Ole Humlum och kolcykeln

humlumbild

Ole Humlum

Jag har vid flera tillfällen slagits av hur väl det årliga tillskottet av CO2 i atmosfären stämt överens med förändringar i den globala medeltemperaturen. Fortfarande var det kraftfulla El Nino-året 1998 det år då den högsta ökningen uppmättes med ca 3 ppm trots att utsläppen från Kina ökat markant under de senaste tio åren. Varför slår inte denna ökning av de antropogena utsläppen igenom i mätningarna vid Mauna Loa? Vi ser förvisso en stadig ökning av halten och jag har aldrig egentligen haft anledning att ifrågasätta dess antropogena orsak. Eller snarare den frågan har för min del fått stå tillbaka till förmån för andra mer uppenbara överdrifter och felaktigheter i den publicerade litteraturen. Tankar kring detta har uppkommit vid betraktelser av Ole Humlums grafer på hans hemsida climate4you. En närmare beskrivning av hans arbeten finns här.

Under den senaste tiden har olika aspekter av kolcykeln diskuterats flitigt här på klimatupplysningen. Huvudvikten har legat på koldioxidens variation och uppehållstid i atmosfären bl.a. med utgångspunkt från Gösta Petterssons ”Falskt alarm” här på klimatupplysningen. Pehr Björnboms följde upp Pettersson diskussion om bombkurvan. Enligt Pettersson måste ökningen av halten koldioxid i atmosfären till stor del förklaras med någon annan källa än de antropogena (förbränning av fossila bränslen). Pettersson skriver att:

utsläppen av fossil koldioxid kan aldrig någonsin ha varit en huvudsaklig källa till ökningen av luftens koldioxidhalt, så som den anges av Siple/Mauna Loa-kurvan. Det fossila bidraget under 1990-talet har enligt beräkningarna bakom Bild 32 varit 21%, inte 75% som IPCC hävdar. Fram till 1960 översteg ökningen av luftens koldioxidhalt till och med den ackumulerade totala mängden av fossila utsläpp sedan 1750. Helt uppenbart har något annat än de fossila utsläppen långt in på 1900-talet dominerat som källa till de ökande koldioxidnivåerna.

32-fossila-bidrag

 

Bild ur boken ”Falskt alarm”

Vi har även haft referenser till Murray Salby´s teorier om kopplingen mellan koldioxidhalten och temperaturen här och här. C-G Ribbing har vidare refererat till kritiker som David Coe av teorin om att det endast är de antropogena tillskotten av CO2 som förmår förklara hela utvecklingen av halten koldioxid i luften. Ribbing nämner bl.a flera tidigare kritiker där Ole Humlum nämns, vilket är den kritiker jag har för avsikt att lyfta fram i detta inlägg. Frågan om huruvida den odiskutabla ökningen av CO2-halten i atmosfären har en huvudsaklig antropogen förklaring eller inte – har genom dessa inslag blivit mer aktuell för mig personligen. I grunden är den naturligtvis helt central för hela diskussionen om människans ”skuld” till det eventuella ”klimathotet”

Jag är själv ofta inne på Ole Humlums hemsida climate4you som har en bra sammanställning av olika grafer och som uppdateras regelbundet, oavsett om det gäller temperatur, havsnivån eller koldioxidhalter, den kan varmt rekommenderas. Det är där som jag funderat över kurvan om det årliga bidraget till ökningen av CO2 i atmosfären. En relativt ny sammanställning med relevans för det ovansagda är en jämförelse mellan CO2 haltens ökning och temperaturen finns där. Nedan visas kurvan i dess ursprungliga form. Den lades upp i samband med att Ole Humlum publicerade en artikel med titeln The phase relation between atmospheric carbon dioxide and global temperature i Global and Planetary Change i augusti 2012. Det är ett samarbete med Kjell Stordahl och Jan-Erik Solheim.

The phase relation between atmospheric carbon dioxide and global

I artikeln har ökningen av halten CO2 från ett år till ett annat jämförts med motsvarande förändring av den globala temperaturen. De bägge kurvorna har anpassats så att de skall vara jämförbara och utgår från förändringar över 12 månader, så att de årliga svängningarna i halten CO2 och temperaturen utjämnas. Artikeln bygger i hög grad på en visuell tolkning av värdena, vilket jag själv uppskattar. VI kan helt enkelt se hur väl ökningen av CO2 med 11-12 månaders eftersläpning följer på pulser av temperaturökningar i havens översta skikt. Författarna drar slutsatsen att det är förändringar i havsströmmarna, främst i tropikerna och troligen söder om ekvatorn som styr dessa förändringar. I artikeln finns en rad andra grafer och diskussioner som är lätta att förstå och jag rekomenderar att läsa hela artikeln. Humlum drar inte slutsatsen att de antropogena inslagen är betydelselösa men anser att ökningen av CO2 i atmosfären huvudsakligen styurs av andra fenomen. Arbetet är en pusselbit i den bild som sakta växer fram om ett mycket mer komplext klimatsystem än den bild som IPCC presenterat i sina rapporter. Det borde vara uppenbart för alla som kan och vill sätta sig in i frågan att det ideologiska och politiska klimathotsbygget håller på att rämna i sitt fundament. Nedan följer på engelska summeringen av slutsatserna av Humlum et al. citerade direkt från artikeln.

Summing up, our analysis suggests that changes in atmospheric CO2 appear to occur largely independently of changes in anthropogene emissions. A similar conclusion was reached by Bacastow (1976)suggesting a coupling between atmospheric CO2 and the Southern Oscillation. However, by this we have not demonstrated that CO2 released by burning fossil fuels is without influence on the amount of atmospheric CO2, but merely that the effect is small compared to the effect of other processes. Our previous analyses suggest that such other more important effects are related to temperature, and with ocean surface temperature near or south of the Equator pointing itself out as being of special importance for changes in the global amount of atmospheric CO2.

Conclusions

There exist a clear phase relationship between changes of atmospheric CO2 and the different global temperature records, whether representing sea surface temperature, surface air temperature, or lower troposphere temperature, with changes in the amount of atmospheric CO2 always lagging behind corresponding changes in temperature.

(1) The overall global temperature change sequence of events appears to be from 1) the ocean surface to 2) the land surface to 3) the lower troposphere.

(2) Changes in global atmospheric CO2 are lagging about 11–12 months behind changes in global sea surface temperature.

(3) Changes in global atmospheric CO2 are lagging 9.5–10 months behind changes in global air surface temperature.

(4) Changes in global atmospheric CO2 are lagging about 9 months behind changes in global lower troposphere temperature.

(5) Changes in ocean temperatures appear to explain a substantial part of the observed changes in atmospheric CO2 since January 1980.

(6) CO2 released from anthropogene sources apparently has little influence on the observed changes in atmospheric CO2, and changes in atmospheric CO2 are not tracking changes in human emissions.

(7) On the time scale investigated, the overriding effect of large volcanic eruptions appears to be a reduction of atmospheric CO2, presumably due to the dominance of associated cooling effects from clouds associated with volcanic gases/aerosols and volcanic debris.

(8) Since at least 1980 changes in global temperature, and presumably especially southern ocean temperature, appear to represent a major control on changes in atmospheric CO2.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mycket intressant av Humlum. Han har tydligen i klart minne grundskolekunskaperna att man måste hålla reda på var kommatecknet ska vara, så att man jämför storheter på rätt sätt. Vi är flera, både amatörer (som jag) och ytterst kunniga experter, som under hela klimathotseran hävdat att människans utsläpp är för små för att kunna åstadkomma den effekt på Jordens klimatsystem som det påstås. Jag brukar påminna om begreppet årsmån och gör det än en gång.
  Jag skrev detta på min blog igår. http://www.frihetsportalen.se/2013/08/grundskolekunskaperna-som-glomts-och-gomts/
  Tidigare har jag även översatt ett gammalt youtubeklipp av Ian Plimer där han förklarar varför människans påverkan är försumbar. http://www.frihetsportalen.se/2013/08/ian-plimer-forklarar/

 2. bom

  Tydligare än såhär kan det väl knappast bli! Det vore nog dags för somliga att sluta omfamna det ruttnande kadaver som IPCC har blivit!

 3. Mats Jangdal,

   

  Tack för länken och den text du skrivit. Den är utomordentlig och borde spridas till alla biologilärare i hela riket.

  Du sammanfattar så väl ”the big picture”

   

   

 4. Thomas P

  Humlums filtrerar genom sin ”DIFF1” bort den långsiktiga trenden, dvs den som orsakas av våra CO2-utsläpp, då är det inte konstigt att han inte finner något spår av den. Allt han visar är att de snabba fluktuationerna är korrelerade med temperaturen vilket inte förvånar någon.
   
  Man skulle kunna göra samma sak med en kurva över ekonomiska tillväxten och dra slutsatsen att vi inte är rikare nu än på 1800-talet eftersom DIFF1 skulle filtrera bort denna ökning.

 5. Adolf Goreing

  Thomas har tyvärr rätt. Humlum påstår inte att han kan förklara den långsiktiga trenden för CO2, enbart kortsiktiga variationer som i och för sig är intressanta men inte på något sätt bidrar till att sätta en spik i kistan för AGW.

 6. Mats J!
  Ett mästerligt stycke inledning om klimathotandet för alla med förståndet i behåll!! BRAVO!

 7. Thomas P

  Adolf #5 Har du läst Humlums artikel i Global and Planetary change? Han försöker där faktiskt hävda att mänskliga bidraget till CO2-ökningen är litet.

 8. 4 och 5

  Det framgår tydligt att Humlum filtrerat bort ökningen för att jämföra ökningstakten med temperaturen. Men ökningen av CO2 i atmosfären borde om den var helt är kopplad till ökningen av våra utsläpp ha en annan bild. Jag tror att ökning av våra CO2 utsläpp från fossila bränslen ökat med 40% sedan år 2000. Då vore det rimligt att se en ökning av ”ökningen” så att något av de senaste 14 åren vi tillfört mer än 3ppm, speciellt om den globala medeltemperaturen  förblivit relativt högre än under 90-talet. Vi kunde naturligtvis tänka oss att bidraget från fossila källor lyfter hela stapeln över noll, vilket framgår att grafen att så sker, så att vi får ett nettotillskott varje år. Utan de fossila tillskotten kunde kanske vissa år visa på ett negativt tillflöde. VI har dock haft positiva världen allt sedan 1958, och man kunde kanske förvänta sig under 70-talets oljekris att tillskottet var noll, men så var inte fallet. Om den underliggande tillskottet från antropogena källor är ca 1 ppm, så borde en ökning med fyrtio procent ge en underliggande ökning på 1,4 ppm vilket borde ha framträtt i materialet, speciellt för ett varmt år som 2010. Som Humlum skriver, detta är inte ett sätt att visa på att de antropogena inslaget är obefintligt men överskuggas av andra faktorer. Vad händer om man filtrerar bort den globala medeltemperaturen i haven från kurvan, kommer då de årliga förändringarna av våra fossila utsläpp framträda? Vad Humlum visar på är att ökningstakten korrelerar med värmepulser, vilket är något som överhuvudtaget inte behandlas av IPCC. Det finns en komplexitet av orsak och verkan som alarmister blundar för. 

   

 9. Tack Lars och Slabadang! Jag försöker i all enkelhet att bidra till sans och måtta i klimatdebatten. Det är ibland svårt då så många tagit på sig de polariserande glasögonen så att de inte får syn på de enkla sambanden.

 10. Thomas P

  Lars #8 ”Vad Humlum visar på är att ökningstakten korrelerar med värmepulser, vilket är något som överhuvudtaget inte behandlas av IPCC.”
   
  Är du absolut 100% säker på att något sådant inte nämns i IPCC:s rapport eller kör du bara med forumets favorittrick att hävda att IPCC inte tar hänsyn till något utan att bry dig om att kolla?

 11. Adolf Goreing

  #8,10
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch7s7-3.html
  ”Together the solubility and biological pumps maintain a vertical gradient in CO2 (as DIC) between the surface ocean (low) and the deeper ocean layers (high), and hence regulate exchange of CO2 between the atmosphere and the ocean. The strength of the solubility pump depends globally on the strength of the MOC, surface ocean temperature, salinity, stratification and ice cover.” min fetning.
  Jo, lite står det men man snubblar snabbt förbi det. I princip anser man att medelvärdet över tid av ”naturligt” utsläpp CO2 är konstant. Under hur lång tid står inte. Det kan ju vara så att genom en uppvärmning av haven (t.ex genom ökad solinstrålning) får man en trend. Det gäller då att visa att den skiljer sig från den förmodat antropogena. Tycker dock inte att Humlum har visat det och IPCC begår samtidigt misstaget att underskatta naturliga trender (både positiva och negativa) vilka kan hålla i sig under ganska långa tidsperioder, vilket t.ex vi ser nu under den 16 åriga hiatus vi har. 
   

 12. Christopher E

  Eftersom den relativt snabba ökningen av utsläppstakten inte syns i koldioxiodökningen, tycks naturen bara bli bättre och bättre på att ta hand om utsläppen.
   
  Sannolikt är väl därför att IPCC även av den anledningen (det finns fler anledningar) överskattat framtida koldioxidhalter. Det i sin tur betyder att även framtida temperaturer även i ett läge där vi låtsas att modellerna verkligen är riktiga. Fast det har ju verkligheten redan visat att de inte är.
   
  Sedan vet vi förstås också att alarmisterna drömmer om en tipping point för upptagningsförmågan (liksom en mängd andra tipping point-drömmar), men det är en annan historia.

 13. Mycket bra Lars J!
  Jag vill lyfta fram en separat graf till i sammanhanget.
  http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/graphics/global.total.jpg
  Grafen sträcker sig fram tom 2010 men dess skala är bra för vad jag vill att ni registrerar.
  Att jämföra de årliga mätvärdena från Mauna Loa : (använd serien för att granska vad jag nedanför uppmärksammat.
  1965   1.02
  1966   1.24
  1967   0.74
  1968   1.03
  1969   1.31
  1970   1.06
  1971   0.85
  1972   1.69 #
  1973   1.22
  1974   0.78
  1975   1.13
  1976   0.84
  1977   2.10#
  1978   1.30
  1979   1.75#
  1980   1.73#
  1981   1.43
  1982   0.96
  1983   2.13#
  1984   1.36
  1985   1.25
  1986   1.48
  1987   2.29#
  1988   2.13#
  1989   1.32
  1990   1.19
  1991   0.99
  1992   0.48
  1993   1.40
  1994   1.91#
  1995   1.99#
  1996   1.25
  1997   1.91#
  1998   2.93#
  1999   0.93
  2000   1.62
  2001   1.58
  2002   2.53
  2003   2.29
  2004   1.56
  2005   2.52
  2006   1.76
  2007   2.22
  2008   1.60
  2009   1.88
  2010   2.45
  2011   1.84
  2012   2.65
   
  Nasa/Mauna Loa redovisar ökningen i olika platåer pre 98 och post 98. Vi ser tydliga årliga årstidsvariationer på på 5 PPM som systematisk rytm inom varje års mätningar av co2 halten. 
  Jag kan inte läsa detta annat än som att mätningarna på Mauna Loa har en mycket hög tidsupplösning som faktiskt lyckas fånga upp den naturliga co2 andningen ner till minst månad för månad till en sinuskurva svängande inom sina 5ppm. 
  Om vi lägger orsaken till till den underliggande trenden till ökad co2- halt åt sidan och fokuserar på hur ökningen av mänsklig co2 tillförsel redovisas år från år i förbrukning och avläst i Mauna Loa serien så gör jag följande kritiska observationer.
  1. Vi ser olika platåer för ökningen av co2 nivåerna i atmosfären tolv år pre/post 1998 utgör två tydliga trappsteg i mätserierna där året 1998 är en tydlig tröskel dem emellan med sin hittills oöverträffade ökning av co2 halten detta år med 2.93 PPM. Detta samtidgt med en motsvarande tröskleleffekt på GMT.
  2.  Vi har enskilda år under både sextio sjuttio och åttiotal som visar högre ökning av co2 halten än de lägsta eller över snittet under post 98 serien. Bla åren markerad markerad med asterisk. 
  Nu måste man välja ! Antingen kan Mauna Loa mäta de mycket små ned till månatliga förändringarna i den naturliga co2cykeln eller inte!
   
  Oavsett om du svarar ja eller nej på frågan så blir det för klimathotarna situationen ”Klave så vinner jag och krona så förlorar du”.Följdfrågorna därefter blir av mängd! Hur ska man förklara åren under 60-90 tal som uppvisar tom högre ökningtakt än under motsvarande post 98 och varför är inte ökningtakten av co2 lika linjär som den mänskliga förbrukningen av fossilt? Jo man måste ”justera” ”smoootha” göra ”average” av mätningarna blir ju svaret!? Så fan heller! Man kan inte välja tidsupplösning efter behag och observationer måste stämma med den tidsupplösning och noggrannhet mätserierna har. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar! Trappstegsredovisningen av co2 haltens utveckling i atmosfären från NASA är därför helt fel och blandar äpplen och päron till jordgubbskräm! Du kan inte skryta och hävda månatlig noggrannhet i ena sekunden för att sedan dra ett fett tolv-femtonårigt årigt streck över den den nästa.
  Vi har ett kompani  gravade St Bernads och Gran Dinos i mätserierna och slutsatserna om kolcykeln. Att temperaturen har en direkt och omedelbar betydelse för co2 haltens förändringar behöver inte fler bevis utan endast kvantifieras. Att tempen stigit samtidigt som CO2 ökat  gör att vi skall försöka att nu med endast hjälp av känseln i fingertopparna försöka skilja ett grodyngel från ålyngel i en hink med olivolja. Frågan är mer vilken långvarig effekt en ökad temperatur ger och hur många olika kolcykler med olika tidscykler som summeras i mätserierna. Det handlar inte heller om antingen eller utan om storleken på de naturliga förändringarna av CO2 halten kontra den mänskliga tillförseln. 
  Vem har ställt frågan om hur en av molnförändringar förändrad solinstrålning påverkar kolcylkeln?
  En ständigt undangömd faktor för klimatvetenskapen som alltid plötsligt drabbas av particiell minnesförlust när molnen dras fram som klimatfaktor. Vill de diskutera solens inverkan så är det bara förändringar av solens TSI med den globala markisen molnen bortmonterad. A Desslers CO2 styrda ”svarta moln” är en intellektuell kränkning, där markisen värmer. Vi kan ju bara önska klimatvetenskapen ett hjärtligt ”lycka till” med en sån lirare till kuttersmycke på sin Titanic! 
  Visst är det märkligt att den globala molnkurvan går stick i stäv med Dessler men sitter som en schysst smäck på gmt även över ”hiatusen”?
   
  Globalt:
  http://isccp.giss.nasa.gov/zD2BASICS/B8glbp.anomdevs.jpg
   
  Tropikerna:
  http://www.appinsys.com/globalwarming/Clouds_files/image009.jpg
   

 14. Sören G

  Globala upvärmningsbluffen förklarad för fårskallar.
  http://www.youtube.com/watch?v=nq4Bc2WCsdE&feature=share

 15. Thomas P

  Sören #14 Du har rätt. Efter att ha tittat på första minuterna av den videon håller jag med om att man måste vara en fårskalle för att tro på den. Det verkar vara en samling av de mest idiotiska argumenten som är anpassade just för fårskallar.

 16. Joel

  Michael Mann med toupé?
  http://www.kostdoktorn.se/dilbert-om-vetenskaplighet#comments

 17. Lars Jonsson

  Jag har för närvarande en osäker uppkoppling och försvinner ibland. Thomas P, din fråga angående om jag var säker på att IPCC inte skrev om detta var adekvat och besvarades av Alf, bra – Jag hade fel. Dock har jag läst AR4 mycket genomgående, men man minns inte alla passager av naturliga skäl, men vet att någon större utläggning om detta finns inte med grafer etc, trots att frågan varit uppe under många år, se bl. a Hurrel 1995 
  Vi kan däremot konstatera att IPCC dragit slutsatser som är närmast huggna i sten medan det allt mer framkommer att de helt underskattat komplexiteten i systemet, molnens inverkan etc etc.
  Kan nu inte kolla vare sig namn (danska)  eller länk till den kvinna som intervjuades av Börjesson på försommaren som visade på att koldioxidhalten varit uppe i 400ppm tidigare under Holocen och att halten minskat med 100 (50?)ppm på ett sekel. Hon publicerade ett arbete redan 2001. 
  Det faktum att CO2 halten släpar efter de långa temperaturcyklerna med flera hundra år i GISP – isborrkärnorna, och släpar efter värmepulserna med något år på kort sikt, visar på att det är värmen som styr halten och inte tvärtom. 
  Det är fortfarande möjligt att den ökande trend av CO2 som vi nu ser är ett resultat av tidigare varma perioder, från trettiotalet, från MWP, eller RWP som via havsströmmar förs upp till ytan under innevarande värmeperiod.
  Jag har dock fram till nu enbart accepterat att ökningen sedan 1958 är ett resultat av våra utsläpp av CO2, men är nu inte längre så övertygad

 18. Guy

  Thomas P,  du gör mig mer och mer nyfiken på orsakerna till din klimathotarövertygelse. Du är jättebra på att kritisera och läxa upp andra för deras åsikter och tankar, men själjv vågar du tydligen inte komma fram med varför du håller benhårt på alarmismen.
  Ge ens ett par ordentliga grundstenar till din övertygelse/tro.
  uppriktigt nyfiken, Guy

 19. Det är skottpengar självständigheten och integriteten!
   
  De som skjuter är etablissemangens tjänare med journalisterna och lydorganisationer som VoF dess torpeder. Denna dam är för mig integriteten och självständigheten själv. Denna intervju visar också hur vilktigt det är att folk får prata själva istället för att vantolkas av torpederna.
   
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r-jeME3JH9c

 20. Gunbo

  Är det inte så att de årliga topparna och dalarna i både temperatur- och CO2-kurvan följer ENSO-variationerna? Mauna Loa-mätningarna av CO2 måste ju påverkas av utgasningen under El Niño-förhållanden mer än andra mätstationer eftersom Mauna Loa ligger i Stilla havet.
   
  Den här artikeln tyder på att så är fallet:
   
  Influence of El Niño on Midtropospheric CO2 from Atmospheric Infrared Sounder and Model
   
  CO2 differences between the central and western Pacific Ocean correlate well with the Southern Oscillation index. To reveal the temporal and spatial variability of the El Niño signal in the AIRS midtropospheric CO2, a multiple regression method is applied to the CO2 data from September 2002 to February 2011. There is more (less) midtropospheric CO2 in the central Pacific and less (more) midtropospheric CO2 in the western Pacific during El Niño (La Niña) events.
   http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JAS-D-11-0282.1?journalCode=atsc  
   
   
   
   
   

 21. Gunbo

  Slabadang #13,
  ”Hur ska man förklara åren under 60-90 tal som uppvisar tom högre ökningtakt än under motsvarande post 98 och varför är inte ökningtakten av co2 lika linjär som den mänskliga förbrukningen av fossilt?”
   
  Kolla ENSO-cykeln så ser du att El Niño är orsaken till topparna de år du försett med asterisk.
  http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/teleconnections/eln-f-pg.gif

 22. Thomas P

  Guy #18 Det handlar om att jag accepterar den etablerade vetenskapen istället för att som så många här hitta på helt egna teorier baserade på alldeles för lite grundförståelse av problemet.

 23. Guy

  Thomas #22
  ”Den etablerade vetenskapen” ?  Snyggt sätt att undvika att svara på frågan.  Kan du berätta vilka/vad hör till den etablerade vetenskapen och vilka forskare som diskvalificeras.
  Min nyfikenhet är fortfarande otillfredställd, Guy

 24. Thomas P

  Guy #23 Det är ett svar på frågan om man inte är personfixerad. Ta IPCC:s rapport WG1 t ex som är en vettig sammanfattning av forskningsläget. Det handlar inte om något mystiskt utan är en vetenskap som utvecklats under det senaste seklet, de viktigaste bitarna långt innan det hela vart någon politisk fråga.
   
  Kan du förklara varför du själv hör till förnekarna? (Och om du händelsevis ogillar termen ”förnekare” så sluta kalla dina meningsmotståndare för alarmister).
   

 25. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Detta är faktiskt helt missvisande. Bild 32, om nu vertikalskalan är korrekt, är helt fel då har vi faktiskt tillfört ca 250 Gton kol till atmosfären ( räknat från senare hälften av 1700-talet). Detta kan lätt verifieras då 120 ppms ökning ger ca 250 Gton.  De totala antropogena utsläppen, som jämförelse, uppskattas till ca 375 ( inkluderande årets) Se min tidigare uppsats om kolcykeln på denna blogg. Tyvärr måste jag uttrycka stor förvåning att Humlums et al artikel överhuvudtaget blev publicerad. Där tog sig nog granskaren en slummer.
  Hälsningar
   
  LennartB 

 26. Lars Jonsson

  Thomas P
  Jag tror att de flesta här hänvisar till alternativa teorier, som bannlysts av vad du kallar etablerad vetenskap. Att inte vara lyhörd för dylika är förstenad vetenskap, som de senaste åren mest liknar en religion. Vi ser fram emot att du hänvisar till något specifikt arbete. Vad bygger du din övertygelse på att det är människans utsläpp av CO2 som styrt förändringen av den globala medeltemperaturen. 

 27. Thomas P

  Lars #26 Det handlar inte om att någon ”bannlyst” något. Det handlar om att ni har teorier utan empiriskt stöd, som inte kan göra några förutsägelser utan bara är kurvanpassningar eller som strider mot både etablerad fysik och empiriska data. Du kan ju låtsas att alla som inte tror på dessa ”alternativa” teorier är förstenade, men det är snarare ni som tror på dem som saknar kritiskt tänkande.
   
  ”Vi ser fram emot att du hänvisar till något specifikt arbete.”
   
  Det finns vissa vetenskapsområden där det finns en klassisk artikel som definierar hela fältet, typ Einsteins artikel om speciella relativitetsteorin, men i många andra områden finns ingen sådan ”smoking gun”, det är vikten av en hel massa artiklar som var och en kommer med en liten pusselbit som ger en teori tyngd. Det senare gäller för klimatforskningen, evolutionsläran, större delen av geologin, medicinen etc. Vill du ha en historisk överblick rekommenderas Wearts bok alternativt kan du läsa IPCC:s rapport.
   

 28. Gunnar Strandell

  Thomas P #15
  Det är inte överraskande att du inte gillar videon.
  Den är uppmärksammad av WUWT och ses som ett tecken på att Google/Youtube numera accepterar tankegångar som strider mot din övertygelse.
   
  Du kanske bör överväga frasen “Jane, you ignorant slut”, och att det är en man som föreläser för en kvinna, i dina fortsatta analyser. Jag tycker att det är ett vågat exempel på att vågskålen är på väg att tippa över. 😉
  Länk:
  http://wattsupwiththat.com/2013/08/17/has-google-seen-the-light/#more-91795
   
   
   

 29. Ingemar Nordin

  Thomas P #27,

  Det handlar om att ni har teorier utan empiriskt stöd, som inte kan göra några förutsägelser utan bara är kurvanpassningar eller som strider mot både etablerad fysik och empiriska data.

  Det låter ju som om du beskriver The IPCC Story. Du har ju inget alternativ till Humlum o Co att komma med. Är det inte dags att försöka gå vidare nu, efter det att den etablerade klimatstoryn är falsifierad? Är du inte det minsta intresserad av hur det ligger till?

 30. Thomas P

  Ingemar #29 Vadå ”alternativ till Humlum”? Humlum filtrerar bort den antropogena signalen och låtsas sen att den inte finns, är det vad du kallar vetenskap? Det finns etablerade modeller för kolcykeln som fungerar bättre.

 31. Ingemar Nordin

  Thomas P #30,

  Humlum låtsas ingenting. Det är du som målar upp en halmdocka. För vilket syfte gör du det?

  IPCCs klimatmodeller fungerar dåligt. Rent uselt faktiskt. T.o.m. Humlums, Salbys, och Callendars mycket förenklade modeller ger ett bättre resultat om man håller sig till observationerna från samtliga databaser. Vad har du för ett kriterium på att ”fungera bättre”?

  Nej, det är dags att gå vidare Thomas.

 32. bom

  #31 Nä Thomas går inte vidare. Han har kapat sina ben och planterat sig. På Karlfeldtska ”Fördärves jag platt om jag viker en tum ifrån mitt rum…
   
  Dilberten ovan var riktigt rolig – tack för den! (Seen them all!).

 33. Thomas P

  Ingemar #31 Humlums klimatmodell som du tog upp för några inlägg sedan är ingen modell, det är en ren kurvanpassning, bara lite tillämpad fourieranalys. Säger den något om temperaturskillnad mellan ekvatorn och polerna? Var man har mycket respektive lite nederbörd? Förväntat spektrum på strålning som lämnar jorden? Årstidsväxlingar? Nej, därför att den inte ens försöker modellera klimatet, den kurvanpassar till globala medeltemperaturen, inget mer. Den är inte baserad på fysik och den lär oss absolut ingenting.
   
  Detta var dock en annan artikel, nu var det koldioxidcykeln Humlum var inne på och han gör lika grova fel där, men han är ju ideologiskt korrekt och det tycks vara allt du bryr dig om. Jag tycker synd om dina studenter om du ger uttryck för samma vetenskapssyn professionellt som du gör här.

 34. Ingemar Nordin

  Thomas #33,

  Jag förundras över din förmåga att bortse från observationer när IPCCs klimatmodellers totala misslyckande kommer på tal. Att de är programmerade med fysikaliska och meteorologiska teorier är ju fullkomligt irrelevant om de inte klarar av att göra reda för  hur det globala klimatet faktiskt fungerar i verkligheten. Vi har uppenbarligen väldigt lite att lära från dem så länge du, och IPCC-etablissemanget blundar för att de är fel.

  Att erkänna en falsifikation när man ser den är A och O för att föra forskningen framåt.

 35. Guy

  Thomas #24
  Det verkar vara många som har svarat redan. Som tillägg till svaren kan jag säga att jag har den uppfattningen att IPCC:s rapport är, som man säger körsbärsplockad.

  ”Kan du förklara varför du själv hör till förnekarna? (Och om du händelsevis ogillar termen ”förnekare” så sluta kalla dina meningsmotståndare för alarmister).”
  Forskning i stil med Phil Jones och M. Mann´s forskning som den kom fram i ”climategate” visade, i mitt tycke,  att det inte hade med seriös forskning att göra.
  Förlåt, det var inte meningen att såra dig. Vad skall jag kalla den del av folk som alarmerar om ett klimathot? Förnekare är jag däremot inte. Jag förnekar inte vetenskapen eller vetenskapliga resultat, men jag förbehåller mig rätten att tänka själv och besluta om något verkar plausibelt eller inte. Jag förnekar dig inte heller att tycka vad du vill.
  Fortfarande väntar jag på att du skall tillfredställa min nyfikenhet. Guy

 36. Thomas P

  Ingemar #34 Och jag förundras över din förmåga att bortse från att de ”modeller” du gör reklam för inte ens försöker modellera klimatet.

 37. Thomas P

  Guy #35 ”Forskning i stil med Phil Jones och M. Mann´s forskning som den kom fram i ”climategate” visade, i mitt tycke,  att det inte hade med seriös forskning att göra.”
   
  För det första sysslar Mann och Jonas med temperaturrekonstruktioner av forntida klimat, inte med modellering av framtida och för det andra var hela Climategate en pseudohistoria. Det enda de möjligen gjorde fel var att inte vilja ge dokumentation till en grupp förnekare som bl a roade sig med en ”denial of service” attack genom att uppmana folk att komma med helt meningslösa krav på data som skulle ta hela CRU:s tid i anspråk att uppfylla.
   
  Dessutom så bör man bedöma forskning inte efter det sämsta man tycker sig hitta utan efter det bästa. Newton var en elak jävel och han förfalskade mätresultat när det passade honom, men likafullt hade han rätt.
   
  ”men jag förbehåller mig rätten att tänka själv och besluta om något verkar plausibelt eller inte.”
   
  Problemet är som vanligt att för att kunna bestämma något sådant krävs en hel massa kunskaper, något som det råder skriande brist på på denna blogg. Istället har vi ett dussin kufar som alla har sina egna favoritteorier som alla motsäger varandra vilket de gör sitt bästa för att inte riktigt låtsas om.
   
  ”Fortfarande väntar jag på att du skall tillfredställa min nyfikenhet. Guy”
   
  Det torde vara en omöjlig uppgift.

 38. Sirapsodlaren

  ”Humlums klimatmodell som du tog upp för några inlägg sedan är ingen modell, det är en ren kurvanpassning, bara lite tillämpad fourieranalys”
  Dvs precis som all praktiskt användbar fysik med andra ord. Eller vad kallar du Keplers lagar eller Newtons gravitationsteori för? Är inte det modeller i din värld?
  En modell är en matematisk beskrivning av ett fenomen. Den kan vara enkel, men då i regel behäftad med ett stort modellfel. Motivet till att skapa mer komplexa modeller är att beskriva verkligheten bättre, dvs minska modellfelet . 
  Men klimatmodellerna uppvisar det omvända fenomenet, dvs de enkla modellerna ger bättre förutsägelser av verkligheten än de komplexa vid validering, vilket naturligtvis innebär att de är felaktiga.
  Men det viktiga kommer nu. Om den enkla modellen är tillräckligt bra, så behövs inte den komplexa modellen. I klimatsammanhang så räcker det med att använda regression i någon form, eftersom det enda intressanta (dvs det som har annat än akademiskt intresse) är att avgöra om dagens klimat på något sätt avviker från det historiska klimatet, med någon grad när.
  Vilket inte är fallet idag. Men om det skulle ändra sig så kan det vara värt att gå vidare och börja fundera på hur olika faktorer påverkar klimatet.

 39. Lars Jonsson

  Lennart Bengtsson 24
  Bilden är från Gösta Petterssons bok ”Falskt alarm” och inte från Humlums artikel. Eventuella fel i den borde inte tillskrivas Ole Humlum. 

 40. Thomas P

  Siraopsodlaren #38 Keplers lagar sade oss en hel del om hur planeterna skulle röra oss i framtiden och Newtons gravitationslag gav oss en modell som var så noggrann att den t o m gick att använda för att hitta nya planeter. Det var användbara modeller som kunde göra konkreta förutsägelser och därmed var falsifierbara.
   
  Humlums modell är bara skräp. Den tar en enda aspekt på klimatet, den globala medeltemperaturen, och gör en kurvanpassning som passar för den anpassade perioden men inte säger något om vare sig tidigare eller senare perioder och inte heller, vilket jag påpekade i mitt tidigare inlägg, någonting om någon annan aspekt på klimatet.
   
  ”Men det viktiga kommer nu. Om den enkla modellen är tillräckligt bra, så behövs inte den komplexa modellen.”
   
  Så hur stor är inverkan av CO2, aerosoler, solvariationer, albedoförändringar enligt Humlums modell? Vad lär vi oss av att använda denna menar du?
   
  ”I klimatsammanhang så räcker det med att använda regression i någon form, eftersom det enda intressanta (dvs det som har annat än akademiskt intresse) är att avgöra om dagens klimat på något sätt avviker från det historiska klimatet,”
   
  Det intressanta är att försöka uppskatta vad som kommer att hända med klimatet i framtiden. För att göra det måste man försöka förstå de faktorer som påverkar klimatet, och det gör inte Humlums modell. Den ignorerar alla sådana ”detaljer” totalt.

 41. Lars Jonsson

  Jag får acceptera att Thomas P inte bryr sig om om Jones och Mann har fibblat med sina data för att anpassa dessa till en teori, för även om de medvetet handlat ovetenskapligt så vet Thomas att de har rätt, om Newton kunde förfalska sina mätresultat så är det för Thomas O att även Mann och Jones gör det. Lägg sedan till Hansen och GISS som också tycker det är OK att förändra mätresultat för att passa den teori som ”alla” vet är rätt. 
  Hela teorin bygger på dessa mäns fibblande med Paleo- och historiska data, det är basen för att betrakta dagens värmeperiod som onormal.
  När man slår i IPCC AR4 VG1 (+1200 sidor) i indexet och inte kan finna ”Little Ice Age” därför att någon eller några tycker den är irrelevant för att förstå dagens klimat, då måste man dra slutsatsen att IPCC inte är intresserade av vetenskap och fakta utan av att enbart förstärka och bevara den gren som de sitter på. 
   

 42. Thomas P
  ”Det enda de möjligen gjorde fel var att inte vilja ge dokumentation till en grupp förnekare som bl a roade sig med en ”denial of service” attack genom att uppmana folk att komma med helt meningslösa krav på data som skulle ta hela CRU:s tid i anspråk att uppfylla.”
  Och för en gångs skull har du belägg för detta, eller?
  Är det en ny betalda demonstranter, eller hot mot Bojshistoria du diktar upp nu?
  Jag tror jag vet svaret, men du kan ju överraska mig med att belägga dessa tre konspirationsteorier.
   

 43. Lars, bra sammanfattning av de forskningsarbeten som utmanar den etablerade kolcykelteorin.

   

  Ole Humlum studerar samband liknande dem som Murry Salby och Gösta Pettersson har ägnat sig åt. Men han studerar ett annat samband än dessa så deras studier kompletterar varandra.

   

  Jag tror att kritiken mot Ole Humlums artikel bottnar i att den anses ifrågasätta att ökningen av koldioxidhalten är antropogen. Men så står det inte i artikelns slutsatser som egentligen inte är kontroversiella eftersom liknande tankar som artikeln för fram om hur koldioxidhalten påverkas av till exempel ENSO finns att hämta i IPCCs rapport. Därigenom blir kritiken mot artikeln märklig och avslöjar kanske något om de som driver den.

   

  I frågan om rent empiriska modeller är förkastliga eller inte så fann jag följande mening från Wikipedias artikeln om fysik:

   

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysik

   

  Framsteg inom fysiken sker oftast när experimentalister får fram ett resultat som befintliga teorier inte kan förklara, vilket gör att nya teorier måste tas fram …

 44. Thomas P

  Lars #41 Det du ägnar dig åt kallas förtal. Jonas och Mann har inte ”fibblat med sina data”. CRU utreddes ett flertal gånger och friades samtliga.
   
  ” Lägg sedan till Hansen och GISS som också tycker det är OK att förändra mätresultat för att passa den teori som ”alla” vet är rätt.”
  För att inte tala om Roy Spencer som ändrar sina algoritmer stup i kvarten…
   
  Sen kanske du tycker frågan om huruvida IPCC har med ”little ice age” i index är avgörande, jag tycker du letar halmstrån.

 45. Thomas P

  Pehr #43 Lars skrev om Humlum ”..men anser att ökningen av CO2 i atmosfären huvudsakligen styrs av andra fenomen.” Detta anser jag vara en korrekt beskrivning av vad Humlum påstår i diskussionsdelen av artikeln. Menar du att Lars missförstått Humlum i sin ”bra sammanfattning”?
   
  Perfekt #42
  http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2010/apr/08/hacked-emails-freedom-of-information
   
  ”McIntyre made the following proposal on his website:I suggest that interested readers can participate by choosing 5 countries and sending the following FoI request to david.palmer at ***:”
   

 46. LBt

  Det är inte svårt att inse att Judith Curry naturligtvis har rätt, vi vet helt enkelt för lite, att ge uttryck för bestämda åsikter saknar grund, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas. Att mot denna bakrund förneka det motiverade i åtgärdsprogram mot utsläpp är naturligtvis enfaldigt. Det är sorgligt att TCS/SI inte istället fokuserar på att ge dessa program en rimlig utformning.

 47. Gunbo

  Pehr B #43,
  ”Men så står det inte i artikelns slutsatser som egentligen inte är kontroversiella eftersom liknande tankar som artikeln för fram om hur koldioxidhalten påverkas av till exempel ENSO finns att hämta i IPCCs rapport. Därigenom blir kritiken mot artikeln märklig och avslöjar kanske något om de som driver den.”
   
  Men vad är det då Humlum vill ha sagt? Det alla redan vet, att ENSO påverkar både temperatur och CO2 på årlig basis? Under en El Niño blir det en topp och under La Niña en dal. Trots det steg CO2-halten med 55,14 ppm mellan 1980 och 2012.
   
  Utom Humlum och Salby har vi ju David Coe också och han håller inte alls med Salby beträffande CO2-ökningen. I en kommentar på Bishop Hill skriver han:
   
  There is no known physical mechanism to explain a 40% increase in atmospheric CO2 levels by means of a 0.8 degC increase in temperature over the same period. There is indeed, however, a temperature dependancy of CO2 by temperature. As shown in part 3 the interannual variation in CO2 is explained precisely by the known variation in Henry constant due to temperature. There are no mysterious cyclic effects required to explain observations. A 0.8 degC change in sea surface temperature has produced an increase in atmospheric CO2 of only 9 ppm. On this issue Murry Salby has got it totally wrong.
   
   
   

 48. Sirapsodlaren

  Tomas P:
  Att vi lär oss mer om hur klimatet fungerar är intressant, men inte viktigt ur ett samhällsperspektiv, eftersom dvs den enkla modellen, vare sig den består av någon form av kurvanpasssning till mätdata, eller bara av något ännu enklare tex en max-sökning i ett diagram, visar att temperaturen idag är lika hög som för 1000 år sedan, 2000 år sedan. Vi går inte mot någon klimatförändring som kommer påverka samhället i stort.
  Om vi håller oss borta från det politiska och fokuserar på det akademiska, så finns det ett antal fundamentala problem som gör att det kommer ta i storleksordningen hundratalet år av forskning innan vi kan förutsäga klimatet, om det ens är möjligt.
  1) De naturliga variationerna sker på en skala om 100-1000 år.
  2) Det stora problemet i ett klimatsystem är inte att beskriva enskilda fysikaliska fenomen (tex cO2:s energiabsorbtionsförmåga) utan att modellera hur olika mätbara enkla fenomen samverkar, dvs det är klimat-SYSTEMET (med tidskonstanter a just hundratalet år) som är problemet.
  3) Punkt två går inte att labbtesta. Det finns bara ett klimatsystem. Alltså behöver man mäta på det systemet för att förstå hur det fungerar.
  4) Vi har bara bra mätningar, tex satellitdata, några tiotal år bakåt i tiden. Vissa fenomen, som havstemperaturer går inte att mäta pga den erforderliga noggrannheten och spatiala samplingsmöjligheterna är för begränsade. Det kommer ta i storleksordningen hundratalet år innan det finns mätdata som kan användas för att skatta dynamiken i systemet.
  5) De grundläggande fysikaliska fenomenen som styr klimatet, tex molnbildning, är idag okända. Mer forskning krävs, men den kan iofs ske i labbtest.
  Jag kan göra listan längre, men jag tror att du förstår problemet. Poängen är att det är omöjligt att idag göra en klimatmodell som så att säga går från de grundläggande fysikaliska sambanden (som vi inte känner till) och sedan modellerar hela klimatsystemet. 
  Alltså behöver man först höja abstraktionsnivån och försöka bygga rent statistiska modeller, dvs sådana som bygger på uppmätta korrelationer mellan olika fenomen.
  Graferna som visas ovan är exempel på ett uppmätt samband som tex skulle kunna användas för att skatta återkopplingen mellan CO2-höjning och temperatur. Som uppenbarligen är negativ och inte positiv, vilket är helt i linje med det uppenbara faktum att jordens klimat har ett stabilt jämviktsläge, där olika störningar regleras av någon form av termostatfunktion.

 49. Thomas #45,

   

  I diskussionsdelen av en artikel bör man ha den yttrandefriheten som forskare att man kan spekulera och framföra åsikter om vad man tror och inte tror. Men sådant skall man naturligtvis inte ta upp som slutsatser.

   

  Humlums artikel tog inte upp dessa delar från diskussionsdelen som slutsatser. Men kritik framförs som om den skulle ha gjort det. Man attackerar Humlum på ett mycket överdrivet sätt som om han gjort något mycket olämpligt. Men det han diskuterar i diskussionsdelen är faktiskt en väldigt viktig sak, för vad är konsekvensen om det visar sig att ökningen av koldioxidhalten till betydande del inte är antropogen.

 50. Lars Jonsson

  Om Mann vänder upp och ner på vissa mätserie (sediment från Finland, Tiljander), och när detta påpekas av ursprungsförfattarna, och ”misstaget” även erkänns av andra medförfattare och trots detta Mann inte erkänner sitt misstag, då måste man beskylla den mannen för att medvetet ha fibblat med data, någon annan analys är måste avfärdas som naiv. 
  Briffa (Jones medarbetare) har enligt climatgatemailen tydligt uppmanat ryska dendrokronologer att göra tolkningar av sina mätresultat som motsägs av mätresultaten, kanske inte fibbel med data, men uppenbart oetiskt utifrån god vetenskaplig sed, och i akt och mening att få omvärlden att se historien i ett felaktigt ljus. 
  Det är väl dokumenterat att GISS och Hadley CRU har systematiskt förändrat historiska mätdata från 1900-talet i riktning mot att minska 40-talets värme, höja 60-talets avkylning etc. Detta med stor sannolikhet i syfte att göra temperaturkurvan mer jämnt uppåtgående, för att passa CO2 data antar jag, det är svårt att tolka detta på annat sätt. 
  Det faktum att ingen dokumentation om förändringar av historiska mätdata finns, de har slängts av CRU, men detta framkommer först när han tvingas lämna ut dessa.
  Det är säkerligen uppenbart även för dig att en stor del av klimatmodellerna bygger på hur utvecklingen sett ut post 1850. När man fortfarande in på 2010-talet ”förbättrar” dessa data genom att luta kurvan lite brantare måste vi dra slutsatsen att dessa herrar har hamnat i fokus på ett sätt där de inte pallat trycket utan levererat material som stödjer ”the cause”.
  Allt detta är kan betraktas som mänskligt och kan ursäktas,forkningsfusk förekommer i alla discipliner men att vi år efter år skall inrikta forskningsanslagen till att verifiera och stödja dessa felaktigheter blir i längden absurt. 

 51. Lars Jonsson

   
   
  Nu först fick jag tag i referensen till Margret Steinthorsdottirs artikel om dvärgbjörkens klyvöppningar och CO2. Hon beskriver på ett övertygande sätt att halten av CO2 under slutfasen av den senaste istiden, i den första värmepulsen innan Yngre Dryas CO2 halten var 400ppm och att den minskade med 100ppm på bara femtio år. Orsaken kan ha varit att havsströmmarna gasade ut stora mängder CO2 från djuphavet, där CO2 kan ha ackumulerats tfrån tidigare värmeperioder. Hon ger dock CO2 en roll i klimatförändringarna, men det intressanta är att resultaten motsäger synen på en långsam avklingning av CO2 i atmosfären. Hon frambringar teorin om att denna plötsliga puls av CO2 orsakade en värmeökning och att inlandsisarna smälte snabbt, vilket i sin tur medförde ett bakslag – Yngre Dryas.
  Detta innebär att jorden har sett liknande CO2 halter så sent som för ca 13 000 år sedan. Kan naturliga fenomen ge dessa svängningar kanske det inte är otroligt att det kan ske igen, eller snarare kanske sker just nu. 

 52. Guy

  Thomas
  För det första sysslar Mann och Jonas med temperaturrekonstruktioner av forntida klimat, inte med modellering av framtida och för det andra var hela Climategate en pseudohistoria.
  För det första lyckades dom missa forntida klimatet totalt. För det andra hör det till vetenskapen att andra skall kunna rekonstruera dina resultat. det här gjordes omöjligt av Jones och Mann. I och med det förverkade dom sin rätt att hävda vetenskapligt hållbara resultat!
  Det enda de möjligen gjorde fel var att inte vilja ge dokumentation till en grupp förnekare som bl a roade sig med en ”denial of service” attack genom att uppmana folk att komma med helt meningslösa krav på data som skulle ta hela CRU:s tid i anspråk att uppfylla.
  B-shit
  Dessutom så bör man bedöma forskning inte efter det sämsta man tycker sig hitta utan efter det bästa. Newton var en elak jävel och han förfalskade mätresultat när det passade honom, men likafullt hade han rätt.
  Helt rätt, fast jag vet inget om hurudan jävel Newton var? Är det en myt? Eller är det som normala engelska forkare som Phil Jones?
  Problemet är som vanligt att för att kunna bestämma något sådant krävs en hel massa kunskaper, något som det råder skriande brist på på denna blogg. Istället har vi ett dussin kufar som alla har sina egna favoritteorier som alla motsäger varandra vilket de gör sitt bästa för att inte riktigt låtsas om.
   
   
  Guy #35 ”Forskning i stil med Phil Jones och M. Mann´s forskning som den kom fram i ”climategate” visade, i mitt tycke,  att det inte hade med seriös forskning att göra.”
    För det första sy
  sslar Mann och Jonas med temperaturrekonstruktioner av forntida klimat, inte med modellering av framtida och för det andra var hela Climategate en pseudohistoria. Det enda de möjligen gjorde fel var att inte vilja ge dokumentation till en grupp förnekare som bl a roade sig med en ”denial of service” attack genom att uppmana folk att komma med helt meningslösa krav på data som skulle ta hela CRU:s tid i anspråk att uppfylla.
   
  Dessutom så bör man bedöma forskning inte efter det sämsta man tycker sig hitta utan efter det bästa. Newton var en elak jävel och han förfalskade mätresultat när det passade honom, men likafullt hade han rätt.
   
  ”men jag förbehåller mig rätten att tänka själv och besluta om något verkar plausibelt eller inte.”
   
  Problemet är som vanligt att för att kunna bestämma något sådant krävs en hel massa kunskaper, något som det råder skriande brist på på denna blogg. Istället har vi ett dussin kufar som alla har sina egna favoritteorier som alla motsäger varandra vilket de gör sitt bästa för att inte riktigt låtsas om.
  Det tycks finnas brist på tankeförmåga också utanför denna blogg-
   
  ”Fortfarande väntar jag på att du skall tillfredställa min nyfikenhet. Guy”
   
  Det torde vara en omöjlig uppgift
  Jag är mycket besviken på dig. Jag trodde faktiskt att du hade mera i dig än så. Du börjar framstå som en bluff.
   
  Jag är verkligen lessen, Guy

 53. Guy

  Sorry, diverse problem med stationstecken. Soppan härstammar från Thomas ”37 som jag försökte dela upp i sektioner med mycket dåligt resultat.

 54. Michael

  Lennart Bengtsson #25
  Bild 32 är inte hämtad ur Humlums artikel, den kommer från Gösta Petterssons bok Falskt alarm. Jag citerar:

  Statistik över de uppskattade årliga fossila koldioxidutsläppen sedan 1750 finns utlagd på internet av Carbon Dioxide Information Analysis Center i USA. Genom att lägga samman de årliga utsläp- pen får man fram den blå kurvan i Bild 32, vilken visar hur den totala mängden utsläpp vuxit under industriell tid. Bildens röda kurva anger hur mycket av de sammanlagda koldioxidutsläppen det år för år funnits kvar i luften om utsläppens avklingning sker enligt Ekv. 3 med relaxationstiden 7 år.
  För jämförelse är även Siple/Mauna Loa-värdena inlagda i Bild 32 (grönt), efter avdrag av den för- modade förindustriella koldioxidnivån (satt till 276 ppm). De gröna värdena anger alltså ökningen av luftens koldioxidhalt under industriell tid, uttryckt i GtC. Bildens röda kurva visar hur mycket de fossila utsläppen har bidragit till denna  hur mycket av de sammanlagda koldioxidutsläppen det år för år funnits kvar i luften om utsläppens avklingning sker enligt Ekv. 3 med relaxationstiden 7 år.

  För jämförelse är även Siple/Mauna Loa-värdena inlagda i Bild 32 (grönt), efter avdrag av den för- modade förindustriella koldioxidnivån (satt till 276 ppm). De gröna värdena anger alltså ökningen av luftens koldioxidhalt under industriell tid, uttryckt i GtC. Bildens röda kurva visar hur mycket de fossila utsläppen har bidragit till denna ökning enligt den angivna reaktionskinetiska analysen. Flera slutsatser kan dras från de detaljerade analysresultaten: 

  För det första ökade det fossila bidraget till luftens koldioxidhalt med 6,8 GtC under 1990-talet. Det utgör knappt 11% av den totala mängden fossila utsläpp under denna period. Inte 55%, som IPCC anger. Skeptiker har fog för sitt påstående att IPCC gravt har överskattat budgetposten ”Kvar i luften”.
  För det andra måste därför fossil koldioxid svarande mot nästan 90% av 1990-talets totala utsläpp ha tagits upp i naturen. Med tanke på jämviktslägena är det rimligt att tro att huvudparten av detta upptag skett i oceanerna. IPCC har alltså även underskattat budgetposten ”Upptag i hydrosfären”. Det kan lösa budgetproblemet med den felande sänkan. IPCC:s ”residual land sink” ska inte efter- sökas till lands, utan till havs.
  För det tredje kan utsläppen av fossil koldioxid aldrig någonsin ha varit en huvudsaklig källa till ökningen av luftens koldioxidhalt, så som den anges av Siple/Mauna Loa-kurvan. Det fossila bidra- get under 1990-talet har enligt beräkningarna bakom Bild 32 varit 21%, inte 75% som IPCC hävdar. Fram till 1960 översteg ökningen av luftens koldioxidhalt till och med den ackumulerade totala mängden av fossila utsläpp sedan 1750. Helt uppenbart har något annat än de fossila utsläppen långt in på 1900-talet dominerat som källa till de ökande koldioxidnivåerna. 

 55. Stickan no1

  Det var alldeles för länge sedan jag räknade med mol i kemin. Måste därför ha räknat fel.
  CO2 löser sig i regn till en svag syra med PH ca 5.56
  Liten ”uppsats” här: http://ion.chem.usu.edu/~sbialkow/Classes/3650/Carbonate/Carbonic%20Acid.html
  Men när jag räknade med 990 mm årligt regn i medeltal och med jordytan 510 072 000 km² fick jag väldigt höga värden på årligt regnabsorberad CO2. Extremt höga, jämfört med ex http://www.gfdl.noaa.gov/pix/research/climate_ecosystems/AnthropogenicCarbonCycleBox2.png
  Kan någon som är proffs på det räkna fram vettiga värden?
   

 56. LBt

  Lars J #51,
  att något skett förut säger i sig inget om det som sker nu.
   
  Vad vi vet är att koldioxidutsläppen förorsakade av oss människor de senaste 150 åren är en helt ny företeelse. Och vi vet att vi inte kan beskriva konsekvenserna.

 57. tolou

  Jag har en alternativ teori här.
  I Humlums graf med DIFF1 (annual) finns ett flertal omvänt korrelerade tidpunkter, t.ex. 1998 så faller ytvattentemperaturen precis då co2 sticker iväg uppåt. Sedan på vägen ner igen så slår co2 i ett ”steg” och bromsas upp precis när temperaturen ökar snabbt igen. Ett antal liknande tidpunkter med sammanfallande spikar och bottnar kan utläsas. Detta medför också att den gröna co2 kurvan automatiskt får ca. 1 års förskjutning eftersom toppar jämförs med dalar, medan temperaturdifferensen jämför dalarna med topparna istället.
  Detta bör kanske ha med s.k microalger att göra. Eventuellt ökar populationen med ökande vattentemperatur och som tar upp mängder av co2. Vid avkylning så minskar upptagen snabbt och den mängd co2 som skulle tagits upp blir istället kvar och halten ökar.
  Nu är det ju så att man har observerat att dessa marina microorganismer som alltså har fotosyntes har minskat betydligt sedan 50-talet. Om de minskat med så mycket som 40% är det inte konstigt om det blir en del co2 kvar i atmosfären.

 58. Thomas P #45
  Anser du att den länkade Guardianartikeln av Monbiot är en bra redogörelse för förloppet avseende FOIA-ansökningar till CRU?

 59. Börje S.

  OT
   
  Sture Åström gjorde i ett mail mig uppmärksam på en filmad föreläsning för ”doctors for disasters preparedness”
  av Anthony Watts. 
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/08/17/my-presentation-at-doctors-for-disaster-preparedness/#more-91822
   
  Han går igenom 10 av Matt Ridley introducerade frågor väsentliga för bedömningen om klimatfrågans lösning ligger i att genom att bygga ineffektiva vindmöllor, lågenergilampor, måla alla tak vita (Obamas klimatguru Holdrens allvarligt menade förslag) parat med allmänt försämrad ekonomi genom beskattning av CO2 styra klimatet så att det blir kallare. Föreläsningen är enligt min mening en sammanfattande beskrivning av det helt sanslösa vanvett som klimatfrågan har utvecklats till.
   
  ”The cure ist worse than the disease”.
   
  Jag vill tillägga att en del av vanvettet ligger i den hållning till klimatmodellerande som framhållits av en kunnig, välartikulerad och vetenskapligt utbildad skribent på den här bloggen:
   
  Komplicerade modelleringar som gång på gång redovisat fel resultat framhålls som överlägsna enklare sådana som kommit till någorlunda rätt resultat. Den som gör oss uppmärksam på skillnaden i resultaten blir av den kunnige och insatte utpekad som en idiot.
   
  Inte för att jag själv litar till någondera, ty enligt min uppfattning kan man inte göra prognoser utan att ha alla fakta på hand och det har man INTE. 
   
  Men att med en åsnas envishet propagera för och godta att ett medeltal av 30-40 prognoser som ALLA är fel ska vara det som världens nationer skall rätta och packa sig efter, det är vanvett, hur mycket kunskap och vältalighet den propagerande än äger.
   
  OM det inte är vanvett så är det möjligen något annat. Frågan är då: VAD är det som får en kunnig, intelligent och beläst person att framhålla ett komplicerat verktyg som inte klarar sin uppgift framför ett enklare verktyg som fungerar bättre? VAD?
   
   
   
   
   
   
   
   

 60. Thomas P

  Sirapsodlaren #48 ”Vi går inte mot någon klimatförändring som kommer påverka samhället i stort.”
  Och det påstår självsäkert du samtidigt som du hävdar att vi inte kan bygga några modeller som kan säga något vettigt om framtiden. Det går inte riktigt ihop. Bortsett då från att våra modeller inte är fullt så dåliga som du tror, man behöver inte förstå varje aspekt av klimatet för att i stora drag kunna uppskatta inverkan av en faktor som CO2.
   
  Sen orkar jag inte köra denna Climategatehistoria en gång till Guy och Lars rabblar ju bara upp gamla argument som diskuterades för åratal sen och om de inte övertygades då lär det inte fungera bättre nu. Den som är intresserad kan t ex söka på RealClimate för andra sidan av historien.
   
  Pehr #49 Så typiskt att du nu försöker bagatellisera de delar av Humlums artikel du inser är felaktiga och helt ignorerar att Lars Jonsson skrev om dessa för att avsluta med att fråga ”för vad är konsekvensen om det visar sig att ökningen av koldioxidhalten till betydande del inte är antropogen” som ett sätt att insinuera att ökningen nog trots allt inte är antropogen.

 61. Lennart Bengtsson

   
  Till flera
  Jag utgår från att inte ens den mest inbitne ”skeptiker = ignorant” förnekar att atmosfärens koldioxidhalt , liksom halt av metan, lustgas och freoner  de fakto har ökat . CO2, metan och lustgas har dessutom ökat monotont. Detta bestreds  tidigare med kraft av vissa grupper men detta förefaller ha upphört numera. Man kan inte hur gärna man än vill hävda att ett globalt observationsnät är förfalskat.
  När det gäller koldioxid som står för ca 60% av de långlivade växthusgaserna strålningseffekt så måste ju den komma någonstans ifrån. Här presenteras ett antal logiska kullerbyttor där man  förvisso medger att de antropogena utsläppen är större än ökningen i luften ( här föreligger likaledes tillförlitlig statistik) men där gasen strax  försvinner  på ett magiskt sätt i havet och i biosfären på land varefter havet på ett obegripligt sätt avger en mängd till atmosfären som händelsevis råkar vara proportionell mot de antropogena utsläppen räknad över tidsskalor på 5-10 år. Utsläppen från havet tycks inte heller följa temperaturen då det numera, även bland klimataktivister!, medges att havstemperaturen inte märkbart ökat under de senaste 17 åren.
  Bloggens läsare får ursäkta mig men jag ser detta snarare som ett utslag av ett originellt skämtlynne men som jag knappast kan föreställa mig att någon logiskt tänkande varelse kan ta på allvar. Det som betyder något är väl ändå den atmosfäriska ökningen. Under de senaste 2 decennierna har dessutom ökningen varit det dubbla jämfört med 1960 och 1970-talet. Även om nu även Kina har dragit igång sitt ”Energiewende” kan man ändå säkert räkna med att luftens koldioxidhalt kommer att bli ca 500 ppm  omkring 2050. Vi får hoppas att den låga klimatkänsligheten består.
  LennartB
   
  LennartB

 62. Sören F

  Jag ser en risk med för mycket innehåll om kolcykeln och vore mer intresserad av att holocen klimatforskning/holocengeologi ställs mot mainstreams cirkulationsmodellfokus, med klimatkänslighet är en möjlig gemensam spelplan.

 63. Gunbo

  Humlum skriver i diskussionsdelen av sin artikel:
   
  ”Changes in ocean temperatures appear to explain a substantial part of the observed changes in atmospheric CO2 since January 1980.
   
  CO2 released from anthropogene sources apparently has little influence on the observed changes in atmospheric CO2, and changes in atmospheric CO2 are not tracking changes in human emissions.”
   
  Mellan 1997 och 2012 då temperaturen legat mer eller mindre stilla har CO2-halten ökat med 29,85 ppm! Hur förklarar man det?
   
   
   

 64. tolou

  LB #61
  Du verkar ha den bestämda uppfattningen att i princip all ökning av co2 halten är av antropogent ursprung eftersom tillskottet ”händelsevis är proportionellt med utsläppen”. Det är ju inget vetenskapligt synsätt utan mest en form av antagande. Om det nu kan visa sig att det faktiskt finns en naturlig komponent så måste det antropogena bidraget åsättas en ännu lägre klimatkänslighet. Så det är inte bara den atmosfäriska ökningen som betyder något, utan vilka komponenter den består av som diskuteras här. 
  Du verkar heller inte tro på någon avklingning utan räknar hela den ackumulerade mängden co2 utsläpp sedan 1750 fortfarande vara kvar i luften. Men om nu t.ex 70 GtC släppts ut före 1950 borde åtmistone hälften vara absorberat vid det här laget så det antropogena bidraget till atmosfären kanske ligger runt eller under 200GtC. Resten ca. 40GtC måste då vara naturlig.

 65. Gunbo #62,

   

  Mellan 1997 och 2012 då temperaturen legat mer eller mindre stilla har CO2-halten ökat med 29,85 ppm! Hur förklarar man det?

   

  Enligt den enkla modell som Gösta Pettersson kommit fram till som bygger på Arrhenius ekvation så ökar de naturliga nettoemissionerna per år när den globala medeltemperaturen ökar. Se följande artikel (GP använder beteckningen termisk avgasning men jag föredrar naturliga nettoemissioner):

  http://www.false-alarm.net/paper-3/

   

  Eftersom vi sedan 1998 har den högsta globala medeltemperaturen som uppmätts så ligger också de naturliga nettoemissionerna per år på sitt högsta värde. Gösta Petterssons modellering visar att under innevarande decennium har de naturliga nettoemissionerna per år varit något större än de antropogena emissionerna per år.

   

  Enligt IPCC så har vi i stort sett endast antropogena emissioner och av dessa stannar ungefär hälften kvar i luften och den andra hälften försvinner på ett eller annat sätt.

   

  Enligt Gösta Pettersson har vi, om jag förstått det rätt, knappt hälften antropogena emissioner och drygt hälften naturliga sådana. Av dessa totala emissioner blir ungefär en fjärdedel kvar i luften och tre fjärdedelar försvinner på ett eller annat sätt (egentligen inte väsensskilt från hur IPCC tänker sig att de antropogena emissionerna försvinner).

   

 66. Gunbo

  Pehr B #65,
  Tack för svar! Jag har läst igenom Gösta Petterssons artikel 3 och ställer mig frågande till detta stycke:
   
  This means that the amount of carbon dioxide released by a temperature perturbation lasting for six months only will be a small fraction of the amount that would be released if the perturbation had been permanent. If the relaxation time is assumed to be 14 years, the fraction outgassed during the first 6 months after a temperature perturbation will be given by 1–Exp[-0.5/14] ≈ 0.035. The long-term sensitivy indicated by the semi-empirical analysis, therefore, becomes 5/0.035 ≈ 140 ppm/˚C.
   
  Räknar han med att den CO2 som utgasas från haven accumuleras I atmosfären under 14 år? I så fall förstår jag inte hur han resonerar. Varför skulle inte ”havs-CO2” återupptas av biosfären och kallare hav, åtminstone I samma proportion som antropogen CO2, d v s med hälften?
   
  David Coe säger följande ang. CO2-haltens stigande trend:
  A 0.8 degC change in sea surface temperature has produced an increase in atmospheric CO2 of only 9 ppm.
   
  Och Roy Spencer säger detta I en kommentar på sin blog:

  We know approximately how much CO2 humanity is putting into the atmosphere, but the rate of growth in the atmospheric CO2 content is only 50% of that, so 50% is being absorbed by the biosphere/other processes. Green things love CO2.

  Are you saying that ALL of what we emit is being absorbed? if So, then what is causing the long-term increase in CO2 today?

  I did my own simple calculations based upon the El Nino-CO2 relationship, thinking that more frequent El Nino activity might have caused CO2 to go up, but the effect was small…maybe 5% of the Mauna Loa increase since 1958.

  Besides, we are now into more La Nina conditions, and CO2 continues to go up.

   

  http://www.drroyspencer.com/2013/02/tropical-ssts-since-1998-latest-climate-models-warm-3x-too-fast/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   

 67. Lennart B!
  Om du försöker dig på tankeövningen att helt stryka 1900 talet och väljer de bästa historiska proxi för co2 förändringarna historiskt. Känner du dig då lika säker på att du kan förklara de historiska icke mänskligt påverkade förändringarna? 

 68. Gunbo #66,

   

  Jag tar bara upp vad GP skriver här. Svårigheten att jämföra med Coe och Spencer är att dessa förmodligen inte har varit insatta i GP:s arbete.

   

  Räknar han med att den CO2 som utgasas från haven accumuleras I atmosfären under 14 år?

   

  Det korta svaret är nej. Vad han vill peka på är att en relaxationstid på 14 år innebär en betydande tröghet i systemet så att en temperaturökning som varar under endast sex månader inte kan förväntas ge särskilt stor koldioxidökning jämfört med vad den skulle vara om temperaturökningen varade länge.

   

  Den beräkning han gör visar att om en temperaturökning varar sex månader så blir koldioxidökningen bara 3,5% av vad den skulle bli om den i stället skulle vara i 50 år. Om alltså en temperaturökning med sex månaders varaktighet ökar koldioxidhalten 5 ppm så skulle en motsvarande temperaturökning som fortsätter i 50 år öka koldioxidhalten med 140 ppm.

   

 69. Gunbo

  Pehr B #68,
  ”Den beräkning han gör visar att om en temperaturökning varar sex månader så blir koldioxidökningen bara 3,5% av vad den skulle bli om den i stället skulle vara i 50 år. Om alltså en temperaturökning med sex månaders varaktighet ökar koldioxidhalten 5 ppm så skulle en motsvarande temperaturökning som fortsätter i 50 år öka koldioxidhalten med 140 ppm.”
   
  Ok, då är jag med.
   

 70. Gunbo

  Pehr B,
  Eftersom jag inte är övertygad om riktigheten i Gösta Petterssons ekvation har jag kollat lite hur hans idéer mottagits bl a på WUWT. Där skriver Willis Eschenbach så här i en kommentar:
   
  Dang … another person who conflates residence time (the average time that an individual CO2 molecule remains in the atmosphere) and pulse half-life (the time it takes for a pulse of excess gas injected into the atmosphere to decay to half its original value). NOTE THAT THESE MEASURE VERY DIFFERENT THINGS. The author is completely wrong to try to compare these two very different measures of atmospheric CO2.
   

  So sadly, I fear that the central thesis of this study is based on a fundamental misunderstanding. This is the conflation of two very different ideas—residence time (measured by the bomb tests and estimated by carbon cycle calculations) and pulse half-life (estimated from the emissions and atmospheric levels data).
  I hate to do this when the author has obviously spent so much time and effort on his post, but it’s just plain wrong.
  I en senare kommentar skriver han:

  The “temperature dependent natural increase” in atmospheric CO2 is a doubling of CO2 for every 16 degrees C temperature rise … which is quite small when we’re talking about a temperature rise of half a degree or so per century. If the starting CO2 level is 350 ppmv and the temperature goes up half a degree, the CO2 level only goes up by about 7 ppmv … tiny compared to the total. (min fetning)

   

   

  http://wattsupwiththat.com/2013/07/01/the-bombtest-curve-and-its-implications-for-atmospheric-carbon-dioxide-residency-time/
   

   
   

 71. Om fotosyntesen misnkar på Jorden borde de ge större CO2 halt på Jorden,havens micro-
  organismer är en intressant ’aspekt’ helt klart.
  ALI.K.

 72. Under 1800-talet förekommer mer av vulkanutbrott som resultat nedkylning under längre perioder,på
  Jorden(nämare bestämt i slutet av 1700-talet) ökning antalet vulkanutbrot i dess början av 1800-talet.
  ALI.K.
   

 73. Fotosyntesen borde vara lägst under 1800-talet därmed på Jorden,men om microrrganismer minskar
  ändå trorts ökad solinstrålning,tyder det på andra faktorer.
  ALI.K.