Kirunasyndromet – IPCC:s specialrapport 1,5°C?

Kiruna

Mats Zetterberg kommer här med en uppföljning till sitt avslöjande om överdrivna temperaturdata från bl.a. Kiruna:

Journalistnätverket EDJnet har rättat felet med den höga temperaturavvikelsen.

”Vi vet nu i detalj vad som gått snett.

Vår undersökning bygger på två dataset, som inte är rakt av jämförbara. Vi har använt en jämkningsalgoritm för att ändå kunna göra historiska jämförelser mellan dem. Den jämkningen har varit själva kärnan i vårt arbete. Jämkningsalgoritmen tillämpades aldrig på de 38 felaktiga städerna. Resultatet blev uppblåsta siffror för de drabbade städerna, och en delvis felaktig analys.

Vi är uppriktigt ledsna över det inträffade. Projektet syftar till att bidra med kunskap kring de faktiska temperaturökningarna, och det är givetvis oacceptabelt att den initiala publiceringen innehöll fel.”

I en intervju i Medierna P1, förklarade Leo Wallentin från EDJnet orsaken till att man missade den orimligt höga avvikelsen. En bidragande orsak till deras slarv var confirmation bias, dvs att det stämde med deras förutfattade meningar.

Det är bra att temperaturserierna är rättade och att det är tydligt att journalister kan ha och erkänna förutfattade meningar. Uttalandet att missen skapade ”en veckas julafton för klimatförnekare” och att projektet syftar till att bidra med kunskap kring de faktiska temperaturökningarna, får mig att tvivla lite på deras ånger. Historiska data visar att temperaturen går både upp och ned.

Temperaturavvikelser

Eftersom vädret varierar så mycket år från år går det inte att jämföra ett enskilt år i början av en period och ett enstaka år i slutet av perioden. Detta är uppenbart om man tittar på Kirunas temperaturkurva nedan.

EDJnet jämför medeltemperaturen för 100 år under 1900-talet med medeltemperaturen för 18 år under 2000-talet. För Kiruna säger man att temperaturen ökat med 1 grad. Men om man granskar deras kurva ser man att temperaturen var lika hög i början av 1920-talet och ännu högre under 1930-talet än toppen på 2000-talet.

medeltemperatur Kiruna

Jag är tveksam till att journalistnätverket EDJnet:s nya metod att mäta avvikelser bidrar med kunskap kring de faktiska temperaturökningarna.

Nedan ett tankeexperiment som jag tycker visar på problemet med deras metod.

Om man tänker sig att jag ställer ut ett glas med nollgradigt vatten på en stenplatta i solen. Antag att efter 100 minuter så har temperaturen stigit med 0,4 grader per minut till 40 grader.

Sedan häller jag upp vattnet i en kastrull på spisen och slår på plattan. Efter 18 minuter har temperaturen stigit till 60 grader. ”Naturlig” påverkan är då 40 grader och den mänskliga genom mig är 20 grader. Total ökning 60 grader.

Om jag skulle göra ett medel för de första 100 minuterna och jämföra med ett medel för de avslutande 18 minuterna blir det en differens på 30 grader.

Om jag istället skulle ställa glaset i frysen efter 100 minuter och temperaturen sjunker till +10 grader efter 18 minuter får jag en differens enligt deras metod med +4 grader. Om temperaturen stiger från 0 °C till 40 °C och sedan sjunker med 30 °C till +10 °C, vad är då nyttan av att känna till en differens på +4 °C?

Att mäta temperaturen

På sin hemsida förklarar de varför det är nödvändigt att använda satelliter, väderballonger, bojar och inte bara väderstationer när man ska mäta temperaturen.

”Till skillnad från väderstationer – vars tillförlitlighet kan påverkas negativt av faktorer som flytt eller expanderande städer – möjliggör ECMWF:s data studier av trender på lång sikt.”

IPCC använder väderstationer och bojar för att samla in temperaturdata. Det finns också rena satellitmätningar som till exempel UAH, The University of Alabama in Huntsville.

Att expanderade städer skapar värmeöar är ett problem som är känt sedan länge. I bilden nedan har jag jämfört Uppsala stads temperatur med Uppsala flygfält som ligger utanför staden och har därför inte ännu påverkats på samma sätt som Uppsala stad.

I den homogeniserade serien har man utifrån observerade data försökt att justera för flytt av väderstationer och de värmeöar som expanderade städer orsakar.

flygplats o stad

I den vänstra bilden kan man se att kurvorna för flygplatsen och den justerade för Uppsala glider isär i början av 1950-talet. Det är också tydligt att den justerade kurvan närmar sig den observerade i nutid.

I den högra bilden har jag jämfört den första perioden med den senaste. Medan temperaturen på flygplatsen ökat med 0,2 grader så har stadens justerade temperatur ökat med 1,0 grader.

Bilderna nedan visar maximum respektive minimum temperaturen i jämförelse med flygfältet.

min max temp

De högsta temperaturerna stämmer bättre mellan stad och flygplats än de lägre. Det är också tydligt att de högsta temperaturerna sänkts under 30/40-talert, medan de kryper upp till observerade temperaturer i nutid. De lägre temperaturerna följer i stort sett observerade data.

Den gröna linjen visar att höga temperaturer har en sjunkande trend, medan de låga temperaturerna har en stigande trend.

Om man jämför med ECMWF:s kurva för Uppsala med kurvan för flygfältet, ser det ut som att även flygfältet är påverkat av den expanderade staden.

medeltemperatur Uppsala

Mitt exempel från Uppsala visar att enbart mäta med väderstationer kan ge missvisande temperaturtrender över tid. ECMWF:s metod att mäta trender på lång sikt kan därför bli viktig i framtiden.

Satellitmätningar jämfört med väderstationer

Jag har tittat igenom c:a 50 av de städer som har den högsta temperaturökningen i undersökningen och 50 av de som har den lägsta.

Av de 38 största städerna ligger Malaga i topp. Den stad som har den högsta ökningen är Granada. Den stad som har den minsta ökningen är Ponta Delgada i Portugal. Samtliga städer jag tittat på har en kurva som liknar Malaga, Granada och Kiruna.

medletemperatur Malaga

medeltemperatur Granada

medeltemperatur Ponta Delgada

ECMWF mäter temperatur genom att kombinera väderstationer med satellitdata för enskilda städer. UAH mäter enbart med satellit och redovisar en global temperatur som en avvikelse mot genomsnittet av åren 1981 till 2010. Satellitmätningarna startar 1979.

Det är slående hur bra kurvorna följer varandra. En temperaturstegring med början på 1980-talet och en utjämnad temperatur under 2000-talet.

UAH

IPCC:s temperaturkurva avviker helt från de två övriga. Den globala medeltemperaturen har enligt IPCC ökat med c:a +0,5°C sedan 1940-talet, medan för de städer ECMWF tagit fram data är temperaturen under 2000-talet och 34/40 talen i nivå med varandra. Kiruna som enligt teorin borde ha en större ökning har istället en temperatursänkning mellan perioderna.

Medan UAH och ECMWF:s kurvor visar en utplanande temperatur under 2000-talet har IPCC en accelererande.

Visar UAH:s globala temperaturutveckling och ECMWF:s sammanställning över 538 Europeiska städer en korrekt bild eller är det IPCC:s väderstationer som visar den sanna temperaturutvecklingen?

GT 1 IPCC

Kurvan från IPCC har jag hämtat från 2007 års rapport och kompletterat med uppgifter från den senaste specialrapporten, 2018. I rapporten anger man att temperaturen stigit med 0,85 grader C mellan 1880 och 2012, vilket ger en temperaturökning från slutet av 1900-talet med c:a 0,32°C.

IPCC:s specialrapport 1,5°C

När uppgiften om att Kirunas temperatur ökat med 3,4 grader kom ut, gick media i spinn och deras experter resonerade sakligt om varför det kunde vara så. Ingen av de intervjuade experterna reagerade på orimligheten i de nya data som presenterades. Inte heller ställdes några kritiska frågor från journalisterna.

Nu, när IPCC:s specialrapport kom ut, överträffade den alla förväntningar från journalister och deras experter. Varför ifrågasätta något som är så förväntat och efterlängtat. Experterna resonerar återigen sakligt om rapportens betydelse och riktighet. Om vi inte gör något nu kan jorden vara obeboelig inom 10 år.

Om temperaturen stiger med 0,4 grader till 1,5 grader räknat från förindustriell tid (1850-1880) kommer det att få allvarliga konsekvenser. Skulle den stiga med 0,9 grader till 2,0°C kommer konsekvenserna att bli oöverstigliga enligt experterna.

Det vi vet det är att Vikingarna koloniserade Grönland under den varma medeltiden och att de tvingades bli klimatflyktingar och flytta därifrån under den lilla istiden. Det är från den lilla istidens slut i mitten av 1800-talet som vi har fått en temperaturökning på c:a 1,1 grader till idag enligt IPCC.

I slutet av den varmaste perioden under nuvarande mellanistid som kallas det Holocena klimatoptimet vandrade ”Ismannen” Ötzi i Alperna mellan dagens Italien och Österrike. När han dog för fem tusen år sedan fanns det sannolikt ingen glaciär i sänkan där han hittades 1991. Glaciärerna hade smält under den långa värmeperioden från niotusen år sedan till för femtusen år sedan.

Under den perioden har rekonstruktioner visat att temperaturen i norr, under vintrarna var 3 till 9°C varmare och somrarna 2 till 6°C varmare än nu. Den globala medeltemperaturen kan ha varit 2 till 3°C varmare. Tidigare mellanistider var troligen ännu varmare.

Varför frågar inte klimatintresserade journalister sina experter varför en ökning med 0,9 grader passerar en ”tröskel” som gör att jordens klimatsystem spårar ur, när den dubbla ökningen inte gjorde det?

Kan det vara så att IPCC:s globala temperatur under 2000-talet beror på en förväntad uppfattning, confirmation bias?

Mats Zetterberg

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christer Löfström

  Jag lyfter på kepsen för den insats som Mats har gjort!

  Det ställs en fråga.
  ”Varför frågar inte klimatintresserade journalister sina experter varför en ökning med 0,9 grader passerar en ”tröskel” som gör att jordens klimatsystem spårar ur, när den dubbla ökningen inte gjorde det?

  En del av svaret ges av Lindzen.
  https://www.thegwpf.org/richard-lindzen-global-warming-for-the-two-cultures/

  I Sverige tillkommer Svenskt Näringslivs önskan att ha motiv för ny kärnkraft, vilket gör att det inte finns en motvikt till klimatnojan.
  SI/KU skriver aldrig om DEN frågeställningen. Fegt!

  ”Rapporten tydliggör också behovet av att hålla alla dörrar till klimatneutrala teknologier öppna. Kärnkraft, såväl som förnybart och annan ny teknik behövs. I rapporten pekas även negativa utsläpp ut som en viktig åtgärd för att begränsa den globala uppvärmningen.”

  https://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/svenska-foretag-viktiga-for-att-na-klimatmal_721264.html
  https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljo-energi-klimat/eu-behover-en-malsattning-om-ett-netto-noll-klimatutslapp-2050_720361.html
  https://www.svensktnaringsliv.se/kommentaren/svenska-foretag-viktiga-for-att-na-klimatmal_721264.html
  https://www.di.se/ledare/omstallning-till-eldrift-kraver-ny-utbildning/
  https://www.di.se/debatt/folksam-och-kpa-investera-i-kommunerna/

 2. Robert N.

  Mycket bra Mats Zetterberg!
  Det finns nog många väderstationer i Sverige och värden som av olika orsaker hamnat fel när det gäller temperaturer.
  För Uppsala stad del så borde inte dess temperaturdata användas till annat än att rapportera dagens temperatur i staden för de som är intresserade.

 3. Lars Cornell

  Vi har i genomsnitt en grad klimatskillnad per 15 mil i N-S riktning. Om vi åker 15 mil söderut så kan vi redan nu studera hur hemskt klimatet kommer att bli år 2100. Vem kan då bli oroad öven en ändring på 2° från förindustriell tid dvs 0,9° från nu?

  För ett par dagar sedan såg jag på SVT (hittar ej tillbaka nu) hur en meteorolog förklarade det allvarliga i skillnaden mellan 1,5 och 2 grader. Med 1,5° skulle Arktis bli isfri ett år på 100 men med 2° ett år på 10 om jag inte minns fel. Men snälla nå’n det är väl så det varit de senaste 100 åren. Ingen skinnad således?

  Tack Mats det var intressant. Men varför är IPCC inte överens med UAH och ECMWF? Vem av dem har rätt och hur kommer nästa rapport AR6 att se ut därvidlag?

 4. Det är intressant att följa de olika mätserierna och deras utveckling. Jag har sett att Gavin Schmidt har skrivit på twitter och ifrågasatt UAH-serien pga att den inte stämmer med modellerna vilket då alltså GISS gör menar han. Efter den senaste El Ninon är det tydligt att UAH har gått tillbaka till samma temperatur som före men det har inte GISS gjort. Det skiljer ungefär 0,2 grader.

 5. Håkan Bergman

  Ponta Delgada, mitt ute i Atlanten, visar väl att atmosfärstemperaturen bara är en krusning på ytan, oceanerna styr.

 6. L

  Intressant att se den jämna temperaturen i Ponta Delgada. Jag har varit där, det är alltså mitt i Atlanten, och med tanke på att det sägs att koldioxiden blandar sig relativt jämnt över hela planeten borde det väl finnas en tendens till hockeyklubba även på Azorerna..?

 7. Thorsten Bergqvist

  Hur är det med det utbasonerade värmerekordet i Göteborg?

 8. LarsF

  Otroligt spännande genomgång med värmeöar osv som ju verkligen är av människan – tack för den.

  För några veckor sedan började jag utifrån liknande fenomen kolla på hur stor del av jordens befolkning och och hur stor del av året man tillför värme – dvs klimat såpass kallt att man måste värma inomhus.

  Tanken är att få fram något slags index över hur mycket befolkningsökningen tillfört direkt i uppvärmd bostad som läcker till omgivning kontra vad som blir indirekt med växthuseffekt osv.

  Finns det sådana studier gjorda som någon känner till?
  Är slutsatsen att vi borde dra in alla barnbidrag – typ – om man spetsar till det.
  Att CO2 i atmosfären är försumbar effekt kontra mängden människor – eller lika stor etc????

  Lite länkar för den intresserade:
  https://medium.com/@mnolangray/cities-of-the-world-where-you-dont-need-ac-or-heat-mapped-2a3d6e018970
  http://www.tsp-data-portal.org/TOP-20-consumer#tspQvChart
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_energy_consumption_per_capita
  http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Electricity/Consumption

 9. tty

  #1

  https://www.thegwpf.org/richard-lindzen-global-warming-for-the-two-cultures/

  Jag uppmanar alla att läsa denna! Det är en fysikaliskt korrekt förklaring av hur växthuseffekten faktiskt fungerar, något som annars är så gott som omöjligt att hitta. Det tog lång tid innan jag själv begrep det trots att jag är fysiker i grunden eftersom de versioner man hittar i litteraturen genomgående är ofullständiga eller direkt missvisande. Även Lindzens version är i och för sig något förenklad, men den är sakligt korrekt.

  KU kunde gärna presentera en översatt version.

 10. Karl Eider

  En mycket bra genomgång av hur svårt det är att mäta temperatur och hur lätt det kan bli fel (oavsiktlig eller avsiktligt). Tyvärr är det väl bara vi som förstår vad vetenskap är och som inte är faktaresistenta som kan ta till oss detta. Övriga 99.99% av befolkningen antingen bryr sig inte eller tror på media och politiker.

 11. tty

  ” med tanke på att det sägs att koldioxiden blandar sig relativt jämnt över hela planeten borde det väl finnas en tendens till hockeyklubba även på Azorerna..?”

  Det fungerar inte så. Haven dominerar helt värmeupptsagningen och -avgivandet på Jorden och de tropiska haven är hårt ”termostatade” genom att avdunstningen ökar vid högre temperatur. Värmen avges alltså i form av latent värme som transporteras upp/bort och ”återvinns” när vattenångan kondenseras igen. En stor del av den upptagna värmen transporteras därför bort från tropikerna , vilket är det enda som gör att större delen av Jorden faktiskt är beboeliga. Till och med Sahara har faktiskt värmeunderskott och värms av luft från tropiska Atlanten. På små öar som Azorerna styrs temperaturen till nästan 100% av det omkringliggande havet.

  Hela klimatsystemet är egentligen en jättelik värmemotor.

 12. Björn

  Om vi hypotetiskt skulle ställa alla mätstationer på landsbygden på en, säg 100 kvadratmeter stor tjock svart platta, skulle vi sannolikt få samma temperaturökning som motsvarar städernas. Det handlar alltså om en onaturlig absorption av underlaget som inte speglar en naturlig omgivning. Den mest naturliga och riktiga temperaturmätningen är den som vi får genom satellitmätningar som sammanställs av UAH. Den gamla metoden duger inte längre på grund av en icke tillförlitlig placering av mätstationer. Den globala temperaturen är syntetisk och kan bara spegla det som mätstationerna levererar. Satelliternas mätdata är därför det mest objektiva som vi har.

 13. Björn

  tty [11]; Håller med! Exempel i nedanstående länk.

  http://news.mit.edu/2017/strength-global-stratospheric-circulation-measured-first-time-0828

 14. eon

  Man kan fråga sig hur vanligt denna sortens slarvfel är inom ”klimatvetenskapen”.
  Media är snabba med att springa med en ”bra” story om den skapar katastrofrubriker och bekräftar allmänhetens och mediabranchens förutsattade meningar, att riskera ta luften ur den genom att hitta uppenbara felaktigheter med journalistiskt grävande är inte kompatibelt med aktivist-journalistik.

 15. Håkan Bergman

  Björn #12

  ”Om vi hypotetiskt skulle ställa alla mätstationer på landsbygden på en, säg 100 kvadratmeter stor tjock svart platta, skulle vi sannolikt få samma temperaturökning som motsvarar städernas”

  Det är just precis vad man gör när man använder flygplatser för temperaturdata.

 16. Sören G

  Och allmänheten blir hela tiden itutade att extrema väderhändelser ökar p.g.a. våra koldioxidutsläpp. Ovanliga väderhändelser påstås vara klimatförändringar. Folk vet inte skillnaden mellan väder och klimat.
  SMHI bidrar själv till att underblåsa denna förvirring då man på sin hemsida har en länk ”Bli vår nästa klimatobservatör”.
  Klimat kan inte observera bara väder kan. Klimat beräknas ur medelvärden för minst en 30-årsperiod.

 17. Christer Löfström

  Lindzen-föreläsningen på GWPF

  Jag har sänt den i gemensamt mail till Peter Fellman Di, Magnus Dalhammar Investor o Bettina Kashefi på SN.

  För 15 år sedan försökte jag övertyga SNS förlag att ge ut en svensk översättning av Taken By Storm av Christoffer Essex o Ross McKitrick. Båda nu på GWPF
  SNS lånade mitt ex, som jag fått av Essex, för utlåtande av Marian Radetzki. MR avvisade förslaget då han ansåg boken arrogant.

  Jag upprepar det jag gjort så många gånger. Svenskt Näringslivet använder klimathot som motiv för satsning på ny kärnkraft.

  Kommentaren modererad

 18. Roland Salomonsson

  Utomordentlig redogörelse!

  All data långsiktigt pekar ju mot en långsam avkylning. Naturen bevisar detta genom att nordgränserna för naturlig förökning av de flesta arter sakta flyttats söderut, för några enbart med några 10-tal mil men för andra arter 100-150 mil. Även bergens växtlighet flyttar ”nedåt”. Eftersom mätningar kan manipuleras/justeras, så är de aldrig i klimatsammanhang pålitliga.
  Det enda som kan hejda växtlighetens retardation, tills nästa istid blir verklig, är ÖKAD CO2 i atmosfären. På köpet skulle troligen öknar övergå i stäpp och stäpper beskogas samt tundror beskogas. Win för jordens befolkningar!

 19. Ingemar Nordin

  Christer L #17,

  ”Svenskt Näringslivet använder klimathot som motiv för satsning på ny kärnkraft.”

  Har du någon källa på det? Om så vore så har de ju misslyckats kapitalt. Troligen så vågar inte Näringslivet gå emot den rådande politiska klimatdoktrinen. Dessutom så är det flera näringar inom energi- och transportsektorn som håvar in en massa statliga subventioner genom att spela med.

  Roland S #18,

  ”Även bergens växtlighet flyttar ”nedåt””
  Källa på det? Om du fråga Leif Kullman så håller han inte med. Trädgränsen flyttar uppåt. Senaste upptäckten var ju världens äldsta tallkotte som legat begravd under en glaciär sedan 11 000 år. Dvs, det blev först kallare, och nu har det blivit varmare under 1900-talet igen.

  https://www.researchgate.net/publication/324991910_Further_Details_on_Holocene_Treeline_GlacierIce_Patch_and_Climate_History_in_Swedish_Lapland

 20. Sören G

  #19
  Har kotten varit kontinuerligt begravd i 11 000 år? Som jag förstår så var glaciärerna borta under det holocenska optimat. Hur gammal var kotten? Begravdes den inte under isen när det blev kallare för 5 000 år sedan? Glaciärerna växte under kallperioderna och drog sig tillbaka under er de varmare perioderna t.ex. den Medeltida. Och växte igen under Lilla Istiden då byar i alperna krossades under den framträngande isen.

 21. Argus

  @#17 Christer Löfström
  Du refererar rätt ofta till Svenskt Näringsliv och att de propagerar för klimathotandet för att på så sätt lägga grund för kärnkraft. Men Svenskt Näringsliv består väl av personer? Vilka personer anar du är mest pådrivande i detta?

  Apropå Lindzens artikel. Jag läste den också. Kan du tänka dig att den skulle ha effekt om den riktades mot en *lägre* nivå typ mot Sveriges Kommuner och Landsting? Där finns kanske latenta kättare som skulle må bra av moraliskt bistånd…..

 22. L

  #11, du säger att Azorerna är okänsliga för ökad koldioxidhalt för att dom ligger i ett stort hav? Men du förklarar inte (så att jag begriper) varför den ökade koldioxidens påstådda växthuseffekt inte avspeglas alls i temperaturen?

  Sao Miguel har för övrigt olika klimat på norra och södra delen av ön, beroende på att det bildas moln över bergen som ger regn och mer växtlighet på norra sidan. I sammanhanget kan det vara intressant att dom vulkaniska varma källorna sannolikt avger en hel del koldioxid lokalt…

 23. Ulf

  Svar 4

  Det vore ju inte alls bra om UAH var fel då blir det julafton för klimathotarna istället. Har Spencer kommenterat?

 24. tty

  #20

  ”Har kotten varit kontinuerligt begravd i 11 000 år?”

  Nej. Citat från artikeln:

  ”..peat deposits on the open alpine tundra are rare and shallow, with little ability to preserve trees and other macroscopic plant remains from ancient times. Therefore, little has been known about the highest treeline positions and associated plant cover structure during the earliest part of the Holocene. The most promising archives for that purpose are found in glacier cirques and nivation hollows, which were ice free before and became ice covered in accord with the mid-Holocene neoglacial cooling. In many cases, it is quite obvious that the mega fossil tree remnants have been washed out by subglacial meltwater streams from primary growing sites higher upslope. Some exceptional outlying records of 500-700m support an even higher elevational origin as a more general pattern.”

 25. Håkan Bergman

  L #22

  Vatten har mycket större termisk tröghet är luft och styr därför temperaturen på Azorerna. Sen fungerar inte CO2 som dom flesta tror, eventuella lokala variationer spelar ingen roll. Lindzens pdf i #1 förklarar bra, en kanske ännu enklare förklaring av just CO2s verkan finns här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/05/29/det-logaritmiska-sambandet/

 26. L

  #25, Länken till Lindzen fungerar inte i mina webläsare och KU-länken säger ingenting om detta?

  Alltså, varför Azorerna inte påverkas av mer växthusgaser? Låter dessutom tvärtom mot när du säger att lokala variationer av CO2 inte spelar någon roll? Jag kan förstå om det har mindre påverkan, men här ser det ut som noll påverkan?

 27. Munin

  IPCC:s temperaturserie och uppgifterna IPCC hävdar utifrån den är nonsens. Klimatforskaren PhD John McLean, som publicerade sin rapport den 8 oktober, visar på att temperaturmätningarna bara hade ca 50 % täckning av jorden år 1906 och att södra halvklotet inte nådde 50 % täckning förrän runt 1950. Det är så dålig täckning att det inte går att räkna ut årliga medeltemperaturer för jorden. För att inte tala om 1800-talets andra hälft då täckningen var ännu lägre. De som håller på och räknar baserat på den databasen måste ha fyllt den med sjuhelsickes massa ”hitte-på” data. Om man känner till att det handlar om så dålig täckning inser man givetvis också att IPCC:s uppgifter om temperaturutveckling inte går att använda. Politiker, journalister, forskare m.fl. bör rygga tillbaka och sluta referera till IPCC:s temperaturuppgifter. De som fortsätter att använda IPCC:s uppgifter, trots att de nu vet hur illa ställt det är med deras temperaturdata, kommer förr eller senare att bli stämplade som fån och hopplösa klimathotsfanatiker.

 28. Robert N.

  # 7 Thorsten Bergqvist

  ”Hur är det med det utbasunerade värmerekordet i Göteborg”?
  Med stationer som den i Göteborg, så borde det bli många värmerekord….

  https://www.google.com/maps/@57.7156429,11.9926898,3a,75y,276.86h,87.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2J2RdAvMU9gijn3z9CBSFQ!2e0!7i13312!8i6656

 29. Johan M

  #11 tty

  Frågan är kanske varför Azorerna inte följer Hadley Centers SST?

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadsst3nh/from:1900

 30. Lars Kamél

  Projektet syftar snarare till att hitta något att rapportera alarmistisk om. Därav följer att inga larmklockor ringde över ganska orimliga resultat. Till synes orimliga resultat kan i och för sig vara korrekta ändå, men då krävs en extra noggrann granskning för att undersöka saken.

 31. Guy

  tty # 9

  Absolut läsvärd. Håller med om att en översatt version vore bra att skicka till valda personer på media och i politiken.

 32. DH

  Det enda som skett är en naturlig process som accelererats.
  Fin chart i länken nedan som visar co2 och temperatur 300k är tillbaka.
  Temperatur följer ej co2 slaviskt.

  Nästa istid närmar sig då solen går å nanar.

  https://suspicious0bservers.org/selections-from-the-1st-ipcc-full-report-wg1/

 33. rale

  DN har fortfarande kvar 3.4°C varmare i Kiruna:

  ”2018-09-25 | av KATARINA LAGERWALL
  Kirunas medeltemperatur ökar mest av Europas städer………..Kiruna toppar listan och har blivit 3,4 grader varmare sedan år 1900. ”

 34. Staffan Lindström

  33…
  SMHI har fortfarande kvar +60,0C som högsta maxtemperatur på Karlstads flygplats igår fredag 2018-10-12 …(!) Ingen asterisk att värdet ligger utanför tidigare kända extremvärden… VÄRMland gör äntligen skäl för namnet… ”The province of the occasional heat bursts” BÄÄ… GISS-station också…

 35. Lars Kamél

  #34: 60 C i Sverige är inte ens möjligt med direkt solljus på termometern en het sommardag. Någon måste ha eldat under termometern. Eller så har den gått sönder.

 36. Thorsten Bergqvist

  #28 Robert N.
  Tack! På radion utropades det ”jublande” såsom en bekräftelse på vad ”alla” vet, nu är det allvar!
  Brukar åtföljas av något liknande ” högst sedan ….” en kommentar som ingen verkar reflektera över. I detta fall hörde jag inte den kommentaren. Antog dock att det var något lurt bakom ”nyheten”, vilket Din bild ger en bra illustration av.
  Vem har en bra översättning av https://www.thegwpf.org/content/uploads/2018/10/Lindzen-2018-GWPF-Lecture.pdf

 37. Mats Zetterberg

  #1 och#9
  En bra och intressant text av Lindzen. Hur får man politiker, journalister och deras experter att ta till sig att något annat än CO2 kan styra klimatet?

 38. Sören G

  Två morgnar i rad hade Kalmar +4 C medan alla andra stationer i södra Sverige låg kring +11. Kanske en slump, men man undrar hur en station kan avvika så mycket i förhållande till andra närliggande. Kalmar ligger vid kusten och man tycker att det inte skulle avvika så mycket och neråt dessutom. Och samma gradtal två morgnar i rad. Har de inte nollställt?

 39. Staffan Lindström

  Vägverkstermosensor? i Ö Perstorp , norra Skåne noterade kl 13:50 +25,1C … vackertvader.se Kommer SMHI godkänna denna notering?? I så fall ffg en högsommartemperatur i oktober Vägverkets station? i Målilla 24,2C SMHI 15:00 24,0C… I morgon sista dagen på värmeböljan Nytt novemberrekord i sikte?

 40. Staffan Lindström

  38 Sören G …
  Kalmar fpl bottnade tom på +3,4C i morse liksom Målilla. Oskarhamn och Hagshult +4,1C i morse.
  Prognoserna : 7-11 grader … I natt natt mot 14:e är prognosen 7-14C i SÖ/NÖ Götaland …

 41. Sören G

  #40
  Det var nog inget konstigt där. Var vinden västlig så var temperaturen inte så mycket påverkad av det fortfarande förhållandevis uppvärmda havet.

 42. Robert N.

  Här, längst upp i Roslagen har vi 16,0 grader klockan 22.30 lördag kväll.
  Inte många sommarkvällar som slår det.
  Dessutom helt stjärnklart.

 43. rale

  #33

  Den 18/10 2018 dyker rättelsen upp i DN om temperaturen i Kiruna. (Liten text nere i kanten):

  ”Rättelse
  Den 25 september publicerade DN en bristfällig artikel om medeltemperaturen i Europas städer. Datakörningen som artikeln bygger på (från journalistnätverket EDJNet) har i efterhand fått mycket kritik och konstaterats ha felaktiga mätmetoder. Flera städer, bland annat Kiruna, har inte alls fått så pass höjda medeltemperaturer sedan 1900-talet som undersökningen och DN:s artikel gjorde gällande.”

  OK! De flesta kan göra fel, men det borde ju vara på sin plats att matcha storleken på orginalartikel (50 gånger(?) större men tydligen borttagen nu?), kanske göra en reflextion om varför temperaturdata kan hanteras så lättvindligt eller, kors i taket, erkänna att jordens senaste uppvärmningen i stället varit måttlig och gynnsam för oss alla.