Centern – ett hot mot seriös miljöpolitik

Lars Bern och Jonny F
Lars Bern och Jonny Fagerström går idag till angrepp mot Centern, Carlgren, Olofsson och Wijkman:
På Sajten Teknikdebatt och i
Kristianstadsbladet
Miljöminister Andreas Carlgrens och Centerns olika utspel i media på senare tid är ett hot mot seriös miljöpolitik, en fara för demokratin och ett hårt slag mot konkurrenskraftiga elpriser.
–Vi kan inte bli ett stort parti om vi inte har en radikal miljöpolitik som flyttar miljödebatten från den vänsterhegemoni som miljöpartiet ställt sig bakom, säger han. Carlgren anser också att man måste ta bort det kommunala vetot så att kommuner inte bara lyssnar på opinioner då det gäller vindkraftutbyggnaden. Tydligen är demokrati en så viktig fråga för centern att man inte kan överlåta den till ett flertal.
Radikaliseringen av miljöpolitiken börjar bli ett verkligt miljöproblem för stora delar av landet. Stora arealer tas i anspråk för storskalig vindkraft. På Österlen t.ex. har man förstört det unika öppna landskapet. Om Sverige väljer Centerns väg, att subventionera en utbyggnad av vindkraften till 30 TWh, kommer stödet för utbyggnaden att kosta elkunderna i runda tal 300 miljarder kronor till år 2035.
Det går att kommentera på Teknikdebatt!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pär Green

  Är det en ny form av bonndjävlar som visar bakdelen?

 2. balato

  Jonny! Tack för dina inlägg. Har ni försökt att få in detta i andra tidningar? Hur kan jag länka in artikeln till mitt husorgan?

 3. Slabadang

  Vad glad jag blir Johnny och Lars B!
  Det alla vet men ingen talar om är den korruption av hela den demokratiska appraten miljörörelsen åstadkommit.De blandar ideologi med sina affärsintressen i en fruktansvärt stor omfattning.De sitter med i rådgivande och även beslutande organ.Ett demokratins undatagstillstånd är upprättad runt klimatracet.
  Man förstår att de är beredda till vad som helst för att skydda den klimatvetenskap de korrumperat och lurat både politiker och medborgare igenom.Med Connie Hedegard som icke folkvald komissar i EU vars lojalitet med den militanta miljörörelsen och WWF framgår med största tydlighet.
  Vi måste göra allt för att uppmärksamma denna totalt utflippade klimat och miljöpolitik.Demokratin är verkligen i fara och att EU parlamentet röstar fram en EUskatt är fullt¨ständigt åt helvete.Ingen har tänkt på riskerna och konsekvenserna med denna nya beskattningrätt.Den strider mot fundamentala grundlöggande demokratiska ordningregler.Beskattningsskyldigheten skall aldrgi gå utanför den krets vi med röstsedeln i hand ska ha makten över. 

 4. Kent Forssgren

  Centern, tillsammans med miljöpartiet är det största hotet vi har mot Sveriges miljö. Men också mot energipolitiken ur nationalekonomiskt och inte minst ur privatekonomiskt elräknings perspektiv.
   
  Ursäkta om detta inlägg blir lite långt! Det går förståss att hoppa över.
   
  Jag har försökt följa både Centerns och miljöpartiets politik, dom tävlar med varandra i många av tokigheterna agerade i t.ex. vindkraftsfrågan. Ingen av dessa partier, utifrån deras ledares uttalanden, inger förtroende på mig. Det märks att det finns en agenda som man inte talar öppet om.
   
   
  Bristen på den del av ledningen av Sverige som Centern skall stå för, tydliggörs genom svaren på frågorna som E24 och Aftonbladet nyligen skickade till näringsminister Maud Olofsson. Jag har samlat frågorna och svaren här nedan.
   
   
  Jag undrar! Avslöjar Maud Olofssons svar på frågorna om energipolitiken en uppseende väckande brist på kunskap? Är det kanske allmänt svammel som ett dåligt försök att dölja att man bara har en lösning på alla frågor som folk nu ställer kring de höga elkostnaderna: vindkraft?
   
   
  Vi kan också se på svaren ur ett annat perspektiv: aktiebolaget Sveriges. Vi är aktieägarna. Maud Olofsson företräder ledningen. Skulle aktieägarna ha förtroende för att ledningen kan styra bolaget? Knappast. Ledningen skulle bytas ut..
   
   
  Jag har svårt att tro att Maud Olofsson är så oerhört okunnig som hon framställer sig vara. Varför? Därför att hon är politiker och ledare för ett politiskt parti. Ett parti som har en egen ideologi inom området energi. En ideologi som i dag saknar kontakt med en verklighet i förändring. Energiområdet förändras: råvarufyndigheter, teknisk utveckling, alternativa produktionssätt, världspolitiska hänsyn etc. Klimatlarmens trovärdighet är också starkt fallande. Centerpartiet har dock tagit så stark ställning i klimatfrågan att man inte enkelt kan backa. Detta därför att då har man ingen politik kvar. Centerpartiets förtroende hos svenska folket är därför i fritt fall. Dessvärre är svenska folkets privatekonomi också i fritt fall, på grund av avsaknad av en energipolitik som tillvaratar hela svenska folkets intresse. Inte bara några enstaka markägare som får tjäna enorma belopp på att arrendera ut mark till vindkraftsföretag.
   
   
  Statsministern, vi har inte råd att inte vänta tills näst aval. Dags för en ny regeringsombildning. Miljöpolitiken och energipolitiken är båda en katastrof för Sverige. Du har fel rådgivare runt dig. Byt ut också dessa.
   
   
  Jag vill mena att det finns skäl för min misstro. Läs frågorna och begrunda svaren!
   
   
  1. Elbolagen tjänar flera gånger mer på en svensk kund, än på en kund på kontinenten. Är det rimligt?
   
  Det är förståeligt att vinterns elräkningar blir en tung ekonomisk börda för många. Vi behöver göra mer för att både öka produktionen och stärka konkurrensen i Sverige och Norden. Det är den dyra och dåliga elproduktionen i form av olja och kol som måste bort. Därför ska vi bygga ut ny förnybar el. Får vi mer produktion och tuffare konkurrens så minskar också risken för pristoppar.
   
   
  2. Hur mycket pengar kommer in i statskassan från elbolagen i form av olika skatter och avgifter? Hur påverkar det regeringens agerande?
   
  Prognosen är att staten i år kommer få in ca 28 miljarder kronor i form av produktions- och konsumtionsskatter på el. Storleken på dessa skatter är oberoende av hur högt elpriset är för stunden.
   
   
  3. Den nuvarande prissättningen via Nordpool får kraftig kritik från inte bara småkunder, utan också från industrin. Har alla kunderna fel? Fungerar det nuvarande systemet med marginalkostnadsprissättning via Nordpool bra?
   
  Alternativet till en marknadsprissättning av el är en reglerad elmarknad. Det är inte en framkomlig väg för Sverige och skulle sannolikt inte ge lägre elpriser. Däremot är det alldeles givet att vi hela tiden måste följa upp så att marknaden fungerar. Prissättningen på el ska vara transparent. Kunderna måste kunna känna förtroende för att marknaden fungerar. I takt med att vi bygger mer förnybart och får in fler företag som producerar el kommer också konkurrensen att öka. Det är bra för konsumenter och företag.
   
   
  4. Hur kan man förklara och motivera att priserna på Nordpool, och i synnerhet inom det svenska prisområdet, sedan 2009 legat på samma nivå eller över priset på den tyska elmarknaden, trots att 99,5 procent av vår produktion, (och i stort sett även den el vi konsumerar), har en marginalkostnad som ligger långt under den kolkondensel som nu förefaller vara golvet för elpriset?
   
  Vi har just nu ett underskott på elenergi i Norden vilket återspeglas i priset och det nordiska elpriset varierar som bekant kraftigt över året. Regeringens linje är att öka andelen förnybar energi och satsa på energieffektivisering för att inte behöva köpa den dyra och miljöskadliga elen från kol och olja.
   
   
  5. Är det rimligt att svenska elkunder ska betala för utsläppsrätter, trots att i stort sett all el vi konsumerar är koldioxidfri och elproducenterna inte har några sådana matchande kostnader?
   
  Det är rimligt att elproduktion som belastar klimatet ska vara dyrare och att det ska löna sig att inte smutsa ner. Skatt på koldioxid, utsläppshandel och elcertifikat för förnybar elproduktion är de generella styrmedel regeringen använder för minska klimatpåverkan. Det är inte ett alternativ av avstå klimatomställningen. Att inte ta klimatproblemen på allvar blir den dyraste lösningen för konsumenterna.
   
   
  6. Kan man därmed inte se att det rådande systemet med utsläppsrätter som en privatiserad beskattningsrätt?
   
  Mer än hälften av elen i EU produceras av fossila bränslen, vilket naturligtvis inte är hållbart utan kräver åtgärder. Systemet med utsläppsrätter är ett av EU:s verktyg för att klara klimatfrågan. När vi denna vinter har en diskussion om elpriserna verkar många helt ha förträngt klimatfrågan – det är inte ett seriöst förhållningssätt. Ansvarsfulla beslutsfattare måste inse att energipolitiken handlar om att klara både elförsörjningen och klimatfrågan för kommande generationer.
   
   
  7. En tanke med det rådande prissättningssystemet är att det ska stimulera till investeringar i ny elproduktion. Hur mycket av de vinster som Eon, Fortum och Vattenfall genererar i Sverige återinvesteras i svensk kraftproduktion?
   
  Den frågan måste kraftbolagen själva svara på. Jag kan dock konstatera att det pågår ett omfattande arbete med att bland annat investera i vindkraft och kraftvärme, uppgradera den svenska kärnkraften samt bygga ut och förstärka elnäten.
   
   
  8. Tycker du att systemet med marginalprissättning är lämpligt även på andra marknader, (där exempelvis SJ skulle kunna ta ut taxipriset, enligt marginalkostnadsprincipen, när de ställer in ett annat tåg)?
   
  Det är rimligt att el ska prissättas på samma sätt som andra energikällor såsom exempelvis olja, kol och biobränsle. En återreglering av elmarknaden är enligt min bedömning inte ett alternativ, vilket det dessutom finns en bred enighet om i Sveriges riksdag. Jag tror inte heller att det långsiktigt skulle gynna svenska elkunder.
   
   
  9. Elbolagen, bland annat Vattenfall, som regeringen vill att ska vara ett mönsterföretag, försöker på olika sätt dölja sin lönsamhet i olika verksamheter. Är transparensen tillfredsställande i dag?
   
  Min bestämda uppfattning är att transparensen på elmarknaden kan bli mycket bättre. Det är idag för svårt för enskilda att få insyn i hur marknaden fungerar. Några steg har redan tagits genom oberoende observatörer i kärnkraftverkens styrelser och ett energimarknadsråd vid Energimarknadsinspektionen. Jag är beredd att vidta ytterligare åtgärder.
   
   
  10. Ger det nuvarande systemet med tre helt dominerande bolag, som dessutom samäger kärnkraften, bästa möjliga konkurrens, eller skulle det kunna bli bättre?
   
  Min uppfattning har sedan länge och är att samägandet i kärnkraften bör lösas upp. Vi har gjort en mycket grundlig genomgång av förutsättningarna för detta men det har tyvärr visat sig inte vara möjligt att uppnå. Regeringen har en kraftfull politik för att främja utbyggnaden av förnybar elproduktion genom elcertifikatsystemet. Målet är 25 TWh ny förnybar el till år 2020 jämfört med år 2002. Förutom att vi därmed minskar vårt beroende av vatten- och kärnkraft kommer nya aktörer in på elmarknaden. Min ambition är dessutom att få till stånd en nordisk slutkundmarknad till 2015. Det innebär att man kommer att kunna köpa sin el även från bolag i andra nordiska länder. Ett stort problem idag är att många kunder känner vanmakt inför de stora aktörerna på elmarknaden. Konsumentens ställning måste stärkas. Regeringen har olika förslag på detta på sitt bord. Bland annat förslag som innebär att det blir lättare att producera sin egen el, ökade möjligheter till timvis mätning och avläsning av elförbrukningen. Vi vill göra det enklare för konsumenterna att följa sin egen elförbrukning så man tydligare kan påverka sina utgifter. Vi måste använda modern teknik för att förbättra informationen till kunderna om förbrukningen. Regeringen kommer att presentera förslag inom dessa områden.
   
   
  11. Vilka incitament har vinstmaximerande företag att investera i ny produktion som sänker elpriset och därmed lönsamheten på befintligt investerat kapital?
   
  Genom elcertifikatsystemet sker en omfattande utbyggnad av ny förnybar elproduktion i Sverige. Samtidigt kommer produktionen av kärnkraft att öka genom effektökningar. Genom att den svenska elmarknaden är integrerad med våra grannländer finns också alltid förutsättningar att exportera el under perioder av överskott. Vi ser redan nu miljardinvesteringar i ny förnybar elproduktion. Produktionen från exempelvis vindkraft har ökat från mindre än 1 TWh till över 3,5 TWh på mindre än fyra år. Uppgifter från vindkraftbranschen visar på att utbyggnaden även i år kommer att slå nya rekord.
   
   
  12. Många vill justera skattetrycket. Vad har du för kommentar till det?
   
  Regeringen har i flera steg minskat skattetrycket på en rad områden. Bland annat har fastighetsskatten för bostäder tagits bort och vi har sänkt skatten på inkomster så att alla fått mer pengar i plånboken. Utöver det har vi infört ett ROT-avdrag som kan användas för att minska elförbrukningen. Produktionsskatterna för vatten- och kärnkraft har höjts.
   
   
  13. Hela 97 procent av Aftonbladets och E24s läsare saknar förtroende för elbolagen, och kräver politiska ingripande för en förändring. Vad har du för kommentar till det?
   
  Det är ett uttryck för den vanmakt som många elkunder känner och en stor utmaning för elbolagen. Det är viktigt med en effektiv övervakning från myndigheterna och ökad transparens i systemet för att stärka konsumenternas ställning.
   
  14. Tunga representanter för industrin säger att det råder stor osäkerhet i elförsörjningen, och svängningar i priserna där vi i Sverige har fundamentalt billig och ren el men vi kopplar upp oss mot Europas smutsiga och dyra el. Vad har du för kommentar till det?
   
  Industrin har tidigare efterfrågat långsiktiga spelregler – de har nu fått det i och med energiöverenskommelsen från 2009. Den löste upp flera viktiga frågor bland annat rörande utbyggnaden av förnybar energi och kärnkraftens framtid. Regeringens energipolitik kommer att leda till ett långsiktigt överskott på el till gagn för svenska elkunder.
   
  Sverige har en lång tradition av att värna om den internationellt konkurrensutsatta elintensiva industrin. Den svenska industrin har idag EU:s lägsta möjliga energiskatt på 0,5 öre/kWh och behöver inte betala elcertifikatavgift. Omfattande resurser satsas på att hjälpa industrin att effektivisera sin energianvändning. Det är glädjande att vissa industrier nu också är intresserade av att själva investera i ny elproduktion inom ramen för elcertifikatsystemet.
   
  När det gäller frågan om prissvängningar så ligger det självklart i industrins intresse att prissäkra sin el, vilket många också gör.
   
   
  15. Industrirepresentanterna säger också att elpriserna hotar investeringarna och i slutändan jobben. Kommentar?
   
  Jag kan konstatera att statistik från år 2010 visar att svensk industri fortfarande hade betydligt lägre elpris (inklusive skatter och nät) än genomsnittet inom EU – trots de höga elpriser som vi då periodvis upplevde. Genom regeringens energiöverenskommelse skapas fortsatta förutsättningar för en säker tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser.
   
   
  http://www.e24.se/analys/maud-olofsson-viker-ner-sig-for-el-juntan_2663515.e24
  2011-03-07

 5. Bertel

  Hatten av för ert idogt arbete och att ni flyttar fokus på alla negativa konsekvenser vindkraftutbyggnad för med sig genom att ni kommer till tals i dagstidningar.  

 6. Michelangelo

  I politiska termer står Carlgren för nystalinism.
  Är det så vi vill ha det ? Skönt att det finns folk som säger ifrån.
  Vi får alla jobba för att  centern blir utröstade, faller under 4% gränsen i nästa val.
  Någon dj-la ordning får det väl vara.

 7. bert

  Effektivisering av enirgianvändningen är ca 10 gånger mer värd än utbyggnad av energiproduktion med vindkraft. Men det är f-n så svårt att förklara för folk (politiker).

 8. Kent Forssgren

   
   
  Formulärets överkant

  Formulärets nederkant
  Onsdag, mars 9, 2011
  ZoomaFoto: sxc.hu
  Havsbaserad vindkraft påverkar fiskars beteende”
  Publicerad: ons, 2011-03-02 09:13
  Ny forskning från Stockholms universitet
   
  Fisk påverkas av vindkraftsbuller och kan höra det på flera kilometers håll. När vindkraftverk byggs medför det höga ljudnivåer som gör att fiskar på långa avstånd kan påverkas negativt. Då fiskar har olika hörselförmågor drabbas olika arter på olika sätt av ljudet. Det visar en ny doktorsavhandling i zoologi vid Stockholms universitet.
   
  Inom de närmsta 20 åren kommer cirka 30 000 nya vindkraftverk byggas i Europeiska vatten för att öka den förnybara energin och minska utsläppen av koldioxid. Vindkraftverkens fundament fungerar som konstgjorda rev och kan lokalt öka antalet fiskarter och antalet fiskar inom en vindkraftpark. Dock kan det finnas vissa risker med utbyggnaden av havsbaserad vindkraft då det ljud som genereras när en park byggs kan både störa och döda fisk. Det menar Mathias Andersson, doktorand på Zoologiska institutionen på Stockholms universitet, som har studerat hur havsbaserad vindkraft påverkar fiskekosystemet, både under byggnations och under driftsfasen.
   
  – Vi noterade i ett experiment att torsk och plattfisken sjötunga reagera kraftigt på ljudnivåer som liknar ett pålningsarbeten på ett avstånd av 7-70 kilometer, säger Mathias Andersson.
  Enligt avhandlingen bullrar vindkraften även under själva produktionsfasen men ljudnivån är inte så hög att fisk direkt skadas eller dör. Ljudet är dock så högt att det kan höras på flera kilometer, även om det är andra ljudkällor som fartyg finns i området. Detta beror på att vindkraftverken producerar en speciell ton som skär igenom fartygsbullret.
  – Lax och ål kan höra en vindkraftpark på ett avstånd av 1 kilometer medan sill och torsk som har bättre hörselförmåga kan upptäcka parken på mer än 10 kilometers avstånd när parken är i full gång, säger Mathias Andersson.
  Även om ljudnivåer under drift inte direkt skadar fisken så kan ljudet från vindkraftparkerna överrösta fiskarnas egen kommunikation på nära håll och göra fiskarna stressade. Detta kan i sin tur leda till minskad tillväxt och potentiellt påverka reproduktionen. Dock menar Mathias Andersson att det ännu saknas kunskap för att kunna uttala sig om detta med säkerhet och mer forskning i ämnet behövs. 
   
   
  Lite kortare inlägg! Havsbaserad vindkraft påverkar fiskars beteende.
   
  Påståendena om icke konsekvenser på fisk som vi kan läsa i reklamskrifterna från Energimyndigheten och Naturvårdsverket, till vilka det hänvisas i miljökonsekvensbeskrivningarna vid ansökningarna om tillstånd, är inte med sanningen överensstämmande. Men det har vi på TCS sen länge förstått. Dock inte tillståndsgivande kommuner och länsstyrelser.
   
  Fisk påverkas av vindkraftsbuller och kan höra det på flera kilometers håll. När vindkraftverk byggs medför det höga ljudnivåer som gör att fiskar på långa avstånd kan påverkas negativt. Då fiskar har olika hörselförmågor drabbas olika arter på olika sätt av ljudet. Det visar en ny doktorsavhandling i zoologi vid Stockholms universitet.
   
  Avhandlingens namn: Offshore wind farms – ecological effects of noise and habitat alteration on fish
   
  http://www.su.se/om-universitetet/press-media-nyheter/pressrum/havsbaserad-vindkraft-paverkar-fiskars-beteende-1.11779
   
  2 mars 2011
   
   

 9. Kent Forssgren

  Ignorera mitt föregående inlägg. Kortare än föregående var meningen. Sorry.

  Havsbaserad vindkraft påverkar fiskars beteende.

   
  Påståendena om icke konsekvenser på fisk som vi kan läsa i reklamskrifterna från Energimyndigheten och Naturvårdsverket, till vilka det hänvisas i miljökonsekvensbeskrivningarna vid ansökningarna om tillstånd, är inte med sanningen överensstämmande. Men det har vi på TCS sen länge förstått. Dock inte tillståndsgivande kommuner och länsstyrelser.
   
  Fisk påverkas av vindkraftsbuller och kan höra det på flera kilometers håll. När vindkraftverk byggs medför det höga ljudnivåer som gör att fiskar på långa avstånd kan påverkas negativt. Då fiskar har olika hörselförmågor drabbas olika arter på olika sätt av ljudet. Det visar en ny doktorsavhandling i zoologi vid Stockholms universitet.
   
  Avhandlingens namn: Offshore wind farms – ecological effects of noise and habitat alteration on fish
   
  http://www.su.se/om-universitetet/press-media-nyheter/pressrum/havsbaserad-vindkraft-paverkar-fiskars-beteende-1.11779
   
  2 mars 2011

 10. Inge

  Enligt svar på fråga 5 så skall vi betala för energiomställning  (på kontinenten?) trots att vi inte släpper ut CO2 från vår inhemska elproduktion. Det är ett resonemang jag tycker är oacceptabelt och visar att de är totalt blåsta. Ska vi betala av solidaritet för att politikerna gillar idén`
  Om Centerpartiet försvinner kommer alliansen att samarbeta med Miljöpartiet istället, och jag förväntar mig inte att de är ett dugg bättre. Kan bara hoppas att miljöministern inte blir Mp i så fall.
  Sen får man hoppas att diverse  utredningar kan visa var vetenskapen står och vilket fuskbygge nuvarande klimatpolitik är.

 11. Toprunner

  Inge #10:
  Jag uppfattade samma sak då Svamle Snaxelsson och han som kör elupproret diskuterade i P1 imorse . Han tyckte att vi med högre elpriser ska bekosta lägre utsläpp i Polen genom att sälja vår vattenkraft där.
  Inget bra sätt att börja dagen för mig.

 12. Energieffektivisering är nu för Sverige det man bör satsa på,det förlorar man inget på.
  En verkningslös och dyrbar vindkraftsatsning är i rådande läge är
  inte bra för Sverige,mer ’Is i magen’ och en avvaktande hållning är
  att föredra,än ge sig på dyrbara felsatsningar.
  Man bör noga och med eftertanke vad som behövs av ökad elkrafts-
  utbyggnad,frågan är inte brådskande och vad är behovet av El i
  Sverige framöver.
  Se bara till att vi håller kärnkraftverken med bättre underhåll så
  att dessa kan producera den nödvändiga elenergin, utan för mycket
  stopp.
  ALI.K.

 13. Den nu rådande oron i Nordafrika kommer att dämpa frågan om
  klimatavtal inom EU länder,oron skapar fördyrande faktorer med
  högre priser för energin,som kommer att påverka EU länderna kraftigt.
  De ekonomiska problemen inom EU ’hopar’ sig alltmer,och växer.
  ALI.K.

 14. Det brittiska talesättet  the holes is a hol,passar utmärkt för England nu.
  ALI.K.

 15. Kent Forssgren

  Denna smutsiga sida av vindkraften talar inte Andreas Carlgren och Maud Olofsson om!
   
  I propagandan för vindkraft trycks det alltid på att det är energi utan skadliga utsläpp. Vindenergin påstås bidra till att skadliga ämnens utsläpp minskar, inte bara i Sverige, utan över hela världen.
   
   
  Detta är ett globalt perspektiv på vindkraft och utsläpp.
   
  In China, the true cost of Britain’s clean, green wind power experiment: Pollution on a disastrous scale
   
  On the outskirts of one of China’s most polluted cities, an old farmer stares despairingly out across an immense lake of bubbling toxic waste covered in black dust. He remembers it as fields of wheat and corn.
  Yan Man Jia Hong is a dedicated Communist. At 74, he still believes in his revolutionary heroes, but he despises the young local officials and entrepreneurs who have let this happen.
   
  ‘Chairman Mao was a hero and saved us,’ he says. ‘But these people only care about money. They have destroyed our lives.’
  Vast fortunes are being amassed here in Inner Mongolia; the region has more than 90 per cent of the world’s legal reserves of rare earth metals, and specifically neodymium, the element needed to make the magnets in the most striking of green energy producers, wind turbines.
   
  The reality is that, as Britain flaunts its environmental credentials by speckling its coastlines and unspoiled moors and mountains with thousands of wind turbines, it is contributing to a vast man-made lake of poison in northern China. This is the deadly and sinister side of the massively profitable rare-earths industry that the ‘green’ companies profiting from the demand for wind turbines would prefer you knew nothing about.
   
  For hours after our visit, my stomach lurched and my head throbbed. We were there for only one hour, but those who live in Mr Yan’s village of Dalahai, and other villages around, breathe in the same poison every day.
   
  Neodymium is commonly used as part of a Neodymium-Iron-Boron alloy (Nd2Fe14B) which, thanks to its tetragonal crystal structure, is used to make the most powerful magnets in the world. Electric motors and generators rely on the basic principles of electromagnetism, and the stronger the magnets they use, the more efficient they can be. It’s been used in small quantities in common technologies for quite a long time – hi-fi speakers, hard drives and lasers, for example. But only with the rise of alternative energy solutions has neodymium really come to prominence, for use in hybrid cars and wind turbines. A direct-drive permanent-magnet generator for a top capacity wind turbine would use 4,400lb of neodymium-based permanent magnet material
   
  Read more: http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1350811/In-China-true-cost-Britains-clean-green-wind-power-experiment-Pollution-disastrous-scale.html#ixzz1GBWCgNSr
   
  29th January 2011

 16. Peter Stilbs

  Kent #15 – ingen talar heller om denna aspekt av miljöbilsikoner av typ Toyota Prius

 17. Toprunner

  Kent F #15:
  Det var ena läskiga bilder i den där artikeln. Påminner nästan om vattenångebilderna från kyltornen man illustrerar kol/kärnkraftverk med.
  På tal om norra kina så var ju SVT för någon månad sen i Kina och filmade nån bonde som de påstod drabbats av klimatförändringar eftersom hans åkrar blivit öken. Skulle vart ett mer heltäckande repotage om de svängt förbi de där magnetfabrikerna.

 18. Kent Forssgren

  Vakna Maud Olofsson OCH resten av regeringen. Elproducenterna i Tyskland och Danmark får under stundom betala för att bli av med sin el. Tack vare vindkraften. I Sverige händer detta också, men då säljer man inte till lägre pris. Man jordar, dvs skickar strömmen ner i marken. (Denna info har jag fått privat från en av cheferna på Vattenfall, vilken givetvis måste vara anonym) Vi kan inte bygga ut vindkraft för att exportera till kontinenten. Svenska skattebetalare och elkonsumenter får betala detta tre gånger. Först uppförande av snurrorna, sen de nya elnäten och därefter förlusten vid försäljningen av elen.
   
  Hur länge skall detta vansinne fortgå?
   
  Mellan klockan sex och sju på morgonen den femte februari föll de tyska elpriserna, liksom även priserna i Danmark, på såväl Jylland som Själland, till minus 9,3 euro per MWh, (Elproducenterna fick betala för att bli av med sin el!).
   
  Klippt ur Per Lindvall´s utmärkta analys av en havererad elmarknad
   
  Men den politiskt och branschmässigt omhuldade ökade integrationen mellan den nordiska och kontinentala elmarknaden och marginalprissättningssystemet borde det rimligtvis ha lett till att även de svenska elpriserna pressades ned mycket kraftigt denna lördagsmorgon. Men icke. Det svenska elpriset låg denna timme på 58 euro per MWh.
   
  Det visade sig att ”integrationen” inte riktigt fungerade denna timme. Överföringskapaciteten mellan Tyskland och Sverige låg på en tiondel av den nominella kapaciteten, samtidigt som den även var mycket låg mellan Danmark och Sverige.
   
  Visst kan sådana saker inträffa, någon gång, men studerar man statistiken så är detta en regel utan undantag. När priserna är låga i Danmark och Tyskland så går överföringskapaciteten ner. När priserna riskerar att bli låga i Sverige på grund av stor produktion av vatten- och kärnkraft, så utnyttjas överföringskapaciteten till max och våra svenska elpriser kan hållas uppe på en härligt kontinental nivå.
   
  Så välkommen till den nya sköna elvärlden! Ända sedan elpriserna började sticka till väders under den första halvan av 2000-talet så har elproducenter, alla dessa elmyndigheter, (energimyndigheten, energimarknadsinspektionen och Svenska Kraftnät), det politiska etablissemanget liksom de flesta branschförståsigpåare tagit på sig den pedagogiska rollen att förklara att tiderna med ett lågt svenskt och nordiskt elpris är över, och ett stigande elpris är i det närmaste en naturlag.
   
  När det blåser och vindkraften går för full effekt så produceras mycket mer el än vad dessa länder kan göra av med, samtidigt som de inte kan anpassa generering av kolel.
   
  Men hög produktion av vindel leder också till mycket stora påfrestningar i de lokala elnäten i Danmark och Tyskland, vilket leder till att möjligheten att exportera el paradoxalt nog går ner. (Vindkraftens inverkan på elnätet och framför all kostnaderna för att anpassa detta är en av de frågor som mörkas mest även i Sverige.)
   
  Vi kan förvänta oss att vindkraftslobbyn kommer att verka för att vi som i Tyskland får ett så kallat ”feed in-system”, det vill säga att vindelproducenterna får ett fast pris och garanterad avsättning för sin el.
   
  Läs mer:
   
  http://www.e24.se/analys/valkommen-till-den-skona-nya-elvarlden_2648769.e24
   
  2011-03-01

 19. Holmfrid

  #4,  Kent Forsgren
  Alliansregeringen har skrivit under EU´s  direktiv om utbyggnad av grön el  till 20 TWh, främst med vindkraft. MP driver önskemål 30 TWh.
  Alliansregeringen lever farligt efter uppgörelsen om flyktingpolitiken med MP.  SD kommer att obstruera i alla väsentliga frågor.  Med 10% i valprognos blir frestelsen stor att driva fram ett nyval.  SD har inget annat val efter uppgörelsen med MP.

 20. Kent Forssgren

  Holmfrid #19. Jag håller med. Frågan är om inte ett nyval vore bra ur ett flertal aspekter. Jag trodde ett tag på Alliansen. Men icke nu. Detta kompromissande, med C i synnerhet, gör att slutresultatet blir pannkaka, milt sagt.
   
  Vi måste se till att lögnerna kring och vindkraft kommer till allas kännedom före nästa val, när det än blir. Då blir det mer än ett parti som inte klarar spärren.

 21. Toprunner

  Angående nyval får vi ju en uppfattning om hur ett sånt skulle slå i slutet på Maj. Det blir ju omval i Västra Götaland på grund av sjabblet med röster.

 22. Det där med att ta bort det kommunala vetot är lite en minivariant på om SD skulle börja förespråka dagens släphänta ”asylpolitik”. Det är ute i landet man är stark traditionellt sätt. När man blir ett stockholmsparti (hur många snurror ser ni i på gärdet) som sitter och bestämmer hur det skall vara så tappar man sitt mandat.

 23. Kent Forssgren

  Ännu ett påstående om vindkraftens positiva effekter, som visar sig vara – tvärt om! Jobb skapas inte, jobb försvinner.
  The socio-economy of wind power

   
  A study of renewable energy in Scotland now shows:
   
  <http://www.offshorewind.biz/2011/03/02/for-every-green-job-four-other-are-lost-uk/&gt;
   
  that for every job created in the alternative energy sector, almost four jobs are lost in the rest of the economy.
   
  This is a new study called ”Worth The Candle?” by the consulting firm Verso Economics which confirms the experience of Spain and other countries: The creation of ”green” jobs destroys other jobs through the diversion of resources and the denial of abundant sources of fossil fuel energy.
   
  The economic candle in the UK is being blown out by wind power. The Verso study finds that after the annual diversion of some £330 million from the rest of the UK economy, the result has been the destruction of 3.7 jobs for every ”green” job created.
   
  Study here against £36
   
  <http://www.versoeconomics.com/verso-0311B.pdf&gt;
   
  The study concludes that the ”policy to promote renewable energy in the UK has an opportunity cost of 10,000 direct jobs in 2009-10 and 1,200 jobs in Scotland”. So British taxpayers, as is the case in the US, are being forced to subsidise a net loss of jobs in a struggling economy.
   
  I suppose it could be worse, though … they could be building electric vans.
   

 24. Kent Forssgren

  Meteorologer och klimatforskare har så sent som 1974 och 1975 haft en total motsatt uppfattning, mot i dag, om vart klimatförändringarna på jorden är på väg.
   
  Jag tycker detta är så fantastiskt att få läsa så jag återger hela texten.
   
  Congressman Ted Poe: You know, people in the weather industry are the only people I know who consistently can be wrong and keep their jobs.
   
  http://poe.house.gov/About/
   
  Newsweek, Apr. 28, 1975. The Cooling World. By Peter Gwynne
   
  There are ominous signs that the earth’s weather patterns have begun to change dramatically and that these changes may have drastic decline in food production–with serious political implications for just about every nation on earth. The drop in food output could begin quite soon, perhaps only ten years from now. The regions destined to feel its impact are the great wheat-producing lands of Canada and the U.S.S.R. in the north, along with a number of marginally self-sufficient tropical areas–parts of India, Pakistan, Bangladesh, Indochina and Indonesia–where the growing season is dependent upon the rains brought by the monsoon.
   
  The evidence in support of these predictions has now begun to accumulate so massively that meteorologists are hard-pressed to keep up with it.
   
  In England, farmers have seen their growing season decline by about two weeks since 1950, with a resultant over-all loss in grain production estimated at up to 100,000 tons annually. During the same time, the average temperature around the equator has risen by a fraction of a degree–a fraction that in some areas can mean drought and desolation. Last April, in the most devastating outbreak of tornadoes ever recorded, 148 twisters killed more than 300 people and caused half a billion dollars’ worth of damage in thirteen U.S. states.
   
   
  Trend: To scientists, these incidents represent the advance signs of fundamental changes in the world’s weather. The central fact is that after three quarters of a century of extraordinarily mild conditions, the earth’s climate seems to be cooling down. Meteorologists disagree about the cause and extent of the cooling trend, as well as over its specific impact on local weather conditions. But they are almost unanimous in the view that the trend will reduce agricultural productivity for the rest of the century. If the climatic change is as profound as some of the pessimists fear, the resulting famines could be catastrophic. ”A major climatic change would force economic and social adjustments on a worldwide scale,” warns a recent report by the National Academy of Sciences, ”because the global patterns of food production and population that have evolved are implicitly dependent on the climate of the present century.”
   
  A survey completed last year by Dr. Murray Mitchell of the National Oceanic and Atmospheric Administration reveals a drop of half a degree in average ground temperatures in the Northern Hemisphere between 1945 and 1968. According to George Kukla of Columbia University, satellite photos indicated a sudden, large increase in Northern Hemisphere snow cover in the winter of 1971-72. And a study released last month by two NOAA scientists notes that the amount of sunshine reaching the ground in the continental U.S. diminished by 1.3 percent between 1964 and 1972.
   
  To the layman, the relatively small changes in temperature and sunshine can be highly misleading. Reid Bryson of the University of Wisconsin points out that the earth’s average temperature during the great Ice Ages was only about 7 degrees lower than during its warmest eras–and that the present decline has taken the planet about a sixth of the way toward the Ice Age average. Others regard the cooling as a reversion to the ”little ice age” conditions that brought bitter winters to much of Europe and northern America between 1600 and 1900–years when the Thames used to freeze so solidly that Londoners roasted oxen on the ice and when iceboats sailed the Hudson River almost as far south as New York City.
   
  Just what causes the onset of major and minor ice ages remains a mystery. ”Our knowledge of the mechanisms of climat- ic change is at least as fragmentary as our data,” concedes the National Academy of Sciences report ”Not only are the basic scientific questions largely unanswered, but in many cases we do not yet know enough to pose the key questions.”
   
  Extremes: Meteorologists think that they can forecast the short-term results of the return to the norm of the last century. They begin by noting the slight drop in over-all temperature that produces large numbers of pressure centers in the atmosphere. These break up the smooth flow of westerly, winds over temperate areas. The stagnant air produced in this way causes an increase in extremes of local weather such as droughts, floods, extended dry spells, long freezes, delayed monsoons and even local temperature increases–all of which have a direct impact on food supplies.
   
  ”The world’s food-producing system,” warns Dr. James D. McQuigg of NOAA’s Center for Climatic and Environmental Assessment, ”is much more sensitive to the weather variable than it was even five years ago.” Furthermore, the growth of world population and creation of new national boundaries make it impossible for starving peoples to migrate from their devastated fields, as they did during past famines.
   
  Climatologists are pessimistic that political leaders will take any positive action to compensate for the climatic change, or even to allay its effects. They concede that some of the more spectacular solutions proposed, such as melting the arctic ice cap by covering it with black soot or diverting arctic rivers, might create problems far greater than those they solve. But the scientist see few signs that government leaders anywhere are even prepared to take the simple measures of stockpiling food or of introducing the variables of climatic uncertainty into economic projections of future food supplies. The longer the planners delay, the more difficult will they find it to cope with climatic change once the results become grim reality.
   
   
  The Time magazine, June 24, 1974. Another Ice Age?
   
  As they review the bizarre and unpredictable weather patterns of the past several years, a growing number of scientists are beginning to suspect that many seemingly contradictory events are occurring in global climate upheaval. The weather widely varies from place to place and time to time.
   
  When meteorologists take an average of temperatures around the globe, they find that the atmosphere has been growing gradually cooler the last three decades and the trend shows no indication of reversing. Let me repeat that. According to scientists in 1974, the trend shows no indication of reversing the cooling trend.
   
  Scientists are becoming increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another Ice Age.
   

 25. CecilB

  Jag säger det, Maud Olofsson borde tappa sin möjlighet till rösträtt. Första kvinnan att förlora den sedan 1718. Henne är jag heligt förbannad på.

 26. CecilB #25
  Maud Olofsson är ett föredömme för varje karl i politiken.
  Hon kan prata länge och engagerat om saker som hon inte begriper ett skvatt om.
  Det var tidigare en egenskap som bara fungerade bland män. Maud har lyckats kombinera det med hur hon klär sig och sånt…
  Värsta sortens tupphöna. Usch.
  Men anklaga inte bara henne. Hon backas ju upp av en regering och av partikamrater.

 27. .. hönstupp… av rasen alliansus framföralltus

 28. Håkan Bergman

  Tare lungt uffe, Håkan Jämtin och Karin Johult fixar det där.
  Hur går det för Dala Vindkraft förresten?

 29. Uffe skriver:
  ”H[]n kan prata länge och engagerat om saker som h[]n inte begriper ett skvatt om”

 30. L

  Jonas N, 🙂

 31. Per-Erik Hedén

  I dag är Sverige i princip det enda land som nått sina klimatmål enligt den tidigare USA-presidenten Bill Clinton.

 32. Håkan Sjögren

  Per-Erik Hedén # 31 : En sådan skamlig anklagelse från Bill Clinton! Mvh, Håkan.