Solen ökar vid jordytan

En vanlig invändning mot AGW-hypotesen är att GCM och IMCP-modellerna inte i tillräcklig utsträckning inkluderar  variationer i solinstrålningen. Ett nästan lika vanligt svar från anhängarna är då att solinstrålningens variation är försumbar, mindre än 0.5  %. Det är ett pinsamt enkelt sätt för IPCC m fl att glida undan från vad som är det verkliga problemet. Frågan baserar sig ofta på den hypotes som Svensmark m fl presenterat, att molnbildningen i atmosfären i väsentlig utsträckning styrs av den kosmiska strålningen. Det är en hypotes som som under mer än två decennier vunnit i trovärdighet, även om AR4 avvisat den. På senare tid har den  fått ett visst experimentellt stöd efter molnbildningsexperiment vid CERN.
Oavsett om den kosmiska strålningen påverkar molnbildningen eller ej, så är det bra fråga om solinstrålningen vid jordytan varierat på något systematiskt sätt under det senaste seklet. Det ovannämnda svaret gäller solinstrålningen vid toppen av atmosfären. Dessa 1367 W/m2 har mycket riktigt en obetydlig variation beroende på solfläckarna,  värdet brukar t o m kallas solarkonstanten. Det som är relevant för klimatet är emellertid hur stor del av den intensiteten som når jordytan där den primär uppvärmningen av jorden sker. Det har varit svårt att få tag i globala värden för solinstrålningen vid jordytan för någon längre tid tillbaka.
I oktober 2011 citerade jag figuren nedan (länk), över solinstrålningstiden/år för ett antal svenska platser under tiden 1983-2008. Mätningarna hade gjorts för att värdera möjligheterna att utnyttja termiska solfångare.
Sv solskenstid
Det anges att resultaten i medeltal motsvarar en linjärt ökande trend på 0.6%. En tidsperiod på 25 år är så lång att man inte kan avvisa den som en kortlivad fluktuation. Å andra sidan är det givetvis en svaghet att mätningarna är begränsade till Sverige.
Det var därför intressant att hitta en färsk publikation* som har samlat in motsvarande mätningar för 1165 mätstationer på norra halvklotet (länk) I första hand etablerar detta arbete parametern SunDu (“Sun Duration”), vilket är antalet timmar på ett dygn när solintensitet är högre än 120 W/m2, som en proxi för solinstrålningens intensitet, Rs i W/m2.  Det görs för två olika tidsskalor för att kunna skilja på effekterna av moln och aerosoler. Resultatet illustreras i figuren nedan, som visar korrelation mellan månadsmedelvärden för både SunDu och den direkt uppmätta (“GEBA”) intensiteten vid en enstaka mätstation i Tjeckien.
Slide11Figur 2, citerad från K. C. Wang et al, som visar den mycket höga korrelationen mellan SunDu och instrålad solintensitet vid mätstation no 1193.
Korrelationen undersöktes alltså för ett urval på 137 stationer, vid vilka man mätt både SunDu och den direkta solinstrålningen i minst 84 månader. Korrelationen är inte lika hög för alla mätstationer, men författarna erhåller likväl ett samband mellan SunDu och solinstrålningen, som gör att de kan använda de omfattande arkiven av SunDu som en proxi för solinstrålningens intensitet. Sambanden är olika för de olika mätstationerna, men variationen beror i huvudsak på latituden och beskrives av en parameter. Tack vare detta kan man nu få en trovärdig beskrivning av hur solinstrålningen ändrats med tiden sedan 1980. De visar sig att variationerna skett på två skilda tidsskalor, en månatlig och en decennielång. Den månatliga variationen är primärt beroende på molnigheten, under det att decennievariationen bestäms av aerosolerna. T ex Pinatuboutbrottets syns i dessa data. Man ser också att aerosolerna har minskat i Europa, under det att de ökar i Kina, vilket i och för sig inte är nytt och överraskande.
Ett viktigt resultat är givetvis de ändringar i Rs-värden som författarna rapporterar för 1982-2008 över norra halvklotet och i någon mån även det södra. De sammanfattar detta i en figur:   Slide1
Figur 12, citerad från Wang et al. Färgskalan visar ändringen i Rs W/m2, decennium för 302  punkter i ett rutnät motsvarande  5ox5o.
Figuren ger tydligt besked om att den instrålade solintensiteten, Rs, nästan överallt har ökat. Det är svårt att från detta diagram uppskatta med hur mycket, men i avslutningen av artikeln anges medelvärdet för norra halvklotet under perioden 1982-2008 till  +0.87 W/m2 och decennium.   Är detta mycket eller lite? En relevant jämförelse tycker jag då är, att enligt IPCC’s ”scenarior”, så är blir strålningsökningen för en fördubbling av CO2-halten 3.7 W/m2. På mindre än femtio år# ökar alltså solinstrålningen mer än vad en hypotetisk koldioxidfördubbling skulle åstadkomma enligt de uttalade AGW-anhängarna. Man skall då också notera att vi ännu är långt ifrån en fördubbling av den s k förindustriella CO2-halten på 280 ppm. Likväl sägs fortfarande att ändringar i solinstrålningen är försumbar i förhållande till växthuseffektens!
Avslutningsvis: Föregående stycke är min egen fundering! Det är intressant att notera att arbetet inte någonstans polemiserar mot AGW-hypotesen eller IPCC. CO2 och växthuseffekten nämnes inte ens i texten. Vi TCSare kan ju spekulerar om det beror på en önskan att slippa besvärliga granskare i någon ”klubbs” ledband. Eller är det tvärtom så, att den text som nu publicerats rensats från AGW-kritik som fanns i manuskriptet?  Det finns också en enkel och troskyldig förklaring. Även om arbetets numeriska resultatet är förödande för AGW-hypotesen, så kan författarna vara ointresserade av att polemisera. Det finns fortfarande sådana akademiker. De uppmärksammas inte så ofta i media;-), så vi tenderar att glömma att de finns.
* K. C. Wang, R. E. Dickinson, M. Wild och S. Liang ”Atmospheric impacts on climate variability of surface incident solar radiation” Atmos. Chem. Phys. 12, 9581-92 (2012).
# Jag beklagar djupt slarvfelet. I den ursprungliga versionen stod här fem år, det var s a s för bra. Den kvalitativa slutsatsen står sig – 50 år är fortfarande mycket kortare tid än vad CO2-haltens fördubbling kräver. Vi är ännu inte där, mer än 130 år efter de 280 ppm.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Utmärkt, CG. Tack. Kan kanske tilläggas att man oftast sopar under mattan att variationen i inkommande UV-strålning är väsentligt större än för ”solkonstanten” – vad det kan ha för betydelse borde undersökas närmare.
  För några 10-tal år sedan gav NASA också ut en bok, som jag har i min hylla på KTH – med titel ”Sun … climate” någonting – minns inte exakt. Söker man på Google på NASA Sun Climate hittar man dock en hel del ytterligare.

 2. Peter # 1

  Tack – så morgontidig du är. Jo variationen i UV är större än för längre våglängder – men det betyder inte så mycket för de 1367 Watten, ty det är en liten del.

 3. Ulf L

  Det är väl inte Björn Lomborg utan Henrik Svensmark som framförde hypotesen om strålningens betydelse för molnbildningen?

 4. KF

  Är det inte vid det här laget så mycket spik i klimathotskistan att den numera kan sägas vara gjord i järn? 😉

 5. Lars Jonsson

  Håller med Ulf, om Svensmark bör vara rät dansk, för övrigt en utomordentlig artikel efter SVT propagandakupp igår på Nobelfesten

 6. Ulf L kl 07:07
  Tack, du har helt rätt. Jag har blandat ihop dessa två förnuftiga danskar
  Jag rättar till detta bums
  C-G

 7. Christopher E

  Strålande intressant. Igen ser vi att det sena 1900-talets temperaturuppgång har bättre förklaring från solinstrålning än från växthuseffekt. Ett liknande uttalande från NASA var ju på tapeten för ett par år (?) sedan.
  Apropå bristen på polemik. Det är väl snyggast att bara publicera dessa data och låta dem tala för sig själv. Att interens nämna koldioxidhypotesen är markering nog.  

 8. Jan E M

  Soltimmarna över Sverige har ökat sedan slutet på 80-talet enligt C-G Ribbing. Är det ändå inte mest sannolikt att det har samband med med minskade utsläpp svavel, sot, storft och andra luftföroreningar?

 9. KF

  Jan E M #8
  Nä, varför då? 

 10. Labbibia

  Jan E M # 8
  Jo. Det framgår väl av texten?
  ”Man ser också att aerosolerna har minskat i Europa, under det att de ökar i Kina, vilket i och för sig inte är nytt och överraskande.”
  Nu nämns ju inte Sverige, men vi är ju förvisso en del av Europa. 😉

 11. Inge

  Härligt! Det kan ju förklara hela den uppvärmning som skyllts på koldioxiden och ”vår livsstil”.

 12. HenrikM

  Jag är alltid lika förvirrad av AGW-teorin. Är det följande resonemang:
  1) CO2 ökar och höjer värmen i atmosfären.
  2) Vattenånga och moln ökar och förstärker effekten så att det blir extra varmt.
  Resultatet av 2 borde vara solinstrålningen minskar. Stämmer det? 

 13. Lennart Bengtsson

   Hej
  Om som Du nu hävdar att solstrålningen ökar alt minskar vid jordytan så borde ju detta i rimlighetens namn motsvara   en mätbar förändring i den reflekterade kortvågiga strålningen. Denna mäts numera noggrant med satellit och några ändringar har inte observerats från ex CERES programmet. Mätningar från jordytan är otillförlitliga och saknas nästan helt över hav. Dessutom är de delvis irrelevanta då det är den mängd solemission som absorberas i  både atmosfär och vid jordytan som måste beaktas. Hur får Du t ex med den nedåtriktade långvågiga strålningen från atmosfären i Ditt resonemang? Du måste givetvis beakta hela värmebalansen och energiutbytet mellan jordyta, atmosfär och rymd.  Det som är väsentligt i denna typ av resonemang är naturliga och antropogena aerosolvariationer för jordens värmebalans
  LennartB
   

 14. Peter F

  P1 om Doha just nu.

 15. Lennart Bengtsson

  Hej igen
  Vad beträffar Svensmarks  hypotes så hänvisar jag till ett tidigare inlägg. Jag trodde faktiskt att vid det här laget att vi skulle kunna lägga den till handlingarna. Det är helt enkelt så att det inte finns någon brist på kondensationskärnor varför man knappast behöver ett tillskott från universum. Med den kritiska inställning som finns hos denna bloggs skribenter är jag förvånad över hur lättsinnigt diverse obevisade hypoteser anammas så länge de inte berör de gaser som absorberar långvågig strålning. Det finns väl inte en fysiker efter 1860 som tvivlar på att koldioxid, metan och lustgas gör detta? 
  LennartB 

 16. Labbibia

  Lennart Bengtsson # 15
  Men är det inte rimligt att anta att åtminstone en del av den ökade/ höjda medeltemperaturen i Europa de sista 20-30 åren beror just på minskade luftföroreningar?
  Hur stor del av den globala temphöjning vi sett sedan 1800-talets slut skulle du säga beror på höjda CO2-halter i atmosfären?

 17. birger

  Tänk vad den här sajten hade gjort nytta om korrekt och ordentligt utförd vetenskap hade spelat någon roll för opinionsbildning och för den förda politiken, för forskarna och för media och för alla klimat- och miljö-NGO:er och för den smått förvirrade och vilseförda medelklassen som bara vill vara god och snäll och … -” o liksom, men vadårå, bafatt´ba, hade jag ingen aaaaaning om, men de såg jag ju på TV att dom sa ju liksom, å då ere ju väl rätt o riktigt o nobelpris å så där va? Många forskare sa dom att de va oxå som sa samma sak”.
  Får ofta en känsla av, när jag läser de ymnigt diagramförsedda blogginläggen, att det kastas pärlor för svin. Visst det är viktigt att peka på hur rätt vetenskaplig metod genomförs och presenteras men när den förda politiken uppenbarligen vädjar till folks okunskap och vidskeplighet och förenklar tillvarons olika skeenden in till dumhetens gräns, ja, då inser man ju liksom att loppet redan är kört. Har jag fel? Överdriver jag?

 18. Lennart Bengtsson #13

  Hej!

  Nu är det inte jag personligen som konstaterat att solinstrålningen vid jordytan på NH ökat sedan 1980. Det jag däremot insisterar på att det är den primära uppvärmningen av jorden. Både moln och aerosoler absorberar inkommande solinstrålning, men det är ett mindre bidrag, som dessutom har lättar att stråla ut mot rymden. Jag hör till dem som accepterar att det finns en IR-strålning från en kallare atmosfär, även om jag inte gillar benämningen ”återstrålningen”, men däremot håller jag på att det är en andra ordningens effekt.

  Håller du inte med om att mindre moln i huvudsak ger en högre temperatur?

  Det är stämmer att det finns inte så bra mätningar över haven, det är därför resultaten anges gälla för NH. Wang et al säger däremot med viss reservation att det tycks som om solinstrålningsökningen på SH inte varit signifikant.

 19. tty

  Jan EM #8
  Soltimmarna över Sverige har ökat sedan slutet på 80-talet enligt C-G Ribbing. Är det ändå inte mest sannolikt att det har samband med med minskade utsläpp svavel, sot, storft och andra luftföroreningar?”
  Det skulle kunna innebära ökande solintensitet men knappast fler soltimmar. Luftföroreningarna i Sverige på 1980-talet var inte precis av en sådan klass att de skymde solen.
  Möjligen skulle man kunna hävda att minskande partikelmängder leder till mindre moln och därmed fler soltimmar, men då är vi ju tillbaka på Svensmarks hypotes som Lennart Bengtsson just dödförklarat.

 20. tty

  Lennart Bengtsson #13
  Dessutom är de delvis irrelevanta då det är den mängd solemission som absorberas i  både atmosfär och vid jordytan som måste beaktas. Hur får Du t ex med den nedåtriktade långvågiga strålningen från atmosfären i Ditt resonemang? Du måste givetvis beakta hela värmebalansen och energiutbytet mellan jordyta, atmosfär och rymd.  Det som är väsentligt i denna typ av resonemang är naturliga och antropogena aerosolvariationer för jordens värmebalans
  Absorptionen i atmosfären av inkommande solstrålning är rätt liten p g a att den huvudsakligen ligger på våglängder som inte absorberas. Uppvärmingen av den lägre atmosfären kommer nästan helt från solstrålning som absorberats av marken/havet och sedan överförts till atmosfären via konduktion, konvektion eller strålning. Återstrålningen är därför i stort sett en funktion av mängden solstrålning som når marken.
   

 21. Errbe

  Skriv på anmälan till Granskningsnämnden !
  Jag hittade den här.
  http://www.frihetsportalen.se/2012/12/upprop-till-granskningsnamnden/#comments
  Det är ett sätt att åtminstone FÖRSÖKA göra något istället för att bara klaga. 
  Man kan alltid hoppas att en anmälan med många namn gör något intryck. 

 22. Bengt Abelsson

  ”perioden 1982-2008 till  +0.87 W/m2 och decennium.   Är detta mycket eller lite? En relevant jämförelse tycker jag då är, att enligt IPCC’s ”scenarior”, så är blir strålningsökningen för en fördubbling av CO2-halten 3.7 W/m2. På mindre än fem år ökade alltså solinstrålningen mer än vad en hypotetisk koldioxidfördubbling skulle åstadkomma enligt de uttalade AGW-anhängarna.”
  0,87 W/ m2, år *5=0,435 om ”per decennium” är rätt.
  Nästa fråga: Finns mätningar av ”Återstrålningen” – i genomsnitt mer än 300 W/m2 enligt Kiehl & Trenberth.

 23. Jan E M

  tty #18
  Partikelmängden i atmosfären över Sverige har minskat. Det beror mest på minskade föroreningar från våra grannländer. Det är väl inte otroligt att det är orsaken till att antalet soltimmar ökat?
  Lennart Bengtsson hävdade att det finns så mycket partiklar i atmosfären så att även om Svensmarks hypotes, om den kosmiska strålningens inverkan på molnbildningen, skulle stämma är så marginell att den är försumbar.

 24. Björn

  Intressanta funderigar kring solen av Ribbing. Det är just därför att man har behandlat solen som en ”konstant” i alla antaganden, som man har kommit fram till att det måste vara CO2 som ”lyser” över oss. Det har blivit varmare och det finns ingen annan förklaring. Men data om solens magnetiska aktivitet som optiskt uppträder som solfläckar, har av amerikanska NOAA samlats in sedan början av 1700-talet. Här kan man ju se en dramatisk ökning från 1950-talet. Solen är ingen lampa som lyser med konstant sken, utan dess TSI (Total Solar Irradiance) uppvisar ett med 11-årscykleln, varabelt spektralt innehåll. Dessutom så modulerar solen cykliskt inflödet av kosmiska protoner, både direkt från solen och de som kommer från världsrymden. Det är nog bara en tidsfråga innan det blir ett vetenskapligt genombrott på det här området. Vi kan inte fortsätta och tro att det är CO2 som ”lyser” på oss.

 25. tolou

  Jag börjar faktiskt bli verkligt orolig. Solaktiviteten är ju kraftigt avtagande sedan 2008 och ett solmaximum skall ju infinna sig inom ett halvår men det verkar inte vilja komma igång liksom. Är solen lite krasslig? Vi kan stå inför ett solminimum likt början av 1800-talet och kanske går det mesta av 200 års uppvärmning om intet?
  Prognosen är väl åtminstone 20 års avkylning nu, om solen har den betydelse som jag tror. Låt se hur debatten står sig till 2035. Min personliga gissning är att vi bara pratar om en kommande istid då. Vi hörs!

 26. bom

  Frågan som aldrig får ställas i vårt land:
   
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8299079.stm

 27. Lennart Bengtsson

  * labbibia
  Aerosolerna, antropogena eller naturliga ( från vulkanutbrott samt stoft från främst öknarna)  är ett huvudproblem och en av orsakerna till osäkerheten i klimatberäkningarna. En orsak till uppvärmningen i AR4 scenarierna var att man antog en markant reduktion av de antropogena aerosolerna. Att det är variationer i aerosolbelastningen som är orsaken till variationerna i den globala uppvärmningen är sannolikt men kan inte avgöras då mätningarna tills vidare är otillförlitliga. Inte heller är vi säkra på hur stora de naturliga variationerna är. Det är bara världsbanken , Potsdaminstitutet  och våra egna predikanter  som vet svaret.
  Hsn
  Lennartb 

 28. New York Post!
  http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/extreme_weather_superstition_Tcj8NYKEQSAj5hd1ht1zgI

 29. Holmfrid

  #16  Labbibia,
  Av  +0.7 grader  beror +0.3 grader av CO2 de senaste 100 åren enligt uppgift tidigare från Lennart Bengtsson, som han nog kan bekräfta.
  Värt att notera är denna blogs ”sektliknande” inställning till andra orsaker än AGW, som Lennart B  ju noterar i #15.  Fortsatt fördubbling av växthusgaserna skulle då öka temp med ca 3 grader varav 1.3 grader från CO2.
  Fokus på denna blogg bör ändras till åtgärder i anslutning till negativ utveckling av klimatet. 
  Lämpliga åtgärder skulle vara att vända utvecklingen från avskogning till beskogning,  förbättra arealanvändning i på landsbygd och stadsbygd, forcera utveckling av 4 Gen kärnkraft, konvertera bilparken till gasdrift med effektivare motorer,  konvertera bostäderna till bättre energieffektivitet, förbättra lagring av elenergi, driva utveckling av CCS för kolkraften mm

 30. tty

  ”Partikelmängden i atmosfären över Sverige har minskat. Det beror mest på minskade föroreningar från våra grannländer. Det är väl inte otroligt att det är orsaken till att antalet soltimmar ökat?”
  Och när såg du sotmolnen från Ruhr skymma solen?
   

 31. bom

  #5 ”SVTkupp på Nobelfesten”
  Avsåg Du (liksom jag) hennes feltolkning av läkaren Lewkowits angrepp på republikaner som kreationister och vetenskapsförfalskare?

 32. Holmfrid

  #24,   solens aktivitet och samvariation med global temp har redovisats av en forskargrupp i Lund nyligen.  Samvariationen tycktes bekräfta Svensmarks ideér till för 20 år sedan, då sambandet spårar ur.  Man söker nu andra närliggande förklaringar (UV, ozon, e d)

 33. tolou

  bom #26
  Jag håller också med om att havsströmmar i PDO & AMO har en avsevärd påverkan på medeltemperatur över 30 års cykler och att vi bara här har en avkylning på gång. Det som är oroande är att även solen alltså skall på vintersemester på samma gång.
  Det blir då som på 80-/90-talet fast precis tvärtom.

 34. Inge

  Hur kan man veta att mängden kondensationskärnor i atmosfären är så stor att det kosmiska tillägget inte har någon betydels`?

 35. Lennart Bengtsson

  Ingvar Engelbrecht
  En utmärkt artikel. Jag har upprepat detta  ”ad nauseam” under de senaste årtiondena. Det är media och de i naturvetenskap dåligt utbildade journalisterna som är huvudproblemet. Endast en bättre utbildning kan få bot på detta. Och i slutändan fiskar lika okunniga politiker upp det hela och fattar tokiga beslut för att de vill vara en missledd allmänhet till lags. Tänk bara på Birgitta Dahl och kärnkraftskräcken med uttryck som: vi måste lyssna på de oroliga och ängsliga människorna  
  LennartB 

 36. Slabadang

  Lennart B!
  ”Det är helt enkelt så att det inte finns någon brist på kondensationskärnor varför man knappast behöver ett tillskott från universum.”
  Hur vet du det Lennart och varför tror du att det är villkoret ? Jag vänder på ditt påstående och hävdar då att det behövs en katalysator för att molnbildning skall ske till ändrad omfattning efter som det alltid råder ett överskott med ”kondensationskärnor” så söker vi den effekt som förändrar deras förmåga att bilda droppar. Jag tycker du argumenterar emot dig själv Lennart.
  Att moln endast styrs av temperaturen är en doktrin som måste få långledigt ? Det är väl den doktrinen som låser upp hela klimat en för enkel och ”fattig” modell när ni förklarar molnen och enda sättet att faktiskt komma någonstans vidare är ju att våga släppa taget om de förenklingar som härskar. Ni har ju faktiskt inte nått fram en millimeter på trettio år vad gäller molnbildningen!
  Cerns ”CLOUD” genomför nu genom manipulering av ”miljöpåverkan” av både befintliga och nybildade kondensationskärnor förändringar av den kosmiska strålningen ger. Jag rekommenderar dig att vara mer ödmjuk inför din slutsats då CERN faktiskt håller på att måla om hela kartan för de tidigare antagandena om kondensationskärnornas natur förekomst och villkor.
   

 37. Björn

  tolou [25]; Du kan följa solaktiviteten dag för dag på nedanstående webb. Det maximum som nu förväntas någon gång nästa år, kommer att bli mycket lägre jämfört med värden under senare delen av 1900-talet.
  http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/DSD.txt

 38. Lennart B #27
  Jag skulle nog inte gå så långt som att hävda att aerosolerna är största källan till osäkerheterna. Både molnbildning, molninghet, deras spatiala och temproala fördening skulle jag tro är nog så viktiga. Och även konvektionen och omrörning av värme och vattenånga pga vanliga vädersystem är starka kandidater till att man tex har så stora år till år variationer.
  Vidare gäller samma sak i haven, ’vädersystem’ under ytan som rör om om omfördelar värme, och då på lite längre tidshorisonter.
  Och jag har också lite svårt med föreställningen/benämningen att dessa, speciellt de havscirkulation-relaterade fenomenen skall betraktas som ’naturliga variationer’ med medelvärde noll.
  Många fysiska, lite mer komplexa system har öht inte ’medelvärde’  som någon väldefinierad egenskap. Pratet om ’anomalier’ har jag tex alltid funnit mycket tveksamt för att inte säga rent  missvisande …

 39. Lasse

  SI och TCS är en ropande röst i mörkret.
  Går ibland in på UI för att få en bredare bild.
  Där är kommentatorsfunktionen starkt censurerad-undrar varför?
  Har de brist på utrymme, eller är de oroliga för att bilden skall bli för komplicerad?

 40. Utmärkt första-sida
  http://www.friendsofscience.org/

 41. Bengt A

  Lennart Bengtsson # 15
  Angående Svensmark och kondensationskärnor har du helt enkelt fel. Fler kondensationskärnor påverkar molnbildning och molns egenskaper. Eller hur förklarar du annars att det uppstår långa molnstråk efter oceangående fartyg, s.k. shiptracks?
  Länk till sida från NASA om shiptracks:
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=3275 

 42. Lennart Bengtsson

  * Jonas N
  Nej Det var kanske lite väl kategoriskt. Men det kommer att bli intressant och viktigt att undersöka de episoder efter 1950 då vi haft perioder med reducerad global uppvärmning och tom perioder med avkylning. Det är min förhoppning att meteorologerna kunde göra detta i större utsträckning istället för alla dessa ändlösa klimatsimuleringar. GCM modeller genererar detta rent slumpvis så rent interna processer i klimatsystemet kan inte uteslutas. Molnen i sig är interna  och  beror praktiskt taget uteslutande på dynamiska processer i atmosfären. Kaotiska processer som cyklon- utvecklingar är här dominerande då dessa bestämmer vertikalcirkulationen och därmed molnen
  LennartB 

 43. Björn

  Ingvar Engelbecht [40]; Jag håller med: The sun is the main driver of climate change. Not You. Not CO2.

 44. Bengt A.  Du fick in en blank efter länken
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=3275

 45. Adolf Goreing

  http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI3461.1 Liten ökning av moln men hänvisning till annat projekt som visat motsatsen.
  Från IPCC:
  http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/082.htm
  pekar faktiskt på att molntäcket har minskat sedan 80-90-talet men INGEN slutsats om vad det kan innebära för globala temperaturen. Undrar varför? (Nej, förresten jag undrar inte varför. Detta är brasklappen som kan tas fram om CO2-hypotesen falsifieras: ”men vi nämnde faktiskt att molntäcket minskade..”)
  ”Using data from 1983 to 1994, a globally increasing trend in monthly mean cloudiness reversed during the late 1980s and early 1990s. There now appears to be an overall trend toward reduced total cloud amounts over both land and ocean during this period”
   

 46. Henrik

  OT men detta blev mitt svar till Lena Mellin på AB:
  Hej Lena!
   
  Tack för ditt svar!
   
  Några synpunkter bara:
   
  Forskarna som du hänvisar till, vilka är det? Tycker verkligen alla forskare likadant? Även om det nu skulle vara 97% (dock manipulerad sifffra men ofta använd av alarmister) av forskarna som anser att människan påverkar klimatet så tror jag knappast att dom är överrens om hur mycket…..
  Solen och molnen har ingen inverkan på klimatet enligt en enda forskare?
  16 år utan global uppvärmning, vad beror det på? (Tips: prova att intervjua någon annan än Johan Rockström)
   
  Är ganska säker på att fler läsare hade uppskattat en mer balanserad rapportering än vad ni tycks tro. Varför inte ta steget längre än andra tidningar och faktiskt ge läsaren kunskap om klimatet istället för att ropa efter vargen i ren desperation hela tiden. Ni har ju gått över gränsen för länge sedan.
  Googla vet ja, ni kommer hitta massor att skriva om 😉
   
  Vad gäller Världsbankens rapport står det ju klart och tydligt i rapporten att den inte påstår att det skall bli fyra grader varmare, ändå rapporteras det så nästan dagligen i er tidning. I det fallet måste det ju vara budbäraren och inte forskarna som bär ansvaret?
   
  Läs denna artikel från Meteorolog Tage Andersson (ja han har avvikande åsikter och berättar sanningar så han får hålla till på Newsmill) som kanske ger er lite kunskap om rapporten som ni förvränger. Att ni inte skäms!
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/11/30/medierna-missuppfattar-v-rldsbankens-klimatrapport
  Ni, jag och väldigt många fler vet att ni överdriver och ljuger i klimatfrågan men det värsta är nog att ni förvränger och undanhåller forskningsläget för det svenska folket.
   
  Tack för ordet!
   
  MVH
  Henrik
  Svar på detta mailet från Lena Mellin:
  Hej!
  Jag håller givetvis inte med dig om överdriven rapportering om klimatlarmen. Man får i så fall anklaga dem, det vill säga forskarna, som står för rönen. Inte budbäraren.
  Många hälsningar
  Lena Mellin
      

 47. Björn

  Lennart Bengtsson [42]; Vilka atmosfäriska processer syftar du på? Den ”interna” atmosdären är väl inte så ”intern” som du menar. Troposfären undgår väl inte de inkommande protonernas orsakande av jonisering? Atmosfären är väl alltid mer eller mindre laddad på grund av joniseringen?

 48. Björn

  Henrik [46]; Lena Mellin är verkligen ”bokstavstrogen”. Hon utför inte ett journalistiskt arbete, utan fungerar som en fundamentalistisk megafon.

 49. jensen

  Bom N:r 31
  Vad sade eg. Nobelpristagaren Lewkowitz, och hur tolkades detta?

 50. Jan E M

  tty #30
  På 70- och 80-talen var det stor minskning av utsläpp sotpartikalar i atmosfären från hela västeuropa. Det var inte bara Ruhr-området utan även i Sverige minskade utsläppen. Efter murens fall har det varit stora minskningar i östeuropa och då inte minst i närliggande länder som Öst-Tyskland och Polen.
  Nu har det ju snöat och snön är vit och fin. Det var den oftast inte på 70-talet. Även på 80-talet förkom det att vid vissa snöväder var snön lite grå.

 51. Peter Stilbs

  Lennart Bengtsson, om Du är i Stockholmstrakten i övermorgon vore det mycket tacknämligt om Du kunde bevista ett föredrag av en Steffen från Canberra – han kommer uppenbart att predika sin vanliga story i bästa Rockström-stil. (I verkligheten är det Rockström som papegojar honom).
  Var snäll klä av Steffen in på bara kroppen – jag vet att Du kan.
  Man måste dock föranmäla sig här.   Själv är jag förhindrad att lyssna, pga andra åtaganden.
       

 52. Inge

  Att temperaturen är hög samtidigt som molnighetsgraden är låg är ju logiskt. Men varför är molnighetsgraden låg samtidigt som vi har en låg solaktivitet? Det talar emot Svensmarks teorier, eller???

 53. Håkan

  Henrik,
  I sitt svar bekräftar Lena Mellin med eftertryck sin egen lathet och inkompetens.

 54. Lennart B,
  Det är självklart att interna processer i amtosfärssystemet kan vålla variationer till synes slumpvis. Men det är inte samma sak som där inte finns orsaker, eller iaf till delar av observationerna, som ev vållar tillfälligt större variationer. Och samma slags fenomen i haven får absolut inte utselsutas a priori. Just för attt cykeltiderna där är av storlekordningar år till milleniet ..

 55. bom

  #49
  Nobelpristagaren uttryckte sig ganska diplomatisk. Han hyllade vetenskapen. Han nämnde de attacker som förekommit under presidentvalskampanjen mot den rena vetenskapen. Han ville att vetenskapen skulle skyddas mot sådant. Min tolkning är att mannen (han är läkare i bottnen och inte kemist) vände sig mot republikanska företrädare (eftersom han själv är demokrat). Det finns ju bland den kristna högern en hel del åsikter som har mer med religion än vetenskap att göra t ex anti Darwin-anti abort-våldtagna kvinnor blir aldrig gravida samt annan idioti.
  Anna Hedenmo föll i extas och förklarade för kollegerna (och alla vi Svennar) att här hade man minsann en Nobelpristagare som for ut mot de tvivlande klimathotsskeptikerna. Hon slog nästan frivolter!

 56. Björn

  Inge [52]; Molnighetsgraden har väl varit rätt hög under det här året? Eller?

 57. tolou

  Holmfrid #32
  Ang. Svensmark så försöker ju han visa på sambandet mellan cosmic rays och global temperatur. Men det måste finnas en massa andra parametrar som kan härledas från solaktivitet. Magnetfältet skall tydligen påverka benägenheten för cosmic rays att nå jorden, men har säkerligen flera andra effekter. Molnbildningen kan visa sig ha väldigt stor betydelse men risken är just att man boxar in sig utan att ta hänsyn till andra aspekter.
  Ta bara en sån sak som dynamo-effekten där jordens järnkärna alstrar ett elektromagnetiskt fält och/eller värme i form av friktion i det flytande inre. Vi kan tom. få kraftiga strömmar i elnäten pga. detta. Sedan har vi ju själva solvinden som för med sig energi i form av partiklar & plasma etc. Ett fenomen som norrsken uppstår här, är det bara ett praktfullt skådespel eller ett tydligt tecken på överförd energi? Lägg därpå till instrålning i alla befintliga spektra UV, synligt, infrarött och vi får en palett av flera olika tänkbara effekter på klimatet.

 58. Åke Sundström

  re 53.
  Sant, men jag menar ändå att huvudansvaret vilar på forskarna.  Att en stackars kvällstidningsjournalist skall kunna genomskåda det välorganiserade ljugandet, mer än i den detalj du nämner, kan man knappast räkna med. Det ligger en del sanning i Lenas ursäkt att man inte inte skylla på budbärarna.
  Det är Rockström och hans polare som skall jaga!
   

 59. Bengt

  Varför?
  Vad är det som driver politiker och journalister att så okritiskt acceptera allt som har med världens undergång att göra just denna gång? 
  Jag kommer ihåg hur världen skulle gå under pga befolkningsexplosion, vattenbrist, kärvapenkrig osv. Men just när det gäller klimat trillar poletten ner, nu skall världen gå under och det är vårat fel. Varför?
  Vi skall ångra oss  och göra bättring och bekänna våra synder. Jag kan acceptera det på det personliga planet, men detta är ju sjukt. Hela världen har syndat och vi skall alla dö!!!

 60. Peter F

  OT
  Två musikkritiker på P1 har lyssnat på årets julskivor, vilka de dömer ut ganska hårdhänt. Den kvinliga kritikern utbrister till slut att vi kommer att framgent få julskivor med mer värme och vedmod p g a klimathotet. Jag blev så paff att jag tappade alla knäckormarna (tomma) på golvet. Jisses.

 61. Bengt

  På 700-800 talet fick man för sig i Konstaninopel att krigen mot araberna gick dåligt pga av att man gillade att göra bilder av Kristus, ikoner. Om man bara kackade sönder all dessa ikoner skulle kriget gå bättre. Och man gjorde det och krigen gick bättre, men efter 100 år kom man på att det kanske inte var därför. Same, same but different?

 62. Lars Jonsson

  Bom #31
   
  Nej, hans tal var naturligtvis hans eget och det i sig skrämmande att motståndet mot evolutionen jämställs med den om att vara skeptisk till människans inverkan på klimatet. Jag avsåg det faktum att man intervjuade Jim Young Kim och drog fram PIK´s rapport och att Anna Hedenmo föreslog ett nobelpris i klimatförändringar- som Kim påpekade redan givits IPCC och Al Gore, dessutom tyckte han att det var en bra idé

 63. tty

  Jan EM #50
  Ok. när såg du sotmolnen från Polen/Östtyskland skymma solen då.

 64. Gunbo

  Inge #52,
   ”Men varför är molnighetsgraden låg samtidigt som vi har en låg solaktivitet? Det talar emot Svensmarks teorier, eller???”
  Exakt! Den frågan har jag försökt få svar på, i synnerhet från Slabadang, utan resultat. 🙁 

 65. tolou

  Var är molnigheten låg? Närhelst jag tittat ut senast har det varit gråa moln…

 66. Gunbo

  tty #63,
  Hur mycket sot och andra aerosoler behövs i atmosfären för att albedot ska öka? De behöver väl inte vara synliga för att en del av solens instrålning ska minska?

 67. Gunbo

  tolou #65,
  Hur stor procent av jordens yta utgör Sverige?  

 68. Christopher E

  Gunbo #66
  Nu var det soltimmar Jan E M talade om… 
  Gunbo #64
  Är det inte så att även solaktiviteten gått ner en bit, är den fortfarande hög sett i längre perpektiv? Jag hittar ingen kurva som tar med sista decenniet, men eftersom det sena 1900-talet hade en topp med högsta aktiviteten på över 1200 år, har det väl knappast rasat tillbaka mycket djupt på bara några år?    

 69. Lurengök

  OT men ändå inte.
  Intressant om Sveriges Radio och och dess partiskhet.
  Timbro medieinstituts rapport:http://www.timbro.se/innehall/?art=sveriges-radio-partiska-om-visstidsanstallda-&omr=184&page=1
     

 70. Jan E M

  tty #63
  Jag kan inte avgöra från marken om moln innehåller luftföroreningar. Naturvårdsverket har däremot koll på vad nederbörden innehåller.
  Det jag kan se är om snön vid något tillfälle innehåller några föroreningar. Nu behöver inte alla synliga föroreningar bero på miljöfarliga utsläpp. Ibland så kan stormar långt ifrån Sverige dra upp jord i luften som kommer ned med nederbörden här.
  De senaste gångerna det varit skitig snö så har det stått i lokaltidningen om varför snön är skitig. Det är inte så ofta nu för tiden som snön som kommer ned är skitig.
  Jag tror det vore bra om Lennart Bengtsson kunde förklara varför ökad mängd aerosoler ger ökad molnighet. Jag har inte satt mig in i varför, utan bara konstaterat de som borde kunna det säger att det är så. Jag tror på det också för att kondensstrimmorna från flygplan är ju tydliga.

 71. Håkan Sjögren

  C-G Ribbing, kommentar : Du skriver ”Likväl sägs fortfarande att   ändringen i solinstrålningen är försumbar i förhållande till växthuseffekten”, Men det är väl självklart. Uppenbarligen har man hittat på ”växthuseffekten” för att kunna beskylla mänskligheten för global uppvärmning och vi har inte stora möjligheter att påverka solinstrålningen. Och så kommer Du och hävdar att  ändringen i solinstrålningen betyder mer än den så kallade växthuseffekten. Det motverkar ju skrämseleffekten. Mvh, Håkan.

 72. Håkan S och CG Ribbing
  Solinstrålningen är ingalunda konstant, den varierar ca 7% under året pga banparametrar. Händelsevis är den som stört när det är kallt för oss nordbor (i januari)

 73. Håkan Bergman

  Jonas N #72
  Och det ska vi vara förbannat glada över. Det kan bara bli värre, när den är som störst i Juli har vi nästa istid! 

 74. Lennart Bengtsson

  Hej  Jag vet inte om jag kan svara på alla frågor, men här kommer ett försök
  Mekanismen för molnbildning
  När luften hävs (stiger uppåt) avkyles den med ca 1°C/ 100m, varvid vattenångan  i luften så småningom kondenseras till molndroppar. I atmosfären stiger därför inte rel fuktigheten över 100% och detta har inte  i stort observerats i atmosfären. Orsaken till hävningen beror på dynamiska vädersystem på olika skalor. Med mitt jordnära sätt att argumentera säger det mig att det inte är någon brist på kondensationskärnor.
  Aerosoler
  i modellerna använder man sig av tre olika sätt att introducera aerosoler
  1. Ökad reflektion av solstrålning i molnfri luft
  2. Ökat molnalbedo, dvs ökad reflektion av solstrålning från moln
  3  Ökad livslängd hos molnen genom modifierad droppstorlek
  Det finns vetenskapliga studier som stöder dessa antaganden men inga robusta resultat från den verkliga atmosfären
  I modellerna är dessa processer grovt parameteriserade och använts mer eller mindre som en form av tuning. Ökar temperaturen alltför snabbt är det lämpligt att öka aerosoleffekten och vice versa. Hela området är ytterst osäkert och frågan har rests om aerosoleffekten genomgående är överdriven. Problemet är att man hittills saknar tillräckligt goda observationer för tillförlitliga metoder Hela området är något ”of a bag of worms”
  LennartB 

 75. Gunbo

  Christopher #68,
  ”Nu var det soltimmar Jan E M talade om…”
  Ok, det undgick mig.
  ”…eftersom det sena 1900-talet hade en topp med högsta aktiviteten på över 1200 år, har det väl knappast rasat tillbaka mycket djupt på bara några år?”
  Nej, det kan ju vara så att det tar tid innan låg solaktivitet  ger utslag i temperaturen. Helt rätt.
  Varifrån kommer det diagram du länkade till? Jag hittade detta  på Wikipedia. Där anges SN (sunspot number) mycket lägre det senaste halvseklet än på ”ditt” diagram.
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sunspots_11000_years.svg
  Nu när jag har dig ”på tråden” kan jag svara på din sista kommentar i tråden En Doha-parabel där du skrev:  
  ”Jag ser förresten att du rättat till statistiken nu. En bagatell som jag inte nämnde, men i din tabell i #40 blev det sista årtiondet elva år långt…”
  När jag gjorde värmerekordstatistiken slog jag ihop alla rekorden från 2000-talet utan att tänka på att 2010 inledde ett nytt decennium. Det insåg jag när jag gjorde köldrekordstatistiken. Efter justering ser värmerekorden ut så här:
   1800…2
  1900…1
  1910…4
  1920…2
  1930…4
  1940…8
  1950…3
  1960…2
  1970…8
  1980…4
  1990…13
  2000…21
  2010/11…23 varav 19 är från 2010

 76. Sten Kaijser

  Tack Lennart!
  det är roligt att se att kommentatorerna på TCS respekterar din kunskap även om en del inte är övertygade om att du har rätt i allt,
  och tack CG för ett inlägg som givit upphov till en saklig och lugn debatt

 77. Fredrik

  Åke Sundström varför försvarar du Mellin? Ja om forskarna säger att 2+2=6 och hon rapporterar det så är det ju forskarnas ansvar. I det här fallet har de ju sagt att 2+2=4 lika förbannat rapporterar hon det ju som 6. Då kan det bara vara hennes ansvar och ingen annans. Man skall inte underskatta den skada som inkompetenta journalister kan åstadkomma, än värre är det med de som har en agenda.

 78. Ingemar Nordin

  Tack C-G för ett intressant inlägg!

  Instrålningen vid jordytan är ju helt central ur GT-synpunkt. Instrålningen där styr ju inte bara med omedelbar verkan termometrarna på sagda yta, utan även ut- och återstrålningen (jo, den finns enligt grundläggande strålningsfysik men bör inte blandas samman med värmeöverföringen som ju handlar om nettoeffekter).

  Svensmarks teori om de kosmiska partiklarnas förmåga att skapa laddade partiklar (joner) påverkar uppenbarligen molnbildningen, vilket är betydelsefullt för GT, särskilt över det tropiska området och särskilt över oceanerna där mängden aerosoler som bildar moln är låg.

  Svensmark menar att variationerna i den kosmiska instrålningen kan stå för 40 till 60% över kortare tidsintervall, men att den har störst betydelse över långa tidsperioder där korrelationen är mycket stor. Det är värt att notera att intervallet 40-60% ger ett visst utrymme för rätt stora variationer som kan orsakas av både andra naturliga faktorer och av mänskliga utsläpp av CO2. Men det slår ändå mot IPCCs beräkningar av klimatkänsligheten som ju baseras på den korta perioden mellan 1975-2000.

  Om vi håller oss till de korta perioderna (på hundra år eller så) så kan vi konstatera att solen varit extra aktiv under 1900-talet. Men det som förbryllar mig lite grand är hur man kan avfärda Svensmarks teorier pga av en påstådd diskrepans mellan låga moln och kosmisk instrålning på senare tid. Både Svensmark och Shaviv har ifrågasatt att det skulle finnas någon sådan diskrepans, se t.ex.

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/10/16/svensmarks-teori-provas-ii/

  Och då undrar jag lite grand över varför man inte forskat vidare om detta. Varför har man nöjt sig med att avfärda Svensmarks teori utan att utreda de problem som ISCCP verkar ha haft? Att mäta små förändringar (1-2%) i molnmängden över jordklotet är ingen lätt sak, och frågan är om äldre data (tidiga satellitmätningar) är korrekta. Är det av ointresse, eller är det bara fråga om ett ideologiskt styrt avfärdande?

 79. Ingemar Nordin

  Henrik #46,

  Melins försvarar sig genom att skylla på ”forskarna”. Det där kunde möjligen vara ett anständigt försvar för 10 år sedan. Men idag är det bara löjligt. Det är uppenbart för envar som följt debatten att stormediajournalisterna medvetet väljer att framföra enbart klimatskojarnas ståndpunkter (som säger ”rätt” saker) och väljer bort alla andra. Man kan inte skylla på okunskap, eller på anti-vetenskapare och aktivister som Oreskes och Al Gore hur läge som helst.

  Avslöjandena om hur det gått till på public service-företaget BBC visar hur det gått till http://joannenova.com.au/2012/11/bbc-secret-exposed-greenpeace-activists-bp-decide-what-sciencebrits-see-hello-twentyeightgate/ .

  De har haft sin chans. De är rökta.

 80. Lennart Bengtsson

  Ingemar
  Det är inte fråga om ointresse. Problemet är att vi har inte tillräckligt bra och heltäckande satellitmätningar som i stort krävs för att mäta molntäcket och strålningsbalansen kontinuerligt. Med dagens observationer blir det bara obevisbara hypoteser som dessutom inte är särskilt troliga. Innan man drar igång ett fantastiskt dyrbart satellitprojekt måste man åtminstone  bygga det på rimliga hypoteser annars lär man knappast få fram pengar eller entusiastiska forskare. Det finns massor av andra problem som tills vidare har högre prioritet. Ett sådant är att bättre förstå havens roll, turbulens och konvektionens roll i atmosfärsystemet. Andra begränsningar är modellernas upplösning som tvingar fram delvis arbiträra parameteriseringar. Vi kan se vad vädermodellerna i dag kan uträtta som t ex prognosera bildandet och rörelsen hos tropiska orkaner med hög noggrannhet. En realistisk klimatmodell måste också innehålla dylika system för att kunna reproducera klimatsystemet realistiskt.
  Lennart B 

 81. Inge

  Gunbo 64
  Nu klankar du ju på alla skeptiska argument så det var väl inte konstigt. Egentligen bordde du gå över till en pro-AGW blogg och försöka kritisera dem med samma energi får du se, du blir utslängd fort! Egentligen är det rätt fegt av dig att utnyttja vår generositet, alarmistsidan har hur mycket pengar och resurser som helst. Det är som att hjälpa Goliat mot David.
  För övritg så går den kurva jag har över molnighetsgraden till 2008 och slutar med att gå uppåt lite medan den kurva vi har över solaktiviteten, som Christoffer E.nämnnde, slutar för tio år sedan,så det är inte klart med sambanden.

 82. Christopher E

  Gunbo #75
  Du kan läsa om diagrammet och studien bakom tex här:
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2012/09/paper-shows-solar-activity-at-end-of.html
  ”Nej, det kan ju vara så att det tar tid innan låg solaktivitet  ger utslag i temperaturen. Helt rätt.”
  Jo, i och för sig, men det var inte riktigt så jag menade. Jag undrade hur låg solaktiviteten egentligen är nu i ett längre perspektiv. Vi har ju precis haft en aktivitetstopp störst på 1200 år, eller 8000 år enligt andra studier. Ungerfär som oljepriset känns lågt på 85 dollar efter att ha kostat 130. Men det är ändå mycket jämfört med de 25 dollar som var ännu tidigare…
  Apropå decenniet på 11 år, det var inget allvarligt, man förstod ju ändå. Bara lite kul. Men tack för att du rättat till det.

 83. Ingemar Nordin

  Lennart B #80,

  Tack för ditt svar angående forskningen om molnmängden.

  Vi kan se vad vädermodellerna i dag kan uträtta som t ex prognosera bildandet och rörelsen hos tropiska orkaner med hög noggrannhet.

  Det här är ju viktigt med tanke på förmågan att prognostisera sådana här extrema väderhändelser. Här kan uppenbarligen modellerna vara av stor nytta för att ge förvarningar till människor som befinner sig i utsatta lägen.

  Bara en OT-observation beträffande skillnaden i mediarapporteringen av Sandy och den senaste cyklonen som drabbade Filippinerna. Sandy framstod nog som betydligt värre än den Filippinska cyklonen. Ändå var förödelsen i människoliv och förstörelse flera gånger större på Filippinerna.

 84. Mats Ensér

  Hej C-G,
  Har svårt att förstå hur du resonerar då du jämför solinstrålningsökning på 0,87 W/m2 och decennium med uppgiften 3,7 W/m2  vid en fördubbling av CO2. Är något decimalkomma fel i texten eller hur får du ihop jämförelsen?
         

 85. Börje S.

  Aftonbladets klimatexpert Lena Melin kommer kanske att sätta tänderna i det senaste från klimatforskaren professor Mojib Latif: 
  ”Sedan de första satelliterna i rymden har möjliggjort exakta mätningar så har vi erfarit att nästan hälften av isen vid polerna har försvunnit under de senaste trettio åren!”
  Det borde enligt den lite dimmiga uppfattningen jag har om mängden is, ha lett till en havsnivåhöjning på c:a 30 meter minus en viss effekt av tyngden av allt nytt havsvatten på den stackars havsbotten. Hur klimatforskaren professor Mojib Latif förklarar att sådan havshöjning undgått Colorado University och t o m vår egen Carl-Axel Mörner, näms inte i reportaget i tidningen Kieler Nacrichten.
  Svårslaget, eller hur, Lena? 30 meter, det är ju mycket bättre än de där ynka 7 meterna som det varit innan.
  Vad sägs om t ex ”Forskare varnar: Hälften av polararisarna har smält de senaste 30 åren, och nuförtiden smälter med blixtens hastighet på grund av den globala uppvärmningen!
  Det är bara att sätta igång innan någon annan tar tag om detta klimatforskningens senaste köttben. Låt inte Expressen, DN, SvD eller GB hinna först! Hinn även före Rapport, Aktuellt Vetenskapsradion och Ekot! Heja, Lena Melin, heja, heja!
  http://notrickszone.com
  ”And so one should not wonder that many [German] Swedish citizens and policymakers have become hopelessly hysterical on the climate issue. And we should not be surprised that more and more readers are turning their backs on the print media and opting instead for information from blogs.”
   

 86. Börje S.

  … nuförtiden smälter resten med blixtens…
  ska det vara 

 87. P.S.

  Rolig rubrik. SJ – tågresor ett Bra Miljöval.. och sedan
  SJ ställer in hundratals avgångar mellan den 12 och 19 december inom regional- och fjärrtrafiken, mest på södra respektive västra stambanan.
  De börjar förstå vart vindarna blåser . Det gäller att gardera sig när TSHTF.
   

 88. Pelle L

  Lennart Bengtsson #74
  Tack för klara besked i grundläggande frågor, där vi amatörer annars kan få för oss nästan vad som helst i vårt spekulerande!
   
  Du är en stor tillgång till TCS och fyller ”den tredje uppgiften” med den äran.
  Synd bara att ditt arbete i KVA:s energiutskott tydligen inte beaktas bland beslutande politiker, utan att de verkar hellre lyssna på Rockströms och Wijkmans dystopier.
   
  Nu en detaljfråga ang. luftfuktighet och kondensationskärnor:
  Du skriver
  ”I atmosfären stiger därför inte rel fuktigheten över 100% och detta har inte  i stort observerats i atmosfären… Med mitt jordnära sätt att argumentera säger det mig att det inte är någon brist på kondensationskärnor.”
   
  Om vi hypotetiskt skulle anta att det verkligen var brist på kondensationskärnor, vad skulle hända då?
  Skulle RH stiga över de teoretiska 100%? Det låter lite paradoxalt, men kanske är möjligt.
   
  Och om det inte råder någon brist på kondensationskärnor, skulle ett tillskott på sådana från rymden enligt Svensmarks teorier ändå kanske kunna påverka molnbildningen positivt?
   
  Mvh //PelleL

 89. Gunbo

  Christopher #82,
  ”Jag undrade hur låg solaktiviteten egentligen är nu i ett längre perspektiv.”
  Här kan man se antalet solfläckar fr o m 1610 till 1680: http://en.wikipedia.org/wiki/Maunder_Minimum

  Year
          Sunspots
  1610
                 9
  1620
                 6
  1630
                 9
  1640
                 0
  1650
                 3
  1660
  Some sunspots reported by Jan Heweliusz in Machina Coelestis
  1670
                 0
  1680
                 1 huge sunspot observed by Giovanni Domenico Cassini
  Från 1700-talet till i dag finns statistik här:
  http://solarscience.msfc.nasa.gov/greenwch/spot_num.txt 

 90. tompa

  Hej C-G och Mats # 84.
  Jag förstod inte heller jämförelsen.
  Tompa

 91. Mats Ensér 20.51
  Jag beklagar slarvet – tack för ditt påpekande! Det är fråga om fem decennier – vilket fortfarande är rejält mycket kortare tid är vad en koldioxidfördubbling kommer att ta. Fem decennier ger alltså 4.35 > 3.7 W/m2. jag skall genast rätta i inlägget.
  C-G

 92. Pelle L

  Börje S. #85
   
  I saw it coming…
   
  Detta har varit på gång ett tag nu, ingen kan väl ha missat det?
   
  Så efter mycket letande hittade jag en tomt där jag har byggt mitt ”överlevnadshus”.
   
  80 meter över havet. Det skall väl räcka till 2060 i alla fall.
   
  Nu har jag börjat bygga en Ark, som kan rädda oss när det verkligen brakar loss: Antarktis, Grönland, Himalaya och Jostedalsbreen (750 km3, huga) smälter och havet stiger över alla bräddar.
   
  Alla TCS:are är välkomna ombord.
  1. Kom i jämna par
  2. Medtag egna handdukar, Dinner Jacket samt dansskor.
  3. Glöm inte era klimatångestdämpande mediciner.
   
  Platsen? Höjderna ovanför Laholmsslätten. Arken syns på långt håll!

 93. Björn

  Gunbo [89]; Din länk fungerar inte. Den här är pålitlig:
  ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUNSPOT_NUMBERS/INTERNATIONAL/yearly/YEARLY

 94. Gunbo

  Börje S #85,
   ”Det borde enligt den lite dimmiga uppfattningen jag har om mängden is, ha lett till en havsnivåhöjning på c:a 30 meter…”
  Här talas om havsis som inte påverkar havsnivån när den smälter.  Den enda is som kan höja havsnivån är landis som glaciärer. 

 95. Gunbo

  Björn #93,
  Stort tack! 

 96. Thomas P

  Pelle #88 I tillräckligt ren luft kan relativa luftfuktigheten nå en bra bit över 100%. Jämför med hur du kan ha underkylt regn, vatten som förblir vätska en bra bit under noll grader. Vare sig du skall omvandla vattenånga till vätska eller flytande vatten till is måste du någonstans börja. Att börja med att slå ihop två molekyler och få dem sitta ihop är svårt, det är mycket lättare om de har någon fast kropp att sätta sig på.
   
  Även om det alltid finns kondensationskärnor nog att bilda moln så kan deras egenskaper ändras en del om man tillför fler: man får fler och mindre droppar i molnet. Detta kräver dock att man tillsätter fler nya kondensationskärnor än vad som redan finns där, och den typen av kvantitativ analys har aldrig Svensmark et al gjort. Allt de gjort är visat att kosmisk strålning i princip kan hjälpa till att bilda partiklar som i sig är för små att fungera som kondensationskärnor, men som kanske kan klumpa ihop sig till sådana givet tid. Det hela är oerhört vagt.

 97. Gunbo

  Pelle L #92,
  Helt underbart! ;-D Jag hänger gärna med (om jag får). Men Börjes beräkning haltar nog för mycket för att din ark ska behövas. 

 98. Pelle L

  Tack Thomas P!
   
  Är du också meteorolog?

 99. Thomas P

  Pelle #92 Skall det vara en äkta ark måste du ha med alla djur också, och tar du med vargar lär du inte få Pehr att dyka upp 🙂
   
  Du skämtar, men det finns n som byggt en ”äkta” ark:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Johan%27s_Ark
   
  Jag är inte meteorolog även om jag läst en kurs i ämnet. Det här handlar dock snarare om naturvetenskaplig allmänbildning.

 100. Håkan Bergman

  Lennart B #74
  Tack för den!
  Jo vatten i alla dess former är nog en ”bag of worms”, en bigbag t.o.m. Hur definierar man moln i det här sammanhanget, finns det en klar skillnad mellan moln och dimma, skiljer man mellan dimma och dis? Huru med skikt i atmosfären? Hägringar har dom flesta hört talas om, några upplevt. Ljus kan faktiskt reflekteras bort vid passagen mellan två skikt i atmosfären, om än vid låg infallsvinkel, tittar satteliterna på det? Tror dom tittar rakt ner mest. 
  En dikt, jag har snott den, till Lennart:
  ’Fladen grund,
  stora och lilla fiskebankarna
  samt farvattnen
  utanför Jären och Lista.’ 

 101. Pelle L

  Off Topic
   
  Nu har ju sydöstra Sverige drabbats av klimatförändringarna 🙂
   
  I morse utfärdade SMHI en ”klass 2 varning” pga förväntat snöfall, vilket också inträffade. Bra jobbat SMHI!
  Till exempel hände detta:
  http://www.ostran.se/NYHETER/Oeland/Instaellda-skolskjutsar
  Jag misstänker dock att barnen jublade.
  De fick stanna hemma och baka icke-PK pepparkakor.
   
  När vädervarningen skickades ut via SR nyheter ”Ekot” lät det ungefär så här:
  …SMHI’s klass två varning är alltså den näst högsta varningsnivån…
   
  Men hallå: Är inte klass 2 varningen den näst lägsta varningsnivån också.
  Det finns ju bara tre ”klasser”. Komik!

 102. Börje S.

  #94
  Det är möjligt att Latif menar havsisen, men reportern skriver
  The speaker [Latif] referred to the retreat of the ice in the Arctic and Antarctic. Since the first satellites in space have enabled precise measurements, it is known that the ice area at the poles has decreased by almost a half over the last 30 years.”
  …retreat of ice in the Arctic and Antarctic
  ”in”= i ex in Italy i Italien
  …ice area at the poles
  ”at” vid,  etc engelsk ordbok utgiven av Studenlitteratur AB
  polerna är dom där ställena där mässingsknopparna liksom sticker ut på en ordinär jordglob 
  och det jag vill peka på är den stupida och grovt förfalskade rapporteringen av klimatfrågor som våra journalister, t ex klimatexperten på Aftonbladet, Lena Melin, förser tidningens intet ont anande lösnummerköpande läsare med. 
  Lösnummerköparna blir skojade, ja rentav svindlade av medias otillständigt falska rapportering, och det upprör mig, men det verkar som om du tycker det är helt i sin ordning.
   

 103. Börje S.

  För att ytterlugare förtydliga för Gunbo: vid den nedersta mässingsknoppen på en ordinär jordglob har kartritarna placerat kontinenten Antarktis, en kontinent större än Europa och till 98% täckt med 28millionårig tusentals meter tjock is (upp till 4800m) i en medeltemperatur på minus 55ºC (218ºK) för de centrala delarna.
  (Någonstans på Antarktis hade GISS fantiserat ihop en väderstation som de kallade ”Harry” för att med hjälp av den höja medeltemperaturen så att den där j-a isen kunde smälta nån gång.)
  Dr Max är, tror jag, oceanforskare. Enl honom skulle haven stiga 67m om isen smälte och man glömmer bort bl a att kontinenterna sluttar. Mycket intressant sammanfattning finner du på
  http://andaslugnt.blogspot.se/2009/02/isen-i-antarktis.html 

 104. Intressant artikel av C-G och jag håller med om att Lennart Bs kommentarer är mycket givande för oss amatörer.

   

  Angående kosmiska strålar så fortsätter jag att uppleva deras inverkan på klimatet som ett mysterium vilket Jasper Kirby visade på ett övertygande sätt. Det verkar ju ändå från hans föredrag att de kosmiska strålarna har en avgörande betydelse för att aerosolpartiklar skall kunna bildas som sedan blir kondensationskärnor för molnen.

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/11/16/klimatets-mysterier-kosmisk-stralning-och-klimatforandringar/

   

 105. Börje S.

  #92 Pelle L
   
  Jag tror du ska vänta lite grann med den där båten och lägga pengarna på nåt nyttigt under tiden, en ny SUV eller, varför inte ett privat jetplan, sådana som alla jetsetare inom klimathoteriaffärsverksamheten åker omkring i.
  För att lugna dig så ska du få ta del av min personliga erfarenhet av havsnivåhöjningarna:
  För 60 till 50 år sedan brakade jag bada vid Torskanäset c:a 1 km från Skäret vid Skäldervikens södra kust. 1 meter ut i vattnet stack en havstulpanklädd sten på 30×30 cm upp, från vilken man kunde dyka. 
  Vid ett återbesök för sisådär 10 år sedan stack stenen fortfarande upp c:a 0,5 decimeter. Inte ens om jag förställde mig de 0,3 mm som GISS beordrat University of Colorado att lägga till sina havsnivåmätningsresultat fr o m 2011, inte ens då skulle den i så fall 0,497 dm uppstickande stenen komma under vattenytan.
  Så för min personliga del tror jag nog mer på Mörner, vars mätningar visar att havsnivåerna vare sig stigit eller sjunkit än jag tror på f d presidentkandidaten, numera klimathotsmilliardären Gore med sina 7 meter eller klimatforskaren professor Mojib Latif med sina modiga 30 meter. 
  Men det är ju bara jag. Kanske klimatforskaren professor Mojib Latif vid Geomar Heimholtz Centre for Ocean Research har rätt, han är ju klimatforskare vid IPCC, det är verkligen inte jag.
   

 106. Börje S.

  #92
  Lite info om arkbygge, nyttig läsning innan du sätter i gång:
  http://www.talkorigins.org/faqs/faq-noahs-ark.html    

 107. Lennart Bengtsson

  ingemar
  Taifunen BOPHA ( se http://weather.unisys.com/hurricane/ ) var faktiskt en kategori 5  (ca 75m/s) medan Sandy var en kategori 1 (ca 35m/s) vnär den träffade land i New York. Eftersom skadorna snarare är som kuben pa vindstyrkan så får Du en uppfattning om skillnaden.
  Taifunerna i västra Stilla havet var vida mer aktiva än i Atlanten med de är mer journalister i New York än på södra Mindanao. Folk var varnade i tid med de saknade säkert transporter . Även om de var åtskilliga kategori 4 och 5 taifuner i år(7) så var det åtskilligt mer 1965(12)
  lennartB 

 108. Börje S.

  Nu fick jag dåligt samvete för att ha stört den intressanta huvuddiskussionen. Det var inläggen rörande Aftonbladets ”klimatexpert” som jag gick igång på. Ber härmed om ursäkt.
  Och länken till Andas Lugnt fungerade inte. Scrolla i stället nedåt på
  http://andaslugnt.blogspot.se/2009/02/
  Där finns två upplysande inlägg om Grönland och Antarktis

 109. Pelle L

  Börje S. #105
   
  Tack för dina råd, jag tar dem till hjärtat!
   
  Men nu har jag redan en SUV.
  Det uttolkas ju Sport Utility Vehicle. Gör god nytta här på landet.
  Men av miljömuppar som Stureplanscentern, -vänstern och andra som inte ännu konfronterats med verkligheten utanför Södermalm kallas det föraktfullt Stadsjeep. Ett hot mot T-banan tydligen.
   
  Och jag har samma erfarenheter av havsnivån som du: Ganska statisk de senaste 50 åren.
   
   
  Men som jag frågade i annan tråd:
   
  Var har klimatet ändrats/förvärrats?
  Rimligen borde det vara i tropikerna, där de fattigaste länderna ligger.
  Vilka klimatförändringar har inträffat?
  Vad skall vi västerlänningar ha dåligt samvete och ”kompensera” för?
   
  Vad, vad, vad?
   
  Jag läser bara om ATT det händer hemskheter,
  men VAD är det som händer? Det berättas aldrig.

 110. Börje S.

  Om det låter som en lögn, ser ut som en lögn och går som en lögn så ÄR det en anka. Nej tusentals ankor. Tidningsdito.

 111. Pelle L

  Gunbo #97
   
  Det verkar bara bli du och jag.
  Men med partners och välsmorda rullatorer skall vi väl få lite kul ändå!
  Skål!