Hans Joachim Schellnhuber, Geocybernetik och drömmen om en världsregering

schellnhuber

“While the borders of nation states have become almost irrelevant to global economic players (for instance) after the end of the Cold War, human and natural rights are still confined and dominated by thousands of frontiers. This situation can only be overcome by giving up a good deal of national sovereignty and establishing a true regime of global governance. As a prerequisite, the rather symbolic parts and pieces of the UN system must be transformed into powerful supra-national institutions: allons corriger le futur!” (Hans Joachim Schellnhuber)

Professor Hans Joachim Schellnhuber är en av toppspelarna inom den del av klimatforskningen som pekar ut människan som ansvarig för förändringar av klimatet. Han leder idag Potsdaminstitutet i Berlin och har tjänat som rådgivare åt EU-kommissionens president José Manuel Barroso och Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Schellnhuber har getts stora befogenheter och är inbegripen i ett otal sammanhang. Förutom sin rådgivande roll till den politiska eliten har han ingått i World Economic Forum Global Agenda Council on Climate Change, European Climate Foundation och som redaktör för ett antal vetenskapliga tidskrifter. Tillsammans med bland annat David Wasdell från brittiska Meridian Programme utvecklade han idéerna om ”Tipping Points” i klimatet (Apollo-Gaia Project). I detta förutsågs små temperaturhöjningar kunna leda till katastrofala följder genom att exempelvis tundran skulle tina upp och frigöra stora mängder med metangas. Därefter har han varit inblandad i Världsbanksrapporten, Turn Down the Heat – Why a 4°C Warmer World Must be Avoided, som diskuterade konsekvenserna av en uppvärmning på 4 grader.

Schellnhuber är dock inte bara en företrädare för Tipping Points. Han förespråkar också storskaliga lösningar på klimatproblemet. Detta handlar, som det inledande citatet illustrerar, om idéer om en världsregering och till det kopplat en global styrning av miljö och utveckling. Detta illustreras också av andra uttalanden som Schellnhuber har gjort. I syfte att stävja klimatkrisen vill Schellnhuber inrätta en konstitution för planeten baserat på FN-stadgan, ett globalt råd samt en planetär domstol. Han ser detta som en sofistikerad version av idén om en världsregering. Han föreslår även att ett visst antal av de nationella parlamentarikerna ska ersättas med Globala Ombudsmän. Dessa ska föra talan för framtida generationer och stå som motvikt till nationella intressen. Detta har orsakat kritik om odemokratiska metoder. För vem väljer ombudsmännen?

Hur ska då den globala styrningen gå till? Schellnhuber refererade i en artikel från 1998 till något han benämner som Geocybernetics. Detta är en form av geoengineering och utgör en stor plan för att ”skapa en acceptabel och långsiktigt samspelande evolution (coevolution) mellan naturen och mänskligheten”. I artikeln skrivs att när modelleringen av ekosfären är färdig kommer det att finnas en mängd med sofistikerade metoder för globala styrmetoder för miljö och utveckling. Detta handlar inte bara om att utveckla metoder för att styra jordsystemet och hybrisosande idéer om att exempelvis förhindra kommande istider genom att pumpa in små mängder med ”designgaser” i atmosfären för att balansera systemet utan också om mänskliga aspekter. Hur många människor kan ekosfären försörja? Hur ska människan bäst fördelas i städer och på landsbygden? Ett exempel på geocybernetiska fantasier om management av människor är det av EU och George Soros finansierade FuturICT. Det förtjänar dock ett eget inlägg och kommer att behandlas senare.

För att kunna genomföra dessa planer krävs enligt Schellnhuber att nationerna ger upp stora delar av sitt självbestämmande. Han hänvisar till att gränserna numera är irrelevanta för de globala ekonomiska spelarna. Det är den globala elit som Schellnhuber ytterst arbetar åt trots hans tal om ett demokratiskt samhälle som tar tillvara på majoritetens intressen istället för den rika minoriteten. I själva verket har den där rika minoriteten varit högst inblandade i hela processen från början. Det görs bland annat genom att finansiera radikala rörelser som kräver den förändring man själv vill uppnå. Schellnhuber har själv varit inblandad i storfinansens skapelse European Climate Foundation som delar ut medel till mängder med miljöorganisationer (och även skapar nya) för att genomföra stiftelsens långsiktiga målsättningar.

Idag har koncepten utvecklats vidare. Potsdaminstitutet arbetar idag nära med andra institut i ett nätverk som går under namnet Planetary Boundaries Research Network. Här har bland annat Johan Rockström och Stockholm Resilience Centre en viktig roll. Genom Rockström identifierades 2008 nio planetära trösklar (planetary boundaries) som inte fick överskridas. Om de gjorde detta ansågs att det kunde utlösa globala katastrofer som torka, havsnivåhöjningar och pandemier.  Schellnhuber var en av undertecknarna till den artikel där resultaten presenterades och sedan publicerades i Nature. Det hela har också beröringar med de koncept som David Wasdell vid Meridian Programme utvecklade inför G8-mötet i Glenaegles 2005. Problemen kunde inte lösas med det nuvarande systemet utan det krävdes stärkta globala institutioner. För att få stöd för detta krävdes sedan mer alarmerande varningar än vad IPCC kunde leverera. Detta är även något som Anders Wijkman och Romklubben sedan länge anammat och Världsbanksrapporten kom som en beställning på.

De globala lösningarna behandlades bland annat vid konferensen Planet Under Pressure 2012 som anordnades innan FN:s miljökonferens Rio +20. En artikel författad av, ordföranden för Earth System Governance Project, Frank Biermann (och 31 andra undertecknare) med förslag på förändringar av det globala styret presenterades samtidigt. I artikeln skrevs att: “Mänskliga samhällen måste nu ändra kurs och styras bort från de kritiska ”Tipping Points” i jordsystemet som kan leda till en snabb och oåterkallelig förändring. Detta kräver en grundläggande omorientering och omstrukturering av nationella och internationella institutioner mot en effektivare styrning och planetärt förvaltarskap av jordsystemet.” Biermann och Schellnhuber hade tio år tidigare skrivit ett antal artiklar ihop om global miljöstyrning och har båda ingått i German Advisory Council on Global Change (WBGU). Ett vetenskapligt råd som skapades av den tyska regeringen i samband med Riomötet 1992. Samtidigt startade PIK sin verksamhet. Båda initiativen är nära sammanlänkade med målen för Agenda 21 som beslutades i Rio. WBGU ger ut en flaggskeppsrapport kallad ”World in Transition” och Schellnhuber är en av centrala företrädarna sedan starten. Titeln på rapporten är lite av grundbulten om vad det handlar om. Att transformera världen.

Potsdaminstitutet, WBGU och Schellnhuber var även inblandade i konferensen The Great Transformation – Climate Change as Cultural Change i Essen 2009 tillsammans med Mercator Schtiftung och Institute of Advanced Study. Under denna diskuterades klimatförändringar som kulturella förändringar. I detta avsågs förändringar av människors attityder och ett formande av en ny deltagandekultur. En av sessionerna handlade om den framtida politiska styrningen och huruvida demokratin behövde sättas på undantag för att komma till rätta med ”klimatkrisen”. Även om Schellnhuber talar om att skapa ett globalt demokratisk samhälle så återkommer dessa tankar om att demokratiska institutioner inte klarar av att fatta de snabba beslut som ”krävs”. Detta går också igen från Romklubbens tankegångar i böcker som The First Global Revolution. Enskilda nationers intressen anses som ett problem. Detta togs upp av Schellnhuber i WGBUs rapport från 2011 där en generalplan för ”The Great Transformation” presenterades. I denna efterlystes en ny politisk arkitektur med ett mer auktoritärt system för Global Governance som kunde överse planen.

”If we venture far beyond the 2 degrees guardrail, towards the 4 degrees line, the risk of crossing tipping points rises sharply. The only way to avoid this is to break the business-as-usual pattern of production and consumption.” (Hans Joachim Schellnhuber)

För att genomföra planerna används en hotretorik där vi ges två alternativ av ”de upplysta”. Det ena är att fortsätta som tidigare och ledas mot undergången i en fragmenterad värld av självständiga nationer medan det andra alternativet är vägen till det ”hållbara paradiset” genomförd och implementerad av en världsregering som styr oss från det geocybernetiska kontrollrummet. Det diskussionerna handlar om är mer formerna för hur denna ska se ut. Hur stora muskler och vilket mandat denna världsauktoritet ska besitta? Är det Thomas Hobbes ”Leviathan” som krävs? Det handlar till liten del om en genuin oro för klimatförändringar och det globala vädersystemet. Snarare en geocybernetisk kontroll av det. Till syvende och sist handlar det om ett arbete som har pågått sedan slutet av andra världskriget då FN skapades. Målsättningen har varit att gradvis bygga ut organisationen och ge den mer maktbefogenheter (idéerna till denna utopi beskrivs bland annat i Oliver Reisers The World Sensorium från 1946). Det som vore önskvärt var om detta debatterades öppet istället för att gömmas bakom en billig hotretorik där människor ska skrämmas till underkastelse. Nu gömmer sig vargarna i fårflocken och spelar på människans oro och känslor för framtiden. Schellnhuber är sedan en av flera falska profeter som blåser i domedagsbasunen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack för den Jacob!

  Att vidhålla att klimatprojektet är ett vetenskapligt projekt för att rädda världen från en klimatkatastrof och att påstå att tal om ”Världsregerings-drömmen” är konspirationsteorier är otroligt naivt

 2. Holmfrid

  Skulle den 17-åriga pausen brytas och temp accellera mot 4-gradersmålet, så lär nog de flesta sätta sig i Schnellhubers Geocybernetiska båt mot en framtida världsregering, dock först efter ”krossande” av Ryssland och Kinas fossildrivna farkost mot framtiden.

 3. Ingemar Nordin

  Och inte har vi tid med ett evigt pratande och diskuterande bland olika utskott och grupper. Samma logik leder till ”en planet, en makt, ein Führer”.

 4. Lejeune

  Tack för denna genomgång Jacob, det är sannerligen ett skrämmande tankegods. Införandet av detta gröna kalifat medför garanterat att vi berövas våra grundläggande demokratiska fri- och rättigheter, annars kommer det aldrig att gå.

  Det finns dock idag små ljuspunkter i detta annars så kompakta gröna mörker. Både på EU- och nationell nivå finns det nu demokratiskt valda företrädare som motsätter sig en utveckling mot ökande överstatlighet, tack och lov. Vi får hoppas att sanning och förnuft går segrande ur denna politiska strid!

 5. Ulf L

  ”Bara vi kan samla all makt och all information hos de goda och upplysta så kommer alla problem att kunna lösas”. Den tankegången fick många att stödja kommunisterna under förra seklet.

  Men de som vill ha makt söker sig till makten och i kampen om makt är det de hänsynslösa och skickligaste maktspelarna som vinner och de är sällan goda.

 6. Ann LH

  Tack, tack, tack Jacob!
  Den enda verkligt hållbara utvecklingen är den vetenskapligt grundade upplysningen och den fria och öppna debatten. Mot de mörka krafterna i FN, Romklubben, IPCCspektaklet, EU med M. Strong, Obama, Al Gore, Soros, Rockström mfl finns det ännu små frihetens ljusglimtar som lyser upp här och där och du är ett av dessa ljus i det västerländska mörkret.

 7. Astrid Å

  Tack Jacob N, för denna, något skrämmande information. Detta behöver verkligen spridas!
  Jag håller också med Lejeune, det finns ett hopp att fler och fler människor säger ifrån .

  http://www.youtube.com/watch?v=A79qDDbP4II

 8. Och hur skulle denna nya världsregering upprätthålla sin auktoritet?!
  Det finns ju bara ett alternativ och det är att ge US-army uppdraget att vara världspolis fullt ut. Å vilken härlig värld det kan bli… ;(

 9. Peter Stilbs

  Tack för denna genomgång, Jacob. Något skrämmande i den lilla skalan är att vår egen Johan Rockström har starka band till denna Schellnhuber, och att JR fungerar som rådgivare till Reinfeldt – förutom alla sina TV-soffeframträdanden och DN Debatt-inlägg.

  Om ”Nature-artikeln” så var det inte någon artikel i normal mening. Det var ett nedkortat referat på redaktörsnivå (troligen aldrig sakgranskat på normalt sätt i Nature) – den verkliga artikeln kom i en annan tidskrift jag inte hört om tidigare – troligen en av dessa ”open access”-tidskrifter.

 10. Lennart Bengtsson skrev 2014-07-17 ”Nordvästpassagen” #20
  om CO2-skatten som nu avskaffas i Australien.
  http://joannenova.com.au/2014/07/carbon-tax-gone-australia-first-country-to-get-rid-of-a-price-on-carbon/

  ”Sen vore det intressant att veta vart dessa skatteintäkter tar vägen?”
  och det är, anser jag, betydligt viktigare än själva skatten.

  Skatten är formellt riktad mot CO2 och det är felvänt att beskatta det som vi och jorden har stor nytta av och behöver mer.

  En gång i tiden var den tänkt att begränsa användning av kol och olja så att det skulle räcka bättre till efterkommande generationer som behöver kolresurserna till annat än bränsle. Men det tycks man nu ha glömt bort i klimatförskräckelsen.

  Men det viktigaste är ändå hur intäkterna används. Att använda dem till att överutnyttja jordens resurser med vindkraft och biobränsle är mycket illa. Då används CO2-skatterna till att förstöra den jord, de vackra landskap och vår relativt goda miljö som vi säger oss vilja värna om.

  Därför är CO-skatten fel i båda ändarna, den är dubbelt fel.

  Att några få länder begår det misstaget må så vara, men om hela världen unisont under en världsregering ledd av Snellhubbrar och Ekor skall begå sådana misstag, då finns det anledning till stor oro.

  Sergeanten sa till sina mannar när de i sommarhettan gjort paus vid en sjö.
  ”Nu vill jag inte att ni går och drunknar en här och en där,
  utan det skall vara allesammans och på mina order.”

 11. ceebee

  Skrämmande hur historien går igen.

  ”Those who cannot remember the past are condemned to repeat it”, George Santayana. Amerikansk filosof med spanskt ursprung.

  En bok att rekommendera är Aldous Huxley ”Du sköna nya värld” från 1932. I den skissas ett samhälle, en värld, en stadsledning, med inspiration från Tyskt trettiotal. På 40-talet fanns George Orwell som såg att dom mörka krafterna, trots kriget och dess fasor, växa sig allt starkare. Med romanen 1984 väcktes många från galenskapen.
  Man blir mörkrädd när dessa science fiction romaner som kom för mer 80 år sedan nu känns allt mer aktuella.
  Vilka är vår tids Orwell eller Huxley. Vi borde inrätta ett kulturpris som delas ut under största möjliga uppmärksamhet till de modiga som orkar hålla mot trots hot mot både karriärer och försörjning.

  Ceebee

 12. Björn

  En världsregering är ett fantasifoster utan värde, även om det finns de som tror på sådant. Visserligen frodas idéerna i hjärnor som Schellnhubers, men sådana fantasifoster är helt enkelt omöjliga att realisera. Att dessa fantasier redan är genomskådade, visar att mänsklighetens intelligens aldrig kommer att tillåta en sådan utveckling. Inte ens med en zombifierad mänsklighet skulle detta vara möjligt. För att överleva krävs intelligens och varelser med denna intelligens kräver frihet, vilket omöjliggör en total världsordning. Om vi försöker att eliminera intelligensen, eller begränsa dess evolution, får det bara en motsatt verkan. Vi elliminerar oss själva som mänsklighet.

 13. Slabadang

  Den gröna världsfascismen!

  Vi har ju våra journalister som redan tillhör fascismen och skulle inte ha det minsta emot att få isolera sig ifrån medborgarna helt och hållet. De har ju redan övat länge att följa sina ”redaktionspolicys” och har de väl valt att acceptera diktaturens spelregler så spelar det ingen roll vilken rödgrön nyans den har. De tillämpar ju redan sin journalistik för att tysta ljuga förtrycka förtala och trakassera och detta helt utan att skämmas det minsta. De har redan tagit på sig rollen som partipoliser och politiska officerare för att jaga dissidenter oppositionella och de tycker att det är både rätt och ballt.

 14. Kenneth Mikaelsson

  Johjoh

  Sorry att ta upp det men världsarmen har blå hjälmar….

 15. Intressant Jacob!
  Ett tänkbart, och inte osannolikt, testfall på på den geocybernetiska regeringens makt vore att t ex Kina vägrade att reducera sin koleldning. Vilka tvångsmedel är man då beredd och kapabel att ta till?
  Böter?
  Ekonomisk blockad lär inte räcka långt? Inringa Kina med trupper och sjöstridkrafter eller t o m starta ett militärt anfall?
  EUs problem med Greklands resp Frankrikes budgetbalanser är ett intet jämfört med detta.
  Finns alternativen behandlade i de rapporter du läst Jacob?

  /C-G

 16. Lars Cornell

  #12 Björn
  Litet motsägelsefull är du allt. Det var Leonid Brezjnevs (1906 – 1982) döende hjärna som fick Sovjets diktatur på fall och införde en relativt hög grad av demokrati.
  Med liknande logik går det att påstå att det var Hitler som förorsakade demokrati i Tyskland.
  Det är nog de intelligenta och makthungriga som är det stora hotet.

  Det handlar inte om intelligens utan om något annat som jag inte kan definiera. Är det någon som kan?
  Varför blir en del som Romson och Fridolin och andra som du och Joanne Nova?

 17. Jacob Nordangård

  C-G Ribbing #15

  Det är intressant frågeställningar. Vem kommer att ha mest att säga till om i en världsorganisation som har ”muskler”? Förmodligen de krafter som har haft störst inflytande i att bygga upp den. Man vill inte bygga något som slår tillbaka mot en själv. En av de mer tongivande arkitekterna, den amerikanska säkerhetsrådgivaren Zbigniew Brzezinski, beskrev i sin bok ”The Grand Chessboard” främst Ryssland som det största hotet mot den egna hegemonin. Därför gäller det att med alla medel omringa landet och förhindra en allians mellan Ryssland och Kina. Dessa länders eliter vill säkerligen inte underordna sig en angloamerikansk dominans. De vill iallafall ha betydande poster i en framtida ”världsauktoritet”. De har också kontrat genom BRIC-samarbetet och påbörjat uppbyggnad av alternativa institutioner. Det tyder på en tid av instabilitet och maktkamp. Ett skifte som också behandlas i många framtidsscenarier. Brzezinski ingår också i den mycket inflytelserika Rockefellersfären (betydande i uppbyggnaden av både klimatagendan och FN som organisation).

  En värld i förändring (transition/transformation) är ett motto som återkommer i de flesta strategiska rapporterna om framtiden.

  https://www.gov.uk/government/uploads/…/file/…/GST4_v9_Feb10.pdf

 18. Peter Krabbe

  Det känns knappast som en tillfällighet att dessa idéer kommer från en tysk. Den eviga drömmen om världsherravälde tycks aldrig vilja dö ut. Schellnhuber är naturligtvis själv redan vikt för posten som världshärskare. Så får vi stackars enfaldiga idioter veta hur jorden skall styras…

 19. Björn

  Lars Cornell [16]; Lars, lägg inte ord i min mun! Jag har inte nämnt Brezjnev eller någon annan. Håller du inte med om att spridning av intelligensen är vår garant mot de som utnyttjar den för härskande. Det är dessa härskare som försöker använda människor som sköldar för genomdrivande av sina sjuka ideologier. Dessa skall vi med vår intelligens överlista. Utan spridning av intelligensen förgör vi oss själva.

 20. OT men kan kanske vara intressant ändå:
  http://www.dt.se/opinion/ledare/chemtrails-en-studiecirkel-i-kunskapsforakt

  Man upphör aldrig att förvånas av dessa foliehattar men bra skrivet av journalisten.

 21. Bim

  Ann L-H # 6
  ”Mot de mörka krafterna i FN, Romklubben, IPCCspektaklet, EU med M. Strong, Obama, Al Gore, Soros, Rockström…”
  Du glömde Thomas P.

  Men det finns en lösning; att flytta till Australien som har vettet i behåll och avvecklar all CO2 skatt.

  Hur har Sverige kunnat sjunka så lågt att vi blivit världsmästare på genus, klimatstollerier och ett föregångsland för EU,s och FN,s stupida envåldshärskarambitioner, kan man ju undra.
  Men det är klart, vi kan, eller vill ju inte ens tänka logiskt längre vilket ju är ett tecken på att människor som individer inte längre har något att tillföra samhället.
  Bryter vi inte den här enögda, rödgröna, grötmyndiga trenden snart, så kan vi gott stå där som fånigt stirrande fågelholkar och undra vad det var som hände när vår självständighet plötsligt gick upp i rök.

 22. bom

  OT Har ett nytt ”världskrig” börjat? Enligt bloggen Cornucopia? är Ryssland i full färd med att förinta en ukrainsk brigad med raketartilleri avfyrat från ryskt territorium! Ukrainska flygplan är också nedskjutna enligt samma uppgift.

 23. Michael

  Bim #21

  ”Hur har Sverige kunnat sjunka så lågt att vi blivit världsmästare på genus, klimatstollerier och ett föregångsland för EU,s och FN,s stupida envåldshärskarambitioner?”

  Ett delsvar på din fråga ges av World Values Survey (WVS) där forskaren Ronald Inglehart i 30 års tid har mätt och analyserat värderingar i ett stort antal länder. Forskningen har bland annat handlat om hur människors värderingar påverkas av industrisamhället och övergången till ett postindustriellt samhälle.

  WVS sammanställer värderingar i två kulturella dimensioner: den första axeln sträcker sig mellan traditional values och secular-rational values, den andra axeln mellan survival values och self expression values (jfr Maslows behovspyramid). I länder som plågas av fattigdom och konflikter blir kampen för överlevnad central för värderingsklimatet, medan trygga länder istället domineras av värderingar som hänger samman med självförverkligande. I detta diagram intar Sverige en extremposition med ett värderingsklimat intimt förknippat med självförverkligande och sekulära traditioner.

  Med andra ord: vår bekväma och bekymmersfria tillvaro ger gott om tid och energi för att utveckla allehanda stolliga idéer.

 24. Michael

  Länk till WVS: http://www.worldvaluessurvey.org se Findings & Insights

 25. pekke

  Drömmen om ett globalt styre, vare sig det är grönt eller ej, liknar mest ett försök att upprätta gamla Västs dominans då Europa och Nordamerika var ledande politiskt, militärt och ekonomiskt.
  Speciellt EU verkar vara en tandlös tiger när de försöker införa mål, regler eller idéer som även påverkar länder utanför EU.

  De nya I-länderna och allt fler u-länder är allt mindre intresserade av vad européer och nordamerikaner tycker och tänker eftersom det knappast lett till en bättre framtid för de gamla u-länderna.

  BRIC-länderna funderar nu på att skapa en egen investeringsbank som blir en direkt konkurrent till nuvarande Världsbanken, ett tecken i tiden om hur Västs dominans är på väg att falna.

 26. Ingemar Nordin

  Peter K #18,

  ”Schellnhuber är naturligtvis själv redan vikt för posten som världshärskare.”

  Här kan vi kanske ana ännu en konflikt, vid sidan av den mellan Väst och de övriga länderna på jorden? Vilka skall ta ledningen för världsregeringen: Al Gore och Obama, eller Schellnhuber och Merkel?

  Det är som jag brukar säga att det är inget problem med utopier om en världsregering som sådan. Den kommer aldrig att kunna förverkligas. Nej, problemet är utopisterna själva, som tror att deras drömmar kan förverkligas. Det mesta eländet i världen har skapats av sådana utopister.

 27. Ann LH

  Bim, Australien har gått före och visat att det inte behöver vara kört för evigt. De har återfått vett och sans. Nu är det dags att spotta i nävarna och ta nya tag här i landet. Det får inte vara kört!
  Lyssnar just på Danmarks radio med Jacob N. och Lena K. BRA! Åtminstone Jacob har ju riskerat enormt mycket för sanningen precis som tex W. Soon m fl. Som glad pensionär med det mesta på det torra riskerar man ju inget annat är lite ovett av typ Gunnar Kj. mfl vilket närmast kan jämföras med dagens höjdare.

 28. Nya teorier om vad den globala klimatförändringen lyckas med i dagens AftonPravda:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19219375.ab

 29. sibbe

  Det måste ha varit ett hårt slag för klimatpropagandaministeriet i Potsdam (inte detsamma som Goebbels Naziministerium, men med liknande metoder) styrt av Schellnhuber, att Australien som hittills varit en av klimatalarmistkoalitiones trognaste allierad, hoppade av CO2 lögnen. Visserligen har ju Tyskland reden för länge sedan övergett klimatdravlet, åtminstone de facto, och eldar ur alla kanoner med så mycket kol som möjligt, tack vare också Vattenfalls brunkolgruvor och brunkolkraftverk. Inte är väl politikerna så dumma, att de inte vet att temperaturen inte har stigit de senaste 17 åren, trots att CO2-utsläppen accelererar i rasande fart. Schellhubers klimatframtidsinstitutets temperaturstudier för de senaste 17 åren prognostiserar faktiskt en 0,5°C ökning fram till i dag, vilket var förstås åt h-vete. Det är synd om människorna, sade redan Strindberg. Han visste. Den enda av svenska skriftställare som egentligen hade förtjänad ett Nobelpris. Men den tiden då han levde, borde man (eller kvinna) varit medlem av akademin, för att komma i fråga.