stockholmsinitiativet. Men KU har ingen formell talan. Så tjatet om att KU skall uttala sig om ditten och datten är bara nonsens.

  Bloggens syfte är som sägs i ”Om bloggen”:

  ”Bloggen erbjuder en plattform där olika åsikter inom klimat-, energi-, och miljödebatt kan mötas. Bloggens innehåll skapas genom dagliga inlägg av åtta ordinarie skribenter och fyra ”månadskrönikörer”, men vi uppmuntrar också gästskribenter att göra sig hörda.”

  ”Grundtonen i bloggen är skeptisk mot gängse uppfattningar i de frågor vi behandlar, och avsikten är utgöra en motvikt mot det alltför lättvindigt vedertagna. Vi välkomnar också andra åsikter och en sansad debatt som för oss alla framåt.”

 41. Carbomontanus

  @ Alienna#36

  Jeg har nå lest igjennom hele uttalelsen på Antropocene.se, og der gitt dem følgende gode karakter: ”Ikke så værst, lesbart, vesentlig, og tankevekkende. ”

  Med andre ord en klar HAVD ILLAVDABILIS, som er LATIN og betyr itte / inte condemnabel! Eller klart bestått.

  Selvfølgelig bør man også kunne uttale seg om ting hvor man ikke har særlig peiling, det sier de jo også klartb ifra om. Det kommer bare an på om man vet å ordlegge seg, og det synes de å kunne.

 42. Ingvar

  Jag har inte läst KVA;s yttrande. Jag har läst vad som sägs på den här bloggen.
  Det är faktiskt fullständigt obegripligt att KVA antyder att värmen kan ha gått ner i djuphavet. Det är ju en spekulation som kommit från alarmister och har inget son helst vetenskapligt stöd. Nada. Zero. Zilch Null.
  Man frågar sig varför en vetenskaplig instution gör så. Det är inte värdigt. Isch.

 43. Carbomontanus

  @Ingvar#42

  at varmen må ha gått i dyphavet eller iallefall i havet er temmelig sikker viten som bygger på ting som vi plikter å kjenne til artium og som man har meget solide data på, og som man plikter å kunne kombinere såsom:
  1, Havnivåstigningen
  2, Materiens permanens
  3, Vannets thermiske krypningsmonn
  4, Havets omtrentlige volum og
  5, Isavsmeltningen.

  Man bringer seg selv ut i svære vansker om man ignorerer eller misakter eller bestrider slike omstendigheter, og skeptisk er det slett ikke.

  Med andre ord så nytter det ikke bare å følge et propagandistisk vedtak om hva vitenskapen skal komme frem til såsom at den CO2- betingede AGW- situasjonen har stoppet eller at den ikke er reell. For det ville i så fall ha hatt andre og klart målbare og merkbare konsekvenser, som ikke er reelle og tilstede. De er omhyggelig kontrollerte og falsifiserte forlengst.

 44. Lars Cornell

  #42 Ingvar och #43 Carbomontanus
  Nu pratar ni ’förbi’ varandra.

  Carbomontanus menar, tror jag, det överskott av energi på ca 0,3 W/kvm som vi haft konstant i ett par hundra år, en återhämtning från lilla istiden, och som förorsakat havets höjning med 1,5 mm/år.

  Ingvar menar, tror jag, den EXTRA värme som borde uppstått på grund av ökad koldioxidhalt. Det går ju inte att hitta den varken i atmosfären eller i havet. Om den finns, vart har den då tagit vägen?

  Slutsats: Om den EXTRA energin inte finns i atmosfären och inte heller hittas i haven, då finns den inte. Det vill inte IPCC och somliga på KVA gå med på (av politiska skäl antar jag) så därför skriver de så underfundigt.
  Kraftfulla bevis är att varken avsmältningen eller havshöjningen accelererar.

  Ingemar Nordin uttryckte det så här i #33
  …. den uppvärmning som noterats för havet ned till 2000 m räcker inte för att förklara den uppvärmning som BORDE ha kommit med ökad CO2-halt.
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/10/19/annu-en-studie-som-media-inte-namner/
  Så, vart har värmen tagit vägen de senaste 18 åren?

  Eller hur Ingvar och Carbomontanus, är det så ni menar?

 45. Claes Johnson

  Judith Currys vittnesmål inför Representanthuset går tvärs emot KVAs uttalandet på viktiga punkter:
  https://curryja.files.wordpress.com/2015/04/house-science-testimony-apr-15-final.pdf

 46. Michael

  OT: Kretsen kring Vaclav Klaus utropar ny libertariansk nation på territorium mellan Kroatien och Serbien som ingen nation gjort anspråk på.

  http://inserbia.info/today/2015/04/czech-proclaims-new-sovereign-state-between-serbia-and-croatia-liberland/

  Vaclav Klaus är för KU:s läsare bland annat känd för sin bok Blue planet in green shackles.

 47. Claes Johnson

  #45
  PS Judith Currys konklusion säger: ”However, recent research has sharpened the blade of the sword in the direction of less impact from human-caused climate change and greater political and economic infeasibility of meaningful reductions in CO2 emissions”. Detta kopplar direkt till de frågor jag ställde till Lennart i kommentar 1. Att Lennart helt enkelt vägrar att svara på seriösa frågor om KVAs uttalande går inte ihop med att han är ansvarig för uttalandet. Det är en kontradiktion som inte är hållbar.

 48. Lasse

  KVA glömmer en viktig sak och så även denna konversation!
  😉

  Aerosoler förväntas ge en okänd påverkan i framtiden. Nu är framtiden redan här med 25% mer soltimmar.

 49. Lasse

  #48 forts: Det händer en del på aerosolområdet så kanske KVA är ursäktad-brist på kunskap kan förklara utelämnandet av nutiden och 25% soltimmesökningen.
  Men KVA tycker det är viktigt i framtiden-då bör det även vara av vikt i passerad tid-för vi öser inte ut aerosoler ohämmat nu som skedde för 50 år sen.
  Vad sägs om denna rapport?
  ”Lewis’s calculations using the new Stevens value yield a most probable mean value for CO2 climate sensitivity (and indeed for the long-term “ECS”) of 1.45°C of warming for each doubling of CO2. The new total range suggested by Lewis ranges from 0.9 to 1.65°C per doubling of CO2 – See more at: http://notrickszone.com/#sthash.imrqFshL.dpuf

 50. Slabadang

  Uppenbara orimligheter!

  Havsnivåerna : Att dra slutsatser om accelererande havsnivåer från skillnaden mellan två helt olika mätmetoder är absurt. Den ena mäter den relativa havsnivån sedan över hundra år tillbaka och de senare satellitmätningarna mäter volym med en teoretisk havsnivå. trots att de två metoderna systematiskt devierar med ökande gap sinsemellan, så är det hisnande ovetenskapligt att summer dem. Ingen av mätserierna påvisar någon acceleration. Att jämföra dem emellan oavsett tidsperiod är pseudovetenskap och NASA/ JPL har redan påpekat orimligheten men Colorado Univ är tydligen i total förnekelse och vägrar ta till sig vad leverantören av deras data säger om mätserien.

  Molnens förstärkningseffekt:
  SE Toulous länkar #35
  Ett extremt spekulativt påstående med alla observationer i både mikro och makro emot sig så väl som vanligt bondförnuft. En ren artefakt för att skrapa ihop till den höga klimatkänslighet som inte heller stämmer med observationer CO2/Temp de senaste 150 åren och ej heller under de perioder då CO2 historiskt varit betydligt högre.

  Solstrålning soltimmar:

  Klimatalarmisterna gillar ju att rappa om TSIs fluktationer som obetydliga men springer och gömmer sig när vi påpekar att moln och aerosoler får fluktationerna av solinstrålningen vid markyta och havsyta att variera 500 ggr starkare än förändringen av TSI. Under perioden 1980- 1998 då vi hade den globala uppvärmning klimatmodellerna kopplade till CO2 så minskade vi samtidigt dramatiskt våra utsläpp av aerosoler som gav en ”Global brightening” under samma period. Den totala oviljan att lägga ihop ett plus ett genom att lägga in denna faktor har sin förklaring i att då försvinner argumenten för en hög klimatkänslighet även av detta separata skäl med sin säkra observation till grund.
  Ökningen av antalet soltimmar behandlas med samma ”dont mention its existence” som Waldemort i Harry Potterböckerna. ”Lasse” har tagit över stafettpinnen och spurtar starkt mot målsnöret med denna fråga.

  Hur seriösa som kallar sig för ”vetenskapsmän” kan ta dessa totalhavererade klimatmodeller som argument om sant/falskt i en vetenskaplig diskussion är rent beklämmande och en uppenbar flykt från ansvar och proffession när bevisligen de pekar i tjottaheiti !

 51. Olle R

  Ett antal kloka gubbar lade i Ringberg fram argument att klimatkänsligheten knappast är under 2 grader, exempelvis Bjorn Stevens som citeras i #49:
  http://www.mpimet.mpg.de/fileadmin/atmosphaere/WCRP_Grand_Challenge_Workshop/Ringberg_2015/Talks/Stevens_Ringberg_Talk.pdf

  Tudor#23 Ingemar #33, m fl: Uppvärmningen av jordklotet finns här:
  http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/heat_content2000m.png
  Inte en tillstymmelse till paus. Ta nån procent av värmen i havet ( skulle knappt märkas på kurvan) och för över till atmosfären så vips har den globala yttemperaturen ökat dubbelt så mycket. Det här antyder också att beräkningar av klimatkänsligheten som baseras på yttemperatur och oceanernas värmeinnehåll lätt kan bli fel…

 52. Mats G

  51
  Olle R
  ”Ett antal kloka gubbar”

  Nja, ett antal spekulativa gubbar är nog närmare sanningen. När man läser Olles kommentar så inser man hur djupt desinformationen sitter. Det har liksom sitt eget liv dessutom som Olle visar prov på här.

  Jag vet att det blir lite inkonsekvens att använda IPCC som referens för att sedan spy galla på dem. Men jag har fått för mig att folk som Olle kan ta till sig ett sådant argument.

  IPCC erkänner uppvärmingspausen. Är det något som du kan ta till dig Olle?

 53. Olle R

  #51 Du kanske tycker att det låter märkligt men jag har faktisk större tilltro till ”kloka gubbar”, aka den vetenskapliga spetskompetensen på området, än till dig. Jag sätter också större tilltro till min egen förmåga att objektivt ta till mig fakta.
  Om du inte har förstått det så gäller den eventuella ”pausen” de globala yttemperaturena/troposfären (ca 2% av den totala uppvärmningen) och INTE den samlade globala uppvärmningen. Titta på grafen över oceanernas värmeinnehåll igen (ca 93 % av det totala). Ingen paus. Förstår du nu?

  För övrigt, jag tror att variabiliteten i uppvärmningen till stor del kan härledas till ca 60-åriga oceaniska cykler. Jämnar man ut effekten av sådana cykler med ett 60-årigt löpande medelvärde ser det ut så här: http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/mean:720
  Återigen, var är pausen?

 54. ceebee

  Lite OT men ändå
  Havsnivåhöjning är ju en del av den diskussionen idag. Förändringar på millimeternivå uppmärksammas och diskuteras.
  Här kommer en amatörs undring.
  Havsytan bestäms väl av hur mycket jordklot det finns och hur mycket vatten. Ett varmare och expanderande hav höjer ytan under förutsättning att den fasta delen av jordklotet är konstant. Men är den fasta delen av jordklotet konstant? Jorden brukar beskrivas som ett glödande inre på vilket kontinentplattorna flyter. Då uppstår följande frågor:
  1 Varifrån kommer energin som håller det inre glödande?
  2 Om ingen yttre energi tillföres måste det väl betyda att det pågår en konstant avkylning mot rymd, atmosfär etc.?
  3 Om det fasta jordklotet konstant blir lite kallare borde det också krympa i omfång med stigande havsyta som följd.
  Finns det någon forskning på detta.
  MVH/Ceebee

 55. Carbomontanus

  @alle inklusive Lars Cornell #44

  Nei, det er klassekamp mot Salig & Salig Celsius & Linnaeus upstairs ved Universitetet i Uppsala og i Kungliga Akademin.

  Slutt med det

  Det driter ned vårt nabolands omdømme, noe vi ikke liker.

  Raaaaaaa- sekampen / klasse- krampa mot materiens permanens og energiens permanens og vannets thermiske krypningsmonn og vannstanden er communist manifesto med o, for å bruke værst tenkbare skjellsord uten å banne, det er dia- lektisk materialistisk..

  Det er syndig, feilaktig, og dypt beklagelig.

 56. tolou

  Lasse #48,#49
  Så det är 25% nu (och ökande antar jag… 😛 )

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/03/03/slutet-ar-nara-2/#comment-398058

 57. Mats G

  53
  Olle R

  Eftersom du anser att du kan ha en uppfattning om mig så kan jag kontra med att det är många här som har gjort det misstaget. Min trackrecord är definitivt bättre än den sk spetskompetensen om du viftar med.

  men det är förstås valfritt vem man vill lyssna på. Du hävdar att du använder dig av objektiv information och sedan så har du länk till woodfortreess, eh, får det inte dig att tänka lite.

  jag tror det är konsensus när det gäller uppvärmningspausen på båda sidor. De som hävdar motsatsen är uppe i det blå.. de är aktivister. det innebär att du hämtar din information på aktivistsidor. knappast objektivt enl min mening.

 58. Lennart Bengtsson

  Olle R *51

  Eftersom jag faktiskt deltog i mötet i slutet på mars i mötet på Schloss Ringberg kan jag bekräfta detta samt vidare hänvisa till min artikel med Stephen Schwartz ( Tellus 2013) där vi också redovisat ett minimalt värde på ca 2°C för jämnviktskänsligheten. Pehr Björnbom har kommenterat detta tidigare. Vidare var medelåldern låg ( undantag undertecknad) och ca 35 % av deltagarna var av kvinnligt kön med utmärkta presentationer. Detta med tanke på Uppsalainitiativet som kanske läser detta och som inte tycks uppskatta hög ålder.

  Lennart B

 59. Olle R

  #57 Varför ska jag ta dig på allvar, o ödmjukhetens apostel?
  Om du tror att woodfortrees, nasa/giss och noaa är kommunistiska desinformationssajter, eller nåt liknande, kan jag tyvärr inte hjälpa dig.
  Konstaterar bara att det inte är meningsfullt att föra en saklig diskussion.
  Over and out…

 60. tolou

  KVA:
  ”Satellitobservationer har emellertid visat att Jorden blivit grönare under de senaste 30 åren.”

  Låt oss reflektera över detta en stund.
  Det kan ju innebära att den naturliga gödning av växtriket som kommer av ökande koldioxidhalter kan medföra så stora fördelar så att detta tom. till stor del överväger nackdelar av t.ex översvämningar i vissa områden med speciellt låglänt terräng.

  Inget ont som inte har nå’t gott med sig!

 61. Björn

  Den här rapporten passar in i sammanhanget, eftersom all uppvärmning sägs orsakas av antropogen CO2: http://www.biocab.org/Overlapping_Absorption_Bands.pdf

 62. Olle R

  #58 Tack för det Lennart. Givetvis spelar varken kön eller ålder någon roll, utan det är enbart faktisk kompetens som gäller. När jag skämtsamt skriver ”kloka gubbar” menar jag kunniga personer i största allmänhet men min förenkling innebär ju risken att kvinnor och/eller yngre kan känna sig förfördelade..

 63. Mats G

  59
  Olle R

  Fråga . Varför har du sådant lust att vilja förminska mig. Det är bättre att du gör dig själv större genom att informera dig så kan vi har en meningsfull dialog. Som en hel del här annars brukar uppskatta.

  Det finns en hel del om NOAA på ex här på KU. Jag rekommenderar att du läser dem plus kommentarer så du får lite mer ovinklad bild av saker och ting. Att utvecklas sker ofta genom dialog. Det är upp till dig naturligtvis när du känner dig mogen. Jag är vanligtvis här om du ändrar dig.

 64. Guy

  Olle R

  ”Konstaterar bara att det inte är meningsfullt att föra en saklig diskussion.”

  Tja, vad skall man säga till det?

  För övrigt är det ju märkligt att Nasa (eller var det NOOA) konstaterar att det inte går att mäta värmeökning i havet samtidigt som det produceras kurvor som ser ut som om värmen skulle öka.

 65. Lars Cornell

  #64 Guy
  Så rätt. Det intressanta är inte om det ökar, för det gör det nog, utan om det accelererar på grund av antropocen koldioxid. Det handlar om hundradels grader och är inte mätbart.

 66. Olle R

  Guy #64. Grafen från NOAA visar värmeökningen ner till 2000 m djup ( ca halva oceanvolymen) för det är där man mestadels har mätt, exempelvis med ARGO-bojarna sen 10 år tillbaka. Studien du syftar på är nog en från NASA JPL där man försökte uppskatta värmeökningen på större djup än 2000 m. Det gjorde man genom att utgå från havsnivåhöjningen och subtrahera bidrag från glaciäravsmältning etc samt utvidgningen orsakad av den kända temperaturökningen ovanför 2000 m djup. Resultat blev att temperaturförändringen under 2000 m djup var i stort sett noll, men felkällorna var ganska stora.
  Jag har hållit detta för sant, men jag såg nyligen en ARGO-graf med djup och temperaturförändring summerat för olika breddgrader. Faktum är temperaturförändringen inte var noll vid 2000 m, och då kan man förvänta sig att uppvärmningen sträcker sig något djupare. Kanske Deep ARGO, bojar som mäter ner till 6000 m, kan ge svaret så småningom?

 67. Christopher E

  #54 ceebee

  Värmen i jordens inre kommer från sönderfall av tunga radiokativa grundämnen nere i djupet. Teoretiskt borde den akviteten avta, men den märks inte mycket. Plattektoniken som drivs av denna värme fortgår av allt att döma såsom den gjort under ofantligt lång tid. Jorskorpan ovanför manteln är fortfarande mycket tunn, en vanlig liknelse är att om jorden vore ett äpple, är det mesta flytande och jorskorpan motsvarar äppelskalet… så de kallar jorden för en ”rock” är inte särskilt nära verkligheten…

  Att jorden krymper har mig veterligen aldrig mätts upp. Men massan ökar med 30 000 till 100 000 ton meteoritnedfall per år, enligt uppskattningar. Jo, jag vet, helt försumbart, men ändå…

  Havens utbredning beror på medeldjupet i oceanerna, en effekt som är större än den snabbare variationen med vatten bundet i inlandsisar. I geologisk skala varierar detta relativt mycket. Det beror på att under perioder med mycket aktiv plattektonik är haven grundare mer fler och aktivare spridningsryggar. För närvarande är läget relativt långsamt med stor yta gammal och tung oceanbottenskorpa som sjunkit och ger stort medelvattendjup. Vattenståndet är i geologisk skala mycket lågt (alltså även om hela Antarktis skulle smälta), mycket av vår nuvarande landyta brukar vara grundhav. Sådant här går i långa cykler på bortåt en halvmiljard år mellan att kontinenterna är mer eller mindre samlade i en superkontinent. Den senaste hette Pangaea, men den var ingalunda först. Eller kommer att vara sist.

 68. Carbomontanus

  Dr.Bengtsson# #58

  det har jeg ikke inntrykk av.

  jeg synes klart ”uppskattat ” under psevdonymet Heidruns Hønseri tross min betraktelige alder , når jeg forteller dem skrøner og wahrhaftige Geschichten, hvor jeg søker på følge Linnes system Upstairs ved Universitetet i Uppsala som er publisert,…..

  Det gjelder hele tiden å være ung av sinn og ikke smyge for de gamle grukker og griser, men sanne Sjefens ord om at de minste skal blive de største i Guds Rike, og være heller høflig mot barna.

  og jeg tillates at ymte om Emmanuel Swedenborg som vi heller ikke må glemme. Swedenborg slår ut enhver Antroposofi ……

  ……… og da kan vi i Linnes skole slå videre på men en viss Johnny Appleseed, som var swedenborgianer og misjonerte det samme over there i Statene.

  De faller for fote for Johnny Appleseed…… man slår dem rett ut……. med Johnny Appleseed……..

  Hva har vi Upstairs ved Universitetet i Uppsala for? Og når vil også svenskene fatte at uten god LATIN fra Upstairs ved Universitetet i Uppsala, så taper vi imperiet. Men ved hjelp af samme så behersker vi situasjonen.

  Jeg vet ikke om Erkebiskopen duger den dag idag, men hans datter blev sjekket og var i mange Herrans år Prestefrue i Drøbak der jeg kommer fra, og jeg kan gi de beste attester.

  Hun var særlig og pratet en egen dialekt som det tolk lang tid for meg å identifisere som svensk, fordi jeg forsto alltid hva hun sa. , Og hun tålte hvaenn hva galt jeg gjorde og rettet meg opp igjen ved sitt gode exempel og ekte, engleaktige vesen som jeg først forsto senere hva var for noe.

  Hun prakket på meg Nils Holgersons underbara resa. Jeg nektet fordi den var svensk, men hun sa det gjør ikke noe. bare les.

  Jeg blev dypt grepet.

  Slå den!

  Hennes mann sognepresten sviktet, men kims aldri af Upstairs ved Universitetet i Uppsala.

  ”Lytt til de kloke ravner”

  skrev Astrid Lindgren i ”Mästerdetektiven Blomqvist (What`s in a name..) og i Uppsala var hele taket og haven dekket av ravner da jeg kom dit.

  Det gjør inntrykk.

 69. Christopher E

  #50 Slabadang

  ”Att dra slutsatser om accelererande havsnivåer från skillnaden mellan två helt olika mätmetoder är absurt. Den ena mäter den relativa havsnivån sedan över hundra år tillbaka och de senare satellitmätningarna mäter volym med en teoretisk havsnivå.”

  Två olika mätmetoder, ja, och du har rätt i att de inte ska jämföras. Men serien med satellitaltimetri sedan 1992 mäter inte volym utan den faktiska havsnivån utifrån ett referensplan. Det är radarpulser vars färdtid ner till havsytan och tillbaka till satelliten omräknas till havshöjd. Fotavtrycket av pulserna på ytan är ganska stort, så mätningarna kan inte göras för nära kuster för att inte fasta land ska störa radarekona.

 70. Carbomontanus

  @Christopher E # 67

  Det er også måne- slepet og tidevanns- friksjonen som virker svært dypt og som varmer.

  Se opp nå for New Horizons, plutosonden og Pluto & Charon. da vil vi få mye undervisning og QVAKK om slike systemer som Tellus og Månen,….

  ………..idet mange vil mele sine særlige kaker og fiske i rørt vann.

  Men tidevannsfriksjon med varmgang er en realitet ved både Jupiters og Saturns måner.

  Det var Darwin, sønn av gamle Darwin som først utledet det for jorden og månen.

  Eventuell tidevannskraft belsater månens bevegelsesenergi E = 1/2 m V^2 en fossil ressurs,…. så V synker, og Månen vil da gå i stadig høyere bane omkring jorden. Hilsen Darwin Jr.

  Jeg er blitt utsatt for hele 3 teorier om jordvarmen.

  1, Radioaktiv decay av Uran, Thorium og Kalium
  2, Rester av fall varmen dengang alt falt ned for Ca 4.6 milliarder pr siden og
  3, Måne tidevannsfriksjon.

  men det synes klart at jorden er særlig og månen er vesentlig, det må vi aldri tape av syne.

  Die Sonne töhnt nach alter Weisse
  In Brüdersphären Wettgesang
  Und ihre vorgeschriebne Weisse
  Vollendet sie mit Donnergang!

  SANN!

  (Raphael, Prolog im Himmel, Goethe, Faust 1)

  Solen synes i senere år temmelig stabil, men menneskeheten og antropocene slett ikke så stabil og forutsigelig og setter efterhvert åpnebart sitt preg på klimaet og jorderik.

 71. tolou

  Det är väl jättebra om Man(n) erkänner att världshaven är en viktig faktor att räkna både ”i med och motgång”…

  Mikey Discovers Ocean Cycles!

  Climate “scientist”, Michael Mann, has discovered that the 17 year pause in global warming is due to “internal variability”, particularly ocean cycles.

  Welcome to the party, Mikey! Some of us have been explaining about this for years.

  https://curryja.files.wordpress.com/2014/09/sensitivity-cartoon.jpg

  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/02/27/mikey-discovers-ocean-cycles/

  http://wattsupwiththat.com/2015/02/26/on-steinman-et-al-2015-michael-mann-and-company-redefine-multidecadal-variability-and-wind-up-illustrating-climate-model-failings/

  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2015/02/climate-oscillations-and-the-global-warming-faux-pause/

 72. ceebee

  #64 Christoffer E.
  #70 Carbomontanus
  Tack för svar och kommentar.
  Det är därför denna blogg är så intressant. Man kan som amatör ställa frågor som förmodligen i övrigas ören är helt uppåt väggarna. Detta utan att bli hånad eller förlöjligad.
  Mange takk/Ceebee

 73. Lasse

  #56 tolou
  Drog till med 0,7% trend och 35 år(25%)-lite fräckt (Sid 6 SMHI) : http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf

  Jag kan gå med på 15% oxå-bara nån som kan sakerna ger oss amatörer lite upplysning-utöver solens!
  Men ditt påpekande är inget svar!
  Varför är det så viktigt förtiga solens påverkan på en ökande temperatur?
  ”Danmark
  Jfr mellan 1961-1990 och 2001-2010.
  DMI ”61-90 ”01-10 Diff Andel
  Nederbörd [mm] 712 765 53 0,074
  Dagar med nederbörd [d] 121 179 58 0,479
  Dagtemp [C] 10,9 11,9 1 0,092
  Medeltemp [C] 7,7 8,8 1,1 0,143
  Natttemp [C] 4,3 5,5 1,2 0,279
  Soltimmar [h] 1495 1739 244 0,163

  Där återkommer 16,3% mer soltid och 14% högre medeltemp!

 74. Christopher E

  #70 Carbomontanus

  Jo, det är sant, kvarvarande värme från jordens bildning anses vara en faktor också. Kanske lite tidvattenskraft kan bidra också, men det kan inte vara mycket i vårt fall. Effekten är inte större än att den bara förmår lyfta havsytan några decimeter, och berggrunden betydligt mindre. Io är en helt annan historia. Jupiter har mer massa än alla andra solsystemets planeter tillsammans(!), och Io är mycket nära, faktiskt liknande avstånd som vår egen måne från jorden. Så det är ordentligt större tidvattenskrafter vi takar om där.

 75. KVA:s nya uttalande är en förbättring jämfört med det gamla. Och att de klimathotstroende blir arga över det nya är ett gott tecken…

  Ändå finns det tveksamheter…

  Uttalandet om koldioxidhalter de senaste 800000 åren utgår väl endast från data från borrkärnor från arktisk is? Och ignorerar helt rekonstruktioner från klyvöppningar i blad och barr? Jag är i och för sig osäker på om någon av dessa rekonstruktioner ger så pass högt värde som 450 ppm de senaste 8000000 åren, men över 350 och 400 finns väl. Framför allt visar dessa rekonstruktioner att koldioxidhalten ingalunda har varit konstant under värmeperioderna mellan istiderna. Och inte mellan senaste istiden och industrialismen heller.

  KVA kunde ha uttryckt sig klarare om det inte finns några bevis för att vädret har blivit mer extremt. Den senaste formuleringen kan missuppfattas av dem som vill missuppfatta det mesta.

  Faktiskt mätningar av havsvattnets pH tyder inte alls på världshaven har blivit surare sedan början av 1900-talet. Möjligen finns en liten nedgång de senaste årtiondena, men dessförinnan gick pH upp lite. Korrelationen mellan koldioxidhalt och pH verkar inte bättre än den mellan koldioxidhalt och temperatur.

 76. Lite konstigt formulerat om havshöjningen annars känns dokumentet sansat och balanserat.

  Men sedan undrar jag vad meningen egentligen är med uttalandet när det på många stället bara skrivs ”IPCC säger att…”.
  Meningen trodde jag var att KVA skulle göra en egen kritisk och självständig bedömning av ”bevisläget”. Vad är poängen med att KVA upprepar det IPCC säger…?

 77. Hasse

  Lite OT, men ganska intressant. Representanthusets hearing i USA med fyra ”vittnen” var något som man bara kan drömma om i våra nejder. Utfrågarna var mestadels sakliga och tre synnerligen skärpta damer och en herre svarade. Det var en fröjd att se hur en riktig diskussion kan gå till: http://science.house.gov/hearing/full-committee-hearing-president-s-un-climate-pledge-scientifically-justified-or-new-tax

 78. Carbomontanus

  #74 Christopher E

  vi hadde foredrag en gang i norsk Astronomisk Selskap om solsystemets og jordens skabelse av en geokjemiker.

  Til min overraskelse hadde han det for seg at fall- varmen m.g. h, som er virkelig dramatisk når det dratter sammen for alvor og går så det gløder og lyser….. er tilstede som rest i jordens indre den dag idag efter 4.6 milliarder år. Jeg har alltid lært og forestilt meg at det indre Inferno skyldes radioaktiv varme. Og jeg tror nok at geokjemikeren hadde temmelig urett der, gitt.

  Men måne- gnukket er nok heller ikke så uvesentlig, og er såvidt jeg kan begripe årsaken til den dramatiske forskjellen på Venus, Jorden og Mars, der jorden skiller seg sterkt ut med meget sterkere magnetfelt og meget sterkere aktivitet i overflaten. Og høyere lagdeling i concentriske skikt, men der vet vi vel for lite om de øvrige planeter.

  Tenk på at her finnes praktisk talt ikke store kratere. Siljankrateret og Gardnoskrateret er bare puslerier mot hva som finnes på Mars og Venus, og er dertil på karakteristisk vis sterkt erodert.. Det synes å være månen som valser opp med oss og gnukker oss adskillig varmere innvendig. Og dessuten steller til med istider og Milancovic cykler, som vi ser på eminent vis bakover i tiden i gammalt fjell også. Se knollkalken på Gotland, sånn som vi har i Oslofeltet. det er Milancovic- cykler fra Silurtiden.

  Dertil har vi de meget lengre Wilson-cykler i Kontinentaldriften, som klart synes å skyldes en merkverdig og avvikende høy indre varme. Sverige har visstnok også en snipp av Permvulkanisme i nordre Bohuslän, ekte rombeporfyr, en virkelig sjelden bergart som ellers kun er funnet i Rift Walley Afrika og på Antarktis. Det skyldes svære kontinentalbevegelser og Wilson- cykler. Hverken Mars eller Venus tror jeg har så ung mega- vulkanisme.

  Det begynte å sprekke fra Hamar , ut Oslofjorden og rundt kysten, men Dovrefjell og Rondane var for solid, og så sprakk det heller vest for Irland og Skottland og dermed blev vi ikke Amerikanere. Svenskene har derfor å måtte tåle oss. Dere og vi ligger fremdeles på det baltiske Skjold som strekker seg helt til Ural.

  Jordmagnetismen, som formodes å skyldes månens røringer i grøten, skal ha beskyttet oss adskillig mot solvinden som gjør at hydrogenet forsvinner.

  Vannet er svært viktig for oss. Thor Heyerdahl snudde på globusen og pekte på hele Stillehavet og sa: ”Se, dette er da ikke planeten Jorden, det er da planeten Havet?”

  Det er som man snur på det ikke sant?

  NASA kunne dernest bekrefte med foto på avstand utenfra på ferd mot Månen. Såsant som det er sagt, Med Hasselblad- camera nota bene, slå den!.

  Men hva dette angår, så vil nyhetene og diskusjonene nå garantert komme til å blusse opp og blomstre når vi nå om kort tid må ta standpunkt til Pluto- Charon- systemet, som ligner oss meget.

  Jorden, eller Havet som sagt, & Månen er dog en sær dobbeltplanet i det indre solsystem.

 79. Åke Sundström

  De centrala signalorden i KVA-rapporten är ”UTAN AKTIVA MOTÅTGÄRDER”. I förra versionen fanns liknande formuleringar, än mer tydligt uttalade i den debattartikel som Lennart Bengtsson m fl skrev i Expressen.

  Maktens män är med säkerhet väldigt belåtna. I synnerhet som uttalandet EGENTLIGEN förmedlar det rakt motsatta budskapet: att den modifierade hotbilden måste tolkas som en vink, uttalad eller ej, om om aktiva åtgärder bör anstå minst ett par decennier. Precis som Lennart Bengtsson själv skriver på denna och andra bloggar. MEN UTAN ATT DISTANSERA FRÅN KVA-TEXTEN! Vem kan förstå att han vill beslås med hysa två motstridande åsikter.

  Och varför åberopa en missvisande latinsk sentens, nullius in verba. Den som, i hans egen översättning, handlar om att ”motstå trycket från en dominerande auktoritet”. Precis det som KVA återigen misslyckats med, fast inte i samma grad som 2009. En tröst för tigerhjärtan?

  Man kan häpna över detta oblyga trixande med orden och med sanningen. Storebrors propagandaministerium skulle ha uttryckt sin beundran. Att Klimatupplysningen hyllar dokumentet är extra obegripligt och pinsamt.

  Enda ursäkten är syndarna är så många. Vi lever i en tid när de flesta etiska principer övergivits, även inom sektorer som tidigare hyste demokratins ovärderliga vakthundar; de vetenskapsmän som uttryckligen hade uppgift att tala sanning – även i politiskt känsliga frågor – och fick betalt just för det. I dag tycks väldigt få ställa, eller låta sig besväras av, sådana krav och förpliktelser.

 80. Åke Sundström

  Erställer tidigare text 00:34

  De centrala signalorden i KVA-rapporten är ”UTAN AKTIVA MOTÅTGÄRDER”. I förra versionen fanns liknande formuleringar, än mer tydligt uttalade i den debattartikel som Lennart Bengtsson m fl skrev i Expressen.

  Maktens män är med säkerhet väldigt belåtna. I synnerhet som uttalandet EGENTLIGEN förmedlar det rakt motsatta budskapet: att den modifierade hotbilden måste tolkas som en vink, uttalad eller ej, om att aktiva åtgärder bör anstå minst ett par decennier. Precis som Lennart Bengtsson själv skriver på denna och andra bloggar. MEN UTAN ATT DISTANSERA SIG FRÅN KVA-TEXTEN! SVem kan förstå att han vill beslås med hysa två motstridande åsikter.

  Och varför åberopa en missvisande latinsk sentens, nullius in verba. Den som, i hans egen översättning, handlar om att ”motstå trycket från en dominerande auktoritet”. Precis det som KVA återigen misslyckats med, fast inte i samma grad som 2009. En tröst för tigerhjärtan?

  Man kan häpna över detta oblyga trixande med orden och med sanningen. Storebrors propagandaministerium skulle ha uttryckt sin beundran. Att Klimatupplysningen hyllar dokumentet är obegripligt.

  Enda ursäkten är att syndarna är så många. Vi lever i en tid när de flesta etiska principer övergivits, även inom sektorer som tidigare hyste demokratins ovärderliga vakthundar; de vetenskapsmän som uttryckligen hade till uppgift att tala sanning – även i politiskt känsliga frågor, märk väl – och fick betalt just för det. I dag tycks väldigt få ställa, eller låta sig besväras av, sådana krav och förpliktelser.

 81. Ingemar Nordin

  Åke S #80,

  ”Att Klimatupplysningen hyllar dokumentet är obegripligt. ”

  Jag har sagt det förut och säger det igen: KU är ingen organsation – KU är en blogg med bl.a. följande uppdrag:

  ”Bloggen erbjuder en plattform där olika åsikter inom klimat-, energi-, och miljödebatt kan mötas. Bloggens innehåll skapas genom dagliga inlägg av åtta ordinarie skribenter och fyra ”månadskrönikörer”, men vi uppmuntrar också gästskribenter att göra sig hörda.”

  ”Grundtonen i bloggen är skeptisk mot gängse uppfattningar i de frågor vi behandlar, och avsikten är utgöra en motvikt mot det alltför lättvindigt vedertagna. Vi välkomnar också andra åsikter och en sansad debatt som för oss alla framåt.”

  Bloggen har alltså ingen talan. Om du vill kritisera något uttalande så var snäll och specificera mot vem det riktas och var det sägs.

 82. Lasse

  Skriver KVA att något kräver aktiva åtgärder så hoppas jag att de främst avser reduktion av den aerosolmängd som så framgångsrikt bekämpats i Väst.
  I Indien och Kina är luften onödigt nedsmutsad. Detta är ett akut problem och kan enkelt åtgärdas.
  Nämns väl i texten oxå?
  Att detta innebär temperaturpåverkan i framtiden nämns väl oxå?

 83. Lennart Bengtsson

  79/80

  Jag har svårt att förstå vad Åke Sundström är ute efter. KVAs yttrande är en sammanfattning av hur man ser det vetenskapliga läget med all den osäkerhet som tyvärr fortfarande finns. Denna uppfattning delas inte bara av KVA utan genomgående av de forskare som sysslar med klimatforskning som ett naturvetenskapligt problem. Under senare år har en mängd framsteg gjorts inte minst genom bättre observationssystem samt fördjupad kunskap om klimatsystemet under tidigare perioder. Klimatets framtids utveckling är osäkert inte minst på svårigheten att bedöma utbytet av värme mellan hav och atmosfär samt den roll som molnen utgör för strålningsbalansen. Detta betyder att takten i en framtida klimatuppvärmning inte kan preciseras annat än inom vissa gränser. Baserat på utvecklingen under de senaste 40 åren har uppvärmningen varit relativt ringa men det finns inga vetenskapliga garantier att detta kommer att fortsätta gälla på längre sikt.
  Samhällets ställningstagande är en fråga om riskbedömning på olika tidsskalor vilket alltid måste göras inte minst i en situation där en stor osäkerhet föreligger. KVAs yttrande tar här inte ställning till detta då ett risktagande är en central samhällsuppgift där en mängd andra faktorer måsta vägas in som inte är specifikt vetenskapliga.
  Om Åke Sundström har uppfattningen att några risker överhuvudtaget inte föreligger är det hans privatsak att tycka så men han måste givetvis kunna klargöra detta om han skall tas på allvar. Det problem som jag har vid läsning av hans inlägg är att jag inte förstår vad han vill annat än att han vill ge uttryck för sina känslor.

 84. Carbomontanus

  Til alle
  Jeg synes ikke dere skulle klage.

  jeg har lest uttalelsen fra Kungliga Akademin eller hva det nå er, sveriges Royal Society, og det virker traust og bondsk uten særlige spissfindigheter, men holdende rimelig orden iallefall på det grövste og det værste.

  Man kan ikke nedkjempe Sverige på det grunnlag, ,man vil snarere kunne ta mål av det og arbeide efter det, så jeg tror det vil bestå på sikt.

  Jeg har mine meninger men man må vite hvor man har Sverige hen og at man har dem i ryggen når man kjemper videre utad for Imperiet, og i så måte er dokumentet solid.

  Men nå kommer våren med syvmilsstøvler så nå må dere joggu skjerpe dere. Nå kommer Valpurgisnacht. Det er en kritisk passasje. Har dere nok å fyre med?

  Jeg så en humle, slå den.

 85. Sigvard E

  KVAs och Lennart Bengtssons balansgång syftande till att inte lägga sig i riskbedömning får vi väl acceptera. Det har väl med ärevördiga KVAs konstitution att göra.
  Tyvärr gör knappast yttrandet något intryck på klimatminister Romson. Möjligen uppfattar hon det som stöd för sin iver att vidta ” aktiva motåtgärder” så fort som möjligt, vilket skall få sin stora kick off i Paris i dec. Någon återhållsamhet i detta avseende står inte att finna bland de av våra politiker som för närvarande hanterar frågan.
  Den stora faran i färdens riktning är att vi inom kort är infångade i en bindande FN-styrd klimatbiståndspolitik, vars egentliga syfte är Global Governance.

  Fråga: Vad är nyttan, avsikten, meningen med KVAs yttrande?

 86. Alienna

  LB –
  ”Detta betyder att takten i en framtida klimatuppvärmning inte kan preciseras annat än inom vissa gränser.
  Baserat på utvecklingen under de senaste 40 åren har uppvärmningen varit relativt ringa men det finns inga vetenskapliga garantier att detta kommer att fortsätta gälla på längre sikt.”

  Kan framtida nedkylning av klimatet preciseras?
  Finns det vetenskapliga garantier för att det inte kommer bli kallare?

 87. Lennart Bengtsson

  85

  Nyttan av yttrandet är det för tidigt att yttra sig om. Flera medlemmar av KVA önskade se en uppdatering av yttrandet från 2009. Jag tror väl inte att det går att påverka en person som Åsa Romson, men hon kommer inte att vara miljöminister för all framtid. Kanske inte heller DÖ kommer att bestå till 2022? Hennes och EU framgångar i Paris återstår att se. Kina och Indien har också sina uppfattningar vilka väger allt tyngre.

 88. Lennart Bengtsson

  86

  Jag tror ingen kan ge ett ge tydligt svar då det är en följd av både Milankoviç cyklerna som atmosfärens sammansättning. Kanske den ökade mängden växthusgaser kommer att senarelägga nästa istid? Enbart som en följd av orbitala effekter borde en omfattande nedisning nå sin peak om 50 000 år men föreslår att Du kontaktar professor André Berger som är den främste experten här.
  L Bengtsson

 89. Åke Sundström

  # 81
  Undanflykter, Ingemar! Vem kan missa att jag syftar på dig och andra KU-skribenter som tämligen okritiskt välkomnat det nya KVA-dokumentet, trots att det så uppenbart är politiskt vinklat, just genom att efterlysa AKTIVA MOTÅTGÄRDER. Lennart Bengtsson argumenterar, logiskt och korrekt, för slutsatsen att världen bör avvakta med åtgärder ett halvt sekel eller så. Det är sannerligen skillnad mellan en uppmaning att agera nu eller om 75 år!

  Kan vi inte alla se framför oss hur Romson, Ek m fl i riksdagen åberopa KVA-uttalandet som bevis för att det krävs nya AKTIVA ÅTGÄRDER för att uppnå målet, det fossilfria paradiset? Du och SI kan inte gärna vara omedvetna om att ni genom er tystnad i just detta avseende bidrar till dårskapens fortsatta hegemoni, i strid med vår gemensamma strävan att avslöja klimatbluffen och återupprätta en ”genomtänkt” politik, som det så lovande sägs på KU:s första sida.

  Och vill du verkligen bestrida att PPP-principen innebär att ett land med nollutsläpp skall bidra med noll kronor till lösningen av världens eventuella klimatproblem? Varför denna tvekan att bekräfta sådana självklarheter? Eller bestrider du kanske att det är förorenaren och ingen annan som skall betala? Berätta i så fall varför. Att tala ur skägget är klockren debattetik, inte sant?

 90. Guy

  88

  Föregående istid varade från interglacial till interglacial ca 130 000 år den lägsta temperaturen mättes för sådär 20 000 år sedan. Är det den punkten som är peaken eller är det den antagna mitten av glacialen?

  Så om best estimate för peaken är om 50 000 år antas då glacialen vara kortare än 130 000 år, till exempel 100 000år? Eller kommer vi att störtdyka för att vi varit extra länge på varmare sidan?

  Jag kontaktar nog inte prof. André Berger. Det han vet finns säkert skrivet någonstans.

 91. Ingemar Nordin

  Åke S #89,

  Om det är mig du åsyftar med dina rallarsvingar så har du tydligen inte läst mina kritiska kommentarer #12, #14, #16, och #33 i denna tråd.

  Borde du åtminstone inte läsa vad jag skrivit innan du hackar på mig? Ganska tröttsamt faktiskt.

  Beträffande min syn på vad som bör göras så har jag ganska utförligt redogjort för den här
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/12/klimatpolitiken-ar-det-storsta-hotet/

  Kan du vara snäll att läsa den innan du uttalar dig om vad jag har sagt, eller har du redan glömt att vi diskuterat saken där? (Tyvärr verkade du inte heller den gången bry dig om att läsa vad jag skrivit.)

 92. Björn

  Lennart Bengtsson [88]; Har sett ett årtal om 60 000 år i en av SGU´s skrifter för några år sedan. För närvarande omöjlig att hitta i deras databas. Den kanske är borttagen eftersom vi går mot en global uppvärmning. Kanske den i det hänseendet är för kontroversiell?

 93. Lars Cornell

  Koldioxidens ’farlighet’ är en flugskit i jämförelse med de cykliskt återkommande istiderna. Både de stora och de små.

  Jag kan för litet för att kontakta A Berger. Men jag hoppas att någon på KU gör det för att reda ut det där ordentlig.

  LB #88 skriver om nästa nedisnings peak, men det är ointressant (och Guy #90 virrar också runt). Det är när utförsbacken börjar som är det viktiga för oss NU. Se sid 2 i
  http://www.tjust.com/vit/2015/KVA-granskning.pdf

  Tidigare värmeperioders varaktighet har varat 5 – 15 tusen år att döma av de data jag har. Det innebär att vi nu kanske är mycket nära den nästa istiden.

 94. Åke Sundström

  # 83
  Du avstår från att kommentera min kritik mot dina dubbla budskap, för att i stället prata om annat. T ex felaktigt påstå att jag förnekar att det kan finnas framtida klimatrisker. Vad jag påstår är att varken du eller andra har kunnat visa att dessa är av så allvarlig art att de kan motivera dagens oerhört kostnadskrävande och feltänkta satsningar på t ex vindkraft och energisparande. I själva verket tycks vi ju vara överens på den punken, eftersom du anser att man INTE kan motivera några motåtgärder under det närmaste halvseklet. Längre placeringshorizonter går inte att försvara.

  Det enda problemet är att du likväl godkänt det nya KVA-uttalandet, som uppmuntar motåtgärder I NÄRTID. Var nu så vänlig att förklara hur dessa motstridande budskap går att förena. Kan något missförstås? Är kanske du och KVA överens om att de aktiva motåtgärderna bör genomföras först om cirka 50 år – fast akademin ”råkat” tappa bort preciseringen? Högst osannolikt, vågar jag påstå, med tanke på att varje ord i ett dokument av detta slag brukar vägas på guldvåg.

  Framför allt har både du och Ingemar anledning förklara varför ni avstår från att använda er av den vedertagna och av riksdagens knäsatta PPP-principen – som innebär att det är förorenaren som skall betala, ingen annan. Du har själv noterat att Sverige INTE har några nämnvärda nettoutsläpp av CO2 och det betyder att vårt motiverade bidrag till klimatbekämpningen är NOLL KRONOR. Eller hur?

  Med korrekt analysmetodik blir hela den naturvetenskapliga diskussionen överflödig, i varje fall i en svensk kontext. Om man nu dessutom, som du, Lars Bern, SI och många andra anser att CO2 är en skäligen harmlös gas finns det inte heller några motiv för globala åtgärder i form gemensamma koldioxidskatter. Det är med andra ett ICKE-PROBLEM vi diskuterar.

  Tanken på globala avtal i FN:s regi är ingenting annat än ett fräckt försök att överföra makt och pengar från världens medborgare till FN:s byråkrater. Även denna syn verkar vi (numera) vara överens om. Kvar står du genom din otydlighet ger politikerna stöd för åtgärder du egentligen inte vill se genomförda. Likt en kluven folkpartist?

 95. Ingemar Nordin

  Åke S #94,

  Beträffande var jag står så slår du in öppna dörrar.

 96. Åke Sundström

  # 95
  Repliken var riktat till Lennart B, men du var med i stycket om PPP-principen. Vilket framsteg, om du nu håller med om att hela klimatpolitiken, inklusive koldioxidskatten bör avvecklas, det hörde jag ingenting om i tidigare diskussioner, före epoken Fagerström. Orkar förstås inte gå igenom hela arkivet, så bifoga gärna en länk så skall jag rita ett kors i taket. Om nu din uppgift stämmer, vilket jag inte borde ha anledning betvivla

 97. tty

  ”Föregående istid varade från interglacial till interglacial ca 130 000 år den lägsta temperaturen mättes för sådär 20 000 år sedan. Är det den punkten som är peaken eller är det den antagna mitten av glacialen?”

  Alla de 8 ”långa” istider de senaste 800 000 åren har varit flertoppade. Den senaste hade två toppar, MIS 4 för ca 75 000 år sedan och MIS 2 för drygt 20 000 år sedan. Den senare var något kallare. Däremellan (c. 60 000 – 30 000 år sedan) kom den mildare interstadialen MIS 3 (som dock rymde flera kortare kalla intervall). Åtminstone en gång under MIS 3 tycks Skandinavien ha varit nästan isfritt.
  Och ärligt talat vet ingen hur lång tid det är kvar till nästa istid. Relationen mellan istider och de olika Milankovitch-cyklerna (och ev. andra faktorer) är inte tillräckligt väl förstådd för att göra några förutsägelser.

 98. Lennart Bengtsson

  *94,96 svar till Åke Sundström
  KVAs yttrande, som jag tycker ger en rättvisande bild av det naturvetenskapliga läget var avsett som ett sådant och inget annat. Om Du nu av någon anledning anser att detta är ett icke-problem så kan jag inte förstå varför Du bli så uppretat. Om nu Du eller det politiska systemet läser mellan raderna ungefär som imamerna läser koranen är det inte mycket jag kan göra. Jag kan inte ändra på vetenskapen men politikerna kan givetvis ändra på sin politik. Det är detta som Du borde ägna Din energi åt. KVA kan knappast ställas till svars för landets politik. Det är ju känt av alla som är läskunniga att de svenska netto-utsläppen av koldioxid är försumbart genom den stora ackumulationen i landets vegetation. När det gäller klimat-och miljöpolitik håller sig de politiska beslutsfattarna med väl utvalda rådgivare som Du väl vet
  PS Sedan har Du upprepade gånger omtalat en artikel av mig i Expressen. Kan Du vänligen förse mig med en refererens då detta är obekant för mig. Som Du väl känner till är mina uppfattningar inte väl sedda i svensk press av den anledningen att jag offentligt, till skillnad från Dig, uttalat mig kritiskt om den förda klimatpolitiken. Se tex min artikel i NZZ från april2014. DS

 99. Lars Bergenrup

  Det finns andra parametrar än koldioxid halten som påverkar klimatet. För att nämna tre:

  – Jordaxeln ”wobblar” vilket innebär att jordaxelns lutning inte är konstant. Enligt uppgift som jag inte kan kontrollera har jordaxelns lutning förändrats under senare år och är nu 1,5 grader mindre än tidigare. Om detta är korrekt bör rimligen temperaturskillnaderna mellan årstiderna vinter/sommar minska.

  – Enligt NASA blir det varmare även på andra planeter i solsystemet och där lär inte finnas någon koldioxid.

  – Enligt astronomer jag talat med har man konstaterat förändringar hos solen bland annat rytmen i solfläckscyklerna och andra förändringar som de inte har något svar på.

  Alla tre faktorerna ligger utanför mänsklighetens påverkan. Jag har inte sett att dessa faktorer diskuteras i samband med den globala uppvärmningen.

 100. Åke Sundström

  # 98
  Du fortsätter att överraska, Lennart. Varför denna vantolkning av mitt påstånde att de naturvetenskapliga aspekterna inte påverkar bedömningen av den FÖR SVERIGE bästa klimatpolitiken, d v s ingen alls: NOLL kronor (mot i dag ett otal miljarder)? Ganska svårt att missa den precisering, kan man tycka. Och ingen kan väl bestrida (eller?) att det är en himmelsvid skillnad mellan att kräva AKTIVA ÅTGÄRDER och EVENTUELLA ÅTGÄRDER OM 50 ÅR? Den som ger sken av att de två formuleringarna har samma innebörd lägger forskarhatten på hyllan och tar på en politisk nattmösssa.

  Om Polluter Pays-principen säger du varken bu eller bä. Betyder det att du är en av mycket få som anser den vara irrelevant i denna speciella miljöfråga?

  Och varför detta över huvud taget detta ordkrig mellan personer som faktiskt slåss på barrikad? För att sätta punkt behövs ju inte mer än att vi enas om det uppenbara, att det finns en diskrepans mellan din egen nuvarande åsikt och det aktuella KVA-uttalandet. Det räcker att du bekräftar att det är den förra som gäller och att KVA-uttalandet var en kompromiss som du ställde dig bakom för få övriga kollegor att svälja en text, som ju trots allt innebär en väsentlig reträtt och ett litet steg i riktning mot klimatdoktrinens slutliga död. Rekommenderar också Mats Jangdals utmärka inlägg de senaste dagarna på Frihetsfronten, med anledning av hans artikel i Entreprenören (näringslivets tidning).

  Din debattartikel i Expressen 2009, tillsammans med två andra KVA-ledamöter vill du inte kännas vid. Hade klippet framför ögonen för en knapp vecka sen, men har tydligen sparat den på något ”säkert ställe” och inte snabbt lyckats återfinna den. Det spelar dock mindre roll, därför att den enda skillnaden mot KVA-yttrandet var några få förstärkningsord, som gjorde det politiska ställningstagandet extra tydligt. Säkert kan någon av bloggens redaktörer eller många välinformerade kommentatorer bekräfta artikelns existens. I sista hand är det lätt att konsultera Expressens arkiv, vilket jag gärna åtar mig om så behövs.

 101. Carbomontanus

  Steika,…

  #99 Lars Bergenrup & alle som måtte være af samme religion:

  Der har vi det falskneriet ute misjonerende igjen.

  jeg har hørt det før.

  På grunn av jordakselens berømte slinger, så har sommerfuglemne ( Fjärlin vingad) nu i noen årtier fløyet nordover langs kysten… men nu flyr de sørover igjen, så nå går vi nok heller inn i en ”kuldebolk”.

  Og dette skal klimaforskningen ha glemt eller oversett.

  Og som forklaring får vi oss det i teskjeer: ” Du skjønner , solstrålenes skrå innstrålingsvinkel på jordakselen, som slingrer som kjent,…”

  Her i Norge/ Noreg, dette pøbel- land merker vi oss solhøyden datum til vintersolverv, og hvor langt nord den går ned i åsen til St.Hans-. Og ellers har vi merker og hakk i åsen hvor den går ned datum og kommer opp datum. Det er jo gamlemåten ifra Stonehenge. Hele Sverige er jo beviselig fullt av sten, så det er utenkelig at man ikke også der har hatt samme religion fra gammelt av.

  Dertil har ikke så rent få av oss måttet sette opp et sol- ur , der vi også må se opp for jordakselen. Og satt opp og fin- stilt stjernekikkerten på ekvatorial montering.

  Vi liker derfor ikke klassekampen raaaaa- sekrampa mot Karlsvogna og Polstjernen.

  Dessuten, glem aldri arme Captain Scott som fant Amundsens telt innenfor synsvidde på Sydpolen kun med et klassisk skipschronometer og en presis sekstant med nonus- avlesning til hjelp. I kuling og minus 30 kuldegrader. En stor bragd. Og dette fordi både Amunsen og Scott hadde kapteins rang med styrmannseksamen og seriøs trening i navigasjon til sjøs.

  Wobblingen og jordakselens slinger som motbeviser IPCC og CO2 er jo et hån også mot arme captain Scott. Man burde vise ham et minimum av heder.

  ”Enligt uppgift som jag inte kan kontrollera har jordaxselens lutning förändrats under senare år ock er nu 1.5 grader mindre än tidligare.”

  Månens diameter sett herfra er 30 bueminutter, se selv i kikkerten, og solen har samme diameter da det finnes både ringformige og fulle solformørkelser. Konklusjon 1.5 grader er hele 3 månediametere.

  På scientific computer kan man forvisse seg om at : Tan .5 deg = 0.0087268. = 1 måne ellere soldiameter sett herfra.

  Spørmål: kan muligvis noe slikt slinger ha gått den gemene hob / de brede masser hus forbi i senere år, hvor rimelige tidsscalaer er siden Swante Arrenius 100 år, Roger & Mr.Keeling 50 år eller Gore-Hansen-Mann-Brundtland-conspirationen eller hoaxen som har herjet de siste 25 år?

  Man må da ha begreper om at i såfall ville der vært ganske andre stillskruer på sokkelen på Mt Wilson og Mt Palomar observatories, og videre på stjernesokkelen med axel i Observatoriegaten 1. Og Fruerne ville ha klaget en masse over at de mister sola i kjøkkenvinduet og på balkongen.

  Kikkert- sokkelen til Hansteen Observatoriegt. 1 Oslo 1 står der fastmurt og er av granitt med sliss for feste av kikkert og står der og viser 60 grader presis den dag idag, og er hele 150 år gammel. Hansteen bar ansvaret for universitetsalmanakken og kartcoordinatene. Husk, alle grenserøysene mot Sverige må også være nøyaktig målt opp og bokførte og tinglyste, og der må herske enighet om dem fra begge kanter.

  At drive og bestride jordakselen og polstjernen og drive politisk demagogi ved å flytte på breddegradene er perverst. Skavvissesann 1.5/90 ganger 10 000 Km = 166.666666….Km . 1.5 grader er hele 90 nautiske mil på kartet. Sånt er livsfarlig. man vil kunne bomme suverent på en sydhavs- ø som betyr liv eller død, ferskvann fra eller til. Derfor: de som slingrer med jordakselen må kjølhales.

  Eier man ikke gangsyn og kritisk evne og kan man ikke bruke kalkulator? Der er jo som herfra til Uddevalla langs E6. Hvor er den fysikalske geografi hen i klimadisputten?

  På Saltfjellet står det en bauta ved E6 med en loddrett strek, og der står det ”Polarsirkelen”. Men det er en falsk påstand, for den flytter seg etpar skritt eller så nordover hvert år med sneglefart. Og jeg kan garantere at på den svenske riksveien nordover, (iallefall på Gamlevegen,……) så står det også en slik bauta med rasteplass og kiosk og bensinstasjon fra gammelt av i nærheten.

  Jordakselen har man nemligen kunnet lite på og selge og tjene penger på, you see, og det allerede i før- elektrisk tid da man var strengt henvist til å måtte holde astronomisk calender, ellers kunne man ikke hode rede på søndag og helligdag og adlyde under Paven og føre Kirkebøkene. Sorenskriveren NOTARIVS PVBLICVS ville også ha gått i surr, husk, telegrafen var heller ikke oppfunnet enda. Man har i all den dag måttet holde rede på stjernene for at kunne handle rett globalt og med lysets fart.

  Derfor ser vi de gamle stenkirker med smale vinduer glugger, som er buet øverst. Og på motsatt vegg som er eller var hvitpusset kalkpusset ser vi de gamle kalender og solemerker den dag idag, nøyaktig empirisk observert og merket med solkors og ring datum. Det merket med ring beveget seg ikke 3 diametere på 50-100 -150 år.

  Dessuten,

  Solen kan bli borte om vinteren her og der. Man bor i skyggen og i dype daler bakom fjellet eller i byen i trange smug i slummene. Da har man festivaler datum med seremoniell og roper ”Hurraaaa!” når solen kommer tilbake. Til og med større festivaler datum i byparken eller på stabbursveggen eller inn kjøkkenvinduet. Fruerne går helt i spinn og begynner å vaske gardiner og vinduer,….

  Er man heliotrop og soltilbeder … eller er man ikke?

  Slik er iallefall ideal og normal- mennesket. Det slingrer ikke med jordakselen.

  Samene har også omhyggelig kontroll. Himmelen er en Lavvo og der står polakselen på skrå nesten rett opp og holder taket. Når man går ut og pisser om morgenen så er det første man gjør å kaste et blikk og sjekke opp jordakselen. Står den riktig så er det et godt tegn, da blir det en god dag. men har den veltet mens man sov så er det et dårlig tegn, for da har verden gått under mens man sov.

  Så alvorlig er dette.

  Og så når man skal herfra til Honcong eller Sydney eller Manila eller Singapore, eller andre veien til Santos og bortover der og til Frisco…. da må man krysse ekvator, og da vanker Neptuns dåp for alle jyplinger- førstereisgutter / skårunger ellers blir det aldri mannfolk eller sjøfolk ut av dem. Seremoniellet er krevende, Og må derfor skje punktig presist, og bokføres datum klokkeslett i loggboken, så derfor har man måttet ha peiling kun med klassisk sekstant og chronometer og langkikkert og kompass til hjelp i før- elektrisk tid.

  Landkrabber sier jeg. Landkrabber,…. dere skikanerer og forhåner jo hele vestkusten og Sveriges mest prekære og umistelige holdepunk Gøteborg, der man har måttet være vestorientert og har måttet tenke globalt, ellers lar Gøteborg sig inte försvara..

  Alternativene eier ikke sfærisk begripelse og global bevissthet men tror jorden er flat. Bare legg merke til det,….

  Nei, tenk globalt og handle lokalt. Se opp for det høyere glitter som det ikke ligger i menneskelig mandat å tukkle med og som overmennesket ikke kan skru av og på. Vær amatørastronom. Da slingrer man ikke med jordakselen.

 102. tolou

  Åke, kanske var det DN du menade?http://www.dn.se/debatt/extrema-ovader-hanger-inte-ihop-med-ett-varmare-klimat/

 103. Åke Sundström

  Tack för hjälpen, tolou. Beklagar min felläsning, men rimligen insåg Lennart Bengtsson, liksom du, att det var DN-inlägget jag åsyftade – tror inte att KVA-företrädarna skrev mer än en sammanfattning i dagspressen. DN-debatt brukar räcka. Med det lilla bekymret ur världen kan vi återgå till det viktiga, sakdiskussionen.

 104. Sören G

  #99 Lars Bergenrup
  Ändringen av jordaxelns lutning är en process som tar tusentals år. För 6000 år sedan var den 0,7 grader större än nu enligt uppgifter som jag har.

 105. Jag anser att ett sådant uttalande som KVA har gjort med nödvändighet måste innehålla ställningstaganden som går emot mångas åsikter. Därför tycker jag att uttalandet måste betygssättas på andra grunder än i vilken grad det överensstämmer med ens egna åsikter eller inte.

  Jag tycker uttalandet är bra, jag har svårt att se att man kan göra det så mycket bättre. Jag får det intrycket att den grupp personer som utformat uttalandet har ansträngt sig att göra ett uttalande som avspeglar deras syn på klimatvetenskapens samlade synsätt på klimatfrågan med ambitionen att lämna de klimatpolitiska synpunkterna till den demokratiska processen. Att helt belysa klimatfrågan vetenskapligt utan att säga någonting som inte är av klimatpolitisk karaktär tror jag är omöjligt, så därför hänger jag inte upp mig på att det finns vissa sådana formuleringar i uttalandet.

  Jag uppfattar från uttalandet att man i huvudsak bygger på FNs klimatpanels senaste vetenskapliga rapport från 2013 men att man inte helt okritiskt tagit till sig allt där. Speciellt ser jag en inverkan av senare tiders vetenskapliga studier av klimatkänsligheten baserade på observationer som tyder på ett lägre klimatkänslighetsintervall än det klimatpanelen kommit fram till i senaste rapporten. Läs vidare här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/11/07/inte-sa-hett-en-trend-mot-lagre-klimatkanslighet/

  Ett exempel på en fråga där jag själv har en betydligt mer tveksam åsikt än enligt KVAs uttalande är koldioxidhalten för 800000 år sedan. Jag anser att det finns anledning till stor tveksamhet om de proxymetoder som använts ger rättvisande värden på koldioxidhalten så långt tillbaka. Jag kan naturligtvis ha missat väsentlig information i litteraturen som visar motsatsen, men ingen har tipsat mig om några sådana litteraturreferenser trots kritiska synpunkter på mitt blogginlägg om saken. Läs mer här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/04/04/klimatets-mysterier-varfor-ar-kurvorna-enligt-iskarnor-for-temperatur-koldioxid-metan-sa-lika/

 106. Carbomontanus

  Heissan, der har vi Pehr Björnbom igjen.

  jeg har et meget viktig tips til dagsorden:

  ”Til lags åt alle kan ingen gjera…..” av Ivar Aasen. jeg fant det eminent fremstilt på PDF. Den som leter den finner.

  Ivar Aasen var en berømt barnefar og fyllefant, der han gikk år ut og år inn på bygdene og var stats- stipendiat.

  Aasen er svært omstridt og forhatt av enkelte og en hellig mann og GURU og Idol for andre.

  Men hva jeg setter pris på er at han var en eminent filolog, og innimellom en stor poet også. Og ”Til lags åt alle…..” er et av hans mest berømte dikt, som er blitt slagord og stående utrykk.

  ”Og kor du bryggjar og kor du bakar
  D`er alltid ein som det ikkje smakar,….”

  Og moralen kommer til slutt i 3dje vers:

  ”Og sjølve gjere dei ingen ting….”

  SANN!

  Sånn er det den dag idag.

  Ivar Aasen kom fra Volda, som er på Nord- eller Sunnmøre eller midt imellom. Og de hadde brennevinsapparat i barndomsheimen, så der var han proff, men de var kultiverte også.

  =====0

  her er det joggu varmt. Man blir rent betenkt. Hvordsanskaaaaaa detta gå?

  Det kan man trygt si, men man bør ikke nekte for det.

  Men bare for 3 år siden så drev vi og frøys og diskuterte tomater og cucurbitaceae med havesenteret midt i Mai, og det var for kaldt så de hadde ikke fått plantene enda.

  Merket er Villmorell og bjørk. Når bjørka står med museører skal man så erter, og når heggen Prunus padus blomstrer så skal man så bønner. Og da er man garantert frostfritt inntil høsten . Dette er de to aller beste regler.

  Men i år er det ekstremt tidlig, omtrent en måned tidligere enn på det kaldeste i de kalde femtiåra og vel så det.

  Jeg leste for noen år siden at epleblomstene frøs i Bohuslän. Da har de feil sorter, for det har aldri skjedd her..Man må satse på robust og hjemmehørende materiale, og jeg ser at når de importerer nye sorter så kan de blomstre 2 uker tidligere, og det er ikke bra.

 107. Alienna

  Pehr #105

  Citerar rubriken:
  DEN VETENSKAPLIGA GRUNDEN FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR
  Uttalande av Kungl. Vetenskapsakademien

  Jag ser ingen information om att det här endast är ledamöters *åsikter* som uttrycks.

 108. Alienna #107,

  Det håller jag med om, men kanske min kommentar kan misstolkas. Jag skrev i min kommentar:

  ”Jag får det intrycket att den grupp personer som utformat uttalandet har ansträngt sig att göra ett uttalande som avspeglar deras syn på klimatvetenskapens samlade synsätt på klimatfrågan med ambitionen att lämna de klimatpolitiska synpunkterna till den demokratiska processen.”

  Jag vet inte i detalj vilken grupp personer som deltagit i utformandet av uttalandet men jag utgår från att de har arbetat så att uttalandet på bästa sätt är representativt för KVA och dess ledamöter, i den mån det överhuvudtaget är möjligt att åstadkomma något sådant.

 109. Lars Cornell

  #108 Pehr och #107 Aliena
  Att KVAs ledamöter skulle vara eniga stämmer inte. Det vet jag säkert.
  Mitt intryck är att Rodhe (meteorolog, IPCC-anhängare och med en dominant attityd) med pennan i hand kört över gruppens Geovetenskapare. De anser att koldioxidens klimatpåverkan är obetydlig dvs nära noll.
  Om jag tolkat rätt försöker L.B. (meteorolog) att medla mellan motstridiga åsikter.

 110. Lars #109,

  Lennart Bengtsson och Henning Rohde skriver i alla fall debattartiklar om klimatet tillsammans. Detta framgår av följande uppmärksammade debattartikel i DN tillsammans med två andra ledamöter av KVA:
  http://www.dn.se/debatt/misstolkad-klimatrapport-hotar-forskares-trovardighet/

  Artikelförfattarna tillhör samtliga KVAs klass för geovetenskaper:
  http://www.kva.se/sv/kontakt/Ledamoter/Geovetenskaper/

 111. Lars Cornell

  Pehr !
  DN-artikeln är två år gammal och handlar om temperaturöverdrifter – föga kontroversiellt i den gruppen. Det är här oenigheten finns
  http://www.tjust.com/vit/2015/KVA-granskning.pdf
  Sedan vet jag inte om DNs undertecknare är samtliga. Varför finns tex inte Wibjörn Karén med?

 112. Åke Sundström

  # 109
  Verkar vara en sannolik tolkning, som också stämmer bra med mina belägg för att uttalandet inte alls stämmer med de åsikter som Lennart Bengtsson framfört i andra fora (Antropocene). Sen är förstås frågan hur ett sådant kompromissande kan vara förenligt med forskaretikens stränga krav? Det hade varit bättre att låta den nedröstade minoriteten (geologerna) skriva en reservation, så att det blev tydligt för läsarna/politikerna att uttalandet INTE är enhälligt. Science is NOT settled! Som alla vet, men våra klimatpolitiker absolut inte VILL veta. Genom att avstå från att skriva oenigheten på deras näsor låter sig akademien ganska uppenbart styras av politiska hänsyn.

 113. Lars #111,

  Jag är lite förvånad att du kan uttala dig så säkert om KVA-ledamöternas åsikter om KVA-uttalandet och att de skulle vara så oeniga. Som jag skrev i min kommentar kan naturligtvis inte ett sådant uttalande göras så att det inte motsäger åsikter så det kan naturligtvis motsäga en del KVA-ledamöters åsikter på diverse punkter.

  Frågan borde väl då snarast vara om uttalandet är skrivet och förankrat på ett sådant sätt att det har blivit allmänt accepterat av KVA-ledamöterna, speciellt antar jag inom klassen för geovetenskaper, så att man kan ge uttalandet sitt stöd. Om en ledamot inte kan ge ett sådant stöd och tycker att uttalandet inte är tillräckligt förankrat får man väl förmoda att detta leder till någon form av protest.

  Hittills har någon sådan protest inte kommit till min kännedom. Har du Lars någon kännedom om något sådant?