Uppsalatemperaturer igen

I ett nytt gästinlägg av Magnus Cederlöf kan vi ta del av en ytterligare analys av det sätt på vilket temperaturmätningarna i Uppsala har bokförts och hur de förmodligen överdrivit temperaturökningen sedan 1950-talet.
Osäkerheter i temperaturmätningar del 3
Av: Magnus Cederlöf
I tidigare inlägg (här och här) har jag uppskattat felet i temperaturmätningar från Uppsala att vara någonstans mellan 0,8 och 2 grader på 100 år. Men vi har saknat en bra lantlig referensstation som inte är så långt bort från Uppsala. Med hjälp av Lennart Bengtssons kontakter har jag nu fått tag på temperaturmätningar från flygflottiljen F16 utanför Uppsala.
fig1Fig 1 – Mätplatser i Uppsala. Uppsala klimatstation flyttades från Observatorieparken till Geocentrum 1998.
Uppsala universitet har tagit fram Uppsalas klimatserie, 1722 och framåt, (länk) och SMHI har publicerat den på sin hemsida. Ett antal olika väderstationer/termometrar har använts för att ta fram den här långa temperaturserien. Låt oss kalla dessa väderstationer för Uppsala klimatstation. Den senaste flytten av klimatstationen var 1995 då den flyttades från Observatorieparken till Geocentrum. Man har försökt kompensera för urbaniseringseffekter och man har kompenserat för flytten till Geocentrum.
Mätningarna på F16 automatiserades 1995. I samband med detta började SMHI använda denna väderstation för sina väderprognoser. Hur snurrigt det här än låter så verkar det som att Uppsalas väder bestäms av en väderstation utanför staden vid F16. Uppsalas (och Sveriges) klimat uppmäts av en station i Uppsala.
F16 lades ner 2003 men det finns faktiskt temperaturmätningar från 1950 till 2009 som Försvarsmakten har tillhandahållit. Från 1953 och framåt finns mätningar var 3:e timme eller oftare. F16 ligger ganska när staden men ändå utanför det mesta av bebyggelsen. Därför borde mätningarna inte ha påverkats lika mycket av att staden har expanderat.
fig2Fig 2 – Jämförelse mellan F16 och Uppsala klimatstation (årsmedelvärden). Att Uppsalas värden börjar under F16s värden beror förmodligen på justeringar för att matcha ännu tidigare mätningar.
   Det är uppenbart att temperaturen har stigit mer vid Uppsalas klimatstation än den har vid F16. Nedan visas skillnaden mellan dessa två temperaturserier
fig3Fig 3 – Temperaturskillnad mellan Uppsala klimatstation och F16 (årsmedelvärden). Skillnaden växer i en takt av ungefär 1,2 grader på 100 år. Trenden från 1979 är 2,1 grader på 100 år.
 Om en mätstation har påverkats av sin omgivning brukar effekten bli olika i olika vädertyper och under olika säsonger. Plottar därför också skillnaden mellan temperaturserierna men uppdelat per månad.
fig4Fig 4 – Temperaturskillnad mellan Uppsala klimatstation och F16 per månad.
 Återigen ser man att Uppsalas klimatmätningar är starkt påverkade av att staden växer. I den här jämförelsen har klimatmätningarna stigit c:a 1,2 grader mer på 100 år än vad F16s mätningar har stigit. Även här är det tydligt att det är sommarmånaderna som har påverkats mest. Men efter 1995 verkar de flesta månader ha påverkats.
I jämförelsen mellan ECMWF och Uppsala klimatstation steg temperaturen c:a 2 grader mer på 100 år vid Uppsala klimatstation (länk). Men ECMWFs data börjar 1979, och tittar man på den gröna linjen i Figur 3, som börjar år 1979, så är trenden faktiskt 2,1 grader på 100 år. Det finns alltså god överensstämmelse mellan ECMWF och F16.
I ett tidigare inlägg (länk) visade jag att temperaturen i Sverige inte har stigit på 25 år, om man använder ECMWFs mätningar. I figur 2 kan man inte se denna 25-åriga stagnation. Anledningen till det är att temperaturen i Uppsala och mellersta/södra Sverige nådde sin topp 2008, efter det har temperaturen gått ner. Hade F16s temperaturserie fortsatt till 2013 hade det varit tydligt att ingen uppvärmning skett på 25 år.
Låt oss ändå anta att felet i snitt är 1,2 grader på 100 år från 50-talet och göra en egen ”justering” av Uppsalas klimatserie för att matcha F16. Notera att de tidiga mätningarna är osäkra (streckade).
fig5Fig 5 – 10-års-medelvärden för Uppsalas klimatserie. De tidiga mätningarna är osäkra och är därför streckade. Den röda linjen är klimatserien nedjusterad 1,2 grader per 100 år från 1953.
Tittar man på Uppsalas klimatserie, har den en “skräckinjagande” topp på slutet. Men den här toppen kanske inte ska vara så hög. Den röda linjen visar temperaturen hur den borde varit om mätningen skett utanför staden istället. Min gissning är att värmeperioden under 30-40-talen var ungefär lika varm som nuvarande värmeperiod. Men vi och många andra har blivit “lurade” av att det är så svårt att uppskatta och få bort urbaniseringseffekten. Den röda linjen är naturligtvis ingen absolut sanning, men det är förmodligen en god gissning för hur det borde se ut.
Stort tack till Försvarsmakten som tillhandahållit temperaturmätningarna från F16!
Metod (för den intresserade)
Från 1950 finns det mätningar var 6:e timme, från 1953 finns det mätningar var 3:e timme, och från 1962 finns det mätningar varje timme. Jag har valt att genomgående använda mätningarna var 3:e timme och skapa ett dygnsmedelvärde av dessa.
 I de flesta mätserier så finns det hål. Det är även fallet i datat från F16. Det fattas enstaka dagar i ett flertal månader. Men i det här fallet kan man uttnyttja att Uppsala har mätningar varje dag (utan hål). Därför räknades först skillnaden ut mellan F16 och Uppsala för varje dag. Sedan skapades ett månadsmedelvärde av skillnaden och sedan ett årsmedelvärde av skillnaden. Genom att bara använda skillnaden mellan stationerna blir felet väldigt litet om det fattas några dagar här och där. Hade man använt absoluta temperaturer istället, hade den genomsnittliga temperaturen blivit för hög om det tex fattats vinterdagar. F16s absoluta årsmedeltemperatur har sedan “rekonstruerats” genom att använda Uppsalas absoluta årsmedeltemperatur där skillnaden mellan stationerna dragits ifrån.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gustav

  Några kommentarer.
  Varför anges temperaturskillnaden i enheten C/100 år? Regressionen gäller bara inom det observerade intervallet. Det går bara att säga något om skillnaden i perioden 1953-2009. Trenden går inte att förlänga till 2 C/100 år, 20 C/1000 år osv.
  Jag förstår inte heller hur Fig. 5 är uträknad. Justeringen börjar på noll 1953 och ökar sedan fram till 2009. Utgår man från Fig. 2 så borde Uppsala justeras upp de första 30 åren. Det verkar också konstigt att justera Uppsala med 0.7 C år 2009 när differensen mellan Uppsala och F16 är 0.2-0.3 C år 2009 enligt Fig. 2.
  Till sist: ”Hade F16s temperaturserie fortsatt till 2013 hade det varit tydligt att ingen uppvärmning skett på 25 år.” Nåja, det beror ju helt på vilka temperaturer som skulle ha uppmätts, något vi aldrig får veta.

 2. Gunnar Kjelldahl (C)

  Jag vet inte varför man ska lägga så mycket krut på att försöka finna avvikelser och felaktigheter i temperaturstatistiken historiskt för en enda ort. Allt medan den globala temperaturen än ökar, så kommer det att finnas många orter som går mot trenden, och andra som i sin tur ökar mer än medelvärdet.
  Är månne syftet med denna fördjupning i Uppsala att ”bevisa” att all temperaturstatistik är otillförlitlig?

 3. Magnus C

  Gustav #1:
  Titta i figur 3. Skillnaden mellan stationerna ökar hela tiden. Den absoluta temperaturen är oviktig. Att den absoluta temperaturen var lägre inne i Uppsala beror bara på att man har justerat ner temperaturen för att matcha tidigare observationer.
  Se detta inlägg om ECMWFs temperaturer så ser du en annan mätning fram till 2013:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/03/04/ingen-uppvarmning-i-sverige-pa-25-ar/
  Gunnar Kjelldahl (C) #3:
  Huvudet på spiken. Syftet med den här inläggsserien är att visa på hur svårt det är att mäta temperaturen och hur mycket fel som kan dölja sig i de temperaturserier vi matas med.

 4. Lasse

  #2 Syftet kan väl vara att det finns osäkerhet i temperatursiffror. Systematiska osäkerheter!
  Uppsala är inte unikt- flera serier justeras hela tiden i en riktning.
  Men det tillhör konspirationsbilden. Exempel finns i denna samling.
  http://www.climate4you.com/

 5. Börje S.

  #2 Gunnar Kjelldahl (C)
  ”Allt medan den globala temperaturen än ökar…”
  Vadå ökar?
  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/04/clip_image002.png

 6. Anders Mohlin

  Till G Kjelldahl (C) #2
  Temperaturmätningar, och registreringen av desamma, är knappast en så enkel match som man i förstone kan tro. Det har många gånger konstaterats, här på denna blogg och på åtskilliga andra håll. Förändringar över tiden av mätmetoder och av mätinstrument vid insamlandet av data, t ex, gör det svårt att komma till säkra jämförelser.
  Men nog måste väl ändå jämförelser med historiska data vara högst intressanta!?! Vad skall man annars jämföra emot? (Framtida data kan vi ju inte veta något om. Jo, det förstås, IPCC vet ju redan det mesta om framtiden :-)) Om ingen jämförelse med ”gårdagen” görs finns heller inget att tvista om. Eller?
  F ö noteras, att hr Kjelldahl tycks hänga fast vid påståendet att den globala temperaturen ökar. Har denna uppfattning möjligen en politisk dimension?
  mvh
  Anders Mohlin

 7. Lennart bengtsson

  Huruvida jordens temperatur ökar är till dels en filosofisk fråga då man bör tillägga under vilket tid som temperaturen har ökat. Ole Humlum har mycket förtjänstfullt sammanställt detta och mycket därtill på sin blogg, climate4you. Alltsammans beror på vilken tidsperiod man avser. Under de senaste 30 åren hat temperaturen förvisso ökat men inte under de senaste 10 åren eller med små variationer härpå beroende vilket dataset man använder. Vad däremot är alldeles säkert är att temperaturen ökar mycket långsammare än vad modeller och tidigare IPCC scenarier hävdat och detta med en hög sannolikhet bestämd av en expertkommitté. Detta bör och skall vi vara glada över även om vi är klimataktivister och vill göra allt för att inte vår jord skall fortsätta lida av människornas vilda framfart.
  LennartB

 8. Ingemar Nordin

  Magnus C tack för denna detaljstudie. En del ifrågasätter värdet av den. Men i mina ögon är det ett värdefullt bidrag till diskussionen om i vilken grad bebyggelse påverkar våra mätresultat på markbaserade mätstationer (UHI). Den här diskrepansen mellan Uppsala och F16 är ungefär dubbelt upp mot vad Phil Jones o Co räknar med i sina markbaserade beräkningar av den globala temperaturökningen.

 9. tty

  Gunnar Kjelldahl (C) #2
  Statistiken från Uppsala är mycket intressant eftersom det råkar vara en av de absolut längsta temperaturserier som överhuvud taget existerar (från 1722), bara överträffad av ett par tre platser i England och Nederländerna. Stockholm börjar först på 1750-talet och Lund på 1780-talet.
  Bl a innebär det att Uppsalaserien även omfattar det mesta av den mycket varma perioden på 1720-1740-talet då Linné drömde om att odla mullbär och andra exotiska växter i Sverige. 1724 är fortfarande det varmaste året i serien, all urbanisering (och förmodad golal uppvärmning) till trots.

 10. Börje S.

  Såvitt jag förstått ska enl IPCC den ökande halten av CO2 i atmosfären leda till en höjning av atmosfärens temperatur vilket i sin tur ska leda till att vattenhalten i luften ökar. Eftersom vattenånga är en s k växthustgas kommer lufttemperaturen att öka ytterligare, vilket i sin tur leder till än mer vatten i luften vilket leder till än högre temperaturer vilket i sin tur…
  När jag började följa den s k klimatfrågan var en hel del av de ”klimathtstroende” på denna (eg Maggies) blogg och på andra sådana övertygade om att vi skulle nå en s k tipping point inom den närmaste framtiden, temperaturen skulle galoppera, haven skulle svämma över alla breddar och skördarna minska katastrofalt och människor och djur skulle i stort sett dö ut. (I stort sett samma typ av spådomar som härjade under istidslarmsepoken för 40 år sedan. Då skulle den en liten rest av mänskligheten huttrande överleva vid ekvatorn, under värmelarmets tid skulle överlevare endast återfinnas kring sydpolen (sydpolacker) och nordpolen (nordpolacker.)
  En typisk representant för sådan framtidstro är klimatforskaren James Hansen som bara för ett år sedan visade övertygelse om att jordens hav kommer, efter att metanen under tjälen i Sibirien frigjorts, att koka bort totalt och det inom ett eller ett par sekler. Finns på YouTube nånstans.
  Det har blivit rätt så tyst om the tipping point, kanske lever den fortfarande hos den WWF-prisade undergångssekten ”Föräldravrålarna” och dylika skumma organisationer.
  Men för bara några år sedan var en mängd naturvetare inne på denna linje, vilket verkar minst sagt underligt för en naturickevetare som jag.
  Nåväl, ett par debattörer hänvisade till Climate4you och jag tog en titt för att se om det fanns något nytt där som jag inte lagt märke till förut. Det fanns det.
  http://www.climate4you.com
  Under titeln Greenhouse Gasses finns diagrammen som visar vad mätningarna av luftens vattenhalt hittills visat ett för volymen av vattenångan (1983-2009) och ett för den relativa fuktigheten (1948- mars 2014) nära jordytan, mittimellan och högt upp.
  Halten sedan 1999 verkar vara alldeles jämn. Någon höjning av mängden vatten i luften syns inte.
  IPCC:s hypotetiska grundbult om ökande mängd vattenånga vid höjd CO2 halt verkar vara inte bara en aning överdriven utan helt felaktig. Mer FEL än så kan ingen ha!
  Liksom problemet med de meterhöga havsnivåhöjningarna kring Sveriges kuster (var ska allt detta vatten komma ifrån, som Christoffer påpekade) så är detta med den uteblivna höjningen av vattenånga i luften en gåta för mig. Jag menar OM det blivit så sabla varmt som det påstås så borde väl mer vatten avdunsta från haven? Det tycks tvärtom som om det blivit MINDRE vatten i luften, åtminstone enligt tillgängliga mätningar…Är det temperaturmätningarna, de som vi alla hänvisar till, kan det vara så att det är DE som är FELAKTIGA?
  Jag skulle verkligen uppskatta om de i frågan verkligt insatta kunde förklara hur problemet med den uteblivna vattenångan hänger ihop!
  (Försök bara inte, som i problemet med den uteblivna värmen, med att varrenångan tagit sig ner till havsens oändliga djup dit ingen ARGO-boj kommer åt att mäta!)

 11. bom

  Vi har väl vid detta laget alla lagt märke till att några stycken här hela tiden ropar ”jamen det blir ju hela tiden varmare och varmare och det är ju farligt ju”. Lärare Kjelldahl är en i de ropandes orubbliga grupp. Fakta har ingenting med saken att göra Det är en fråga om tro och då väger fakta lätt.

 12. Daniel Wiklund

  Det är anmärkningsvärt att det tydligen är skrämmande att det har blivit varmare,om det nu blivit det.Fågan är väl hur långa cyklerna ska vara innan man kan säga att det är en trend.Det är en smula förbryllande att tänka sig att hela den betydelsebärande mänskliga historien,jordbrukets utveckling,uppkomsten av städer,tillkomsten av matematik och skrivkonst och vetenskap och allt det andra har ägt rum inom en period av milt väder,interglaciala perioder.Det är väl egentligen en ny istid som vore mest skrämmande och mest trolig om man ser på att det är just istider som varit den mest vanliga klimatformen under dom senaste två miljarder åren.

 13. Börje S.

  #2 Gunnar Kjelldahl (C)
  Instämmer du i boms tolkning om ditt engagemang i klimathoterifrågan, det som han ger uttryck för i #11?

 14. Thomas P

  Daniel #12 ”Det är väl egentligen en ny istid som vore mest skrämmande och mest trolig om man ser på att det är just istider som varit den mest vanliga klimatformen under dom senaste två miljarder åren.”
  Det där har du fått om bakfoten. Tekniskt sätt är vi även idag i en istid i och med att det finns permanenta istäcken vid polerna, men det förefaller vara undantaget i jordens historia:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ice_age#Major_ice_ages

 15. Daniel Wiklund

  Jag vet mycket väl att vi befinner oss i en istid fortfarande,den har bara krympt en del.När den sista/senaste perioden av nedisning befann sig på sin höjdpunkt,för omkring 20000 år sen,låg ca 30% av jorden under is.Det gör 10% fortfarande.(och ytterligare 14% har permafrost).Tre fjärdedelar av allt färskvatten på jorden är ännu fruset till is och vi har iskalotter på båda polerna,en situation som mycket väl kan vara unik i jordens historia.Klimatet är ett resultat av så många variabler,ökande och minskande nivåer av koldioxid,förskjutningar av kontinenter,solens aktivitet,krängningar i Milankovtijs cykler,att det är lika svårt att förstå sig på händelserna i det förflutna som det är att förutsäga framtidens.Det är mycket vi bara inte begriper.Ta bara Antarktis.I minst 20 miljoner år efter det att kontinenten slagit sig till ro över Sydpolen var den täckt med växter och isfri.Det borde helt enkelt inte varit möjlig.Men det kanske IPCC har svar på: – )

 16. Börje S.

  #12 Daniel Wiklund
  Det enda som verkar tillförlitligt i hela klimathoterigeschäftet verkar vara att koldioxidhalten i atmosfären ökat kanske med den tiondels promille som uppgivits.
  Resten av innehållet i den grovt osakliga och oansvarigt dyra propagandaverksanheten har bit för bit visat siga vara falskt. Som jag skrev i #10
  • har inte halten av den s k växthusgasen vattenånga stigit som påståtts, tvärtom.
  • Väderrelaterade katastrofer har minskat.
  • Den skattade (uppmätta tror jag är fel uttryck) världstemperaturen har, trots idogt masserande (som inte tagit så oanade höjder som tänkts p g a klimathotsskeptikernas granskande argusögon), inte höjts på 17 år.
  • Där det skulle bli översvämningar enligt IPCC blev det torka och vice cersa.
  • Himalyas glaciärer hyndratals meter tjocka belägna där det råder evig frost har inte visat tecken på attvara försvunna på de av IPCC förmodade 30 åren. Skördarna har ökat, inte minskat.
  • Havsnivåerna stiger med c:a 1-3mm/år, precis som förut. Det ger 1-3 dm/sekel, inte 7 meter/sekel som påståtts av de värsta klimatprofitörerna.
  • Korallerna lever och dör precis som tidigare. Inte undra på de har varit med om värre klimatomsvängningar än 0,7ºC/sekel.
  • Att haven skulle bli ”försurade” i någon högre grad p g a en ökning av atmosfärens CO2-halt på 0,01% tror jag inte mycket på. Havens halt av CO2 är redan minst 50 ggr atmosfärens. 0,01% av 1/50 torde inte ställa till med speciellt mycket. F ö så har koralldjuren varit med om betydligt mindre basiska hav än nu, t ex under istiderna.
  • Korallreven, Maldiverna Tuvala m fl har inte sjunkit under vattenytan det minsta, tvärtom.
  • Ythavets temperatur har inte höjts nämnvärt och skulle den så mystiskt försvunna förväntade värmen på något magiskt vis försvunnit ned till havsbotten så betraktar i alla fall jag det som en välsignelse eftersom mer lagrad värme i haven eventuellt kan förlänga nuvarande interglacial.
  • En säker indikation på en kommande värmekatastrof sades vara en s k hotspot 10.000 m ovanför tropikerna. Varken data från ballonger eller från satelliter har bekräftat att horspoten existerar.
  • Enligt klimathoteripropagandan skulle Nordpolen vara komplett fri från is 2013. Det blev det inte så, varför samma propagandister genast förutspådde att isfriheten skulle inträffa år 2040. Om jag lever då är jag 95. Ojoj vad jag i så fall ska skratta!
  ”Herrejösses, inte en siffra rätt” som en felringare sade när jag svarade med mitt telefonnummer.
  Ingenting i det tidigare klimathotandet stämde så en febril och tillika desperat tankeverksamhet för att fabricera nya hot pågår natt och dag hos alla de klimathotsprofitörer och världsräddarpolitiker som bävar inför den dag då den stora klimathotsballongen pyst ihop till en liten ynklig, blöt och sladdrig trasa.
  Vad finns det kvar för alla dessa att ta till? Hur förhindra att sanningen om det så härrrligt lovande och underbart ljuvliga klimathoteriet kommer packet (väljarna) till del?
  • Tja, blockera nätet för alla de som söker sanningen om tidernas största bedrägeri: klimatbluffen.
  • Begränsa tryckfriheten än mer än mediafolket själva gjort för att begränsa sagda frihet.
  • Kriminalisera klimathotsskeptiska talesmän (finns redan förslag om dödfsstraff för sådana, bl a ett publicerat på universitetet i Graz’ hemsida, sedermera borttaget).
  • Se till att demokratin undergrävs ytterligare eventuellt begravs för gott. EU:s beslutsprocess är ju redan utanför det demokratiska förloppet, och va fan då kan väl hela idéen med demokrati lika gärna slängas ut med det demokratiska badvattnet. (Stöds av Per Holmgren, Johan Rockström och ett oändligt antal andra klimathotsprofitörer.)
  Allt i den heliga klimathotarreligionens okränkbara namn.

 17. Johan M

  Mycket intressant.
  En fråga – stationen på F16m hur har den förändrats sedan 1950: placering, omgivning, teknik mm.
  När man läser om hur svårt det har varit att kalibrera Uppsalaserien, eller problem men med serien från Stockholms observatorium, så skall man nog inte ta för givet att en serie verkligen visar samma sak under 50 år.

 18. Magnus C

  Johan M #17:
  Du har helt rätt i att även F16-serien förmodligen är behäftad med fel. Den enda information jag har om stationen är följande:
  ”Från början mätte man i termometerburen på gräsmattan utanför väderavdelningen i tornet. När fjärravläsningar infördes sattes fjärrtermometern nära landningsbanan medan man fortsatte att avläsa min- och maxtemperatur relativt många år i termometerburen. Från ca 1995 är dock även min- och maxtemperaturerna från fjärrtermometern nära banan.”
  Mätstationen har alltså flyttats (en liten bit). Men jag vet inte när det gjordes.

 19. Nu har ju temperaturen över land ökat stadigt i t.ex 25 år, oavsett om man betraktar satellitmätningar eller landbaserade mätningar (ingen hiatus i sikte över land) . Alla påstådda justeringar och UHI har alltså ingen betydelse i stort.
  Klart man kan gräva ner sig i en specifik temperatur-serie och tycka sig se konstigheter, men det är ändå bara trams, speciellt slutklämmen om att temperaturen inte ökat på 25 år. Helt fel!
  http://www.woodfortrees.org/plot/uah-land/mean:12/from:1988/plot/uah-land/from:1988/trend/plot/crutem4vgl/mean:12/from:1988/plot/crutem4vgl/from:1988/trend

 20. Börje S.

  Man skulle kunna tro att de verkligt miljöömmande t ex de i det så kallade ”Miljö”partiet som (lite väl ofta) får frammträda i radio och TV är väna små ömtåliga personer som verkligen ömmar om Vår Natur. Och kanske var de beskedliga får för ett halvsekel sedan, men de tycks ha utvecklats till ”får i ulvakläder” sedan dess, ulvar med makthungerns dreglande käftar i högsta hugg. De värnar som vi sett nu för tiden bra mycket mer för gulliga vargar än för små försvarslösa lamm.
  Isbjörnen, den icke utrotningshotade, är också ”miljö”vännernas älskling. WWF har höstat in stora summor genom att lova de väna ”miljö”vännerna att de ska förhindra utrotning av den stadigt ökande alls icke utrotnigshotade isbjörnsstammen. För att ytterligare vädja till de ”miljö”ömmandes ständigt dåliga samvete har man i sina propagandaannonser ständigt bilder på små oklanderligt vita och gulliga isbjörnsungar med stora vädjande ögon.
  Dern verkliga bilden av isbjörnen i färd med att slita strupen av små oskyldiga sälungar (som ”miljö”partiet ömmade så mycket förr i tiden) så att blod, tarmar och hjärnplasma stänker ner isbjörnens päls och isen runt om har man av någon anledning inte publicerat.
  Jag läste för en tid sedan på WWF:s hemsida att man använde bidragen för att med helikopter frakta valrosskroppar till de stackars oskyldiga isbjörnarna. Om WWF själva skjutit en massa värdelösa valrossar för att de skulle tjäna som föda till de ovärderliga isbjörnarnas glupande hungriga och dräglande käftar framgick inte.
  100 spänn i månaden för att rädda en stadigt ökande isbjörnsstam. 1200 spänn om året. Hur många miljöömmande i Sverige ställde upp? 10.000? = 12 millioner/året Kanske 100.000?? = 120 millioner/år.
  Och alla dessa pengar skulle gå till att ”rädda isbjörnen”?
  Hahaha!
  WWF inhöstar förutom bidrag från lätt uppskojade miljövänner (som att sno kola från en barnunge) även c:a €10.000.000/år från EU + några hundratusen för att kostnadsfritt kunna lobba i parlamentet i Brüssel för att rädda icke utrotningshotade isbjörnar från utrotning men framför allt för att där propagera för sanslösa satsningar för att rädda mänskligheten från ett icke existerande klimathot.
  Jag ryggar lite för den mer och mer förekommande beteckningen ”ecofascism”. Men emellanåt, som t ex när jag sammanfattar mina tankar så här på kvällen kan jag komma fram till att beteckningen kanske inte är alldeles obefogad.

 21. Olaus Petri

  Varning, inte för känsliga läsare!! Vidden av hur lite Tyskland fått för sin energieländepengar börjar gå nå ut:
  http://notrickszone.com/2014/04/08/100-billion-euros-for-nothing-germanys-co2-emissions-havent-dropped-in-10-years/#comments

 22. Börje S.

  #19 Stig Moberg
  Hypotesen som ligger till grund för den groteska desinformayionskampanjen säger att ökande halt av koldioxid i atmosfären oundvikligen ger en höjning av atmiosfärens temperatur. Under drygt 17 år har halten koldioxid ökat t o m en aning mer än projekterats. Trots det har den uppmätta medeltemperaturen i världen stått stilla. Dessutyom har den förutspådda ökningen av vattenånga i luften som skulle förstärka den minimala uppvärmning som koldioxiden ensam kan åstadkomma inte besannats, åtminstone enligt tillgängliga mätningar, se http://www.climate4you.com rubrik Greenhouse gasses.
  Tyvärr Stig, din stora kärlek till klimathotshypotesen verkar vara helt obesvarad av den oförutsägbara verkligheten. Åtminstone sedan >17 år.
  Till skillnad mot dig är jag GLAD för att klimathotet kan avskrivas. Vad framtiden har i beredskap åt oss vet varken du eller jag.
  Ej heller de forskningsgranskare som dväljs inom N:s klimatpanel IPCC.
  Du vet det är de där som beordrats att hitta eller, om så krävs, hitta på tydliga tecken på att den ökande CO2-halten i luften ger så förskräckliga klimatföljder att FN på grund därav kan fordra att väststaterna underordnar sig nämnda FN, offrar en stor del av sina budgetar till FN. Då kan nämligen FN ytterligare utöka sin byråkrati för att med hjälp av dennaSTYRA KLIMATET så att det aldrig någonsin ändras, vad än förändringar av jordaxelns lutning, förändrngar av kosmisk strålning, förändringar av solintensiteten eller förändringar i havsströmmarna kan hitta på för något otyg.
  That’s the truth, man.

 23. Jimmy

  Tog istiden slut för 11704 år sedan?
  Intressant video med iskärneforskaren Jörgen Peder Steffensen på Niels Bohr Institutet, Köpenhamns Universitet.
  http://video.ku.dk/video/7820648/jorgen-peder-steffensen-iskerneforsker

 24. Börje S.

  Det blev ju en hel del tangentbordsmisstag i föregående (#22) skrivelse. Det heter till exempel FN:s inte N:s osv. Men när jag nu ändå börjat skriva kör jag i gång med en betraktelse över
  OBESVARAD KÄRLEK
  1988 startade FN:s klimatpanel sin verksamhet att enligt order från uppdragsgivarna, bevisa människornas fördärvliga inverkan på klimatet. Det året skedde, lyckosamt nog för panelen, en höjdpik i världstemperaturutvecklingen.
  1994 däremot var det ordentligt kallt, varför den ökände klimathotaren och tongivande IPCCmedarbetaren Ben Santers ökända temperaturdiagram i Nature och IPCC stoppade sitt diagram året innan, trots att hans artikel publicerades 1996. (Han uteslöt därvid även åren innan 1964 ty med de åren inkluderade skulle hans skrämmande, uppåtgående diagramkurva bli till ett harmlöst horisontellt streck.)
  Hade nämnde Santer väntat till 1998 hade han kunnat publicera en än mer skrämmande uppåtsträvande streck i sitt ökända klimathotardiagram.
  Nåväl, IPCC startade sin verksamhet 1988. Fram till 1998 steg världstemperaturen. Innan dess hade den också stigit sedan 1977. Temperaturen steg således i 21 år, om man nu till äventyrs litar till de sorgfälligt masserade temperaturskattningarna från CRU och GISS. (Vi är ju så illa tvungna.)
  DÅ hade klimathotarna, vars skara nu växte, 21 år av glädje över naturens villighet att bekräfta deras på rasbiologen Arosenius grundade klimathotartro.
  Men efter det har naturen SVIKIT. I mer än17 år har naturen vägrat att spela med. 17 år av stor sorg för de klimathotskärlekskranka! Så kommer vi då till mitt budskap till
  TILL ALLA SOM ÄLSKAT KLIMATHOTET MER ÄN ALLT ANNAT
  Inte undra på att all Ni som förklarat klimathoteriet som ER enda och största kärlek är besvikna!
  Jag förmodar att Ni just nu betraktar naturen eller ska vi kalla det verkligheten, som en otrogen, svekfull hynda. (Natur är femininum åtminstone på tyska)
  Så drastiskt kan man i sin besvikelse uttrycka sig över en kärlek som i förstone tycktes besvarad men som sedermera visade sig helt obesvarad. Det är trots fördomsfullheten, förlåtligt, tycker jag.
  Lita nu på en gammal stöt som gått igenom det där med obesvarad kärlek inte en utan ett otal gånger:
  DET GÅR ÖVER! Även om dagarna just nu synes svartare än det svartaste hål som lär finns där ute i vårt universum så kom ihåg DET GÅR ÖVER!
  Tiden läker så småningom såren och efter hand kommer Ni stå helt oförstående till att Ni kunde vara så blind att Ni gav en så ovärdig varelse all er kärlek! Det beror ju på, som de visaste i alla tider påpekat att kärleken gör människan blind. Glöm inte att de allra flesta någon gång i livet drabbas av dylik blindhet, Ni är verkligen inte ensamma i det hänseendet.
  Om Ni bara tar det på rätt sätt och låter kärlekssjukan värka ut kanske Ni i framtiden kan leva tillsammans med verkligheten som riktigt goda Vänner!
  Framför allt försök att förstå:
  • Det hjälper inte hur många 200 meter höga propellerförsedda stolpar Ni än låter bygga för att hedra Henne, Naturen.
  • Ej heller hjälper det att Ni för att fabricera alkohol som drivmedel låter hugga ner regnskog och andra habitat där okända och sällsynta djur och ett otal växtarter har sin enda hemvist.
  •Inte ens om Ni med all den makt Ni lyckats tillförskaffa Er med hänvisning till er STOORA kärlek till Naturen ser till att alla människor på Jorden byter ut alla sina glödtrådslampor med kvicksilverhaltiga lågenergidito vinner Ni Hennes, Naturens eller, om Ni så vill Verklighetens kärlek.
  Hon bryr sig inte ett vitten om alla de kärleksgåvor Ni lyckats framställa till Hennes ära. Hon, Naturen eller Verkligheten är, och jag beklagar verkligen detta, inte över sig intresserad av Er.
  Hon och det uttryck hennes varelse tar, har mer med vad Solen, de Kosmiska Strålarna, Månen och Haven med all deras förutsägbara och oförutsägbara ombytlighet kan göra med henne.
  Så glöm att genom Er kärlek till klimathotet försöka vinna Hennes, Naturens kärlek. Hon bryr sig inte och som vi sett, är hon mest besvärad, för att inte säga irriterad över alla dessa för henne (och även för oss) meningslösa kärleksgåvor i form av propellerförsedda stolpar, vart man ser och vart man går och nedhuggna regnskogar varhelst de växer till men för alla de som bodde där förut.
  OCH DÄRMED VAR DET SLUT PÅ GODA RÅD TILL ALLA DE OLYCKLIGA SOM FÖRÄLSKAT SIG I DET SKAMLIGT TROLÖSA KLIMATHOTET

 25. Börje S.

  Förr:
  ”Alla klagar på vädret men ingen gör något åt det.”
  Nuförtiden:
  ”Politiker, mångmilliardärer, horder av självutnämnda världsräddare och lägg därtill alla möjliga typer av lycksökare klagar högt på klimatet och påstår utan att rodna det minsta att de kan göra något åt det”.
  (Vilka skälmar)

 26. Magnus C

  Stig Moberg #17:
  Det var temperaturen i Sverige som inte stigit på 25 år. Du missar helt poängen med inlägget. Att temperaturen stiger och sjunker är inget ovanligt. Det gjorde den i början av 1900-talet också.
  Intressant från din länk att UAH-temperaturen över land verkar ha stigit under de senaste 17 åren, men däremot har den stått still på jorden som helhet. Det måste innebära att temperaturen över haven sjunkit. Hur går det ihop med klimatmodellerna?

 27. Börje, jag ser inte hur din kommentar relaterar till min, och att jag inte skulle vara glad om klimathotet kunde avskrivas … Vad får du allt ifrån, fritt fabulerande är vad du sysslar med. I sak har du helt fel förstås 🙂

 28. Christopher E

  #19 Stig Moberg
  Landdata var det, ja… Och när det passar avsändaren går det tydligen alldeles utmärkt av vår statistiktrixare att välja ett dataset som exkluderar bortåt 80% eller av jordens där data tydligen inte passade budskapet.
  Håhåjaja.

 29. Christopher E

  #28
  Äsch, jordens YTA, förstås.

 30. Göran Å

  När vi diskuterar temperaturer just i Uppsala, så bör det vara mycket inbtressant att veta att det var en av de första platser där man försökte bestämma urban heat-effekten. Det gjordes av Åke Sundborg, professor i naturgeografi. Han satte fast en termometer på en bil och åkte runt i staden och noterade värdena på olika ställen. Om jag minns rätt kom han fram till att staden var ca 3 grader varmare än omgivande landsbygd. Jag minns bara detta dunkelt från när jag själv läste geografi på nämda ställe för nu ganskla många år sedan. Jag tror inte heller jag såg originalresultaten, utan en kartredovuisning i vår lärobok i klimatologi. Men den som vill kolla upp kan ju kontakta naturgeograferna i Uppsala, dom borde kunna plocka fram detta.

 31. Gustav

  Magnus #3
  Nej, skillnaden ökar inte hela tiden. Enligt Fig. 3 så minskar skillnaden mellan 1953 och ca 1985. Därefter ökar den igen. Därför verkar justeringen i Fig. 5 märklig. Varför justeras inte temperaturen år 1953? För att observationerna på F16 startar då? För att differensen mellan Uppsala och F16 är 0.35 C? (Fig. 3). Varför justeras temperaturen 2009 med mer än en halv grad när differensen mellan Uppsala och F16 år 2009 är 0.4 C.
  Motiveringen och förklaringen till metoden ovan är oklar.

 32. Magnus C

  Gustav #31:
  Det känns som att du inte ens försöker förstå. Ja skillnaden varierar från år till år. Skillnaden mellan 1953 och 2009 är c:a 0.8 grader enligt fig 3.
  Det här är bara ett exempel. Det är ingen absolut sanning. Även F16-temperaturen har förmodligen fel. Den kan också ha påverkats av urbaniseringen.

 33. Gustav

  Stig Moberg:
  Det är säkert något som redan uppmärksammats av kunnigt folk men om temperaturen över land har stigit så antar jag att temperaturen över hav inte gjort det nämnvärt (eftersom medelvärdet är i princip stillastående). I så fall är det konstigt att man ändå tror att värme lagras i djuphaven? Borde det inte krävas en högre temperaturgradient för detta?
  Vill också påpeka att jag inte är samma Gustav som i tråden ovan. Ni kan kalla mig Gustav 2 antar jag 😀

 34. Gustav

  Jag försöker visst förstå, det är därför jag ställer så många frågor. Men hittills har jag inte fått ett enda svar. Även om din text är ett exempel så antar jag att du inte publicerat den på en blogg för att du tror att exemplet är irrelevant. Alltså tycker jag att du får stå ut med lite granskning.
  Min poäng var att om vi bortser från variationerna mellan år och tittar på “trenden” i Fig 3 så ser vi i grova drag att differensen mellan Uppsala och F16 är minst i mitten av serien. Därför är det konstigt att temperaturen i Fig 5 minskas mer och mer för varje år, det finns heller ingen förklaring till detta i texten. Jag menar att temperaturjusteringen i slutet av serien är överdriven.

 35. Magnus C

  Gustav #34:
  Bortse var noll-linjen i figur 3 ligger. Noll-linjen beror på hur Uppsala universitet har justerat klimatserien. Se figur 5 här: https://www.klimatupplysningen.se/2013/11/12/gastinlagg-magnus-cederlof-fortsatter/
  Där är det tydligt att man har dragit ner Uppsalas temperatur för att matcha tidigare mätningar. Utgå istället för att noll-linjen ligger på 1953 års värde. Jag har försökt undvika problematiken med var noll-linjen ligger genom att bara titta på trenden (lutningen) på kurvan.

 36. Jan Lindblom

  Varför skulle justeringen i slutet av serien vara överdrivet? Det står ju innan att ” Låt oss ändå anta att felet i snitt är 1,2 grader på 100 år”. Så på 50 år så är det 0.6 grader!

 37. Stig Moberg #19,
  En tanke med att mäta global medeltemperatur är att denna ger ett mått på hur mycket överskott eller underskott av energi som jorden får från solen. Temperaturen över enbart land kan inte tolkas på motsvarande sätt eftersom jorden bara består av cirka 30% land och eftersom utbytet av energi mellan olika delar av atmosfären är så stort.
  En svaghet med global medeltemperatur är att den endast ger en bild av energiinnehållet i troposfären och havets övre omblandade skikt. Därför motsvarar en ändring av den globala medeltemperaturen summan av ändrat överskott från solen och minus ändrat underskott till djuphavet från havets omblandade ytskikt.
  Uppvärmningspausen kan bero på att överskottet från solen minskat, att underskottet till djuphavet ökat eller en kombination av båda. Klimatforskarna har uppenbarligen ännu inte något säkert svar på hur det förhåller sig.

 38. Lasse

  Pehr-vi har en uppvärmningspaus på samma sätt som vi på 1900 talets mitt hade en paus.
  Varför skulle vi plötsligt INTE ha en periodicitet i temperaturen?

 39. lennart bengtsson

  Några allmänna kommentarer
  Först vill jag säga att Magnus gjort ett förtjänstfullt arbete som klart visat att Uppsala klimatstation har en positiv bias som har stigit med tiden, vilket betyder att den observerade trenden är överdriven. Detta är knappast att förvåna med tanke på hur staden har expanderat. Det är utomordentligt svårt att korrigera för urbanisering då det helt beror på vädersituationen. En molnig och blåsig dag t ex finns det knappt några skillnader. Vidare är det också klart från ett flertal observationer från syd-och mellansverige att temperaturen inte ökat där under det senaste kvartseklet. Detta betyder inte mycket och kan inte användas för att visa att jordens klimat inte ändras eller att det blir kallare eller varmare. Men det är lika fullt ett faktum som har viss praktisk betydelse.
  Det finns all anledning att tro att de flesta observationer över land visar en för hög trend och klart högre än den trend som man mäter i den fria atmosfären 2-5 km ovanför marken. Observationer från radiosonder och satelliter bekräftar detta.
  Det tydligaste och säkraste tecknet på en global uppvärmning är det ökade värmeinnehållet i världshavet där minst 90% av värmeöverskottet hamnar. Det är inte lätt att mäta men de flesta studier visar att haven under de senaste 40 åren har tagit emot ca 0.4 W/m2 normaliserat för hela jorden. Det är lätt att härifrån räkna ut hur många Joule värme som anrikats i världshaven under de senaste 40 åren och vad det betyder för havens medeltemperatur som är ca 3.5°C. Enligt NOAAs mätningar har värmet i havet även ökat under den tid som havens medeltemperatur stått stilla. Detta är fullt möjligt då havens temperatur inte är konstant och i vissa områden har den ökat och i andra minskat. Det är främst i de kalla områdena som uppvärmningen skett.
  Den ökade temperaturen i vissa landområden är säkert på sina ställen ett problem men behöver inte alls bero på att växthusgaserna ökar utan snarare på urbanisering och uttorkning av marken genom jordbruk och statsbebyggelse. Ett hemskt exempel härpå är Aralsjöns uttorkning som inte har med någon klimatändring att göra utan på grund av konstbevattning av bomullsodlingarna med vatten från Amudarja och Syrdarja. Liknande problem har man för Tsadsjön osv. Aralsjön var för de som minns sin skolgeografi från förut jordens till storleken 4e sjö, nu har den praktiskt taget försvunnit.
  Det är viktigt för både C och MP liksom för medborgarna i Sverige att förstå att man inte löser dessa problem genom att höja den svenska bensinskatten. Det är ett stort problem för folk i glesbygderna men inte för taxiresande politiker i tätorterna som helst inte vill åka kommunalt. Det är därför som endast ett fåtal röstar på dessa partier i glesbygden även om en dessa partier utgör sig för att representera glesbygdens folk.
  LennartB

 40. Lasse #38,
  Ursäkta, men jag förstår inte. Varför får jag denna fråga, vad är sammanhanget?

 41. lennart bengtsson

  Tillägg till 39
  Med ett nettovärmeflöde på 0.4 W/m2 till havet inses det lätt att efter 100 år kommer havens medeltemperatur ha ökat från +3.5°C till ca +3.6° C. Dvs om det finns tillräckligt med vertikalt värmeutbyte i havet behöver vi knappast bekymra oss. Sannolikt är det vertikala värmeutbytet större än vad dagens primitiva modeller anger och förmodligen en huvudorsak till att uppvärmningen är sa långsam. Det indikerar också den stora osäkerheten i ändringar i observerad djuphavstemperatur.

 42. Johan M

  Uppsala temperatur serie är korrigerad för bland annat UHI. Justeringen är dock rätt schematisk över åren. Fram till ca 1950 har en gradvis ökning antagits men sedan har korrigeringen skett i två steg. Det första är 1960 då den på årlig basis ökade från 0.32 till 0.38 grader. Den var sedan oförändrad fram till 1980 då den ökade till 0.53 grader. Skillnaden från 1950 är alltså dryga 0.2 grader.
  Den har sedan legat stilla och den enda förändring i korrigeringen som sker är då stationen flyttas 1998.
  Skulle effekten av UHI kunna vara betydligt större, uppemot 0.8 grader, säkert – men det krävs nog lite fler mätpunkter än den från F16. Man måste nog även göra en analys om exakt hur mätningarna har skett och hur stationen har förändrats. Det behövs inte mycket förändringar för att ett årsmedelvärde skall skifta på 0.2 grader.
  Magnus C sätter fingret på en väldigt viktig punkt i klimathysterin – om vi inte en kan avgöra hur medeltemperaturen förändrats i Uppsala, med vilken noggrannhet vet man då hur medeltemperaturen i världen har förändrats.?

 43. Gunnar Strandell

  lennart bengtsson #41
  Citat:
  ”Dvs om det finns tillräckligt med vertikalt värmeutbyte i havet behöver vi knappast bekymra oss.”
  Detta är väl en underdrift, för om det blir tillräckligt stort stundar väl en istid?