Uppvärmningspausen inbjuder till alternativa hypoteser

Figur11
Figuren ovan visar hur IPCCs klimatmodeller misslyckas med att modellera den naturliga variationen med en uppvärmning följd av en avkylning under första halvan av 1900-talet. När vi nu har fått en paus (kallas även hiatus) i den globala uppvärmningen som inte heller beskrivs väl av klimatmodellerna så har alternativ till IPCCs AGW-hypotes på allvar börjat diskuteras bland klimatforskare. Här rapporterar vi om ett par alternativa hypoteser som Judith Curry diskuterat på sin blogg.
Judith Curry diskuterar tre hypoteser, varav en är IPCCs traditionella AGW-hypotes, som alla har sina speciella problem av olika slag. Observera att även i de två alternativa hypoteserna ingår inverkan av ökade växthusgashalter men med mindre påverkan på klimatet än vad IPCC kommit fram till.
IPCCs traditionella AGW-hypotes förklarar den globala temperaturutvecklingen under 1900-talet som en följd av ändrad tillförd värmeeffekt till jorden beroende på ökade växthusgashalter i kombination med ökade halter av kylande aerosoler. De naturliga variationerna i temperaturen antas vara kortperiodiga och kunna betraktas som brus. En konsekvens av detta är att temperaturen bör stiga i ganska jämn takt av 0,2 grader per decennium till år 2050.
Problem: Hypotesen förklarar inte uppvärmningen 1910 – 40, den efterföljande platta trenden under perioden från och med 1940- till och med 1970-talet eller den platta trenden de senaste femton åren.
Multidecennielånga naturliga oscillationer med en överlagrad trend. De naturliga oscillationerna är till exempel NAO, PDO och AMO och den överlagrade trenden är inverkan av ökade växthusgaser och aerosoler. Konsekvens av detta för de närmaste decennierna är en relativt konstant temperatur eller möjligen minskad sådan på grund av solvariationer (jämför för övrigt en ny studie av Solheim, Stordahl och Humlum, 2012, här och här samt vad Lüning och Vanderholt skriver).
Problem: Hur man separerar den utifrån tillförda värmeeffekten från de naturliga oscillationerna i tidsserierna, de naturliga oscillationerna är inte predikterbara.
Klimatskifteshypotesen. Klimatförändringarna under 1900-talet förklaras som en följd av synkroniserat kaos som uppstår genom icke-linjära oscillationer i det kopplade ocean-atmosfärsystemet plus en överlagrad yttre tillförd värmeeffekt som beror på ökade växthusgaser och aerosoler. Detta leder till klimatskiften vid vissa tidpunkter med övergångar från uppvärmning till avkylning och vice versa. Det senaste klimatskiftet skedde 2001/2002 och karakteriseras av utplattad temperatur och ökad frekvens av La Niña. Detta innebär för de kommande decennierna att den nuvarande platta (eller kanske till och med fallande) temperaturtrenden fortsätter tills nästa klimatskifte vid en okänd tidpunkt i framtiden. Yttre värmetillförsel (external forcing, AGW, solen) kommer att ha större eller mindre inverkan på trenderna beroende på regim och detta är ofullständigt känt.
Problem: Hur man kan ta reda på tiden för (och egenskaperna hos) nästa klimatskifte.
De tre hypoteserna är inte oberoende av varandra, men de betonar i olika grad den naturliga interna variationen i klimatsystemet jämfört med den yttre värmetillförseln (external forcing).
Judith Curry skriver att hon finner klimatskifteshypotesen mest övertygande från teoretisk synpunkt och genom att den bäst förklarar historiska observationer, även om denna typ av perspektiv på klimatsystemet är i sin linda.
Klimatskifteshypotesen har behandlats i vetenskapliga artiklar av till exempel Tsonis eller Douglass. Den bygger på att man betraktar olika oscillerande delar av klimatsystemet som ett nätverk där oscillationerna ofta sker nära nog oberoende av varandra men ibland blir mer synkroniserade. Klimatskiften sker i samband med sådan synkroniseringsepisoder. Hela sättet att tänka kommer från den nya matematiska fysik som sedan slutet av 1900-talet utvecklats för nätverk av dynamiska system. Man kan läsa mer om sådana nätverk i en översiktsartikel av Steven H. Strogatz, Exploring complex networks.

Cherry picking eller hypotestestning?

Judith Curry tar i detta sammanhang upp den aktuella debatten om det skall anses som cherry picking att diskutera pausen i global uppvärmning de senaste 10 – 15 åren.
Där framhåller hon att det senaste decenniet visserligen är det varmaste sedan mätningarna började men att den låga temperaturökningstrend som vi ser för de senaste 10 -15 åren inte stämmer överens med de 0,2 grader per decennium som IPCC-rapporten AR4 (2007) kommit fram till. Hon menar att en fortsatt AGW-dominerad uppvärmning på 0,2 grader per decennium för de kommande decennierna inte ser så sannolik ut, särskilt med tanke på reducerad solstrålning (jag uppfattar att hon där tänker sig indirekta effekter enligt Svensmark).
Hon frågar sig om det varit någon uppvärmning sedan 1997. Det har varit en ringa uppvärmning de senaste 15 åren, skriver hon. Är det cherry picking om man startar sin trendanalys med år 1998 (med den starka El Niñon, min anmärkning), frågar hon. Nej, svarar hon själv, inte om vi söker efter en lång period med liten eller ingen uppvärmning för att testa IPCCs AGW-hypotes, för att se om denna hypotes bör förkastas eller inte.
Judith Curry anser att klimatskifteshypotesen är den bästa gissningen för att grunda en projektion på vad som kommer att hända de kommande decennierna, även om det är svårt att veta när nästa klimatskifte kommer att äga rum. Klimatskifteshypotesen leder till att år 2002 bör användas som startpunkt för analysen av den aktuella temperaturtrenden.
Hon varnar dock för att ingen dataanalys är särskilt tillfredsställande eller slutgiltig eftersom dataserierna är så ofullkomliga, särskilt de över oceanerna.
Hon avslutar artikeln med följande stycke.
IMO, the standard 1D energy balance model of the Earth’s climate system will provide little in the way of further insights; rather we need to bring additional physics and theory (e.g. entropy and the 2nd law) into the simple models, and explore the complexity of coupled nonlinear climate system characterized by spatiotemporal chaos.
Hon tror alltså inte att tolkningen av jordens klimatsystem som en endimensionell energibalans (jag associerar till Trenberth från hennes ordval) kan leda till någon ökad förståelse. Man bör ta med mer fysik och teori i de enkla modellerna och utforska komplexiteten hos det sammankopplade ickelinjära klimatsystemet som utmärks genom kaotiska förändringar både i tid och rum (spatiotemporal chaos, dvs. den vetenskapliga grund som klimatskifteshypotesen bygger på).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. AOH

  Under uppvärmningspausen hittar Fru Ek nya verksamheter
  (exempel  på Parkinson:s lag )
  Lena Ek håller presskonferens med Hillary Clinton
   
  http://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2012/Lena-Ek-haller-presskonferens-med-Hillary-Clinton/
   
   
  http://www.washingtonpost.com/national/health-science/us-will-lead-new-effort-to-cut-global-warming-from-methane-soot/2012/02/15/gIQAoYtUGR_story.html
   
  ”…..Lena Ek, Sweden’s minister of the environment, said she has “very high hopes” that the program will reduce global warming and improve global health, especially for women and children in developing nations who rely on wood-burning stoves for cooking….”
   
  En liten trip över dagen till Wahington kanske t.o.m med regeringsplanet nästan som
  Obamas 1 dagars trippar till Oslo och Köpenhamn  allt för klimatet.
   
   
  The plan will be administered by the United Nations Environment Program, with a $12 million contribution from the United States for the first two years. Canada will add $3 million; contributions from the other countries are not known.
   
   
  Och det svenska bidraget betalar Frau Ek ur egen kassa?

 2. pekke

  Slutsats : 
  Vi har ingen aning om hur Jordens klimat fungerar eller hur det påverkas/ vad som påverkar !

 3. Sven M Nilsson

  Orsaken till global warming!
   file://localhost/Users/sven/Desktop/piratesarecool4.gif

 4. Gunnar E

  AOH #1#
  Kom att tänka på detta. Ngt utanför tråden visserligen.
  ”……….Resultaten av den kognitiva stratifikationen och IQ-annonseringen är därför så pass skadliga att de har förstört värdet hos hela domäner inom konsten och akademin, och inom den allmänna politiken har resultaten varit fullständigt katastrofala. Under de senaste fyra decennierna har den oärliga fantasivärldens diskurs hos den icke-biologiska politiska korrektheten utvecklats till att dominera den intellektuella arenan hos hela stater – möjligen hela den utvecklade världen – så att felaktiga och löjeväckande idéer inte bara har blivit huvudfåran utan obligatoriska…….”
  http://www.realisten.se/2011/01/31/hypotesen-om-begavade-enfaldiga-och-politisk-korrekthet/
  http://medicalhypotheses.blogspot.com/2009/11/clever-sillies-why-high-iq-lack-common.html

 5. tty

  AOH #1
  ”En liten trip över dagen till Wahington kanske t.o.m med regeringsplanet nästan som Obamas 1 dagars trippar till Oslo och Köpenhamn  allt för klimatet.”
  Inte regeringsplanet, utan ett av regeringsplanen. De är tre numera. 

 6. PAB

  Fru Clintons utspel kanske trots allt är ett sätt att inbjuda fler stater till att slingra sig ur koldioxiddimman.

 7. Ulrik

  PAB 6#. Jag undrar om Fru Ek berättade om hur duktig hon är på vindkraftverk när hon talade med Fru Clinton.
  http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article2697834.ece

 8. Björn

  De som har totat ihop AGW-hypotesen måste vara en skock strutsar som redan innan de sticker huvudena i sanden, har ögonbindlar. Vad ska man tro när forskare redan innan de har börjat skrapa på ytan av klimatkomplexet, påstår att det är CO2 som driver klimatet. Det är dags att börja om från början och förutsättningslöst skapa en modern klimatmodell som inte utesluter alla de faktorer som utifrån rymden påverkar vårt klimatsystem. Man kan betrakta klimatforskarna som uppgraderade meteorologer som utan tillräckliga fyikkunskaper, försöker sig på en för dem övermäktig uppgift.

 9. Sven M Nilsson
  file://localhost
  är ett sätt att referera till den egna datorn.

 10. Pehr.
  Bra sammanfattning.  Det finns trots allt klimatforskare som gör ärliga försök att försöka förklara vilka mekanismer som styr klimatet. Om de sedan har nån chans mot de politiska ångvälten IPCC återstår att se.
  Kanske ångan till ångvälten sinar när det blir kallare 🙂

 11. latoba

  Ny bok om elpriserna presenteras på ledarsidan på SvD idag:
   http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/dubbelspel-om-elpriset-dyrt-for-konsumenten_6858461.

 12. Pehr Björnbom

  Ingvar #10,
   
  Tack!
   
  En sak som jag tycker är särskilt intressant är att Judith Curry uttrycker en åsikt som innebär att det är troligt att den nuvarande temperaturtrenden kommer att bestå i flera decennier. Hon säger ju att hon finner att klimatskifteshypotesen är den som verkar stämma bäst och att denna hypotes innebär att nuvarande temperaturtrend kommer att bestå.
   
  Judith Curry är ju inte vem som helst utan en välrenommerad professor och klimatforskare med lång erfarenhet och en imponerande meritlista.
   
  Judith Curry är en av de absolut främsta klimatforskarna som är obundna av IPCC och hon har inte heller några särskilda band till andra klimatskeptiker. Därför är det särskilt intressant att följa hur hon bedömer klimatfrågan.
   

 13. Peter Stilbs

  Huk er alle TCS-läsare för nu ladder di ôm..
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.433027/forskare-forbereder-attack-mot-klimatskeptiker

 14. Slabadang

  Pehr!
  Med andra ord står klimatvetenskapen kvar på ruta ett?
  Paniken är hur tydlig som helst inom CAGWskrået nya alarmistiska påståenden faller under tyngden under de gamla. De har ehlt enkelt inga vapen annat än förnekelsen kvar och den är genuint ”ohållbar” i ordets sanna betydelse.
  Klimatvetenskapen har begått självmord! Aldrig tidigare har så många tagit död på sin trovärdighet genom att med högsta fart och med öppna ögon springa rätt in i kaklet. SMACK!
  ”Haven stiger i allt snabbare takt” SMACK!
  ”Den globala uppvärmningen går allt snabbare” SMACK!
  ” Arktis isar kan vara borta redan 2010″ SMACK!
  ” Kathrina en effekt av den globala uppvärmningen” SMACK!
  ”Himalayas glacieärer kan vara borta redan 2035″ SMACK!
  ” 50 procent av havens fytoplankton borta pga människan” SMACK!
  ” Avsmältningen av Antarktis går all snabbare” SMACK!
  Har nån en slang så vi kan spola av golvet?
  ”Folk har tappat förtroendet för klimatvetenskapen” ? Nähä ??!! Va konstigt!! 🙂

 15. Slabadang

  Peter S!
  Jag tänker på passande filmtitlar för klimatmötet. ”Sista natten med gänget” eller som en uppsamlingsplats för klimathotarpropagandister som efter ”The day after tomorrow”. 🙂

 16. Pehr Björnbom

  Slabadang #14,
   
  Jag anser inte att det är en bra metafor att klimatvetenskapen har begått självmord.
   
  Min metafor är i stället att klimatvetenskapen har fördärvats och förtvinat i IPCCs tvångströja.
   
  Men när klimatvetenskapen befrias från tvångströjan så kommer den att blomma upp igen. Klimatvetenskapen är i grunden vare sig bättre eller sämre än andra tillämpade vetenskaper.
   

 17. Slabadang

  Pehr!
  Förtroendeharakiri då? 🙂

 18. Björn

  Slabadang [14]; Sammanfattningsvis, klimatvetenskapen har begått: SMACK

 19. http://notrickszone.com/
  2 artiklar, läsvärda

 20. Åke N

  Pehr #14.
  Klimatvetenskapen kan nog komma tillbaka när dom mer håller på med vetenskap i stället för att ragga forskningsanslag. Gäller nog inte bara klimatforskningen.

 21. Ingemar Nordin

  Pehr,

  Jag håller helt med dig att det är intressant att tre olika hypoteser formuleras tydligt – och det finns fler. Det kan kanske släppa lite på krampen att i alla väder hålla fast vid IPCCs falsifierade hypotes.

 22. Lena Krantz

  Pehr Björnbom
  Tack för denna genomgång.
  Mycket intressant och Judith är verkligen en kvinna att lita på. Jag tror därför att jag håller på den teorin som hon menar är mest trolig.
  Det är ju bäst att lita på vetenskapsmännen menar jag!
  😀
       

 23. Pingback

  […] veckan rapporterade vi om hur uppvärmningspausen lett till diskussion av nya hypoteser för hur klimatet förändras som alternativ till IPCCs traditionella AGW-hypotes. För oss […]