Kopplingen mellan solen och klimatet

Här är en översättning av en av de broschyrer som fick tas bort från Vita Husets hemsidor i samband med att Donald Trump avgick som president. Mer om detta här . Översättningen är gjord av Stephen Wilks.

 

Geologisk forskning visar att jorden i miljarder år har gått igenom cykler av global uppvärmning och global nedkylning. Kalla perioder när det finns permanenta isar vid båda polarområdena benämns ”istider”. I enlighet med denna definition, och eftersom vi har istäcke i både Grönland och Antarktis, befinner sig jorden även nu i en istid, men i en relativt mild period som man benämner ”interglacial period”, där klimatet är mindre extremt än under de ”glaciala perioderna” som vi vanligtvis tänker på när vi tänker på “istider”.

Geologiska data visar att det har funnits fem stora istider under de senaste 2,5 miljarder år, med en början i Huronistiden (2,4 till 2,1 miljarder år sedan) och ett slut i den nuvarande Kvartära istiden (2,6 miljoner år sedan till nutiden). Värmeperioder när det inte har funnits några stora områden med permanent istäcke på jorden kallas ibland på engelska ”greenhouse eller hothouse periods” (= växthusperioder). Geologiska data indikerar att jorden har befunnit sig i en sådan värmeperiod i c:a 85% av tiden.

Sedan istider upptäcktes för nästan 200 år sedan har diverse teorier framförts för att förklara dessa cykler i jordens yttemperatur. De flesta sådana teorier består av en kombination av två huvudsakliga hypoteser – förändringar i mängden av solljus som når det övre skiktet i jordens atmosfär eller förändringar i jordens atmosfär som påverkar balansen mellan mängden av solljus som når jordens yta och mängden av värmeenergi som radierar ut mot rymden.

Hypotes 1: Förändringar i mängden av solljus som når det övre skiktet i jordens atmosfär.

Den mesta delen av den energi som värmer jordens yta kommer direkt eller indirekt från solljus som möter den övre delen av atmosfären. Bara en relativt liten del av energin som värmer jordens yta kommer inifrån jorden. Summan av energin som når det övre skiktet av atmosfären från solen kallas den totala solinstrålningen (engelska: Total Solar Irradiance or TSI). Som man skulle förvänta sig, påverkar förändringar i TSI temperaturen vid jordens yta. Två huvudsakliga mekanismer har framställts beträffande hur förändringar av TSI kan uppstå – ändringar i jordens omloppsbana kring solen eller skiftningar i hur mycket solen utstrålar, eller dess luminositet.

Historien bakom mekanismen med förändringar av jordens omloppsbana

År 1824 undersökte Jens Ensmark det geologiska underlaget för glaciärers krympning och tillväxt och han ponerade en serie med globala istider för att förklara sina observationer. Han föreslog att dessa istider berodde på klimatförändringar som i sin tur orsakades av ändringar i jordens omloppsbana.  Joseph Adhemar kom 1842 med en liknande förklaring att istiderna kunde bero på skiftningar i jordens elliptiska omloppsbana som redan hade klarlagts.

Varje år fullbordar jorden ett komplett omlopp runt solen. Detta omlopp har dock en elliptisk och inte en cirkulär bana. För närvarande befinner sig jorden närmast solen ungefär 2 veckor efter december solståndet (under vintern i det norra halvklotet) och som längst ifrån solen ungefär 2 veckor efter juni solståndet (under sommaren i det norra halvklotet). Denna skillnad på 2 veckor är inte konstant, utan den skiftar med ungefär en takt på ungefär ett dygn per 58 år, och kan variera med upp till 2 dygn från år till år. Idag är TSI 6.7% större i januari när jorden är närmast till solen jämfört med i juli när den är som längst ifrån den. I och med att säsongerna är vice versa mellan det norra och det södra halvklotet, innebär detta att vintrarna och somrarna på det norra halvklotet är lite mildare än motsvarande säsonger på det södra halvklotet.

Formen av jordens elliptiska omloppsbana är dock inte konstant. Den kan variera över en period på c:a 100 000 år från att vara nästan cirkulär till att vara mera elliptisk, på grund gravitationspåverkan från månen och de övriga planeterna. Andra periodiska förändringar över långa, tusenåriga tidsförlopp sker beträffande jordens axiala lutning eller precession (förändringar i orienteringen av jordens rotationsaxel) som också kan ge upphov till förändringar i jordens TSI genom året. Det är därför kanske inte enbart en slump att ordet ”klimat” kan härledas till det grekiska ordet ”klima” som betyder lutning, sluttning eller breddgrad.

Milutin Milankovitch kom 1920 med en förklaring för hur alla de cykliska variationerna i jordens elliptiska omloppsbana, axial lutning och precession kunde orsaka distinkta variationer i den infallande solinstrålningen vid olika breddgrader och förändringar på flertusenåriga tidsskalor. Hans matematiska lösningar blev kända som Milankovitch Cykler.

Mekanismen med förändringar i solens luminositet

Förutom skiftningar I TSI beroende på omloppsförändringar måste vi också ta med i beaktande att solen inte är en konstant stjärna (d.v.s. att mängden solljus som solen producerar från år till år inte är konstant). Vid frekventa intervaller dyker det upp mörka områden… så kallade solfläckar, på solens yta. Solfläckar uppmärksammades av kinesiska astrologer/astronomer så tidigt som 4:e seklet f.v.t, och en solfläcksiakttagelse daterande från 165 f.v.t har erkänts som den tidigaste noterade solfläcksobservationen med preciserat datum. Med teleskopets uppfinning vid tiden för Galileo under 1500 talet kunde astronomer (inklusive Galileo) börja systematiskt dokumentera dessa solfläckar.

Vi vet nu att förekomsten av solfläckar är kvasi-periodisk (eller kvasi-cyklisk) över perioder på c:a 11 år mellan det maximal och det minimala antalet solfläckar vid solens yta. Vi kallar dessa “solfläckscykler” för kvasi-periodiska därför att även om den genomsnittliga varaktigheten för en cykel är c:a 11 år, så kan den exakta varaktigheten för varje cykel variera från så lite som 8 år till så mycket som 14 år. Under perioden från c:a 1645 till c:a 1715 förekom i det närmaste inga solfläckar på solens yta. Denna period är känd som Maunders minimum.

Sedan upptäckten av solfläckar har det debatterats flitigt över vilken effekt, om någon, dessa har på jordens klimat. Somliga har argumenterat att eftersom solfläckar är mörka måste en ökning av deras antal minska mängden av ljus som solen avger, så att jordens TSI i sin tur skulle minska och jorden bli kallare. Men E. Walter Maunder och Annie Maunder uppmärksammade under det tidiga 1900-talet ljusare områden kallade faculae och plages som även dessa följde en ungefärlig 11-årig cykel samtidigt som de mörkare solfläckarna. Den ökade energin från faculae kunde motsvara eller överskrida energiminskningen som solfläckarna medförde, beroende på förhållandet i antal mellan dessa. Astronomer and astrofysiker som studerar andra “sol-liknande” stjärnor har visat att detta förhållande varierar från stjärna till stjärna. Om detta beror på att förhållandet är konstant för varje enskild stjärna och varierar från stjärna till stjärna eller är inte konstant men varierar över tid, har inte fullt kvantitativt klarlagts.

Med anledning av atmosfärisk interferens var det inte förrän början av satelliteran som det blev möjligt att direkt mäta storleken på TSI som nådde toppen av atmosfären. Detta beror på att mätningar av inkommande TSI vid jordens yta kan variera utifrån hur atmosfären reagerar med den inkommande TSI. Men sedan den senare delen av 1970-talet har satelliter i omlopp runt jorden kunnat mäta TSI. Med anledning av dessa satelliters korta livslängd är det dock tyvärr nödvändigt att sammanställa mätdata från varje satellit för att få en sammanhängande dokumentation av TSI under satelliteran. Detta är inte lätt att åstadkomma. Satelliters omloppsbanor förändras under deras livstid, deras instrument degraderar, och olika satelliter har olika instrument. För att sammanställa TSI-data från samtliga satelliter måste de kalibreras relativt till varandra. Flera plausibla TSI sammanställningar existerar, och några av dessa indikerar rätt olika trender i TSI över satellit eran. Av de två huvudsakliga rivaliserande TSI-sammanställningarna finner ACRIM-gruppen en positiv TSI trend under 1980- och 1990-talet, medan PMOD-gruppen finner en negativ trend över hela satellit eran från 1970-talet till idag.

Genom att jämföra dessa sammanställningar med diverse proxydata för TSI, såsom solfläckars antal, solfläckars magnitud, antal och storlek på faculae, 10,7 cm mikrovågsemissioner, och variationer i jordens magnetfält, är det möjligt att bygga olika rekonstruktioner på TSI som sträcker sig tillbaka över åtminstone de senaste 150 åren.

Det finns många olika plausibla TSI-rekonstruktioner. T.ex. finns åtta olika uppskattningar utstakade på den medföljande figuren. Av dessa är det fyra som indikerar endast små variationer av TSI sedan 1600-talet. Om några av dessa är korrekta är det osannolikt att förändringar i TSI har spelat någon större roll i de klimatförändringarna som har observerats sedan 1800-talet. Å andra sidan är det fyra av rekonstruktionerna som indikerar att solen har varit mycket variabel, med perioder av ökande eller minskande solaktivitet utbredda över flera årtionden. Om dessa rekonstruktioner med hög variabilitet är korrekta är det plausibelt att mycket (eller mesta delen) av klimatförändringarna sedan 1800-talet kan ha drivits av solens aktivitet. En stor del av avgörandet om huruvida solen har spelat en stor roll vid senare tiders klimatförändringar beror på vilken TSI rekonstruktion man väljer.

Hypotes 2: Förändringar i jordens atmosfär

I kontrast mot den soldrivna hypotesen som postulerar att klimatförändringar drivs huvudsakligen av faktorer utanför jordens atmosfär, har många vetenskapsmän fokuserat på mekanismer som skulle kunna innebära förändringar i själva atmosfären över tid.  På 1800-talet antog man att dessa förändringar ägde rum på naturlig basis. Men under 1900-talet började flera vetenskapsmän postulera att mänskliga aktiviteter skulle kunna signifikant förändra atmosfärens sammansättning och att vi därmed skulle kunna bidra till ”människo-orsakade” klimatförändringar (ordet ”antropogen” används ofta istället för ”människo-orsakad”).

För närvarande är de två huvudsakliga mekanismerna aktuella inom denna hypotes:

1. Förändringar i den atmosfäriska koncentrationen av de så kallade “växthusgaserna” – huvudsakligen vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), metan (CH4) ozon (O3), och kväveoxider (N2O). Dessa förändringar kan ske antingen på naturlig basis eller till följd av mänskliga aktiviteter. Ökade koncentrationer av växthusgaser tros leda till en långsiktig uppvärmningstrend.

2. Förändringar I koncentrationen av mycket små partiklar som man kallar aerosoler. Dessa förändringar kan också ske antingen av naturliga orsaker (t.ex. vulkanutbrott) eller till följd av mänskliga aktiviteter (t.ex. industriutsläpp). Ökade aerosolhalter i atmosfären tros leda till en nedkylande effekt som kan vara i 1 till 2 år. Då den andra mekanismen anses ge en mestadels kortsiktig påverkan kommer vi att fokusera på den historiska utvecklingen av den första mekanismen.

TSI diagram 1

Växthuseffektmekanismens historia                                                                                                                     

År 1767 utförde Horace Benedict de Saussure ett experiment med en låda vars väggar var isolerade med kork och vars lock bestod av glas i 3 skikt. Han visade att solljus instrålande genom glaset värmde insidan av 2 identiska lådor till samma temperatur, trots att den ena stod på toppen av Mt. Crammont i de schweiziska alperna och den andra på slätterna nedanför. Detta var anmärkningsvärt då lufttemperaturen vid den lägre höjden var 34°F (19°C) varmare än vid den högre höjden.  År 1822 föreslog Joseph Fourier att det här resultatet kunde förklaras av att luften absorberade energin avgiven av solen som värmde marken, i likhet med glaset i Saussures solvärmda ugn.

Senare, i 1862, upptäckte John Tyndall i sitt laboratorium att medan syre och kväve var genomskinliga för jordens strålning (värmestrålning/infraröd strålning) så var andra gaser såsom vattenånga och koldioxid inte det. Han drog slutsatsen att “som en damm byggd över en flod orsakar en lokal fördjupning av flodens vatten, så utgör även vår atmosfär en barriär för jordens strålar, och orsakar en lokal förhöjning av temperaturen vid jordens yta.”

Svante Arrhenius (som senare vann ett Nobelpris i kemi) accepterade Tyndalls slutsatser och använde argument från Luigi De Marchi för att förkasta förändringar i jordens omloppsbana och solens luminositet som bidragande orsak till istider. Istället föreslog Arrhenius att förändringar i halterna av koldioxid i luften skulle ändra mängden av “sky radiation” som mötte jordens yta, vilket skulle påverka klimatet (med “sky radiation” menade han den infraröda strålningen som avges av varm luft). År 1896 beräknade han att en halvering av halten av koldioxid i atmosfären skulle räcka till att orsaka en istid. Det är nu allmänt erkänt att den tillgängliga informationen vid den tiden inte räckte till för uppgiften, och vid samma tid avvisade hans svenska forskarkollega Knut Ångström (som publicerade ett infrarött spektrum för koldioxid) hans slutsatser med argumentet att vattenånga skulle överväldiga varje inverkan som skulle kunna tillskrivas koldioxid.

Mätning av globala lufttemperaturer                                                                                                

Efter att den holländska vetenskapsmannen Daniel Gabriel Fahrenheit hade uppfunnit en pålitlig termometer 1714 och senare utvecklat temperaturskalan som bär hans namn, började folk och institutioner hålla register över lokala dagliga temperaturer. Det var dock inte förrän ungefär 1880 som tillräckliga observationer fanns tillgängliga för att man skulle kunna göra pålitliga uppskattningar av jordens medeltemperatur.

År 1938 återupplivade Guy Stewart Callendar Arrhenius teori att förändringar I atmosfärisk koldioxid signifikant kunde påverka världens temperatur, men inte tillräckligt för att orsaka istider. Med användning av temperaturdata från 200 platser runt jorden, som fanns tillgängliga via Smithsonian Institutet, beräknade Callendar en årlig global temperaturserie daterande tillbaka till mitten av 1800-talet (baserad på temperaturanomalier för varje station). Denna temperatur-tidsserie indikerade att de globala lufttemperaturerna hade ökat med ungefär 0.45°F (0.25°C) över de gångna 50 åren. Han beräknade också vilket bidrag som brännandet av fossila bränslen hade haft för koncentrationen av koldioxid. Genom att jämföra dessa två kalkyler uppskattade han att världens temperatur skulle öka med 0.9°F (0.5°C – se tabell nedan) när koncentrationen av koldioxid nådde 360 ppm. Medan man lovordade Callendars arbete och mod, kritiserade flera forskare hans arbete på vetenskapliga grunder; deras kritik är fortfarande giltig idag.

Mest anmärkningsvärt är att koldioxidkoncentrationerna nådde 360 ppm mycket snabbare än Callendar förutspådde (dvs. 1990 och inte 2200). Ändå var den globala temperaturen ungefär densamma 1990 som den var 1938 och den nuvarande bästa uppskattningen av den luftburna andelen koldioxid som finns kvar i atmosfären på grund av förbränning av fossila bränslen är närmare 50% än hans uppskattning på 75% .

Hur som helst har Callendars arbete fortfarande haft stort inflytande. I 1955 inspirerades Roger Revelle av Callendars idé att en höjning av koldioxidhalten i atmosfären kunde orsaka en ökad växthuseffekt. Revelle framförde vad han kallade ”Callendar-effekten” och sa offentligt att betydande skadliga effekter kunde inträffa mot slutet av 1900-talet. Ändå har 1900-talet slutat utan att dessa farhågor blev besannade.

Revelle, tillsammans med Charles Keeling och Harry Wexler, grundade Mauna Loa Observatory Measurements Program (i samråd med Callendar och andra) år 1958 för att övervaka förändringar i atmosfärisk koldioxid. Resultaten av detta program, som pågår än idag, kallas nu ”Keelingkurvan.” Keelingkurvan har visat att koncentrationen av koldioxid har ökat från 0,031% av atmosfären 1958 till 0,041% 2020. Enligt aktuella datormodeller baserade på Callendars och andras arbete borde detta ha lett till en märkbar långvarig antropogen global uppvärmning till följd av den förhöjda växthuseffekten. Därför tror forskare som förlitar sig på dessa modeller att de flesta av klimatförändringarna sedan 1800-talet har orsakats av människor.

temperatur CO2

Var är vi idag?                                                                                                                                                        

De flesta forskare är överens om att förändringarna av koldioxid inte orsakade istiderna men att den långsiktiga förändringen av koldioxid faktiskt kan bero på Milankovitch-cyklerna. Men när det gäller klimatförändringar under de senaste 150 åren har effekten av Milankovitch-cykler antagits i allmänhet vara relativt långsamma och gradvisa, så att de flesta forskare söker efter en förklaring till förändringarna under de senaste två århundradena.

Sedan Callenders tid har tusentals fler registrerade temperaturserier från mätstationer blivit tillgängliga, mer än ett halvt sekel av koldioxidkoncentrationer har mätts, och satellituppskattningar av TSI har fastställts. Trots dessa framsteg förblir många av problemen som begrundades av Callendar och hans kollegor olösta när det gäller att framställa en global temperatur-tidsserie. Dessutom har en rad ytterligare problem som inte uppmärksammades av Callendar och hans kollegor uppstått och belyst flera vetenskapliga svårigheter.

En sådan svårighet som bör begrundas är Urban Heat Island Effect (UHI). Stadsområden är kända för att vara varmare än det omgivande landskapet. När områden blir mer urbaniserade blir tillhörande UHI större. Om en väderstation är i ett område med stadstillväxt finns det således en risk att väderstationens mätningar kan bli påverkade av denna lokaliserade uppvärmning. Callendar hade misstankar om att en sådan effekt skulle kunna existera, men han beräknade att den var tämligen blygsam.

Än idag finns det en pågående debatt inom det vetenskapliga samfundet om huruvida UHI effekten är betydande eller relativt liten. IPCC har hävdat att nettoeffekterna av UHI-påverkan är mycket mindre än den långsiktiga globala uppvärmningen sedan slutet av 1800-talet. Andra forskare instämmer inte alls. Till exempel beräknade Soon, Connolly och Connolly (2015) temperaturtrender för det norra halvklotet med användande av endast landsbygdsstationer och de deras resultat skilde sig gentemot standarduppskattningarna som inkluderade både stads- och landsbygdsstationer. Dessa två kontrasterande uppskattningar kan ses i figuren nedan. Å andra sidan (se figurens högra sida), om man använder uppskattningarna endast för landsbygden och anammar en av TSI-uppskattningarna med höga solvariationer kan de flesta trender sedan minst 1881 förklaras i termer av naturlig klimatförändring.

Vilken av de två konkurrerande förklaringarna är korrekt, eller har båda fel? Många som inte är vetenskapsmän antar att den vetenskapliga processen är linjär och att vetenskapen alltid rör sig framåt. Det vill säga att forskare hittar ett svar på ett problem och går sedan vidare till nästa. Vetenskap är mycket stökigare än så, då, till skillnad från sunt förnuft, vetenskapen inte är intuitiv. Forskare som analyserar samma data kan ofta komma till olika slutsatser. Ny data och insikter reviderar ständigt vår tidigare förståelse. Därför uppmuntrar vi er att gräva djupare och ställa frågor.

 

solen vs naturlig

Dr. Michael Connolly, Center for Environmental Research and Earth Sciences, Salem MA Dr. Ronan Connolly, Center for Environmental Research and Earth Sciences, Salem MA Dr. Willie Soon, Astrophysicist, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Översättning: Stephen Wilks

För mer Information                                                                                                                                            

Connolly, R., M. Connolly, R.M. Carter, and W. Soon (2020): How much human-caused global warming should we expect with business-as-usual (BAU) climate policies? A semi-empirical assessment. Energies, 13(6), 1365.

Scafetta, N. R.C. Willson, J.N. Lee, and D.L. Wu (2019): Modeling quiet solar luminosity variability from TSI satellite measurements and proxy models during 1980–2018. Remote Sensing, 11(21), 2569.

Soon, W., R. Connolly, and M. Connolly (2015): Re-evaluating the role of solar variability on Northern Hemisphere temperature trends since the 19th century. EarthScience Reviews, 150, 409-452.

Soon, W., and S.H. Yaskell (2003): The Maunder Minimum and the Variable Sun-Earth Connection. River Edge, NJ: World Scientific Publication Company, Inc.

Hoyt, D.V., and K.H. Schatten (1997): The Role of the Sun in Climate Change. 1st Edition, Oxford, UK: Oxford University Press.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan Lindström

  Hur kan man vara solforskare om man heter ”skugga”? (K.H. Schatten)…?? 😉
  Men seriöst, hur kan man tro att 8 miljarder människor påverkar det globala klimatet mer än solen? Men 8 miljarder är också 4 gånger fler än 2 miljarder så jag utesluter ingenting….
  Barmark med snöfläckar i VNV Stockholm…

 2. Lasse

  Utmärkt med en översättning som denna-tack!
  Vill man, som jag, tro att solen påverkar vårt klimat är denna dagliga videoblogg lärorik.
  Ofta med dagsaktuell forskning i referenserna:
  https://www.youtube.com/watch?v=_nKXIY5yDf8

 3. Lasse

  Sambandet mellan sol och nederbörd beskriven av en amatör:
  Willis E.
  Lysande-: https://wattsupwiththat.com/2021/01/21/a-chain-of-effects/

  Termostaten som dagliga molnbildningen ger utmed den del av globen som får mest solenergi är intressant.
  Är +30 grader en gräns som är svår att passera om vatten finns i överflöd?

 4. Ann+Löfving-Henriksson

  Tack till Stephen Wilks, som tagit på sig att översätta!
  Det är så upplyftande att få läsa en sådan här text där de verkliga experterna ger en bild av utvecklingen av insikter och åsikter i frågan och samtidigt leder oss fram till var man står idag.
  Slutklämmen där de de verkligen insatta lägger fram konkurrerande modeller och överlåter åt läsaren att själv gräva vidare är ödmjuk och generöst uppmuntrande.
  När såg vi en likartad inbjudan till öppenhet i frågan om klimathotet, klimatkrisen, klimatnödläget? Obs bestämd form!

 5. Jan Elofsson?

  Får man skriva negativt om texten här, eller blir man censurerad?

 6. Staffan Lindström

  5
  Svar JA! Jag antar att du är medveten om yttrandefrihetens begränsningar…!?

 7. Jan Elofsson #5

  Skriv du så får du väl se vad som händer.
  Om ditt inlägg stoppas av någon förprogrammerad algoritm får du väl berätta det i nästa inlägg

 8. Tack, jättebra och balanserad info som tom jag förstår och lockas att läsa i sin helhet.

 9. Arne Nilsson

  Varje gång jag ser en beskrivning av Solen och planeternas bana runt den så framställs det som om alla låg i samma plan. Så är det ju inte. Solen rör sig hela tiden i en bana i galaxen som rör sig på något sätt i förhållande till andra galaxer. Sen följer planeterna med. Lite komplicerat men givetvis finns inte solsystemet i en bubbla utan vi påverkas väl av vår omgivning. Är det tomt?

 10. Lennart Bengtsson

  Med tanke på kvalitén och kunskapsnivån hos amerikanska atmosfär- och klimatforskare är jag helt övertygad att man kan ersätta denna text med något som är betydligt mer relevant och vetenskapligt meningsfullt. Vi skall nog därför vara mycket tacksamma att amerikanska presidenter har en begränsad tjänstgöring och inte sitter på livstid som dagens ledare i Ryssland och Kina.

 11. Arild Fuglerud

  Detta inlägget visar tydligt vad som är skillnaden mellan vetenskap och politik. Här presenteras och diskuteras alternativa teorier öppet.
  I politiken presenteras ett utkast och sedan tar man enbart fram det som stöder utkastet (confirmation bias). Kritiska röster tystas eller negligeras.

 12. Ann+Löfving-Henriksson

  # 10 Lennart Bengtsson.
  Kommer denna kommentar från ”den riktiga” Lennart Bengtsson?

 13. Daniel Wiklund8

  # 10 Lennart B. Miljöpartiet verkar ju också sitta på livstid. Inte illa av ett fyraprocentparti. Ju mindre stöd MP får ju styvare i korken blir dom. Stefan L verkar också ha svårt att lämna ifrån sig makten.

 14. Thomas P

  Ann #12 Har du inte noterat tidigare att Lennart Bengtsson liksom de flesta andra klimatforskare inte har mycket till övers för dessa påstådda kopplingar till solen? Folk har letat sedan 1800-talet och påstår sig ständigt hitta samband som dock alltid faller ihop vid närmare granskning.

 15. Lasse

  #14
  Ja det är uppenbart att väderexperter inte är lämpliga som klimatgurus. De ogillar alla periodiska samband.
  Varför ser denna kurva ut såhär:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=140-012

 16. Daniel Wiklund8

  # 14 Thomas P. Ni forskare måste ju vara nöjda att det är MP som bestämmer klimatpolitiken i Sverige. Dom förlitar sig bara på dom ”verkliga” forskarna. Vilken förlust för planeten att Isabella L hoppar av.

 17. Arild Fuglerud

  Thomas P #14. Einstein var väldigt ensam när han presenterade relativitetsteorin. Det är alltid fel att koppla till hur många experter som stöder en teori. Där ligger skillnaden på politik och vetenskap!

 18. Thomas P

  Arild #17 Tvärtom tog ledande fysiker snabbt till sig Einsteins teorier. Det är just förmågan att övertyga andra experter inom fältet som avgör om en teori kan kallas framgångsrik vetenskapligt. Alla dessa motsägelsefulla teorier om kopplingar mellan solaktivitet och klimat övertygar bara de närmast troende.

 19. Paul+Håkansson

  Thomas P

  Vem är det som avlönar dig, alltså vilken anställning har du?

 20. Staffan Lindström

  18 Thomas P

  Apropå Albert Einstein, hittade denna pärla på Wiki som kanske förklarar varför AE kom med ”relativitetsteorin”:

  Baruch Moses Ainstein (Albert’s 5th great-grandfather)
  Birthdate: estimated between 1615 and 1675

  Birthplace: Wangen, Duchy of Württemberg, Holy Roman Empire

  Death: Died in Bad Buchau, Tübingen, Prince-Bishopric of Augsburg, Holy Roman Empire

  Immediate Family:

  Son of Moses Ainstein, Husband of Borichle Einstein, Father of Moyses Einstein.

  Moses Ainstein (Albert’s 6th great-grandfather)
  Birthdate: estimated before 1676

  Immediate Family:

  Father of Baruch Moses Ainstein

  …och i ett parallellt universum är alla det här universumets lagar upphävda och din signatur är ”Phomas T”…. 😉

 21. Björn

  En rätt balanserad text utan ställningstagande. Det som saknades i texten om TSI, är den våglängdsvariation som förekommer i utstrålningen vid max och min i solcykeln. Solens högenergetiska UV-utstrålning ökar markant vi dess maxtillstånd och tvärtom vi dess min. Men en solcykels integrerade energi kan också variera vilket exempelvis cykel 24 uppvisar jämfört med tidigare amplituder under 1900-talet. Den högenergetiska energin i UV landar inte på ytan, utan filtreras ut av atmosfärslager ovanför troposfären. Denna uppvärmningsvariation som bevisligen finns i dessa lager kan inte längre viftas bort som ovidkommande. Fenomen som SSW (Sudden Stratospheric Warming) antas hänga samman med denna UV-variation. Har vi nu något som liknar en långsam SSW, vilken då skulle kunna vara orsaken till en något långsam förhöjning av temperaturen i Arktis och med medföljande förändringar i vår nordliga jetström?

 22. Munin

  I de avslutande diagrammen saknas en del av tidsskalan i den högra delen. Går det att lägga in fullständiga diagram?

 23. Lennart B och Thomas P,

  Om ni är missnöjda med denna broschyr av kända klimatforskare så föreslår jag att ni skickar mig något bättre. Det vore intressant att veta vilka sakliga invändningar ni har.

 24. Munin ”22,

  Nej, bilderna är original från broschyren.

 25. Lasse

  Ett exempel på forskning som visar på periodiciteten i olika tidsskalor:
  https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2101/2101.08050.pdf
  Dygn och år känner vi väl till och kan erkänna, men figur 2 ger underlag till några fler.

 26. Munin

  # 24
  Det måste vara något som blivit avklippt i den svenska versionen. Texten på svenska under diagrammen är inte fullständig. Även en tabell längre upp är avklippt.

 27. Ann+Löfving-Henriksson

  # 14 Thomas P, det jag reagerade på var det tonsårsaktiga inlägget som svar på forskarnas uppmuntran att fortsätta att gräva och ställa frågor. Normalt brukar man ju bli mer tolerant mot oliktänkande med åren.

 28. Staffan Lindström

  27 Ann+Löfving-Henriksson
  Ja, titta bara på Demokraterna i USA…. 😉

 29. sibbe

  Men är Einsteins teori rätt?
  Det finns ett antal mätmetoder för att mäta universums expansion:
  Planksatellitens data visar en Hubble Konstant av 57,11 km per sekund per megapersekund.
  Medan en forskargrupp ledd av Riess har lyckats mäta en hastighet på 74,0 sekunder p.p, pm, med en megasekund av längden på 3.3. miljoner ljusår.
  För att teorin är rätt bör hastigheten vara lika.
  De resultatlösa ansträngningarna gör att kosmologin är på väg in i en existentiell kris – det finns nämligen ett behov av mörk materia och mörk energi för att få universums ekvationer att stämma. Därför frågar sig nu flera forskare om mörk materia eller om mörk energi ens existerar.
  För Mörkret räddar Einstein !
  Utan mörk energi och mörk materia är teorin död!
  Och ingen har ännu hittat ens så lite som en enda mörk energi eller materia -partikel.
  Arbetet med sökandet pågår, …

 30. Munin #26,

  Den engelska texten under den sista bilden avslutas med ”The “long-term trend” values correspond to the linear temperature trend over the same common period, 1881-2011, for each time series. (Adapted from Connolly, Connolly, Carter, and Soon, 2020)”

  Det verkar stämma. Kan du kolla med det engelska originalet och precisera vad som fattas?

 31. Björn

  Thomas P [14]; Din inställning är rent opportunistisk utan fokus på sakfrågan. När det är dag, då är TSI ca 1361 W/m2 och när det är natt, 0 W/m2. Denna skillnad i effekt får naturligtvis verkan utmed jordplanet och i atmosfären. Skillnaden medför konvektion i alla atmosfärens lager. Det finns ingen solkonstant för det spektrala innehållet i TSI varierar över tid. Den som vill påstå något annat än att solen har påverkan på väder och klimat över tid, gör det i blind opportunism, som inte tar någon som helst hänsyn till fysikaliska realiteter. Varför gömma sig för fakta?

 32. Rolf Mellberg

  #29 Sibbe

  Det där var ju tämligen OT men jag vill ändå komplettera.
  Länge har Roger Penrose (men även undertecknad he he..) känt en intuitiv motvilja till den absurda? inflationsteorin.
  Men till skillnad från mig har Roger haft kapacitet att komma med en ny hypotes:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Conformal_cyclic_cosmology

  Det är nog spännade att vara kosmolog i dessa dagar.

 33. Munin

  # 30
  Jag har nu kollat inlägget genom min dator och då får jag fram hela bilderna. När jag läser i min Ipad försvinner högra delen av diagrammet och tabellen!

  Ursäkta att jag missat att kolla först på dator. Hoppas att det inte är fler som får samma bild som jag om de tittar i Ipad eller Iphone.

  Hur som helst är det fråga om mycket viktiga och avslöjande diagram på slutet i artikeln. Theory 1 i förhållande till Theory 2 visar hur kontamineringen med värmeöeffekter leder till att det redovisas falska temperaturökningar.

  Det är inte heller fråga om små falska temperaturökningar som finns i temperaturserier bl.a. i Sverige. (Värmeöeffekter uppkommer inte bara genom UHI utan kan uppstå även på flygplatser, genom vägsystem etc.)

  Här på Klimatupplysningen har det gjorts väldigt tydligt för den temperaturserie Uppsala universitet påstår ska visa temperaturutvecklingen över tid för Uppsala. Den visar i nuläget mer än 0,5 grader för höga temperaturer pga av otillräcklig korrigering för att mätstationen blivit inbyggd och kan betecknas nu vara placerad i en ”värmegryta”.

 34. Kjell Lindmark

  #10 Lennart Bengtsson

  De högsta ledarna i Kina sitter på sin post i max 2 perioder om 5 år, alltså 10 år. För att komma ifråga till att väljas på partikongressen till dessa positioner krävs att man inte är äldre än 62 år. Jämför med USA där Joe Biden är närmare 80 med påstådd begynnande senilitet.

  Så du har således fel i ditt påstående om att Kinesiska ledare sitter på livstid.

 35. Nu kanske det blev lite väl mycket kosmologi här. Far och son (tror jag de är) Connolly har ju lite udda teorier men är kul att lyssna till (har inte läst mycket av det de publicerat). Men åter till klimatet här på jorda:
  Apropå vad påverkar klimatet (är det sola, ”naturen” eller människan?) så har Andy May just publicerat ett referat av Nicola Scafettas pek om ”Detection of non‐climatic biases in land surface temperature records by comparing climatic data and their model simulations” på WUWT (Scafettas pek kan fritt laddas ned). Han jämför UHI på stadsnära med mer ”rurala” stationer. Mycket intressant med de vanligt intressanta och lite humoristiska kommentarerna i bloggen.
  Här kommer ett citat från Scafettas abstract där han jämför olika regioners temperaturmätningar som jag tycker är sublim i sin ironi:
  ”Greenland, which appears nearly free of any non-climatic contamination”
  https://wattsupwiththat.com/2021/01/22/a-new-look-at-the-urban-heat-island-effect/

 36. Lasse

  #29 sibbe
  Intressant om plasma stället för svarta hål-se länken i #2
  I denna fråga är jag helt neutral pga bristande förmåga.
  Men länkens avsändare är helt övertygad om plasmateorin.

 37. Jonas

  #18 Tomas P

  Var har du fått det ifrån? Einsteins publikation om speciella relativitetsteorin (1905) möttes av total tystnad. Det tog många år innan teorin erkändes.
  Det visas inte minst av att Einstein fick nobelpris för fotoelektriska effekten (1921) – inte relativitetsteorin

 38. jensen

  Geolog med perspektiv.
  Tragikomiskt att IPCC enligt uppgift frånsagt sig hjälp från geologer bland sina ” 3 000″ forskare.

  https://principia-scientific.com/new-study-ice-age-is-coming-earths-climate-is-cyclical/

 39. Benny

  Lennart Bengtsson…Nu är det ju så att varken i Ryssland eller Kina sitter någon på livstid om du nu missat det! I Sverige däremot har vi ett parti S som anser sig vara staten Sverige och de verkar sitta på livstid! I verkligheten är ju den politiska debatten i Ryssland och Kina klart mindre styrd av den PK-mentalitet som S-regimen i Sverige använder för att kuva det svenska folket. Och nog är både ryska och kinesiska klimatforskare mer frispråkiga än de flesta svenska! Morgan Johansson anser t o m att M och SD konspirerar för att ”gripa” makten från sossarna i Sverige…Smaka på det uttalandet!

 40. Lasse #36, sibbe #29
  Frågan om svarta hål kontra plasmafysik var uppe till behandling p.g.a mina inlägg under ’Den vetenskapliga metoden’ 2020-11-03. Läs gärna mina inlägg fär, #31, 49, 51, 53, 54.
  Einstein gravitationella universum är ett falsarium. Dessutom utvidgar sig vårt Universum troligen inte alls utan oscillerar, men det är en lite större fråga, som kräver lite längre utrymme för förklaring. För den som är inläst på plasmafysik och stokastisk elektrodynamik med fokus på nollpunktsenergin är detta inget konstigt.

 41. Staffan Lindström

  35 Bo+Gustafsson
  Tack för tips!
  Scafetta visar ju att urban värme ibland blir rural…

 42. Rolf Mellberg

  Ingemar

  Har du möjlighet att kolla om det är möjligt att någon kommenterar här på bloggen under ”falskt namn”, d.v.s. (som Ann LH frågar ovan,) att signatur Lennart Bengtsson verkligen är ”the” Lennart Bengtsson?

 43. Kjell Lindmark

  Det finns två saker att oroa sig för. För det första kyla, att medeltemperaturerna sjunker. Jag vill inte tillbaka till Lilla Istiden, eller ännu värre en ny 100 000 årig glacial. För det andra att CO2 koncentrationen i atmosfären åter skulle börja sjunka. Båda dessa händelser skulle bli katastrofala för livet på jorden.

  Under den senaste glacialen, för ca. 20 000 år sedan när den nådde sin peak, var CO2 koncentrationen nere i 180 ppm. Det är endast 30 ppm över den gräns på 150 ppm när fotosyntesen upphör. Det i kombination med kyla är garanterat dödligt för det liv på jorden som vi känner det.

  Att vi har öknar tyder på att klimatet är för kallt och därmed för torrt. Med en högre medeltemperatur skulle förvisso glaciärerna minska ytterligare i omfång och det skulle inte bli nämnvärt varmare i tropikerna utan på högre latituder. Det skulle även ge en högre luftfuktighet och därmed mer nederbörd.

  För 550 miljoner år sedan var det betydligt varmare och polerna saknade is. CO2 halten var så hög som runt 7000 ppm och livet fullkomligt exploderade. Sedan dess har både temperatur som CO2 halt sjunkit dock inte i samklang utan trappstegsvis och ibland mot varandra vilket torde tyda på att CO2 halten ingalunda styr temperaturen.

  Vi människor borde göra allt som vi kan för att fortsätta bränna fossila bränslen och även lösgöra det kol som finns bundet i bl.a. kalksten för att återföra det kol som de facto tidigare funnits i atmosfären. Fortsätt således att bygga med betong. Växterna och grödorna ger maximal avkastning vid CO2 nivåer mellan 1000 till 2000 ppm.

  Det som alarmisterna håller på med är kontraproduktivt och liknar mer ett försök till kollektivt självmord på hela planetens liv.
  Koldioxid är en förutsättning för liv och det är fortfarande en bristvara.

 44. Staffan Lindström

  42 Rolf Mellberg
  Du menar att som en nyligen avgången amerikansk president lockades ut på Twitter och blev kapad och bytte till ”realDonald Trump”…? (+@ nånstans….)
  Håller KU på att tas över av trollfabriker…?? I fråga om mina egna inlägg så kan de vara ganska ”spejsade” hjärnorkan typ men jag kan försäkra att jag skriver mina inlägg helt och hållet själv…

 45. foliehatt

  #39, Benny,
  på allvar? Ska vi tolka dig som att du anser att Ryssland och/eller Kina har saker att lära Sverige vad gäller demokratiskt styrelseskick?

  I så fall tycker jag att du ska försöka praktisera din tro på plats i Ryssland/Kina. Om du behöver tips och råd om hur det funkar lokalt, på plats så kan du maila Alexander Navalnyj respektive Gui Minhai. Fast, det kanske inte funkar då de sitter inspärrade för sina åsikters skull.

 46. Rolf Mellberg

  #43 Kjell

  Jag tycker du går lite för långt, i någon sorts rebellisk eurofi?

  Att det kan komma att visa sig att utsläpp av CO2 är i huvudsak fördelaktigt är en sak. Fördelaktigt då det kan i ett t ex 1000-årsperskektiv motverka det krafter Milankovic räknade på.

  Men vi måste väl konstatera att det även ut ett månghundramilijonerårsperspektiv är en unikt SNABB ökning av CO2 vi nu ser?

  Den fortsatta ökning av CO2-halten du idag önskar, kanske kan ses som berättigad om några eller många decennier (sekler?) om vi då kan konstatera att Rocksgtröm hade totalt fel.

  Det följare här som anser att CO2-ökningen inte är i huvusak antropogen, tänker jag inte diskturera med.

 47. Lars Kamél

  Jag förstår inte fokuseringen på TSI. Det viktiga är inte hur mycket solstrålning som når toppen av atmosfären, utan hur mycket som når jordytan. Visserligen beror det på TSI, men än viktigare är mängden moln och luftföroreningar. Luftföroreningar som till exempel kan komma från vulkanutbrott. Stora vulkanutbrott leder till att världen blir kallare i några år efter. Då leder rimligen en minskning av luftföroreningarna till global uppvärmning.

 48. Lennart Bengtsson

  Atmosfärens totala växthuseffekt kan lätt beräknas från de uppgifter som Copernicus programmet regelbundet sammanställer och som finns tillgängliga. Det är helt enkelt skillnaden mellan värmestrålningen från jordytan ( som lätt kan beräknas från Stefan Boltzmanns strålningslag) och nettovärmestrålningen från atmosfärens övre gräns ( och som kan mätas med satellit). Under de senaste 40 åren har den så beräknade växthuseffekten ökat med ca 4 Watt/m2.
  TSI från solen har likaledes mätts från satellit och har om något minskat något eftersom de senaste solcyklerna har varit något svagare. Detta har framförts bland annat på denna blog och av denna anledning varnat för en möjlig global avkylning.
  Jag kan inte se vitsen med att ignorera tillförlitliga mätningar och observationer plus tillförlitlig teori för atmosfärisk värmestrålning och ersätta detta med gissningar.
  Som vi också kan observera så blir de facto atmosfären långsamt varmare. Det kan ju förvisso bero på helt okända effekter. I så fall bör man dels ha en en rimlig idé vad detta skulle kunna vara och samtidigt förklara att de mätningar av växthuseffekten och dess ändring som nu finns är felaktiga.

  Hur som helst man löser inte problemet genom att svenska folket blir veganer eller att täcka Norrlands inland med jättelika vindmaster där man därtill samtidigt stänger väl fungerande kärnkraftverk eller eldar kraftverken i Europa med träflis i stället för stenkol.

 49. #48
  ”Som vi också kan observera så blir de facto atmosfären långsamt varmare”…

  Varmare än vadå? Än på 70-talet?
  Rekommenderar läsning av den utmärkta skriften (av Sven Börjesson) som Ingemar förtjänstfullt uppmärksammade:

  https://klimatupplysningen.se/en-klimathistoria/

 50. Benny

  Foliehatt, kanske skulle själv ta reda på hur debatten går i länder som Kina och Ryssland jämfört med PK-Sverige! Men ni sossar tror verkligen att ni är och identifierar er som staten Sverige! Och ja, Sverige har mycket att lära av andra länders politiska system, framförallt numera när regimen försöker tysta opposition och misstänkliggöra alla som har egna åsikter! Navalny är en skurk som dömts till villkorligt fängelsestraff för förskingring och stöld från bl a Yves Rocher och
  och andra organisationer förutom att han är nynazist och saknar stöd i Ryssland! Läs gärna den australiska journalisten John Helmer som avslöjar skojaren Navalnyjs bravader! Men som sagt det är frivilligt att läsa MSM:s lögner om klimatet, Navalnyj, Trump m.m trots att det allvarligt kan skada verklighetsuppfattningen!

 51. Adepten

  NU TYCKER JAG ATT KOMMENTARERNA ÄR FÖR SNABBFOTADE OCH YTLIGA. De leder inte framåt. Hur står det till med den mentala hälsan? Det jag vet är att en del av hjärnans frontallob, prefrontala cortex, ofta visar aktivitetsförändringar hos personer med depression och ångest. Delar som är inblandade i kognition och reglering av känslor är underaktiva, medan andra delar som är involverade i emotiongenerering och inre kroppsfunktioner är överaktiva.
  Det verkar som det är Thomas P som är katalysatorn här.
  Hoppas att ni inte missförstår mig och överreagerar på ovanstående.
  Det tog evolutionen över 4 miljarder år att producera Homo sapiens. Om klimatet helt hade misslyckats bara en gång under den tiden hade evolutionen kollapsat och vi skulle inte vara här nu. För att förstå hur vi kan existera på planeten måste vi veta hur jorden lyckades hålla sig i form i alla dessa miljarder år. Vi vet också att solen har blivit 30% starkare sedan livet först utvecklades. I teorin borde detta ha fått haven att koka bort. Jorden har stått emot otaliga astroidnedslag, polomkastningar, med kraftig partikelstrålning, tektoniska förändringar och kraftiga vulkanutbrott. Med andra ord en outhärdlig situation kan tyckas.
  Forskare har kommit med två huvudteorier. Den första är att jorden kan ha något som liknar en termostat – en återkopplingsmekanism som förhindrar att klimatet flippar ut.
  Det andra teorin är att, av ett stort antal exoplaneter, vissa bara har tur där Jorden är en av dem. Vilken teori tror ni på?
  Jag tror på den första teorin och att det största hotet kan bli den mänskliga artens nuvarande polariserade mentala tillstånd, alltså inte Jordens klimat.

 52. Lennart Bengtsson

  49

  Lena Kranz visar varje månad på denna blogg en graf över jordens temperatur. De visar ganska tydligt att det blir varmare. Det är dessutom data från en grupp som knappast kan anklagas för att vara oseriösa klimataktivister. Det är så vitt jag förstår av denna anledning som den regelbundet visas.

  Att det var ännu varmare på jorden för 55 miljoner år sedan är sannolikt och vidare att temperaturen fallit sedan dess. Vi vet också med stor säkerhet att ett antal istider drabbat jorden. Här är Milankovich hypotes högst sannolik.
  Vad som är orsaken till den långa nästan monotona avkylningen sedan Eocen är delvis okänd och en central uppgift för den geofysiska grundforskningen.
  Däremot är dagens klimatuppvärmning geologiskt sett utomordentligt snabb. Det är av denna anledning som den förtjänar en seriös uppmärksamhet

 53. Daniel Wiklund8

  Lennart B. Med respekt för din kunskap så är jag inte rädd för dagens klimatuppvärmning. Just nu gruvar jag mig för snöskottningen i morgon. Har skottat flera timmar idag, och just nu vräker snön ner.

 54. Per I

  Lennart Bengtsson #48
  Med all respekt så tror jag ingen har riktigt koll på det här med klimatet. Allas gissningar är goda gissningar. Min är att det kommer bli kallare snart.
  Om människan kan förändra med CO2 så kommer förändringen bli till ett tidigare stadium i jordens historia men marginellt då förstås. Det blir inte som då pelikaner fanns i det som nu är södra Sverige.
  Vi pratar om varmare klimat men det kan bli kallare också. Det trodde alla fram till 1978. Sen kom varma vintrar i Sverige. I Sverige alltså. Sverige är inte världen.

 55. Lennart B #52,

  ”Däremot är dagens klimatuppvärmning geologiskt sett utomordentligt snabb.”

  Det är väl det som inte riktigt stämmer. Vi hade en lika snabb uppvärmning i början av 1900-talet innan koldioxiden spelade någon större roll. Och vi hade flera snabba uppgångar under Lilla Istiden. Enligt Fredrik Charpentier-Ljungqvist som studerat det historiska klimatet så är snabba uppgångar inte alls ovanliga och av samma storleksordning som den moderna efter 1975.

  Uppenbarligen finns det flera faktorer, både inom och utom vårt jordiska klimat som spelar roll. Och, nej vi kan inte skylla allt på koldioxiden.

 56. Per I

  Det här med att kunna förutspå jordens framtida temperatur och klimat är ju löjeväckande. Det är nåt som miljörörelsen satt igång. Det är faktiskt skrattretande om det inte vore för att det kostar så mycket av våra skattepengar. Det handlar om tre eller fyra molekyler på tio tusen. Det bästa Trump sagt på en fråga om klimathotet var ”it will be colder soon you will se”.

 57. Rolf Mellberg

  #52 Lennart

  ”Däremot är dagens klimatuppvärmning geologiskt sett utomordentligt snabb”

  Vänta lite nu. Att halten av CO2 ökar extremt snabbt ur ett geologiskt tidsperspektiv råder nog ingen som helst tvekan om.

  Men temperaturen?

  För ca 1000 och 2000 och 3000 år sen visar åtminstone Grönlands iskärnor kraftiga temperaturtoppar…
  För att inte tala om vildsinta svängningar i samband med Dansgaard-Oeschger events och en del annat.

 58. Lennart B #48

  ”Det är helt enkelt skillnaden mellan värmestrålningen från jordytan ( som lätt kan beräknas från Stefan Boltzmanns strålningslag) och nettovärmestrålningen från atmosfärens övre gräns ( och som kan mätas med satellit). Under de senaste 40 åren har den så beräknade växthuseffekten ökat med ca 4 Watt/m2.”

  Du förenklar. Du vet mycket väl att både energin som träffar jordytan och energin som lämnar atmosfärens övre gräns är svåra att mäta exakt. Ingen förnekar att det blivit varmare. Ingen förnekar att CO2 bidragit till uppvärmningen. Men i de enorma energiflöden som vi har att göra med så ligger 4 watt/m2 inom felgränserna. Det blir gissningar och beräkningar istället. Inget fel på beräkningar men man måste göra antaganden om klimatsystemet som kanske inte alltid håller.

 59. BENNY Wiktorsson

  https://www.expressen.se/nyheter/snon-pa-vag-att-forsvinna-for-alltid/
  Ja vad ska man säga jag letade på Expressens nättidning idag det var var svårt att hitta någonting om snökaoset i Sverige idag trots att vi bokstavligen håller på att drukna i snö. Begreppet ”fake news” blir snart löjeväckande.
  För de som vill se sanningen finns det hur mycket som helst att läsa om solaktivitetens påverkan på väder/klimathändelser. Men på något sätt vill man inte beröra detta antagligen beroende på trögheten i systemen med överlappande påverkan som är svåra att sääta in i enkla diagram.

 60. Fredrik S

  kommentaren borttagen

 61. Thomas P

  Adepten #51 visst finns återkopplingsmekanismer som jag många gånger beskrivit på denna blogg. De är bara inte i närheten av tillräckligt snabba för att hantera våra utsläpp utan de agerar på mer geologiska tidsskalor.

  Höjer man temperaturen snabbas t ex den hydrologiska cykeln upp, vittring av silikater går snabbare vilket förbrukar CO2 så att temperaturen kyls igen. Uppenbarligen är dock sådana stabiliserande effekter inte tillräckligt snabba för att ens dämpa ut istidscykler på 100 000 år, så hur tror du de skall klara av att stabilisera klimatet på ett sekel?

 62. Jonas

  # 48 Lennart Bengtsson

  Jordens utstrålning kan inte ”lätt beräknas med Stefan Boltzmans lag”.

  Jag gissar att du menar att man använder jordens medeltemperatur i ekvationen. Det är fel.
  Eftersom SB-lag är kraftigt olinjär så måste man ta utstrålningen från delområden där temperaturen kan anses som konstant vid beräkningstillfället. Man måste helt enkelt dela in jorden i ett finmaskigt rutnät för att få rätt värde på utstrålningen. Dessutom ändras ju jordens temperaturfördelning, vilket gör att man måste räkna vid flera olika tillfällen.

  Om man använder medeltemperaturen så får man för liten utstrålning.

  I tillägg så är väl jordens emissivitet för våglängder större än 15 mikrometer dåligt känd. En stor del av jordens utstrålning ligger i det området.

 63. Lennart Bengtsson

  Jonas 48

  Självklart inte! Det räknas från varje analyserad gitterpunkt för varje 31 km för hela jorden samt med en tidsupplösning på 1 tim.

  Lennart

 64. Lennart Bengtsson

  52

  Nej, det finns inget enkelt samband mellan temperatur och växthuseffekt och man kan inte a priori utesluta andra effekter på klimatet. Interna processer spelar stor roll – det är bara att studera klimatets växlingar under de senaste 30 åren.
  Den överliggande uppvärmningen som vi sett nu i snart 50 år är sannolikt till största delen en följd av växthusgasökningen i atmosfären. Eller med andra ord: Vi saknar för tillfället en annan trovärdig förklaring. En annan förklaring måste dock baseras på systematiska globala observationer och grundläggande fysik .

 65. foliehatt

  #50, Benny,
  tillskriv mig inte några politiska åsikter och/eller partitillhörigheter som jag inte själv har påstått.

  Du har helt enkelt inget fog för dina påståenden, utan försöker som skolgårdsmobbaren klistra olika epitet på människor som du vill förminska.

  Ryssland och Kina som det fria ordets hemvist på jorden? Nja, jag är skeptisk…

  Du kommenterar Navalnyj och menar att han är en skurk – han åt säkert Novitsjok helt frivilligt, bara för att ställa Putin och FSB i dålig dager…

  Du missade att ge Gui Minhai en släng av sleven. Betyder det att du tror att han är felaktigt och orättvist fängslad?

 66. Lasse

  #64 Lennart B
  Det är lätt säger du sen ger du oss en modell med timupplösning och där varje del av globen skall betraktas.
  Du överskattar oss!
  Eller?

  Periodicitet finns utan mänsklig påverkan vilket lilla istiden visat.
  Kanske är det periodiciteten som lurat oss senaste tiden-för vi har fått mer sol på vår glob under molnen.
  En som gärna utmanar svårigheterna med att beräkna instrålningen är Willis E-se länk #3
  Han kopplar ihop strålning med luftens vatteninnehåll på ett intressant sätt-han får det att se lätt ut!
  Moln-vilket är IPCCs modellers svaga länk- fixar termostaten!
  Men det finns andra som försöker visa periodicitet. vilket framgår av dagens Notrix:
  https://notrickszone.com/2021/01/22/japanese-climate-scientist-kyoji-kimoto-climate-change-governed-by-the-sun-co2-lesser-role/

 67. Daniel Wiklund8

  Men regeringen (och hundratals myndigheter, och Greta) jobbar ju stenhårt för att få ned koldioxidutsläppen och har så gjort i flera decennier, till enorma kostnader. Inklusive EU och FN. Varje dag i media larmas det, det är klimatkris, klimatnödläge, domedags scenarier. Är det gjort nån utvärdering om insatserna för att minska utsläppen haft effekt på klimatet. Jag ska ut och skotta snö för tredje gången idag. Får skylla ovädret på att vi har syndat. Men jag har cyklat närmare 1000 mil det senaste året, kört 75 mil med bilen, inget flyg, minimalt med kött. Så jag har inte syndat.

 68. Jonas

  #63 Lennart B,

  Ok, då håller jag med. Fast jag vet inte om jag tycker att man ”lätt räknar ut”.

  Är lite nyfiken på vilken modell det är du refererar till. Finns det någon bra länk så att man kan läsa lite mer om detta

 69. Sören+G

  #52 Lennart Bengtsson
  ”Däremot är dagens klimatuppvärmning geologiskt sett utomordentligt snabb.”
  Jag har temperaturdata från Grönland nerladdat i en excelfil. Jag läser av 1,1 grad C temperaturökning mellan 1429 f.Kr till 1336 f.Kr., alltså på 93år.
  (Avlästa värden rundar jag inte av).

 70. Adepten

  #60 Fredrik S
  Jag tycker att Thomas P och Lennart Bengtsson har liknande uppfattning om AGW. När du tackar Lennart tackar du också trollet Thomas. Sen är jag inte bevandrad i humaniora så du kan förklara vad luden som Esias står för?
  Annars tycker vi samma om kärnkraft som den stabilaste energikällan näst efter Solen.

 71. Gunnar Strandell

  Lennart B #63 och #64

  Du påstår att vi känner temperaturen i punkter med 31 km avstånd runt hela jorden timme för timme så att vi kan beräkna utstrålningen med hög precision.
  Vi kan dessutom jämföra med hur det såg ut för 50 år sedan.

  Tillåt mig att tvivla.

  Temperaturen har stigit de senaste 50 åren. Du vill att vi tvivlande amatörer ska ha en förklaring som baseras på systematiska globala observationer och grundläggande fysik.

  Jag förväntar mig att vetenskapen har en förklaring till de svängningar som skedde innan CO2 blev det politiskt korrekta. Och då duger inte mailkonversation bland forskarna om att ”blippen” vid 1940-talet måste tas bort ur datat.

 72. Lennart Bengtsson

  Daniel Wiklund

  Det finns 3 miljarder människor i Kina och Indien och lite till på andra ställen. Varje kines idag släpper ut 8,1 ton CO2/person per år jämfört med varje svensk som släpper ut 4,4 ton /person och år. Kinas befolkning är cirka 140 större än Sveriges. (Uppgifter avser 2019 och finns att ladda ned från JRC Science report on CO2 emission (2020). Huruvida Sverige avgör jordens koldioxidbalans eller inte överlåter jag åt skarpare hjärnor än min att reda ut.

  En del kan förstås hävda att det är Sveriges import an konsumtionsvaror som tvingar de stackars kineserna till de stora utsläppen. Detta är extra viktigt med tanke på skuldfrågan och är en del av det svenska klimatnarrativet.

 73. Lennart Bengtsson

  Gunnar Strandell

  I min bok ”Vad händer med klimatet?” (2019) finns ett försök till förklaring. Se figurerna 24 och 25

  Hsn

  Lennart

 74. jensen

  Perspektiv !!

  https://www.iceagenow.info/temperatures-have-been-falling-for-the-past-8000-years/

 75. jensen

  Ytterligare perspektiv

  http://theinconvenientskeptic.com/category/science-articles-global-warming/

 76. jensen

  http://theinconvenientskeptic.com/2011/05/major-blow-to-the-idea-that-co2-played-a-role-in-global-cooling/

 77. Peter Stilbs

  Jag tycker det var en utomordentligt balanserad och neutralt upplysande broschyr – men vissa vill väl inte ens låta befolkningen tänka i andra banor än koldioxidalarmismens.

  NASA publicerade ju en gång en bok i ämnet, som sedan länge ignoreras av IPCC-mekanismen https://www.amazon.com/Sun-Weather-Climate-John-Herman/dp/1410221997

  Den nytillsatte presidenten har en mycket bekymmersam inställning till vetenskapen – trots att media försöker vränga det till det motsatta.

  Finns förresten ordet ”Heliofobi”? Det tycks genomsyra stora delar av klimatforskarsamfundet.

 78. Daniel Wiklund8

  Lennart B Tack för den informationen. Dom där skarpare hjärnorna verkar finnas i MP. Dom tycker ju att vi ska vara ett föredöme för hela världen. Den avgående landshövdingen Björn Nilsson sa att Norrbotten ska vara ledande i världen när det gäller att bekämpa koldioxidutsläppen. Luktar lite hybris där.

 79. Ann+Löfving-Henriksson

  # 77 👍

 80. Adepten

  #74 75 76 jensen

  Bra länkar! Vi tycks båda ha läst de fyra de fyra grundläggande områdena för jordvetenskapliga studier: geologi, meteorologi, oceanografi och astronomi, där vi kommit fram till att Jorden reglerar och kompenserar för att livet ska kunna gå vidare.

 81. Lars Kamél

  Den nuvarande uppvärmningstakten är inte onormalt stor. Exempelvis inträffade Dansgaard-Oescher-händelserna under den senaste istiden, och då gick det betydligt snabbare än i modern tid.

 82. Lennart Bengtsson

  NASA nov 2020

  I’ve heard that the next solar maximum may not even happen and so our climate will get cooler. Is that true?

  The solar minimum before the beginning of Solar Cycle 24 lasted several years longer than expected before once again turning back toward increased sunspot activity in 2009. But even though we saw less activity in this recent cycle, we do not yet know how much activity the next one will bring. On occasion, researchers have made predictions that coming solar cycles may also exhibit extended periods of minimal activity. A prolonged period of low solar activity, over several decades, for example, would be what we term a Grand Minimum – something we haven’t seen since the early 1700s. The models for such predictions, however, are still not as robust as models for terrestrial weather and are not considered conclusive.

  If, however, we do go into a decades-long time of lower solar activity – relating to a period of lower solar irradiance – there is little evidence that it would cause a period of climate cooling. One of the main catalysts for believing that the solar cycle can be tied to cooling comes from the fact that the Maunder Minimum, a period of low magnetic activity on the Sun that stretched from 1645 to 1715, occurred in the middle of a period of colder climate in northern Europe known as the Little Ice Age, which stretched from 1550 to 1850. Scientists continue to research whether an extended solar minimum could affect the climate in this way – but there is little evidence that the Maunder Minimum sparked the Little Ice Age, or at least not entirely by itself. (For one thing, the Little Ice Age began before the Maunder Minimum.) Current theories on what caused the Little Ice Age include a variety of events that could have contributed, including increased volcanic activity and changes in ocean circulations.

  Additionally, there are other examples throughout history when less activity on the Sun correlated to higher temperatures on Earth. So, an association between solar cycle and climate cooling is definitely not established.

  Lastly, if we are indeed headed for an extended solar minimum and if such a minimum indeed presages a slightly colder climate – both of which are unproven – this would not contradict the evidence that Earth’s climate is warming due to human activity. Cooling from the Sun would be unlikely to mitigate human-induced warming over the long term.

 83. Magnus A

  Nordin #30

  Minns att bilder på denna sajt i min mobil varit för stora att ses på skärmen, inte kunnat öppnas/förstoras genom att klicka på dem eller ses i dess helhet genom att scrolla höger… Något att fixa?

 84. Lennart Bengtsson

  Jonas 68

  Det är inga modellresultat utan observationer analyserade med ECMWF:s operativa analysystem ( baserat på 4-dimensionell variationskalkyl med Gaussisk minimering av interpolationsfelet). Metoden finns i detalj beskriven i The ERA5 global reanalysis, Hersbach et al., 2020: Q J R Meteorol Soc. 2020;146:1999–2049.

 85. Björn

  Lennart Bengtsson [82]; Som sagt ”det är bättre att förekomma än förekommas”. Om NASA går ut med det här, då finns det något som har triggat dem. Bortförklaringar som det här, ”Current theories on what caused the Little Ice Age include a variety of events that could have contributed, including increased volcanic activity and changes in ocean circulations”, är allt för vanligt. Det kallas egentligen för desinformation. Det är dags för klimatforskarna att komma ut ur garderoben och visa lite vetenskapligt ansvar. Det är dags att rikta blickarna uppåt mot stratosfären och börja förstå vad den betyder för atmosfärens cirkulation och inte hålla på med den navelskådning kring CO2 som bedrivs. Bara tanken på att vi kan gå in i en nedkyld period borde få klimatforskarna att inse hur sårbart en oförberedd värld är.

  https://acp.copernicus.org/articles/19/5069/2019/acp-19-5069-2019.pdf

  https://downloads.hindawi.com/journals/aa/2019/1214896.pdf

 86. Jonas

  #84 Lennart B

  Tackar ! Jag ska (försöka) läsa igenom. Det är intressant att försöka förstå bakgrunden till dina slutsatser.

  Jonas

 87. 86 Jonas
  Don´t get rid of a good reading from Reading… 😉

 88. Jonas

  #84 Lennart B

  Har kämpat mig igenom ”The ERA5 global reanalysis, Hersbach et al., 2020: Q J R Meteorol Soc. 2020;146:1999–2049.”

  Kan inte hålla med om att det är mätningar. Det är mätningar och massor av beräkningar kombinerat. Som jag förstår så är det ett verktyg för att prediktera väder. Det man gör är korrelationsanalys mellan olika väder-variabler.

  Det som intresserade mig mest var att förstå bakgrunden till påståendet om att växthuseffekten ökat.

  Det rapporten säger är att den använder CIMP5´s beräkning för radiative forcing. Man tar alltså IPCC´s värde som ingångsdata !?

  Blir intrtessant när man kommer till tabell 6:
  Inkommande absorberad strålning = 242.7 W/m2
  Utgående långvågig (TOA)= 242.2 W/m2
  Obalans i toa = 0.9 W/m2

  Beräkningarn (=analysen av data) visar alltså på en ackumulering av ca 0.5 W/m2.
  Detta är ett litet värde och med största sannolikhet inom felmarginalen.

  Var kommer då de 5.6 W/m2 ifrån. Jo, man säger att jordytan har ökat sin absorption med 6.1W/m2.
  0.4 av dessa kommer från ”obalansen” i toa. Sen drar man slutsatsen att resten kommer ifrån atmosfären d.v.s. 5.6 W/m2.

  Siffran bygger alltså helt på att jordytan ökat sin absorption. Oklart var den siffran kommer ifrån, men jag gissar att man egentligen har räknat ut att jorden strålar ca 4 W/m2 mer p.g.a. ökad temperatur. Sen har man lagt till forcingen från CIMP5 (IPCC) på ca 2 W/m2.

  I mina ögon är detta en bräcklig kalkyl. T.ex. utgår man från att CIMP5 är rätt. Man utgår från att man räknar rätt på den termiska emissionen (d.v.s. att man vet emissiviteten för varje litet område man tittar på).

  Jag tycker att man kan läsa tabellen på ett helt annat sätt – nämligen att jorden är i strålningsbalans (toa obalansen är nästan noll).
  Vilket innebär att det inte pågår någon större ackumulation av strålningsvärme.

  Kan ha fattat fel – artikeln var ganska komplex.

 89. Adepten

  #88 Jonas

  Vad får du för temperaturhöjning då?
  Förklara också hur du räknar.

 90. Peter Stilbs

  #88 – helt klart modellutfall. Inte alla storheter kan mätas direkt.

 91. Jonas

  #89 Adepten

  Det är inte jag som räknar. Jag beskriver artikeln.

  Personligen stör det mig att denna typ av artiklar är otydliga på ”tänket”. De är desto mer noggranna med att radda upp referenser. Verkar vara nya bilden av ”vetenskap”.

  Den kritiska siffran är det de kallar landabsorption, 6.1 W/m2.

  Eftersom strålningsbalansen inte ändrats (toa = top of atmosphere) så blir ju slutsatsen att växthuseffekten har ökat. Jorden strålar ut mer, men det kommer inte ut mer (toa ca 0).

  Detta är dels ett baklängesresonemang, men det bygger antagligen på medelvärden (som jag försökte förklara att man inte kan använda).

  Var kommer siffran 6.1 ifrån ? Det är huvudfrågan.
  De förklarar inte det i artikeln, så därför gissar jag hur de räknat.

  Så här tror jag:

  1. Jordens medeltemperatur har ökat ca 1 C sen slutet på artonhundratalet (underbyggs INTE av mätningar). Det ger ca 4W/m2 extra som jorden ska stråla ut.
  2. Man tar IPCC´s värden på återstrålning p.g.a. CO2 (klimatmodell CMIP5). Vilket är ca 2W/m2.

  Alltså är det 4+2 ”extra” som har skapats, varav 0.5 kommer från mindre utstrålning = 0,5 W/m2.
  Kvar är alltså 5.5 som man då kan säga beror på ”ökad växthuseffekt”.

  Jag skulle gärna få en förklaring på hur artikeln kommer fram till 6.1 ? Min gissning behöver ju inte vara rätt.

 92. Jonas

  Förtydligande:

  Jag anser att siffran 4W/m2 är fel. Om man beaktar att det är de kalla områdena som ökat i temperatur så ger det inte 4W/m2. Snarare kanske 2 W/m2.

  Om man tar bort CMIP5´s antagande om 2 W/m2 extra så har man kvar att jorden borde stråla ut ca 2W/m2 mer, vilket den inte verkar göra.
  Pekar väl på att växthuseffekten ökat 1-2 W/m2, vilket jag tycker verka ligga innanför osäkerhetsintervallet.

  Min åsikt bygger på att min gissning är rätt. Är den inte det så får jag väl ändra mig.

 93. #30 och Ingemar!
  Problemet med halva bilder är något jag observerat sedan KU bytte serverhotell. I mobil – och tydligen även på paddor – har det varit så sedan dess. Ganska irriterande. Plattformen verkar optimerad för datorskärmar och inte för mobiler och paddor. Bör kunna åtgärdas.

 94. Adepten

  #92 Jonas och #2 Lasse

  Denna länk ger en annan förklaring från en astrofysiker http://www.sciencebits.com/OnClimateSensitivity
  Han hävdar att solen har stor påverkan på klimatet och att IPCC ignorerar denna effekt.
  http://www.sciencebits.com/solar-debunking-arguments-are-defunct
  Finns mycket intressant att läsa där.