Kursändring i sikte

IMG_0126
I veckan som gick var Lennart Bengtsson´s (L.B.) inbrytning i svensk media en viktig milstolpe i klimatdebatten. LB.befinner sig någonstans i mitten genom sin kritik av de överdrifter som dominerat etern under lång tid samtidigt som han försvarar IPCC´s arbeten och trovärdighet. Hans ståndpunkt är att den ökande koldioxidhalten på sikt kommer att öka den globala temperaturen påtagligt, men han väljer att betona osäkerheterna snarare än att spekulera om orealistiska framtidsscenarier. Vi här på TCS hoppas att mer sans i debatten infinner sig och att fler kritiska röster mot en katastrofartad antropogen klimatförändring (CAGW) kan få mer mediautrymme. Det är uppenbart att det nu uppstått en spricka mellan dels de rent politiskt motiverade forskare och organisationer som närs av ett överdrivet klimathot och de övriga som inser att de vetenskapliga argumenten för CAGW i snabb takt urholkats och nu söker att positionera sig närmare verkligheten. De högröstade uttalandena som följde av Världsbankens rapport har kontrasterats mot en rad artiklar och rapporter vilka betonat att hotet är mindre än vad som tidigare sagts. Antagligen ser vi en första påtaglig krackelering av det paradigm som rått sedan trettio år tillbaka, eller i alla fall sedan 1988 och bildandet av IPCC.
Jag tänkte nämna fyra eller möjligen fem viktiga områden där nya artiklar eller uppgifter omvärderar tidigare ”konsensus” och flyttar tillbaks positionerna mot ett allt lägre klimathot. Rapporterna och artiklarna omfattar ett stort antal forskare som därmed kan sägas ta avstånd från de starkt överdrivna påståenden som framförts av olika politiker och politiserade forskare. Den onyanserade alarmistiska tonen kan exemplifieras av Gustav Fridolins uttalande under den senaste klimatdebatten i riksdagen – vi skenar mot fyra graders uppvärmning. Det verkar inte vara med sanningen överensstämmande men inget av detta är egentliga nyheter för de flesta av TCS läsare.

1) Klimatkänsligheten för en fördubbling av halten CO2 är lägre än som angivits i AR4
Den norska rapporten från The Research Council of Norway fick stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Den kommer genom att analysera all tillgänglig data fram till att klimatsystemets känslighet vid en fördubbling av halten CO2 (equilibrium climate sensivity) har medelvärdet 1,9°C (1,2–2,9°) från AR4 tidigare värde på 3,2°C (2,1°–4,4°). Studien följer dock som en naturlig fortsättning på tidigare artiklar i samma riktning, t.ex. i Geophysical Research Letters från november 2011 som lägger systemets nuvarande känslighet (transient climate respons) på mellan 1,3–1,8°C vid en fördubbling.
Det var James Hansen som 1981 publicerade sin första artikel om vilken påverkan mänskliga utsläpp från främst CO2 skulle ha på det framtida klimatet. Han skapade ett antal enkla modeller med en eller flera parametrar av återkopplingar vid en fördubbling av halten CO2 och kom fram till siffran 2,8°C f med en spridning på 1,4 – 5,6°. När sedan temperaturen började stiga kring 1985 fick han vatten på sin kvarn och den siffran blev närmast en naturlag som matades in i senare modeller. Den har därefter som nämnts ovan uppjusterats till 3,2°C i AR4. När sedan temperaturtrenden vände kring millenniumskiftet blev den siffran mer osannolik ju längre pausen varade. När vi nu kan se tillbaka på femton år av utebliven värmeökning blir detta medelvärde allt mer orealistiskt, siffran måste justeras ned. Frågan är om nästa steg är de ca 1°C som är dess egentliga teoretiska värde utan påverkan av några återkopplingar, och som är den siffra som Lindzen och Spencer kommit fram till. Det är den känslighet som de flesta inom SI hävdar som den mest realistiska, den som bör vara nollhypotesen.
2) Svart sot har en större klimatpåverkan än tidigare beräkningar
En artikel, eller snarare en rapport om 286 sidor författade av 21 forskare som publicerades i AGU i januari i år förändrar synen på den svarta sotens inverkan på klimatsystemet. Enligt rapporten bör dess klimatpåverkan uppjusteras trefalt uppåt. Av detta följer att inverkan från CO2 och andra växthusgaser måste justeras ner i motsvarande grad. Svart sot och dess effekter på klimatet har behandlats i ett flertal artiklar under senare år men har egentligen aldrig slagit igenom i den allmänna debatten som fortfarande domineras av koldioxidens klimatpåverkan. Att minska utsläppen av sot- och andra partiklar från förbränning av både fossila och biobränsle, som har en direkt negativ påverkan på människors hälsa, borde ha en högre prioritet än att försöka minska halten av CO2.
3) Ingen accelererande havsnivåhöjning
I en artikel från i Journal of Climate Change pekar 18 forskare på att det inte finns en ökande trend i havsnivåhöjningen under nittonhundratalet, och att tillförseln från av Grönlands glaciärer antagligen var lika stor under nittonhundratalets första hälft som dess senare hälft. Att havsnivån tuffar på i lugn takt är ingen överraskning för oss som valt att betrakta de data som funnits tillgänglig under lång tid. Om man ser att det inte finns någon som helst långsiktig trend för direkta mätningar kring öarna i Stilla havet eller Maldiverna under trettio års tid är det som lekman svårt att ta till sig påståenden att öarnas försvinnande är nära förestående.
4) Ingen ökning av stormar, översvämningar eller torka
Olika extrema väderhändelser har systematiskt använts i debatten som tecken på dessa ökat och därmed bekräftat ”forskarnas farhågor”. Sambandet mellan t.ex antalet orkaner och temperaturökningen har aldrig påvisats utan används svepande som argument. Det verkar som om AR5 nu anpassat sig till verkligheten och direkt uttrycker avsaknaden av samband mellan extrema väderhändelser och utsläppen av CO2. Detta innebär att argumentet borde föras bort ur diskussionen.
Tre av de ovanstående hänvisningarna gäller artiklar som är skrivna av ett stort antal forskare/författare och har karaktären av minirapporter som sammanvägt ett stort antal olika undersökningar eller genomfört nya beräkningar. Samtliga kommer i absolut sista minuten för att kunna påverka den slutliga skrivningen av den femte IPCC rapporten. Det vore dock otänkbart att den inte tar hänsyn till dessa och gör en kursändring, något annat vore helt katastrofalt för dess trovärdighet. Eller snarare, om detta inte sker, skulle det blotta även för den stora allmänheten att den i grunden saknar trovärdighet. Markku Rummukainen fick även han komma till tals som en motvikt till LB artikel i DN under helgen genom att presentera hans och SMHI´s syn på eventuella förändringar i AR5. Enligt honom skulle vi tydligen inte förvänta oss några större kursändringar – Klimatpanelen skall ge en balanserad bild– var hans budskap. Det anser jag vara en betydande kursändring från tidigare rapporter.
5) Hur stark påverkan har solens variationer på klimatet?
Vi väntar nu på en sammanställning som evaluerar hur klimatet påverkas av solens variationer, något som även det varit föremål för intensiva diskussioner. Någon bekräftelse på att AR5 kommer att presentera någon kursändring härvidlag finns dock inte men sedan länge flera intressanta artiklar och böcker som visar på sambandet mellan förändringar i solens aktivitet/solfläckar och klimatet, främst Svenmarks teori om kosmisk strålning. För närvarande är antalet solfläckar, som historiskt har inneburit ett kallare klimat, på sin lägsta nivå sedan 1906. Kanske får vi inom kort se en liknande rapport som den norska avseende solens inverkan på klimatet. Svensmarks stora arbete om klimatet genom jordens historia och vår plats i vintergatan kommer med all sannolikhet att även den innebära en revolution inom förståelsen av solens och himlakropparnas betydelse för klimatet.
Sammantaget är den vattentäta bilden av konsensus motiverad av grundläggande fysik som förts fram med stor emfas sedan TAR 2001 nu ordentligt perforerad. Vi tycks bevittna ett klassiskt exempel på Kuhns paradigmskifte av normalvetenskapen (Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press 1962). Den gamla sanningen/paradigmet om tre graders uppvärmning försvaras med näbbar och klor av forskarna inom sitt fält till dess att allt för många anomalier får några att tvivla. För de forskare som befinner sig inom normalvetenskapen och det gällande paradigmet ses avvikare som vetenskapsförnekare och behandlas med förakt. Dan Shechtman som fick nobelpriset i kemi 2011 är ett bra exempel på någon som vågar gå emot det rådande paradigmet, men som råkade ut för att bli kallad en skam för sin forkargrupp. Innan en ny tes eller ett nytt realistiskt paradigm uppstår förmår inte forskarna att avvika från det befintliga. Nu finns i alla fall ett utkast till ett nytt paradigm som tycks stämma bättre med verkligheten, ett nytt läger dit det antagligen blir acceptabelt att ta sig.
Frågan är dock vad som händer om temperaturen inte ökar de närmsta fem till tio åren, då är vi tillbaka till ruta ett – att det är naturliga variationer som styr det globala klimatet.
Att Lennart Bengtssons sätter ner foten mot alla överdrifter är välkommet men han tycks dock fortsättningsvis se AR4 med sina fel och brister som den mest vederhäftiga sammanställningen av det vetenskapliga läget och en självklar utgångspunkt för en vidare diskussion. Jag kan tyvärr inte hålla med om detta, utan ser AR4 som en starkt politiserad rapport som medvetet framhärdar att människans utsläpp av främst CO2 är den viktigaste pådrivande faktorn för de förändringar av klimatet som skett sedan 1850. Även om den innehåller mycket relevant fakta är kritiken fortfarande den att de viktigaste och mest betydelsefulla skrivningarna har ett uttalat syfte att direkt påverka allmänheten, media och beslutsfattarna att det bara finns ett tydligt svar. Dess syften har tyvärr inte varit att genomlysa det vetenskapliga läget utan att istället samla all tillgängligt material som styrker det rådande paradigmet.
Vad alla nu frågar sig är i vilken riktning som den nya rapporten kommer att ta, tonar den ned hotet eller försöker den upprätthålla det?  Det är svårt att tänka sig någon annan hållning än att den femte rapporten blir en kompromiss mellan ett starkt intresse av att upprätthålla status quo, dvs att hotet fortfarande är stort – och att verkligheten tvingar författarna att ta ett eller flera steg tillbaka. Vi välkomnar naturligtvis de studier som tonar ner hotet, menkanske är det enbart ett sätt att förlänga detsamma, att upprätthålla en underliggande hot om framtida klimatförändringar. Kanske blir jag anklagad för att vara konspiratorisk när jag ser framväxandet av en ny lägre klimatkänslighet som det halmstrå som klimatindustrin behöver för att överleva. Det ger alla möjlighet att komma ur den fastlåsta situationen med någon form av heder i behåll. Hotet består, alla åtgärder inklusive fortsatta anslag till klimatforskningen kan fortfarande motiveras. De som varnat för klimathotet kan fortfarande hävda att de följt försiktighetsprincipen och följt sina samveten. Den nya lägre siffran inger hopp att det fortfarande finns möjlighet att nå tvågradersmålet. Åren efter AR4 och kring Köpenhamnsmötet 2009 karakteriserades av att fönstret att rädda världen från en klimatkatastrof snabbt höll på att stängas. Uppgivenheten som präglat senare års toppmöten måste ges nytt liv, ett nytt hopp måste tändas. Den nya klimatkänsligheten under två grader kan vara denna ljuslåga. Jag hoppas dock att denna öppning i debatten möjliggör en obunden forskning som drivs av nyfikenhet om hur vår jord fungerar. För att detta ska ske måste antagligen IPCC avvecklas som institution. Klimatforskningen och energidebatten skulle må bra av att så skedde.
Tills vidare välkomnar vi dock den kursändring som blir allt mer påtaglig. Kanske slipper jag och många med mig bli kallade vetenskapsförnekare mot slutet av detta år. Vi hoppas att under 2013 skutan vänder och hamnar i säker hamn
skutaihamn
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bengt A

  Ytterligare ett välskrivet inlägg Lars!. Tack!

 2. Peter Stilbs

  Utmärkt igen, Lars. Dock finns det ju fler ”spelare” och ”spel”. Dagens prasselupplaga av SvD hade i delen Näringsliv, sid 6-7, en intervju med en Jan Cedergren (70 år) som tydligen är Svensk styrelseledamot i FN:s nya klimatfond.
  Om någon inte märkte det så ”beslutades” om en sådan i Cancun – den var tänkt bli större än Världsbanken, och på 100 miljarder dollar – och vara i drift 2020 … med en gigantisk organisation av tjänstemän av Cedergrens typ.
  Men ingen verkar veta hur den ska finansieras och vad den ska göra.
  Den skutan, fullastad med byråkrater, som får EU-Bryssel att blekna, är nog svårare att få att vända. Det bästa vore nog torpedering, till ett vrak som fiskarna kan trivas i.
  Artikeln heter ”Svårt att få temperaturen att stiga i klimatfrågan” – men jag kan i skrivande stund inte hitta det på webben – kanske det läggs senare i dag.

 3. pekke

  Peter S.
  Ekot har haft en intervju J. Cedergren.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5385381
   
  Det här är väldigt intressant :
  ” Ändamålet är att föra över pengar till utvecklingsländerna, men varifrån pengarna ska komma är den stora frågan. Jan Cedergren kan tänka sig någon slags internationell skatt i framtiden.
  – Jag tror att på lång sikt kommer man aldrig att klara av att finanisera sådana här stora samhällsnyttigheter som klimatfrågan innebär, annat än genom att ha internationell beskattning. Jag tror det kommer att bli en nödvändighet.
  – Det strider mycket mot vad finansministrar vill och tycker i dag, men jag tror man måste få till en förändrad inställning där, för jag tror inte man kommer att klara det här annars, säger han.
  En tanke som diskuteras är att framtida bidrag till fonden ska komma från utsläppsavgifter från flyg och sjöfart. Men enligt Jan Cedergren måste fonden finansieras på flera olika sätt. Många mottagarländer vill veta att klimatfonden betalas med nya pengar, som inte tas från annat bistånd.
  – Det tror jag inte kommer att kunna ske, utan det blir i första hand biståndspengar och pengar från regeringar. Men också, vilket är väldigt viktigt, att det måste också komma från privata källor.
  – Det finns också väldigt mycket olika uppfattningar om det där är bra eller dåligt för fonden. Därför att privata pengar måste naturligtvis söka sig dit där det finns möjlighet till avkastning och mindre risker. Och de fattigaste länderna i världen måste ha pengar som kommer från offentliga källor, för man inte klarar av de här riskfrågorna, säger Jan Cedergren. ”
   
  Global beskattning ?

 4. Peter, jag skrev om denna nya fond här på TCS i höstas tror jag. Det är elefantiasis, de blir en egen instutition som driver sin egen agenda som i stora drag går ut på att nära sig själv och motivera sin egen existens.

  Problemet efter alla dessa år är att det just finns så många företag, institutioner, lärosäten och kommissioner idag att om klimattåget stannar så blir det en offantlig massa människor som blir vilsna och utan arbete.

 5. Ann L-H

  Stort tack Lars Jonsson, än en gång. Det händer verkligen mycket i klimatfrågan nu. När vi om några år kan överblicka utvecklingen kommer de händelserika åren vi nu upplever nog att ses som tiden när allmänheten till sist fick veta att klimathotsbubblan sedan länge brustit.

 6. Hörde på intervjun med Cedergren, en lugn och sansad människa säkerligen med hjärat på rätt ställe men – visst är det otroligt att vi skall behöva höra om klimatförändringarnas inverkan på Bangladesh, maldiverna och tyfonen på Filippinerna. Det är enkom sorgligt. 

 7. Peter Stilbs

  Precis, Lars #4, det finns också en mycket gedigen genomgång om vad man ville ha undertecknat i Cancun 2010 – ett ca 200-sidigt dokument – en orgie i total överstatlighet.

  När gav vi våra politiker mandat att överlämna rodret till detta nya frälse?

  Den Gode Lorden skrev så här 2010 – så politikerna kan inte låtsas att de inte var informerade – men våra media sade givetvis inte ett knäpp om saken.

  http://scienceandpublicpolicy.org/monckton/the_abdication_of_the_west.html

  Tur att Internet finns – enda sättet att ta reda på vad som egentligen händer i världen. 

 8. Peter F

  Arktiska rådet sammnträder i dagarna. Så här sa finlands representant:
  Också Finlands miljöminister Ville Niinistö håller med att sotutsläppen är den viktigaste frågan under mötet.
  – Det här är en fråga där vi faktiskt är överens internationellt. Sverige, Finland och USA och de flesta andra länderna förutom Ryssland är med i en koalition som snabbt vill åtgärda sotutsläppen. Det sägs att det kan minska den globala uppvärmningen med nästan en grad om man åtgärdar det här, säger han.

 9. Mikael

  Lord Christopher Monckton, 3rd Viscount Monckton of Brenchley
  ‎10 killer questions for climate extremists
  1. CO2 concentration has risen by 10% in the past 23 years, but the RSS satellite global lower-troposphere temperature-anomaly record shows warming over that period that is statistically indistinguishable from zero. How come?
  2. Aristotle, 2350 years ago, demonstrated that …to argue from “consensus” is a logical fallacy – the headcount fallacy. Some 95% of all published arguments for alarm about our influence on the climate say we must believe the “consensus”. Why was Aristotle wrong?
  3. Aristotle, 2350 years ago, demonstrated that to argue that the “consensus” is a “consensus” of experts is a logical fallacy – the fallacy of appeal to authority. What has changed since 2350 years ago to make argument from appeal to authority acceptable rather than fallacious?
  4. There has been 0.6 Celsius global warming since 1950. There are 5-7 times more polar bears today than there were in 1950. In what meaningful sense, then, are polar bears a species at imminent threat of extinction caused by global warming?
  5. A recent paper shows that a naturally-occurring reduction in cloud cover has had four and a half times more warming effect than man-made increases in CO2 concentrations. Why are you so certain that the recently-published paper is wrong?
  6. In the past 247 years – almost a quarter of a millennium – the trend in rainfall over England and Wales shows an increase of just 2 inches/year, or 5%. Why do you regard so insignificant an increase over so long a period as being beyond the natural variability of the climate?
  7. Australia’s carbon tax, a typical measure intended to make global warming go away, will cost $150 billion over ten years. In that time, the tax is intended to abate 5% of Australia’s CO2 emissions, which represent 1.2% of global emissions. Do you agree, therefore, that at a cost of $150 billion the Australian scheme, if it succeeds, will abate just 0.06% of global CO2 emissions over ten years, at a cost of $150 billion?
  8. The IPCC’s own climate-sensitivity equations show that abating 0.06% of global carbon emissions would reduce CO2 concentration from a predicted business-as-usual 410 microatmospheres to 409.988 microatmospheres, and that this would reduce global mean surface temperature by just 0.0006 Celsius degrees – if the carbon tax succeeded every bit as fully as its framers had intended. Do you consider that spending $150 billion to cut surface temperature by 0.00006 Celsius degrees is a sensible, proportionate, cost-effective use of other people’s money?
  9. If Australia’s carbon tax were adopted worldwide, and if it worked every bit as well as its inventors had intended, it would cost $317 trillion to abate the one-sixth of a Celsius degree of warming that is predicted for the current decade. That is $45,000 per head of the global population over the period, or 59% of global GDP? Compared with the 1.23%-of-GDP cost of paying to abate the damage from 1/6 C of warming the day after tomorrow, is it worth spending 59% of GDP today?
  10. In 2005 the UN said there would be 50 million climate refugees because of rising sea levels and other effects of global warming by 2010. Where are they?

 10. Peter F

  #8 forts
  hela rtikeln http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=7451524

 11. Mikael

  Larry Bell has a great column at Forbes titled:
  In Their Own Words: Climate Alarmists Debunk Their “Science”
  Here’s a few gems from the first page:
  Former U.S. Senator Timothy Wirth (D-CO), then representing the Clinton-Gore administration as U.S undersecretary of state for global issues, addressing the same Rio Climate Summit audience, agreed: “We have got to ride the global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic policy and environmental policy.” (Wirth now heads the U.N. Foundation which lobbies for hundreds of billions of U.S. taxpayer dollars to help underdeveloped countries fight climate change.)
   
  Also speaking at the Rio conference, Deputy Assistant of State Richard Benedick, who then headed the policy divisions of the U.S. State Department said: “A global warming treaty [Kyoto] must be implemented even if there is no scientific evidence to back the [enhanced] greenhouse effect.”
  In 1988, former Canadian Minister of the Environment, told editors and reporters of the Calgary Herald: “No matter if the science of global warming is all phony…climate change [provides] the greatest opportunity to bring about justice and equality in the world.”
  I highly recommend this article, read it in full here, and bookmark it for future reference:
  http://www.forbes.com/sites/larrybell/2013/02/05/in-their-own-words-climate-alarmists-debunk-their-science/

 12. Bim

  Mot stupet med full gas.
  Kravet på tillväxt driver världen mot det  ekologiska stupet.
  Skriver Lars Henriksson i GP idag.
  Vijkman och Rockström och Romklubben överger tydligen klimathotet och koncentrerar sig på att ta över världen med hjälp av nya hot när de märker att de gamla är utslitna. 😀
   

 13. Ann L-H

  GP har inte förstått att det är kursändring på gång. Metallarbetaren och kulturskribenten Lars Henriksson har fått en sexspaltare i dagens kulturdel för att recensera ”Mot stupet med full gas” dvs Romklubbens senaste publikation av dess ordförande & Co dvs duon W. & Rockström. Bättre megafon än denne Henriksson är svårt att finna. 
  Men de ”planer på omställning för klimatjobb som utarbetats av fack och miljörörelser i Sydafrika, Storbritannien och Danmark … pekar framåt och manar till efterföljd.”
  Klimatjobb var ordet.
   

 14. christer löfström

  Man kanske t.o.m. kan få Stockholmsinitativets vita män att unisont utropa, black is beautiful?
   
  ”Mineral Resources Minister Susan Shabangu said the government had resolved ”that certain minerals such as coal should be declared strategic national resources, based on the ­balance of evidence”.
  http://mg.co.za/article/2013-02-01-00-shabangu-calls-on-stakeholders-to-resolve-coal-supply-issue

 15. Lars!
  Väl skrivet!
   
  Mikael #11.
  Och så säger alarmisterna att jag och andra ägnar oss åt konspirationsteorier när vi talar om ett politiskt projekt.
  Ha!

 16. Ann L-H

  Hej Bim! Två själar om ungefär samma tanke.

 17. TonyViet

  GP har inte förstått att det är kursändring på gång. Metallarbetaren och kulturskribenten Lars Henriksson har fått en sexspaltare i dagens kulturdel för att recensera ”Mot stupet med full gas” dvs Romklubbens senaste publikation av dess ordförande & Co dvs duon W. & Rockström. Bättre megafon än denne Henriksson är svårt att finna.

 18. Tom

  Den Gode Lorden skrev så här 2010 – så politikerna kan inte låtsas att de inte var informerade – men våra media sade givetvis inte ett knäpp om saken.

 19. Lasse

  Välskrivet och intresseväckande. Tack.
  Havsnivåartikeln från AMS (pkt 3) ligger bakom betalvägg-men vi hoppas SMHI har resurser! Eller nån från media som kan lugna SVT och alla som litar på SMHIs experter. Föresten så är det många som behöver revidera sina uppgifter eftersom de litat på satellitdata som nu visats vara felkorrigerade:
  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-141
  Vi behöver balans och sans!

 20. Bim

  Ann L-H
  Skönt att ha en själsfrände, tack. 😀

 21. Bim

  Och inte vilken som helst heller!

 22. Staffan

  +Fyra grader knäcker oss?  Varmare var?  Nunavut, som hittills?  När?  I januari (för oss i norr)?
     Ni vet förstås att [årliga] medeltemperaturen minskat [sedan 1979] i södra Alaska, kring Hawaii, från Ecuador till Buenos Aires, och över stora havsområden söderut?
     +Fyra grader vore alldeles utmärkt för oss.  Särskilt om de kom på vintern…
      Det är helt fascinerande att i alla fall den kulturella eliten är helt dödsförskrämd över den värme vi känner av numera!  Den här vintern…  Sommaren 2012…  Statistiken sedan 1722…
      Men jag klagar inte.  Man sparar en hel del pengar på att inte köpa tidningar.  Och, kanske viktigare, man ’vinner’ på att inte lita på dem.  ”Pravda” översätts ”sanningen”…
      (TV?   Ha!  TV slutade jag med cirka 1980, när jag [bl.a.] såg att deras rapportering från USA var osann.  Keynes, Milton Friedman, Reagan…  Man ska åtminstone kunna referera andras åsikter korrekt, även om man inte gillar dem.)
      (Det är närmast obegripligt att det går så bra för oss, med den media-elit vi har!  Läs Economist, ”February 2nd-8th”, ledaren + 16 sidor ”Special Report” om Sverige och Norden.)

 23. Mycket intressant läsning! Tack!
  Många här på TCS är positva till Lennart Bengtsson. Jag är däremot besviken och kritisk. LJ tycker jag beskriver LB på ett bra sätt som ”räddare” av AGW och IPCC.
  Det enda bra med LB är att han öppnar för diskussion och lugnar ner klimathysterin.
  Min kritik av LB:
  – han försvarar en genomkorrumperad IPCC
  – hävdar att CO2 har avgörande betydelse för klimatet
  – han förespråkar kraftfulla åtgärder mot CO2-utsläpp/klimatåtgärder
  – han håller kvar felaktiga havsnivåökningar
  Professor Lennart Bengtsson blir en slags ”CAGW light”!
   
  (Jag skall uppmärksamma Jan Cedergren på att han uppmärksammas här på TCS.)

 24. Staffan

  Snitt-temperaturen sedan 1979 har minskat [små fläckar]  även öster om Newfoundland, NO Vancouver, SO Japan, SO och SV om Tibet, en fläck i Tanzania, och i Namibia.  Det här är små områden, sett på en världskarta, men det säger en hel del om ’upphettsningen’ i de stora områdena omkring.  (RSS karta, t.o.m. 2011)
     Ska jag också nämna de [stora!] områden där ’ökningen’ är på lägsta nivå, upp till 0,1ºC per decennium?  Dvs – sett över dessa 22 år – helt omärkbart för oss!  –  Nej, något ska ni väl göra själva.

 25. Staffan

  Från 1979 (satellitmätningar börjar) till 2011 är det 32 år.   Eller snarare 33.

 26. Björn

  Bra sammanställning av läget! Vad man kan förstå av debatten är det mer tro och semantik, än verklighet. Verkligheten finns där ute, men hur fånga denna verklighet med rätt metod och instrumentering? De s.k växthusgaserna har fått för stor betydelse och därmed fokus på klimatkänsligheten. Hur kan man gå vidare med en agenda som enbart fokuserar på dessa delfenomen, när man inte känner till övriga fenomenens inverkan på den verklighet som vi upplever? Växthusgaserna kanske spelar en underordnad roll vid sidan av de andra fenomenen som har med solen, det jordmagnetiska fältet och vår omgivande rymd att göra.
  Klimatets utveckling är en långsam process som vi kan studera undan för undan med nya instrumnet och metoder. Vi går inte mot någon katastrof som allmänheten inbillas genom media, men vi kommer att möta naturliga väderhändelser som vi inte kan rå över, utan bara anpassa oss till.  Men det som vi sannolikt går mot i framtiden är en ny landistid, men även vetskap om detta, ger oss tid att anpassa våra liv och bosättningar, eftersom att vi har tusentals år på oss. Men att nu ställa om våra liv på grund av enbart teoretiskt siande om framtiden, är politiskt vansinne.

 27. Ann L-H

  Mr.Sc.Eng. # 23 – Intressanta invändningar som borde diskuteras mera vilket sannolikt kommer att ske när kursändringen blivit mera robust.

 28. Bim

   Jag är alvarligt bekymrad, kunde inte formulerat det bättre själv.
  Mot stupet med full gas.
  Kravet på nolltillväxt driver världen mot det  ekologiska stupet.

  Men det finns ett ännu värre hot, de superbyråkratier som byggs upp av hänsynslösa, halvreligiösa, stollar.
  Hur mycket skada de kommer att åstadkomma inna vi får slut på deras framfart är oroväckande.
  Vi behöver minst 50 Nigel Farage i riksdagen och i EU  för att få fason på eländet.

 29. #23 visst skall detta diskuteras och mycket pekar på att det är som du säger, Bengtsson   har kanske till skillnad från många av oss ett behov av mycket  mycket mer rejält på fötterna innan han går ut och spikar upp det på väggen, med hans CV så skulle jag nog rört mig mindre yvigt också. Det kan nog finnas något gott i det.

 30. Pelle L

  Bim #28
   
  Det kanske var något liknande som drabbade Påskön.
  De högg ner skogen för att skapa en kolsänka  🙂

 31. CL

  Mr.Sc.Eng. # 23
  Nej
  -LB hävdar inte att CO2 har avgörande betydelse för klimatet. Tvärtom brukar han påpeka att de naturliga variationerna är mycket större.
  – När LB vill fortsätta med åtgärder mot CO2 utsläppen så hänvisar han numera alltid till ebergipolitiken. Underförstått att det är bra att frigöra sig från fossilberoendet.
  -LB erkänner AGW, liksom de flesta här, men han monterar ju effektivt ner hela C aspekten. Inte ens C light finns i hans framställningar numera.
  Rätt skall vara rätt.

 32. Bim

  Pelle L ¤ 30
  Så kan det varit! 😀
  Men när jag tänker efter så fixar nog en Farage det byråkratiska myglet på egen hand. De verkar ju inte så värst smarta däruppe. Kolla denna
   
   

 33. Bim

  Björfn # 26
  Klimat är historia, klimathot är sience fiction.

 34. LBt

  Det är nog riktigt att Lennart B befinner sig i mittfåran. Han har ju också uttryckt oro för vad debattens polarisering för oss. En pol framställer hotet som att det kan drabba oss med förödande kraft detta århundrade och den andra förnekar att kunskapsläget motiverar åtgärder.

 35. #31
  Jag tycker inte det är logiskt at man tonar ned CO2s betydelas samtidigt som man förespråkar ”kraftfulla åtgärder” för att minska CO2. Att detta skulle vara motiverat ur energisynpunkt har jag aldrig sett i vad han skriver.
  Han hävdar att IPCCs är viktigt och jobbar bra! Hur kan man göra det om man förringar CO2s betydelse för klimatet?
  För mig framstår det som LB vill sitta på två stolar – den trygga IPCC-stolen och samtidigt i den kritiska stolen.
   
  TROVÄRDIGT?????
   

 36. Lars Jonsson

  Vår mission är ju trots allt att försöka skapa förnuft i klimatdebatten och politiken. Alla krafter som rör sig från domedagsprofetsiorna mot en mer vetenskapligt hederlig ståndpunkt bör välkomnas in i debatten. var sanningen i denna fråga ligger har jag svårt att till greppa, men så länge IPCC medvetet försöker vrida kunskapsläget ifrån rena fakta kan vi inte acceptera någon av deras slutsatser eller anmaningar – den är helt enkelt inte trovärdig.
  Av en tillfällighet slog jag i AR4 WGI indexet på The Little Ice Age – hör och häpna – den finns inte. Efter att inte ha trott mina egna ögon gick jag igenom PDF av det 6 kapitlet och Paleoclimathology med sökfunktionen. Hittade där den lilla istiden som presenterades inom parentes som den så kallade, och med löjligt barnsliga omdömen om dess britande underbyggnad i syfte att förminska dess betydelse. Sådant blir i det närmaste sorglustigt, det visar på vilken ambition åtminstone vissa av dessa leadauthors har.
   
   
   
   
   

 37. Lars J #36
  ———-snip ———–
  Hittade där den lilla istiden som presenterades inom parentes som den så kallade, och med löjligt barnsliga omdömen om dess britande underbyggnad i syfte att förminska dess betydelse. Sådant blir i det närmaste sorglustigt, det visar på vilken ambition åtminstone vissa av dessa leadauthors har.
  ——–  snip  ——–
  Att man så öppet och i strid med sanningen ägnar sig åt historieförfalskning är rent ut sagt otäckt!
  Det är ju iofs inget nytt  Men i den globala skala som det bedrivs är det nytt.
  I en liten skala har jag upplevt det tidigare. När jag växte upp ingick Engelbrekt Engebrektsson i svensk historiebeskrivning. När mina barn (nu vuxna) gick i skolan var historien om en av Sveriges ”Gerillakrigare” helt borta ur historien, Nu är han visst tillbaks.
  2013.  Lilla istiden skall väl tas bort nu.  1984? Sanningsministeriet?
   
   
   

 38. Slabadang

  Lars J!
   
  Jadu! det är inte bara frånvaron av LIA man kan upptäcka när man väl läser vad som står i IPCCs skrifter. När jag läste om de mätdata vi använder oss av för att mäta den inkommande solstrålningen med så skiljer det hela 7w/m2 dem emellan. Det är dubbla skillnaden mot vad co2 effekten skulle ge enligt IPCC. Så man undrar ju som vanlig ordningsman vad fasen de sysslar med och underlagen för de långtdragna slutsatserna från proxi/data är närmast löjendeväckande när man får grepp om alla osäkerheternas egenskaper och storheter.
  Till många av de som bidragit till rapporterna finns mycket bra arbeten och uppriktiga presentationer i WG1. WG2 och WG3 är tyvärr rena dyngan och sämst av allt är sammanfattningarna med det absolut lägsta bottenbtyget till summary for policymakers.
  Vi kan vara fullständigt trygga med att co2 påverkan inte kan vara värre än vad vi hittils har kunnnat mäta och min nuvarande övertygelse är att den faktiska uppvärmningen inte är större än hälften vad som officiellt hävdas.Den andra halvan är medveten manipulation massage av data/UHI.
  Den mest relevanta och bäst välunderbyggda hypotesen som förklaring till uppvärmningen sedan 1983 är en minskad molnbildning. Kurvorna molnutbredning/temp sitter som en tajt smäck pch förklarar samtidigt även frånvaron av temperaturtrend sedan sexton år tillbaka. 
  Hur molnen varierat innan 1983 har ingen en susning om och min misstanke sedan länge är att våra temeraturserier mer mäter förändringarna av solinstrålningens netto än ”växthuseffektens” förändringar.
  Jag vill framföra två  pågående områden som har potentialen att helt krossa IPCCs slutsatser. Det första är vad Humlum redan påvisat med sambandet mellan temperatur och co2 halt. salby som kommer till samma slutsats har valt en ”jobbigare” väg för sin artikel genom att ta klimathotsnomenklaturen vid hornen genom en mer prestigefylld och CAGWockuperad tidskrift.
  Ingen har tidigare ställt frågan om vilken tempraturkänslighet co2 utfällningen från de naturliga depåerna har. Hur mycket co2 fälls ut vid en uppvärmning av en halv grad globalt och på hur lång tid då ? I vilken omfattning och till vilka volymer? Vid vilken GMT temperatur växlar tecknen på balanserna i de ”naturliga co2 depåerna mellan hav land och atmosfär?
  salbys poch Humlums artiklar ställer frågorna men svaren uteblir och kan mycket väl slå undan fötterna på hela IPCC tolkning och utgångspunkt att de ”naturliga” co2 depåerna skulle vara i stöndig balans utan mänsklig åverkan.
  Det andra området är CERNs ”cloud”  som kan bekräfta min huvudteori om molnen som styrande över GMT vilket också krossar IPCCs slutsatser i dess grundvalar.
   
  I vatskapen om att planeten enligt mätningar släpper ifrån sig mer strålning än vad modellerna beräknat, att ingen hotspot finns att finna, sexton år utan uppvärmning trots den snabbaste ökningen av co2 någonsin, utökad isvolym i Antarktis, ingen förändring av havsnivåstigningen, glaciärernas bidrag till havsnivåerna felberäknade till nästan det dubbla, ingen äökning av extremväder endast inflation i vad som anses ”extremt”, klimathistoriken återrevideras till sitt normalläge och liknar alltmer vad den ”samlade” klimatvetenskapen sa innan historierevisorenra Mann och andra huliganer skrev om den.  Ingenting  stämmer med modellerna och CAGWhyootesen och det behövs nara en ytterligre liten liten knuff för att hela fasaden skall spricka.
  Jag tror tillskillnad från dig att vi ör närmare den punkten än vad som synes.
  Det är ”the good scenario” för den politiserade klimatvetenskapen du beskriver det finns betydlgt fler ”bad”. Hela vetenskapssamhället har satt sin trovärdighet i pant och jag undrar vad det står på kvittot när de skall försöka lösa ut det!
   

 39. Åke N

  Slabadang #38. Tyvärr tror jag inte att det är så enkelt. Alltför många klimathotsprofitörer är beroende av CO2 för sin försörjning.

 40. Slabadang

  Åke N!
   
  Se hur det gick för Refat! Det går fort i hockey när pucken väl sätts i spel! Nu är nätet en växande maktfaktor.

 41. Slabadang

  Varmt är kallt ,räven simmar på isen över sjön och vasaloppet hotas av snödrivorna?
   
  Tillägshypoteserna för den ihopknögglade CAGWteorin bildar sina ökande lager.
  Hur är det med den nya terorin om att minskad isutbredning i Arktis skulle ge mer snö? Å frörresten behövs det inte kyöla för att regn skall bli till snö istället? vad säger observationerna om sambanden?
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/03/arctic_sea_ice_and_nh_snow.jpg
  Fan va jobbigt det nåste vara att vara spindoctor åt klimathotet. varje ny tilläggshypotes får allt kortare hållbarhetsmärkning. Snart tävlar Rävarna i Vasaloppet där förstapriset är en veckas ispimpelfiske i Öresund!
  Naturvårdsverket och SMHI måste läggas ned!!!
   

 42. Åke N

  Slabadang #40. Nätet är tyvärr mer än TCS. Men jag tror att en vändning är på gång, men det kommer att ta sin tid,

 43. Lars Jonsson

  Slabadang#
  Enkel biljett till Sibirien, kanske? ☺
  Du har naturligtvis rätt i mycket av det du säger. Jag är dock rädd för att många har en förunderlig förmåga att undkomma rättartinget, och slinker ut bakvägen i nya förunderliga organisationer som skall rädda världen. Jag skulle gärna se att några av de mest uppenbara bedragarna blir avklädda rakt in på kroppen. Jag tror dock att många arbetar i god tro, men förs som lamm in i den fålla som byggts åt dom. Det saknas uppenbarligen tillräckligt många forskare med integritet.
  Men för debattens skull måste vi bjuda in till dans och peka på små felaktigheter här och där, även om det känns mest naturligt att rasera hela partyt direkt – men det har ju många försökt under ett antal år utan nämnvärt resultat.
  The opera ain´t over until the fat lady sings!

 44. Slabadang

  Äke N!
  Fundera noga över hur många av dina vänner du talat om klimathotet/skepticism med efter den information du fått från TCS?
  Vi glömmer att lägga till den mun till munsekundäraeffekt som nätet samtidigt utökar. Vi läser inte bara på nätet utan vi pratar också om det vi läst. Vi kan prata om nätets ”förstärkningeffekt”. Argumenten får du ifrån nätet!

 45. Åke N

  Slabadang #44. Jodå, jag har nog fått minst en kvinna att börja ifråga sätta det hela, mest tack vare Lennart Bengtsson artiklar i DN. De flesta i min åldersgrupp och som är mina vänner (runt 70) är redan skeptiker. Min fru har oxå blivit skeptiker. Det finns dock ett undantag. Han var vänsterradikal under början på 70-talet. Därvidlag drar jag slutsatsen att det hela är en politisk fråga. Vetenskapligt är den redan avgjord. No CAGW i sikte,

 46. Ulf

  Slabadang #44
  Men glöm inte att vissa inlägg kan få motsatt effekt. Jonas N, Slabadang, Bim, Jimmy, och några till…

 47. Slabadang

  Bim! 🙂
  Jag är stor beundrare av Jeffersson, älskar Churchills tal jag kommer aldrig att glömma M L Kings ”I have a dream”. Vaclav Claus är den nutida favoriten och vem kan bättre idag med sådan rättmätig okurrumperad glöd som N farage slåss för de grundläggande demokratiska värdena och funktionerna.
  Här är hela hans totalsågning av politbyråns nya ordförande!! SPRID!”! 🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=bypLwI5AQvY

 48. Lars Jonsson

  Om alla medier bestämt att de ska driva en specifik agenda av ren tro eller medveten beräkning (det må vara outsagt) är det svårt att bryta igenom. Vi blir som tibetaner som söker frihet från Beijing. Många journalister tror säkerligen på fullt allvar att ”klimatförnekare” spelar is samma liga som kreationister, på allvar. De ser som sin mission att stoppa de som de tror hävdar att jorden är platt, de skall helt enkelt inte få komma fram. Därför är det en milstolpe att LB får lägga ut texten och utifrån ståndpunkten att jorden är rund påpeka att den är lite plattare vid polerna. Det öppnar för en diskussion. Att försöka förklara att det är de andra som fått allt om bakfoten och tror att jorden är platt och vi hävdar att den är rund – det kan tyckas självklart för oss – men för alarmisterna är det en så främmande och skrämmande tanke att de inte ens vågar tänka tanken. Av den anledningen bör man vara försiktig, men inte servil.

 49. Jensen

  Slabadang
  Om vattentemperaturen sjunker från ca 23 C till10 C ökas lösligheten av CO2 (g gas per kg vatten) från 1,5 till 2,5. Det är faktiskt ansenligt.
  Time lag , i verkligheten ,vet ej.
  engineeringtoolbox.com

 50. Ingemar Nordin

  Slabadang, du är verkligen en ljusglimt i mörkret! Optimist och klimat realist samtidigt 🙂

  Liksom du delar jag övertygelsen att internet är framtidens kung. Lokalmedia kan ha en plats dock (i morses blev jag uppringd av Norrköpings tidningar för att de ville ha ”en motröst”), eftersom det alltid finns ett sug efter lokala nyheter som inte finns någon annan stans. Men stormedia blir alltmer ointressanta eftersom de mer eller mindre bara traderar vad alla andra redan sagt, samt fokuserar på det partipolitiska spelet (gäsp).

  Om storstadsmedia kunde byta skiva, och ägna sig mer åt grävande journalistik om väsentliga saker – bakgrunden till konflikter i Afrika, Asien och Sydamerika, en sanningsenlig beskrivning av det klimatvetenskapliga läget, etc. – så skulle jag t.o.m. kunna överväga att lyssna på Rapport eller Aktuellt. Men som det nu är kan det i stort sett kvitta. Och DN och SvD … tja, det är inte några aktier som jag skulle vilja satsa många ören på.

 51. Peter F

  SR  har ägnat hela dagen till att sprida katastrofer kring en uranbrytning i Sverige. Inte en enda gång nämndes att uranbrytning inte innebär större miljöproblem  än vår gruvbrytning i övrigt. Dessutom är ju uranbrytning en biprodukt bland andra mineraler, nickel m fl.

 52. Slabadang

  Lars J!
   
  Jag är mycket intresserad av trender älskar att göra spel (modeller) 🙂 för olika scenarier. I positioneringen runt klimatfrågan så är det många interaktiva krafter och intressen som är i spel. Vi har dessutom paralella trender inom olika intressen/grupper som pekar åt olika håll i frågan. Allt handlar i slutändan om makt och inflytande vilka vinnare respektive loosers ser vi ? Vilka instrument och maktmedel har de till sitt förfogande? Vem är på nedåtgående och vem är på väg uppåt och pga av vad? Hur ser de olika strategierna ut?
   
  Å du Lars J … jag får säga att det ser bra taskigt ut frå den nuvarande makten och kontrollen över inflormationen. Med minimala resurser till hjälp i totalt oorganiserad form så uppvisar nätet en ny förmåga att ändå skapa breda opinioner utanför den formella maktstrukturen och dess processer.
   
  Fortfarande gäller att kunskap är makt. Makt är i sin tur är att kunna avgöra vad som skall anses vara kunskap. Var den makten faktiskt finns och fördelningen av den, är vad som avgör utgången för hela spelet. Jag ser idag inga tecken på vändning för maktens allt mindre verkningsfulla agerande med utgångspunkt för att alla makt ännu ändå måste ha tillräckligt folkligt stöd så ser det bra mörkt ut för de villkor den nuvarande makten vilar.
  Journalismen genom går nu sin egen ”varvskris” för det byggs bättre och billigare fartyg på nätet!
   
  Att på förhand söka stöd och lojalitet hos MSMs redaktörer är en allt bräckligare strategi att lita till då medias betydelse och förtroende i folkdjupen blir allt mindre. Att den rollen urholkas för redaktörerna skrämmer skiten ur dem, för när vare sig politiker eller väljare ser MSM/PS som garanti för förd politiks stöd så är de utan uppdrag i båda ändar.
  Nätet är ännu bara i sin vagga som opinionsbildare och folkbildare och råmodellerna. Kunskapen om hur man bygger upp samlingsplatser med lyckade intiativ som förebild ökar i lavinartad hastighet. För mig är det glasklart att denna nya organiseringform av opinion kommer att integreras i partiorganossationerna. Att inte göra det är att självmant hoppa ned under 4%spärren och kommer mycket snart bli ett självklart krav ifrån framför allt den yngre generationen. Det går helt enkelt inte att försvar maktens höga murar längre annat än med ännu mer isolerad centralmakt med sina ännu värre konsekvenser för sin legitimitet som jag ser är ett uteslutet alternativ.
   
   

 53. bom

  #51 Dagens tecken i skyn är att Stora Enzo varslar 600 personer inom tidningspapperproduktionen! Journalistfånarna faller i drivor – dom får väl ta jobb i snösvängen – nähä i snösvängen måste man kunna jobbet sörru!

 54. Slabadang

  Jensen!
  Nu hanlar det om en halv grad för en enorm mängd co2 i haven och i ytlagren och få verkar ha koll på storheterna i dessa balanser vilket Salby och Humlum öppnar upp frågor på. men nog fasen äör det intressanr att börja ringa in storheterna?

 55. Slabadang

  Bom!
  jag var i affären för en liten stund sedan och där stod de tjocka buntarna AB och Expressen kvar i stället och de stänger om en dryg halvtimme. 🙂
  Det är konstigt … men jag har absolut NOLL sympati för deras kris! Mer skadeglädje faktiskt. Skandal,bantnings och rabiat åsiktsjournalistik är inget som står högt upp på min prioriteringslista. 🙂 Vill jag förvränga verklighetsbeskrivningen gör jag det hellre själv!

 56. Thomas P

  Ingemar #49 ”Slabadang, du är verkligen en ljusglimt i mörkret! Optimist och klimat realist samtidigt ”
   
  Slabadangs ”optimism” består ju bara i att han hoppas få slänga politiker, forskare och journalister i fängelse. Han är en bra representant för näthatet och det är symptomatiskt hur populär han är här på bloggen.

 57. Ingemar Nordin

  Thomas P #55,

  Hej du din solstråle! Alltid ett vänligt ord. Alltid kvittrande som en lärka. Titta en fågel! 🙂

 58. Ingemar #56
  ROFL!!!!
  För den som kanske inte känner till hela jargongen
  Rolling On the Floor Laughing.

 59. Gunbo

  Slabadang #54,
   
  ”få verkar ha koll på storheterna i dessa balanser vilket Salby och Humlum öppnar upp frågor på.”
   
  Åtminstone Salbys teorier om att den snabbt stigande halten av CO2 kommer från varmare hav kan ju knappast stämma. Den långsamma uppvärmningen av haven räcker inte till för att avge så stora mängder CO2. Det borde väl du ha insett som den rationella och logiska person du är. 😉
   

 60. Slabadang

  Va bra Gunbo att du vet!!
  Då kan ju du berätte för oss hur sambanden ser ut för det vet ju inte ens IPCC!
  En halvgrad på hiundra år eller en halv grad sedan 1983 ..ö hur mycket mer eller nidre co2 motsavarar det Gunbo!!

 61. Slabadang

  Ingmar N!
  Nu sparkade du på en kille som redan ligger. Thomas P har ju bara sin bitterhet kvar., så vi får väl låta honom få bakvända allt till den fördel han behöver!! 🙂
   

 62. Gunbo

  Slabadang #60,
   
  ”Då kan ju du berätte för oss hur sambanden ser ut”
  Svaret är enkelt: Varför ökar CO2 med 2 ppm/år trots att temperaturen inte ökat de senaste 10-15-20 åren (eller vad man nu vill räkna med)?

 63. Slabadang

  Gunbo!
  Jag kan bara konstatera att du inte ens förstått frågan och bergiper inte  hur många olika svarsalternativ det faktiskt kan finnas!
   

 64. Gunbo

  Slabadang #63,
   
  Kan du svara på min fråga ”Varför ökar CO2 med 2 ppm/år trots att temperaturen inte ökat de senaste 10-15-20 åren (eller vad man nu vill räkna med)?”?
   
  Vilka andra svarsalternativ finns det?

 65. Gunbo #64
  Den kan jag svara på. Det beror dels på utsläpp, dels på att hav och mark avger koldioxid som en reaktion på en något högre temperatur, sk outgassing.
  När det gäller outgassing från haven är det en mycket långsam process, vilket ger en eftersläpning på koldioxidhalten som funktion av temperaturen med runt 1000 år.
   

 66. Thomas P

  Pefekt #65 Fast nu tar ju haven upp CO2 snarare än att avge den.

 67. Gunbo

  Perfekt #65,
   
  ”dels på att hav och mark avger koldioxid som en reaktion på en något högre temperatur”
   
  Men det lär ju inte ska ha blivit varmare! Vi har ju en platå i temperaturen, en del menar t o m att temperaturen sjunkit.

 68. Lars Jonsson

  Gunbo och Slabadang
  Kastar in ett spelkort till, varför är ökningstakten av CO2 relaltiv till temperaturen snarare än relativ till ökningstakten av utsläppen? Högst ökning skedde mellan 1999 och 98, 2,93 ppm följt av en nedgång (av ökningstakten)  till 0,93 mellan januari 98 och januari 99. Den kraftiga El Ninon under den perioden förde ut mer CO2 i atmosfären. Ökningstakten under 2000-talet har legat kvar kring 2 ppm, torts att förbränningen av fossila bränslen ökat, Någon sorts korrelation mellan temperatur och ökningstakt finns det helt klart medan korelationen utsläpp och ökningstakt

 69. Börje S.

  #61 Slabadang
  ”en kille som redan ligger”
   
  En dyster betraktelse:
   
  Måhända ligger han som sällsynt ihärdig försvarare av fusket inom den statsunderstödda klimatvetenskapen. 
   
  Men det är nu inte om klmathotet är sant eller inte saken gäller i första hand. Den oanständigt rika och inflytelserika folkföraktande självutnämnda elit han gör vad han kan för att bistå med klimathotandet, skiter precis i om hotet är sant eller ej. De vill åt maktens ring: ”one ring to rule them, one ring to fool them, one ring to bring them all and in darkness bind them” för att genomföra sina stolleidéer vilkas karaktär vi kan ana genom att läsa t ex följande urval ur citatsamlingen på t ex
   
  http://www.c3headlines.com/global-warming-quotes-climate-change-quotes.html
   
  Quote by Maurice Strong, a billionaire elitist, primary power behind UN throne, and large CO2 producer: “Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?”
  ”Current lifestyles and consumption patterns of the affluent middle class – involving high meat intake, use of fossil fuels, appliances, air-conditioning, and suburban housing – are not sustainable.”
   
   
  Quote by Ottmar Edenhoffer, high level UN-IPCC official:  ”We redistribute de facto the world’s wealth by climate policy…Basically it’s a big mistake to discuss climate policy separately from the major themes of globalization…One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with environmental policy anymore.”
   
   
  Quote by Club of Rome:  ”Now is the time to draw up a master plan for sustainable growth and world development based on global allocation of all resources and a new global economic system. Ten or twenty years form today it will probably be too late.”
   
  Quote by Club of Rome: ”The Earth has cancer and the cancer is Man.”
   
  Quote by David Foreman, co-founder of Earth First!: “My three main goals would be to reduce human population to about 100 million worldwide, destroy the industrial infrastructure and see wilderness, with it’s full complement of species, returning throughout the world.”
   
  Quote by David Rockefeller, Club of Rome executive member: “We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis…”
   
   
  Quote by Prince Philip, royal billionaire, married to Queen Elizabeth II, and large CO2 producer: ”If I were reincarnated I would wish to be returned to Earth as a killer virus to lower human population levels.”
   
  Quote by Ingrid Newkirk, a former PETA President: “The extinction of Homo Sapiens would mean survival for millions, if not billions, of Earth-dwelling species. Phasing out the human race will solve every problem on Earth – social and environmental.” 
  http://www.peta.org
   
   
  Quote by Hans Joachim Schellnhuber, architect of the new Germanic masterplan, the ’Great Transformation’:”When you imagine that if all these 9 billion people claim all these resources, then the earth will explode.”
  “Great Transformation” towards global sustainability would be initiated in due course. Neither transitions nor transformations will be manageable without novel forms of global governance and markets…”
   
  Den siste, han schnellnhüber (jag vägrar stava hans namn med stor bokstav), har just kommit ut som seriehjälte i en publikation förhärligande hans skamliga fuskforskarverksamhet, riktande sig mot den tyska ungdomen, med trolig avsikt att skapa en ny variant av hitlerjugend: schnellnhuberjugend.
   
  http://www.bmbf.de/pubRD/Ausschnitt_Schellnhuber_neu2.pdf
   
  Den självutnämnda skaran har övermänniskoideal. De kommer inte att ge sig bara för att luften pyst ur klimatballongen. De har medel att, som vi redan sett, när som helst byta hotområde och blåsa upp en ny hotballong.
   
  Hur i hela världen har det gått till när de lyckats få alla berörda västländers ledare att sjunga med i klimatkören (utom i Tjeckien). 
  En del av de falsksjungande körledarna hotar med massutrotning när väl målet är nått: global gouvernance. Från 7 milliarder till 100 millioner nånting, på hur lång tid då? Nu med detsamma? Inom förslagsställarens livstid?
   
  Hur kan det komma sig att våra folkvalda svalt deras, jag måste använda ordet trots att det är för svagt, facsistiska budskap med hull och hår? Reinfeldt, Löfven(?), Cameron, Chirac, Barosso, Merkel…Ofattbart!
   
  Vid nästa hot kommer dessa fanatiker, ”visa” av klimathotsfiaskot, att använda sina hopsnillade förmögenheter att anlita torpeder som ser till att var och en som sätter sig emot blir mulad på stubben. Det har de redan gjort när de snodde ihop sina förmögenheter (läs Ellroys An American Tabloid, där den blodiga verkligheten bakom de vackra fasaderna kommer i dagen) så de har vanan inne. De vänsterorienterade bland hyllningskörerna kommer väl att gömma sig bakom Lenin: ”ska det bli omelett måste man knäcka ägg”.
   
  Otroligt och groteskt överdrivet?
   
  Vi får väl hoppas det. Kanske ändå bäst med fortsatt vaksamhet.
   
   

 70. ThomasJ

  Intressant inlägg i press-debatten:
   
  http://danne-nordling.blogspot.se/2013/02/statens-tidning-den-enda-i-framtiden.html
   
  ’Statens tidning’… hmm. Go figure!
   
  Mvh/TJ

 71. Slabadang

  Börje S!
   
  Deras massmordsfantasier är läskiga och människohatet det speglar är skrämmande och tragiskt på samma gång. Den omvända Nürnbergliknande rättegång som anordnades här i Stockholm var ett sånt där event som äcklade mig in till ryggmärgen. Just den där otäcka bilden om übermensch som dömer untermensch med en delatagare som dessutom heisst Schnellüberalles? och som ljuger snabbare och lättare än hästarna travar på Solvalla skickar upp nödbloss om läget i tankefigurerna.
   
  CO2 istället för cyklon B? Liken som jordförbättringsmedel? Fettet anvandas som ”ekobränsle” ? Recykla hår för tillverkning av mattor till de palats som skall styra ”omställung” och bygga den ”hållbara globale reich” med bättre lebensraum für uns? Du har två barn Sofie den nya hållbarhetskommiten har faställt att planeten endast klarar ett barn per familj … vilken väljer du Sofie …… flickan eller pojken? Leutnant Wijkman und Korpral Rockström bitte schnell…..

 72. Slabadang

  Gunbo!
  ”Kan du svara på min fråga ”Varför ökar CO2 med 2 ppm/år trots att temperaturen inte ökat de senaste 10-15-20 åren (eller vad man nu vill räkna med)?”?
  Vilka andra svarsalternativ finns det?”
  Du märker inte att du har en fråga istället för ett svar infälld i ditt påstående. Vilka fördröjningstider kan mycket väl vara i spel? Om du höjer temperaturen pp havet sakta under 100 år hur lång tid tar det innan co2 depåerna i det har stbilisdsrts/jämnats ut?
  Thomas Ps påstående om att haven tar upp co2 är rent önsketänkade och har slabbig skitproxi bakom påståendet. Vi vet inte heller skillnaden i känslighet mellan hav och land och hur du än vrider och vänder på Humlums/Salbys observationer så lirar inte IPCCs modell helt ihop med dem. temperaturen har större netydelse för co2 halten mer tvärtom än vad som antagits .
  Du borde istället ändra din egen fråga till mig och fråga dig själv varför co2 halten steg mer 1998 än den gör nu med tanke på att ”utsläppen” ökat dramatiskt sedan dess! ? Ser du motsägelserna i ditt eget svar?

 73. Gunbo verkar hoppas att UHAs januarisiffror ger honom lite respit. Han behöver all respit han och IPCC kan få för att hålla näsan över vatten och intala sig att han simmar själv med läget under kontroll ..

 74. Staffan

  #70:  DN:s upplaga: 
     Vardagar 2006  347.000
     Vardagar 2010  292.300
     Vardagar 2011  285.700
  – År 2005 var Storstockholms befolkning 1.697.000.  (Sedan räknade man in hela länet i begreppet.)
  Svenska Dagbladet:s upplaga
     Vardagar 2010  192.100
     Vardagar 2011  185 600
  2012 har inte kommit än.
  Landsortstidningarna kan vara bättre.  Men klimatet…?   Har någon enda tidning gått emot hysterin?
     Jag trodde först tjôtet hängde ihop med (den påstådda) olje-krisen;  att man ville underlätta omställningen;  men man har tydligen på allvar trott att det blir varmare.   2005 började jag följa med den här ’debatten’;  redan då borde det ju stått klart att risken lika mycket är att vi får en ny ’istid’, kallperiod.  Mildvintrarna från 1989 några år framåt är över, t.ex.

 75. Mikael

  I TV pratas det om näthat. Jag har bara varit med om tuffa debatter på nätet som nästan alltid slutar i en höger-vänsterpolarisering. De olika sidorna verkar leva på olika planeter/verkligheter. Ju mera skit man får höra ifrån EU och FN ju mera börjar man hata dessa organisationer, tyvärr.

 76. Gunbo

  Slabadang #72,
   
  ”Du märker inte att du har en fråga istället för ett svar infälld i ditt påstående.”
  Mitt svar var en retorisk fråga.
   
  Jag är medveten om att CO2-halten tillfälligt stiger under El Niño-år så visst påverkar temperatur CO2 också. Men nu har vi haft en platå på 16 år i temperaturstegringen samtidigt som CO2 tuffar på uppåt.
   
  ”Om du höjer temperaturen pp havet sakta under 100 år hur lång tid tar det innan co2 depåerna i det har stbilisdsrts/jämnats ut?”
   
  Vad jag förstått är mekanismen med havens upptag och utsläpp  av CO2 enkel, när de är kalla absorberas koldioxiden och när de är varma avger de koldioxid. Jag förstår inte tanken att CO2-depåerna behöver stabiliseras. Har du någon länk eller något citat där den här mekanismen beskrivs? 
   
  Vi räknar med att temperaturplatån inleddes 1997. Då var CO2-halten ca 364 ppm. År 2012 var den 394. Alltså steg den med 30 ppm medan temperaturen låg mer eller mindre stilla.
  Som jämförelse kan vi ta 17-årsperioden 1979, då halten låg på 337 ppm till 1996 med en halt på 363 ppm. CO2-halten steg då med 26 ppm. 
  Här är en tabell från: http://co2now.org/Current-CO2/CO2-Trend/
  Decade Total Increase Annual Rate of Increase
  2003 – 2012 20.74 ppm 2.07 ppm per year
  1993 – 2002 16.73 ppm 1.67 ppm per year
  1983 – 1992 15.24 ppm 1.52 ppm per year
  1973 – 1982 13.68 ppm 1.37 ppm per year
  1963 – 1972   9.00 ppm 0.90 ppm per year 

 77. Gunbo

  Mikael #75,
   
  ”De olika sidorna verkar leva på olika planeter/verkligheter.”
   
  Jag håller med dig! Det är likadant i klimatdebatten.
   
   

 78. OT Men jag undrar om inte UpprapaInitiativet har nått ett nytt lågvattenmärke (hur det nu kan vara möjligt)
   
  Patrik Lindenfors där försöker lyfta fram ännu mer ren dynga som producerats av pseudovetenskaparen Stephan Lewandowsky (ni kanske minns psykologen som tror att klimatvetenskapen är ngn man antingen accepterar eller förnekar och som behövde både ljuga, fekja, och (avsiktligt) ta med fejkade ’intervjusvar’ för uppfylla sin våta dröm, att ’klimatförnekarna’ också förnekar månlandningen mm).
   
  Den idiotin (som alltså vissa losers önskar skulle utgöra ’vetenskap’) har fått en uppföljare, där Lewandowsky vill få det till att reaktionerna på hans tydigare (rena) dynga skulle bekräfta hans våta dröm om ’konspirationsteoretisk läggning’.
   
  Igen behövda han fara med rean osanningar för att ’få till det’. Och troligtvis hjälper det en del att inte förstå ett jota av vad klimatdebatten handlar om. Vilket ju är standard MO för alarmistsidan när de vill tillskriva de icke blint-troende allehanda påklistrade egenskaper.
   
  Extra roligt är det förstås att denna ’forskningsmetod’, att försöka hitta bekräftelse för hur ’dom andra är’ genom att leta bland anonyma blogg-kommentarer, och vilja ’dra slutsatsen’ om ’att sådana är dom nog allihopa’ tillämpad på alarmistsidans stödtrupper i deras bloggars undervegitation ..
   
  .. om man skulle tillämpa den ’mteodiken’ på vad som förekommer där, då skulle ’forskningsresultaten’ om hurdana ’dom alarmismtroende’ egentligen är bli fullständigt förödande. Fullständigt! Konspirationsteorierna flödar, anti-intellektualism och vetenskapsförakt är centrala delar hos stora delar av personlighetsprofilerna där. (Jag skulle nog hävda att Lewandowsky är ett mkt bra exempel).
   
  Och i sagda fall, behövde alltså ’forskaren’ Lewandowsky fejka sin egen data, och ljuga om hur han kommit över den, för att ha ngt att berätta.
   
  Och kritik mot sådant tar han, men nu alltså även UI som intäkt för att han hade rätt!
   
  Frågan är om det går att sjunka lägre i antiintellektualism? Iaf sådan som dessutm beredvilligt skyltar med.

 79. Mikael

  UI håller bara på med projektioner av klimatet och dess meningsmotståndare. Dvs UI projicerar sin egen verklighet på sina motståndare. T ex att motståndarna skulle vara köpta, förnekare av vetenskapen…

 80. Mikael ..
   
  Visst är det märkligt hur många av UI-sidans anklagelser så oerhört lätt återfinns bland dem själva och den klimathotstroende sidan. För att räkna upp några:
   
  1) Ljugandet
  2) Pseudovetenskapen
  3) Ideologiskt motiverad
  4) Betalda för att driva frågan
  5) Motiverade av pengar
  6) Körsbärsplockandet
  7) Vetenskapsfientligheten
  8) Antipatin mot medmänniskor (och barnen och deras framtid)
  9) Finansierade av oljeintressen och annan lobby
  10) Förnekeriet
  11) Vilja tysta debatten
  12) Media förvränger den gravt
  13) Förföljelser och trakasserier av forskare
  14) Konspirationsteorierna
  Och där finns säkert många fler om man tittar vidare …  
   

 81. Mikael

  Jonas #80, skillnaden är tyvärr att vi har tunga bevis för det vi påstår till skillnad från Er sida.

 82. Iven

  Mikael # 81:
  Vi får väl se så småningom i framtiden, vem som hade de ”tunga bevisen”,
  nämligen när verkligheten (empiri) utgör bevisen. Än så länge återstår mycket att bevisa när det gäller klimatet. Det är inte alltid de som tror sig veta bäst, som sitter inne med svaret. (Kanske har Du hört talessättet: största felet hos människan är att de dumma är alltid så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel) 🙂

 83. Mikael

  Iven #82, då antar jag att du är mycket säker på din sak. För jag tvivlar nämligen på det mesta.

 84. Iven

  Mikael # 82
  Efter att ha följt debatten / kommentarerna på TCS under flera år, utan att anser mig själv vara kompetent att bedöma alla sakfrågor, men ändå har lärt mig mycket nytt, kunnat bilda mig en uppfattning om olika debattörers kunskaper, svagheter och trovärdighet, har jag bland annat kunnat konstatera, att Dina inlägg tyder på, att ödmjukhet inte är Din starkaste sida. Skulle ändå aldrig drista mig att dumförklara Dig bara för att jag inte delar Dina åsikter… 🙂

 85. Iven

  till. # 84.
  Som förmodligen bekant, var citatet under # 82 hämtat från Schweiziska pol. filosofen Jean-Jaaques Rousseau (1700 talet), som redan på sin tid kommit underfund med ”felet med världen…)

 86. BjörnT

  Januari 2013  näst varmaste januari månad globalt på 35 år. 2010 januari fortsatt nbr 1 medan 1998 januari fortfarande står på tredje pallplatsen.

 87. Iven

  Björn T # 86.
  Tråden handlade om klimatet.
  Temperaturen  i januari handlar om väder (på sina håll är det vinter, delvis då fruktansvärt kallt, på andra ställen är det sommar, och därför varmt.)
  global temperatur” = ett kontroversiellt begrepp.
   
   

 88. BjörnT

  Iven: Du observerade möjligen inte att januari temperaturen sattes i ett 35-årigt perspektiv?
   

 89. Iven

  BjörnT #  88:
  Efter c:a 15 år av globala årstemperaturer på relativt oförändrad nivå (trend?)är det väl högst diskutabelt att fokusera på en viss avvikelse för en enda månad, när vi dessutom inte vet orsaken. Låt oss visa lite tålamod och avvakta, hur temperaturtrenden blir framöver.
  Under dessa senaste femton år har ju CO2 halten visat en stigande trend, i motsats till temperaturen under samma tid. Det borde då finnas en annan förklaring än CO2 till höjningen av de ”globala” januaritemperaturen.

 90. BjörnT

  Iven: Vi får se, av de senaste 5 åren har 4 varit La Nina. Det femte året var 2010 som enligt NOAA är det varmaste uppmätt med termometer (sedan 1880) var ett El Nino. Om 2013 inte blir ännu ett La Nina år ska det bli intressant att se var dess medeltemperatur hamnar.

 91. L

  BjörnT, det låter som du hoppas på ett varmare klimat? Det gör jag med.

 92. Iven

  BjörnT:
  Vi tycks vara överens om i vår förhoppning att redan den närmaste utvecklingen av klimatet skall ge en fingervisning om framtiden och att vi därmed befrias från spekulationer kring ofullständiga, datorbaserade framtidsprofetior gällande avlägsna tider om 100 – 200 år.
  Det är ju trots allt verkligheten som gäller, när allt kommer omkring. 🙂 
   

 93. BjörnT

  L: Det gör jag med. Men jag tänker uppnå det genom att så småningom flytta till sydligare breddgrader. För Moder Jord hoppas jag att temperaturökningen avstannar.

 94. Mikael!? Obegiplig kommentar!
   
  BjörnT .. Som vanligt.

 95. L

  BjörnT, här är lite tröst till dig;
   
  http://youtu.be/7W33HRc1A6c

 96. Pelle L

  Björn T #93
   
  Du skriver
  Men jag tänker uppnå det genom att så småningom flytta till sydligare breddgrader. För Moder Jord hoppas jag att temperaturökningen avstannar.”
   
  Vad är det för elitistisk dubbelmoral?
  Vi andra satar skall gå här och skotta snö och frysa på vintrarna och ligga och huttra på våra patetiska badstränder på somrarna.
  Men du skall dra söderut och sitta och glassa med paraplydrinkar i skuggan av en palm.
   
  Varför missunnar du oss andra, som är bundna vid den nordiska torvan, lite värme för våra frusna kroppar?

 97. Slabadang

  Björn T!
   
  Cancun kanske? 🙂