IPCCs kardinalfel

TitelfigSå här nära årsslutet kanske det passar att ’räkna upp’ några av de viktiga svagheterna i IPCCs påstått vetenskapliga “bevisföring”. Den som påstås visa att jordens klimat är på väg mot en förödande temperaturökning och att den är orsakad av människornas fossilanvändning. Det blir “min” lista – preliminär, ofullständig och utan genomtänkt ranking – men med övertygelse. Det är endast korta resonemang, och jag har också utelämnat referenser. Den som är intresserad kan välja nyckelord och söka på KU – eller givetvis på Google.

Det är IPCC och dess långa svans av forskare, tjänstemän och politiker avlönade med offentliga drivmedel, och dessutom verkar för än dyrare åtgärder, som har bevisbördan. Vi s k skeptiker, behöver inte ens presentera alternativa hypoteser – det räcker att identifiera svagheter och felaktigheter i IPCCs påståenden. Likväl kan och bör vi påpeka alternativa förklaringar till de ändringar i klimatet som ständigt pågår.

Den postmoderna synen på sanning eller “vetenskapens ståndpunkt “, är att den är en social konstruktion och till syvende och sist en maktfråga. Ingemar Nordin beskrev det utförligare i söndags. Jag måste motvilligt erkänna att i nuläget så har utvecklingen inom klimatveten- skapen givit postmodernisterna ett trumfkort. Med häpnadsväckande framgång har en järntriangeln av vetenskapsmän, mediaelit och politiker proklamerat AGW-hypotesen som vetenskapligt bevisad. Det är den sorgliga orsaken till att KU finns och behövs.

Därmed över till listan:

1   De naturliga variationerna underskattade

Denna invändning är “bred”: Det finns många olika naturliga orsaker, som i både kort                och långt perspektiv har påverkat jordens klimat betydligt mer vad som skett sedan industrialiseringen inleddes. Jordaxelns lutning mot, och jordens bana runt, solen är erkända faktorer. När det gäller molnigheten, solfläckarna, havsströmmarna och växthusgaserna inklusive vattenångan, är kunskapsläget mycket sämre. Dessa delmekanismer har diskuterats i många KU-inlägg. En genomgående kritk mot IPCCs slutsatser är att de underskattar de naturliga faktorerna och överdriver inverkan av den antropogena koldioxiden. Dessa två faktorer förklarar också varför klimatmodellerna, GCM och CMIP, systematiskt har överskattat temperaturökningen när de testats mot den okända framtiden. Tack vare alla parametrar har det i efterhand gått bra att justera till verkligheten.

2            Luftfuktigheten har inte ökat

IPCCs modeller ger CO2 en förstärkt växthuseffekt genom att förutsätta                                     en ökande halt av vattenånga i atmosfären. Vattenångan, som är den starkaste                         växthusgasen, behandlas som en återkoppling, och därigenom fås också en förhöjd klimatkänslighet. Det innebär att den måttliga ökningen av lufttemperaturen skall ske           samtidigt med en ökande absolut luftfuktighet i atmosfären. Det är inte utan problem att bestämma globala medelvärden på luftfuktigheten, men radiosond- och satellitdata har visat att den inte ökat enligt modellerna. Diagrammen nedan visar TPW, dvs totala vattenmängd i mm vattenpelare/m3. De är från ett gästinlägg på WUWT som citerar från ett arbete av Vonder Haar (2012, länk).

Fig 2De två övre i färg är medelvärden för januari och juli år 2009 som funktion av latitud. Det illustrerar hur området mellan vändkretsarna dominerar luftfuktigheten. Det nedre diagrammet över globala månads­medel­värden 1988-2010 visar en årlig variation i intervallet 22-28 mm, men ingen ökningstrend under denna period med en mätbar global temperaturökning. GCM-modellerna förutsätter en sådan trend, som alltså inte har observerats i verkligheten.

3   Signaturproblemet

Detta avser atmosfärens hur temperaturökningen varierar med höjden över havet. Det är alltså inte frågan om temperaturen, utan hur mycket den ökar per tidsenhet. Den övre figuren visar GHG-beräknad temperaturökning 1958-99 som funktion av latitud och höjd över havet. Det mörkröda området mellan vändkretsarna på ca 10 km:s höjd är “signaturen” som beräknats med samtliga de drivkrafter GHG-modellerna inkluderar.Fig 3Nästa diagram är motsvarande mätresultat som erhållits med mätningar från ballonger med radiosonder. I detta fall är temperaturskalan oC/decennium.

Fig 4   Det är uppenbart att beräkningarnas signatur saknas helt i mätningarna. Det är slående att båda dessa figurer är hämtade från IPCCs slutrapport AR 4 från år 2007. Detta tydliga bevis för att GCM-modellerna inte återger det verkliga förloppet har blivit mycket omdiskuterat. De mest hängivna modellanhängarna har argumenterat för att höghöjdsmätningarna är felaktiga. En skeptiker som Richard Lindzen har påpekat att det snarare är temperatur- mätningarna vid jordytan som överdrivit ökningen. Skillnaden mellan de båda figurerna är likväl ett uppenbart exempel på AGW-hypotesens ofullkomlighet.

4 Hockeyklubban

   Det är med viss tvekan som jag inkluderar hockeyklubban i denna lista. AGW-hypotesen skulle kunna vara riktig utan denna överdrivna och felaktiga illustration av temperaturhöjningen sedan 1000-talet. Om IPCC-sidan hade accepterat McIntyres and R. McKitricks tydliga bevis för att Manns data och metodik varit felaktiga, så skulle det hela kunnat reduceras till en måttlig pinsamhet. Man har istället fastnat i en berättelse enligt vilken den medeltida värmeperioden och den lilla istiden endast varit regionala vädervariationer, och att “klubbans” raka skaft i huvudsak riktigt. Narrativet att just de senaste 150 årens temperaturhöjning varit unikt hög och snabb, har ansetts så viktigt i marknadsföringen att vetenskapen avpolleterats. Därför hamnar klubban på listan!

     5 Isborrhålens koldioxidhalt lägre än atmosfärens

         Den nära nog konstanta CO2-halten i atmosfären under 1800-talet, 280 ppm, har varit en viktig del av budskapet att det är människans fossilbruk som är den dominerande orsaken till att att den nu har ökat till ca 400 ppm. Det finns emellertid viktiga invändningar mot denna historieskrivning. De gamla värdena från 1800-talet är enbart baserade på luft som inneslutits i polarisar, i vilka man långt senare borrat ur isproppar. Inneslutningens djup är ett approximativt mått på åldern, men tidsupplösningen är i bästa fall 100 år. Endast ett urval av låga borrhålsvärdena användes, likväl krävde “skarvningen” till moderna Manua Loa-värden fr o m 1954 ett skift på 73 år. Det är troligt att halterna av CO2 är systematiskt för låga, ty denna gas löser sig lätt i vatten och diffunderar vidare. IPCC har uteslutit de kemiska mätvärden som gjordes under 1800-talet. Dessa är inte problemfria, men omfattande kritik av Zbigniew Jaworowski m fl har blottlagt att också isdata har problem, som inte gör valet av dessa självklart.

6 Felaktigheter i IPCC kolcykel

         Även i dagens industrialiserade värld är den fossila andelen av de totala kolflödena mellan hav, biosfär och atmosfär klart lägre än 10 %. Det är därför äventyrligt av IPCC att envist hävda att just det fossila bidraget är den dominerande orsaken till dagens högre halt. Det finns åtskilliga skeptiker som accepterar detta, men också andra som med mätningar och modeller anser sig ha visat att IPCCs kolcykel är felaktig. Den baseras på en antagen jämvikt mellan de naturliga flödena före industrialismen – en sorts Gaia-ideologi – på kollisionskurs med den icke-jämvikt vi vet gäller för klimatsystemet I sin helhet. Noggranna isotopmätningar bekräftar att uppehållstiden för CO2 i atmosfären snarare är 10 än 200 år. Med denna kortare uppehållstid förklarar fossiltillskottet endast mindre än halva ökningen i atmosfären. Om så är fallet blir nedskärningar i fossilanvändningen meningslösa – det är den politiska dynamiten i denna punkt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. A.A

  Det finns koldioxidmätningar från 1800-talets slut där koldioxidhalten varit under 300 ppm. Det är värden som inte varit i närheten av att mätas upp efter 1950.

  Om tillskottet av koldioxid till atmosfären under 150 års tid varit högre än vad som upptas så är det väl naturligt att koldioxidhalten ökar.

  Sedan mätningarna på Mauna Loa har koldioxidhalten i atmosfären ökat varje år. Utsläppen från fossil förbränning har varit ungefär dubbelt så stor som mängden har ökat i atmosfären.

  Att mängden koldioxid i atmosfären har ökat är uppmätt på många olika sätt. Det är också märkbart att utsläppen av koldioxid från fossil förbränning varit mycket högre än halten i atmosfären ökat.

 2. A. A. 9:08
  Hurså? Är det något i din kommentar som är en invändning mot pkt 6? Jag bestrider inte att
  CO2-halten i atmosfären har ökat.
  /C-G

 3. Lasse

  Bra sammanställning.
  Det är tydligt att vi ännu är noviser när det gäller att förstå komplexa samband.
  Vilket bör ge underlag till skepticism och kritiskt tänkande.
  Vi har rapport om att 2014 blir varmaste året, varmare än 1934 som var varmast fram tills nu.
  Är detta ett observandum eller ett bevis?
  WUWT har ett inlägg om Grönlands isar som kan vara på väg återbildas. Det finns hopp om framtiden!
  I alla fall om vänstern får styra
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gata-hur-hogerpolitik-ska-losa-klimatfragan_4219543.svd

 4. Lasse 09:37
  Långt ifrån fullständig sammanställning, men jag tyckte 6 pkt:r kunde vara lagom för att pigga upp ett nyårskalas.
  ”Varmaste året” i Sverige är absolut inte bevis för något. Skillnaden mot 1934 är väl inom felgränserna. Magnus C behärskar det – jag ser fram emot en kommentar från honom.
  /C-G

 5. Mikael W.

  Bra jobbat C-G!
  Det finns många hål i deras teori. Ökad värme leder till mera C02 i luften och inte tvärtom. Mängden C02 i luften är dessutom för liten för att kunna ha någon drastisk effekt. Sedan har IPCC:s lakejers larmande alltid visat sig vara helt fel ute. Antalet orkaner, försurning av haven, artdöd…
  Här kommer ett motbevis bland tusentals andra:
  http://wattsupwiththat.com/2014/12/29/despite-posited-threats-of-extinctions-caused-by-global-warming-221-new-species-described-by-the-california-academy-of-sciences-in-2014/

 6. Lasse

  C-G Jag tror SMHI kommer med en uppdatering även på antalet soltimmar oxå. Där finns nog en förklaring till värmen. Trenden där är tydlig. Sen 1983 så har trenden varit i ökande.
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/solstralning-i-sverige-sedan-1983-1.8243

 7. Olle R

  Klimatskeptikernas kardinalfel är nog att påstå att IPCC har bevisbördan. Därmed underkänner man försiktighetsprincipen, en av de principer som världens länder enades om i Rio 1992. Om det finns en vetenskapligt grundad misstanke att en mänsklig aktivitet kan orsaka miljöeffekter, ska man vara restriktiv med denna, tills det klarlagts hur stora riskerna är för hälsa och miljö, och man har en klar bild av cost/benefit för den aktuella aktiviteten.
  ( andra viktiga principer i Riodeklarationen är substitutionsprincipen och polluter-pays-principle)
  I alla fall, jag har sett att vissa Stockholmsinitiativare tycker att försiktighetsprincipen är korkad, en åsikt som de i så fall delar med multinationella kemiföretag och dyl som huvudsakligen har kortsiktiga vinstintressen som drivkraft.
  Försiktighetsprincipen är dock en självklarhet i läkemedelsindustrin, och om man ska vara en konsekvent och rakryggad försiktighetsprincips-förnekare bör man givetvis förespråka att läkemedelsföretagen ska få sälja mediciner otestade och att dessa ska betraktas som ofarliga tills myndigheterna har bevisat motsatsen.

 8. Thomas P

  Så var det dags för den gamla vanliga leken om att andra sidan har hela bevisbördan, vilket är extra bekvämt eftersom det inte finns några bevis inom vetenskapen. Det är en orimlig utgångspunkt. Det handlar om ”balance of evidence”: att värdera de risker som finns med att kraftigt öka koncentrationen av den mest betydelsefulla växthusgasen. Inte att skaffa ”bevis” för vare sig att det är farligt eller ofarligt utan att väga de argument som finns för och emot. Men på den punkten passar Ribbing när han säger att han inte har någon skyldighet att presentera sådana.

 9. Bra att du gjorde reservationen ang Manns hockeyklubba (inkl efterföljarna). Precis som du säger är den mer en indicium över en dåligt fungerande process, obefintlig kvalitetskontroll och ännu sämre korrigeringsmekanismer. Önskan att vilja försvara denna men än mer av samma är väldigt avslöjande för IPCC och dess inre krets. (Men i sig falsifierar inte undermålig forskning, eller tom forskningsfusk, AGW-hypotesen)

  Däremot är det inte McI&McK som ’bevisat’ detta. De har enbart fokuserat på en liten (men iofs avslöjande, och viktig) del, nämligen statistikbehandlingen. Det var dock långt ifrån det enda problemet med Manns klubba. Det riktigt graverande är ju hur han både valde och valde bort olika proxyserier, samt behandlingen av dessa, i syfte att få det resultat han ville. (Och den kritiken har kommit från många håll, och eg redan innan MBH). De olika instanserna av ’hide the decline’ är bara ytterligare en tydlig indikator på att det inte handlar om att söka finna ny/bättre kunskap.

  Vad McIntyre däremot har gjort, främst därefter, är att lysa ett starkt ljus på hela paleo-området och hur alla dessa proxy-serier och rekonstruktioner försöker måla upp en bild som visar mer/annat än där finns sakligt stöd för. Vilket tyvärr är en svidande vidräkning för hela fältet, inte bara Mann. Och alltså ännu en gång en stark indikator på att allt inte står rätt till där.

 10. Olle R

  ’Förssiktighetsprinicipen’ är en retorisk fint, en floskel och ett politiskt redskap för nästan vilken agenda som helst. Den är väsentligen meningslös, och det räcker med att använda den på sig själv och dess bruk för att detta skall klargöras tydligt.

  Vidare, allt du tar upp handlar om ren politik. Dvs har noll med sk klimatforskning (eller ens IPCC:s version av sådan) att göra. Även dina slagordsliknande drapor mot slutet är just den sortens agitation man förväntar sig från den vänsteraktivister som (helt okunnigt men reservationslöst) hakat på tåget om ’klimathotet’ och äntligen tyckt sig finna en ny förevänding för precis samma gamla unkna agendor ..

  Din liknelse med ’läkemedel’ tex är totalt nonsens, och jag har aldrig sett någon framföra ngt som kommer i närheten av den halmgubben.

  Thomas P försöker med sin vanlig förvillar-taktik, larviga ordlekar. Men vidgår implicit också att det handlar om politik och inte vetenskap (’balance of evidence’).

  För en aktivist är detta kanske den naturliga reträttpositionen, efter att man under mer än decenniet basunerat ut floskler som ’världens bästa forskare och forskning’, ’science is settled’, konsensus bland si och så många (även ’organisationer’!), 97% osv …

  När allt detta 1½ decennium senare forfarande inte lyckats komma med några reala framsteg alls (i ’klimatforskningen’ och hur klimatet fungerar) behöver man förstås ompositionera sin agenda.

  Men rörande hans avslutande ”att väga de argument som finns för och emot” är det ju totalt nattsvart varenda gång man frågar en enda av de oräkneliga klimathotsanhängarna om vad de vill åstadkomma, hur och med vilka medel, och vad de isf med dessa skulle kunna få för effekt (på det ’problem’ de alla säger sig vara så ’engagerade’ för).

  Som följdfråga skulle man ju sen kunna fråga dem, hur mycket skada ( appropå ’försiktihetsprincipen’) deras önskade ätgärder skulle vålla, och även vilka andra reella (dvs lösbara) problem de menar man skall avstå från att hantera i stället … Men det skulle ju förutsätta att de lämnade ngt meningsfullt svar på den föregående frågan. Istället för som nu bara hysteriskt skrän och alla vill ha mer och en bit av kakan.

 11. Olof R 11:41
  Det är för mig klart att IPCC har bevisbördan när de påstår att vi ”måste” vidtaga åtgärder med anledning av den obevisade och mediahypade AGW-hypotesen.
  Det du skriver om försiktighetsprincipen stärker mina misstankar om godtyckligheten i dess användning. F ö är jag inte medveten om att något möte – Rio eller annanstans – fastslagit försiktighetsprincipens överhöghet över genomtänkta riskbedömningar. Den har däremot nyttjats av klimatpropagandister när de inte kunnat styrka sina hypoteser.
  Du verkar omedveten om vilka lidanden och skador ett framtvingat fossilstopp skulle orsaka. För att nu inte tala om konfliktrisker som dyker upp när rustade nationer misstänker att en grannstat ”smygeldar”. Finns det ingen försiktighetsprincip mot farliga avtal?
  Och varifrån fick du den fåniga analogin med otestade mediciner – inte från något jag skrivit? Försiktighetsprincipen skulle i det fallet kunna användas för att stoppa ALL medicin, ty det går inte att bevisa total frånvaro av biverkningar.
  /C-G

 12. Thomas P 11:41
  ”Balance of evidence” är just vad jag är ute efter, och när nu både verkligheten och (skeptiska) vetenskapliga arbeten dementerat det som påståtts vara farlighetsbevis, inklusive alla rötter till isar, orkaner och havsnivåer då räcker det. Det AGW-motståndare INTE behöver/bör göra är att begära forskningspengar för att snickra ihop en alternativ sammanhängande hypotes.
  När du skriver ”kraftigt öka koncentrationen av den mest betydelsefulla växthusgasen”
  så blir jag undrande. Du kan väl inte mena koldioxid? Vattenångan är den mest betydelsefulla växthusgasen, även om IPCC av olika skäl valt att rubricera den som en återkoppling. Till bilden hör dessutom att dagens CO2-halt inte är unikt hög i ett geologiskt perspektiv.
  /C-G

 13. ThomasJ

  Bra sammanfattning. Tack för den, 🙂 !

  Anser det vara oomkullrunkeligt, att – oavsett vilket tema o/e fråga – gå till basen/basic och där se vad/vilka syften/agendor som driver fram och implementerar allehanda, ofta monstruösa, ’verksamheter’, t.ex. hela IPCC-cirkusen. Dess bas/basic anger att syftet är att bevisa Människans påverkan på temperaturen via sitt användande av [primärt] fossila bränslen. Inget annat. Inget annat alternativ till temperaturvariationerna får därmed över huvud taget ens påtänkas än mindre beröras o/e rapporteras. Detta oxo oavsett hur vetenskapligt korrekt dessa är.

  Således är intet att förvånas över att ’kampen’ är, ser ut och ’utvecklas som den är och gör.

  Gott Nytt År till Er Alla!

  Mvh/TJ

 14. L-E Magnusson

  Fattar inte varför jag halkar in på denna eländiga sida gång efter annan. Antagligen i jakten på personen bakom en tramsig rabiat insändare på ledarsida i någon av våra större tidningar där denna orerat svävande och osakligt som i anklagande ordalag attackerat någon vindkraftssatsning eller solpark ute i landet. I mina ögon upptas denna tragiska samling som utgör sitens moderatorer och skribenter av en hoper lugubra, av varierande kvalitet, akademiska föredettingar som inte lyckats erövra någon emeritus titel eller annan reträttpost på något litet universitet eller högskola ute i landet . Kanske därav bitterheten? Något som förundrar mig är hur denna sida kunnat finansieras.
  C-G Rs nedmontering av IPCCs sammanställning liknar mest litteraturprofessorns utpekande av grammatiska petitesser för ett litterärt verks brist på ackuratess och oförvitlighet.
  # Att peka på den naturliga variationens osäkerhet är tandlöst. Det finns ingen möjlighet studera mätdata för tid som inte kunnat dokumenteras av troglodyter eller utdöda reptiler. Varför dylik kommentar inte säger ett dyft. Goddag yxskaft. Att däremot överblicka de senaste mätdata kan däremot utpeka en möjlig trend.
  # Att göra mätningar på andelen vätska i gasfas i ett slutet kärl bygger på termodynamiska processer, vilket du som fysiker givetvis vet. Förhållandet säger inget om koldioxidens betydelse för gastrycket i det sluta kärlet/läs atmosfären.
  #Inte läst hockeyklubban men antar att det bygget på en teoretisk modell. En modell är lika bra som något antagande att den inte skulle vara korrekt då C-G inte presenterar några motdata som skulle förklara annat.
  #Borrkärnorna. Ja. Det närmaste vi kan komma en verklighet är att göra en skattning. Säkert lika god som vilken annan princip som helst.
  #Men kolcyklen… Eftersom jag antar att inte C-G heller har mätdata för de sista miljarderna års kolförhållande antar jag att även detta antagande är lika god som att påpeka att den skulle vara felaktig. Som sagt C-G kommer inte med några motdata som säger att modellen skulle vara felaktig.

  Finns ingen sak i världen som är så lätt som att säga: Du har fel, Du är dum. Lika infantila angrepp läser jag vecka efter vecka i insändarspalter från Stockholmsinitiativets tillskyndare och sympatisörer. Innehållslöst och osakligt. Utan mätdata eller teori som logiskt eller detaljerat kan bevisa att argumenten som framförs håller. Du har fel Du är dum.

 15. Ingvar

  ThomasJ #13
  Så enkelt är det faktiskt. Nästa steg är:
  – Vad är syftet?

  Olle R #7
  Det har inte slagit dig att försiktighetsprincipen är tveegat svärd. IPCC har inte bevisat att mänskligt utsläpp är det som styr klimatet än mindre bevisat att vi kan påverka klimatet genom att minska på koldioxidutsläppen. Försiktighetsprincipen säger då att vi skall inte lägga miljarder på att lösa ett tvivelaktigt problem med dyra och osäkra metoder

 16. Thomas P

  Ribbing #12 ”och när nu både verkligheten och (skeptiska) vetenskapliga arbeten dementerat det som påståtts vara farlighetsbevis”.

  Så är det inte även om du tror det baserat på att du mest verkar läsa likasinnade bloggar.

  ”När du skriver ”kraftigt öka koncentrationen av den mest betydelsefulla växthusgasen”
  så blir jag undrande”

  Så slarvigt av mig. Jag hade tänkt skriva ”långlivade växthusgasen” för att inte ens den mest illvillige skulle kunna missförstå. Vattenånga rubriceras som återkoppling för att dess livslängd i atmosfären är så kort. Där kommer vi dessutom in på att du skrev ”Noggranna isotopmätningar bekräftar att uppehållstiden för CO2 i atmosfären snarare är 10 än 200 år.” Detta är att klassa som desinformation. Livslängden för en specifik CO2-molekyl i atmosfären är kort, livslängden för en ändring av halten är det inte och det är det senare som är relevant.

  ” Till bilden hör dessutom att dagens CO2-halt inte är unikt hög i ett geologiskt perspektiv.”

  Sant, men vad anser du att det bevisar? Jorden har också varit i det närmaste isfri långa perioder, så vore jag som du skulle jag vara lite försiktig med att dra fram dessa. Någon kan ju börja fundera på vad det säger om framtida havsnivå.

 17. Ingemar Nordin

  L-E Magnusson,

  Med din rabiata spya och överlägsna ton så antar jag att du sitter centralt placerad inom IPCC, eller i någon av dess svenska undergrupper. Det låter så i alla fall.

 18. Sören F

  Det bliver inget enda kardinalfel med en lång lista; egentligen räcker första punkten kompletterad med en utförlig beskrivning av precis _hur_ man kollrar bort den i övergången mellan paleodata (koppling kosmogena isotoper – sekelskalaklimat) och senare tyngdpunkt på högupplöslig modellering _utan_ samma koppling inkorporerad.

 19. A.A

  C-G, 9:13

  Du verkar inte förstå hur koldioxiden i atmosfären fungerar! Om ingen fossil koldioxid tillförs så är det ett jämviktsläge på kring 280 ppm. Om det årligen tillförs 30 miljarder ton koldioxid utöver det som är naturliga kolcykeln så kommer atmosfärens koldioxidhalt att öka till ett nytt jämviktsläge uppstår. Vilken nivå det är verkar inte ens IPCC veta, annat än att den är väsentligt högre än dagens ungefärliga 400 ppm.

 20. Ingvar

  L E Magnusson #14

  >Fattar inte varför jag halkar in på denna eländiga sida gång efter annan.
  Nån defekt?

 21. Slabadang

  Bra sammanställning!

  ”Försiktighetsprincipen” betyder i klartext ”vi har inte en dj… la aning om mänskligt drivna klimatförändringar eller ett enda bevis därför … men vi gillar och är ekonomiskt beroende av tanken på att så är fallet och vill inte att ni ställer de krav som normalt gäller på vetenskapen … utan ger oss makt och stålar i alla fall ”

  Ska vi stoppa in överkastet under madrassen för att minska risken för att det kan ligga ett troll inunder sängen? ”Försiktighetsprincipen” ???

 22. Michael E

  För att få ett perspektiv på CAGW och fram för allt resultaten från GCM tycker jag att man kan använda sig av NOAA’s egna uttalande (http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/bams-sotc/climate-assessment-2008-lo-rez.pdf) (se sid 23);
  ” ”The simulations rule out (at the 95% level) zero trends for intervals of 15 yr or more, suggesting that an observed absence of warming of this duration is needed to create a discrepancy with the expected present-day warming rate.”

  Om man då använder samma definition som Phil Jones använder för signifikans så kan man sluta sig till att;

  För RSS är uppvärmingen inte signifikant de senaste 23 åren.
  För RSS: +0.127 +/-0.134 C/decennium vid 2-sigma nivån sedan 1990

  För UAH är uppvärmingen inte signifikant de senaste 19 åren.
  För UAH: 0.146 +/- 0.170 C/ decennium vid 2-sigma nivån sedan 1994

  För Hadcrut3 är uppvärmingen inte signifikant de senaste 19 åren.
  För Hadcrut3: 0.095 +/- 0.115 C/ decennium vid 2-sigma nivån sedan 1994

  För Hadcrut4 är uppvärmingen inte signifikant de senaste 18 åren.
  För Hadcrut4: 0.095 +/- 0.110 C/ decennium vid 2-sigma nivån sedan 1995

  För GISS är uppvärmingen inte signifikant de senaste 17 åren.
  För GISS: 0.111 +/- 0.122 C/ decennium vid 2-sigma nivån sedan 1996

  Alltså, uppmätta värden i 5 olika temperaturserier visar på ingen signifikant uppvärmning de senaste 17-23 åren. Jämför det med vad GCM under åren simulerat fram *(publicerat på denna och andra siter ett antal gånger) och man kommer snart fram till att vad GCM behöver valideras.

  Fram till dess att de är validerade kan man med försiktighetsprincipen hävda att man bör lägga pengar på att bekämpa fattigdom, malaria och andra sjukdomar, bekämpa analfabetism och satsa på att göra tillgänglig energi billigare. Dessa åtgärder sparar liv och gör att samhällen växer. Varje krona vi spenderar på att minska CO2 utsläpp är potentiellt en krona mindre på åtgärder som vi vet fungerar för att minska lidandet i världen.

 23. Thomas P

  Michael E #22 Här blandar du ihop ”zero trend” med en trend som inte är statistiskt skild från noll. Det är två helt olika saker. Det ena är att man faktiskt mätt upp en nolltrend det andra att man mätt en trend som man inte är helt säker på inte kan vara noll i verkligheten med hänsyn taget till brus.

  Precis som den som vill kan säga att trenden under senaste tiden inte är statistiskt skild från noll kan man säga att den inte är statistiskt skild från IPCC:s prognos, men av någon lustig anledning hör man sällan ”skeptikerna” här tala om det senare.

 24. Stickan no1

  Skrattade gott åt dagens vinterpratare i radions P1 använde ”Krösamajasyndromet” om att skrämmas.

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/479149?programid=2071

  Skrattade ännu mer när jag hittade att sign Labbibia använt det uttrycket redan 2013 här på KU

  ”Labbibia { 10.03.13 at 21:05 }

  Norrmalmstorgsdramat gav oss ”Stockholmssyndromet”

  Klimathotshypen har gett oss ”KrösaMajasyndromet”, dvs vissa människor tolkar in ALLT som händer i väderväg som någon slags bevis på att klimatet är ”i olag”……Stackars satar, de kan inte ha det lätt.”

  http://old.theclimatescam.se/2013/03/10/alarmismtrenden-star-sig/#comment-326439

 25. A.A

  #14

  L-E Magnusson

  Den bästa kommentaren som jag läst på den här bloggen.
  Jag ska i fortsättningen inte spilla min tid på den bloggen.

 26. Slabadang

  En ”Big picture”

  Förekomsten av logik är ingen överflödsföreteelse inom klimathotarskrået. Hur förklarar och formulerar man för någon som är totalt oinsatt om orimligheten i klimathotandet och nollexistensen av de hävdade ”tusentals bevis” som klimathotarna påstår existerar?

  En utgångspunkt är att bara acceptera att det blivit 0.8 C varmare på 150 år. Jag kan också spela med och hävda att människan står för hundra procent av den uppvärmningen. Det är ju vad klimathotarna vill att vi ska tro ?
  Men med den utgångspunkten så stärker vi istället argumenten MOT en hög klimatkänslighet ! Faktum är att vi redan genomfört ”experimentet” till 70-80% av en fördubbling av CO2 sedan 1850 och resultatet är de ynka 0.8 C vi uppmätt. Ger vi människan ansvarig för hälften av uppvärmningen så blir klinatkänsligheten av co2 halten ännu lägre. Så hur de än vrider och vänder sig så talar de emit sig själva baserat på observationer.

  Vidare så är det ju anmärkningsvärt hur LITE havsisar glaciärer minskar under en 150 årig period när tempen stiger med 0.8 C och att det överhuvudtaget inte syns i form av accelererande havsnivåer är ett rent mysterium. Så klimathotarna kan sprattla krumbukta och läsa sina kristallkulor till modeller både upp och ner fram, baklänges eller spegelvänt de har ALLA observationer EMOT sig i alla fall. Med en totalt utebliven uppvärmning under samma 20 åriga period vi släppt ut som mest co2 gör hela alarmismen till rent åtlöje.

  En sund okorrupt hjärna utgår ifrån Occhams rakkniv och nollhypotesen och inser att klimatet alltid förändrats och det finns absolut NADA bevis för att nutidens skulle vara unik eller oöverträffad på något sätt. Alarmister som gömmer sig bakom vetenskapliga titlar förblir aktivister och att vetenskapen inte har en saneringsfunktion som avslöjar dem och kammar ur dem är blysänke för förtroendet för vetenskapen i sin helhet.

  Kandidaterna till naturliga klimatförändring i form av moln

 27. Lasse

  #25 Inte jag heller! Dvs spendera tid skall jag göra men inte spilla den!
  För dem som redan vet allt är det kanske spilld tid? Vad vet jag?

 28. Michael E

  #23 Thomas P. Jag vill påpeka att med hänsyn tagen till bruset kan vi faktiskt ha en negativ trend, d.v..s att det blivit kallar de senaste 17-23 åren trots ökningen i CO2, men även all annan trend som ryms inom felintervallet. Det var därför jag anförde Phil Jones signifikansbegrepp där man kan sluta sig till att uppvärmningen inte varit signifikant. Det vetenskaplig stödet för att det blivit varmare de senaste 17-23 åren är därför mycket svagt. Därav följer att man kan använda just försiktighetsprincipen för att inte göra något alls åt ökningen av CO2 eftersom man då undviker att ta medel från åtgärder som verkligen minskar de konstaterade och påtagliga riskerna i jordens samhällen.

  När det gäller överensstämmelsen mellan GCM-data, som även publicerats av IPCC och faktiskt uppmätta temperaturer är denna mycket dålig, se tidigare inlägg på denna site.

 29. Olle R

  För att återigen citera Wibjörn Karlen, jag vill minnas att det var 1991, året före Riodeklarationen med dess försiktighetsprincip.
  ” Det är ännu inte bevisat att det förekommer någon antropogen global uppvärmning, men av försiktighetsskäl kan det vara klokt att spara på de fossila bränslena, dels för att de är en ändlig resurs, dels för att användningen orsakar andra miljöproblem.”
  Ribbing #11, det är lite trist att din läsförståelse är selektiv och bristfällig. Givetvis har alla mediciner biverkningar, det är därför man måste testa dem före godkännande för att kunna väga nytta mot risk, ha koll på kontraindikationer, etc. (precis som jag antydde i ett annat stycke). Dessutom, att folk skulle lida om användningen av fossila bränslen begränsas är ju helt befängt, oftast finns det ju goda ekonomiska incitament, s.k win-win situationer..
  Lider du av att byta ut oljepannan mot bergvärme?
  Lider du av att bilar blir alltmer bränsleeffektiva?
  Lider du av att flygplan blir mer bränsleeffektiva?
  Lider du av att Kraftvärmeverket drivs med biobränsle istället för kol?
  Lider du av att byggnormen kräver mer välsolerade hus, som i slutänden sparar in fossilel någonstans i europa?
  etc, etc..

 30. Thomas i #8:

  … det inte finns några bevis inom vetenskapen

  Och i genomäle mot CG RIbbings ”… när nu både verkligheten och (skeptiska) vetenskapliga arbeten dementerat det som påståtts vara farlighetsbevis” hävdar han raka motsatsen i #16, nämligen

  Så är det inte även om du tror det baserat på att du mest verkar läsa likasinnade bloggar

  Ja, vad säger man? Först finns inga bevis, men när även de ganska skakiga och tentativa frhoppningarna om någon farlig uppvärmning, som dessutom skulle föranleda drastiska åtgärder faller sönder och blir allt mer (extremt) osannolika, då håller plötsligt dessa ’bevis’ igen, de som aldrig fanns!?

  Vidare: H2O är den viktigaste (och rikligaste) växthusgasen, den som både har en starkt reglerande effekt och står för mycket stora värmetransporter genom atmosfären. Att kalla den för ngt annat ändrar inte på det faktum. Men som du säger, det finns de som försöker ’vinna’ argumentationen i en (i grunden vetenskaplig) sakfråga genom diverse kreativa ombenämningar och nyspråk som ibland tar sig rent Orwellska former.

  Och en hel del verkar tom tro att om man bara ’fastslår’ sådana begrepp tillräckligt ’officiellt’ så ’vinner’ man debatten och andra måste acceptera detta både som ’argument’ och som att benämningen på ngt sätt ’avgör’ frågan. Händelsevis tror många av dem ochså att ’förnekare’ är ett ’argument’ för deras tro.

  🙂

  Det verkar fö som om ett antal dogmatiska klimathotsförhoppningsfulla föredettingar vågat sig hit, bara för att redovisa hur djup deras tro är, har varit, och nu måste ’försvaras’ med nästintill meningslöst svammel utan substans.

 31. L-E Magnusson 13:06
  Oj vilken klagosam kommentar. Att du halkar in på fel blogg tar jag verkligen inte ansvar för.
  Inte heller för ditt dåliga humör i jakten på ”person”. Det framgick mycket tydligt att detta mitt inlägg endast var en lista med korta texter, typ ”påminnelser”. Nästa gång du ”halkar” föreslår jag att du söker efter inlägg m h a lämpligt nyckelord.
  KU finansieras av annonserna, vilket är möjligt eftersom inga skribenter får något betalt. Det är ett ideellt engagemang för akademiska kvaliteter som driver oss. Möjligen är jag lite bitter inför tanken på det klander som (med rätta) kommer att drabba den akademiska verksamheten när klimatbubblan spricker.

  ”Att peka på den naturliga variationens osäkerhet är tandlöst.” Nu var det inte ”osäkerhet” utan ”underskattning” jag kritiserade! Även den korta texten i inlägget visade hur ödesdigert detta varit. Det är alltså så att hela den uppvärmning som IPCC oroar oss för skulle kunna bero på < 2% minskning av molnigheten - och att man samtidigt inte har någon välgrundad uppfattning om/hur molnigheten har ändrats. Det är förödande för trovärdigheten. "inte läst hockeyklubban men antar att det bygget på en teoretisk modell. En modell är lika bra som något antagande..." Dubbelt häpnadsväckande! Hockeyklubban är en metafor för de träringsresultat som M Mann m fl publicerat. Om du läser Jonas N:s kommentar 11:46 ovan, och söker på det arbete jag nämnde, kan du få en aning om hur stora brister dessa påstådda resultat har. Men sedan din andra mening - vad menar du egentligen?! Om en modell inte är bättre än ett antagande så är den värdelös som verklighetsbeskrivning, eller hur. "Att göra mätningar på andelen vätska i gasfas i ett slutet kärl bygger på termodynamiska processer, vilket du som fysiker givetvis vet. Förhållandet säger inget om koldioxidens betydelse för gastrycket i det sluta kärlet/läs atmosfären." Det är för mig ett i sin helhet obegripligt yttrande och bitvis felaktigt. Atmosfären är inget slutet kärl. Och vem har diskuterat "koldioxidens betydelse för gastrycket"? /C-G

 32. Michael E

  #29 Olle R, Avseende ditt argument ” Dessutom, att folk skulle lida om användningen av fossila bränslen begränsas är ju helt befängt, oftast finns det ju goda ekonomiska incitament, s.k win-win situationer..”. Visst är det så att det finns goda argument att öka bränsleeffektiviteten, välja billigast möjliga uppvärmning etc men det finns vetenskapligt stöd för att om man reducerar användingen av fossila bränslen så minskar tillväken i BNPn, se t.e.x, Causal relationship between fossil fuel consumption and economic growth in the World, Hazuki Ishida, International Journal of Global Energy Issues, 2012, vol. 35, issue 6, pages 427-440

  där abstractet lyder;
  ”Abstract: Fossil fuels are major sources of energy, and have several advantages over other primary energy sources. Without extensive dependence on fossil fuels, it is questionable whether our economic prosperity can continue. This paper analyses cointegration and causality between fossil fuel consumption and economic growth in the world over the period 1971 to 2008. The estimation results indicate that fossil fuel consumption and GDP are cointegrated and there exists long-run unidirectional causality from fossil fuel consumption to GDP. This paper also investigates the nexus between non-fossil energy consumption and GDP, and shows that there is no causality between the variables. The conclusions are that reducing fossil fuel consumption may hamper economic growth, and that it is unlikely that non-fossil energy will substantially replace fossil fuels. This paper also examines causal linkages between the variables using a trivariate model, and obtains the same results as those from the bivariate model. ”

 33. LE-Magnusson

  (varför börjar jag tänka på tre korvar när någon utger sig för att heta så? 😉 )

  Hade du inte tänkt på att hela din uppstötning #14 ju hamnade precis i det egna ansiktet iom att du nästan perfekt beskriver allt du själv hade kommit innan, du kom med denna avslutning:

  Finns ingen sak i världen som är så lätt som att säga: Du har fel, Du är dum. Lika infantila angrepp läser jag vecka efter vecka i insändarspalter från [klimathotets] tillskyndare och sympatisörer. Innehållslöst och osakligt. Utan mätdata eller teori som logiskt eller detaljerat kan bevisa att argumenten som framförs håller. Du har fel Du är dum

  (med bara ett ord ändrat). Det stämmer för övrigt på nästan samtliga klimathotsanhängare, att de bara viftar yvigt med armarna, kastar fram diverse ord i (som bäst) semi-koherenta utsagor som de vill att andra sedan skall acceptera som ’enda tillåtna sanning’ ..

  .. och som när enklaste lilla (och ofta helt uppenbara) motfråga ställs, blir totalt svarslösa och börjar svamla ännu värre. (Ja de som öht vågar säga ngt när/där de kan bli emotsagda)

 34. (Suck, två kommentarer har ’fastnat’ igen)

 35. A.A 13:58
  Du lyckas inte förklar vad det är jag inte ”förstår”. Du verkar i varje fall inte kunna ta till dig, att det inte finns något jämviktsläge just vid 280 ppm. Det är en efterhandskonstruktion. Halten har varit mångdubbelt högre långt innan vi började elda olja och kol. Du kan lära dig mycket genom att t ex studera arbeten av Gösta Pettersson, Ole Humlum och George Keeling.
  /C-G

 36. Michael E 14:09
  Stor och lysande insats att på detta vis gå igenom temperaturdatabaserna!
  /C-G

 37. Ingemar Nordin

  Om att ha en balanserad syn på klimatfrågan, av Richard Tol, ekonom och veteran i IPCCs arbeten. Lägg märke till att han utgår alltså från IPCCs klimatvetenskapliga sammanställningar. Några citat

  ”What this means is that, instead of assuming the worst, we should study the impacts of climate change and seek to balance them against the negative effects of climate policy. This is what climatologists and economists actually have done for years, but their efforts have been overshadowed by the hysteria of the Greens and the Left, and the more subtle lobbying of companies yearning for renewables subsidies and other government hand-outs.”

  ”In other words, a century worth of climate change is about as bad as losing a year of economic growth.”

  ”These three examples—of coastal protection, agriculture, and malaria—show that development and vulnerability to climate change are closely intertwined. Slowing economic growth to reduce climate change may therefore do more harm than good. Concentrating the reduction of greenhouse gas emissions in rich countries will not solve the climate problem. And slower growth in rich countries means less export from and investment in poor countries.”

  ”Money that used to be spent on strengthening the rule of law, better education for girls, and improved health care, for instance, is now used to plug methane leaks and destroy hydrofluorocarbons. Some donors no longer support the use of coal, by far the cheapest way to generate electricity. Instead, poor people are offered intermittent wind power and biomass energy, which drives up the price of food. But the self-satisfaction environmentalists derive from these programs does not put food on poor peoples’ tables.

  In sum, while climate change is a problem that must be tackled, we should not lose our sense of proportion or advocate solutions that would do more harm than good. Unfortunately, common sense is sometimes hard to find in the climate debate. Desmond Tutu recently compared climate change to apartheid.1 Climate experts Michael Mann and Daniel Kammen compared it to the “gathering storm” of Nazism in Europe before World War II.2 That sort of nonsense just gets in the way of a rational discussion about what climate policy we should pursue, and how vigorously we should pursue it.”

  http://www.the-american-interest.com/2014/12/10/hot-stuff-cold-logic/

  Försiktighetsprincipen är, som påpekats i tidigare kommentarer, tveeggad. Vi bör väga de skador som redan åstadkommits, och som kommer att åstadkommas av en smått vansinnig klimat- och energipolitik i Europa, mot den osäkra skada (och nytta) som ett varmare klimat kan ge.

 38. Ingvar Engelbrecht

  Ingemar #37
  Bra. Och bra slutkläm

 39. Ingemar Nordin

  AA #25,

  ”L-E Magnusson

  Den bästa kommentaren som jag läst på den här bloggen.
  Jag ska i fortsättningen inte spilla min tid på den bloggen.”

  Jag förstår att det är ovant för er att stöta på en klimatblogg som inte är rädd för att söka sanningen, hur obehaglig den än är för alla er som lever på skrämselpropagandan.

 40. Magnus Cederlöf

  C-G #4:
  Bra sammanställning C-G. När det gäller det ”varmaste året” tycker jag att man kan vända på det hela. Om det nu skulle vara så att 2014 blev det varmaste året, är det inte konstigt att 1934 års rekord inte slogs tidigare? Med tanke på alla utsläpp av växthusgaser borde vi ju få ett rekord var och varannat år. Men den naturliga variationen är tydligen väldigt stor vilket har möjliggjort 1934 att vara ett rekordår så länge. Och då kan man fråga sig vilka mekanismer som gjorde 1934 till ett rekordår, och hur det året skiljer sig mot 2014.

  Nästa fråga är om 2014 verkligen är ett rekordår. Vi har få pålitliga temperaturmätningar så långt tillbaka i tiden som till 1930-talet, och många av dessa mätstationer ligger i stora städer som vuxit kraftigt på senare tid. Jag ska återkomma med en beräkning när året är slut och 2014-års mätningar är publicerade.

 41. tty

  Läste just L E Magnussons drapa #14 och den påminner mig osökt om något jag läste en gång om att det finns två grader av dumhet. Att inte begripa något, och att inte begripa att man inte begriper.

 42. pekke

  Magnus C. #40
  Ungefär samma tanke har jag om uttalandet 2014 vs. 1934.
  Varför har man inte hört tidigare att 1934 varit det varmaste året tills nu ?

  De mätstationer som fanns 1934 är i flera fall inte samma som används i dag samt att utrustning och lokal placering har ändrats.

  Men nu har i alla fall SMHI erkänt att 1934 var det varmaste året i Sverige ända tills nu i år.

 43. Sören G

  #41 Ja den vanlige idioten brukar ändå vara medveten om att han inte begriper något. Men så har vi jubelidioten som tror att han begriper något.

 44. Jan-Åke

  Thonas P tänkte som dig för 7-8 år sen men fördjupning i historisk temp ,co2 som upplösts/diffunderats från bubblor ur Vostok-iscylindrar, insikten om de EXTREMT låga co2 nivåer som diskuteras kanske var det länge 0, 03 % och nu….trumvirvel. . …0, 04 % ! Har mail kontakt med atmosfärsfysiker som finner debatten löjeväckande. ..0, 74 º upp sedan mitten av 1800-talet är en naturlig återhämtning från lilla istiden ! Varför låtsas alarmistkyrkan inte om det ??…

 45. Gunnar Strandell

  Jan -Åke #44

  Thomas P är inte mottaglig för sådana argument. Han jublar liksom SMHI över att 2014 ser ut att bli varmare än 1934 med, citat:
  ”En och en halv tiondels grad”

  Citatet hörde jag från en av SMHI:s meterolog och inte ens reportern blev imponerad, och frågade om det betyder att den globala uppvärmningen nått oss.
  Meterologen svarade att det har den för även om måttet är litet är det trots allt ett medelvärde över ett helt år.

  Temperatureren från 1934 beräknas genom att man har handskrivna protokoll över dygnets högsta och lägsta temperatur eller avläsningar med bestämda tidsintervall. Och dessa justeras för att ge rättvisande dygns- och årsmedelvärden.

  Och man påstår att en skillnad på ”en och en halvs tiondel grad” är signifikant och säkerställd.

  Jag har större förtroende för dem som öppet vill ha mina pengar utanför butiken där jag handlar.

 46. L

  #14, Haha, toppen att skriva en lång kritisk kommentar och samtidigt erkänna att man inte har koll på Hockeyklubban! Vad har man då koll på…??

 47. Jan-Åke

  Ok Gunnar….hm följer UAHs sattelltdata som åven Lena Krantz så förtjänstfullt gör här på KU de har inte 2014 som varmare än 1934 och 1998.SMHI har blivit poltiserat och försöker kyla av historien….de skrev förut , , ,0, 6 º upp under 1900-talet nu står det 0, 85 .!

 48. Gunnar Strandell

  Jan-Åke #47

  Välkommen till ”www.climatescam.se” som bloggen hette i begynnelsen.

  Att laborera med data och massera dem för att sedan kalla dem för ”homogeniserade” och ”faktiska” är bara en liten del för att få oss att öppna plånboken vid klimatmötet i Paris, och bidra med vår andel av årlig påfyllnad till FN:s klimatfond.

  Gunnar Sträng hade dubbla gummisnoddar runt sin plånbok och satte en säkerhetsnål över ficklocket när han bar den i bakfickan. 😉

 49. Sören G

  Ja, nu erkänner man att 1934 i alla fall varit varmaste året tills nu. Att det varit en avkylning och en ny uppvärmning fram till slutet av 1900-talet och sedan stagnation de senaste 18 åren med temperaturen pendlande kring en platå är inte så som man framställer det. Utan man framhäver att flera av de varmaste åren har inträffat under 2000-talet, vilket ju är riktigt men ger ändå en felaktig bild. Så på nyheterna rapporterade man att ”trenden är tydlig” för att folk ska uppfatta det som att uppvärmningen fortsätter, en slutsats som man alltså inte kan dra. Medveten lögn eller de är jubelidioter.

 50. Bengt Abelsson

  Olle R 15.11

  ”Dessutom, att folk skulle lida om användningen av fossila bränslen begränsas är ju helt befängt,”

  Ca 85 % av världens energikonsumsion är fossilbaserad – och denna andel har inte ändrats på 10-15 år.
  Hur mycket eller lite fossilförbränning kan världen tåla utan att ”folk börjar lida” ?
  Vilka i tredje världen ska inte få ha kylskåp, elspisar och vattenpumpar?
  Lyft blicken lite utanför Södermalm.

 51. Jimmy

  OT, så här ska ”förnekaren” bemötas.

  12 ways to deal with that TCCD (Typical Climate Change Denier)
  http://www.science20.com/the_conversation/family_holiday_survival_12_ways_to_deal_with_that_climate_change_denier-151706

 52. Gunnar Strandell

  Jimmy #51
  Tack för den!
  För mig visade det 12 sätt att måla in sig i ett hörn, men jag kanske inte tillhör ”TCCD”.

  ”Det är synd om människorna”, skrev Strindberg som upprepad replik för Indras dotter i ”Ett Drömspel”

  Kanske han förutsåg klimatalarmismen, för i förordet till pjäsen skrev han::
  ”Tid och rum existerar icke; på en obetydlig verklighetsbakgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster; en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och improvisationer. – Personerna klyvas, fördubblas, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla, det är drömmarens; för det finns inga hemligheter, ingen konsekvens, inga skrupler, ingen lag”

 53. pekke

  Här är SMHI:s artikel.
  http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/2014-blev-ett-rekordvarmt-ar-i-sverige-1.82895

  Allt hängde på några tiondelar i December om jag fattar rätt av det diagrammet som finns i artikeln.
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.82150.1419923939!/image/Sverigemedeltemperatur_2014.PNG_gen/derivatives/Original_1004px/Sverigemedeltemperatur_2014.PNG

  Värt att notera är att -34, -38 och -90 i den ordningen var varmast förr trots att det påståtts av flertal alarmister att vi de senaste åren levt i den varmaste perioden någonsin.

 54. Jan-Åke

  Jimmy det finns inga climate change deniers..eftersom klimatet historiskt sett alltid vid varje given tidpunkt varit i förändring. Fler och fler har insett detta och lagt hockeyklubban på hyllan ! Fler o fler lämnar kyrkan…17 år utan utan er kära globala uppvärmning…..som ni smått skrattretande påstår ligger i havet och lurar på 3-4000 meters djup…ska bli så skönt att uppleva IPCC s upplösning efter några år med sjunkande temp…

 55. ThomasJ

  tty #41: Bullens öga 🙂 🙂 🙂

  Tillägg till #13: N.B. att IPCCs ’basic’ är att påvisa temperaturökningar orsakade av människan och ENDAST ökningar pga. fossilanvändande . Därav ursprungsnamnet/-beteckningen ’AGW’.

  Mvh/TJ

 56. ThomasJ

  Jimmy #51: Och vem phaen förnekar (deny, substantiv: denier) att klimatet förändras????

  //TJ

 57. Micke S

  Här finns som jag ser det underlag för sex utmärkta publikationer i Nature eller Scientific American. När sätter ni igång och börjar skriva?

 58. Peter F

  Och vem bryr sig om ”det varmaste året” och vad har det för betydelse ?

  Vilka svenska medier rapporterar om det här ?

  http://iceagenow.info/2014/12/global-sea-ice-reaches-record-high/

 59. Peter F

  Jag tycker att Johan R och Svante A:s snömos är uttjatat vid det här laget. Debattinlägget går att kommentera. Men är det någon som orkar !

  http://www.dn.se/debatt/unik-chans-att-gora-positivt-vagval-for-var-miljo-nasta-ar/

 60. Kenneth Mikaelsson

  Snacka om bra agn för att fiska troll tillomed ful Olle visade sig och som vanligt visade upp sina flatulencer

  med fistlar och karbunklar 🙂

 61. Lasse

  SMHI rapporterar att vi fick mer sol än normalt under 2014!
  Varför är inte detta en huvuddel i budskapet från dem?
  Detta att molnen blivit färre är en del i uppvärmningen under 2000 talet. Dvs den uppvärmning som trots allt sker.
  Av SMHIs sammanställning av 2014 så framgår det att det är sommaren som varit varmare.
  ”i praktiskt taget hela Sverige har det varit soligare än normalt” Detta borde vara budskapet.
  På frågan om varför detta sker nu kan vi kanske ana global brigthening!
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00074.1

  Gott slut på 2014

 62. Johan M

  #29 Olle R

  ”oftast finns det ju goda ekonomiska incitament, s.k win-win situationer..”

  Det finns dessvärre flera lose-lose situationer och som exemple kan jag ta min egen installation av bergvärme för tio år sedan. Bergvärme – det är väl ändå en win-win, kan man tycka men det är det bara om man tycker att begränsad energianvändning är något som är gott oavsett vad det kostar.

  I runda slängar kostade bergvärmen 120.000:-, i huvudsak kostnad för att borra ett hål i marken. Hur räknade jag hem den investeringen – enkelt, genom att min elräkning minskade med 10.000:- om året (runda slängar). Ahh, en win-win! Tja, de 8.000:- är ju till största delen skatt så jag minskade min elförbrukning med 3.000: och undvek skatt på 5.000:-. Staten har ju dock kvar sina utgifter och de 5.000:- måste ju plockas in någonstans och någonstans är naturligtvis den som inte hade kapital att skaffa bergvärme. Liksom för de tyska hushållen som investerat i solpaneler så är det en vinst för de som har kapitalet eftersom kostnaderna fördelas över alla skattebetalare/elkonsumenter. För samhället är frågan inte så enkel.; vi har idag ekonomiska incitament som gör att det lönar sig att lägga pengar på att borra ett hål i marken, pengar som skulle göra bra mycket bättre nytta inom skolan för att ta ett exempel. Vad som du tror är en win-win är nog snarare win-lose och när tillräckligt många tar fördelar av systemet så har vi en lose-lose ( … Vad gjorde ni med det välstånd ni hade? – Vi använde pengarna till att borra hål i marken.)

  Liknande resonemang kan man föra mot allt du räknar upp:

  ”Lider du av att flygplan blir mer bränsleeffektiva?”

  Nej, inte om det genom ett trollslag blev mer energieffektiva, men så är nog inte fallet. Bränsleeffektivitet kostar pengar i utveckling och om det i slutändan betyder att min flygbiljett kostar mera än vad den gör nu så lider jag naturligtvis av det. Även om man är klimattroende så skall man nog fundera lite extra. Om en produkt kostar mera så innebär det troligtvis att kostnaden för att ta fram produkten har ökat. En kostnad som man säkert kan omvandla i koldioxidavtryck om man tycker det är kul – biljetten på 8.000:- har dubbelt så stor klimatpåverkan jämfört med biljetten för 4.000:-, oavsett hur bränslesnålt planet är.

  Men det är naturligtvis enklare att resonera att all energiförbrukning är av ondo och ingen samhällskostnad är för hög i kampen för att få ner energiförbrukningen.

 63. Olle R

  #59 Å ständigt denne Rockström!… 🙂
  Ja, inget nytt under solen. Redan när jag lämnade universitetsvärlden för snart 15 år sen knorrades det bland ”gammelforskare”, som kände sig åsidosatta och hotade av de nya tillämpade miljövetenskaperna; naturresurshushållning, ekologisk ekonomi, etc och dess frontfigurer med näst intill ”rockstjärnestatus”; Calle Folke, Johan Rockström, Christian Azar, m fl.
  På chipsreklamvis skulle detta kunna sammanfattas med ” Vars är brudarna?”, men mer korrekt beskrivet handlade det förstås om ren och skär avundssjuka och tillkortakommanden när det gällde att attrahera de mest begåvade studenterna och doktoranderna samt att få forskningsanslag..

 64. Jasså Olle?

  De ämnen du räknar upp kan ju knappeligen klassas som ’vetenskaper’ (men jag är förvånad över att du inte inkluderade ’genusvetenskap’ i din lista, den var än mer i ropet under några korta år 🙂 ).

  Vad du troligen beskriver med ’stjärnstatus’ är väl att vissa blir mediekelgrisar och ständigt får vara med både på debattsidor och morgonsoffor etc, och kanske tom ett ’hemma-hos’ reportage såsmåningom. Du har säkert rätt i att medial exponering, om det ligger politiskt rätt kan generera stora anslag och ’satsningar’. Men att sådant genererar kvalitet, eller ens attraherar duktiga studenter tror jag inte en sekund på. Snarare attraherar det den sortens studenter som lätt låter sig ryckas med i just PK-fraser och där tyck och prat är viktigare än resultat. Och våra högre utbildningar tycks ju svämmas över allt mer av sådana ämnen och satsningar ….

  Men kvalitet eller riktig vetenskap? Mycket tveksamt …

  Hur gjorde du själv förresten när du avgjorde följande:

  mer korrekt beskrivet handlade det förstås om ren och skär avundssjuka och tillkortakommanden när det gällde att attrahera de mest begåvade studenterna och doktoranderna ..

  .. alltså att där inte fanns något reellt skät till kritiken och från dem som bedrev forskning och vetenskap på ’det gamla viset’?

 65. pekke

  Det roliga med Svantes och Johans debattartikel i DN är att den presenteras med en bild från Ivanpah solkraftverk i Mojaveöknen, skall tilläggas att den inte verkar nämnas i texten så troligtvis är det DN som lagt in den.
  Men Ivanpah har blivit en ekonomisk och ekologisk katastrof:

  http://www.newsmax.com/LarryBell/Google-DOE-Green-Energy-NRG/2014/12/02/id/610506/
  ” As if receiving a $1.6 billion construction loan from U.S. taxpayers wasn’t quite generous enough, owners of the world’s largest solar power plant Google, BrightSource Energy and renewable energy giant NRG now seek another $539 million federal grant from the Treasury Department to help pay off that previous loan. Why do they need it? ”
  ” Environmentalists have particularly good reasons to be displeased with Ivanpah. A recent study conducted by the Center for Biological Diversity described the plant as a “mega-trap” that will kill up to 28,000 birds per year. Mistaking the large field of mirrors for water, they become fried when they approach. ”

  http://www.pe.com/articles/energy-756044-government-plant.html
  ” The companies behind the plant, BrightSource Energy, NRG Energy and Google, are seeking further support in the form of tax credits worth hundreds of millions of dollars. The companies are seeking federal dollars to help pay off the fed-backed loans. In other words, they are seeking taxpayer money to pay off taxpayer assisted loans. ”

  http://www.theecoreport.com/googles-investment-in-ivanpah/
  ” Grading 5 square miles of pristine desert tortoise habitat (a protected species), the plant is thought to have ended the existence of 1000 adult tortoise. BLM documentation includes loss of 1000 burrows as a separate incidence. Not only do these figures not “add up” but they also do not account for the death of juveniles — hard to find since they are underground –– and the loss of eggs. All told, one can only surmise that the impacts to the desert tortoise population at Ivanpah are in the multiple thousands. Given a BLM propensity toward undercounting impacts, it may be more than a simple counting suggests.

  In addition, federal wildlife officials said Ivanpah might act as a “mega-trap” for other wildlife and avian species, with the bright light of the plant attracting insects, which in turn attract insect-eating birds that fly to their death in the intensely focused light rays.

  Federal wildlife investigators who visited the BrightSource Energy plant last year and watched as birds burned and fell, reported an average of one “streamer” every two minutes.

  The investigators want the halt until the full extent of the deaths can be assessed. Estimates per year now range from a low of about a thousand by BrightSource to 28,000 by an expert for the Center for Biological Diversity. ”

  J och S vill tydligen i artikeln att 4 000 Miljarder av pensionsfonderna satsas på ” hållbara ” projekt, undrar om de tagit med ekonomisk hållbarhet också !?
  Samt de vanliga flosklerna om hur duktiga de är i Tyskland utan att tala om att Tyskland har ökat sina CO2-utsläpp samt att allt fler tyskar undrar hur deras Energieelände skall sluta.

  De staplar floskler på floskler i media och knappt nån inom media kollar upp verkligheten eller baksidan av deras floskler.

  Jag har börjat bli rejält cynisk över hur det här landet sköts så jag hoppas att jag klarar mig några år till innan landet faller ihop under tyngden av alla floskler som politiker, alarmister, pk-are och media vräker ut.

 66. Olle R

  #64 Jag kan ge dig rätt på så vis att både politik och att äska forskningsanslag handlar om marknadsföring, att sälja in den mest attraktiva visionen. Politik handlar dessutom om vilja, vi kan få precis det samhälle vi vill ha.
  Just nu är det hållbara gröna samhället den mest attraktiva visionen. Alternativet, business-as-usual, med en vag målsättning om ett högteknologisk Star trek-samhälle, men med en påtaglig risk att hamna i en Mad Max- värld är inte alls lika lockande.
  Det är dock risk att att de gröna ambitionerna stöter på patrull, när somliga inser att julresan till Thailand inte går att kompensera med trädplantering i Afrika ( eftersom ingen kan garantera att skogen står kvar i evighet ).
  Här kan jag dock tipsa om riktig koldioxidkompensering 🙂 För 7900 kr kan du köpa 750 kg grillkol på Willys, gräv sedan ner det i din trädgård (rent kol i mark har mycket låg nedbrytbarhet) , så har du dragit tillbaka kolet från de 2,5 ton CO2 som din resa släppte ut i atmosfären.
  Ännu bättre är det om du donerar grillkolet till din lokala masugn för att ersätta fossil koks. Riktigt bra är det om träkolet producerats genom förgasning där gasen fått driva ett högeffektivt gaskombikraftvärmeverk.

  #62 Vi kan ju ponera att jag har fel, att teknikutveckling och effektivisering bara är dumt och dyrt, att ökad fossilbränsleanvändning ger ökat välstånd, skatteintäkter och BNP, och att att det är bättre att slösa bort de ändliga fossila bränslena idag än att använda dem effektivt och klokt i framtiden.
  Då rekommenderar jag att bygga stora oisolerade hus med enkelglas och med rejäla oljepannor samt att byta ner sig till en gammal Dodge Ram V8 för att skjutsa ungarna till dagis.
  Annars, om jag ska försöka vara mer seriös, så är jag ingen vän av individuella värmelösningar såsom bergvärme inne i samhällen. Rent systemtekniskt är det smartare med fjärrvärme där värmen kommer från kraftvärme drivet av biobränsle, små lokala underjordiska kärnkraftverk eller annat.
  Att använda Kondenskraft, dvs att slänga bort 2/3 av energin, är helt befängt, och förstör kalkylen för den bästa bergvärmepump ur ett helhetsperspektiv.

 67. L-E Magnusson

  Egentligen vet jag inte varför majoriteten av insändarna på denna sida förnekar den pågående klimatförändringen. Möjligen för att den i grunden riskerar den livsstil vederbörande lever och att den ifrågasätter de val de som vuxna medborgare gjort. Är det verkligen möjligt att mandelodlingarna i Kalifornien torkar ihjäl för att jag tar bilen till ICA för att köpa min Brasilianska oxfilé till nyårsfirandet? Många eko-kritiker skriver krior om ”vindsnurror” som råkar skugga privata sommarstugor i Dalsland eller Hälsingland. Jag har aldrig sett någon av dessa rabiata pajasar strida för att få en ny hybridreaktor uppförd i deras direkta närhet. Dessa förmodas istället uppföras någon annanstans där ingen kommer att påverkas av eventuellt haveri. I vilket landskap ligger ”någon annanstans”? Förmodligen i Ryssland eller Sydamerika där de inte heller har några miljöproblem med uranbrytning som vi kulle få här. Ibland undrar jag varför reaktorn i Ågesta lades ner. En alldeles utmärkt placering med avseende på konsumentunderlaget. Ofta tas perspektivet 10, kanske 20 år upp av ”kunniga medborgare” med ”vetenskaplig insikt” på KU. Tjugo, upp till hundra år är ingen tid att ta hänsyn till i förhållande till de årmiljoner som åtgått till att skapa den miljö som finns på planeten. Varför det är löjligt påpeka att de senaste 20 åren inte skulle ha innefattat någon förändring, i alla fall inte som jag kunnat se på min termometer i köket.
  C-G hur förklarar du annars förhållandet vattenånga i atmosfären i relation till temperatur och koldioxid? Vattenånga i atmosfären är helt avhängigt på vattnets daggpunkt och atmosfärens tryck. Självklart är jordens atmosfär att betrakta som ett slutet kärl. Genom att betrakta vattenångan i atmosfären kan endast förhållandet atmosfäriskt tryck och vätskans daggpunkt konstateras varför en variation i denna inte går att betrakta som en konsekvens av mängden koldioxid i atmosfären. Varför anför du annars vattenånga och koldioxid i en punkt som ett kardinalfel?
  Jag tillåter mig konstatera att bergsmassiv med glaciär minskat drastiskt under modern tid som går att dokumentera. Stora befolkningsområden som varit beroende av smältvatten i Sydamerika, Asien och Europa för deras vattenförsörjning har gått om intet. Öar i Oceanien sjunker i havet p.g.a. höjda vattennivåer. Långvariga torkperioder i ökennära områden. Tundra som förlorat sin tjäle. Själv har jag upplevt en mycket lång sommar med åska, stormfällningar p.g.a. fallvindar. De senaste somrarna har haft ett mycket varierat väder med förmodligen medeltemperatur. Men växlingarna har blivit mer tydliga även om de svänger mer kraftigt kring medianen. Detta i mitt otroligt korta perspektiv av snart 50 år.
  Det går inte enskilt att peka på koldioxiden som orsak till den pågående miljöförändringen. Förmodligen är det mikropartiklar såsom sot från förbränning av bland annat fossilt material som sprids i atmosfären som resulterar i nedsmältning av snö och is. Förmodligen är det industrierna i Asien som bär huvudansvar. Men även vi som konsumenter av billiga produkter, datorer, mobiltelefoner, plastpryttlar och textilt material mm mm som bidrar genom ett hämningslöst konsumtionsmönster. Men självklart ifrågasätter även detta KUs skribenters konsumtionsmönster och val varför de kommer att tycka att jag har fel och är dum som ni redan skrivit.

 68. Alienna

  #67, INGEN här förnekar någon klimatförändring. Varför tror du det..?

 69. Mats S:son

  Vad jag förstår så är den så kallade Revelle faktorn eller effekten inte bevisad. Är det någon soom kan klargöra för mig hur det ligger till.

  http://www.aip.org/history/climate/Revelle.htm

  Roger Revelle’s Discovery

  Before scientists would take greenhouse effect warming seriously, they had to get past a counter-argument of long standing. It seemed certain that the immense mass of the oceans would quickly absorb whatever excess carbon dioxide might come from human activities. Roger Revelle discovered that the peculiar chemistry of sea water prevents that from happening. His 1957 paper with Hans Suess is now widely regarded as the opening shot in the global warming debates. This essay not only describes Revelle’s discovery in detail, but serves as an extended example of how research found essential material support and intellectual stimulus in the context of the Cold War.(1) (For other case studies of funding see the essay on Funding Keeling’s Measurements and the experimental Greenland Ice Drilling site. For general observations see my Reflections on the Scientific Process as seen in climate studies.)

 70. Hasse

  #67 Jag har följt med den här bloggen i flera år och har ännu inte påträffat någon som bestrider att en klimatförändring har skett och fortsättningsvis äger rum. I stället för att skriva en massa flum kunde Du lämpligen peka ut konkreta bevis för att det är koldioxiden som i dag styr den klimatförändring som pågår just nu. Du verkar också bestrida vattenångans stora andel av det som kallas växthuseffekten. Hur tänker Du då?

 71. Kenneth Mikaelsson

  Det är roligt att höra hur fittstimsvänstern försöker gottgöra CO2 lögnen med glödande tal om energieffektivisering … Det blir så bra bara ni betalar extra skatt … jo visst .. kolla in på hu effektivt det varit hittills.. sen att de inte har kapacitet att ens fråga vem som sitter och gnuggar händerna för de idioter som har gått på sagan. lögnen och den förbannade dikten… skäms ta me f*n

 72. Peter Stilbs

  Magnusson #67 – Du blandar logistiken för miljö, energi och ”klimat” (f.d. Global uppvärmning) i en matmixer – inte konstigt att Du sen inte tycks förstå någonting.

  Ågesta lade f.ö. ned därför att svenska atombombsprojektet lades ned – Ågesta var bara en täckmantel för denna hemliga verksamhet. http://sv.wikipedia.org/wiki/Ågestaverket

 73. Johan M

  #66 Olle R

  ”effektivisering bara är dumt och dyrt”

  Om priset för effektiviseringen överstiger vinsten den medför så, ja då är det dumt,

  ”Då rekommenderar jag att bygga stora oisolerade hus med enkelglas och med rejäla oljepannor samt att byta ner sig till en gammal Dodge Ram V8 för att skjutsa ungarna till dagis.”

  Och vad vill du ha sagt, att kostnaden för att bygga ett hus kan vara hur högt som helst om man bara kan spara energi? Att byta till en Dodge Ram v8 hade nog varit att byta upp mig i mitt fall men ponera att jag hade en Dodge V8 från -68 som jag skjutsade barnen i – vad skulle det då vara för idé att byta till en Prius för 360.000:- ? I din bok är det en självklar vinst för …. klimatet? Hur får du det att gå ihop?

 74. Guy

  L-E Magnusson

  Sällan skådad svada av nada. Den ena floskeln efter den andra. Total brist på fakta.

  Du kunde anslå en lugnare takt när du skriver. T.ex har jag aldrig hört talas om drastiskt minskande bergsmassiv. ”Öar i Oceanien sjunker i havet”.

  Som helhet visar din text på svår angst. Det är klart att alla kunde skänka en tanke åt vad dom konsumerar. Jag tror majoriteten försöker i mån av möjlighet avstå från att smutsa ner vår planet (åtminståne här i norden). Det har dock inget med klimatet att göra. det hjälper föga att politiker och deras handgångna män och kvinnor slösar miljarder (jag sa miljarder) på ingenting! Dom pickar på ditt och mitt samvete för att få dig att öppna din plånbok och ge dig angst. Principen: ju mera angst desto mera öppnar du plånboken plus propagerar för deras sak.

 75. De klimathotstroende verkar ofta leva i en fantasivärld. Vi ska därför inte bli förvånade över att någon av dem tror sig ha sett att nästan alla här förnekar klimatförändringars existens, inbillar sig att det är hållbart om samhällen är beroende av smältvatten från glaciärer och har fått för sig att öar i Oceanien är på väg att slukas av stigande hav.

  Öar i Oceanien är vanligen korallöar och alltså de delar av korallrev som sticker upp ur vattnet. Efter att Charles Darwin 1842 publicerade sin bok Coral Reefs, borde ingen kunna hysa sådana befängda idéer som att de kan slukas av stigande hav.

  Korallrev i tropiska vatten byggs upp av koralldjur, som inte kan leva i luft och inte på större djup än ungefär 45 meter. När det mesta av inlandsisen smälte vid senaste istidens slut, steg havsytan med 120 meter på 7-8000 år. Om korallrev och korallöar alls kunde bli översvämmade av stigande hav, skulle de ha försvunnit senast då, och antagligen vid något betydligt tidigare tillfälle, då världshaven ganska snabbt steg eller sjönk med mer än 45 meter.

 76. Kenneth Mikaelsson

  http://www.climate4you.com/images/GISP2%20TemperatureSince10700%20BP%20with%20CO2%20from%20EPICA%20DomeC.gif

 77. AG

  #67 Inte många rätt där inte! Kolla fakta först… God Fortsättning

 78. Christopher E

  #67

  67

  ”förnekar den pågående klimatförändringen.”

  Jorden har alltid klimatförändring. Den nuvarande skiljer sig inte från tidigare och innevarande uppvärmning började före fossilbrännandet

  ”Är det verkligen möjligt att mandelodlingarna i Kalifornien torkar ihjäl för att jag tar bilen till ICA för att köpa min Brasilianska oxfilé till nyårsfirandet?”

  Nej. Varierande nederbörd i Kalifornien har nog mest med PDO att göra. Torka där ör inget nytt.

  ”Många eko-kritiker skriver krior om ”vindsnurror” som råkar skugga privata sommarstugor i Dalsland eller Hälsingland. Jag har aldrig sett någon av dessa rabiata pajasar strida för att få en ny hybridreaktor uppförd i deras direkta närhet. Dessa förmodas istället uppföras någon annanstans där ingen kommer att påverkas av eventuellt haveri. I vilket landskap ligger ”någon annanstans”?”

  Andras livsmiljö, inte bara sommarstugor du är avundsjuk på, är ditt ”någon annanstans”. Du slipper buller, blink, förfulning och dödade fåglar och fladdermöss. Vilken otrolig hycklare du är. Jag bor nära Ringhals och ser gärna nya reaktorer där.

  ”Jag tillåter mig konstatera att bergsmassiv med glaciär minskat drastiskt under modern tid som går att dokumentera. Stora befolkningsområden som varit beroende av smältvatten i Sydamerika, Asien och Europa för deras vattenförsörjning har gått om intet.”

  Några bergsmassiv minskar nog inte, men då vi är i en nettouppvärmning sedan bortåt 400 år tillbaka, minkar en del glaciärer ryckvis, ja. Den glaciärutbredning som minskar nu har i allmänhet tillkommit så sent som under nedkylningen från medeltida optimum till Lilla Istiden. Vilket befolkningsområde har ”gått om intet”? Hur kan de få mindre smältvatten för att det smälter mer? Om du tror att dessa människor lever på nettoavsmältning av glaciärer vore det väl ett större problem om de inte smälte? Om du inte tror att det nettoavsmältning, vad är problemet?Nederbörden som är basen till isen har ju inte minskat. Snare ökar den i en varmare värld i de områden du nämnde. Att inte svälja all propaganda du läser okritiskt vore en god idé.

  ”Öar i Oceanien sjunker i havet p.g.a. höjda vattennivåer”

  Vilka öar? Vem har tvingats flytta? Atoller har aldrig haft problem att hålla jämna steg med långsamma vattenståndshöjningar som nu. I det fall låga öar har problem nu är det relaterat till för höga grundvattenuttag eller skadlig åverkan på korallrev. Ej klimatrelaterat.

  ”Långvariga torkperioder i ökennära områden.”

  Har det aldrig hänt förr?

  ”Tundra som förlorat sin tjäle.”

  Hur länge har den varit frusen? När den senast var tinad, vad var problemet? Vad är egenvärdet i permanent frusen mark? Om permafrost istället skulle bre ut sig, skulle inte det vara större problem?

  ”Själv har jag upplevt en mycket lång sommar med åska, stormfällningar p.g.a. fallvindar. De senaste somrarna har haft ett mycket varierat väder med förmodligen medeltemperatur. Men växlingarna har blivit mer tydliga även om de svänger mer kraftigt kring medianen. Detta i mitt otroligt korta perspektiv av snart 50 år.”

  Tills skillnad från självuppfattade förändringar, som vi människor är notoriskt dåliga på att komma ihåg (när vi var barn var alla vintrar vita och solen sken hela somrarna osv) brukar inte statistik från SMHI ge något stöd till sådan här anekdotisk spekulation. Sverige är idag ungefär lika varmt som för 80 år sedan, och den enda förändringen är något större men inte dramatiskt mer nederbörd.

  ”Det går inte enskilt att peka på koldioxiden som orsak till den pågående miljöförändringen. Förmodligen är det mikropartiklar såsom sot från förbränning av bland annat fossilt material som sprids i atmosfären som resulterar i nedsmältning”

  Du glömmer naturlig variation.

  ”Men även vi som konsumenter av billiga produkter, datorer, mobiltelefoner, plastpryttlar och textilt material mm mm som bidrar genom ett hämningslöst konsumtionsmönster. Men självklart ifrågasätter även detta KUs skribenters konsumtionsmönster”

  Man undrar om du inte själv köpt en dator som du skrev detta på? Men den var kanske inte billig?

  ”jag har fel och är dum som ni redan skrivit.”

  Jag tycker inte du är dum. Men jag tycker att du okritiskt svalt en verklighetsbeskrivning designad att alarmera och du känner harm när du läser om andra som kritiskt bemöter den. Innan du tex vill pådyvla andra vindkraft i deras närmiljö skulle du kanske fundera på om du inte bara är ett redskap åt en industri som vill dölja dess verkliga påverkan och resursåtgång i floskler om ”förnybarhet”.

 79. Gunnar Strandell

  Olle R #66

  Jag ser en hake i ditt förslag till CO2-kompensation.
  Om du tar ned ett träd och gör träkol av det tar du väl bort en kolsänka som det tar 60-100 år att återskapa?

  Jag ser CO2-kompensation som ett politiskt påfund för att göra det möjligt för dem som har råd att resa till avlägsna platser på semester eller till konferenser utan att behöva ha dåligt samvete. Man köper sig fri helt enkelt, i samma tradition som den rika världen haft tidigare.

 80. Björn-Ola J

  De som försvarar hockeyklubban är väl i verkligheten de som förnekar klimatförändringar?
  Alltså, naturliga klimatförändringar.
  Jag har inte stött på en enda klimathotskeptiker som förnekar klimatförändringar.
  Tvärtom är det väl insikten om de ständiga pågående klimatförändringarna som skapar klimathotsskepticism.

 81. Gunnar Littmarck

  #7 Olle R
  Så du anser att de länder vars ledare påstår sig anammat IPCC´s hotbild (sammanfattningen för politiker) agerar efter försiktighetsprincipen?

  Har du en aning om hur mycket mänsklig kolförbränning ökat sedan år 2000?

  Faktiskt avsevärt mer än en fördubbling, nu förbränner vi mer än ett ton per capita och år globalt, bara kolaskan är över 700miljoner ton som innehåller tungmetaller, svavel och kväveoxider, för att inte tala om den mängd CO2 förbränningen bildar.

  Redan riskerar flera miljarder människor sina liv i hopp om att få använda mer energi, försiktighetsprincipen då är att enbart satsa på energisystem som har potential att priskonkurrera ut i första hand dagens vanligaste form av kolförbränning, inte subventionera energisystem utan den potentialen vars subventioner har noll chans att bli globala, eller straffavgifter vilket heller inte har någon global chans.

  Däremot byggs nu kärnkraft GenIII+ som kräver 2/3 så stora resurser att driva och bygga samt byggs för 60+20 års livslängd mot GenII+ som konkurrerade ut kol i många länder under den första reaktorvågen och byggdes för 40+20 år.

  Två kommersiella snabba bridreaktorer har startat, bägge kan destruera alla transuraner som motiverar ett längre slutförvar än 300 år av svensk kärnavfall och då frigöra 70 ggr så mycket nyttig energi som de ”avfallsproducerande” reaktorerna gjort.

  Dessa är de första i långa serier, men kostade ändå ”bara” motsvarande 12miljarder SEK för 880MWe respektive 6,9 miljarder SEK för 500MWe.

  De fyra som börjar byggas nu i Indien efter erfarenheter av de första blir 30% billigare och kommer producera mängder med syntetiskt uran av torium för start av mycket billiga toriumreaktorer.

  Antag att CO2-hotet hade minsta vetenskapliga bäring och vi inte levde i en istid med låg biodiversitet och 7,5C under den globala medeltemperaturen de senaste 600 miljoner åren.

  Då skulle den svenska klimat och energipolitiken inte bara vara djupt destruktiv som nu, utan farlig för mänskligheten.

  Sverige kunde i stället satsa på snabba saltsmältreaktorer som drivs av dagens en gång använda kärnbränsle.

  Expropriera SKB inkl. ansvar och fonder, lägg till straffavgiften och stoppa dagens lekstuga med 500m djupa lager i berget.

  Bygg ut mellanlagret under Östersjön och komplettera med en bränslefabrik som krossar och fluoriserar de använda bränslestavarna, så får vi bränsle till snabba saltsmältreaktorer (billiga utan kontrollstavar, pumpar eller moderator).

  Dessa får så hög temperatur så de kan växla mellan produktion av processvärme för produktion av syntetiska drivmedel och elkraft, således bli baskraft, spetskraft och balanskraft.

  För att skapa incitament för storskalig syntetbränsleproduktion bör dagens skatter bortsett moms tas bort, även då naturgas är basen.

  Märk att inte ens skogsindustrin kunde få sådana löften, därför lade de indiska investerarna ner landets största syntetbränsleprojekt.

  Då kan även biogas och kommande vätgas då elpriset går mot noll (vore bättre att kompensera elcertifikat med effektavgift i vart fall då Sverige exporterar el netto, det gick ju att införa för privatägd kärnkraft så varför inte för vind och biokraft?).

  Under 2020-talet skulle landet med min föreslagna energipolitik börja producera vätgas från statligt ägd kärnkraft (byggs och i den mån den drivs (de flesta modeller har ingen driftpersonal, allt regleras automatiskt, genom termisk expansion, konvektion och så får man bygga in modeller för vilka spotpriser som ska styra produktionen) som förenas med CO2 från förbränning av brännbart avfall (vet Peter att man förlorar 1/3 av enertgin, men det blir värme som kan förvärma det vatten som ska spjälkas i syre och väte) o0ch bildar syntetisk metanol.

  Metanol är den resurseffektivaste vätebäraren om väte är vår energibärare som i mina fall ovan.

  Dessutom blir avgaserna bara vatten och CO2 därför används bränslet för exempelvis traktor ”pullrace” i idrottshallar.

  Sverige kunde använda dagens resurser i klimatkriget på detta vis och öka resursskapandet till skillnad mot idag, samtidigt som landet banar väg för resurseffektivare tekniker än dagens från kol och olja.

  Fråga alla som gillar dagens svenska energi och klimatpolitik om de anser att den utsätter den globala fossilförbränningen för ett hot eller om den ens maximerar svenska medborgares resursskapande?

  Försiktighetsprincipen för vissa i ett brinnande hus är att låsa in sig i garderoben.

  Kom inte och skyll på att beslutsfattare och deras rådgivare saknar kunskap, ty det gör förd politik än mer oansvarig.

  Beslutsfattare som bara omger sig med rådgivare som ger de råd de vill höra är livsfarliga och borde ställas till svars.

  Eller hur Olle R?

 82. Slabadang

  Angående L-e Magnusson och Olle R!

  Man blir bara trött av att ta del av den avgrund av dumhet och okunskap som råder bland klimathotsfanatikerna. Inte en siffra rätt nånstans om vare sig klimat energi eller i ännu större utsträckning vad skeptiker är. Rent löjliga fabricerade konspirationsteorier, så oansvarigt barnsligt och på en så låg nivå att man baxnar men samtidigt får bekräftat att klimathotsfanatiker kan vara mer urblåsta än man befarat.
  Att klimatjihadismen är mer en rabiat religion än något annat blir glasklart! Träffar de aldrig vanligt friskt folk?

 83. Gunnar Littmarck

  Jag ville egentligen bara starta en konstruktiv debatt med TP.

  Han har ju gått med på att vi lever i en istid => ökad global medeltemperatur => mer livsvänligt globalt klimat => ökad biodiversitet.

  När det gäller havshöjning så flyter ju alla hav med sina bottnar i jämvikt med alla kontinenter och plattrörelsen gör att kontinenterna blir allt större lättare och äldre.

  Men det finns 4-10ggr så mycket vatten i jordskorpan och havsbotten som över i form av sjöar och hav, därför kan teoretiskt andelen havsyta öka eller minska av ändrade temperaturer i jorden, men jordens inre kärnreaktorer som är förutsättningen för livet då de skapar det magnetfält som hindrar solvinden från att blåsa bort atmosfären genom konvektion av flytande järn, bör ju bli allt svagare i takt med sönderfallet om än torium har en halveringstid längre än vårt universums ålder.

  Nästa steg att debattera skulle jag vilja vara det faktum att minskade temperaturskillnader leder till ökad medeltemperatur och ett mer livsvänligt globalt klimat.

  Så slutligen kortslutningen med länder som Sveriges klimatkrigföring, där ökad skatt på energi och subventioner av resursineffektiva energisystem samt förbud mot de enda tekniker som kan skapa så mycket billig, säker och miljövänlig energi så mänskligheten kan få en global välfärd till 2050 och därmed en global miljövård, möjlighet för fred och sund peak människa före vi är tio miljarder.

  Men TP har tyvärr ofta en agenda så han brukar inte vilja debattera där resultatet undergräver både den gröna ideologin och den vanligaste klimatalarmismen (allt fler klimataktivister inser att massproducerad kärnkraft GenIV är mänsklighetens enda fossilfria alternativ, men givetvis vill inte legosoldaterna i klimatkriget få slut på det krig de berikas av).

  Jag inser att det är noll chans att få igång sådana debatter med TP, varför jag vill debattera med TP är för att så många obildade alarmister har så stor tillit till honom.

  Jag får nöja mig med att han erkänner det alla borde veta och skolan lärde alla före klimatkriget, vi lever i en istid med ett livsfientligt globalt klimat…