Plan för att täcka Gotland med vind- och solel

VindkraftGotland

Här följer ett gästinlägg av Lars Cornell om regeringens planer för framtiden på Gotland:

Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie som ska presentera vilka åtgärder som krävs för att Gotland ska uppnå ett hundraprocentigt förnybart och robust energisystem till år 2040. Parisavtalets mål om max två graders global temperaturökning är vägledande i arbetet

Energimyndigheten har avgivit rapport,
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/sa-ska-gotland-visa-vagen-i-energiomstallningen/
http://www.energimyndigheten.se/contentassets/c4afc5c9c57d427194b67bfe279eafe8/smart-och-fornybart-energisystem-pa-gotland—final.pdf


MÅL

Det finns redan nu anledning för Sveriges Riksdag och Regering att ompröva målen eftersom de baseras på föråldrad vetenskap. Det är inte väl betänkt att förstöra enormt kapital, landskap och miljö för en hypotes grundad på klimatmodeller vilka ej kunnat verifieras. Snarare har de under de gångna 20 åren falsifierats. Solen går nu in i en lugnare period vilket förebådar kyla. Försiktighetsprincipen måste  då bättre tillämpas eftersom svensk klimat- och energipolitik sannolikt kommer att att genomgå en U-sväng.
climate-sensitivity-add
http://www.tjust.com/2018/klimat/verklighet-1.jpg
http://www.tjust.com/2018/klimat/climate-sensitivity-add.jpg

Den svenska ’förnybar’-politiken är en nästan exakt upprepning av Tysklands Energiewende som totalhavererat. Inget kärnkraftverk har stängts och koldioxidutsläppen är nu ökande. Kostnaden har blivit enorm med mer än 1000 miljarder kr till ingen nytta. Vi borde göra halt och studera det tyska misslyckandet innan vi går vidare.
– De grönas krav på att avskaffa kolkraften fram till år 2030 kommer inte att förverkligas. /Angela Merkel

Sällan hör man någon framhålla koldioxidens stora positiva värden. Klimatförbättring med längre växtsäsong och stimulerad fotosyntes beräknas ha ett värde för svensk skogs- och lantbruksproduktion med 35 miljarder kr per år. Det är rätt mycket.

Klimatskräcken är västvärldens gissel (Not). Särskilt stor är den i Sverige där massmedia och i synnerhet SR/SVT öser faktoider över folket. Kineser bygger nu 1 600 nya kolkraftverk i 46 länder. Det byggs och projekteras ungefär 100 nya kärnkraftverk i världen. Av 56 reaktorer under byggnad finns 40 i Asien där produktionen från kärnkraft ökat med 35% på fem år. Samtidigt sysslar många i Sverige med ’klimatkompensation’ och föreslår att vi skall lagra plastpåsar i gamla gruvor, som att skjuta mygg med kanon. Jag vill med det sagda visa att den svenska klimathotstron är lokal och beror på överdrifter och bristande uppfattning om proportioner.


UTBLICK

Världens tillförda energi fördelar sig på fossilbaserad energi 86%, vattenkraft 7%, kärnkraft 4% och förnybart 3%.
Motsvarande för Sverige enligt Statens energimyndighet är, fossilbaserat 27% (varav kol 3%), vattenkraft 14%, kärnkraft 28%, biobränslen 25% och vindkraft 3%.

Sten Kaijser har beräknat, att fördelar vi jordens markyta på dess befolkning blir det en yta ca 100 x 200 m på var och en. Ungefär hälften kan användas för grödor, skog och energi. Det inses lätt, att vårt klot inte är stort nog för svensk ’förnybart’-politik.
Fördelar vi svensk areal på samma sätt blir det ca 100 x 300 m. Inte heller det är tillräckligt för att förse befolkningen med endast ’förnybar’ energi och med nuvarande befolkningstillväxt kommer Sverige att ha 22 miljoner invånare år 2100.

I en rapport från Energimyndigheten, undertecknad av sex generaldirektörer [ER 2016:30], räknar man med att inhemsk produktion av biodrivmedel nätt och jämnt räcker till vad vägsektorn behöver år 2030. Räknar man även in andra behov skulle det krävas mer än dubbelt så mycket. De sagda gäller även Gotland.

Med nuvarande politik är Sverige således på väg in i ännu ett stort och mycket dyrt misslyckande. Det bror som nästan alltid på att kostnaderna blir för höga och att den ’förnybara’ råvaran inte finns i tillräcklig mängd. Dessutom är nyttan ifrågasatt.

Kostnad skall relateras till nytta. Björn Lomborg beräknar, utgående från IPCCs underlag, att parisöverenskommelsen kan minska planetens temperatur med 0,013°C till år 2100. Sveriges Riksdag och Regering (SD undantaget) har således beslutat att vi skall förstöra vår goda ekonomi, våra landskap och miljö som en symbolhandling för något som inte ens är mätbart.

Det internationella energiorganet IEA förutspår, utifrån de planer som finns, att fossil energi år 2040 kommer att vara dominerande, och växande, i världens elproduktion.
global-energiproduktion

http://www.tjust.com/2018/klimat/global-energiproduktion.jpg
http://www.tjust.com/2018/klimat/Cooling-Forecast-Solar.jpg
https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/


GOTLANDS ENERGIBALANS

Gotland tillförd energi ca 5 000 GWh, fossilbaserat 44% (varav kol 24% och olja 19%), vatten och sol är försumbart, vindkraft 10%, biobränslen 8% och elimport 10%.

Folkmängden är 58 000 och det finns 35 000 personbilar. Fördelar vi Gotlands areal på invånarna blir det drygt 200 x 200 m. 70% av landytan används för skogs- (125 000 ha) och lantbruk (110 000 ha).  Vi måste sluta bedra oss själva och inse, att det inte går att göra Gotland, eller Sverige eller världen fossilfri, ytan räcker inte till. Vi har blivit för många människor för sådan politik och fler kommer vi att bli.

Gotlands skogar ger 550 GWh. Hur mycket av det som kan användas som bioenergi framgår inte av rapporten.

En stor förbrukare av kol är cementindustrin med ca 1200 GWh. Men den situationen är så speciell att den bör ligga utanför den här analysen.

För att förse Gotland med enbart ’förnybar’ energi står vi inför flera utmaningar.

Behov:
– att ersätta bensin och diesel med 900 GWh.
– att ersätta importerad el i kabeln med 500 GWh. De två kablarnas kapacitet är 2×130 MW. Eftersom det inte är enkelt att vända strömmen matar kablarna energi i var sin riktning.

Utmaning:
– att balansera variation av elförbrukning med 80 MW på sommaren och upp till 180 MW på vintern.
– att balansera variation i vindkraft med 0 – 200 MW.

Resurs:
– Vindkraften kan enligt rapporten tekniskt byggas ut till omkring 860 MW, det motsvarade cirka 290 turbiner som levererar 2300 GWh. Den verkliga utbyggnaden med beaktande av begränsande faktorer för miljö mm ligger lägre. Här antas 400 MW motsvarande 1 000 GWh.
– Andelen solkraft är nu försumbar. Hur mycket den kan byggas ut beror på hur svängningar i produktion dag/natt kan tas om hand till rimliga kostnader. Campus Gotland har beräknat möjlig utbyggnad till 100 MW vilket skulle kunna ge 100 GWh.
– Tillgänglig mängd bioenergi anges ej i rapporten. Antar vi 550 GWh blir det ca 200 GWh el och lika mycket värme.

Vägval transporter:
Man kan satsa på batteribilar eller på att producera fossilfria bränslen. 
– I det första fallet behövs 900 GWh el. Vindkraft kan användas endast i begränsad omfattning på grund av variationer i leverans. Om man skall använda bioråvara kommer det att gå åt ca 1 500 GWh träbränsle i produktionen och 300 GWh vindenergi. Spillvärmen kan användas till fjärrvärme under vinterhalvåret. Kostnaden för bilar, laddstationer och infrastruktur blir höga och kräver stora bidrag. För Gotland minst 10 miljarder kr till år 2030 är min uppskattning.
– I det andra fallet kommer det att gå åt 1 800 GWh bioråvara. Men den teknik som behövs finns ännu ej (jämför Gobigas) och råvaran räcker inte till.

Det första stora problemet, energilagring:
Vindkraft och solkraft kan således ge 1 300 GWh med variation mellan 0 och 540 MW. Behovet är 80 – 180 MW. En utbyggnad över 200 MW kräver att energin kan lagras på något sätt. 
– I rapporten nämns batterier. Överskott el 400 MW x 24 timmar kostar med de billigaste blyackumulatorer ca 1:-/Wh vilket blir 10 miljoner kr per dygns lagring. Att lagra energi från sommaren till vinterns behov är således inte en framkomlig väg av ekonomiska skäl.
– Att pumpa vatten i energilager brukar nämnas. Ön El Hierro är 1500 m hög. Där finns en sådan anläggning men den fungerar inte. Gotlands högsta punkt är 82 m. Den kostnad som uppstår är ej rimlig.

Det andra stora problemet, kostnad:
Den enda baskraft som är tänkbar på Gotland är bioeldade kraftvärmeverk. För leveranssäkerhet måste man bygga tre sådana på ca 100 MW per styck. Det behövs för back-up även dieseldrivet aggregat. Men eftersom vinden levererar tidvis kommer kraftvärmeverken stå på standby mer än halva tiden. Att ha sådana anläggningar i standby där de inte levererar, är mycket dyrt. Det medför både hög konsumentkostnad och stora krav på bidrag.

Det tredje stora problemet, energibrist:
Vi har behov av ett tillskott av förnybar energi om 500 GWh (elkabel) + 900*2 (transporter) = 2 300 GWh. Av det kan vind och sol bidra med 1 200 GWh. Skillnaden 1 100 GWh är betydligt mer än vad som kan levereras från Gotlands skogar och lantbruk utgående från rapportens 550 GWh skog. 

SLUTSATS

Man måste kunna trolla med knäna för att kunna göra Gotland självförsörjande på ’förnybar’ energi till rimlig kostnad. Att trolla med knäna är det ingen som kan. I målen talas det om ”väl fungerande konkurrens med konkurrenskraftiga priser”. Det är mål som inte kan nås. Stora men nödvändiga subventioner omkullkastar all konkurrens. 

Höjer vi blicken bortom de lokala målen utgår alltsammans från symbolen ’förnybart’. Den symbolen kommer att kosta oerhört mycket utan minsta nytta. För klimatet saknar det helt betydelse.

I rapporten saknas energibalans och där finns inte ens ett försök att beräkna kostnader. Det måste man kritisera hårt eftersom det gör rapporten utan värde. Men samtidigt måste det vara så för om man visar energibalans och kalkyl kan inte Energimyndigheten skriva, ”Energimyndigheten anser att det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och robust energisystem på Gotland.” Då skulle projektet vara slut här och nu.

Det går att lura alla någon gång, det går till och med att lura några hela tiden, men det går inte att lura alla hela tiden. När ’de’ som framhärdar återigen kört in i kaklet kommer ’de’ att vända bort skammens rodnande kinder och börja leta efter något annat att oroa sig för. För oroa oss måste vi ju alltid göra för att må bra. Eller hur?


FÖRNYBART / FOSSILFRITT

I en tidigare överenskommelse var målet att Sverige skulle bli ’fossilfritt’. Om vi utgår från det målet i stället för ’förnybart’ skulle man kunna bygga ett litet kärnkraftverk Gen4 i kalkbrottet i Slite. Ungefär ett sådant som sitter i isbrytarna men med mycket modernare teknik. Isbrytaren ”Baltiyskiy Zavod” har en maskin på 60 MW vilket är ungefär vad Gotland behöver (OKG3 levererar 1 400 MW). De går drygt 20 år utan bränslepåfyllning. Det finns inte ens ett hål i skrovet för att fylla på bränsle. Gen4 är det miljövänligaste, säkraste och mest fossilfria sättet att alstra elenergi. Som biprodukt skulle man kunna avskilja vätgas med termolys för användning i kalkindustrin.

Då skulle vi kunna ge stöd till det Stockholmsbaserade företaget Blykalla med forskning, utveckling och marknadsföring. För att nå dit måste faktaresistenta murar rivas. Med sådan inriktning skulle Sverige kunna visa världen den bästa vägen mot framtiden på ett klot som är alldeles för litet för sin befolkning.


Not: ”Hysterin” har sin grund i svensk agendadrivande journalistik. Man kan jämföra nu pågående jakt på koldioxid med medeltidens häxprocesser. De upphörde när domstolar mer effektivt började fråga efter bevis. På samma sätt kommer nu pågående klimathysteri att få ett slut när befolkningen och dess politiker kräver allsidig information och vetenskapligt hållbara bevis i stället för de faktoider, hörsägner och lösa påståenden som nu dominerar media.

LarsCornell Lars Cornell

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Palmas

  Lars!
  Utomordentlig genomlysning!
  Det är mycket oroande att projekt som detta bedrivs enbart med utgångspunkt från en ”ideologisk” ståndpunkt och att man blundar för realiteter som ”står i vägen”.

 2. Ingvar i Las Palmas

  Man kan fundera på det i relation till vad som händer i Tyskland!
  http://notrickszone.com/2018/04/21/green-failure-german-solar-industry-crashes-and-burns-solar-jobs-see-blood-bath/#sthash.cweGCOC7.dpbs

 3. tty

  Det finns ytterligare ett skäl att man kör elen i motsatta riktningar i de båda kablarna: frekvenshållningen. Alla de ”förnybara” energikällorna på Gotland har en sak gemensam: de är asynkrona, d v s de följer den frekvens som finns på nätet men kan inte själva styra frekvensen. Därför måste man köra el ut till Gotland och tillbaka till fastlandet.
  Det är därför det blir svart på Gotland om det blir kabelfel, även om det råder överskott på vindel.

  Vindkraftverk kan visserligen förses med synkrona generatorer (i Texas kräver man faktiskt det), vilket gör nätet stabilare, men blir avsevärt dyrare. Dock räcker inte det eftersom man måste kunnna hålla frekvensen även vid vindstilla eller storm. Att ”koppla loss” Gotland går alltså inte om man inte har minst ett någorlunda stort (och tillförlitligt) kraftverk med synkrona generatorer och någorlunda stor svängmassa. Det är egentligen här batterierna kommer in. Ett riktigt stort (och dyrt) batteri kan kanske hålla nätet uppe några minuter när något oväntat händer och därmed ge tid att starta upp t ex ett gasturbinverk.

  En sak till: i ett isolerat nät måste också finnas åtminstone några kraftverk som kan ”kallstarta”. Det vill säga starta upp (och klara frekvenshållningen) utan eltillförsel utifrån.

 4. Ivar Andersson

  ”I rapporten saknas energibalans och där finns inte ens ett försök att beräkna kostnader. ” Det är enklare att beskriva teoretiska möjligheter än att utvärdera kostnader och nytta. Ofta ser man hur mycket energi vindkraften levererar men sällan hur effekten varierar. För mars månad levererade vindkraften i Sverige mellan 200 och 3500 MW och märkeffekten var 6500 MW se http://klimatsans.com/2018/04/04/svensk-el-mars-2018/. Mellan 3% och 60% av märkeffekten levererades och för större delen av tiden mindre än 30%.

 5. Göran A.

  En aspekt som måste börja tas in i vindkraftprojekten är hälsan – påverkan på människor, djur, insekter och växter.

  Människor som bor nära vindkraftverk får problem med att sova, kan gå med ständig huvudvärk och andra saker som blir effekter på varandra. Några säger att man inte få bo närmare än 3 km från ett vindkraftverk och andra säger minst 5 km. Samma effekter som ges på människor påverkar säkert alla däggdjur på samma sätt. I Kanada vet man att kor inte mår bra av att vara nära vindkraftverk.

  I Kanada har man även upptäckt att daggmaskar inte gillar att vara i närheten av vindkraftverk. Åkrar runt vindkraftverk har blivit mer eller mindre daggmaskfria vilket resulterar i sämre skördar och en jord som är svårare att bearbeta.

  Bin gillar inte vindkraftverk. Pollinering av växter runt vindkraftverk ser ut att minska. Jag har sett bilder där all växtligheten mer eller mindre dött ut runt vindkraftverk.

  Vad hände med studien i Sverige om hur renar reagerar på vindkraftverk, där det visade sig att renarna undviker vindkraftverken? Den hamnade tydligen längst in i ett stort arkiv.

  Sedan har vi vindkraftverken som mordmaskiner för fåglar och fladdermöss.

  Ovan applicerat på Gotland. Med 290 stycken vindkraftverk, hur stor yta på Gotland blir fri från påverkan från vindkraftverken? Sätter man upp ett avstånd för boende på 5 km från ett vindkraftverk, hur många människor blir av med sitt boende?

  Förutom att vindkraftverken är ett ekonomiskt vansinne ligger det en dold miljöbomb i dem också.

 6. Salasso

  Vindkraften ifrågasätts allt oftare:

  https://www.norran.se/asikter/insandare/lagg-ner-satsningen-pa-vindkraft/

 7. Sören F

  Detaljtips: ”vetenskapsmän” låter konstigt, och att de har ”åsikter”. Forskare är ordet snarare, som bedömer t ex.

 8. Salasso

  Även i DN:

  https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vi-behover-inte-vindkraften/

 9. Salasso

  Acceptansen för vindkraft är överspelad:

  https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/artikel-ansicht/dg/0/1/1651763/?utm_campaign=Nr.182+%2F+Anh%C3%B6rung+im+Brandenburger+Landtag+zur+Akzeptanz+von+WKA

 10. Ingvar i Las Palmas

  Med den ”vindkraftstäthet” som planeras så kommer vi också att få en allvarlig brist på orgoner
  🙂

 11. Håkan Bergman

  ”…Tysklands Energiewende som totalhavererat. Inget kärnkraftverk har stängts ”

  Du menar nog kolkraftverk.

  Men hur får man stopp på galenskaperna, det finns en grupp som är helt oemottagliga för sakargument. Läste nyligen om Svante Axelsson som hävdade att solpaneler fungerar lika bra om man har dom i öst-västliig riktning, suck…

 12. jensen

  https://srsroccoreport.com/the-absurd-myth-that-solar-wind-power-will-solve-our-energy-predicament

  EROI-specialisten uttalar sig.

 13. Christer Löfström

  Lars Cornell, du svamlar. (lita aldrig på en man i slips)

  ””Hysterin” har sin grund i svensk agendadrivande journalistik. Man kan jämföra nu pågående jakt på koldioxid med medeltidens häxprocesser.”

  ”Om vi utgår från det målet i stället för ’förnybart’ skulle man kunna bygga ett litet kärnkraftverk Gen4 i kalkbrottet i Slite.”

  Överdrifterna har sitt ursprung, och i Sverige är det fortfarande så, i propaganda för kärnkraft i stället för kolkraft. Läs Bernie Lewin – Searching for the Catastrophe Signal.

  I helgen fick jag tillgång till Factfullness / Rosling som e-bok
  Det finns 53 träffar om jag söker på klimat.
  Ett citat:
  ”Så länge det finns flygolyckor, barn som dör i onödan, utrotningshotade arter, KLIMATFÖRNEKARE, mansgrisar, galna diktatorer, miljöförstöring, fängslade journalister och flickor som som på grund av sitt kön inte får gå i skolan, så länge sådana fruktansvärda saker finns kan vi inte luta oss tillbaka”

 14. Lasse

  Hysteri är ett ord hämtat från kvinnors livmoder av något mig obekant skäl.

  Varför skulle det vara så omöjligt förse Gotland med den energi de gör av med med sol och vind.
  Energilager-varför gruva sig över det-eller varför inte. Pumpa gruvan tom när det går och låt vattnet återvända via turbiner.

 15. Olav Gjelten

  Det gamla Sverige är bortom all räddning. Om några få decennier är den gamla befolkningen i minoritet i sitt eget fädernesland i Sverige. De som blir majoriteten kommer i stor utsträckning från Mellanöstern. De vet det som gammalsvenskarna inte längre ville förstå – värdet på oljan och gasen.
  Inte är de feminister heller de som snart skall ta över Sverige. Jag tror det blir bra.

 16. Göran A.

  #14 Lasse:

  ”Varför skulle det vara så omöjligt förse Gotland med den energi de gör av med med sol och vind.
  Energilager-varför gruva sig över det-eller varför inte. Pumpa gruvan tom när det går och låt vattnet återvända via turbiner.”

  Teknisk kanske möjligt. Praktiskt kanske möjligt. Ekonomiskt omöjligt, om du inte vill att gotlänningar ska betala typ 10 kr per kWh.

  Ställ dig frågan hur stora gruvor som behövs för att låta vatten återvända till gruvorna under två dagars tid då det är helt vindstilla. Hur många dagar tar det att pumpa upp vattnet igen? Vad händer om det bara är uppumpat 25 % av vattnet och det råkar bli vindstilla igen i två dagar?

  Vindkraftverk ät totalt idiotiskt att använda sig av om man vill ha en produktion som är samma hela tiden. Vindkraftverk kan användas då man vill spara på energi i annan form som kan bero på transportavstånd eller högt pris. Till exempel om Gotland skulle producera alla sin energi via diesel, då kan man ha vindkraftverk som sparar in lite diesel.

  Vindkraftverk kan även bara komplettera om den produktion som ska kompletteras är av sådan form att den går snabbt att reglera såsom diesel eller gas. Den produktion som sker från ett vindkraftverk är väldigt nyckfull. Den kan vara 2,0 MW och någon minut senare 0,5 MW, för att växla till 1,0 MW ytterligare några minuter senare. Det enda som hänger med i de svängningarna är diesel eller gasturbiner och ändå behövs det förmodligen batterier för att täcka det lilla glapp som blir när t.ex. dieselgeneratorn ska öka eller minska sin effekt.

 17. sibbe

  Vad kostar tyska Energiewende? Frågade tyska högsta domstolen av förra regeringen. Inget svar, då ingen vet ( eller vill veta) vad kalaset kostar. Nu förnyade domstolen på nytt sin förfrågan, för att det enligt tysk grundlag inte får finnas nånting som inte redovisas! Böter på kommande om inte regeringen sätter i gång med ärendet…

 18. Håkan Bergman

  Lasse #14
  Får allt vara en stor gruva det, finns det gruvor på Gotland? Sen behövs det en minst lika stor resevoir ovan jord, för du tänker väl inte fylla gruvan med bräckvatten från Östersjön, Gotlänningarna är nog rädda om sitt grundvatten.

 19. Ingvar i Las Palmas

  17 Sibbe
  Intressant utveckling!!

 20. István

  Det är sant att för dagen är det bästa sättet vi känner till för energilagring i stor skala är ett pumpkraftverk.
  Vad som överstiger gröna fantasters kunskapsnivå, det är mängden vatten och de fallhöjder det krävs för att uppnå en ansenlig mängd energi. Ett bilbatteri med sitt ca. 1 kWh lagrade energi är inte mycket att komma med. Men skall vi ersätta det med pumpverk så behövs det en behållare med 1000 liter vatten på 360 meters höjd. Utan att beakta verkningsgrader! Bara att plocka fram grundskolefysiken. Börja räkna och förfäras. Grymma samband som gäller. 1 kWh = 3600000 Nm

 21. Lars Cornell

  #14 Lasse. Lägesenergi är en svag form av energi. Möjligheten att lagra energi med den metoden överskattas ofta så som #16 Göran påpekar. Om vi använder ett kalkbrott och gör en bassäng 500 x 200 m och 40 m hög så rymmer den 4 000 000 kbm. Antag att vi kan få en fallhöjd till Östersjön på medel 30 m så ger det en energimängd på [E=m*g*h] = 4 000 000 000 [kg] * 9,81 * 30 = 1200 GWs
  Omräknat Ws till Wh = 333 MWh. Med ett under eller överskott på 100 MW fylls eller töms det energilagret på tre timmar. Ett sådant energilager på Gotland är således inte mycket värt.
  Det är lätt att göra fel på nollorna så jag hoppas att någon kontrollerar att jag räknat rätt.

 22. Verner

  En av de bäste exempel på att inte ens elbolagen har kunskap om energisystem är Eon:s experiment i Simris (Östra Skåne)
  Sedan oktober 2017 har anläggningen varit i drift .Anläggningen består av solceller, vindkraftverk, batterisystem typ lithiumjon samt ett dieseseldrivet kraftverk och under extremt korta perioder har Sirisanläggningen varit självförsörjande men aldrig var helt bortkopplat från nätet under ett HELT dygn.
  Det finns två enkla förklaringar till detta fiasko som kostat 35 miljoner.
  1. 50% av tiden är det natt och solceller ger då noll kWh. Övrig tid ger en solcellsanläggning Intermitent energiproduktion av mycket varierande slag.
  2. När det är vindstilla till måttlig vind är produktionen från vindkraften kraftigt varierande och inte tillräcklig för försörjning av Simris under prioden oktober 2017 – aprill 2018.
  Simrisanläggningen har ett batteripaket som skall vara en buffert i systemet men som kan beskrivas som ett rent nödbatteri då kapaciteten enast uppgår till drift av byn Simris i ca 30 minuter under vinterperioden.
  Dieselkraftverket drivs har körts enstaka gånger men på grund av höga bränslekostnader har Simris tagit sin energi från Fasta Elnätet.

  Hur man fått statligt stöd till denna anläggning övergår min fattningsförmåga.

 23. Lars

  >och börja leta efter något annat att oroa sig för. För oroa oss måste vi ju alltid göra för att må bra.
  Hela avsikten med klimathotet är förvisso att skrämmas. Men de är inte ett dugg intresserade av att vi skall må bra. Målet är enighet runt ”Global Governance”. Dvs en form av ”Världsregering”.

  Mencken uttrycker det väl

  “The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by an endless series of hobgoblins, most of them imaginary.”

  “The urge to save humanity is almost always only a false-face for the urge to rule it.”

  “For every complex problem there is an answer that is clear, simple and wrong.”
  ― H.L. Mencken

  Hobgoblin är en fiktiv figur som förekommer i serietidningsförlaget Marvel Comics produktion. Han är en skurk som inte drar sig ens för att mörda sina egna medarbetare

 24. Torbjörn

  Om Gotland ska bli självförsörjande på el behövs en backup. Det räcker inte med sol, vind och biogas
  Trots att det blåser som f-n på höstarna och vintrarna och att solen lyser på vår och sommar.

  Kanske oljeutvinning och dra igång dieselkraftverket i Björke
  http://mobil.helagotland.se/samhalle/nytt-bolag-vill-borra-olja-pa-ostra-gotland-14943083.aspx

  Tur man flyttat därifrån till ett varmare klimat

 25. Translator

  [#23 Översättning] Hela syftet med praktisk politik är att hålla befolkningen oroad (och därmed vilsna att ledas till säkerhet) av en oändlig serie hobgoblins, de flesta av dem imaginära.

  Behovet att rädda mänskligheten är nästan alltid bara ett falskt ansikte för viljan att styra den.

  För varje komplicerat problem finns det ett svar som är tydligt och enkelt men fel.
  ― H.L. Mencken

 26. Robert N.

  Från Gotland till Skåne.
  Det är duktiga gubbar och gummor i FN:s säkerhetsråd.
  De lyckades komma överens efter flera dagars ”förhandlingar”.

  Säkerhetsrådet överens: ”Kemvapen oacceptabelt”
  Rubrik i Kvällsposten.

  Ja, ja ska det verkligen krävas ett toppmöte i Skåne för att lyckas komma fram till det självklara.

 27. Lars Kamél

  Den saken är klar: I avsaknad av vattenkraft är ”förnybart” och robust energisystem varandras motsatser.
  För svenska makthavare är det visst otänkbart att lära sig av andras misstag? Tyska Energiewende är en pågående och sakta växande katastrof. El Hierro var den blåsiga och soliga kanarieön som skulle få all sin el från ”förnybart”. I praktiken produceras det mesta av elen där av dieselgeneratorer.
  Överallt där det satsas stort på ”förnybart” kan man snart konstatera att det blir dyrt, miljöförstörande och att det mesta av elen kommer från fungerade energislag, som kraftverk eldade med fossila bränslen. Ändå vägrar svenska politiker ta till sig fakta och ändra sig.

 28. Man i slips

  #13 Christer Löfström
  Allt är inte vad det ser ut att vara. Ser du bilden, vad är det?
  http://www.tjust.com/2018/klimat/what-do-you-see.jpg
  Ett träd svarar du kanske. Men om jag säger dig, det är inget träd. Tror du mig då?

  För sisådär 40 år sedan var det torr sommar. Ohyra kom och åt upp de unga barren. Jag hade en tall och toppskottet dog. Då tog jag en gren och böjde uppåt, spjälkade med en pinne och tejp. Två år senare tog jag bort pinnen. Nu ser det ut som på bilden. Du ser tydligt utbuktningen. Det är således inte ett träd du ser utan en gren.
  Allt är inte vad det ser ut att vara. Men, gren eller träd, så har vår bioenergi stor nytta av mer koldioxid i atmosfären.

 29. Evert Andersson

  Här kan man följa i realtid hur (illa) det fungerar i byn Simris på Österlen. Än har de nog varit glada att man inte klippt förbindelsen till elnätet.
  https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html

 30. tty

  #29

  Fast igår hade faktiskt Simrisprojektet energiöverskott. Det var 15 plusgrader, klart och soligt och blåste samtidigt hårt. Hur många dagar per år händer det?

 31. Kurt Persson

  ”Man måste kunna trolla med knäna för att kunna göra Gotland självförsörjande på ’förnybar’ energi till rimlig kostnad. Att trolla med knäna är det ingen som kan”
  Svenska Vattenfall är med i ett projekt som skall ge Aberdeen 70% av energibehovet via off shore vindkraft. Vi lever i en föränderlig värld.
  Har inte Aberdeen 4-5 gånger fler invånare än Gotland.
  http://www.wired.co.uk/article/biggest-wind-turbine-scotland-aberdeen-vattenfall-energy

 32. Lasse

  #20
  Kalkbrotten måste göras djupare !
  Ojnareskogen måste offras för att få Gotland självförsörjande utan fossil energi.
  I ångfartygens begynnelse så var de fossilt oberoende vilket fick många öbor få bättre utsikt utan träd som störde.
  I dagens tidning så kan man se att Kenyas träd blir bränsle till Te fabrikerna. Träd som tidigare gav mango och andra skördar. Gissar att det är nån ekologisk organisation som säljer fossilfritt Te till medvetna konsumenter?
  https://www.svd.se/frukttraden-forsvinner-pa-kenyas-landsbygd

 33. Ivar Andersson

  #31 Kurt Persson
  ”Svenska Vattenfall är med i ett projekt som skall ge Aberdeen 70% av energibehovet via off shore vindkraft. ” Jag noterar att du skriver ”skall ge”. Jag noterar också att det är 70% av energibehovet men inget sägs hur man ska klara effektbehovet. Vi får väl se hur det går i praktiken. El Hierro var den blåsiga och soliga Kanarieön som skulle få all sin el från ”förnybart”. I praktiken produceras det mesta av elen där av dieselgeneratorer.

 34. Håkan

  #30 tty

  Simris kommer säkert ha energiöverskott många dagar under sommarhalvåret. Återstår att se var eOn ska göra av med överskottet om de kopplar bort det reguljära nätet, detta har de inte förklarat. Vad händer när batteriet är fullt? Ska vind-/solanläggningen kopplas bort? Dessa drivs av externt bolag, undrar just om det finns sådana avtalsvilkor.

 35. Lasse

  #33
  Ang Aberdeens oljeberoende:

  ”oil industry, which has been largely responsible for Aberdeen’s economic boom in the last three decades, are now major parts of Aberdeen’s economy.”

  Avlatsbrev kallades det för när kyrkan sålde syndernas förlåtelse.

 36. lennart back

  #8 I anslutning till insändaren ”Vi behöver inte vindkraften kan man rösta om man anser att insändaren har rätt,
  https://asikt.dn.se/asikt/debatt/vi-behover-inte-vindkraften/

 37. Daniel Wiklund

  OT Med tanke på hur uppfinningsrika Miljöpartiet (i intimt samarbete med SAP) när det gäller hur man ska slösa med skattemedel så kanske dom är ute efter Nobels ekonomipris. Idag ska ju Isabella L berätta för FN-s generalsekreterare (under en bilresa mellan Arlanda och Uppsala) att Sverige kommer att stödja ”Joint fund for the 2030 Agenda”. Isabella L säger ”Det är ett nytt finansieringsinstrument för att stödja de fattigaste och mest konfliktdrabbade länderna”. Sverige kommer att bidra med ca 160000000 kr. Sverige är den enskilt största bidragsgivaren. Sverige är ju världsbäst, och i synnerhet Miljöpartiet. Med tanke på deras opinionssiffror verkar dom ha drabbats av hybris. Innan valet när förhoppningsvis Miljöpartiet får lämna köttgrytorna kommer dom säkert att hitta på ännu fler sätt att dela ut skattemedel.

 38. pekke

  ” Blir vintern 2020-2021 en så kallad tioårsvinter, är det kalkylerade effektunderskottet i Sverige vid topplast 3000 megawatt. Hilda Dahlsten, chef för energianalyser på Svenska kraftnät, frågar hur stor risk politikerna är beredda att ta. ”

  Citat från debattartikel i Second Opinion :
  http://second-opinion.se/hur-spannande-vill-vi-att-det-ska-bli/

  ja, hur spännande tycker våra politiker att den framtida elproduktionen skall vara i Sverige ?

 39. Fredde

  Vattenfall säger i sin reklam att barn är väldigt bekymrade över klimatet.
  Tacka f-n för det, de bombarderas ju med propagande varenda dag!

  Det strösslas floskler, lögner och (grundlösa) antaganden, och personal i skola, tidningar, Tv och radio passar förstås på.

  När jag för länge sen hade en kvinnlig lärare som gick med märket ”Kärnkraft – nej tack” på sig på lektionerna hade jag intressanta diskussioner om neutrala lärare…

  Så, till klimatmaffian och gammelmedia vill jag bara säga:
  Tack för att ni får våra barn att må dåligt! Skitstövlar! (milt sagt)

 40. Håkan Bergman

  pekke #38
  Det är lugnt pekke, vi bygger ju ut solenergin. Men allvarligt, den där förbannade verkligheten kommer förr eller senare ikapp dårarna. Synd bara att det i det här fallet blir en lång och plågsam period för att ställa allt till rätta igen.

 41. Lasse

  #39 Fredde

  Du får göra som Marlena Ernmann -spela med så barnen får se att föräldrarna i alla fall står på räddarnas sida. https://www.svd.se/gretas-halsa-blev-starten-for-ernmans-klimatkamp

  Här finns annars en hel del som kan ge Gotland många KWH och kommunen många stöd:
  http://www.energinyheter.se/

 42. Peter F

  OT

  Byggs det någon ny vindkraft idag i Sverige. Tillstånd ges, men byggs det ?

 43. Lasse

  #42 Peter F
  Jo-
  https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2018/04/Statistics-and-forecast-Svensk-Vindenergi-20180420.pdf
  http://www.vindkraftsnyheter.se/

 44. Fredrik S

  Daniel #37

  Han kommer nog somna på till under bilresan om hon ska sitta och berätta hur duktiga vi är.

 45. Lasse Forss

  Utomordentlig genomgång.
  Vid klimatkonferensen i Mölndal fick vi reda på att om man skulle försöka jämna ut toppar och bottnar i den danska vindkraften, och detta skulle skötas med batterier från Tesla, så skulle det kosta motsvarande 1,7 gånger investeringarna i fransk kärnkraft.

 46. Peter F

  #43 Lasse

  Tack. Men blir inte riktigt klok på vart det bär !

 47. L

  Tänk sedan när kommunerna tvingas ta hand om alla övergivna vindkraftverk? Dom symboliska fonder som finns för nedmonteringen täcker på sin höjd just det, sen ska allt tas om hand och marken återställas. Vad kostar det att hacka bort 500 ton armerad betong? Hur mycket mer miljöförstöring kommer det att skapa?

  Hela äventyret har varit som att kissa i brallorna när man fryser, en kortvarig glädje…

 48. Peter F

  #47 L

  I Holmsund står ett verk stilla sedan 2 år. Jag har bombarderat tidningar och kommun vad är orsaken och vad som ska hända med verket. Inga svar. Troligen saknas reservdelar. Kommer att drabba alla verk. Mao måste det rivas. Pengar saknas för ägarföreningen. Vem ska betala ? Vi skattebetalare ?

 49. Olav Gjelten

  Jag ser en räddning som ingen annan ser här på KU, # 15. (Eller rättare sagt kanske inte ens vill se eller vågar ge uttryck för.) Klimatalarmism och miljöextremism kommer att självdö i framtidens Sverige då den nya majoritetsbefolkningen som tar over styret av landet kommer att ha helt andra prioriteringar än landets utdöende ursprungsbefolkning.

  Då en stor del av nysvenskarna kommer från Mellanöstern vore det underligt om inte oljan kommer att omprioriteras till sitt rätta värde och att satsningen blir därefter.

  Feminism i västlig mening blir troligtvis totalförbjudet. Det här är STORT och GLÄDJANDE kära vänner!

 50. Robert N.

  Nu är väl MP:S anhängare nöjda då de med diverse klimatskatter lyckats få årets vinter att slå mängder av snörekord.
  För det skulle ju inte längre vara någon snö i vårt land enligt klimathotarna.
  Så skatterna har nog gjort susen då det inte bara kan vara naturliga variationer som har varit orsak.
  Även samerna i norr Jämtland har enligt reportage i Aktuellt aldrig upplevt en så snörik vinter.

  Men baksmällan av alla skattepålagor har drabbat Gävleborgs län:

  SMHI har utfärdat en klass 3-varning för extremt höga flöden i Norralaån i Gävleborgs län. Klass 3 är den allvarligaste varningsklassen och innebär allvarliga översvämningsproblem.
  SMHI varnar även för mycket höga flöden i Testeboån, Gavleån samt flera andra mindre vattendrag i södra Dalarna samt Gävleborgs län. Där ligger varningsnivån dock på klass 2 i nuläget. I Norra Svealand, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland finns klass 1-varningar utfärdade.

 51. Mikael Andersson

  Ambitiös artikel men lite väl magstarkt att ifrågasätta nästan all klimat och energiforskning helt utan att ange några som helst källor. 3/10.

 52. Lars Cornell

  #51 Mikael. Det är en viktig fråga du tar upp. Men det här är inte ett utredningsarbete där man har flera månader på sig (så som Energimyndigheten hade) och flera hundra sidor, utan ett mer journalistiskt arbete att granska. Och jag lovar dig, det var svårt att få det så kort som det till sist blev.
  Det sträcker sig också över flera områden och med stor bredd skulle det då blivit omfångsrikt.
  Mycket av underlaget kan hittas i Wikipedia och genom att Googla. Slutligen ”ifrågasätta nästan all klimat och energiforskning”. Jag ifrågasätter inte klimat- och energiforskning utan utnyttjar det som finns, var skulle jag ha gjort det i så fall? Mycket har behandlats ingående i denna bloggs tidigare artiklar.
  Underlag och länkar finns här:
  http://www.tjust.com/2018/klimat/ingridbonde.pdf
  http://www.tjust.com/2018/klimat/faktoider.pdf
  Om du undrar över något speciellt skall jag försöka svara på det.

 53. L

  #51, Visst kan man ifrågasätta all klimatforskning, det hör till att man ifrågasätter vetenskap, men problemet med klimatforskningen är att ju mer osäkra resultaten är, desto mindre får dom ifrågasättas. De som sticker ut hakan mest vägrar som regel att överhuvudtaget ställa upp i en debatt.

  Med tanke på att så många, både politiker, journalister och andra opinionsbildare, påstår att klimathotet är vår största utmaning, är det häpnadsväckande att nästan ingen kan redogöra för effekterna av alla åtgärder dom förespråkar. Kan det vara för att Sveriges klimatpåverkan är på sin höjd 1,5 promille om man glömmer att vår biosfär reducerar den till noll. Jag tror det var Lomborg som sa att Sverige kunde fördröja den globala uppvärmningen vid nästa sekelskifte med fem minuter..!

  Kejsaren är naken..!!

 54. Evert Andersson

  #53 L

  Men då bortser du från att vi ju visar hela världen hur man gör. När de fattat och följer vårt exempel, då blir det ju mycket mer än 1,5 promille! (OBS! Ironi är nog bäst att förklara)

 55. Robert N.

  Nu får även svenska företag lida för MP:s klimatskatter då det har blivit för kallt.
  Husqvarna noterar inte helt överraskande att det kyliga
  vädret försenat trädgårdssäsongen i Europa och Nordamerika, något som
  resulterat i lägre försäljning hos bolagets återförsäljare.

 56. L

  #54, ja vi är världsbäst på att visa upp vår galenskap. När vi äntligen förstått att kroppen mår bra av att cykla och att ro, då subventionerar staten helt plötsligt elektriska cyklar och utombordare!

 57. Johan M

  Den enklaste lösningen för Gotland hade naturligtvis varit att låtit Nord Stream bygga en terminal i Slite när de projekterade den första förbindelsen. Då hade man kunnat leverera krafts från de gasturbiner som redan finns där. Byggerman ytterligare en turbin så kan man nog montera ner de 100+ vindkraftverken som nu misspryder ön och klippa kabeln till fastlandet.

  Som extra bonus kan man ta vara på koldioxiden och förse varenda växthus på ön med livets gas 🙂

 58. Johan M # 57

  jag kunde inte ha sagt det bättre själv!

 59. Kristian Jonsson

  Har tittat på Eon Simris. Såg rätt så kraftiga fluktuationer från vindkraften under en så liten stund som 15 minuter. Kan det vara ”hållbart”? Hur store fluktuationer klara stamnätet av att absorbera?

 60. Robert N.

  Ännu ett företag som fått känna på regeringens och MP:s polarklimatskatter.

  SJ redovisar ett resultat som störtdyker med 75 miljoner kronor under första kvartalet – och skyller på snö och kyla.
  Samtidigt minskade punktligheten kraftigt för långdistanstågen.

  Otroligt att det gick så fort att få valuta för skattepengarna.

 61. ThomasJ

  Bra inlägg, Lars. Tack för det ! 🙂

  En korrektur av kostnaderna för ’Energiewende’; enligt DIW (Deutsche Institut f Wirtschaft) var de ackumulerade kostnaderna hösten 2017 dryga 200 miljarder Euro, dvs i svenska monopolkronor ca 2000 miljarder. Därtill beräknas kostnaderna öka till ca 300 miljarder Euro per 2025 och tillkommande dessa är alla de fortfarande ’pending’ skadestånd som väckts pga ’vändningen’.

  Nä, man får inte mycket för pengarna nu för tiden… 😉

  Mvh/TJ

 62. Tysklands ”Eneriewände” kollapsar och miljön får ta konsekvenserna. ”Dubbelfel!”
  http://notrickszone.com/#sthash.ypZXfA1h.dpbs

 63. L

  När vindkraften nu kollapsar i Tyskland investerar man i Sverige istället. Här har nya investeringar slagit rekord och dom kommer till 95 % från utlandet. Vi tillåter snällt att dom får förstöra vår natur och ställer i princip inga krav på att återställa markerna när vindkraftverken är skrotfärdiga redan om 15-20 år.

  Våra politiker måste vara både döva och blinda, förutom att dom är korkade…

 64. ThomasJ

  Läsvärd artikel om s.k. ’förnybart’ hos WUWT, länk:

  https://wattsupwiththat.com/2018/04/24/how-solar-and-wind-are-causing-electricity-prices-to-skyrocket/

  Mvh/TJ

 65. Håkan Bergman

  ThomasJ #64

  Komplicerat det här med elektricitet, man måste förstå hur den genereras, hur den distribueras och som om inte det vore nog hur en marknad fungerar. Sorgligt nog kan man inte förvänta sig att politiker ska begripa det utan att först rasera hela systemet. Gröna Bilister står för nåt av ett rekord, när dom jämför elbilar med fossilditon går elbilen på ursprungsmärkt gotländsk vindkraft.

 66. Håkan Bergman

  Den här veckan drar vårfloden igång i vattenmagasinen.

  http://wwwdynamic.nordpoolspot.com/marketinfo/

  Vi får hoppas att nivån är låg nog för att klara den, mycket snö är det. Norsk och svensk vattenkraft skulle antagligen kunna producera och exportera mera under vårfloden, men tysk och dansk ”förnybar” el lyder inte under marknadslagarna, så det kan gå. Man ska inte gråta över spilld mjölk, men ordspråket säger ingenting om spillt vatten.