Christy om den tropiska hotspoten och klimatmodellerna

Gästinlägg av tekn.lic. Härje Thunholm:

I tropikerna är uppvärmningen en bit upp i troposfären högre än på marknivå. Fenomenet kallas allmänt den tropiska hotspoten och har förra året belysts i denna blogg av Magnus Cederlöf.

I början av förra året tog den amerikanske forskaren J. Christy i sitt vittnesmål inför U.S. House Committee on Science, Space & Technology upp frågan om hur klimatmodellerna beskriver fenomenet.

I en bilaga till IPCC AR5 görs en jämförelse mellan radiosondmätningar och datorsimuleringar.

hotspot 1

Christy utgår från uppgifter i bilagan.  Han har för tropikerna (b) förtydligat området 100 – 1000 hPa, fig 5:

hotspot 2

GHG står för “green house gas”.

Christy kommenterar bristen på överensstämmelse mellan modellerberäkningar och radiosondmätningar:

What is immediately evident is that the model trends in which extra GHGs are included lie completely outside of the range of the observational trends, indicating again that themodels, as hypotheses, failed a simple “scientific-method” test applied to this fundamental, climate-change variable. That this information was not clearly and openly presented in the IPCC is evidence of a political process that was not representative of the dispassionate examination of evidence as required by the scientific method. Further, (and this took guts) the IPCC then claimed high confidence in knowing why the climate evolved as it did over the past few decades (humans as the main cause) ignoring the fact the models on which that claim was based had failed an obvious and rather easy-toperform validation test. Incredibly, what Fig. 5 shows is that the bulk tropical atmospheric temperature change is modeled best when no extra GHGs are included – a directcontradiction to the IPCC conclusion that observed changes could only be modeled if extra GHGs were included.”

Fritt översatt:

”Det som är direkt uppenbart  är att tendenser för beräkningar i modeller med växthusgaser ligger helt utanför området för mätresultat och det visar på nytt att modellerna, när det gäller denna för klimatet viktiga variabel, som hypoteser betraktade, helt fallerar  i en enkel test enligt den ”vetenskapliga metoden”. Att denna information inte klart och tydligt redovisades av IPCC är bevis för en politisk process, som inte svarar mot den objektiva granskning av fakta som krävs enligt den vetenskapliga metoden. Dessutom har IPCC mage att påstå att det finns hög konfidens när det gäller orsakerna till att klimatet utvecklats som det gjort de senaste decennierna (människor som främsta orsak) och helt bortse från att modellerna misslyckats i en uppenbar och enkelt genomförbar validering. Oroligt nog visar fig. 5 dessutom att merparten av beräkningarna stämmer bättre utan extra växthusgaser och det motsäger direkt IPCC slutsats att mätta ändringar bara kan beräknas om de extra växthusgaserna tas med.”

Christy betonar i sitt vittnesmål nödvändigheten av att den ”vetenskapliga metoden” tillämpas, dvs. att hypoteser och program stöttas av mätningar. Nödvändigheten av mätningar framgår bl. a. av att tillämpningar av  metoden de senaste åren belönats med Nobelpris,  jag tänker då på ”Higgs partikel” och  ”Gravitationsvågor”. Den av massmedia ofta omhuldade alternativmetoden ”konsensus”  ser jag som ett fattigdomsbevis och en varning  för att vetenskaplig stöttning saknas.

Christy och McNider  tar i en ny rapport, publicerad på nätet  i nov 2017, åter upp frågan om mätningar och datorsimuleringar för den tropiska hotspotten, nu med mätdata fram till och med  2015. Jämförelsen verifierar konklusionen från Christys vittnesmål att datorsimuleringar kraftigt överbetonar effekten av växthusgaser.

hotspot 3

Slutledning:

 1. Den tropiska hotspoten återges både i datorsimuleringar och radiosondmätningar, men är mycket kraftigare i simuleringarna.
 2. Effekten av växthusgaser är kraftigt överdriven i datorsimuleringarna. IPCC har dolt överdriften genom att sammanfattningsvis påstå ”that observed changes could only be modeled if extra GHGs were included.” Detta påstående gäller inte för den tropiska hotspoten. Enligt IPCC egna diagram blir överensstämmelsen bättre om man helt bortser från ökningen av växthusgaser.
 3. Tidigare har satellitmätningar mellan 1979 och 2017 visat att datormodellerna ger en kraftigt överskattad effekt av växthusgaser (https://www.klimatupplysningen.se/2017/12/12/matningar-visar-att-klimatpaverkan-av-vara-utslapp-bara-ar-halften-av-vad-ipcc-modeller-anger/). Nu visas att en helt annan typ av mätningar leder till samma konklusion. Datormodellerna är därmed falsifierade genom jämförelse med två olika typer av mätningar, satellitmätningar och radiosondmätningar.
 4. Beräkningar i datormodeller, som nu falsifierats, utgör det enda ”vetenskapliga” underlaget för överenskommelser fattade vid klimatkonferensen i Paris 2015 och för klimatpolitiken i Sverige.
 5. Mätningar med radiosonder och satelliter visar att klimatmålen, som överenskoms i Paris 2015, kan innehållas även om de androgena antropogena utsläppen av växthusgaser fortsätter som vanligt.

Härje Thunholm

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann lh

  Härje, bra att Du lyfter fram denna gömda ”detalj” i IPCC-rapporten. ”Liten tuva välter ofta stort lass”, skulle man kunna säga.
  En försmädlig men lite rolig felskrivning i sista punkten som måste ändras bara. Även om kvinnorörelsen skulle ropa heja på för androgena utsläpp så nog antropogena utsläpp mera korrekt.

 2. Härje Thunholm

  Ann Ih
  Ett gott skratt förlänger livet, brukar man säga. Det bjuder jag på.

 3. Verner

  Tack Härje

  Hur skall vi få svenska makthavare att ta del av detta?
  För den som läser detta och är normalbegåvad måste förstå att detta är en bevisad sanning.
  John Christys diagram över klimatmodellernas oförmåga att förutse klimatets förändring är också helt tydlig.
  Jag har roat mig med att be folk i min omgivning helt förutsättningslöst tolka J. C. Diagram över 105 klimatmodeller som jämförs med temperaturökning med radiosonder och satelliter. Det hade jag ingen aaaaaning om är nog det vanligaste svaret och sedan en fråga, är detta sant.
  Att skicka detta till samtliga chefredaktörer för svensk media och be om en kommentar kunde vara en början på att återgå till verkligheten.
  Är det någon på forumet som vet hur och var man kan få tag i våra folkvaldas adresser? Ett litet brev på posten med fakta med John Christys vetenskapliga bevis kunde vara nyttiga nu under valåret.
  När sanningen om jordens temperaturutveckling har nått makthavarna är det betydligt svårare för dom att förneka sanningen om den lilla påverkan som CO2 har på klimatet.

 4. latoba

  #3
  Om du googlar på riksdagsledamöter kan du hitta alla. De brukar ha en mailadress som förnamn.efternamn@riksdagen.se

 5. Ivar Andersson

  De klimathotstroende ser modellsimuleringarna som sanningen och mätningar av verkligheten som ”fake news”. Första budet: Du skall inga andra gudar ha tolkas som du ska bara tro på modellsimuleringsresultat.

 6. Lasse

  Tack Härje
  Bra påminnelse om modellernas bristande överensstämmelse med mätningar.
  Kort fråga/fundering:”GHG står för “green house gas” Innefattar detta även den viktigaste gasen-vatten?
  Moln har ju viss betydelse för att kyla.
  Sen är väl molnbildningen över ekvator zonen även en form av vertikal transport av energi när molnen avger nederbörd som avdunstat.

 7. Bengt Eriksson

  Mycket tankeväckande inlägg. I ett försök att förstå vad det handlar om hamnade jag på http://images.remss.com/msu/msu_time_series.html . Där presenteras data från att antal observationer (som jag inbillar mig är från väderballonger). Man kan bl.a. välja temperaturtrender per dekad för olika regioner. Jag testade för norra hemisfären och det är uppenbart stor variation i observationerna: trend per dekad från -0,915 K (C25) till +0,235 K (TLT (v.4.0)). Jag kan egentligen inte värdera hur dessa data är giltiga för medeltemperaturen men hoppas att C25 inte är det.

 8. Ingvar i Las Palmas

  # 3 Verner
  >Att skicka detta till samtliga chefredaktörer för svensk media och be om en kommentar kunde vara en >början på att återgå till verkligheten.

  Jag har skickat mejl till MSM och till riksdagsledamöter i flera år. Det hjälper föga. De som driver klimathotsprojektet har tusen gånger större muskler som de använder åt bägge hållen. Påverka MSM och svartmåla klimathotstvivlarna.
  Och som fler och fler blir varse. Det handlar inte om vetenskap. Det handlar om makt

 9. J T

  Politiker och allmänhet lär knappast bry sig om den tropiska hotspoten om de inte fattar vilken betydelse det har i det större sammanhanget. Hur betydelsefull är egentligen denna tropiska hotspot i förhållande till övrig (beräknad) global uppvärmning? Har det en avgörande betydelse eller är det en liten detalj? Kan nån kortfattat och tydligt förklara det?

 10. Christer Löfström

  #8 (Tidigare påpekat av Stilbs)

  http://kva.se/sv/pressroom/pressmeddelanden/vetenskapsakademiens-nya-preses-brinner-for-folkbildning

  http://www.vof.se/riksstyrelsen/

  Faller han, faller alla!

 11. Härje Thunholm

  JT.
  Topspoten i sig kanske inte har så stor betydelse. Betydelsen har debatterats från tid till annan. Det har bl.a. påståtts att den skulle vara ett bevis för att CO2-halten styr vårt klimat i hög grad. Det allvarliga är ju att modellernas räknar fel på hur troposfärens temperatur beror av CO2 i tropikerna (hela området mellan vändkretsarna) och att IPCC i AR5 försökt dölja detta. likartade fel finns också i den globala temperaturberäkningar vid jämförelse med satellitmätningar.

 12. Ingemar Nordin

  JT #9,

  Hotspoten över tropikerna spelade en mycket central roll för framväxten av tron på ett klimathot. Enligt klimatteorierna så skall uppvärmningen gå som snabbast där, ett 10-tal km över jordytan. Vid Madrid-mötet 1995 så visade Ben Santer en OH över sin senaste forskning som påstods visa att så var fallet och att man således kunde ta detta som ett bevis för koldioxidens snabbuppvärmande verkan.

  Senare visade det sig att detta nog bara var en illusion

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/08/12/madrid-1995-ett-fall-av-sjalvbedrageri/

  Efter det kom M. Manns berömda ”hockeyklubba” som på liknande sätt blåstes upp av IPCC som avgörande i sin rapport 2001. Men redan i AR4 så modifierades och tonades detta ned utan kommentarer. (IPCC erkänner aldrig några fel.)

  Det som klart och tydligt visas av Christy et. al. är ju, som påpekats, att klimatmodellerna fortfarande visar en alldeles för stor uppvärmning. I normal vetenskap så brukar man erkänna en falsifikation av sin teori och modifiera (eller helt skrota) den. Så jobbar dock inte IPCC och svansen av glada klimathotare. Och politikerna verkar inte bry sig.

 13. Håkan Bergman

  Kan det vara så att man hittat termostaten, att effekten balanseras av en ökad utstrålning på den höjden?

 14. jensen

  MSM
  Från dagens Sydsvenska:
  Artikel om det svåruppnåliga 1,5 C- graders- ” målet”
  Joachim Schellnhuber, PIK, menar att man måste avlägsna CO2 från atmosfären och använda gasen som bränsle. Tekniken för detta finns dock inte idag.

  I FAKTA-rutan framkommer:
  Parisavtalet: Global Warming är i hög grad effekt av människans eldning av fossila bränslen. Uppvärmningenmåste begränsas. Nettoutsläppen av växthusgaser måste bli noll 2050-2100.
  Parisöverenskommelsen har 1,5 C som mål. Forskare bedömer det som extremt osannolikt att målet nås med det som görs idag för att minska utsläppen av CO2.

  Min reflexion:
  Förvirrande begrepp i Fakta-rutan. T.ex beträffande definitioner och målsättning.
  Ja, dessa MSM

  Övr
  Betr. Tysklands nya regering tydligen flyttande av målstolpar.
  England förefaller vilja ompröva sina klimat-mål
  USA lämnat.
  Hur med flera övriga EU-länder? Polen ?
  Sverige ?????

 15. Sören G

  #14
  Skitfakta med andra ord.

 16. Lars Cornell

  Det är en intressant och nyttig debatt på hög nivå.

  #14 Jensen
  Jag läste också det och man tar sig för pannan hur okunnighet kan bli publicerad som sanning.
  Det är som att göra aska till ved.

  Att ”återanvända” koldioxid är extremt energikrävande och ofantligt dyrt. Dessutom minskar det mycket värdefulla fotosyntesen. Hur kan kunniga journalister som publicerat den artikeln ha missat den faktakontrollen?

  Bättre än att göra koldioxid till bränsle är att använda vatten. Att göra vatten till bränsle är mycket enklare och energieffektivare och det finns redan flera metoder.

 17. Ivar Andersson

  #16 Lars Cornell
  De klimathotstroende tror och bryr sig inte om verkligheten. Dom litar på klimatbibelns sagor och tycker att verkligheten som inte överensstämmer med klimatbibeln är ”fake news”.

 18. Ulf

  Att få ut fakta till media och politiker i Sverige kan vi glömma. Däremot vore det intressant att veta vad som skrevs om detta vittnesmål i USA? Kan vara bra att visa för stackars oskyldiga ungdomar med klimatångest.
  Och hur går det med red and blue team hearingen som skulle göras i USA? Blir den inte av? Någon som vet?

 19. Olle R

  Frånvaron av en markant tropisk hotspot motbevisar inte alls antropogen uppvärmning pga ökade halter av växthusgaser
  Hur pass välutvecklad hotspoten är kan nästan helt förklaras med ENSO och temperaturutveckingen i Stilla havets centrala delar. Modellerna har en påtaglig temperturtrend i NIno.3.4-regionen under satelliteran (i genomsnitt +0,20 C/decennium), medan den observerade trenden är nära noll.

  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaTXJJSExKRjBhbVE

  Den globala uppvärmningen har alltså lite mer La Nina-karaktär än modellerna, troligtvis pga kraftigare passadvindar som håller ner de tropiska ytvattentemperaturerna genom att blanda ner värmen på djupet samt transportera den mot polerna (jfr England et al 2014)

  Apropå hotspoten så är det lite festligt att Spencer och Christy förnekar den, till synes omedvetna om att de har en mycket påtaglig hotspot i sina satellitdata:

  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaZl9UdEEzc00zVGM

  Hotspoten kan dock bara upptäckas med de, enligt Spencer & Christy, överlägsna ”Cadillac-kalibrerade” AMSU-instrumenten. Men det är klart, om man likt S&C körsbärsplockar satelliter för att konfirmera sitt bias, att få låga trender i flaggskeppsprodukten TLT, då kommer ju temperaturen att sticka ut högre upp och hotspoten kommer som ett brev på posten…

 20. Lennart Bengtsson

  Iden att använda koldioxid som ”bränsle” är naturligtvis alldeles galet. Lika gärna kan man ju använda vatten som också är en restprodukt av en ”förbränning”. Syre och väte är ju en god energikälla ehuru något våldsam.
  Man annars är resonemanget korrekt. Vill man få ned jordens temperatur om man nu besväras av detta får man nog reducera växthusgaserna i luften. Det är i princip möjligt men ekonomiskt omöjligt.

 21. verner

  Olle R #19

  Du förnekar dig inte. Att kasta skit är ett av dina huvudnummer och kan du ge en känga åt personer i din omgivning så gör du det. Du har bara missat att den påstådda körsbärsplockningen av temperaturen med satelliter sammanfaller med väderballongernas temperaturmätningar. Häpp!

 22. Gunnar Strandell

  Olle R #19
  Citat:
  ”Den globala uppvärmningen har alltså lite mer La Nina-karaktär än modellerna…”

  Du är alltså helt överens med Christys budskap om att modellerna överdriver uppvärmningen.

  Sedan behöver du bara förstå vad det innebär för de modellbaserade projektioner som upphöjts till sanning och verklighet och ligger till grund för den politik som förs.

 23. Lars Kamél

  Den tropiska hotspoten är väl ändå inte ett tecken på uppvärmning från mer växthusgaser i atmosfären? Utan ett tecken på den förstärkande effekt från vattenånga som måste finnas för att klimathotet ska vara verkligt. När hotspoten är mindre i verkligheten än i modellerna, visar det att den där förstärkande effekten från vattenånga är mindre än vad som behövs för att klimathotstron ska vara något annat än en religiös övertygelse.
  Herr OR är ett troll som det inte finns någon anledning att bry sig om.

 24. Magnus Cederlöf

  Bra Härje! Det här ämnet tål att upprepas många gånger. Modellerna överskattar uppvärmningen i fria atmosfären. De flesta mätserier är hyfsat inbördes överens om uppvärmningen i fria atmosfären. De flesta mätserier är hyfsat inbördes överens om uppvärmningen på havs/mark-nivå. Däremot överensstämmer inte mätserierna mellan fria atmosfären och havs/mark-nivå. Det här är alltså oerhört fundamentala bitar som idag inte kan förklaras.

 25. Christer Löfström

  ”Tyvärr har vi ännu inte tillräcklig kunskap för att med någon större tillförlitlighet beräkna vad som kommer att hända med klimatet i framtiden.”
  /KVA Uttalande 2015-04-10

  ”Några av punkterna KVA tar upp (i ovan) handlar om att människans utsläpp av växthusgaser har bidragit till den observerade uppvärmningen, att halten av koldioxid förväntas öka kraftigt under detta århundrade samt att att uppvärmningen med stor sannolikhet kommer att skapa svårhanterliga problem.
  – Vi tycker att det är viktigt att belysa vad osäkerheterna gäller, men samtidigt visa att det finns en omfattande forskning som visar på tydliga resultat och var vi står i dag. Det är inget tvivel om att klimatet har blivit varmare. Man kan inte säga att allt är osäkert.”
  /Martin Jakobsson, förste vice preses i KVA och ordförande i miljökommittén. 2017-01-17

 26. tty

  #13

  ”Kan det vara så att man hittat termostaten, att effekten balanseras av en ökad utstrålning på den höjden?”

  Precis tvärtom. Det är den konvektiva transporten av värme till högre höjd än tidigare innan den utstrålas till rymden som är anledningen till den förmodade ”hotspoten”. Alltså: ingen hotspot = ingen ökad utstrålning i det aktuella höjdbandet.

  #19

  ”Den globala uppvärmningen har alltså lite mer La Nina-karaktär än modellerna, troligtvis pga kraftigare passadvindar som håller ner de tropiska ytvattentemperaturerna genom att blanda ner värmen på djupet samt transportera den mot polerna”

  En fullt tänkbar förklaring, ja. Den förutsätter dock att i princip hela effekten av ökad mängd växthusgaser i tropikerna transporteras till högre breddgrader. Alltså att temperaturen i tropikerna är oberoende av mängden växthusgaser.

  Vilket inte är orimligt när man studerar klimathistoria. Det finns inte mycket som tyder på nämnvärt högre temperaturer än i nutiden i tropikerna i det förflutna (däremot lägre under istider), medan temperaturerna på högre breddgrader i ”historiskt normalt klimat” är högre eller mycket högre än nu.

 27. OT
  SvT:s Hanna Stjärne har utnämnts till ledamot i EU:s nya grupp som skall hjälpa kommission mot sk ’Fake news’.

 28. Johan M

  #20. Lennart Bengtsson

  ”… man nog reducera växthusgaserna i luften”

  Hur stor del av den koldixidökning vi sett beror på mänsklig berikning och hur mycket ber på att det blivit varmare? Hur länge ska du klamra dig fast vid klimathotet?

 29. Lasse

  Vi som inte är så rigida visste detta tidigare:
  ”Princeton University researchers have found that the climate models scientists use to project future conditions on our planet underestimate the cooling effect that clouds have on a daily — and even hourly — basis, particularly over land.”
  Willis E har visat detta tidigare.
  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180109124936.htm

  Kanske börjar modellerarna tröttna på sina leksaker som inte stämmer?

 30. Sören G

  Ny metod att mäta oceanernas uppvärmning visar att den är mycket liten.
  https://www.thegwpf.com/new-scientific-research-global-ocean-temperature-have-risen-only-0-1o-celsius-in-the-last-50-years/

 31. Michael E

  #30 eller ingen uppvärmning alls eftersom uppvärmning uppskattades till 0,1 C med en noggrannhet om 0,2 C.

 32. Daniel Wiklund

  OT Häromdagen uppmättes en plusgrad i mätstationen i Tarfala, här verkar uppvärmningen ha slagit igenom. Men vid samma tidpunkt (kl 11) uppmättes minus 30 i mätstationen i Nikkaluotka, ingen uppvärmning här. Det är 18 km mellan dessa två mätstationer fast det skiljer 31 grader mellan orterna. Det är förmodligen inversionen som ställer till det. Undrar hur väderleksrapporten lät dagarna innan för detta område. Men märkligt nog vet såna som Rockström hur många grader varmare det kommer att vara om 50 år. Han måste besitta magiska krafter.

 33. Sören G

  #32 ”Alla kan se att glaciärerna smälter”, hörde jag någon radiopratare säga i morse och som tog det som bevis på vår skuld. – I SVT i går hade psykologen Åsa nånting den globala uppvärmningen som exempel på fakta resistense. Hos skeptikerna alltså. But it is the other way around, soon they will realise.

 34. verner

  Jonas N #27

  Jag tror att Hanna Stjärne och hennes kollegor i ”Fake News” panelen har åtagit sig en helt omöjlig uppgift.
  Ta bara exemplet med att någon påstår att det inte finns någon GUD. Är det Fake News eller är det en riktig nyhet?
  Om vi tittar på vetenskapliga fakta så vet inte jag något om att det finns bevis för att Gud finns.
  Men då har vi alla religioner som tillbeder GUD och dom påstår att han finns.

  Listan kan göras lång på den här typen av nyheter inte minst i klimatfrågan.

  Det är ju inte så värst länge sedan Galileo Galilei påstod att jorden roterade runt solen men prästerskapet hade en annan uppfattning. År 1633 ställdes han inför inkvisitionens domstol, där han blev tvungen att avsvärja sig allt rörande den så kallade ”felaktiga läran” (fake News). Den katolska kyrkan lärde att det var jorden, som var världsalltets centrum (den geocentriska världsbilden enligt Ptolemaios och Aristoteles). Det sägs att han efter domen mumlat ”och väl rör hon sig!”.

  Känns problematiken igen?

 35. Kopernikus

  #32 Åsa någonting, heter Åsa Wikforss och arbetar på institutionen för teoretisk filosofi på Stockholms Universitet. En bekant har skrivit ett långt brev till henne efter att ha sett ett intervjuprogram med henne och Erik Fichtelius. Det skall bli intressant att se om hon skickar något svar. Hon verkar inte ha någon kunskap alls vad gäller klimatet.

 36. Kopernikus

  #32 skulle vara #33

 37. Lasse

  #35
  Hennes namne Ernst hade stora tankar om vår framtid:
  ”Skulle inte fattigdom, om nu det blev resultatet av en lika fördelning, fördragas, om den delades lika av alla.”
  Socialism eller klimatalarmism-kräver offer men föredras om alla ställer upp.
  Lite fattigare men lika fördelning skulle jag föredra i alla fall temperaturmässigt!

 38. Ingemar Nordin

  Kopernikus #35,

  Tyvärr är det inte helt ovanligt att en del filosofer yttrar sig om saker som de saknar insikt om. Hegel ”bevisade” exempelvis att det endast fanns, och endast kunde finnas, sju planeter. Idealistiskt trams baserat på talmystik från grekerna. Men det finns även mer sentida exempel på hur okunniga filosofer trampat i klaveret på grund av sin okunnighet i naturvetenskap. Exempelvis Uppsalafilosofen Phaléns kritik av Einsteins teori om tid och rum.

  Idag upplever jag problemet främst bland moralfilosofer som utvecklar etiska teorier kring olika frågor som klimatet och världssvälten utan att vara särskilt insatta vare sig i klimatteori eller ekonomisk samhällsteori. Här är okunskapen bråddjup och till stor del måste ansvaret för de många erbarmligt dåliga och irrelevanta doktorsavhandlingar som dyker upp idag läggas på lika okunniga som aktivistiska handledare.

  Att inte vara insatt i vetenskapen som berörs ser jag som en dödssynd, och att skylla på att man ”bara” vill analysera de etiska aspekterna är inget försvar.

 39. Robert N.

  # 32 Daniel.

  Till o med 32 grader, så snittet på de två orterna blir ”klimatförändringar”.

 40. latoba

  #37
  Han hette väl Wigforss?

 41. Lennart Bengtsson

  *28

  Att mer växthusgaser i atmosfären höjer temperaturen i troposfären anser jag vara grundläggande atmosfärfysik och det är knappast någon vetenskaplig tvistefråga bland de som satt sig in i vetenskapen. Att det föreligger stolliga uppfattningar härvidlag har jag ingen anledning att ödsla min tid på. Däremot är det svårt att tydligt separera växthuseffekten från andra effekter som kan påverka klimatet men alla rimliga beräkningar indikerar att växthuseffekten har varit den dominerande sedan mitten på 1900-talet. Det är också tydligt att de flesta modellberäkningar hittills har överdrivit växthuseffekten vilket knappast bör förvåna då vetenskapen på området är relativt ung och modellerna är ofullkomliga.

  Hur samhället skall bemöta den globala uppvärmningen är en politisk fråga och hittills har man faktiskt inte gjort något substantiellt ( hittills har det mest varit prat och ändlösa konferenser och sammanträden) dels eftersom konsekvenserna av den obetydliga temperaturökning på ca 1°C hittills har varit harmlösa och i flera avseenden positiva och dels har man ännu inga andra lösningar på jordens energiförsörjning i stor skala som är tekniskt och ekonomiskt rimliga eller vettiga.
  Om eller när situationen blir tillräckligt allvarlig kommer man givetvis att tvingas ta itu med frågan på global skala. Men varför göra detta nu när man står upp till axlarna i andra mer angelägna problem. Att MP och andra liknande grupperingar inte anser detta beror på att deras identitet i så fall skulle upphöra.

 42. Ingemar Nordin

  Ny artikel av Davis et.al. i tidskriften Climate som kanske kan intressera Lennart Bengtsson (#41):

  http://notrickszone.com/2018/01/15/ph-d-climate-scientist-modern-warming-natural-co2-changes-affect-climate-weakly-at-most/#sthash.DiIz7De1.xbIlJEbI.dpbs

  där Kenneth Richard, som presenterar artikeln bl.a. skriver:

  ”University of California (Santa Cruz) Professor W. Jackson Davis (Ph.D.), President of the Environmental Studies Institute, has published a new paper with colleagues in the journal Climate that thoroughly undermines the conceptualization of a dominant role for anthropogenic CO2 in the global warming since 1850.”

  Så det där med att växthuseffekten varit ”dominerande” sedan 1950 kanske vi skall vara lite försiktiga med att påstå. Många klimathistoriker har ju visat att hela uppvärmningen under 1900-talet faktiskt ligger inom den naturliga variationen, och att koldioxidens roll för den 1-gradiga uppvärmning till dags dato sedan 1850 är svår att urskilja.

 43. Daniel Wiklund

  ”Hittills har det mest varit prat och ändlösa konferenser och sammanträden” för att bemöta den globala uppvärmningen skriver Lennart B. Var kommer alla skattehöjningar in, alla projekt som görs i alla Sveriges kommuner, finansierade av skattemedel. Där projekten har som mål att ändra på våran livsstil, med dom fyra b-a, biffen bostaden börsen och bilen. Allt för att den globala uppvärmningen ska bromsas upp. Jag tycker nog att det varit mer än konferenser och sammanträden.

 44. Guy

  Tydligen har vi haft mindre växthuseffekt före mitten av 1900-talet. Jag visse inte att någon kan skilja den antropogena växthuseffekten från den naturliga. Vore kul att veta hur mycket det finns av vardera.

 45. Härje Thunholm

  #41 Lennart Bengtsson
  Vad menar man med växthuseffekt? Ibland avser man verkan av alla växthusgaser, ibland bara CO2, ibland alla utom H2O. Det förvillar tycker jag. Det är då lätt att glömma verkan av den dominerande växthusgasen H2O . Har du synpunkter på detta och kanske förslag till ett korrekt språkbruk?

 46. Lennart Bengtsson

  43

  Daniel Viklund

  Vad jag avsåg var resultatet på de globala utsläppen och inte svenska kommuners åtgärder och utgifter. Den globala effekten hittills har varit nil, dvs utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka. Sedan mitten på 1800 talet uppgår effekten på jordens strålningsbalans till ca 3W/m2 enligt bästa beräkningar. Vad Sverige gör har ingen mätbar effekt utan har enbart en ”etisk” dimension.

 47. Olle R

  #41 Lennart Bengtsson

  Du skriver:
  ”Det är också tydligt att de flesta modellberäkningar hittills har överdrivit växthuseffekten vilket knappast bör förvåna då vetenskapen på området är relativt ung och modellerna är ofullkomliga.”

  Kan du ge något exempel på att modellberäkningarna överdriver växthuseffekten?
  Ökad växthuseffekt leder ju till förändrad energibalans och upplagring av värme i det globala systemet. Enligt vad jag känner till är modellernas energiobalans, och den som uppmätts med t ex ARGO och Ceres Ebaf ganska överens. Även förändringen i de globala yttemperaturerna är likartad hos modeller och observationer.
  Det som denna bloggpost tar upp, den tropiska hotspoten, har inte direkt något med ökad ( eller utebliven) växthuseffekt att göra, utan reflekterar snarare utvecklingen i de tropiska ytvattentemperaturerna, särskilt de i centrala Stilla havet..

 48. Lennart Bengtsson

  * 46

  Vattenånga är den dominerande växthusgasen men betraktas som en del av klimatsystemets respons efter som luftens vattenånga följer i stort Clausius-Clapeyrons relation. I genomsnitt ändras inte den relativa fuktigheten i en global fördelning då den bestäms av luftens vertikalrörelser. Av denna anledning betraktar man vattenångan som en responsfaktor eller äterkopplingsfaktor, något som redan Arrhenius tog hänsyn till. Vad man räknar som de antropogen växthusgaserna (mer eller mindre korrekt) är ändringen sedan industrialiseringen säg 1750. Ändringarna var obetydliga till omkring 1900 med en markant ökning säg under och efter WW 2. Strålningseffektens ändring efter 1750 uppgår till ca 3 Watt/m2 varav drygt hälften efter 1975 ( se t ex esrl.noaa.gov) där man kan se de årliga bidragen från de individuella växthusgaserna (CO2 står för ca 2/3).

  *47 Jag hänvisar här till Christies artikel i texten eller till den senaste IPCC rapporten. Notera att ökning sedan 1750 uppgår till drygt 75% i sammantagen växthuseffekt uttryckt som CO2 ekvivalenter. Se vidare esrl.noaa.gov för vidare information. Med en temperaturökning på ca 1°C kan man lätt beräkna den transienta klimatkänsligheten och skala detta till en CO2 fördubbling.

 49. Härje Thunholm

  #48
  Tack för svar. Min fråga har två orsaker. Dels har jag varit i dispyt med företrädare för vad du kallar ”stolliga uppfattningar” och då påpekat att ”stolligheterna” inte bara kan gälla för CO2 utan också måste gälla H2O. Det blir en massa energi över när strålning absorberas i gaserna och jag har bett om en förklaring till var den energin tar vägen eftersom de anser att den inte värmer jordytan. Dels undrar jag varför man inte ger sig på H2O om man nu vill sänka temperaturen.Det borde vara mycket effektivare. Genom att framkalla en lagom stor istid skulle man ju slå många flugor i en smäll. Det är naturligtvis lika orealistiskt som det som nu pågår med att försöka åstadkomma en knappt mätbar temperatursänkning genom att vända upp och ned på hela vårt samhälle.

 50. Guy

  #49
  Det verkar som alarmisterna verkligen strävar efter en mini-istid. Dom kanske inte inser det med alla följder det har.

  Orsaken att dom inte vill ta vattenångan med är kanske den att det är svårt att få den att låta farlig. Dessutom gör man sig löjlig om man funderar på hur den skall bekämpas. Ytterst svår att beskatta, dessutom 🙂

 51. Olle R

  #48
  En sak man har lärt sig sedan senaste IPCC-rapporten är att man ska jämföra modeller och observationer ”äpplen mot äpplen”.
  Om man som Richardson et al 2016 tar hänsyn till att observationerna är en mix av 2m temp och SST och har bristfällig global täckning, samt räknar ut allt på samma sätt, så försvinner skillnaden i uppskattad TCR mellan observationer och modeller

 52. Lennart Bengtsson

  *49

  Vattenångan kan inte regleras då den beror på atmosfärcirkulationen och styrs helt av atmosfärtemperaturen. Det är därför det finns mer fuktighet i luften när det är varmt som sommartid. CO2 har stadigt ökat monotont i atmosfären som är välkänt från numera dagliga mätningar. Ökningen följer långsiktigt antropogena utsläpp.

 53. Härje Thunholm

  #48 #52
  Har jag fel om jag påstår att modellernas största svaghet ligger i oförmågan att hantera H2O i alla dess former? Den märkliga förstärkningsfaktorn, där man ersätter H2O med en rejäl dos CO2 är ett exsempel på detta. Christys utredningar visar rent numeriskt att resultaten skulle förbättrasom man slopade faktorn.

 54. Ingemar Nordin

  Härje #53,

  Lennart B har naturligtvis rätt i att vattenångan inte kan regleras utan att den följer temperaturen. Men du har, enligt min mening, rätt i att modellernas svaghet är vatten i form av moln och deras påverkan på temperaturen. Vi vet att molnbildningen är beroende av flera saker, bl.a. aerosoler. Och det finns både mänskligt orsakade sådana och naturligt förekommande, t.ex. vulkaner och kosmisk strålning. Och denna molnfaktor tror jag – till skillnad från LB – är den dominerande förklaringsfaktorn både på kort och lång sikt, inte koldioxidhalten.

 55. Härje Thunholm

  #54
  Är det bara temperaturen som styr? Vi kan ju ha övermättnad och vad är det då som styr?

 56. Håkan Bergman

  Temperatur är väl strängt taget ett idiotmått, det säger ingenting om mediets energiinnehåll.

 57. Lasse

  Willis E om termostaten utmed ekvatorn-nu baserad på mätningar.
  https://wattsupwiththat.com/2018/01/18/ceres-edition-4-and-the-cloud-radiative-effect/

  Han kritiserar även den globala genomsnittstemperaturen:
  ”As a global average, the change in the surface net CRE per degree of surface warming is zero … but in the all-important tropics, the change in the CRE is strongly cooling.”
  ” The cooling and warming occur as needed, when needed, where needed in order to maintain the temperature within a narrow range. ”

  Det är värmen vid polerna som är ”problemet”