Varning för nya Hållbarhetsmål

FN

När FNs generalförsamling öppnade 20 september i år höll deras generalsekreterare Antonio Guterres än en gång ett klimatpolitiskt tal. Som så ofta en uppvisning i vetenskapligt bedrägeri.

I Guterres värld befinner vi oss nu 2022 i ett klimatnödläge helt utan någon antydan om att ett stort antal klimatvetenskapligt insiktsfulla män och kvinnor modigt trotsar den mäktiga och politiskt understödda propagandan om att det bara blir värre och värre. Ett exempel på upplyst motstånd är Clintel.org , som deklarerar att ”There is no climate emergency”.

Utvecklingsländernas svåra finansiella situation, nämndes vidare. I FNs värld måste de stödjas att kunna realisera Parisöverenskommelsen, vilket innebär att de ”måste få hjälp med” den gröna omställningen – enligt Guterres vägen till energisäkerhet, stabila priser och nya industrier. I själva verket fick västvärlden inte stödja utvecklingsländernas utveckling om hjälpen vilade på fossila bränslen, (1).

Vidare ansåg Guterres att mänskligheten bedriver ett självmordsbenäget krig mot naturen. I FNs värld måste de multilaterala organisationernas och varje regerings första prioritet vara klimataktioner. Herr generalsekreterare påstod dessutom att de fossila bränslena festade på hundratals dollarmiljarder i subventioner och gratisförtjänster medan hushållens ekonomier krymper och planeten brinner. Hur han fick ihop allt detta förklarade han inte, men som kompensation efterlyste han mer resurser till diverse fonder.

Till råga på allt detta dök det upp en ny agenda The Sustainable Development Goals (SDG stimulus) som ska behandlas under COP 27 i höst. Utvidgade miljö- och klimatmål för att nå ”One United Nations”?

Till sist kom den gamla kända refrängen:

Let us work as one, as a coalition of the world, as United Nations coalition of the world.

Här är talet:

‘Our World Is in Big Trouble’, Secretary-General Warns General Assembly, Urging Member States to Work as One United Nations | UN Press

Darwall The Age og Global Warming

Att tränga igenom den massiva FN-stödda propagandan om att ”rädda jorden” är inte lätt. En viktig stöttepelare är ekonomihistorikern Rupert Darwalls klassiker ”The Age of Global Warming” (2013). Enlig den handlar ”hållbar utveckling” ytterst om visionen om en överstatlig organisation, en världsregering.

Begreppet hållbar utveckling skapades 1971 (se nedan) inför Stockholmskonferensen ”Only One Earth” (1972) och har i olika skepnader funnits med sedan dess. Här är ett litet sammandrag av vad Darwall skrev om hållbar utveckling i sin klassiker.

Hur hållbart är det att tala om hållbar utveckling – Klimatupplysningen

I-världens miljörörelse

I-länderna såg miljörörelsen växa under 1960t. Den var starkt påverkad av den grupp Neomalthusianer, som senare bildade Romklubben. I ideologin ingick att världens resurser är begränsade, krav på nolltillväxt och nedmontering av industrisamhället.

I kulisserna diskuterades om ansvaret för jordens framtid kunde få fortsätta att vila på fria stater eller om mänsklighetens överlevnad snarare borde överlåtas åt en överstatlig organisation, en världsregering. Som ett första steg på vägen till denna centralstyrning planerades en global FN-konferens, (Stockholmskonferensen 1972). Socialisterna Barbara Ward och Maurice Strong fick uppdraget att förbereda och genomföra denna konferens, som helst skulle resultera i gemensamma och bindande miljömål för de deltagande staterna.

G77

Efter andra världskriget frigjorde sig stora delar av de tidigare kolonierna från sina kolonialherrar och bildade suveräna stater. När dessa fattiga men stolta och fria stater 1964 bildade G77 blev de den dominerande gruppen i FN. Men hur skulle de kunna försörja sig?

En relativt okänd men betydelsefull man vid namn Raúl Prebisch var ursprungligen från Argentina, men hade tidigt skaffat erfarenheter från de rika länderna. Han insåg att tredje världens länder inte enbart kunde förbli råvaruleverantörer åt i-länderna. Nej, de behövde utvecklas genom att satsa på industrialisering och ekonomisk utveckling. Redan 1949 pläderade han för detta på en konferens i Havanna vilket resulterade i det sk Havannamanisfestet.

Hållbar utveckling

I-ländernas miljörörelse å sin sida krävde nolltillväxt och helst nedrustning av industrisamhället. Det var naturligtvis oförenligt med tredjevärldens vision om industrialisering och utveckling enligt Havannamanifestet.

Snart stod de klart för B. Ward och M. Strong att deras konferens (1972) var i fara. De oberoende staterna från tredje världen vägrade att delta om konferensen krävde bindande miljökrav, som kunde lägga krokben för deras utveckling. De ville inte vara med om en ny form av imperialism, miljöimperialism. Hur skulle detta dilemma lösas?

1971 hölls en inte speciellt uppmärksammad konferens, som har satt djupa spår i historien den sk Founexkonferensen. Ward&Strong förklarade där överraskande att utveckling i i-länderna gav negativa konsekvenser medan utveckling i tredje världen var av godo. Resultatet från konferensen blev att:

 • De nya suveräna staterna, som hade fått nog av sina kolonialherrar och värnade om sin dyrköpta nationella suveränitet, skulle garanterades fortsatt självständighet.
 • Tredje världen skulle få utvecklas utan bindande miljökrav genom att respektive stat på eget ansvar skulle se till att undvika sådan negativ miljöpåverkan, som i-världen tidigare åstadkommit vid sin industrialisering.
 • I-världen skulle dela med sig både av sina kunskaper och av sitt överflöd, även kallat ”the new international economic order” eller liknande.

Detta var innebörden i det ursprungliga begreppet Sustainable Development, hållbar utveckling! Det kanske viktigaste utfallet av Stockholmskonferensen påföljande år var att överenskommelsen från Founex förankrades.

1980t

Under 1980t förändrades miljörörelsen på viktiga punkter. Den kanske viktigaste förändringen var att vetenskapen fick en ny roll inom delar av miljörörelsen. Där blev det fritt fram för så kallad postnormal vetenskap (benämningen har debatterats), som kan låta sig underordnas andra mål än den vetenskapliga metoden. Miljöaktiva vetenskapare ansågs ha full rätt att handleda politikerna att fatta beslut på grund av de rön man funnit med hjälp av postnormal vetenskap. Miljörörelsen höll kvar kravet på nolltillväxt, men döpte om den till det mer positiva uttrycket ”grön tillväxt”. Förutom postnormal vetenskap och grön tillväxt blev ”hållbar utveckling” en hörnsten i deras ideologi.

1983 fick den sk Brundtlandkommissionen FN´s uppdrag att arbeta fram en “Long term environmental strategi for achieving sustainable development”. 1987 lade kommissionen, där M. Strong var en av huvudspelarna, fram sin rapport. Där blev hållbar utveckling ett begrepp som passade allt och alla, men den ursprungliga överenskommelsen i Founex har inte ifrågasatts, ex. COP 1 Berlinmandatet 2005 och BRIC(S)-länderna 2009 och framåt.

Idag används begreppet lite hur som helst, dels som allmän flumfloskel utan någon innebörd alls, dels som det politiskt korrekta begreppet enligt ovan dvs ett uttryck som används för att nå en dold politisk agenda och dels så som man kan uppfatta det rakt av, en utveckling som grundas på traditionell vetenskap och ekonomi.

Politiskt korrekt hållbar utveckling

Den politiskt korrekta hållbara utvecklingen har alltså sina rötter i Neomalthusianismen, Founex och Stockholmskonferensen. Avsikten är att hindra utveckling och bidra till avveckling.

De ekoimperialistiska kraven, som denna ”hållbara utveckling” medför, kan endast genomföras med utökad makt och kontroll dvs mindre frihet och begränsad demokrati. Målet ska nås med hjälp av diverse hot som ex klimathotet, hotet om de begränsade resurserna och inte minst försiktighetsprincipen. Försiktighetsprincipen är ett kraftfullt vapen för anti-utvecklingsaktivister. Den fokuserar endast på riskerna med att tillämpa olika slag av teknologier, men aldrig på risken med att avstå från möjliga förbättringar.

Vetenskapligt grundad hållbar utveckling

Sannolikt uppfattar de flesta hållbar utveckling som verklig utveckling, ständig förbättring. Den vilar på frihet, traditionell forskning och tillämpning av ny kunskap. Sådan utveckling har tex lett till att man funnit och uppfunnit nya resurser, att avfall och föroreningar minskats, att nya teknologier nu kramar ut mer och mer ur energi- och mineralresurser. Kort sagt den lämnar världen i allt bättre skick till kommande generationer, den behöver inga aktivister eller mäktiga organ som styr utvecklingen, den behöver framför allt inga ”planetskötare” som under falsk flagg hindrar utvecklingen genom hot om en katastrofal och ohållbar framtid.

¤¤¤

Att köpa grisen i säcken

Det är mycket riskabelt att lita på politiker, som säger sig vilja kämpa för hållbar utveckling. Vad menar de?

Frihet, demokrati och förbättringar eller avveckling och allt starkare styrning från EU och FN?

Med andra ord, dags att ställa initierade frågor till politikerna.

Ann lh

¤¤¤

Det FN-styrda klimathotståget rullar troget och träget vidare i de sedan länge utstakade spåren. På vägen har det tappat de numera mäktiga BRICS-länderna som sedan COP1 kör på sitt sidospår. Förutom visionen om det Gröna United Nations ”coalition of the world” har klimathotståget nu under Covidpandemins slutskede rest krav på ”The great reset”, det vill säga att ”återstarten” ska vila på de gröna energikällorna. Det både avlastade och allt mer belastade tåget rullar vidare – men mot vaddå?

Vart tog det tredje spåret som leder till frihet, traditionell forskning och tillämpning av ny kunskap vägen?

Ann Löfving-Henriksson

 

Länk:

Mikael Shellenberger visar vad som händer när The Great Reset genomförts med stöd av WEF, IMF och Världsbanken:

Michael Shellenberger på LinkedIn: The ”Great Reset” Is Real And Wreaking Havoc | 24 kommentarer

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Mycket intressant läsning, en eloge till Ann för sitt engagerade ”grävande” i nutidshistorien!
  Guterres, ett reellt hot mot demokrati och välstånd.

 2. Bim

  Ann! Du har gjort det igen.
  Ett av ditt absolut bästa sammanfattande inlägg. Det bästa jag läst.
  Det visar så tydligt orimligheten i en överstatlig religiös-politisk galenskap som försöker förslava människor. Och dessutom försöker framstå som goda.
  Hur skall en sönder-beskattad allmänhet på Jorden kunna försörja en allt omättligt rikare oligarki som dessutom begränsar försörjningsmöjligheterna för de som sliter ihop till välståndet.
  Snacka om att låsa kassaskåpet och stoppa i nyckeln.

  Bra jobbat Ann.
  Till o med jag, en ovetenskaplig, självförsörjande skattebetalare blir riktigt förbannad på hela klimattramset.

 3. Lasse

  Tack Ann
  Det är lätt att grotta ner sig i elände som finns i världen.
  Lätt men föga konstruktivt!
  I morse(SR-P1) ville en forskare ha större uppmärksamhet på faror som lurar runt hörnet.
  Ville styra politikerna.
  https://sverigesradio.se/artikel/det-hander-inte-har-mentalitet-bov-i-smygande-kriser

  Det är gott om Svarta Svanar-men de flesta är ändå vita 🙂

 4. Evert+Andersson

  Tack Ann! Så värdefullt att läsa hur hela surret sorteras in i sitt sammanhang.

  Älskar ”knorren” med att köpa grisen i säcken 🙂

 5. foliehatt

  Lasse, #3,
  Magnus Ekengren i inslaget du länkade till anser att forskare har ett ansvar att göra politik av sin forskning. Även genom icke-konventionella kanaler som konst och fiktion.

  Detta tror jag är ett recept för katastrof. De flesta forskare är usla politiker, även om de är utmärkta som forskare. Ett sådant förfarande riskerar dessutom att ge oss fler av typen Martin Hultman (Chalmers) och mindre av forskare med kompetens att finna på/utveckla saker som vi på riktigt kommer att ha nytta av.

 6. Peter

  Det inteessanta är att det endast är teknikutvecklingen som gjort verklig förändring för miljön, inte dessa ”fina” organisationer som endast skapar problem och kostnader.
  När det gäller klimatet så kan vi bara adaptera oss till våran planets utveckling.

 7. Brutus

  #5 f-h: Dessutom ifrågasatte han om nationalstater var lämpliga i framtiden.

 8. Ivar Andersson

  Tack Ann
  Guterres och det FN-styrda klimathotståget agerar som forna tiders kolonialherrar. De vill bestämma över slavarna. Men slavarna protesterade och blev så småningom fria och det ska vi också bli. Klimatnödläget och klimathotet kommer att raseras precis som Berlinmuren och Järnridån.

 9. Olav Gjelten

  Mig veterligt har vare sig miljöpartiet eller andra partier i riksdagen någonting emot att Sverige dras in i tredje världskriget.
  Kan detta kanske vara för att krig är människofientligt, precis som all grön politik i övrigt?

 10. tty

  Nu börjar de gröna skumraskaffärerna komma upp till ytan.

  https://twitter.com/hanifbali/status/1575431545493544961

  En sak kan vi nog vara säkra på, det var inte Greenpeace som sprängde Northstream.

 11. Fredrik S

  tty #10

  Strax efter Putin invaderade läste jag i tysk, eller om det var schweizisk press, om hur antikärnkraftsorganisationer i Tyskland fått stöd som hade sitt ursprung från Ryssland.
  .
  Har inte sett så mycket sedan dess men”follow the money,” så dyker det nog upp mer.

 12. Fredrik S

  Tack Ann!

  ”Vart tog det tredje spåret som leder till frihet, traditionell forskning och tillämpning av ny kunskap vägen?”

  En gång i tiden hörde man dessutom talas om FN’s fredsbevarande styrkor insatser.

  Nu ägnar man sig mest åt bondfångeri åt för att tvinga fram resurser av medlemsstaterna till en organisation som är extremt dyr, ineffektiv och byråkratisk.

  Med en illröd ledare som gapar högt på barrikaderna.

  De duktiga forskare som man har till förfogande styr man upp och misstolkar sedan vad de säger.

 13. foliehatt

  tty, #10,
  Illa. Efter nedstängningen och intäktstappet så får Gp återgå till att ragga pengar på tåg,- och busstationer samt alla gågator runt i landet. Suck. De unga Gp-kolportörernas argumentation är ju så enfaldig att man får ont i huvudet.

 14. Lars Cornell

  tty #10
  ”det var inte Greenpeace som sprängde Northstream.”

  Inte heller var det USA. De har inget att vinna på sådan åtgärd som de kan framkalla på annat sätt. Att göra Tyskland till ’fiende’ vill de säkert inte.

  Man måste väga in att Ryssland har ett hot om skadestånd som är ungefär lika stort som hela kostnaden för NS1 och NS2 om de inte kan leverera gas enligt avtal. Hur det skadeståndsavtalet ser ut vet jag dock ej.

  Mest sannolikt var det Mp och Fridays For Future med inspiration och finansiering från Greenpeace som följde sitt hjärtas väg till handling.

 15. Lars Cornell

  Som vanligt utnyttjas händelsen med NS-sprängningen för klimatalarmism,
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatchocken-gaslackorna-ger-utslapp-stora-som-hela-sveriges
  ”Det är allvarligt. Det är stora mängder klimatgaser som kommer ut”
  /Mats Björsell, miljöekonom på Naturvårdsverket.

  Under normala omständigheter skulle gasen förorsaka koldioxid i Tyskland när den användes.
  Nu blir den i stället till koldioxid i atmosfären i lika stor omfattning, det tar bara litet längre tid.
  Det tar ca 10 år för gasen att omvandlas till koldioxid. Under den tiden har vi en förhöjd växthuseffekt. Men den är liten, någon promille av världens utsläpp av koldioxid, och dessutom mycket kortvarig. Summa sumarium är det försumbart i alla tidsperspektiv.

  Men Naturvårdsverket har ju inte vetenskap i första rummet utan politik och skrämsel för att göra sina uppdragsgivare Regeringen glad.

  Vi skall vara tacksamma för den koldioxid som bildas och som är till mycket stor nytta för allt levande på vår jord.
  Däremot skall vi vara sparsamma med jordens resurser inklusive fossil gas så att den räcker länge till många nyttiga saker för våra efterkommande på denna jord.

 16. Bim

  Hållbar utveckling?
  Det är ju stagnation, sådant som konservindustrin sysslar med. Alltså inte utveckling.

 17. UWB

  Lite OT, men samma pris i hela landet, kan det bero på att vinden inte levererar i något nordiskt land, Finland har 75 MW produktion, tur att Olkiluoto 3 har börjat leverera.

 18. Bim

  Åter igen, hållbar utveckling.
  Om man hållit sig till det så skulle vi kört T- Fordar
  än i dag. äter vi konserver så äter vi gamla synder. Det är precis det vi gör i dag. Vår välfärd bygger på gamla synder. utan dem ingen välfärd.
  Så just nu försöker vi avveckla välfärden för att konservera samhället och återgå till att lita på väderkvarnar.

 19. #15
  Någon dags leverans av gas i endast 2 av alla världens ledningar ut i det fria måste vara en extra liten piss i Mississippi.

  Hur mycket gas, olja och kol har inte gått förlorat geologiskt?
  10 ggr? 100, 1000 ggr mer än alla kända tillgångar av dessa biologiska produkter?

  Jag påstår minst 100 ggr är en rimlig siffra.

 20. Ann Löfving-Henriksson

  Sist det här inlägget beskrev jag min syn på hur FN sökt påverka den geopolitiska utvecklingen med stöd av klimathotet, klimatkonventionen, IPCC/SPM mm.
  Vad som förvånar mej mer och mer är att IPCCs rapporter får stort utrymme i debatten här när det finns en parallell samling rapporter NIPCC som inte faller under politisk granskning så som SPM.
  Dessutom vore det värdefullt med lite mer fokus på
  BRICS-ländernas enorma utveckling. De sa tack och adjö till FNs huvudspår vid COP 15 det vill säga Köpenhamnsmötet 2009 efter att Angela Merkel med flera gett dem, som då tillhörande tredje värden, tillåtelse att utvecklas utan någon FN-ledd miljöimperialism under COP 1 i Berlin 1995, det så kallade Berlinmandatet.
  Vi risker nu att bli en del av den nya ”tredje världen” och har enligt mitt sätt att se all anledning att likt BRICS-länderna 2009 säga tack och adjö till den FN-styrda miljöimperialismen innan vi förlorar allt våra tidigare generationer kämpat för – frihet och välstånd.

 21. Daniel Wiklund

  Hållbart är på mode nu. Jag bor granne med LTU. Dom pratar alltid om hållbar utveckling. LTU fyllde nyss 50 år. Hette ju Tekniska högskolan från början. Men hälften av deras byggnader är ersatta av moduler. Inget universitet i Europa har så många moduler som LTU. Fukt har angripit byggnaderna både uppifrån ( platta tak) och underifrån. Hållbara hus verkar inte ha varit första prioritet. Det är nog hållbar planet dom tänker på. Men Ann L-H-s alster håller alltid högsta klass.

 22. Lasse

  #17 UWB
  Observationen om att elpriset i hela Sverige är lika kan kopplas till att kontinentens ledningar kan vara fulla eftersom Polska ledningen är stängd.
  Trånga sektorn har flyttats till kontinenten och ledningsnätet klarar av flödet ner dit utan prisskillnader.

  Aktivister drabbar trafiken idag också. Man häpnar över deras relativistiska syn på samhälle i fördärvning!
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nu-inleds-rattegangen-mot-klimataktivister-for-e4-sabotage-i-solna

 23. Thorleif

  Stor tack Ann för en oerhört bra bakgrundsbeskrivning till varför vi är där vi är. Tänk om vi kunde via MSM etc tvinga våra beslutsfattare att resonera och motivera sin politik t.ex utifrån begrepp som postnormal vetenskap, krav på nolltillväxt osv. Att de översätter sina beslut så att vanligt folk verkligen förstår vilka konsekvenser som väntar dem. Vanligt folk utan ohemula inkomster eller sparkapital osv.

  Miljöimperialism låter träffande men jag förordar klimatimperialism då allt för mycket (nästan allt) kretsar kring CO2 och för lite kring verklig hållbarhet (förgiftning t.ex).

  Nu försöker de dessutom skylla ”allt” på Ryssland.

 24. Thorleif

  Lasse

  Jag kan se av Kontrollrummet att den polska ledningen är stängd f.n.

  Beror det på att den norska gasledningen till Polen (Baltic Pipe) av en slump råkade ianspråktas samma dag ”man sprängde NS1-2”, förlåt ”ryssarna” sprängde sin egen anläggning?

  Har priset likt idag varit detsamma mellan våra 4 elområden även vid dagar med lite vind? Priset tycks nu vara €279 i hela Sverige (och Norge/Danmark) så prisnivån antyder att kablarna inte är tillräckligt fulla för att sänka våra priser. Så har en stängning av den polska kabeln verkligen påverkat SVKs överförings-kapacitet så mycket eller är det andra faktorer.

 25. Ann Löfving-Henriksson

  # 23 Thorleif, tack.

 26. Björn

  Thorleif [24]; Elöverföringen mellan Polen och Sverige är stängt för underhåll. Om kabeln har blivit skadad vet man först vi påkoppling igen. Kabeln korsar ju i det område där sprängningen har skett.

 27. Håkan Bergman

  Björn #26
  Även om överföringen är avstängd bör det vara möjligt att testa kabeln, nåt man säkert redan har gjort.

 28. Håkan Bergman

  #24,26
  Kabeln togs ur drift morgonen den 12/9,
  https://bit.ly/3LUiCxT
  Och priset dök den 13/9
  https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Hourly1/?view=table
  Det har varit uppe på högre nivåer sen dess men jag vill minnas det var dåligt med vind den perioden.
  Tysk vind såg ut så här:
  https://www.agora-energiewende.de/en/service/recent-electricity-data/chart/power_generation/12.09.2022/30.09.2022/today/
  Stämmer rätt bra med prisutvecklingen på nordpool.

 29. Ann L-H,

  Stort tack för detta inlägg. Viktigt att inse att det mesta av den pseudovetenskap och klimatpolitik som slogs fast för flera decennier sedan fortfarande är det som styr både klimatforskningen och politiken.

  Inte minst gäller detta hur man ”reformerat” peer-review processen i ”postnormal” riktning:

  ”In response to the challenges of policy issues of risk and the environment, a new type of science-‘post-normal’-is emerging. This is analysed in contrast to traditional problem-solving strategies, including core science, applied science, and professional consultancy. We use the two attributes of systems uncertainties and decision stakes to distinguish among these. Postnormal science is appropriate when either attribute is high; then the traditional methodologies are ineffective. In those circumstances, the quality assurance of scientific inputs to the policy process requires an ‘extended peer community’, consisting of all those with a stake in the dialogue on the issue. Post-normal science can provide a path to the democratization of science, and also a response to the current tendencies to post-modernity.” https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/001632879390022L

  Här är en massa pseudofilosofiskt jumbojumbo. Men kontentan är att den nya klimatvetenskapen skall överge objektivitet och kontrollerade data. Istället så skall alla som har ett investerat intresse (stake) i processen ta över peer-review rollen. Man bör strunta i traditionella sätt att granska forskning i termer av logik och data. Istället skall man låta dem som har ett intresse av de vetenskapliga resultaten utföra granskningen. Vetenskapen blir på så sätt mer ”demokratisk” menar man.

  Liknande fall är Lysenko i Sovjetunionen.

 30. Eriksbo

  #29
  En förskräcklig text iofs. – i den mån man kan begripa den. Dock förefaller artikeln vara fr 1993, så tankegångarna är kanske förlegade?

 31. Brutus

  #29 I N : Skrämmande!

 32. Eriksbo #30

  ”tankegångarna är kanske förlegade”

  Tyvärr inte. Tvärt om så håller denna tankegång från -93 på att genomsyra stora fält av forskningen, och även kursverksamhet på universiteten. Vetenskapsråden är alltid ytterst känsliga för det ”demokratiska” intresset, dvs politiken, i sin anslagsgivning av forskningsmedel.

 33. Rossmore

  #29 Ingemar,

  Minns hur jag och några vänner under universitetsåren ibland roade oss med att ”ordbajsa på akademiska” i fejkade ”papers”. Det brukade utmynna i obegripligheter liknande den du citerar ovan.

  Vi brukade även ge oss på att fullända tokeriet med en graf eller en fyrfältstabell.

  Det var åtminstone ofarligt och roligt. Det du citerar är i bästa fall trist och tragiskt, i värsta fall farligt.

 34. Brutus

  #29 I N : Vetenskaplighet som sedan ”kompletteras” med granskning av intressenter : SPM? Demokratisering? Bullshit! Raka motsatsen, snarare.

 35. Wojciech Waligorski

  Tack för ett tänkvärt inlägg.

  Ganska många bollar i luften finns m.a.o. i den ”gröna agendan”. Det kommer fram i din klara analys.

  Det som är extra tänkvärt är varför vetenskapen har blivit så korrupt? Ja, jag har hört svaret tidigare, ekonomiska anslag etc. etc. . Men det svaret (det ekonomiska som korrumperar) är för mig inget tillräckligt svar.

  Svaret ligger nog även i att vetenskapen (den empiriska) formar vår världsbild. Om denna världsbild redan är formerad felaktigt, leder den i sin tur till felaktiga antaganden.

  Exempel; den felaktiga världsbilden om matbrist (jmf. Malthus) kan leda till galna antaganden, vilka utger sig vila på vetenskaplig grund.

  Frågan om;

  ”Vart tog det tredje spåret som leder till frihet, traditionell forskning och tillämpning av ny kunskap vägen?”

  Bör därför ha sitt svar i att rensa slagget från de felaktiga premisserna (som utger sig för att vara sanna).

  Ett stort och tungt arbete.