Gömmer sig värmen i djuphaven?

Havsnivå Humlum

Bild: Climate4you

En av de populära förklaringarna till att vi inte upplevt någon signifikant global uppvärmning på 17 år är att värmen skulle gå direkt ned i djuphaven. Men det finns ett par invändningar som kan göras mot den teorin.

Dels har vi inga observationer som tydligt visar på att så har skett. Det finns väldigt få långvariga mätningar av vattentemperaturen på under 2000 m, och inte heller har man kunnat mäta upp någon uppvärmning högre upp. Hur kan värmen komma ned på djupet utan att det upptäcks på vägen? Se vidare C-G Ribbings utmärkta inlägg. Se även senare studier som visar på avsvalnande djuphav här.

Dels borde en uppvärmning av havet – oavsett var den sker – enligt fysikens lagar innebära en accelererad höjning av havsytan. Eftersom värmen sedan 1997 inte fastnat i atmosfären eller på land så borde det ske en snabbare ökning av värmen i djuphaven jämfört med tidigare. Men inte heller det går att uppmäta. Havet fortsätter att höja sig konstant med i snitt ett par tre millimeter per år.

Enligt NOAA s uppdaterade siffror så går den globala havsnivåhöjningen i samma långsamma takt som den verkar ha gjort sedan början av 1900-talet. Ingen acceleration. Larry Hamlin påpekar att IPCCs påstående (i AR5) att takten i havsnivåökningen skulle ha ökat saknar stöd.

havsnivå Stockholm

havsnivå Göteborg

Man kan gå in på NOAAs hemsida och klicka på olika mätställen världen över. För skoj skull visar jag diagrammen för Stockholm och Göteborg ovan. Som synes så sjunker t.o.m. vattenytan i de städerna. NOAA visar även en annan databas, PSMSL, som också har en egen hemsida med havsnivåobservationer från hela världen. Och så har vi förstås Ole Humlums alltid lika läsvärda sidor (klicka på SeaLevelChange). Enjoy!

Nu är det ju inte världens enklaste sak att mäta den globala havsnivån. Den ändras olika mycket på olika håll i världen, så beräkningen av den globala havsnivån blir ett medelvärde av ökningar och minskningar. Sedan kan havsnivån ändras av andra orsaker än temperaturökningar, t.ex. därför att glaciärer smälter fortare, därför att människor bygger vattendammar eller därför att havsbottnen höjer och sänker sig. Men om det inte skett någon radikal förändring av dessa andra faktorer under de senaste 17 åren så tycker man att en snabbare uppvärmning av djuphaven borde satt några spår i takten på havsnivåhöjningen.

Så, mysteriet kvarstår: var tar värmen vägen? Eller är det kanske så att det inte blir någon ökad värme på jordytan trots att CO2-halten hela tiden ökar? T.ex. på grund av en mindre aktiv sol, och/eller på grund av fler reflekterande moln?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Svaret är: Nej, det finns inget som tyder på det.
  Det vetenskapliga svaret borde vara detsamma, med lite mer förklaringar varför vi (tror) så.
  Bristen på bevis måste klart redovisas i en så viktig fråga som påverkar människors livssituation så starkt som klimathotet gör.
  Allt annat är bedrägeri.

 2. Björn

  Eftersom haven upptar ca 70 % av jordens yta, är det också dessa som är de största mottagarna av solenergin. Utan haven skulle vi inte ha en så relativt stabil temperatur som vi har. Vi måste nog inse att det inte är haven som varierar, utan om det är något som varierar, så är det inflödet av solens energi. Det är detta som AGW-hypotetikerna inte vill inse, därför måste som förklaring på den uteblivana globala värmeökningen, naturligtvis värmen gömma sig i haven. Ett helt absurt tänkande, bara för att hålla fast vid den omöjliga AGW-hypotesen, som postulerar ensamt drivande av klimatet genom ökningen av antropogen CO2.

 3. ThomasJ

  Jag ser i huvudsak två skäl till att ’uppvärmningen’ krupit ner i djuphaven; dels är uppgifterna ett rent hitte-på av en veritabel 18-taggare inom bedrägeribranschen, Kevin Trenberth i sin desperation i försök till förklaring att tempen deFacto inte stigit på ~ 17 – 19 år och dels pga. att ingen av de tusentals Argos-bojarna har uppvisat ngn temp-höjning givande en omöjlighet att ’värmen’ lyckats smita förbi dessa. Ergo: BS all the way, as usual.

  Mvh/TJ

 4. ThomasJ

  korr #3: ett ’inte’ föll bort i inledningen, sorry… 😳

  /TJ

 5. Björn-Ola J

  Det är svårt att förstå havsnivåstegringen som väl måste bero på en temperaturstegring? Var kommer värmen ifrån?
  Vi kan inte mäta någon temperaturstegring i havet.
  Havsnivåstegringen verkar vara helt ifrånkopplad temperaturstegringen i atmosfären som har skett språngvis.
  Jag får inte ihop det här.
  Kommer värmen från atmosfären så borde det väl finnas en tydlig koppling mellan atmosfärtemperatur, havsnivåstegring och temperatur i ytvattnet?
  Är osäkerheten i mätningarna för stora för att vi ska se det här?
  Att värmen från atmosfären plötsligt skulle hamna i djuphavet motsägs väl av att man anser att det tar väldigt lång tid för koldioxiden att hamna där?

 6. Sören G

  Havsnivåhöjningen beror i huvudsak på glaciärer och inlandsisar som drar sig tillbaka. Under Lilla Istiden växte dessa och havsnivån sjönk. Sedan Lilla Istidens slut i mitten av 1800-talet drar sig nu glaciärerna tillbaka igen. Vi konstant temperatur kommer de att fortsätta att dra sig tillbaka tills balans mellan tillväxt och avsmältning uppnås.

 7. Sigvard E

  I likhet med Björn-Ola J, #5, önskar också jag vägledning i fråga om havsnivåhöjningen. Vi vet att i vår del av världen har vi en fortsatt landhöjning som resultat av det lättade trycket efter senaste istid. Vi vet också att i andra delar av världen pågår en landsänkning, t ex i Syd-Ost Asien och Nederländerna, kanske också på andra platser? Hänger dessa förändringar ihop på något sätt? I hur stor omfattning tar dessa landförändringar ut varandra? Vad jag kan förstå finns tre möjliga förklaringar till en globalt sett nettohöjning av havsnivån. Antingen är det fråga om en volymexpansion p g a att vattnet blivit varmare. I så fall, varifrån kommer den värmen? Har den observerats? Eller så är det fråga om en nettosjunkning av land som gör att havsnivån synes öka. Fast då är det ju egentligen inte fråga om en ”äkta” ökning. Den tredje möjligheten skulle vara att det rör sig om en volymökning genom ett tillflöde av vatten, t ex från smältande landisar. Denna förklaring skulle vara lättast att förstå. Men, är det så?
  Här finns utrymme för en pedagogisk insats från någon lärd.

 8. Sigvard E

  Ser att Sören G hann svara innan jag frågade.

 9. Ingemar Nordin

  Björn-Ola J #5,

  ”Det är svårt att förstå havsnivåstegringen som väl måste bero på en temperaturstegring? Var kommer värmen ifrån?”

  Värmen kommer från solen. Men med en ökande CO2-halt så borde det bli allt varmare. Se det som om du sätter en gryta med kallt vatten på spisen och vrider på plattan. Då värms vattnet upp efterhand och volymen expanderar. Sätter du på ett lock på grytan så borde uppvärmningen gå fortare, och vattenvolymen expandera fortare.

  Men tydligen så fungerar inte en ökande halt koldioxid som om vi sätter på ett lock. (Liknelsen haltar dock eftersom det handlar om helt olika mekanismer för uppvärmningen i de båda fallen.)

 10. Kenneth Mikaelsson

  Läsvärt:
  http://iceagenow.info/2012/10/oceans-rising-turning-acid/

 11. Kenneth Mikaelsson

  En till att begrunda..
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/reprint/sea_level_not_rising.pdf

 12. Björn-Ola

  #9 Tack Ingemar

  Detborde rimligtvis vara en koppling melan atmosfärstemperatur och vattentemperatur.
  Om växthuseffekten ökade med ökande värmestrålning ned i havet så borde vi se detta i temperaturmätningar för atmosfär och ytvattnet.
  Det gör vi tydligen inte.
  Likväl stiger havsnivån konstant.

  Är förklaringen från Sören G den fullständiga förklaringen?
  Som jag uppfattar det finns det inte tillräckligt med tillförsel av smältvatten för att förklara nivåstegringen.

  En del hävdar att den långvågiga värmestrålningen från atmosfären, som inte har något penetreringsdjup i vatten, endast ökar avdunstningen och påverkar knappt vattentemperaturen. Det krävs större penetreringsdjup för att värmestrålning ska värma vatten. Kan det vara riktigt?

  Om solen ligger bakom nivåstegringen, borde vi inte mäta ökad solinstrålning?
  Är det väderfenomen som LaNina, med mindre moln och därmed mer sol som ligger bakom ökad uppvärmning, så borde väl havsnivåstegringen följa dessa väderfenomen?

 13. lennart bengtsson

  De tre olika mätsystemen ARGOS ( mäter temperatur och salinitet), Radar altimetri ( mäter volymändringar) och GRACE ( mäter massändringar) är sinsemellan överensstämmande för de ca 10 år som vi har data från alla tre systemen. Dessa visar att massexpansionen motsvarar ca 1mm/år och massökningen för ca 2mm/år. Massökningen kommer huvudsakligen från smältande bergsglaciärer och massförlust från främst Grönland. Variationer på några års sikt beror på vattenförändringar över land. Radaraltimetrimätningar visar ingen acceleration sedan 1993. Massexpansionen är inte direkt korrelerad med havsytans temperaturer då den beror på hur temperaturen och expansionen är vertikalt fördelad i havet.
  Det finns inte något direkt samband mellan global atmosfärtemperatur och massexpansion hos havet utan detta kan bara erhållas över avsevärda perioder (på 100-årsskala).
  Orsaken till temperaturökningen ( och havstigningen) för tiden 1850 – ca 1940 är oklar och inga robusta förklaringar finns ännu. Sotutsläpp är en möjlig förklaring.

  Sedan är det ju lite synd att Björn aldrig kan inse att ökande växthusgaser och aerosoler påverkar strålningsbalansen lika effektivt som ändringar i solstrålningen. Ändringar i solemissionen har varit obetydliga under den senaste 35 åren för den tid som vi har mätningar av solemissionen. Innan dess rör sig mer om hypotetiska antaganden och i vissa fall rena cirkelresonemang som när man använder väderinformation från förfluten tid för att konkludera vilken solemission man haft osv.

  Som jag har försökt föra fram under lång tid så är inte växthuseffekten något som innebär ett omedelbart problem utan mer en fråga på mycket lång sikt. Det bästa som politiker kan göra idag är att uppmuntra den fria forskningen och överlåta ledningen av vetenskap till vetenskapligt kompetenta individer samt till näringslivets egen forskning som fortlöpande gör framsteg inom energiforskningen. Det värsta man kan göra är att överlåta ledning och beslutsprocesser till politiska administratörer. Resultatet blir i bästa fall utan betydelse förutom att pengar öds till ingen nytta. I värsta fall blir resultatet negativt som vi sett inom etanolanvändning och till stor del inom vindetableringen i ett land som Sverige där det inte behövs. Det stora problemet i dag är att politiker är allt för påverkade av mediala personer som inte vet mycket men tycker desto mer.

 14. Kenneth Mikaelsson

  Håller nog inte med dig Björn-Ola att havet stiger konstant.. med den volymen så är haven ett trögt system hur trögt 60år eller 800år är en bra fråga ..
  här är en avhandling som tål att läsas..

  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/mwp_n_europe.pdf

  Det enda som jag kommit fram till själv så länge är att IPPC ljuger så tungan blir blå…

  samt gå in på länken i #11 Nils Axel Mörner tål att läsas mer än en gång..

 15. LBt

  ”Så, mysteriet kvarstår: var tar värmen vägen? ”
  Frågan är naturligtvis berättigad liksom ett antal andra:
  Varför har den globala medeltemperaturen stigit med ca 0,8 C de senaste 100 åren? Det löjligaste svaret är väl ”en återgång efter lilla istiden”. Den bästa och väl underbyggda förklaringen är att det till stor del beror på våra utsläpp av CO2.
  Varför smälter isen i Arktis? Beror det på den signifikant förhöjda lufttemperaturen i regionen?
  Varför har den globala medeltemperaturen inte stigit som förväntat de senaste 10-15 åren? Den viktigaste frågan att besvara är väl den Ingemar N berör, är det därför att klimatsystemet tagit upp mindre solenergi än beräknat eller är det därför att det bland klimatsystemets olika komponenter skett en energiomfördelning? Molnen, lägre solaktivitet? Men varför smälter isen?
  Varför sammanfaller den signifikanta isavsmältnigen i Arktis med de senaste årens uteblivna temperaturstegring och varför representerar de värmemängder av samma storleksordning? En tillfällighet? Jag säger som GW Person, jag gillar inte slumpen men det finns även ett helt annat samband, produktion och utsläppsexplosionen av allt möjligt i Kina, slumpen?
  Varför kan man komma osannolikt nära de senaste 150 årens globala temperaturutveckling enbart genom att blanda en exponentiellt stigande temperaturkurva med en cyklisk 60-års svängning? Jag gillar inte slumpen och de som 1998 noterat detta enkla förhållande hade alltså redan då framgångsrikt kunnat förutsäga den kommande stagnationen.
  Varför hade vi en tydlig plattform, tom tillbakagång, 45-70? Kärnvapen och kärnvapenprov? Nej ingen tycks tro på ett samband. 60-års cykeln?

  Mina 5:te klass övningar är ju uppskattade så varför inte räkna på vilken temperaturstegring haven skulle få om den i luftan saknade temperaturen de senaste 15 åren skulle dölja sig där samt vilken havsnivåhöjning detta skulle innebära, 0,2 C kan väl vara en bra uppskattning av vad som ”saknas” och det blir kanske svårt att mäta både det ena och det andra.

  Eftersom vi i det närmaste vet att vi genom vår livsstil påverkar klimatet men inte vet hur klimatsystemet kommer att reagera i ett längre perspektiv, dvs längre än 50 år och globalt, förefaller det rimligt att vi medvetet sträva efter återhållsamhet till dess vi vet bättre. Det förefaller dessutom förnuftigt att spara på fossila energin i den mån det kan göras utan att påverka utveckling och tillväxt, vanlig hushållning helt enkelt, något som tveklöst gagnat mänskligheten genom årtusenden men något vi möjligen tappat förståelsen för under vår fossila era.

 16. Ingemar Nordin

  LBt #15,

  Notera dock att havsströmmarnas 60-års cykler kan förklara svängningar i atmosfärens temperatur, men inte att en fortsatt CO2-ökning inte orsakar en ökad takt i havsnivåökningen nu när atmosfärens temperatur planat ut. Så, vart tar värmen vägen?

 17. Kenneth Mikaelsson

  Lbt här har du något att läsa…

  http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/07/new-paper-finds-only-375-of-atmospheric.html

  Bara för att påminna dig om din och min litenhet i universum.. in´t ens en fjärt… 🙂

 18. Kenneth Mikaelsson

  Ingemar Nordin

  Tror det bygger på ett inbyggt fel i matematiken… den har aldrig existerat..
  http://chiefio.wordpress.com/2014/05/26/co2-does-not-black-body-radiation-make/

 19. Bim

  LBt # 15
  Varför har du fått för dig att klimatet är statiskt? Att en viss temperatur är RÄTT?
  Klimatet har ju alltid pendlat fram och tillbaka genom tiderna.

  Varför tror du att någon skall kunna RÄDDA klimatet. (Ifrån vad då?)
  Och varför är du så missnöjd med det klimat som vi lever i?
  Vad är det för statiskt klimat du eftersträvar? Får någon annan än du vara med och bestämma vilket klimat som skall råda om du nu skulle lyckas påverka klimatet?

  Tänk om det skulle visa sig att jordens folk skulle ha helt olika uppfattning om vilket klimat jorden skall ha, skulle vi då ha en global folkomröstning om saken?
  Jag bara undrar!

 20. Sigvard E

  Ingemar Nordin #16
  ”Notera dock att havsströmmarnas 60-års cykler kan förklara svängningar i atmosfärens temperatur, men inte att en fortsatt CO2-ökning inte orsakar en ökad takt i havsnivåökningen nu när atmosfärens temperatur planat ut. Så, vart tar värmen vägen?”
  Din avslutande fråga verka retorisk. Men, hur skulle en fortsatt CO2-ökning orsaka en (ökad takt i!) havsnivåökning utan att atmosfärtemperaturen också ökar?

 21. Björn-Ola J

  #19 Bim
  Det vet väl alla att det klimat vi hade 1850, en av de kallaste perioderna i vår mellanistid och som den nuvarande globala uppvärmingen utgår ifrån, är det optimala klimatet, och att all avvikelse därifrån är av ondo. Detta visar forskningen. Att tidigare värmeperioder som den medeltida skulle ha gagnat stora delar av mänskligheten kan vi helt bortse ifrån, eftersom det är historiker och inte klimatforskare som påvisar detta, samt att de värmeperioderna hade andra naturliga orsaker vilket vår värmeperiod inte har.
  Det kan väl inte vara så svårt att förstå?

 22. ceebee

  Havsnivån förändras ju med tidvattnet p.g.a. solens och månens gravitation. Vilken koll har man på havsnivån ute på öppet hav? Utöver solens och månens gravitation så har vi dom övriga planeterna i solsystemet. När vi nu talar om nivåhöjningar i storleksordningen mm. frågar sig vän av ordning om hela planetsystemet påverkan finns med i beräkningsmodellen?

 23. Ingemar Nordin

  Sigvard E #20,

  Enligt teorin att värmeinflödet ökar med ökad CO2 så bortförklaras (av en del) avsaknaden av temperatur i atmosfären med att värmen försvinner i djuphaven.

 24. AG

  ”The missing heat” är en återkommande fråga. Men inga mätmetoder idag kan bekräfta att oceanerna värms upp motsvarande mycket som det ”fattas” i atmosfären.
  Balmaseda et al. (2013) påstår sig ha ”hittat” den borttappade värmen, men deras slutsatser bygger på modeller vars resultat inte går att validera. Därtill är ARGO-systemets osäkerhet för stor och upplösningen för låg. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/grl.50382/pdf)

  En tidigare artikel i Nature av Knox och Douglass (2010) hittar ingen trend alls i haven och baserar sina resultat på observationer i en tidigare artikel av Lyman et al, samma år. (http://www.pas.rochester.edu/~douglass/papers/KD_InPress_final.pdf)

  Balmaseda et al (2013) försöker visa att värmen fortsätter att transporteras ner i djupet. Resultaten ligger i stort i linje med förutsättningar uppstaplade av Hansen etl al (2005) s (http://www.micro.utexas.edu/courses/THOC/Hansen-et-al-2005-Science.pdf). Jag tycker att Hansen et al bygger upp en ganska snygg plattform för att kunna diskutera ”the missing heat”. Modellresultaten för haven ligger i linje med Hansens tänk men man ska komma ihåg att dagens temperatur-stasis var inte bekräftad 2005. Beroende på vilket värde man använder på obalansen i klimatsystemet, så får man olika svar, alltifrån 0.85 W/m^2 (Hansen et al 2005) till 1.2 W/m2 för senare data. Men poängen var ju ”missing heat”. Inte att haven inte värms upp alls. Jag menar att även om man accepterar vissa av de tveksamma resultaten för djuphaven så kan detta inte ensamt förklara det uteblivna temperaturhöjning i atmosfären. Uppvärmningen i haven är för liten, hur man än vrider och vänder på det. Så erkänn nu, vem har gömt värmen? Eller, hemska tanke, är klimatkänsligheten lägre än väntat? Nej, nej TRO dem inte!!

 25. Bim

  Björn Ola J # 19
  Försöker bara få LBt att förstå att det inte är klimatet som IPCC försöker styra, det är människorna.
  LBt tror att det är omsorgen om våra barnbarnsbarnsbarnbarnbarnsbarnbarn saken handlar om.
  Så snälla och framsynta är inte Pachauri, Wijkman, Rockström och Co.

  LBt, försök förstå det!
  Då kan du sluta bekymra dig om 0,00005 graderna, och leva dit liv i lungn och ro, så tar TCS hand om klimatdårarna. 😀

 26. LBt #15

  Är du tillbaks nu till att försöka tillskriva hela dessa 0.8 C ökad global temperatur under 150 år på till utsläpp av CO2? Du försökte länge med sådant strunt, liksom de allra minst seriösa klimatalarmisterna. Men i praktiken kan alltså bara ungefär hälften av det (0.4 C) vara vållat av mänsklig CO2, och IPCC menar fö bara att det iaf är hälften av dessa.

  Försöker du med en aktivistlögn igen, LBt? En som du dessutom har fått utredd och förklarad många ggr, så grundligt att tom du till slut acepterade faktum och slutade med tramset? Skall du nu börja igen och försöka på nytt?

  Varför då?

 27. Kenneth Mikaelsson

  Ärligt talat Jonas N så tror jag att du har fel där….. Det bör vara betydligt mindre påverkan från mänskligheten.. om någon… har en känsla av att när man tar in målnbildningen pga partikel utsläpp så är vår påverkan negativ i grader räknat.. minskar bara bruset från frodulent forskning något så lär nog en annan bild växa fram..

 28. Börn

  lennart bengtsson [13]; Självfallet är det värdefull information som Du tillför här, men jag saknar ändå data som styrker antropogen drivning av den globala värmeutvecklingen under 1900-talet, visavi de fluktuationer som solen bidrar med. Så länge ingen kan klämma fram med proportioner i detta förhållande, är klimatfrågan fortfarande olöst. Men jag håller med om att den uppvärmning som har varit inte på något sätt är allarmerande.

  Vidare vill jag framhålla att trotts den smala spalt i tiden som vi befinner oss i, är ändock ett solens Grand maximum under 1900-talet som vi har fått uppleva, ett fenomen som inte bara kan viftas bort som obetydligt. Nu talar solforskarna om motsatsen, alltså att vi närmar oss ett Grand minimum som kan vara jämförbart med Maunder minimum. Att vi får uppleva dessa fenomen under vår korta livstid, talar för att solen varierar sin energi rätt frekvent med korta tidsintevall. För två dagar sedan var solens magnetiska aktivitet inte synlig över dess fotosfär, alltså att den magnetiska aktiviteten inte bryter igenom fotosfären, vilket annars kan iakttagas optiskt som solfläckar. Detta kanske är något att fundera kring, även fast fläckarnas antal igår var 27 stycken. Jag tror inte att vi behöver vänta så länge på svaret varför den globala temperaturutvecklingen har avstannat. En tynande solaktivitet kan knappast gå obemärkt förbi, speciellt om vi går mot ett Grand minimum.

 29. Kenneth Mikaelsson

  Som sagt….. http://chiefio.wordpress.com/2014/05/26/co2-does-not-black-body-radiation-make/

 30. Lennart B

  Tack för en informativ kommentar och sammanfattning ang havsnivåer och temperaturer.

  Men jag måste återigen invända när du vill likställa TSI och sådan ’forcing’ med GHG-dito:

  Det är två fundamentalt olika saker. Så är det formellt, och högst troligen även rent praktiskt. Möjligen har de vid jordytan samma (el liknande) sorts effekt, nämligen att orsaka högre temperatur. Och då är det alltså ngn slags ekvivalens det är frågan om, Och i så fall är det storleken/koefficienten för en sådan ekvivalens som behöver etableras eller diskuteras. Men det är inte samma sak!

  Det ena är tillförd energi (i W/m2) till systemet, emedan det andra är helt passiva komponenter som omdirigerar/reflekterar i systemets redan existerande energi så att att dess rumsliga fördelning ändras.

  GHG funktion är av samma art som att ställa upp speglar i ett rum med en ljuskälla för att få det ljusare i på vissa ställen på bekostnad av mörkare på andra. Eller pss en skärm i ett rum värmt av av en värmekälla.

  Det faktum att både reell energitillförsel och sk forcing anges i W/m2 betyder inte att båda är tillförd energi, och jag befarar att en hel del missförstånd rörande den sk ’energibalansen’ härrör från den begreppssammanblandningen.

  En annan konsekvens av detta är att GHG-forcing inte är (eller inte måste vara) additiv, emedan rellet tillförd energi alltid måste vara det!

  Att ställa ut dubbelt så många speglar i samma rum innebär inte att deras extra effekt ger två ggr den effekten som som den första uppsättningen gav. Och speciellt och mer specifikt inte: Om man vill översätta speglar och reras ’ljusforcing’ till en ekvivalens motsvarande en extra ljuskälla eller två st intill den redan existerande.

 31. #26 Jag har inte uttalat mig om hur stor påverkan är. Jag uttalar mig om två andra saker:

  1) Hur mycket av observerad temperaturhöjning rimlitvis skulle kunna tillskrivas (mänskligt) ökad CO2-halt, och
  2) Hur mycket IPCC vågar hävda att de (påstått, hyfast säkert) kan tillskriva sådan

  Min poäng med #25 var att påminna LBt om att han tidigare försökt blanda bort korten (sprida aktivistlögner) i den frågan, att han fått detta upprepat förklarat och utrett, så att han till slut själv insåg det grava tankefelet, men att han nu återigen försöker, samt att han här inte kan räkna med att komma undan med dylikt …

 32. Kenneth Mikaelsson

  Jo det fattade jag med.. men från vad som har framkommit på senare tid så hävdar jag att vi nog får ta och räkna lite allvarligare på vilken påverkan vi har på klimatet.. att vi har påverkat miljön är jag med på.. men det att vi har så mycket att säga till om klimatvis…. Nä..

 33. Björn

  lennart bengtsson [13]; Självfallet är det värdefull information som Du tillför här, men jag saknar ändå data som styrker antropogen drivning av den globala värmeutvecklingen under 1900-talet, visavi de fluktuationer som solen bidrar med. Så länge ingen kan klämma fram med proportioner i detta förhållande, är klimatfrågan fortfarande olöst. Men jag håller med om att den uppvärmning som har varit inte på något sätt är allarmerande.

  Vidare vill jag framhålla att trotts den smala spalt i tiden som vi befinner oss i, är ändock ett solens Grand maximum under 1900-talet, ett fenomen som inte bara kan viftas bort som obetydligt. Nu talar solforskarna om motsatsen, alltså att vi närmar oss ett Grand minimum som kan vara jämförbart med Maunder minimum. Att vi får uppleva dessa fenomen under vår korta livstid, talar för att solen varierar sin energi rätt frekvent med korta tidsintevall. För två dagar sedan var solens magnetiska aktivitet inte synlig över dess fotosfär, alltså att den magnetiska aktiviteten inte bryter igenom fotosfären, vilket annars kan iakttagas optiskt som solfläckar. Detta kanske är något att fundera kring, även fast fläckarnas antal igår var 27 stycken. Jag tror inte att vi behöver vänta så länge på svaret varför den globala temperaturutvecklingen har avstannat. En tynande solaktivitet kan knappast gå obemärkt förbi.

 34. Börje S.

  Postar denna NOAA-länk för andra gången. Pilarna på kartan är klickbara och ger detaljinformation om mätstationerna, ibland med de allra aktuellaste mätresultaten under rubriken ”NEW!”.

  Intressant är datan för Östersjön och Bottenhavet, minus överallt! Att SMHI kan få det till att dessa hav kommer att översvämma stränderna inom några decennier är obegripligt. För mig, alltså.

  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html

 35. lennart bengtsson

  31 Björn

  Klimatfrågan är på intet sätt löst och det är beklämmande att forskningen under den senaste decennierna har varit så ensidig och så politiserad. De interna variationerna är ofullständigt kända och den markanta uppvärmningen under första hälften av 1900-talet delvis ett mysterium. Jag vill på intet sätt utesluta externa effekter men min arbetshypotes är interna variationer huvudsakligen kopplat till oceancirkulationen. Vi känner inte heller orsaken till den omfattande havsisen på södra halvklotet och vi vet inte heller om isen i Arktis kan återkomma!
  It is much more to do!!

 36. Olav Gjelten

  Vad jag kan se finns bara två troliga förklaringar till att temperaturen år efter år är stillastående samtidigt som atmosfärens koldioxidhalt hela tiden stiger (om än från en extremt låg nivå).

  1. Koldioxiden är inte den växthusgas man tidigare trott.

  2. Koldioxiden är en växthusgas vi behöver mer och mer av för att någorlunda hålla temperaturen uppe då vår planet är inne i en nerkylningsperiod – kanske rent av på väg in i en ny istid.

  Skulle alternativ 2 vara det rätta, har vi ingen tid att förlora. Vi får omedelbart upphöra med alla åtgärder som bromsar utvecklingen mot en högre koncentration av koldioxiden. Den enda hållbara utvecklingen för vår del är, så långt det är möjligt, försöka förhindra en ny istid!

 37. Kenneth Mikaelsson

  #34
  Prova att stoppa den du… inte hör den med myran och elefanten?…
  en sak är då säker har vi inte lyckats med att värma upp jorden så inte kommer vi ha någon framgång med att hålla kylan stången… men att CO2 är vesäntlig för allt grönt jovist…

 38. LBt

  I vanlig ordning tillskriver Jonas N mig saker som jag inte gett uttryck för, det är väl hans sätt att reagera när han inte finner bärande argument. Intresserade kan ju ovan följa upp detta vad som sagts respektive inte.

  Ingemar N #16,
  har du räknat på vilken havsnivåökning 0,2 C från lufthavet skulle ge upphov till samt ställt detta i relation till våra möjligheter att fastställa verklig havsnivå? Låter inte så.

 39. Kenneth Mikaelsson

  Vaxpropp eller?

 40. Ingalunda, LBt,

  Det här är vad jag syftar på:

  Varför har den globala medeltemperaturen stigit med ca 0,8 C de senaste 100 åren? Det löjligaste svaret är väl ”en återgång efter lilla istiden”. Den bästa och väl underbyggda förklaringen är att det till stor del beror på våra utsläpp av CO2

  Och jo, du har tidigare försökt ännu hårdare att vilja tillskriva hela dessa 0.8 C till mänskliga utsläpp. Även din senaste kommentar är rena tramset:

  I vanlig ordning tillskriver Jonas N mig saker som jag inte gett uttryck för, det är väl hans sätt att reagera när han inte finner bärande argument.

  Så jag återupprepar frågan:

  Varför försöker smyga med in halva uppvärmningen (under instrumentella perioden) som omöjigen kan ha vållats av mänsklig CO2? Du har enträget försökt med den aktivistlögnen förut. Och fått verbörligen på tafsen för det. Nu kommer samma dumheter igen? Varför?

 41. Ingemar Nordin

  LBt #38,

  ”har du räknat på vilken havsnivåökning 0,2 C från lufthavet skulle ge upphov till samt ställt detta i relation till våra möjligheter att fastställa verklig havsnivå? Låter inte så.”

  ??? Som du ser från exempelvis Humlums graf så finns det inte ens en antydan om en snabbare havsnivökning på 2000-talet. Jag är naturligtvis väl medveten om svårigheterna med att mäta den globala havsnivån. Men alarmisterna är däremot säkra på sin sak. SMHI råder t.o.m. svenska kommuner att redan idag höja kajer och förbjuda bebyggelse vid strandkanten pga en accelererande havsnivåhöjning. Att myndigheter på detta sätt tillåts sälja in rena skojeriet är helt absurt!

 42. LBt

  Jonas N,
  du tillskriver mig ovan
  ”…..till att försöka tillskriva hela dessa 0.8 C ökad global temperatur under 150 år på till utsläpp av CO2?”
  ett sådant påstående har jag inte varit i närheten av vare sig här eller tidigare. För övrigt vilken är din bästa förklaring, det är den jag söker, till merparten av temperaturuppgången de senaste 150 åren?

 43. Ingemar Nordin

  Ny studie som visar på att djuphaven svalnar av:

  http://wattsupwiththat.com/2014/07/21/deep-oceans-are-cooling-amidst-a-sea-of-modeling-uncertainty-new-research-on-ocean-heat-content/