Rockefeller och klimathotet – Del 3 – Kontrollera människan, naturen och det globala politiska systemet

“If the world government cause is to triumph it will need more than sympathetic endorsement by the majority. People must be made to feel that their own security, freedom, and prosperity, yes their very own survival, depend on the creation in our time of a world rule of law.” (Eugene Rabinowitch, Bulletin of the Atomic Scientists)

1940-talet blev starten på en ny era. Detta markerade på allvar Rockefellersönernas inträde i hetluften. 1940 bildade de fem sönerna till John D Rockefeller Jr  (John D. III, Nelson, Laurance, Winthrop och David) stiftelsen Rockefeller Brothers Fund. De ingick alla i den första styrelsen med äldsta sonen John D III (1906-1978) som första ordförande. RBF kom därefter att utgöra ett verktyg för att både bygga strategier och finansiera verksamheter som gynnade Rockefellerfamiljens ambitioner för världen. Medan Rockefeller Foundation finansierade forskning kom RBF vara mer inriktat på aktivism och politik. 1989 blev David Rockefeller Jr (1941-) ordförande och markerade den nya generationens inträde och ledarskap. Med Valerie Rockefeller Wayne (1971-) började den tredje generationen få mer inflytande. Agendan har dock i stort sett alltid varit oförändrad.

rockefeller_brothers
John D Rockefeller Junior med hans fem söner David, Nelson, Winthrop, Laurance och John D III.

Det uttalade syftet med RBF är att “främja en social förändring som bidrar till en mer rättvis, hållbar och fredlig värld”. Centrala teman har från början varit befolkningskontroll, naturvård och bygget av en överstatlig politisk arkitektur för att hantera detta. Dessa teman skulle med tiden integreras med klimatfrågan.

De två mest “filantropiskt” inriktade bröderna, John D III (”Mr. Population”) och Laurance (”Mr. Conservation”) var till en början de mest tongivande i fondens arbete. Nelson och Winthrop gav sig in i politiken (som guvernörer i New York och Arkansas) och David ägnade sig åt bank och finans. Familjens stiftelser kompletterade varandra och var nära sammanlänkade genom att John D III även var ordförande för Rockefeller Foundation (1952-1971). De ägnade sig åt storskalig planering av mänskligheten och planetens fortlevnad och organisation i syfte att alkemistiskt förändra den från grunden.

Naturvård var från början en prioritet och detta avsåg speciellt hur människan påverkade miljön. Rockefellerfamiljen kom att ta en ledarroll med att bygga upp miljörörelsen under den senare delen av 1900-talet. Laurance Rockefeller (1910-2004) grundade 1948 Conservation Foundation som kom att finansieras av RBF och den till Rockefellersfären närstående Ford Foundation. Conservation Foundation blev också centrala i skapandet av amerikanska miljömyndigheten Environmental Protection Agency (EPA) i början av 1970-talet. Ledarskapet hämtades direkt från Rockefellers nätverk och var färgat av deras synsätt.

fairfield-osborn
Fairfield Osborn Jr (1887- 1969)

Conservation Foundation präglades av malthusianska idéer om planetens bärkraft i förhållande till antal människor och tillgängliga resurser. För att hantera problemen förespråkades globala lösningar med en central planering och helst en världsregering. I styrelsen ingick bland annat Fairfield Osborn (Ordförande 1948-61) och Villiam Vogt som 1948 var aktuella med sina böcker Our Plundered Planet och Road to Survival samt fredspristagaren Sir John Boyd-Orr från Food and Agriculture Organization (FAO). I organisationen uppstod mycket tidigt ett intresse för människans roll i klimatsystemet och Conservation Foundation och flera av dess medlemmar kom att få en central roll med att göra frågan politisk i både USA och i världen. Detta byggde till stor del på Laurance ansträngningar. Kontakterna med landets högsta ledning var väletablerad och djupt förankrad. Brodern Nelson Rockefeller (1908-1979) som hade presidentambitioner jobbade därtill inom presidentadministrationen medan deras protegé Henry Kissinger (1923-) från slutet av 1960-talet kom att vara presidentämbetet nära som säkerhetsrådgivare och utrikesminister.

Förutom naturvård så hade befolkningskontroll och rasbiologi tidigt utgjort en prioritet för familjen. Det var också tätt sammanvävt och områdena gick in i varandra. Rockefellers var präglade av ett tänkande från tidens överklass om att kontrollera befolkningstillväxten, att förbättra den sociala hygienen och rashygien, samt att hantera och styra utnyttjandet av naturresurser. De ansåg att världen och människan behövde deras fasta hand och ledning för att skapa den Sköna Nya Världen.

1911 medverkade John D Rockefeller Jr till att grunda Bureau of Social Hygiene i syfte att få ordning på prostitution och andra sociala problem i New York. Sonen John D III ingick i styrelsen från 1928 och kom att utveckla ett livslångt intresse för befolkningskontroll. Målet var enligt dem själva att förändra situationen och skapa bättre sanitära förhållanden. För att få ordning på detta satsades också resurser på att förbättra den genetiska kvaliteten och aktivt rensa ut “undermåliga” element. Vissa samhällsgrupper uppmuntrades att inte skaffa barn och steriliseringsprogram påbörjades. Målet för eugeniken var att skapa en genetiskt förbättrad supermänniska. Individen skulle som yttersta konsekvens fråntas sin rättighet att välja partner att skaffa barn med. Samhället skulle istället göra urvalet för att inte framtida generationer skulle degenerera. Från 1930 började Rockefeller Foundation även att finansiera det tyska rasbiologiska institutet Kaiser Wilhelm Institute of Human Heredity, and Eugenics vilket de fortsatte att göra fram till krigsutbrottet 1939. Deras stöd till rasbiologisk forskning fortsatte även efter kriget men under andra namn (som genetik och transhumanism).

population-control

Befolkningskontroll fick precis som naturvård en allt större betydelse efter andra världskriget. Detta blev John D IIIs skötebarn. Efter ett inledande möte i Rockefeller Center sammankallades 1952 till en konferens med handplockade företrädare för befolkningskontroll. Det önskades ingen opposition. På konferensen bestämdes att ett befolkningsråd skulle skapas med syfte att ta fram en global plan i syfte att kontrollera världens befolkningstillväxt. Mötet leddes av Rockefellers trogna hantlangare Detlev Bronk (Rockefeller Institute for Medical Research och National Academy of Sciences) som samtidigt hade blivit invald till styrelsen av Rockefeller Brothers Fund tillsammans med modernistiska arkitekten William Harrison (de två var de första styrelsemedlemmarna som inte tillhörde familjen). Bronk ingick även i styrelsen till Rockefeller Foundation.

Mötet resulterade i organisationen Population Council med John D. III som president tillsammans med Bronk och ett antal rasbiologiska förespråkare som den tidigare ordföranden för American Eugenics Society, Frederick Osborn. Osborn skrev 1956 i Eugenics Review att “we need the greatest number of births among genetically superior individuals”. De gamla idealen omformades och bytte namn men målen bestod. I organisationen ingick också Fredericks kusin Fairfield från Conservation Foundation. Det var en rikemansklubb och täta band fanns mellan styrelserna. De båda kusinerna var arvtagare till bankirfamiljen J.P. Morgan och järnvägsmagnaten Cornelius Vanderbilt.

Flera metoder hade under 40- och 50-talet diskuterats som lösning på befolkningsfrågan. Detta var social och ekonomisk utveckling, utjämning av befolkningen genom internationell migration, nya jordbruksmetoder samt fertilitetskontroll. Population Council anammade det sista och arbetade främst i utvecklingsländer med sociala studier och experiment som handlade om att sänka fertiliteten genom främst preventivmedel och steriliseringar. Detta skedde i samarbete med den läkemedelsindustri som både dominerades av och stod nära familjen Rockefeller, bland annat genom Rockefeller Institute for Medical Research. Samtidigt började det aktivt arbetas för att skapa en opinion som kunde motivera mer långtgående åtgärder.

green revolution india

Nära sammanlänkat med befolkningsfrågan var Rockefeller Foundations jordbruksprogram. Detta påbörjades på 40-talet och utmynnade några decennier senare i den gröna revolutionen. De första decennierna utfördes experiment i Mexiko och Asien. Det innebar att det traditionella jordbruket började överges till förmån för det energiintensiva industrijordbruket. Detta höjde märkbart avkastningen men gjorde jordbruket starkt beroende av petroleumprodukter och konstgödsel. Det skapade förtjänster och monopol till stora jordbruks- och kemiföretag som Monsanto, Dow, Sygenta och DuPont.

Rockefeller Foundation byggde i början av 70-talet upp globala institutioner som Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR) och under 2000-talet, tillsammans med Bill & Melinda Gates Foundation, Alliance for a Green Revolution i Africa (AGRA). De var också innlandade i utvecklingen av genetiskt modifierade organismer (GMO) med det uttalade syftet att ”motverka världssvälten”. Som Rockefeller Foundation själva uttrycker det: “The enduring legacy of the RF is a changed world agriculture regime, characterized by scientific methods, global information exchange, and the treatment of food production as a business enterprise.” Det hela var också baserat på en strävan efter större kontroll av världssystemet. Långt senare framfördes GMO som en hållbar lösning på klimathotet. Det handlade, liksom med människans genetik, om att uppnå kontroll av livet självt och att förändra detta från grunden. John D III tog även det inledande ledarskapet i utarbetandet av den bioteknologiska revolutionen.

cathedral-of-st-john
S:t John the Divine, New York

Även religionen hamnade på deras radar. Som baptister förordade de ett ekumeniskt förhållningssätt. Religionerna skulle samlas under ett paraply. En världsreligion. John D. Junior donerade stora summor till Interchurch World Movement, Federal Council of Churches, Institute of Social and Religious Research och Cathedral of St. John the Divine. Detta intresse för religiösa affärer överfördes senare till Laurance Rockefeller (med sitt stöd till New Age-rörelsen) och sonsonen, teologiprofessorn Steven Rockefeller (1936-). Religionen fick senare en roll i viktig roll även i klimatfrågan och Rockefellers strävan om att konsolidera makten. Detta visade sig tydligt inför Parismötet och den kyrkliga världens stöd till “de falska profeterna”.

Rockefeller Internationalism

Något som förenat alla strävanden har sedan början varit internationalismen. Dominans över det amerikanska systemet var bara första steget. Nu skulle deras hjärtefrågor nå ut på den internationella arenan. Genom att understödja bygget av internationella organisationer och institutioner kunde deras idéer och åtgärder lättare spridas över världen. För familjen Rockefeller handlade det också om att kunna gynna sina affärsintressen i den internationella handeln. Till hjälp engagerades några av de skarpaste hjärnorna som fanns att uppbringa.

council_foreign_relations_2

Ett av Rockefellers viktigaste maktcentrum blev den 1921 bildade elittankesmedjan Council on Foreign Relations. Den utvecklades som en systerorganisation till Royal Institute of International Affairs i London (1919) och utgör sedan dess en viktig maktbas för Rockefellerklanen och andra starka finansiella intressen i USA. Inledningsvis finansierades CFR av centrala bankirfamiljerna som J.P. Morgan, Lehman, Schiff och Rockefeller. John D. Rockefeller Junior finansierade både grundandet och det första huvudkontoret i New York. 1953 övertog familjen Rockefeller ledarskapet i CFR efter J.P. Morgan Juniors död. Samtidigt stärktes inflytandet över Ford Foundation och Carnegie Corporation vilka båda ingår i den filantropiska verktygslådan.

CFR har på ett effektivt sätt påverkat regeringsmakten i USA genom att dess medlemmar innehaft viktiga positioner i presidentadministrationerna sedan dess. En stor del av styrelsemedlemmarna i Rockefeller Foundation och Rockefeller Brothers Fund har också varit medlemmar. CFR är förespråkare för den internationalism som Rockefellers aktivt stödjer. David Rockefeller var ordförande mellan 1970-1985 och har kvar en position som hedersordförande samt har gett namn åt CFRs studieprogram (en tankesmedja i tankesmedjan). Rockefellers gamla flaggskepp ExxonMobil är även de representerade och tillhör den inre kretsen (Founders). Ett stort antal centrala spelare i uppbyggnaden i klimathotsdiskursen har innehaft medlemskap i organisationen.

John D. Rockefeller Junior var även en viktig donator till Nationernas Förbund, vilka utgjorde en föregångare till FN. Det internationella arbetet var av högsta vikt.

1945 hade Rockefellerfamiljen (genom Council on Foreign Relations) tillsammans med den brittiska eliten (Royal Institute of International Affairs) varit delaktiga i sjösättandet av Förenta Nationerna som organisation. Nelson Rockefeller ingick i den amerikanska delegationen vid ”United Nations Conference on International Organization” i San Fransisco (25 april till 26 juni 1945). Detta markerade starten för FN som organisation. Både Laurance och Nelson (1908-1979) erbjöd 1946 mark för bygget av FN-högkvarteret i Pocantico Hill utanför New York. John D Junior ville dock att det skulle ligga mer centralt och instruerade Nelson att köpa ett markområde vid Hudsonfloden där FN-högkvarteret sedan byggdes. Nelsons favoritarkitekt William Harrelson, som senare ingick i styrelsen för RBF, anlitades för uppdraget. Harrelson ritade 1963 även Exxonbyggnaden vid Rockefeller Center och gick tillsammans med bland annat Le Corbusier i framkanten för den modernistiska arkitektoniska stilen med sitt brott mot all tradition och nationell särprägel. Detta var helt enligt planen med en värld standardiserad i enlighet med elitens önskemål. Rockefellerbröderna hade stora tankar om FN som bärare av den internationalism som de företrädde. Genast söktes vägar för att stärka organisationens inflytande.

Domedagsklockan

Ett motiv till överstatlighet var under kalla kriget risken för ett atomvapenkrig. Det sågs som viktigt att det skapades strukturer som kunde hantera detta. Kort efter att bomberna i Hiroshima och Nagasaki släpptes och avslutade andra världskriget, grundades tidningen Bulletin of the Atomic Scientists av ett par av de fysiker på University of Chicago som dessförinnan hade utvecklat kärnvapen i Manhattanprojektet. Atomåldern hade börjat den 2 december 1942 på samma universitet. Bulletinen började propagera för att FN skulle utvecklas till en världsregering för att hantera hotet som atomfysikerna själva varit med om att grundlägga. Det behövdes internationella institutioner för att kontrollera utvecklingen av atomenergi. Förutom att ha tillkommit på deras universitet så fick Bulletinen ekonomiskt understöd från Rockefellerfamiljen.

doomsday-clock-timeline

1947 började Bulletinen använda den symboliska Domedagsklockan för att visa hur hotfull världen var i och med att Sovjetunionen sprängt sin första atombomb. En av de ledande rösterna i Bulletinen var den ungerska fysikern Edward Teller. Han ansåg att det var atomfysikernas skyldighet att arbeta för genomförandet av en världsregering. Bland Bulletinens sponsorer ingick också Detlev Bronk och hans efterträdare som president för både Rockefeller University och National Academy of Sciences, Frederick Seitz. De två senare ingick som rådgivare till den för klimatfrågan så viktiga Atomic Energy Commission. Seitz blev under 90-talet en av de ledande klimatskeptikerna.

60 år senare inkorporerades klimatet som hot av tidningen och visarna på Domedagsklockan flyttades fram ett par steg. Klimathotet växte fram i nära symbios med Bulletinen och Rockefellerfamiljens olika institutioner och finansiering. Det tog dock några decennier innan frågan fick fäste politiskt. För att få stöd för sin syn behövde frågan populariseras och föras ned från elitnivå till gräsrötterna. Det tog dock lång tid innan fröerna tog sig och Rockefellerklanen 2014 förklarade sin ambition att divestera från den energikälla som deras makt och välstånd vilade på.

För att få en större spridning för deras tankar och strävanden behövdes det forum som kunde samla viktiga företagare, politiker, artister, författare, miljöaktivister etc.

AspenLogoBlue

Ett viktigt sådant blev Aspen Institute of Humanistic Studies som grundades 1950 i Colorado av industrialisten och filantropen Walter Paepcke samt ett antal professorer från Rockefellerfinansierade University of Chicago. Här ingick bland annat deras president Robert M. Hutchins som 1948 hade författat ett förslag till en världskonstitution. Hutchins förespråkade en världsfederation och världsmedborgarskap och var en av ledarna i World Federalist Movement. Han hade dessutom varit inblandad i tillblivelsen av Bulletin of the Atomic Scientists. Aspen Institute blev en central plattform där olika problem för mänskligheten diskuterades och lösningar framfördes.

1957 tog Robert O. Anderson från oljebolaget ARCO över som president för institutet. Anderson var en oljemagnat som haft ett nära samarbete med David Rockefeller och satt tillsammans med honom i styrelsen för Chase Manhattan Bank. Aspen utvecklades under de följande decennierna till en viktig mötesplats för elitspelare inom politik, näringsliv och media. Där förbereddes flera FN-konferenser och klimatfrågan började diskuteras under tidigt 60-tal genom solforskaren Walter Orr Roberts. Han blev under 60- och 70-talet en central spelare genom sin position som föreståndare för National Center for Atmospheric Research i Boulder. Detta center hade grundlagts genom ett initiativ från Detlev Bronk. Åren framöver finansierades Aspen av både RBF och Rockefeller Foundation.

Special Studies Project

”We cannot escape, and indeed should welcome, the task which history has imposed on us. This is the task of helping to shape a new world order in all its dimensions – spiritual, economic, political, social.”

När den politiskt aktive och extroverte Nelson Rockefeller tog över ledningen för Rockefeller Brothers Fund från John D. III 1956 fick stiftelsen ett tydligt fokus. 1956 organiserade RBF Special Studies Project efter en idé av Nelson. Det hela kunde ses som en förberedelse för Nelsons politiska karriär och hans strävan efter att nå den amerikanska presidentposten. Studien löpte mellan 1956 till 1961 och resulterade i ett antal delrapporter. Där analyserades de problem och möjligheter som USA stod inför de närmsta decennierna. Det var ett mycket ambitiöst program där en imponerande lista med experter ingick. Däribland Detlev Bronk.

Målet var att skapa vägledande principer och koncept för att hantera de kommande utmaningarna. Nelson Rockefeller agerade ordförande medan familjens protegé Henry Kissinger (1923-) var projektets ledare och organisatör. Kissinger som var professor vid Harvard blev därefter en av familjens viktigaste tillgångar i syfte att påverka och hålla koll på landets ledning. Han var förutom rådgivare åt Nelson kopplad till de republikanska administrationerna. Slutsatserna i rapporten kom att tjäna som underlag till båda partiplattformarna inför presidentvalet 1960.

nelson

Under detta arbete kom naturvård, oron för överbefolkning och ett överutnyttjande av jordens resurser att växa fram som områden som ansågs kräva speciella åtgärder. Nelson angav själv miljön som ett område som kunde utgöra ett motiv överstatligt samarbete. Detta skulle snart sammanfogas med hotet om ett förändrat klimat.

I en av panelerna ingick Carrol Louis Wilson, en managementprofessor på MIT, som skulle få en tongivande roll i klimatfrågan i början av 1970-talet. Han var även styrelsemedlem för det Rockefellerfinansierade Woods Hole Oceanographic Institute, ingick i Council on Foreign Relations ledning och hade som de flesta andra tongivande tidiga klimatalarmisterna ingått i Atomic Energy Commission. Detta gällde även panelisten Edward Teller som 1952 utvecklade vätebomben och var en förebild till Dr. Strangelove. Teller varnade 1957 för att höjda koldioxidnivåer skulle få polarisarna att smälta med översvämningar som följd. Teller, som var fysiker på Institute for Nuclear Studies vid University of Chicago, hade 1948 propagerat för en världsregering för att hantera världens problem.

Medan Nelson, som 1958 blev guvernör i New York, försökte nå presidentposten arbetade Laurance och John D. III med att på allvar föra in naturvård och befolkningsfrågan på presidentadministrationens agenda. Medan Nelson misslyckades med sitt mål så var Laurance och John D III desto mer framgångsrika. Nu började också den yngsta brodern David (1915-) agera på allvar genom sina kontakter och inflytande inom bank- och finansvärlden. Snart började allvarliga hot mot planetens fortlevnad basuneras ut med en allt högre frenesi. Rockefellers hade dock medicinen färdigblandad och klar…


Stöd byggandet av stiftelsen Pharos. Akademin och samhället av idag präglas av likformighet, åsiktskorridorer och en alltför utbredd strävan efter politisk (och annan) korrekthet. Vi vill bidra till att öka utrymmet för fritt tänkande och en öppen och levande debatt. Detta ska göras genom egen forskning, utgivning av rapporter, böcker, filmer och anordnande av konferenser. En självständig röst i denna värld av papegojor.

Vi behöver medel för att bygga en organisation som kan höras och synas. En hemsida ska skapas för att samla och sprida mer information. Artikelserien ska översättas och publiceras i Bulletin of the Mad Doctor samt som bok. Ambitionen är också att göra en film där budskapet på ett enkelt sätt kan göras tillgängligt till en större och även yngre publik. Det är viktigt att detta sprids!

Denna artikelserie är en del i kampanjen för att få fyrtornet att lysa. Om du gillar det du läser och vill veta mer så får du gärna visa din uppskattning. Små som stora donationer är välkomna. Redan nu har vi fått ett antal månadsdonatorer (100:-/mån). För dem som blir månadsdonatorer eller ger en engångsdonation över 300:- ingår ett exemplar av den färdiga boken.

För mer information och för att skicka adressuppgifter: jacob@wardenclyffe.se eller inger@wardenclyffe.se 

Ge ditt bidrag till grundläggandet av stiftelsen Pharos. Plusgiro: 74 40 98-5 eller Swish: 0705930936

Stiftelsen Pharos - design: Kimmie Fransson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Utomordentligt gediget och intressant igen, Jacob.

  Mina associationer gick ett ögonblick till en väsentligt mindre verksamhet här i landet, med likartad inriktning – Tällbergstiftelsen. Det har ju varit tyst om den senaste åren i media, men den tycks finnas kvar http://www.tallbergfoundation.org

  Vet någon något?

 2. Lasse

  Intressant inblick -tack Jacob.

  Befolkningsfrågan var den viktigaste frågan på 60 talet. Vi i väst har kommit över den med sjunkande födseltal-något politiker ser som hotande och förespråka befolkningstillskott från mer produktiva (barnafödande) länder.

 3. Ingvar i Las Palmas

  Grävande journalistik när den är som bäst. Borde tysta dem som ropar ”konspirationsteorier!” så fort ordet ”världsregering” nämns.

 4. Ingemar Nordin

  Det har funnits förespråkare för världsregeringar sedan länge tillbaka i historien. Men hur de skulle se ut och styras har skiftat från världsförbättrare till världsförbättrare. Under kaotiska och hotfulla tider så blommar denna tanke upp förstås. Och det är inget konstigt med att många, inte bara Rockefellers, ville se att nationalismen i politisk form försvann efter två världskrig.

  Det farliga med en sådan här utopism är att vägen till ett förverkligande nästan alltid går över ett auktoritärt och odemokratiskt styre, ofta motiverat som ”tillfälligt men nödvändigt”.

 5. Ann lh

  Tack återigen Jacob. Det Du förmedlar är verkligen intressant.
  Intressant också är att det inte syns någon initierad kommentar från dem som avfärdar Din information som konspiration. Jag väntar med intresse på Ditt kommande i lägg förståss, men även på Dina kritikers eventuellt initierade kommentarer. Hittills har de inte förmått mer än ett och ständigt samma lilla ord, som enbart kan tolkas om att ”hjälp det hade jag inte en aning om” eller ”shit också att jag hamnade i galen tunna”.

 6. Lasse

  David Rockefeller född 1915 fyller om 10 dar 101 år.
  En inte obetydlig ålder.
  Tydligen oxå väldigt verksam inom internationella affärer.
  Då kan väl Jacobs sammanställning ovan passa in men kanske inte som huvudlinje i hans gärning.
  Jag gissar att dessa höga herrar väcktes av Vietnam och Hippierörelsen på 60 talet och febrilt letat sig fram för att finna relevans till dagens unga. Klimatfrågan är ett sätt.
  Ett medel inte ett mål!
  https://en.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller

 7. Olav Gjelten

  Grön tillväxt = subventioner och åter subventioner.
  Hållbart???

 8. Peter F

  Ann lh

  Ja var är Thomas P när historien presenteras ?

 9. Ingvar i Las Palmas

  En passande kommentar från ”The Greenie Watch”

  Warmism is a powerful religion that aims to control most of our lives. It is nearly as powerful as the Catholic Church once was

 10. Jacob Nordangård

  #6

  Dessa höga herrar är smartare än så. De har inte hoppat på klimattåget och försökt anpassa sig. De har både lagt rälsen och byggt lokomotivet. I nästa kapitel kommer jag in på hippierevolutionen och 60-talets radikala rörelser. I de progressiva leden fanns en ny generation Rockefellers.

 11. Thomas P

  Anar jag en viss fientlighet mot GMO på sättet den tas upp?

 12. Argus

  Jo. Vilket perspektiv!

  Utan att tänka – bara känna: Den bilden med alla klockorna är en klargörande illustration!!
  Såå bra Jacob!!

 13. BoE

  Jacob
  Mycket tankeväckande…
  Det är väl med mig som för de flesta andra, att vi har svårt att ta in den bild du beskriver. Kan det verkligen vara så utstuderat organiserat/styrt?
  Men kanske är det med detta som det visade sig vara med brunskjortorna under mellankrigstiden, att man inte kunde ta in deras budskap om Lebens-raum och om 1000-åriga riken mm förrän den skiten blommade ut och näst intill dränkte oss .
  Du har en tuff uppgift. Helt klart.
  Ett förslag:
  Är du flyhänt med engelska, (eller har möjlighet att få hjälp med översättning ) så tror jag att alla dina artiklar med fördel kunde publiceras också på engelska här på bloggen.
  Har vi att göra med internationellt ränksmideri, så måste också din kartläggning/information kunna läsas av många fler än nordbor.
  Jag har tidigare bidragit med lite slantar och tänker göra det även framöver.
  Tack för att du hänger i med detta.

 14. Jacob Nordangård

  #13 BoE

  Jag vet att det är svårt att ta in att spelet är så välregisserat. Det var en chock för mig när jag började forska om klimathotets rötter för sju år sedan. Inför artikelserien gick jag bland annat igenom årsredovisningar från Rockefeller Brothers Fund (från 1940-talet och framåt) och Rockefeller Foundation (från 1911). Underlaget är baserat på deras egen information och uttalade syften.

  Artikelserien ska översättas till engelska och jag behöver hjälp med att finansiera detta för att få ut det till en internationell publik. Serien ska göras till en bok (fysisk såväl som e-bok). Jag har anlitat den genialiska illustratören Kimmie Fransson till att göra omslaget. Finansiellt har jag knappt så att jag kan betala hyran idag (en öl på krogen är en lyx). Det är tyvärr priset för att söka sanningen och en anledning till att så få vågar gå samma väg som jag. Jag har dock detta i blodet och att forska är inte enbart en födkrok för mig. Det är ett kall. Därför vill jag också få igång Pharos. För att få medel till forskning men också i förlängningen kunna hjälpa andra. Jag har börjat uppmärksammas internationellt och snart kommer en artikel om min forskning i Holländska Elsevier. Jag för även ut mitt budskap till en yngre publik genom min musik.

  Jag tycker det oerhört viktigt att få ut detta. Jag har ingen bra känsla inför det system som globala toppspelare som Rockefellers vill genomföra. Det är ett världssystem som är byggt på lögner och manipulation.

  Jag tackar ödmjukt alla som hittills har hjälpt mig. Det värmer oerhört.

 15. kopp

  #11

  Menae du att det inte finns utrymme för kritik mot genetisk modifiering, GMO och t.ex. de ”gröna revolutionerna” ? Exempelvis när man låst in sig i storbolags sädesmonopol eller skapat gigantiska monokulturer i U-länder ?

 16. Bäckström

  #11
  Även jag är lite förbryllad över GMO-frågeställningen. Jag är i princip för GMO och egentligen all ny teknik som kan förbättra livsvillkoren för oss människor. Men det är ju som med all slags teknik. Den kan vara tillgodo för mänskligheten, eller tvärt om, tex i de fall några få aktörer har patent på generna och utnyttjar detta i monopolställning. Med det är ju inte tekniken i sig som är fel, utan de juridiska tillämplingarna som råder.
  Kan du utveckla detta lite Jacob?

 17. Jacob Nordangård

  #11

  Jag motsätter mig inte teknikutveckling. Det är tillämpningen och målet som är problemet i det här fallet. Det finns också schizofrena motsättningar i Rockefellerstiftelsernas agerande. De skapar ett energiintensivt och högeffektivt jordbruk som är uppbyggt med petrokemiska produkter från deras egen industri för att sedan finansiera organisationer som attackerar detta som ohållbart. Detta leder dock till syntesen. Global kontroll.

 18. Bäckström

  För övrigt anser jag att till skillnad från klimathotet, överbefolkningen och skogsdöden var (är?) kärnvapenhotet högst reellt. Man kanske då i första hand tänker på Kubakrisen, men faktum är att vi vid två tillfällen var betydligt närmare än då.

  September 1983:
  https://www.youtube.com/watch?v=L9RrTzcDcw0
  https://peterenglundsnyawebb.wordpress.com/2015/09/02/natten-da-varlden-nastan-gick-under/

  November 1983:
  Natoövningen ”Able Archer” som av ryssarna misstogs för ett angrepp:
  http://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb533-The-Able-Archer-War-Scare-Declassified-PFIAB-Report-Released/

 19. Bäckström

  Jacob.
  Ok. Då förstår jag ungefär hur du resonerar. Genom att redan från början styra oppositionen tar man kontroll över hur den ska presenteras och genomföras. Kontroll i bägge ändarna så att säga.

  Det är en tolkning.

  En annan tolkning, är att dessa stiftelser och många andra liknade som startats av gamla rika industriledare, faktiskt i sin grund är välmenande och har en altruistisk grund. En slags psykologisk motprestation till följd av dåligt samvete av att en gång i tiden inte sällan gått över lik för att uppnå sin rikedom. Om inte annat av rent egoistiska skäl, alltså då av ren gudsfruktan och de hotande hellvetets portar 🙂

 20. Thomas P

  Bäckström #19 ”En annan tolkning, är att dessa stiftelser och många andra liknade som startats av gamla rika industriledare, faktiskt i sin grund är välmenande och har en altruistisk grund.”

  Eller bara att när man fått pengar är nästa mål att få berömmelse, att gå till historien som annat än en rik utsugare. Filantropi behöver inte vara strängt altruistisk.

  Jacob är dock i sin syn alltid konspiratorisk. Även om de mål han tycker sig se är inbördes motsägande så lyckas han på något sätt passa ihop det ändå.

 21. Jacob Nordangård

  Bäckström

  Efter att ha satt mig in i stiftelsernas arbete och tillvägagångssätt så har jag kommit avfärda det senare. Iallafall så bygger det inte på dåligt samvete. Empati är inte en dominerande egenskap hos hårdföra monopolister (om den ens existerar). De vill säkert uppriktigt skapa en bättre och effektivt organiserad värld. Men det är utifrån deras eget perspektiv och vinning. De jobbar för sitt koncept – Smart Globalization – och vill vara ledarna.

 22. Peter F

  Thomas P# 20

  ”Jacob är dock i sin syn alltid konspiratorisk. Även om de mål han tycker sig se är inbördes motsägande så lyckas han på något sätt passa ihop det ändå.”

  Har Du svårt för fakta Thomas ? Kan Du läsa innantill och på något vis säga att Jacob har fel ?

 23. Ingemar Nordin

  Thomas P #20,

  ”Eller bara att när man fått pengar är nästa mål att få berömmelse, att gå till historien som annat än en rik utsugare. Filantropi behöver inte vara strängt altruistisk.

  Jacob är dock i sin syn alltid konspiratorisk.”

  Och hur menar du att din syn är mindre ”konspiratorisk”?

  Det här handlar överhuvudtaget inte om någon konspiration eftersom alla källor, metoder ändamål etc, är öppna. Jacob gör ett enastående historiska arbete med att samla allt detta i en sammanhängande och kronologisk ordning. Och det menar du är ”konspiratoriskt”. Hur tänker du då – om du nu tänker och inte bara vill smutskasta Jacob och hans arbete?

 24. Ingemar Nordin

  En allmän kommentar om företagare och ideella satsningar: Stora företag som sponsrar eller helt driver samhällsnyttiga verksamheter är ett ganska vanligt fenomen, särskilt i USA. Vinsten ligger inte på den monetära sidan utan på att göra sitt varumärke känt (reklam) men också på goodwill till företaget. Det brukar kallas Corporate Social Responsibility (CSR) och är ganska väl studerat https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retags_samh%C3%A4llsansvar
  https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility

  Man kan också notera att företag gärna väljer att lägga sina CSR-pengar på något som balanserar företagens huvudprodukt. McDonalds satsar te.x på hotell i anslutning till sjukhus där kanske patienter med övervikt och hjärtfel ligger inlagda. Tobaksbolag skänker också stora pengar till sjukvården och forskning. Spelbolag gynnar rehabilitering för spelberoende. Energibolag vill motverka klimathotet. Etc. Kanske detta blivit en del av Exxons och andra oljebolags ivriga stöttande av klimatalarmistiska organisationer. Man vill ju gärna framstå som ”goda” även om man tjänar pengar på olja. Och, som sagt, Gore det så går det.

  Jag menar inte att detta varit den ursprungliga och enda drivkraften bakom Rockefellers engagemang, men det kan i vissa fall, och vid vissa tidpunkter, varit en bidragande faktor.

 25. Thomas P

  Ingemar #23 ”Det här handlar överhuvudtaget inte om någon konspiration ”

  Du ser verkligen inte något konspiratoriskt i Jacobs:
  ”De skapar ett energiintensivt och högeffektivt jordbruk som är uppbyggt med petrokemiska produkter från deras egen industri för att sedan finansiera organisationer som attackerar detta som ohållbart. Detta leder dock till syntesen. Global kontroll.”

  Vilka är de öppna källorna för denna syntes?

 26. Ingemar Nordin

  Thomas P #25,

  Jag kunde inte hitta ditt citat i Jacobs inlägg. Men så såg jag det i en kort kommentar #17 ovan.

  Nåväl, om du hellre bygger din argumentation på kommentarer istället för på inlägget så får man väl ta det som ett erkännande av att du inte hittade något att klaga på i själva inlägget.

  Eftersom inlägget inte handlar om ett fossilbaserat jordbruk (vilket jag misstänker att vi inte helt och hållet har herrar Rockefeller att tacka för), så får du väl betrakta citatet som en hypotes från Jacobs sida. Kanske kommer det mer om det i senare inlägg?

 27. kopp

  #25

  Angående storbolags-monopoliseringen av jordbruket tar t.ex. Engdahl (Princeton, Stockholms Univ.) i förbifarten upp det här:

  http://www.globalresearch.ca/doomsday-seed-vault-in-the-arctic-2/23503

  Angående syntesen: att makten styr/finansierar sin egen opposition är väl en klassisk gammal politisk strategi. Att Rockefeller foundation finansierar klimathotsagendan är de helt öppna med.

 28. Jacob Nordangård

  Thomas P

  Deras föreslagna lösningar på hoten är väldokumenterade och uttalade. Det är inget som jag har fabulerat ihop.

  Det vore intressant att höra din uppfattning om den amerikanska militären och Rockefellerfamiljens inblandning i klimathotet. Har du någon gång omvärderat din syn när du har fått ny fakta?

  För mig blev det en fråga moral och etik. Jag hade kunnat tiga och spela med och fått en bra position på universitetet. Men jag anser att det är varje individs plikt att varna för ”vargarna” och deras psykopatiska tillvägagångssätt. Jag kommer i kommande inlägg att visa hur ”filantroperna” har agerat för att bygga upp rädslan för ett förändrat klimat utifrån deras egna ord och uttalade strategier. Det bygger inte på några fantasier.

 29. Urban Sandberg

  Vilket jobb du gör Jakob. Det är en både fascinerande och skrämmande läsning. Hur ska detta nå ut till fler? Framför allt hur ska det nå den nya adeln?

 30. Thomas P

  Jacob #28 ”Det vore intressant att höra din uppfattning om den amerikanska militären och Rockefellerfamiljens inblandning i klimathotet. Har du någon gång omvärderat din syn när du har fått ny fakta?”

  Skillnaden mellan oss är att du anar en konspiration där dessa grupper fabricerat ihop ett hot som de sen lyckats övertyga världens alla forskare om. Jag ser tvärtom forskningen som det som ligger i grunden och om sedan olika grupper reagerar på resultaten eller rentav är med och stödjer forskning så är inte det så konstigt.

  F.ö. har vi ju fåt t lära oss av Trump att det inte alls är Rockefeller utan kineserna som ligger bakom klimathotet 🙂

 31. Jacob Nordangård

  Thomas P

  Jag gissar att David är stolt över dig. 😉

  “Some even believe [the Rockefellers] are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterising my family and me as ‘internationalists’ conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I’m proud of it.” (David Rockefeller)

  “In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill.” (Alexander King och Bertrand Schneider, Club of Rome)

  ”It’s not a matter of what is true that counts but a matter of what is perceived to be true.” (Henry Kissinger)

 32. Ingemar Nordin

  Här är ”the Green Blob” i dagsläget. De flesta i nätverket är klart identifierbara:

  https://cliscep.com/2016/06/01/the-green-blob-identifies-itself/

 33. Slabadang

  Guld igen Jacob!

  Ingemars koppling mellan stora visioner och totalitarism är värd att understryka. Storhetsvansinnet hos Rockefellers är de som blinkar starkast. Miljörörelsen är spegelbilden av dessa totalitära fantasier.
  Det är bara medlen som växlar målet förblir detsamma MAKT, total MAKT och Kontroll. Ett sinnessjukt aningslöst storhetsvansinne. Förnuft och teknik löser verkliga problem och utmaningar, den globalistiska eliten söker sin legitimitet genom att låtsas ha lösningar på konstruerade.

  Jag försöker läsa princip ALLT om Brexit. När man granskar argumenten så är ”Remains” helt substanslösa och det är faktiskt fascinerande att upptäcka att de har inte ett enda argument som håller vatten. Men samma internationella organisationer ställer upp helhjärtat på exakt samma skrämselagenda som klimathotandet. Jag väntar bara på argumentet att Brexit kan leda till skoskav och HIV-smitta också. Det är helt sanslöst hur etablissemanget totalt ballat ur med sin skrämselpropaganda.
  Bloomerg har köpt de trettio första algoritmerna på ”Brexit ” av google tätt följd av andra liknande aktörer. Att Britterna får det bättre utanför EU är etablissemangets riktigt svåra stora mardröm!

  Cameron har tappat precis allt och fick en härlig känga när Al Jazeera frågade honom vad som skulle komma först vid brexit ” Var det den globala Brexit recessionen eller tredje världskriget? En enda fyndig förnuftig fråga avslöjade hela orimligheten i skrämselpropagandan och Camerons min och hans plötsliga behov att att ta en klunk ur vattenglaset medan publiken skrattar högljutt på frågan kommer tillhöra den politiska historiens höjdpunkter. Skrockström kommer hamna i samma situation.

  Håll till godo: Karma!

  http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/what-comes-first-ww3-global-8104500

 34. Bra inlägg. Här finns ett till inlägg om hur klimatfrågan utnyttjas politiskt:

  http://www.morpheusblogg.se/2016/05/07/klimatskeptikerna-hur-klimathotet-utnyttjas-politiskt/

 35. Björn

  Thomas P [30]; Här håller jag med Thomas en aning. En konspiration är iscensatt av illvilja vilket inte kan sägas om Rockefellers fartblinda framgångar. Allt som leder till pengarna är inte på grund av konspiration, utan av medvetet skapade strukturer med otydliga kopplingar mellan olika affärssegment, men där det finns en medveten övergripande planering. En maktsfär kan vara relativt ogenomskinlig om man inte som Jacob nu försöker belysa den. Tyvärr är det väl så att även forskningen blir infiltrerad av en maktsfär som Rockefellers, men jag hävdar att denna infiltration inte är på grund av någon konspiration utan ytterligare en väg till pengarna och samtidigt en konsolidering av makten.

 36. Jacob Nordangård

  #35

  Rockefellers vill konsolidera makten och skapa en politisk arkitektur för att hantera hot/globala problem som de själva har identifierat. Det är ingen konspiration utan en öppen och uttalad process. http://www.cfr.org/global-governance/global-governance-monitor/p18985#!/p18985 De har haft en enorm inverkan på forskningen sedan 1900-talets början. Det har förstås varit en utveckling som samtidigt har kommit mänskligheten till nytta på många sätt. Maktaspekten och deras strävan efter monopol är det problematiska.

 37. Jacob Nordangård

  Nu har jag börjat publicera artikelserien om Rockefeller och klimatfrågan på engelska. Sprid gärna.

  https://theartofthehierophant.wordpress.com/2016/06/08/rockefeller-part-1-controlling-the-game/