Jessica Stegrud om energipolitiken

Jessica Stegrud (SD) har varit i farten i riksdagen i debatter om energipolitiken. Här är tre videor på temat. Vi börjar med den senaste:

Hon skriver: ”Mindre än en tusendel av de globala utsläppen kommer från Sverige. Våra skogar tar dessutom upp det mesta av utsläppen (nästan 90%) vilket gör att vi är nära netto noll vad gäller territoriella utsläpp. Sverige minskade tidigt sitt fossilberoende genom att ersätta framför allt olja med kärnkraft. Vi har även en innovativ, effektiv och utsläppssnål industri. Trots att vi i stort sett är klimatneutrala och sedan länge har en nästintill fossilfri elproduktion skapade en uppiskad klimatdebatt snabba förändringar i energipolitiken. Tidigare regeringar stängde ner kärnkraft och inledde en massiv expansion av väderberoende energikällor, framför allt vindkraft. Vindkraft marknadsförs som grön, snabb och billig. Den ska enligt EU och de flesta svenska partier rädda både klimatet och dagens elkris. Men är vindkraften lönsam? Vindkraftsbolag i Sverige uppvisade under åren 2017-2021 låg lönsamhet. Cirka 80 procent av bolagen gick med förlust och övriga hade små vinster. Inget bolag gjorde aktieutdelning. Avskrivningstiderna ligger långt över praxis. Man har byggt in en övervärdering av bolagen och aktiekapitalet är lågt i förhållande till det bokförda värdet. De får statliga kreditgarantier med exceptionellt låga räntekostnader. Risk- och räntekostnader läggs alltså över på skattebetalarna. Majoriteten av dessa bolag ägs dessutom av moderbolag baserade i Kina, Schweiz och Luxemburg. Illavarslande tendenser, och det är det vi satsar vår elförsörjning och välfärd på. Varför påstås intresset att bygga vindkraft vara stort? Vem tjänar på det? Är det elsystemet, skattebetalarna, fiskerinäringen, lokalbefolkningen, samerna, försvaret, sjöfarten eller naturen? Nej, i många fall verkar det snarare vara internationella, oftast anonyma, ägarbolag som trots dålig lönsamhet tjänar på det. Ibland måste elen dumpas utomlands då det är svårt att lagra el som blivit över. Det vi kallar för negativa elpriser. Vi betalar således för att bli av med elen. Är det ett tecken på ett robust och stabilt elsystem? Vad är vinsten? Har vi minskat utsläppen? Har vi förbättrat vår konkurrenskraft? Har vi fått billig el? Alla politiker behöver besvara detta.”

Här är en debatt om socialdemokraternas kärnkraftspolitik, några dagar tidigare:

Hon kommenterar: ”(Jag säger i replikskiftet att S subventionerat in kärnkraft i systemet, men jag menar naturligtvis vindkraft). Jag blev inte särskilt klokare efter att ha debatterat ämnet med den socialdemokratiska riksdagsledamoten Mattias Jonsson. Den enda slutsatsen jag kan dra är att Socialdemokraterna inte är intresserade av planerbar, fossilfri kärnkraft. Det pratas mycket om att det är marknaden som styr investeringar, men det är politiker som skapar själva villkoren. Tidigare regeringar har snedvridit marknaden och subventionerat framför allt vind- och solkraft på olika sätt, och straffat kärnkraften. Det har lett till dagens ohållbara situation där vi växlar mellan effektbrist och total överproduktion. När det blåser för mycket slår branschen ut sig själv. Det finns en labilitet i systemet som inte gynnar den industri som Socialdemokraterna säger sig värna och det slår hårt mot hushållens privatekonomi.

Min kommentar: Det är naturligtvis helt riktigt att det tack vare socialdemokraternas och MPs katastrofala och hastiga nedläggning av Ringhals 1 och 2 (och dessförinnan ytterligare två ) så har vi ett glapp tills nya kärnkraftverk kan komma på plats. Planen från deras håll är naturligtvis att regeringen + SD skall TVINGAS att bygga mer vindkraft. Men som bl.a. Elsa Widding har påpekat så går det att fylla luckan med utnyttjande av effektivare vattenkraft, med utnyttjande av värmekraftsverkens möjlighet att producera el vid sidan om värme, samt kanske även att starta upp fossila kraftverk. Till detta skulle jag vilja lägga att det tydligen inte behövs tio år för att bygga ett kärnkraftsverk utan det finns siffror på att det har byggts och färdigställts kärnkraftsverk inom en 5-årsperiod. Det byggs nu kärnkraft i full fart runt om i världen och byggtekniken finns. Det är bara vi som sölar och vill göra utflykter med ännu mer olönsam vindkraft, vilket också underminerar investeringsviljan i kärnkraft.

Hur som helst. En ny och framstegsvänlig energipolitik – ett ”paradigmskifte” – måste göras tillsammans med andra partier. Helst över blockgränserna. Här kommenterar Jessica samarbetet med Moderaterna:

Hon skriver: ”Klipp från SVT:s dokumentär ”Klimatdemokraterna” där de följde med mig under en period för att studera partiets syn på energi- och klimatpolitiken. I klippet tar jag upp en gammal debattartikel i Svenska Dagbladet där jag kritiserade Moderaternas ”röda linjer” mot Sverigedemokraterna i klimatfrågan. Eftersom Moderaterna hade närmat sig Sverigedemokraterna inom kriminal- och migrationspolitiken ville de på den tiden ha andra skäl till att hålla ett visst avstånd. Jag skrev då att de kommer ”få äta upp” detta inom en snar framtid, precis som de har fått göra i andra frågor. Jag ser ett stegvis närmade redan nu vilket förhoppningsvis kan innebära att regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna skapar en mer sund och realistisk klimat- och energipolitik. Det är helt avgörande för Sveriges framtid. Dokumentären går att se här; https://www.svtplay.se/video/8opY72V/…

Länken till Jessica Stenruds youtubekanal finns här

Helt klart måste M, KD och L sätta sig in i ämnet klimat och energi lite bättre. Låt oss hoppas att inte bara SD och M kan komma fram till en vettig energipolitik, utan också att det andra blocket kan ta sig samman och ge oss lite hopp om en energirik framtid!

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter

  Larmet: Elnäten räcker inte för industrisatsningarna i norr
  Brist på el är ett allvarligt hot mot den planerade industriboomen i norra Sverige. Den varningen utfärdar statliga Svenska kraftnät som uppger att nya analyser visar att trots planerade mångmiljardinvesteringar i stamnätet så kommer de långtifrån att räcka för att möta industrins snabbt växande effektbehov.

  Detta visste man för 10 år sedan och skulle redan då lagt dessa svulstiga projekt i malpåse. Sveriges politiker har inte kyssnat på vetenskapen de sista 40 åren när det gäller energifrågor, det är PROBLEMET.

 2. Lasse

  Det finns mycket att säga om den el-politik som de rödgröna genomförde.
  Samtidigt som de ville se en utbyggd användning för att rädda klimatet ströp de tillgången på planerbar kraft.
  Ändå har vi överskott av el idag.
  Snart kanske också överskott av billig el.
  Då aviserar elnätsbolagen att ledningsnätet måste byggas ut och att det kommer att leda till dyrare el och större utbyte med de länder där elen inte räcker till, Tyskland och Danmark. Detta för att deras vindkraft skall kunna få större uppbackning av planerbar produktion.
  Allt för att minska kolanvändningen i elproduktionen.
  Sen kommer Hybrit.. El ände!

 3. Ivar Andersson

  Från dagens tidning
  ”Elförbrukningen i Norrland måste regleras, enligt Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på statliga Svenska kraftnät. Annars hotar överbelastning när stora nya industriinvesteringar drar igång, varnar han i ett pressmeddelande.”
  Hur går det med Hybrit och H2GS?

 4. Hans H

  ”Våra skogar tar upp 90 % av utsläppen”.

  Låt oss reda ut begreppen.

  Skogen binder koldioxid så länge som träden växer. Låter vi gamla träd dö och förmultna återgår de till koldioxid. Tar vi och gör produkter med kortsiktig varaktighet återgår detta uttag med viss fördröjning till koldioxid, vanligen genom förbränning. Viss långsiktig användning kan möjligen hävdas undantas ur återföring till koldioxid om vi sätter en tidshorisont på hundra år. T ex gamla trähus, gamla böcker, gamla möbler. Men det mesta blir rätt snabbt koldioxid igen.

  Om vi däremot ÖKAR den årliga skogstillväxten genom t ex skogsgödsling eller bättre arealskötsel så är ÖKNINGEN något vi i Sverige ska räkna oss tillgodo i koldioxidsammanhang.

  Svensk skogsskötsel har ÖKAT den växande massan framgångsrikt nästan varje år de senaste minst hundra åren. Nu försöker vissa inbilla oss att de vet bättre än de enskilda och företag som lever långsiktigt på skogen och har ett intresse i att ÖKA tillväxten att vi ska tänka om.

  Man måste se helheten. Precis som med människor finns olika tillväxt med ålder. Relativt sig själv är tillväxten för en människa i storlek enorm de första åren. Men störst masstillväxt sker någon gång i tonåren för att senare sakta av och vid hög ålder vanligen faktiskt bli negativ – åldringar magrar.

  Är vi ute efter maximal köttproduktion – tänk djur, inte människor – så finns en optimal slaktålder. Detsamma gäller skogen. De som ur koldioxidsynpunkt säger vi ska låta skogen stå och självdö pratar i nattmössan.

  En helt annan fråga är vilken betydelse gammelskog har för artrikedom. Och naturvärden. Men hur stora arealer ska vi freda? Och HUR ska skogen skötas på de ytor vi inte gör till reservat? Vem ska ersätta skogsägarna för de ytor vi expropierar? Här kan diskussionens vågor bölja! Men man ska komma ihåg att för de arealer vi tar undan från aktiv skogsskötsel UPPHÖR den ökning av totala skogsmassan som skogsägarna bidragit med genom åren och som bland annat yttrar sig i optimal ”slaktålder” och optimal ”nyplantering” (inklusive sortval) samt aktiv skogsgödsling och gallring.

  Däremot kvarstår givetvis den ökande gödsling som luftens ökande koldioxidhalt medfört oavsett vad vi människor gör. Jag önskar bara att debatten blir mer stringent framöver… Men har mina tvivel.

 5. mattias

  #4
  En aspekt där komplexiteten och förståelsen är ofullständig är koldioxidinlagringen i marken: https://www.newscientist.com/article/2376827-underground-fungi-absorb-up-to-a-third-of-our-fossil-fuel-emissions/?fbclid=IwAR1CqZftvoUYo2NNo5H62wLjzP1-SNj209p8oGNOEaMV2PqPq7bQ2jZN-lI

  En annan typ av skogsbruk som alternativ till kalhyggesbruk (blädning etc.) möjliggör fortsatt inlagring via svampar och minskar läckaget betydligt.

 6. L

  Måste koldioxidutsläpp minska till 0 i alla delar. Ska vi ha en viss levnadsstandard så måste vi väl räkna med ett utsläpp och inte räkna på decimalen. Detta jagande blir lite konstigt.

 7. Ann Löfving-Henriksson

  Det finns all anledning att följa och lyssna till Jessica S. Hennes framtoning är mjuk och hon är kunnig, vinner troligen i längden. Kanske en av de få som kan få till stånd en respektfull dialog mellan företrädare för de partier som nu är satta att styra energipolitiken.

 8. Mats Kälvemark

  #3 Ivar A
  Det finns ingen annan rimlig lösning är att stoppa projekten med vätgasstål. Fullt utbyggda påverkar de med IPCC-matematik (TCR 3.0 gr) global temperatur med tre tiotusendels grader fram till år 2100. Går inte att mäta. Verkligheten är ju dessutom att IPCC:s hypoteser om CO2:s klimatpåverkan är falsfierad, bl.a. genom temperaturpauser, snart 9 år globalt och 17 år landtemperatur USA under kontinuerligt stigande atmosfärshalt av CO2. Företagens drivkraft är inte att de vill vara klimathjältar utan att undvika EU:s extrema straffbeskattningar av CO2-utsläpp, som i verkligheten således inte påverkar klimatet. Mycket mer kan tilläggas på temat men allting utmynnar i att Hybrit och H2GS måste stoppas. NU!! Oförmågan att leverera deras omättliga elbehov och ett ledningsnät som inte heller klarar av det leder till katastrof för övriga delar av Sverige. Vi är med ilfart på väg in i en perfekt ”shit-storm” för landet. Och politikerna verkar vara handlingsförlamade marionetter styrda av EU. Hur kan det ha blivit så? Fyra nedlagda KKV är en delorsak och en klimatreligion som är fast förankrad hos svenska media där oliktämkande sstämplas med inkvisitionsliknande metoder.

 9. Göran

  Det finns ingen som vet hur mycket koldioxid som skogen tar upp i Sverige. Påstå en siffra är en bluff eller okunskap om det ska uttryckas snällt.

  Det handlar inte om att ett träd tar upp koldioxid utan om hur en skog är komponerad. Det finns tre sorters skogar vad gäller koldioxid. De som tar upp mer koldioxid än de släpper ut. De som tar upp lika mycket koldioxid som de släpper ut. De som släpper ut mer koldioxid än de tar upp.

  För att veta hur denna fördelning ser ut i Sverige måste man undersöka hur alla skogar är komponerad och göra mätningar. Något sådant som gäller för hela Sverige existerar inte.

 10. Roland Salomonsson

  Appropå skog!

  När det talas skog så verkar tankarna bindas av gran eller invasiva arter t ex contorta. Och att kalhuggning skall vara normalt.

  Sett till naturens behov så är blädningsbruk det optimala och ger 2-4 ggr intäkterna. Olyckligtvis för Sverige, så kom 1752 års eldningsförbu (och ett antal andra förbud) samtidigt som Lilla Istidens tajgabildning i Skandinavien var som intensivast. Det är efter 1752 som granskog breder ut sig och naturen börjar svälta. Tidigare blädades markerna och skogarna markbrändes, vilket inte är något problem när Nordisk Tall resp Ek/Ekblandskog dominerade.
  Förbjud plantering av gran, plantera endast Tall resp Ek/Ekblandskog, börja markbränna igen. Tall/Ek skadas inte av markbrand.

 11. Staffan Lindström

  OT Mea culpa …

  Från Odens kapten…:
  ”Isen som drivit ner från Grönland är till stora delar omöjlig att bryta sig igenom. Denna måste vi hitta
  vägar runt eller rent av flytta, vilket är fullt möjligt det handlar bara om tid. Denna is är betydligt
  tjockare och ligger mellan 1,5-4m och som sagt helt fantastiska vallar (den vitare isen på
  satellitbildens vänstra sida). Med denna tjocklek så betyder det att denna is inte bara av förstaårsis utan både två och flerårig is” VAFALLS? Försvann inte den fleråriga isen när Arktis blev isfritt 2013…?? Olyckskorparna Hugin och MUNIN kretsar runt Oden…

 12. Mats Kälvemark

  #11 Staffan
  Blir väldigt spännande att se hur Svt, Tv4 och andra alarmistiska media rapporterar detta. Erika Bjerström,
  nu vill vi se din vinkling av detta!

 13. Bim

  Ann LH # 7
  Håller helt med dig. Jessica S är väldigt bra att nå fram i debatter och i TV-rutan.
  Hon är som Du säger mjuk i framtoningen och ger ett väldigt förtroendefullt intryck.
  Lätt att lyssna på även i långa monologer.
  Dessutom vet man ju och det hörs, att hon är kunnig i ämnet och även i det politiska spelets sätt att hantera argumentationen.
  Ann, Elsa, Jessica. Tjejer kan!!!

 14. Mats Kälvemark

  #9 Göran
  Du får väl ge dig på Naturvårsverket och försöka övertyga dom att du har rätt. Utgångsläget är att du har fel. Skogen är en rejäl kolsänka enligt deras redovisning.
  Se:
  https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/sveriges-utslapp-och-upptag-av-vaxthusgaser/

 15. ”Våra skogar tar dessutom upp det mesta av utsläppen (nästan 90%) ”

  Lägg till våra vattendrag som tar med sig 20-40 gr karbonater/m3 X alla m3 så är vi netto + och lite till.

  Men frågan är icke relevant eftersom CO2 inte driver tempen.

 16. Roland

  OT
  Stort strömavbrott i Skellefteå kommun. 45 tusen drabbade. Kan det vara Vindkraften det beror på ?

 17. Anders

  Halli, hallå! Vet någon om Jessica Stegrud offentligt tagit sin karismatiska kompetenta medkrigare Elsa Widding i försvar mot påhoppen från Liberalerna? Tycker detta bör undersökas innan denna ”mjuka” riksdagskvinna höjs till skyarna…

  PS. Det senaste podavsnittet de gjorde tillsammans var 2023-03-12. DS.

 18. TorbjörnR

  #17 Anders

  Jessica har bla på live Stream tagit Elsa i försvar men kanske inte riktigt så kraftfullt som vi skulle önska.

  Dock Jessica är en av de absolut bästa i riksdagen så hon är väl värd att lyssna på!

 19. Hans H

  #5 Mattias

  Håller helt med dig, skogen inkluderar marken under! (Gäller även andra former av växtlighet som åkerbruk och betesmark)

  Men observera: det är INTE storleken som sådan utan FÖRÄNDRINGEN som ser på sikt och i genomsnitt för Sveriges skog! En kolinlagring i marken kan gå åt andra hållet också.

 20. Hans H

  #9 Göran

  ”Det finns ingen som vet hur mycket koldioxid våra skogar tar upp”.

  Det finns inte heller någon som vet hur mycket koldioxid som bildas i våra skogar vid förmultning. Den del som tas bort och blir produkter innan de i nästa led ska räknas som ”koldioxidåterbildare med fördröjd utlösning” (ursäkta mig…) har vi siffermässigt bättre koll på. Dock ska vi notera att Sverige är stor exportör av skogsprodukter så en icke oväsentlig del av denna koldioxidbildning sker utomlands! Sveriges balans till fromma

  Sen är det också behov av att väva in det Roland Salomonsson tar upp i #10, hur sättet bedriva skogsbruket påverkar koldioxidbudgeten. Och då ta med det #5 mattias tar upp, växtligheten i marken. Och se det på tillräckligt lång sikt – vad händer i marken vid kalhygge innan skog åter blivit rätt hög? Vi har kanske haft för stort fokus på trädmassan?

  Och hela tiden minnas att det är förändringen i det hela är från år, inte hur mycket koldioxid skogen i visst ögonblick tar upp som är intressant!

 21. Anders

  #18 TorbjörnR. Kan Du vara snäll att länka till detta försvar?

 22. TorbjörnR

  #21 Anders
  Har inte riktigt koll. Hon lägger upp på youtube och om du söker där och hittar en live Stream veckan efter så är det säkert där.
  Kan hittas på FB också.
  Kan vara denna.

  https://fb.watch/l0AuTcw0ef/

 23. Anders

  #22 TorbjörnR. Tack!

 24. Anders #17,,
  Så vitt jag vet så finns inge SD:are som skulle stå bakom påhoppen på Elsa. Även partiledaren har ju klart och tydlig tagit avstånd från påhoppen från L. Tvärt om menade han att de bryter mot Tidöavtalet.

  När det gäller sakfrågorna om energi och klimat så är nog Elsa och Jessica helt eniga. Däremot så tycker nog Jessika att Elsa inte borde bli politisk vilde.

 25. Lars Cornell

  #24 Ingemar. Det tror jag också.
  Får händelserna klinga av litet, KU-anmälan bli behandlad och rivaliteten med Martin Kinnunen hanteras bättre kan Elsa nog komma att återvända till SD.

  Jag anser att man här kan se en tydlig maktkamp inom SD som Åkesson hitintills hanterat taffligt, trots lång erfarenhet är han ovan vid den situationen. SD behöver Elsa i nästa valomgång men Elsa behöver inte SD.

  L kommer att åka ur i nästa val. Nils Persson utbildningsråd höll i spiken och Johan Pehrsson partiledare i hammaren när de satte spiken i kistan. Då måste SD och M och KD (som nog kommer att hålla sig kvar) växa lika mycket som de tappar med L. Då behöver de Elsa W:

 26. Hans H

  Elsa begick ett nybörjarmisstag.

  Hon åkte på en konferens som behandlade kritik mot covidvaccinerna.
  Dessa är POPULÄRA hos en majoritet av svenskarna.

  Och att FN skulle vara del av någon sorts världskonapiration finns ingen möjlighet driva politiskt i Sverige av idag.

  Åkesson sa uttryckligen i SVT att Elsa gjorde fel som åkte på konferensen Men att han stöder hennes klimatpolitik. Och att han ogillade att hon blev vilde

 27. Anders

  #24-26. Bra analyser gott folk! Jag tycker också att Elsa ska återgå till att fokusera på KLIMAT och ENERGI. Det räcker mer än väl och f f a; det var dessa ämnen hon valdes in av väldigt många för att driva!

  Elsa borde kanske ”pudla” och be om ursäkt för konferensbesöket? SD med Jimmie i spetsen borde dock, å sin sida, inte låta Kinnunen stå kvar i orubbst bo som om Elsa (och Jessica) inte existerade.

 28. Lars Cornell

  #26 H.H. ”Åkesson sa uttryckligen …”
  Ja, men det var efter flera dagar och då var det för sent.

  Anders om ’pudla’. Menar du att hon skall återkalla sin KU-anmälan? Bestämt NEJ. Sådana skall vi inte ha i riksdagen.

 29. Ann Löfving-Henriksson

  #4 m.fl. Hans H., Du utvidgade CO2-debatten till fler kretslopp än bara atmosfären kontra växtligheten och vad som binds i trä.
  En fråga som sällan debatteras är hur mycket av växternas underjordiska delar som på ett eller annat sätt blir kvar i jorden, dvs hur ökad CO2-halt påverkar markens kolhalt. Har det gjorts vettiga beräkningar på om Sveriges jordar numera innehåller mer eller mindre kol än t.ex. för 50, 100 och 200 år sedan?

 30. iHans H

  #29 Ann L-H

  Vet inte svaret på din fråga, men den är synnerligen berättigad!

  Och belyser samtidigt indirekt just det som är poängen med mitt inlägg genom att du använder ordet kretslopp och ett mångårigt perspektiv.

  Ska vi i Sverige på något vis räkna oss skogen TILLGODO i något slags koldioxidbudget för landet är det ENBART ökningen i växtmassan i summan av Sveriges skogar plus ÖKNINGEN i de markbundna kolföreningarna som #4 Mattias drog in i bilden minskat med (den sannolikt motsvarande) ÖKNINGEN av det som genom förmultning/förbränning återgår till koldioxid som ska räknas med

  Den absoluta nivån är inget att fixera sig vid. Vilket tyvärr ofta görs. Även här på KU av enstaka inlägg att döma.

  För övrigt anser jag hela frågan tämligen ointressant. Fokus bör ligga på att bygga upp ett bra energisystem genom en utbyggnad av kärnkraften.

 31. erik nilsson

  Om vi till skogen räknar myrar o mossar då kan vi ha ett betydande
  CO2 upptag , tillväxten är 1mm/år (Nerike)

  15% av sveriges yta består av sådan mark

  Torv innehåller ca 6% Kol

  Sifrorna här är tagna ur minnet så ni får gärna rätta mig.

 32. Thorsten Bergqvist

  För mig verkar det som om alla accepterar att klimatet (och vädret?) styrs av CO2 halten.
  Är det ett konstaterat faktum?
  Om bevis funnes att det är temperaturen som driver CO2 halten, skulle allt som emanerar ur skräcken för CO2 kunna läggas ned!
  En vetenskaplig artikel i en vetenskaplig tidskrift hävdar detta.
  Men ingen har kommenterat och bekräftat den forskning som visar på detta.

 33. Lars Cornell

  #32 Thorsten B. Om klimatvetenskapen är flertalet som debatterar här tämligen eniga. De/vi utgår från IPCC-WG1 och det gör det mesta av den vetenskapliga debatten här. Således TCR=ca 1,8, scenario RCP4,5 och < en grad varmare de närmsta 100 åren samt ca en halv meter havshöjning.

  Men det mesta av debatten handlar, ofta underförstått, om klimatpolitiken och då är utgångspunkten IPCC-SPM samt regeringens, EUs och FNs klimatpolitik. Det innebär ECR=4, det omöjliga scenariot RCP8,5 och havshöjning 1 – 7 m. Det innebär att hela jordens befolkning skall följa den ekonomiskt omöjliga parisöverenskommelsen trots att befolkningsmässigt mer än hälften av jordens länder inte står bakom den överenskommelsen.

  Det innebär även en jakt på temperaturhöjning 1,5 grader (vi är där nu) som FN-chefen tycker skulle vara skönt i stället för 2,0 (0,5 grader från nu) som skulle få oss att bli stekta (citat från FN-chefen) och mänskligheten att dö ut. Det innebär underförstått att det står i människans makt att kontrollera jordens temperatur så mycket. Flertalet vetenskapsmän inser att det är både omöjligt och oönskat på grund av negativa konsekvenser.

 34. Ann Löfving-Henriksson

  # 32 Thorsten B. För min del har paleoklimatologin visat att atmosfärens CO2-halt inte styrt klimatförändringarna historiskt sett och varför skulle den låga halten just nu styra och ställa.
  Dessutom har ju Happer m.fl. kunnat visa varför. Grunden är att en fördubbling av halten allt annat lika ger en uppvärmningen av storleksordningen 1 grad C. globalt sett och det viktigaste av allt hur lång tid beräknas det ta innan mänskligheten och naturen skulle kunna åstadkomma denna fördubbling. Här måste man nog räkna i sekel eller sekler. Den hotfulla uppvärmningen kräver förstärkningssystem som ännu i huvudsak lyser med sin frånvaro.
  Detta är nog ingen nyhet för flertalet här så jag undrar var Du har fått Ditt påstående om motsatsen från.

 35. #32 Thorsten Bergqvist

  Se min kommentar här: https://klimatupplysningen.se/konsumentverket-och-vindkraften/#comment-439892