USA-temperaturer i repris

Eftersom temperaturhistorien i USA  blivit het, och det dessutom finns en massa svarta vinbär att ta hand om, så väljer jag en sommarrepris från april 2010. Låt mig också ge två skäl som inte motiverar reprisen. 1) Det är inte frågan om att försöka devalvera nyhetsvärdet i Watts nya arbete – tvärtom han har ett jättebra jobb med att tillämpa den nya algoritmen. Det sopar undan en del petiga anmärkningar mot de tidigare rapporter som nämnes här. Den ena är f ö skriven av Anthony Watts och innehåller massor av bilder på osannolikt felplacerade temperaturmätningsstationer. 2) Det är inte heller avsikten att förtala USA’s temperaturmätningar som sämre än Europas. Återigen tvärtom – p g a  Jones m fl  insataser så har vi i Europa  stora hål i våra primärdata. Här kommer nu reprisen:
I en rapport av E. R. Long “Contiguous U. S. temperature trends using NCDC Raw and Adjusted data for one-per-state Rural and Urban stations sets” SPPI Original Paper, Feb. 27 (2010), ges en intressant illustration av problemen med temperaturstatistik.  Det som på engelska kallas “Urban-heat-island” (UHI) syftar på att tätorter  lokalt har en högre temperatur, och att utvecklingen gjort att allt fler temperaturmätstationer kommit att ligga i tätbebyggda områden. Detta blir ett mätproblem när man studerar långa tidsserier för att finna en ev trend – i första hand lokalt, sedan regionalt, och i sista hand det äventyrliga steget att sätta samman  den globala medeltemperaturen. Den blygsamma ökningen av denna under de senaste 100 åren: 0,7  oC, tas som be­kant på stort allvar i den klimat­politiska debatten.
Från den klimatrealistiska sidan har länge framhållits att de växande tät­orterna och mätstationernas lokalisering är en väsentlig felkälla i uppmätta tempera­turtrender. I en rapport av A. Watts, Is the U.S. Surface Temperature Record Reliable? Chicago, IL,The Heartland Institute, 2009, ges en drastisk beskrivning av hur många temperatur­stationer i USA som är uselt lokaliserade för att ge representativa temperaturvärden. Varja gång detta har påtalats i klimatdiskussionen, har vi fått det oprecisa beskedet att dessa felkällor är välkända och att korrektioner görs för att mätningarna skall bli rättvisande.
Den stora förtjänsten med Longs rapport är att den ger en kvantitativ bild av vad dessa korrektioner inneburit när det gäller mätningar i USA. Long har samlat in både primära och  vederbörligen korrigerade temperaturdata från 114 mätstationer för en period på mer än 100 år. Med ett  distinkt kriterium har därefter materialet delats upp i data för 48 “lantliga” och 48 “urbana” mätstationer. Det visar sig då mycket riktigt att grupperna har signifikant olika temperatur­utveckling framför allt efter 1960. Linjäranpassning av primärdata för enstaka år och 11-årsmedelvärden ger en temperaturökning på 0,13 oC/sekel resp 0,11 oC/sekel för data från landsbygden, enligt diagrammet nedan.
bild11
Motsvarande ökning för tätorter är 0,79 oC/sekel och 0,72 oC/sekel. Skillnaden mellan 0,12 och 0,76 oC/sekel är en första ordningens approximation till UHI-effekten i USA från 1890 – 2005. Uppenbarligen är denna en stor andel av den uppmätta tempera­tur­ökningen under tidsperioden.
Det verkligt förvånande resultatet i Longs rapport framkommer i nästa steg när han gör samma jämförelse för de temperaturdata som korrigerats av NCDC. Detaljerna i denna korrektion anges inte, men rapporten ger en tydlig bild av vilken effekt de har. I nästa figur (=fig. 8 i rapporten) citeras justerade landsbygdsdata.
bild21
Kurvornas förlopp är givetvis ungefär detsamma i de båda fallen, men häpnads­väckande nog visar det sig att justeringen medfört  att de linjära temperatur­koefficienterna femdubblats till 0,64 resp 0,58 oC/sekel. Justeringen av tätortsdata ger däremot praktiskt taget oförändrade koefficienter  0,77 resp 0,72 oC/sekel.
Slutsatsen är ofrånkomligen att NCDCs “justering” ingalunda korrigerar för tätorts­felen, utan tvärtom upphöjer dem till norm. Istället för att använda den långsammare temperaturstegringen på landsorten för att justera ner den överdrivna ökningen i tätorter har justeringen istället effekten att öka stegringen hos landsortsdata. Det är uppenbart att besked från IPCC-håll inte kan tagas för kontanta, utan det är istället angeläget att undersöka om motsvarande förvrängning vidlåter den publicerade globala temperaturstegringen. Detta sätter ännu en strålkastare på CRU-gate och den där manifesterade oviljan att lämna ut primärdata.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan Lindström

  C-G, lustigt nog så har t.o.m. Pär Holmgren på SMHI:s sommarväderblogg ifrågasatt de nyligen uppmätta värdena från Lund. Väderstationen där ligger på brandstationens gård… Är ibland 2-3 grader, som nyligen, varmare än Malmö… PH tyckte då om det skulle visa sig att någonting är mindre bra med Lunds termometer att de 29.8 C som uppmättes i Arvika och Falun-Lugnet den 27 maj skulle gälla… Varvid kommentatorn ”Fredrik” skrev att i hans värld gäller bara Arvika. Det innebär antingen att SMHI inte gjort någonting åt Falun-Lugnets väderstation som låg (ligger?!) ovanpå en trottoar alldeles bredvid en asfalterad parkering. Har för mig att jag mejlade Sverker Hellström på SMHI för några år sedan och han skrev att den skulle snarast flyttas. Det var kommunens idrottsplatsvaktmästare som skötte stationen…
     

 2. Staffan Lindström

  Korrektur: ”…antingen… eller flyttad till ett lika dåligt ställe..”. Lund uppmätte alltså 30,5;30,3 och 30,1 tre olika dagar nyligen sk svensk värmebölja??!!

 3. Anders Gustafsson

  Lyssnade på vetenskapsradion i morse och fick veta att nu är klimatskeptikerna överens med alarmisterna om att temperaturen har ökat sedan mitten av 1700-talet!
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=406
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5212546
  Av artikeln på SR sidan framgår att man syftar på BEST studien som är finansierad av klimatskeptiker. Är det någon som tror att det sägs något i programet eller i texten om diskussionen och kritiken av BEST?

 4. Hasse

  OT Just nu indoktrineras småbarn om global uppvärmning i barnkanalen. Sälungar på smältande isflak i Östersjön måste räddas. Det skall böjas i tid….

 5. Inge

  DN skriver att Dr. Muller nu ändrat sig, han sägs ha varit skeptiker men nu blivit övertygad om människans skuld till högre temperaturer de senaste 250 åren.
  Har han nånsin varit skeptiker!
  På slutet av en länk kommer ”bloggaren Anthony Watts” citerad med en mening kritik in.
  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19047501

 6. OR

  OM LENR-tekniken skulle visa sig fungera, och energibesparing bli en ickefråga, skulle UHI kunna bli utgångspunkt för en ny historia om människans alarmerande skadlighet. Hur framsynt skulle det då inte ha varit att redan nu göra UHI till norm! 

 7. Om det faktiskt är så att temperaturkorrigeringar har gjorts så att landsbygdsdata korrigerats för att stämma med tätortsdata kan man väl inte dra några andra slutsatser än att man arbetare efter en agenda, inte efter vetenskapliga principer. ”The Cause”

 8. tty

  ”Har han nånsin varit skeptiker!”
  Svar, nej. Det är en ren lögn.
  Apropå varför ”korrigeringarna” ger så absurda resultat så är det nog i många fall dåliga metadata för väderstationerna i GHCN som spelar in.
  Jag har tittat på metadata för de svenska GHCN-stationerna och positionerna är ofta kraftigt fel. En station har t o m hamnat i fel land (Karesuando som ligger i Finland enligt GHCN). Stationer med ”lantliga” positioner är det inte i verkligheten.
  SMHI:s centrala mätstation i Norrköping kommer förmodligen också att regstrera en rejäl uppgång i temperaturen de närmsta åren. Den låg ursprungligen ute på landet (i stort sett i alla fall), men nu växer en ny stadsdel med flervåningshus upp runt den. Enligt vad jag har hört funderar SMHI nu på att bygga en ny, bättre placerad, mätstation, men det är egentligen redan för sent. Skall man ”foga ihop” två stationer behövs det ett par års parallella mätningar, och det går inte längre eftersom den gamla stationen redan är ”körd”.

 9. Staffan #1
  Jovisst finns det många dåligt belägna temperaturmätningsstationer även i Sverige. Likväl är det roande att betrakta bilderna i Anthony Watts rapport som jag nämnde.
  I klimatsammanhang är det allvarliga de stationer vars värde försämrats under mätperioden. De som en gång legat på landet, men som nu ligger bredvid en mack el dyl. Klimatstatistiken rapporterar ”anomalies”, dvs förändringar – så detta bokförs som en temperaturökning.
  C-G

 10. Inge #5
  Många bloggar har framhållit att Muller aldrig varit någon skeptiker, utan att han rent allmänt tillhört miljögänget. Detta med men ”omvänd skeptiker” har givetvis extra reklamvärde.
  C-G

 11. Björn

  När man ser att CO2-hypotesen inte håller, är viljan att förfalska verkligheten så stark att man väljer att uppjustera mätdata i stället för att korrigera dem nedåt till mer troliga världen. Överhuvudtaget är alla justeringar från rådata förkastligt och bedrägligt. Man avser att mäta sambandet mellan global uppvärmning och CO2-emission, men mäter istället värmeutstrålning från mänsklig aktivitet. Mätdata från urbana områden borde helt enkelt tas bort från kalkylerna. Ännu bättre vore om all temperaturmätning byggde på satellitmätningar.

 12. Staffan se lite om soltimmar kontra medeltemp under 2000-talet
  och 1990-talet,intressantare än enbart Juli temperaturer.
  SMHI ligger oftast 1-2 grader över med Uppsala temp,nu bor jag ej i centrum visserligen,när 31 grader rapporterades 2006,var min temp 29,5 C.
  ALI.K.

 13. Bäckström

  Hmm.
  Kanske vi också skulle göra ett projekt i Sverige på liknande sätt som Watts & Co gjort?
  Eftersom vi väl har en hyfsad geografisk spridning på SI:s skribenter och kommentatorer kanske det skulle gå att foto-dokumentera väderstationerna som SMHI använder för klimatdata och senare sammanställa en analys?
  Bara en idé …