Tankar om klimatkänslighet

Något som vi återkommer till är den så kallade klimatkänsligheten dvs hur mycket temperaturen stiger vid en fördubbling av koldioxidnivåerna. IPCC har som vi nämnt förut propagerat för en klimatkänslighet inom intervallet 1.5 C – 4.5 C och har med små förändringar hållit fast vid detta sedan sin första rapport 1990. Ett klimathot kräver en hög klimatkänslighet och att bara antyda att den skulle vara i den nedre delen av detta intervall är fullt tillräckligt för att DN skall använda ordet klimatförnekare. Jag gör inget anspråk på att veta vad klimatkänsligheten är (om det var frågan om bet360 så skulle jag sätta en slant på under 1 C) men jag hoppas kunna ge en bild av varför denna siffra är så svår att fånga.

 ECS, TCR och W/m²

Om vi börjar med lite begrepp så talar IPCC om ECS och TCR. ECS är den temperaturökning vi får om flera hundra år efter det att koldioxiden har fördubblats. Vid en fördubbling så får vi omedelbart en effekt bestående av högre värmestrålning från atmosfären vilket värmer jordytan men även om temperaturuppgången går snabbt i början så tar det fler hundra år innan haven har värmts upp och temperaturen stabiliserat sig på en högre nivå. När IPCC talar om intervallet 1.5 C – 4.5 C  så är det ECS man talar om.

ECS är ett sätt att beskriva koldioxidens påverkan på temperaturen men det säger kanske inte så mycket om den utveckling vi kommer se under de närmaste 80 åren. IPCC talar därför om TCR som är den temperaturökning vi skulle se om vi under ca 70 år har en gradvis ökning av koldioxidnivån (ca 1% om året) tills vi har en fördubbling. Den siffran är mer relevant om vi vill tala om vår närmaste framtid även om vi inte sett en sådan förändring hittills (de senaste 60 åren har vi sett en ökning av koldioxidnivån på 30%). Det intervall som IPCC ger för TCR är 1.0 C – 2.5 C.

En relevant fråga i sammanhanget är varför en ökad mängd koldioxid i atmosfären överhuvudtaget skulle ge någon temperaturökning och det är här strålningsfysik används. Vid en fördubbling av koldioxiden räknar man med en ökad värmestrålning på ca 3.5 W/m². Detta skall ställas i relation till den värme vi får från solen som i snitt ligger på ca 340 W/m². Den ökade värmestrålningen skulle om inget annat förändrades ge en uppvärmning på en grad. Vi kan säkert diskutera den siffran men för dagens diskussion kan vi ta som utgångspunkt att en fördubbling av koldioxiden skulle ge en temperaturökning på 1 C om inget annat förändras.

Om temperaturökningen vid en fördubbling av koldioxiden bara är en grad, hur kan då någon påstå att den skulle kunna vara 4.5 C? Det är här förstärkande effekter kommer in i bilden. För att klimathotet skall vara verkligt så måste temperaturökningen som fås från en ökad koldioxidkoncentration få andra biverkningar som i sin tur ökar temperaturen. Som exempel tas gärna att en ökad temperatur skulle få mängden vattenånga att öka och vattenånga är en växthusgas. När vi talar om klimatkänslighet så är det alltså den samlade effekten inklusive förstärkande effekter som är intressant.

När vi nu vet hur landet ligger är det väl bara att räkna ut vad klimatkänsligheten är – och det är nu problemet börjar.

Vad vet vi om klimatkänsligheten

I ett tidigare inlägg där klimatkänsligheten kom på tal pekade Mattias G i en kommentar på den sammanställning som gjorts av Carbon Brief. De har samlat 142 artiklar, från 2001 till 2018, som försöker nagla fast klimatkänsligheten. De har kategoriserat dem efter vilken metod de använder samt vilket intervall de kommer fram till. Sammanställning finns att hämta genom dessa länkar:

För att ge en uppfattning om vilken spridning det finns så kan vi ta några extremer som exempel:

 • Loeb et al. 2016:   0.82 C –  10 C, medel 2.0  C
 • Specht et al. 2016:   0.39 C –  0.41 C, medel 0.4 C
 • Donohoe et al. 2014:   3.05 C – 3.15 C, medel 3.1 C

Dessa är visserligen extremer av de 142 artiklarna men det är slående hur stor spridning det finns, del på medelvärdet men även på det intervall som anges. Där en artikel ger ett intervall på nästan tio grader lyckas en annan artikel nagla fast klimatkänsligheten på en tiondels grad. Det är nog en hel del äpplen och päron här men det är ändå anmärkningsvärt vilken osäkerhet som råder. Vi kan jämföra med DN:s konstaterande:

”..samstämmiga belägg för att klimatkänsligheten är cirka 3 grader.”

Finns det någon skillnad

När jag listade de olika artiklarna och sorterade dem efter vilken metod de använt så visar det sig att det finns en skillnad i de resultat man får.  De metoder som de använder för klassificering är i stort som följer (antalet rapporter inom parentes):

 • Modeller : användande av modeller av atmosfären (53).
 • Instrumentella : användande av uppmätta temperatur och koldioxidnivåer (40).
 • Paleo : användande av isborrkärnor och andra proxydata (31).
 • Kombinerade : en kombination av ovan (18).

Om vi tittar på artiklarnas rapporterade medelvärden och ordnar dem i storleksordning kan vi generera följande följande graf. Här har vi för varje grupp tagit bort den rapport med högst respektive lägst medelvärde och ritat ut dess utbredning samt inom vilket intervall vi hittar andra och tredje kvartilen (dvs de 50% av värdena som ligger i mitten av serien).

sensitivityDet vi kan läsa ut av grafen är att de olika metoderna skiljer sig i vilka medelvärden de rapporterar. De högsta medelvärdena rapporteras från artiklar som använt proxydata (70% över eller lika med 3 C), de lägsta från de som använt instrumentell data (75% under eller lika med 3 C).

De som är mest konsekventa är de som arbetar med modeller där hälften av medelvärden ligger inom en halv grad.

Allt blir ju så mycket enklare när man inte behöver bry sig om verkligheten.

Att skatta klimatkänslighet

Låt oss göra några grova skattningar av klimatkänsligheten för att se hur man skulle tänka. Låt oss börja med den paleologiska metoden dvs vi tittar på proxydata för temperatur och koldioxid är försöker gissa vad som händer.

Co2-temperature-records.svg
Koldioxid och temperatur ( cc: Leland McInnes )

Grafen ovan är de värden vi har på koldioxid och temperatur från isborrkärnor från Antarktis. Korrelationen är uppenbar och även om Al Gore gärna vill få oss att tro motsatsen så är det temperaturen som börjar stiga vilket får koldioxiden att stiga eftersom haven värms upp.

Om man nu fått lära sig att förändringar i solinstrålningen inte är tillräckligt stora för att förklara temperaturskillnaderna, och vet att koldioxid har en hög klimatkänslighet, så är en slutsats inte långt borta. Temperaturen börjar att stiga, vilket får koldioxiden att öka… vilket får temperaturen att stiga, osv.  Med detta resonemang kommer man fram till att klimatkänsligheten måste vara hög: koldioxiden har rört sig från 180 ppm till 280 ppm medan temperaturen har gjort ett språng på  tio grader. Att uppskattningar som är baserad på dessa siffror får en hög klimatkänslighet är inte konstigt, vi landar någonstans mellan tre och fyra grader men osäkerheten är stor.

Atmospheric_carbon_dioxide_concentrations_and_global_annual_average_temperatures_over_the_years_1880_to_2009

Om man istället tittar på de senaste hundra åren så blir bilden lite mer komplicerad. Vi har fått lära oss att temperaturuppgången till största del beror på koldioxid så  även här börjar man lägga ihop två och två. Koncentrationen har ökat från 290 ppm till 400 ppm och temperaturen med 1.5 C så vi har helt klart en förstärkande effekt men inte fullt så hög som in den paleontologiska studien. Vi har även temperatursvängningar som är svåra att förklara men det är inte otroligt att vi landar mellan två och tre grader som klimatkänslighet.

Klimatkänsligheten kan inte både vara 3 – 4 grader och 2 – 3 grader och det kanske får oss att börja fundera över vad som inte stämmer. Om vi var tvungna att välja mellan uppmätta värden och proxydata så måste vi välja uppmätta värden. De uppmätta värden ger en känslighet på 2 – 3 grader så något måste vara fel med de data vi har i den paleontologistudien. Temperaturdata är förhållandevis säkra så misstanken faller på värdena för koldioxid.

Moment 22

Låt oss leka med tanken att koldioxidvärdena är för låga i de proxydata vi har. Om värdena var högre (upp och över 400 ppm)  skulle klimatkänsligheten stämma bättre med de vi får från de uppmätta serierna. Dilemmat med denna tanke är att det också skulle betyda att vi får ett högre värde på hur mycket koldioxiden stiger när världen blir varmare …. ok, det är väl inget problem?

Problemet är att om koldioxiden visar sig stiga med temperaturen så … beror en större del av den ökning av koldioxidnivån vi har sett i modern tid på att det har blivit varmare. Det skulle vara i linje med det vi ser från bombkurvan som pekar på att våra fossila utsläpp inte kan vara den huvudsakliga boven i dramat. Hmm, inte bra för hotbilden  – för att hotet skall verka rimligt så är det en förutsättning att våra fossila utsläpp är den enda orsaken till att koncentrationen ökar.

För att klimathotet skall bestå stoppar vi istället huvudet i sanden och litar till de studier som visar störst samstämmighet – leve modellerna. Kom ihåg, om vi bara upprepar det tillräckligt ofta så blir det en sanning:

”..samstämmiga belägg för att klimatkänsligheten är cirka 3 grader.”

Vad som än händer måste vi förvara bilden av att koldioxidnivåerna varit låga och stabila fram till den dag vi började använda fossila bränslen.

Om vi är lite nyfikna

Tänk om det är så att klimatkänsligheten inte alls är så hög, vad skulle det ha för konsekvenser? Det skulle naturligtvis betyda att vi måste ha någon bättre förklaring på att en liten förändring i solinstrålningen skulle kunna ta oss ut ur en istid till ett klimat som vi har idag. Det väcker naturligtvis frågan om solen har större inverkar än vad IPCC vill göra gällande. Även andra faktorer kan ha spelat in som Rolf Mellberg tar upp i ett tidigare inlägg.

Om solen har en större inverkan så sätter det naturligtvis dagens temperaturuppgång i nytt ljus. Då skulle även dagens temperaturuppgång kunna vara en effekt av förändringar i solaktiviteten. Tanken svindlar.

Kan det vara så att koldioxidnivåerna i historisk tid varit högre än de 280 ppm som vi matas med? Kan det vara så att nivån varierar med temperaturen mer än vad temperaturen variera med nivåerna?

Kommer 2020 vara året då fler börjar ställa sig den frågan?

 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan Tisell

  Jag blev skeptiker pga P-O Erikssons artikel i SvD. Han trodde på negativ återkoppling.

  En rudimentär tanke är som följer.

  Ökad CO2 => varmare => mer avdunstning => ger både vattenånga och MOLN => Moln kyler

  Och vi har en dynamisk jämvikt.

 2. Mats Kälvemark

  Tack Johan för intresseväckande analys.
  Det finns ju några synpunkter på att förindustriell nivå på CO2 kan ha varit avsevärt högre än 290 ppm, bl.a. har Tim Ball skrivit om detta. Se länken längst ner nedan.
  Sedan funderar jag lite på ditt temperatur/CO2 diagram signerat NOAA/NCDC. Den globala temperaturtoppen runt slutet på 1930-talet verkar var effektivt nerjusterad. Kan det ha varit ACDC och inte NCDC som har ritat åt NOAA för att få det att synka bättre ihop med klimathotskören?
  Jämför data i länken nedan.

  https://notrickszone.com/2018/03/22/200-non-hockey-stick-graphs-published-since-2017-invalidate-claims-of-unprecedented-global-scale-warming/

  https://www.friendsofscience.org/assets/documents/FoS%20Pre-industrial%20CO2.pdf

 3. Johan Montelius

  #2 Mats Kälvemark

  Jag håller på med nästa inlägg där jag just kommer ta upp de studier som pekar på att koldioxidnivån varierat betydligt mer historiskt.

  ”Sedan funderar jag lite på ditt temperatur/CO2 diagram signerat NOAA/NCDC. ”

  Det diagrammet kan man nog ta med en nypa salt som alla temperaturserier, den är plockad från Wikipedia.

 4. Johan Montelius

  #1 Johan Tisell

  Jag tror också vi har betydliga negativa återkopplingar. Oavsett vad alarmisterna säger så är ju klimatet otroligt stabilt på jorden. Tänk att vi har kaotiska vädersystem som cirkulerar runt jorden och trots detta så kan jag med stor säkerhet beskriva en oktobermånad i Stockholm som ligger hundra år fram i tiden.

 5. Tack för som vanligt mycket vältänkta inlägg. För att nytillkomna inte skall ge upp och tycka det är för svåra saker kan man som vanligt alltid gå tillbaka till verkligheten och temperaturdata som verkligen uppmätts och inte uppskattats, som Mats R. så ofta visat. Där kan man förledas tro att känsligheten ligger mycket nära noll. Alt något negativ?

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/det-teoretiskt-om%C3%B6jliga

 6. Johan Montelius

  #5 Alvar Nyrén

  Jag tror också det kommer sluta på något väldigt lågt. Lewis och Curry räkna väl härom året ut en känslighet på runt en grad – om hela den uppvärmning vi sett sedan 1900 är en effekt av koldioxid. Varefter åren går och temperaturen fortsätter att variera som den alltid har gjort kommer det nog att visa sig att siffran är bra mycket lägre.

 7. Sören G

  Det säger väl sig självt att om det finns återkoppling så är den negativ så att en förändring i en riktning triggar en förändring i motsats riktning. Annars hade klimatet inte varit så stabilt.

 8. Mats Persson

  Tack Johan för en bra artikel.

  Om vi utgår från att CO2-halten i atmosfären följer temperaturen i haven, viket väl fungerar enligt Henrys lag. Om vi också hade en hög klimatkänslighet för CO2, då skulle väl dessa förhållanden generera en lavineffekt i uppvärmning. Vi får ju då ett återkopplat system med förstärkning större än 1. Temperaturkänsligheten för halten av CO2 i havsvattnet kommer då också in i den totala kedjan och gör det svårare att beräkna och bedöma totala förstärkningen. Om jag minns rätt tog Gösta Pettersson upp denna tanke i sin bok ”Falskt larm”. Vore intressant att höra din syn Johan på denna aspekt. Eller från någon annan givetvis som behärskar ämnet.

 9. Elof

  Om jag påstår att det var lika varmt globalt på 40-talet som det är nu, vad tyder egentligen på att jag skulle ha fel?

 10. Rolf Mellberg

  Tack Johan, intressant.

  Jag vill dock fördjupa mig lite i detta med svängningarna mellan istid och mellanistid. Låt mig ändå anta att 180 – 280 ppm CO2 svängning stämmer. Att teperatursvängningarna ligger runt 8-10 grader är väl helt klart och för mig blir det då uppenbart att temperatursvängningarna enbart till en ringa del kan vara förorsakad av CO2. Får man tro Curry&Lewis 2018 så skulle bara ca en grad av dessa 8-10 vara orsakad av CO2-variationen. De senaste decenniernas KRAFTIGT höjda CO2-halt men mycket beskedliga temperaturhöjning stärker denna synen. Man behöver därför inte spekulera i att 180-280-intervallet är fel för att komma till slutsatsen att CO2 hade en ringa effekt.

  Därför måste man hitta fler faktorer, varvid solens mångfacetterade inverkan (av vilka IPCC enbart tagit upp den ytterst obetydliga Total Solar Irradiance) är bara en. Men jag finner de kraftiga temperatursvängningarna så stora att solen inte räcker långt.

  Därmed inte sagt att solen nu i modern tid inte skulle kunna vara den mest avgörande faktorn.

  Åter till paleoklimatologi. I denna analysen måste man vända blicken mot Dansgaard-Oeschger events, den mängd gåtfulla temperatursvängnigar som uppträtt under sen Pleistocene. Jag har börjat tro att norra atlanten (med golfströmmen) är en kammare som uppvisar instabila egenskaper under de kallare förhållanden som gällde då under sen Pleistocene.

  Därmed inte sagt att Golfströmmen och norra atlatnen skulle ha lika dramatiska instabila egenskaper idag, vilket holocenes stabila klimat tydligt visar – utan bara en svag skugga av detta, nämligen i form av den Multidekala Atlantiska Oscillationen.

 11. #6
  Jag håller i stort med, men det hela är ur vetenskaplig synvinkel näst intill olösligt och kommer sannolikt inte att kunna fastslås inom överskådlig tid, då perioderna före ca 1920, efter ca 1945 och efter ca 2000 med säkerhet visar att CO2 är en mycket liten aktör om den öht finns, och vilken eller vilka andra faktorer som inverkar och styr och hur mycket är vi ljusår från att veta. Om man inte är miljöpartist förståss!

 12. Rolf Mellberg

  #7 Sören, Nej det är inte självklart. Men jag kan hålla med att det är självklart att en ev. positiv förstärkning inte gärna kan vara större än typ 2. (för då borde det heta helvetet redan ha drabbat oss) För 25-30 år sen satt de bästa vetenskapsmännen och jobbade med detta och kom fram till att känsligheten ECS bör ligga mellan 1.5 och 4.5. Det är först efter den tiden som IPCC blivit korumperat. Jag säger att den -ECS – mycket väl kan ligga runt 1.5, alltså en viss måttlig försträkning men jag har i.o.f.s. inte sett nångon övertygande bevisning att det inte skulle kunna ligga lägre än 1.5. eller t.o.m. under 1.0.

  Jag gissar att Curry & Lewis gör en korrekt bedömning med ett värde på drygt 1.5. Då går man IPCC ”lite till mötes” och slipper bli avfärdad rakt av när man hävdar att dagens ”klimatpolitiska kris” med ett diagnosbarn i spetsen är TOTALT VANSINNIG!!

  Här kan man bekanta sig med Nic Lewis, en av denna vetenskas stora hjältar!
  https://www.youtube.com/watch?v=cYZW-6jw98U&t=554s

 13. jensen

  Ser mycket framåt dina synpunkter beträffande Stabiliteten/ variabiliteten av CO2 och dess effekter.
  Detta med tanke på artiklar om sållning av Co2-observationer.
  Beträffande clatrat-förändringar i isborrkärnor-
  Bluff beträffande Siple-kurvan.
  Potentiella manipulationer av CO2-förhållanden. T.ex. den påtagligt varierande dimensionen av växthusgas -skiktet.. Den varierade volymen av atmosfären med ty åtföljande förändringar i CO2-koncentrationen. m.m…..m.m.
  Den mest springande punkten är ju argumenten för att det råder negativ återkoppling. Det kom väl även Arrhenius fram till efter kritik av Ångström. ??

  https://www.friendsofscience.org/assets/documents/Arrhenius%201906,%20final.pdf

 14. #11
  Med all respekt för dig, Rolf, och all respekt för alla forskare och andra med mycket större insikt i ämnet fysikaliskt och med all respekt för alla som vill ha en fri och öppen forskning och debatt utan censur, så måste jag ändå inflika att det ur rent matematisk och statistisk synvinkel inte finns några som helst vetenskapliga belägg enligt min mening för det ena eller andra som dominerande faktor, i alla fall inte vad gäller CO2, mer än att just CO2 inte sitter i förarsätet. Enl inläggen tidigare ovan. Jag är förvånad själv att man i stort bortser från den tydligaste invändningen av alla, dvs den ang resultatet från verkligheten hittils. En teoretisk omöjlighet således.

 15. Johan Montelius

  #8 Mats Persson

  Som du säger så är det svårt att både ha en hög klimatkänslighet och en stor temperaturkänslighet. Det skulle naturligtvis leda till förstärkande förlopp som det är svår att ta sig ur även om de skulle plana ut på en hög nivå.

  Det Gösta Petersson pekar på i Falskt Alarm är det faktum att omsättningen mellan hav och atmosfär är så hög att vårt fossila bidrag inte kan stå för mer än hälften av den ökning vi har sett. Vad som står för den andra halvan är väl mer osäkert men Gösta pekar på att det är fullt möjligt att den uppvärmning vi har är den bidragande orsaken.

  Om man utgår från Gösta Petterssons analys så måste koldioxidnivån ha varierat betydligt mer i historisk tid än vad sanningen ”förindustriella nivån på 280 ppm” gör gällande. Den som vill ha ett motargument till Gösta Petterssons analys behöver bara peka på andra diagrammet ovan och konstatera att koldioxidnivån nu är högre än vad den någonsin har varit (något som jag kommer ta upp i nästa inlägg).

 16. Johan Montelius

  #9 Elof

  ”.. vad tyder egentligen på att jag skulle ha fel?”

  Att jag (och alla andra skridskoåkare i Stockholm) får vänta åtminstone två veckor på att få snöra på oss skridskorna (om vi inte tar bussen till Dalarna).

  🙂

 17. Johan Montelius

  #10 Rolf Mellberg

  Jag håller med dig om att de svängningar vi ser mellan istider och mellanistider är svåra att förklara med solvariation enbart, även med sekundäreffekter som molnbildning mm. Någonting slår till och förflyttar jämvikten till en ny nivå. Vi har inga problem med att acceptera att ett högtryck ”parkerar sig” över Europa i en månad men har kanske svårare att se att strömmarna i världshaven kan förändras och parkera i andra mönster under århundraden eller kanske årtusenden.

 18. Gunnar Juliusson

  Johan, Är det inte så att fossila växter haft små klyvöppningar som indikerar att koldioxidnivån då varit högre än vad som utlästs från isborrkärnor?

 19. tolou

  As you might recall, the IPCC is quite certain that the dominant cause of warming since the mid-20th Century was due to anthropogenic forcings.

  What does “dominant” mean? Well, I’m sure it means over 50%. When we do this for anthropogenic fractions from 0% to 100%, here’s what we get:
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/Otto-vs-anthro-fraction-ECS.jpg

  Note that even assuming 70% of recent ocean warming is due to humans (consistent with their claim that humans “dominate” warming), that the diagnosed climate sensitivity is only 1.3 deg.

  http://www.drroyspencer.com/2018/02/diagnosing-climate-sensitivity-assuming-some-natural-warming/

 20. Thorleif

  Ingemars tankar….

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/06/07/koldioxidhalt-klyvoppningar-och-isborrkarnor/

 21. tolou

  Min miniräknare säger:

  5.35 * ln (560/280) = 3.7 W/m2
  växthuseffekt vid Co2 fördubbling från 280ppm till 560 ppm.

  T = λ * 3.7 W/m2
  där λ = förhållandet mellan driveffekt och temperatur, mellan kanske 0.3 till 1 beroende på förstärkande återkoppling? Observationer kan inte bekräfta någon förstärkning alls.

  Utan nämvärd återkoppling blir det:
  0.3 * 5.35 * ln (2) = 1.1 °C vid en Co2 fördubbling.
  0.3 * 5.35 * ln(410/280) = 0.6 °C hittills vid koldioxidhalt på 410ppm.

  Vid årlig ökning av co2 på 2.5 ppm når vi dubblad halt om 150 ppm, eller om 60 år(2080), och bör alltså nå ytterligare 0.5 °C uppvärmning från idag.

  Nästa fördubbling tar ytterligare 560 ppm, eller hela 224 år med nuvarande utsäppstakt (2.5 ppm/år), och det är detta som avses vid logaritmiskt avtagande växthuseffekt.

  Dvs. 1.6 °C uppvärmning på nära 300 år, eller till anno 2300 iaf. Det är här alarmisterna bara stryker en nolla…

  Alla som inte är totalt blockerade i hjärnan (finns iofs. många) inser möjligheterna till att hitta ersättare till fossila bränslen långt innan dess.

  Teknikutvecklingen kommer då att lösa klimatfrågan av sig självt.

 22. Ingemar Nordin

  Rolf M #12,

  Tack för länken till Nic Lewis föredrag förra våren. Mycket intressant.

  Det är inte helt lätt att följa honom, men om jag förstår honom rätt så utgår han från den etablerade teorin men bygger sina beräkningar på observerade värden snarare än enbart på matematiska ekvationer och antagna parametrar. Han hamnar då på en transient klimatkänslighet (TCR) på 1,35 som medelvärde. Det var lite oklart för mig vilka dataserier som han använt.

  Mina funderingar: Fördelen med att enbart använda observationer över ett tidsspann när CO2-halten enbart ökat med drygt 40% är förstås att han kan strunta i hur mycket naturliga faktorer spelat in. Nackdelen är att det blir omöjligt att göra tillförlitliga prognoser, t.ex. hur mycket TCR kommer att vara när CO2-halten fördubblats.

  I själva verket gör han enligt min tolkning ett tveksamt antagande här, nämligen att de naturliga faktorerna (solen, vulkaner, havsströmmar, aerosoler etc) inte påverkar resultatet: Den naturliga variationen är konstant och påverkar inte uppvärmningen på lite längre sikt. Min tolkning bekräftas också av vad han säger om att solaktiviteten är irrelevant i frågestunden efter föredraget. – Han vill inte öppna sig för kritik från main-stream reviewers utan föredrar då en beräkning som ligger så nära de AGW-troendes premisser som möjligt.

  Frågan är om det är realistiskt att t.ex. ignorera den höga solaktivitet vi haft under 1900-talet? Dvs, frågan är om inte den beräknade TCR (och även den långsiktiga ECS på 1,7) är för höga?

 23. Ingemar Nordin

  Thorleif #20,

  Inte mina tankar om klyvöppningar utan professor Pehr Björnboms. Pehr hade flera inlägg om koldioxidbalansen och var även den som introducerade Gösta Petterssons arbete på bloggen.

 24. ”Temperaturen börjar att stiga, vilket får koldioxiden att öka… vilket får temperaturen att stiga, osv.”

  Hur är det då ens möjligt att temperaturen sjunker när det är som mest koldioxid i atmosfären. Slutsatsen skulle lika gärna vara att CO2 får temperaturen att sjunka. Det troliga är väl ändå att det är något annat än CO2 som styr klimatet.

 25. tty

  När det gäller istiderna är det väl ganska klart att Milankovich-cykliciteten är dominerande och att CO2 spelar en mycket underordnad roll, om ens någon. En sak som ofta förbises är att när temperaturerna sjunker i början av en istid så är CO2 ”eftersläpningen” så stor som 5000 år.

  Milankovich-cyklerna är dessutom synliga i geologiska data flera hundra miljoner år tillbaka, och har en märkbar inerkan på klimatet även i ”växthustider”.

  Det som gör att Milankovichcyklerna får så våldsam effekt nu i ”ishusklimat” är troligast albedoåterkoppling. Det finns stora områden i Arktis där redan en liten förändring till ett kallare klimat skulle resultera i att snön ligger kvar hela sommaren (främst Baffins land, norra Ungava och Putoranaplatån). Mer snö på sommaren påverkar albedo kraftigt i motsats till mindre havsis eftersom det sker på lägre breddgrader, i områden med mindre molnighet, under en årstid då solen faktiskt skiner, och att snö är mycket vitare än (havs)is.

  Den riktigt stora svagheten i känslighetsberäkningarna är dock att de (utom de som är baserade på energibalansdata) mer eller mindre helt ignorerar den viktiga mekanismen för värmetransport från markytan, nämligen konvektionen, och istället helt fixerar sig på den betydligt mindre utstrålningen. I och för sig begripligt för konvektion är visserligen väl förstådd teoretiskt, men oerhört svår att modellera realistiskt. Detsamma gäller för övrigt även strålningen när det gäller den viktigaste växthusgasen, vattenånga. Så koncentrationen på CO2 påminner mest om mannen som letade efter sin tappade portnyckel under gatlyktan, och inte där han hade tappat den, för det var så mörkt där.

  ECR är f ö ett helt meningslöst mått. Det förutsätter nämligen termisk jämvikt mellan atmosfären och havet, men en obalans orsakad av ökad CO2-halt kommer aldrig att nå jämvikt, eftersom omsättningstiden för vattnet i djuphavet är ca 1000 år, och så länge stannar CO2 inte i atmosfären.

  De paleoklimatologiska beräkningarna är också fullkomligt meningslösa. Över längre perioder är korrelationen mellan CO2 och klimat nämligen mycket svag. En och samma CO2-halt har historiskt svarat mot totalt olika klimat vid olika tidpunkter. Uppenbarligen är andra faktorer mycket viktigare.

 26. Thorleif

  @23 Ingemar Nordin

  Du har givetvis rätt!

 27. Ann lh

  I mitt senaste inlägg (Bobben …) beskrev jag kort vad W. Happer berättade om sin senaste rapport, (med länk till den svårbearbetade rapporten) under ett parallellmöte till COP.

  Det var en mycket intressant graf som tydde på att klimatkänsligheten för CO2 är oerhört låg!

  Detta behandlades mera i SEPPs senaste veckorapport, det vill säga TWTW idag.
  Donn Dear ( ddears.com) har nu förtydligat grafen och tolkat det hela som ” Good News for Humanity”.
  Gå in på ddears.com klicka fram till senaste inläggen och Good News for Humanity part 1 (CO2) och eventuellt även part 2 (CH4).
  Texten till CO2 kommer här, men i vanlig ordning kommer inte grafen med:
  Every newspaper and TV News Broadcast should have heralded the most important news story from Madrid in December.
  This diagram puts to rest the idea that CO2 is a threat to mankind.
  Graph from Dr. W. Happer’s press briefing, Madrid, Spain, December 2019 (Note)
  The top curve is the theoretical heat loss from the Earth into the vacuum of space for the range of frequencies, assuming no atmosphere. This is Planck’s curve for heat loss from the Earth’s blackbody. (Notations above the curves are of various chemical compounds at their spectral frequencies.)
  The sawtooth curve shows the actual heat loss through the Earth’s atmosphere for each frequency, where the percentages of CO2 are 0 ppm, (in green), 400 ppm (in black) and 800 ppm (in red). The sawtooth curve is known as the Schwarzschild curve. (The heat loss for all other compounds are for conditions as they exist today.)
  Of particular importance are the circled, red and black, CO2 curves.
  These two curves, highlighted by the circle, are virtually the same, indicating that heat loss is nearly unchanged after doubling CO2 from 400 to 800 ppm.
  In other words, adding CO2 to the atmosphere so that atmospheric levels of CO2 doubles (from 400 ppm to 800 ppm) has virtually no effect on temperatures. CO2 is saturated, and adding more CO2 to the atmosphere has a minimal effect.
  Note that heat loss from the Earth would have been greater if atmospheric CO2 was at 0 ppm, as shown by the green curve.
  The fact that CO2 levels can double from today, without affecting temperatures is great news for mankind.
  It should be shouted from every rooftop, “Increasing atmospheric levels of CO2 has minimal effect on temperatures.”
  There is no need for a carbon tax.
  There is no need to impose regulations to curtail CO2 emissions.
  There is no need to stop using fossil fuels.
  This is great news for humanity since it can continue to have access to the lowest cost sources of energy.
  Please forward to people on your email list. The media won’t report this good news.
  . . .
  Note: Dr. W. Happer, Cyrus Fogg Brackett Professor of Physics, Emeritus, at Princeton University, and former science advisor to the president of the United States on the National Security Council.

  Kommer möte i Madrid att bli ihågkommet för Happers rapport istället för COPs pladask?
  Är diagrammet så omvälvande som Donn Dears skriver?
  Vad de än skriver om Happer på Wikipedia så är han väl knappast känd för att ha fel, snarast att våga säga sanningen.

 28. Ann lh

  Länken kommer här:
  https://ddears.com/2020/01/07/good-news-for-humanity-part-1/

 29. jensen

  25, tty
  Beundransvärt att du med en så koncentrerad kommentar kan sammanfatta de kanske mest uppenbara svagheterna ( absurditerna ) i den konventionella klimat-berättelsen.
  Beträffande kurvan CO2-nivån under neoglacialer är denna en omständighet, som aldrig påpekats eller diskuterats inom alarmisterna, utan helt passande förbisetts.
  Liksom betydelsen av konvektion.
  Det är även lättförståeligt att inse din skepsis till ECR med tanke på att jordens varierande klimat är ständigt oscillerade kring ett teoretiskt medelvärde i ett längre perspektiv.
  Jag erinrar mig även Kullmans påpekande hur viktigt det var att observera snölegornas utveckling respektive avveckling som hjälp att bedöma klimatförändringar, där han bedömde stigande temperatur som klimatförbättring.
  Mängden energi, som lämnar jorden till atmosfären definierar GHE. Jorden skulle alltså vara 33 C kallare utan atmosfär.
  Fördelning av energi, som lämnar jorden:

  Convection ………………………………..11 %
  Evoporation……………………………….50 %
  Net Thermal Radiation ( RHT )……14 %
  Total to atmosphere ( GHE )……….75 %

  Net Thermal Radiation (Window )25 %

  Used by Earth………………………………1 %

  Eller:
  Energikällor till GHE
  Evoporation……………..66,7 %
  Water Vapour (GHG) 15,1 %
  Convection……………….14,2 %
  CO2 (GHG)……………….2,8%
  Ozone (GHG)……………0,8 %
  Other GHG……………….0,6 %

  Tabeller från Kehr.

 30. Christer Eriksson

  En fråga från en okunnig men nyfiken läsare av bloggen.Om Co halten minskas rejält till säg under 200 ppm.Skulle det på lång sikt påverka temperaturen på jorden.Eller vi vilken Co halt skulle temperaturen börja sjunka.Teoretiskt alltså.En dum fråga kanske.En fundering med tanke på vad alarmisterna vill göra.Skapa ett nytt Mauder minium igen kanske.

 31. Claes Forsgårdh

  Johan, stort tack för dina inlägg. Jag lär mig mycket hela tiden!
  Tänk om din kollega på KTH, agronomen och charlatanen, Mikael Karlsson, hade en tiondel av dina kunskaper. Har funderat på hur en så okunnig person vad det gäller klimatvetenskap kan bli docent på KTH och nu ska han dessutom ut på turné med sin klimathotspropaganda på skattebetalarnas bekostnad?

 32. Gunnar E

  ”25”
  ”…. viktiga mekanismen för värmetransport från markytan, nämligen konvektionen,….. ”
  konvektionen + avdunstningen i samverkan

 33. Rolf Mellberg

  #22 Ingemar

  Jag kan nog hålla med om allt det du skriver, det finns en massa osäkerhet även i denna beräkning, men den redovisas ju rätt tydligt av Nic! Ingen beräkning kan undslippa osäkerheter, t ex att det är möjligt att senare decenniers (eller för den delen de senaste två seklerna) uppvärmning har orsakats av solen via mekanismer vi ännu inte förstår. (Eller varför kan inte Lindzens iris-effekt vara korrekt?) I så fall kan ECS mycket väl ligga nedåt 1.

  Men det jag tycker är intressant är att Roy Spencer har undantagsvis framhållit Curry och Lewis 2018 års uträkning av klimatkänslighten då han säger att den är ”potentiellt mycket inflytelserik”. Kanske därför att de lägger sig ovanför den politiskt känsliga gränsen 1.5, men även för att de uppvisar en vetenskaplig komptens och prestige av högsta klass.

  Se bara hur Lewis avslöjade Resplandy et al.-skandalen som drog ner självaste Nature i smutsen. Vetenskapshistoria av rang.

  Ska man ha en chans att få genomslag och vara med i de fina salongerna måste man kanske ”tänja lite på sin egen övertygelse” och diskutera ECS på mellan 1.5 och 2.0. Det räcker för stoppa domedagsprofeterna!!!

  Eller kan man acceptera att havshöjningen må ”vara” 4 mm trots att ”vattenstånds-data” visar 2. Detta då 4 mm ej heller är någon katastrof.

  Det allra viktigaste med filmen jag pekade på är nog att påståendet ”12 år kvar till armageddon” är totalt ovetenskapligt då man vid en sådan beräkning totalt ignorerar den enorma osäkerhet som intervallet 1.5 – 4.5 representerar. Värdet i närheten av 1.5 innebär ca 100 år kvar till vi når 1.5 uppvärmning.

 34. Johan Montelius

  #30 Christer Eriksson

  ”Om Co halten minskas rejält till säg under 200 ppm.Skulle det på lång sikt påverka temperaturen på jorden.”

  Det första vi skulle märka vore att i princip alla växter dog och jorden skulle likna en stenöken. Om det skedde gradvis så skulle säkert växterna kunna anpassa sig men jag tror vi kan glömma att odla tillräckligt för att ens kunna föda en bråkdel av dagens djurliv.

  Om man räknar rent strålningsmässigt så skulle den sk växthuseffekten avta med ca 3 W/m^2 (den solbelysta sidan av jorden tar emot dryga 1 kW/m2 och medel ligger på 340 W/m2 så en skillnad på 3 W/m2 borde göra någonting (kanske).

  Frågan är väl hur mycket dessa 3W/m2 gör i verkligheten och om det är urskiljbart från allt annat som förändras.

 35. Rolf Mellberg

  #25 tty

  Mycket bra inlägg men….

  ECS (du skrev ECR men det var väl ett misstag?)
  ….anser jag vara en bra enhet om man använder den på rätt sätt.

  Den kan ju inte användas för att förstå hur klimatet kan komma att utvecklas – där är TCR betydligt bättre.
  Men för att göra det i.o.f.s. helt orealistiska tankeexperimentet att CO2 plötsligt dubblas (och bibehålls på den nivån under många sekler och allt annat hålls stabilt – naturligtsvis också omöjligt) så är fördelen att själva tankeexperimentet är enkelt att förstå, klart enklare än att CO2 ökar gradvis under ett sekel eller så.

  Det är väl därför att ECS har diskuterats ända sen Charney 1979?

  Felet är väl att folk i gemen ofta inte har förstått att ECS bygger på dessa verklighetsfrånvarande förlopp.

 36. Jan-Åke

  Studier av klyvöppningar och kemiska analyser visar på 350-400 ppm CO2 periodvis sedan senaste istiden ,men före industrin.

 37. Lennart Bengtsson

  Den totala ökningen av strålningsbalansen 1800-2108) som följd av växthusgasökningen uppgår till 3.1 Watt/m2 varav CO2 står för 2/3. Källa (https://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/index.html, tabell 2)

  Samtidigt har den globala temperaturen ökat med ca 1°C.

  Om vi nu gör det rimliga antagandet att andra relevanta antropogena ändringar som nettoenergiflödet till havet och negative strålningseffekter från aerosoler inte ändras under de närmaste 15 åren då strålningsändringen förväntas stiga till 3,7 Watt/m2 (eller i samma takt som de senaste 15 åren) måste den transienta klimatkänsligheten bli densamma som idag. Detta ger en ytterligare temperaturökning på ca 0,2 °C.

  Skulle man vid denna tid (år 2033) plötsligt upphöra med alla utsläpp (vilket klimataktivisterna planerar genomföra) kan vi avvakta några århundraden för att se vad vi får för jämviktstemperatur.

  Trots läsning av ett omfattande antal artiklar har jag ännu inte lyckats förstå hur man kan komma fram till de fantastiskt höga värdena på klimatkänsligheten som finns i litteraturen. Man kan förstås anta att man haft väldiga aerosolavkylningar som plötsligt upphör liksom att flödet av värme till havet likaledes plötsligt upphör. Det är dock ingen som övertygande har visat att detta kan komma att bli fallet.

 38. Robert Norling

  33 Rolf Mellberg

  ”12 år kvar till armageddon” är totalt ovetenskapligt”

  Nog är det ovetenskapligt alltid, till o med för de ovetenskaplig som jag tillhör så framstår det som galenskap.
  Galenskap skapad för att skrämma de lättskrämda.
  Tror inte att vi behöver oroa oss för ”skärselden” så länge som sommartemperaturerna är till och med kallare än de som rådde för bara några tjugotalet år sedan.

  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n_anomaly.php

  När sedan vårt lands högsta sommartemperaturer är från 1930-40 talet så behöver vi inte oro våra barn
  i onödan.
  Juni
  38,0° Målilla den 29 juni 1947 (Götaland)
  35,3° Bromma den 30 juni 1947 (Svealand)
  36,4° Gävle den 30 juni 1947 (Norrland)

  Juli
  36,0° Borås den 20 juli 1901 (Götaland)
  38,0° Ultuna den 9 juli 1933 (Svealand)
  36,9° Harads den 17 juli 1945 (Norrland)

  Augusti
  36,8° Holma den 9 augusti 1975 (Götaland)
  36,0° Örebro den 7 augusti 1975 och Sala den 6 augusti 1975 (Svealand)
  34,6° Fränsta-Emnäs den 16 augusti 1947 (Norrland)

 39. Göran J

  Klimatkänslighet är väl något som skall avspegla sig i den uppmätta temperaturen?

  Ta en titt på nedanstående länk som visar Los Angels vid den runda symbolen temperaturen är just nu 12,7 grader C. Alldeles nordväst om LA är temperaturen 6,2 grader Celsius och alldeles sydost om LA är temperaturen 7,5 grader Celsius.
  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-116.91,35.79,3000/loc=-118.072,33.978
  Lite påvens skägg att tala om Klimatkänslighet här och nu och koppla det till temperaturen. Jag tror på W. Happer och många med honom som hävdar att CO2 har mycket lite att göra med jordens temperaturer.
  Ovanstående temp. runt LA är inte unikt utan finns på många andra platser stora samlingar av mänsklig påverkan genom infrastruktur.
  En titt på norra delen av globen ser vi att långt nr till breddgraden 30 N är det minusgrader medan vi i Sverige i år har det ganska behagligt med 5 plusgrader trots att t.ex. Stockholm ligger på samma breddgrad som Grönlands sydspets med 15-20 grader minus.
  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=6.01,94.02,631/loc=-105.259,30.385

 40. Gunnar

  Jag tycker att den transienta klimatkänsligheten (TCR) rimligtvis borde ligga i intervallet 1-1.5 grader, om man räknar med ca 1 grads temperaturhöjning sedan förindustriell tid och att den ”effektiva” koldioxidhalten i atmosfären som enligt NOAA 2018 var 496 ppm (407 för koldioxid +89 för övriga ”växthusgaser”) . En koldioxdhalt på 560 ppm innebär ju en fördubbling sedan förindustriell tid.

  Det under förutsättning att ”växthusgaserna” är den dominerande källan till klimatförbättringen.

 41. Andreas

  Är det någon här som kan förklara för mig vad skillnaden är mellan en CO2-forcerad temperaturökning på 1 C jämfört med en naturlig sådan? Klimatforskningen lutar ju sig mot den s.k. förstärkningseffekten för att generera hög klimatkänslighet. Varför skulle inte en naturlig temperaturökning, som ju skett otaliga gånger före modern tid, orsaka en motsvarande förstärkt ökning i jämförelse med CO2-inducerad sådan? Vad är det som gör att CO2 särskiljer sig i detta fall? Om det inte är någon skillnad skulle ju planeten varit kokt för länge sedan. Detta är en fråga som jag aldrig har fått något bra svar på.

 42. jensen

  Andreas. 41

  En skillnad mellan CO2-forcing med positiv feed back och Sol-inducerad temperaturförhöjning, tydligen utan feed back, är, att CO2 förhöjning är beskattningsbart och maktkoncentrerande till skillnad från solinducerad temperaturförhöjning, där dessa egenskaper saknas.

 43. Lennart Bengtsson

  Huruvida jorden påverkas av ökad solstrålning (som minskad albedo) eller ökad terrestrisk strålning ( till följd av mer växthusgaser) vilket leder till högre temperatur så blir återkoppling eller förstärkning via vattenånga densamma.

 44. Björn E

  Resonemang kring CO2:
  Nollhypotesen borde tills vidare vara klimatkänsligheten=1, bara för vi vet så lite.
  Osannolikt att cs är större än 1 av många anledningar, bla. att vi finns trots våldsamma skiften i klimat och CO2. Vi borde blivit Venus för länge sedan om klimatet reagerade exponentiellt på förändringar.

  Den brukar ju inte naturen bete sig så, få naturliga förlopp har verkningsgrad över 1, och de som är självförstärkande brukar ändå dö ut snabbt, tornado, laviner, skogsbränder osv.

  Men hypotesen att en perpeteum climatus stått i miljarder år och väntat på att människan ska putta igång den med några hundratals ppm CO2 anses alltså vara vetenskap? Det är en bisarr tanke att några promille Växthusgas skulle kontrollera hela klimatet. Mycket långsökt och häpnadsväckande resonemang som känns högst ovetenskapligt.

  Det verkar rimligt att 70% hav är en utmärkt termostat även med CO2 över 1000 ppm.
  På badstranden kommer molnen efter lunch, det såg jag redan som barn och försökte ta mig till vattnet innan molnen kom, för det blir kallt när det blir molningt. Mer fukt, mer moln, mindre sol. Det låter som en negativ feedback.

 45. Ingemar Säfbom

  OT
  I morgon kan man lyssna på Jakob Nordangård i P1 på Vetenskapens historia
  https://sverigesradio.se/avsnitt/1428429?fbclid=IwAR1miPRNbAtiGPppKvnDFn8cV4cscuVUd1wzlv2P8N4nGSEbr1zHH_7nJ6U

 46. Benny

  Mer svammel om klimatet på SVT-”nyheter” och allt är bara fullständigt nonsens! Man blir ju mörkrädd för hur stora resurser och makt globalisterna och deras klimatbluff kan uppbåda. Verkligen beklämmande!

 47. Andreas

  #43 Lennart

  Tack Lennart för svar. Då faller ju argumentet med en skenande och katastrofal temperaturhöjning på sin egen orimlighet, vilket du ju också indikerat.

  #42 Jensen

  Du har nog ringat in den verkliga anledningen.

 48. Anders

  #46 Häpnade också över Arnboms floskler och dravel. Alltså, tror folk på riktigt att vi RÅR PÅ KLIMATET??? Obegripligt! Väx upp WWF!

 49. Thorleif

  @45 Ingemar Sävbom

  I många kretsar anses Nordangård vara en konspirations-teoretiker. Samtidigt har jag en känsla att SR och Svt börjat inse att de inte varit objektiva och balanserade på några särskilda områden. Int minst tror jag att verkligheten börja göra sig påmind uppe i deras ”watchtower”. T.ex inom mass-migrationens konsekvenser. Inom klimatalarmismen börjar nog allt fler dessutom se att den verkliga statistiken inte rimmar med media-rubrikerna. Hur ska de hantera sina lögner? Ja kanske en långsam avbön genom att tillåta allt fler skeptiker få tillträde till arenan? Svt’s klimatreporter och Greta-reaktionerna är ett exempel i rätt riktning.

  Tack för länken!

 50. Lars Cornell

  #37 Lennart B mfl.
  Jag har nog ungefär samma uppfattning som du. Men jag har litet svårt att tolka begreppet Watt/m2 och göra det till något greppbart. Kan någon hjälpa till med en begriplig översättning.

  ”varav CO2 står för 2/3”. Där delar jag inte din uppfattning. CO2 måste rimligen ha en betydligt mindre andel av påverkan. Påverkan från CO2 avtar ju logaritmiskt. Kanske var det 2/3 vid 280 ppm. Men det borde vara betydligt mindre nu vid 400 pp.

  Vad anser du (och andra) om den i AR5 angivna klimatkänsligheten TCR=1.6 som ungefärligt medianvärde?
  AR5 Box 12.2 Figure 2
  Motsvarande i AR4 angivna TCR=2.0
  Av Nicholas Lewis år 2018 beräknat till 1.35.

 51. #49 Thorleif

  K-ordet är en härskarteknik som används förminskande gentemot mig och mitt arbete. Speciellt rör det här människor som aldrig satt sig in i det jag skrivit eller läst boken. Inget av det jag skriver bygger på spekulation utan är resultat av ett långt och gediget forskararbete. Det är grundligt dokumenterad vetenskapshistoria. 100% faktabaserat. Jag är ganska säker på att Ida M. Tarbell, som avslöjade Standard Oils affärsmetoder i sin ”History of the Standard Oil Company”, hade fått ett likadant epitet idag.

 52. Ulf

  Svar 51

  Ett sätt att undvika konspirationsanklagelser är ju att helt enkelt konstatera att den man granskar drivs av sina övertygelser och sin tro på att det man gör är något positivt.
  Om jag uppfattade dokumentären korrekt på Svt om de 170 miljonerna ”saknade” kvinnor så var det samma krafter bakom det som bakom klimathotet. Det är väl bara att konstatera att de säkert trodde att planekonomiska befolkningsbegränsningar var fantastiskt bra. Även om det baturligtvis var extremt korkat.
  De flesta människor tror att det de förespråkar är något bra. Men förstår man hur en samhällsekonomi fungerar så vet man också att planekonomi ska undvikas om möjligt.
  Sedan känns det faktiskt som att det kan finnas ett nedärvt okontrollerbart kontrollbehov. Standard Oil handlade till syvende och sist om kontroll.

 53. #52 Ulf

  Det är det jag brukar berätta angående resultatet av min undersökning. De tror säkert uppriktigt att de skapar en bättre värld. Själva syftet med Rockefeller Foundation är att: ”promote the well-being of humanity throughout the world”. De ser framför sig ett välorganiserat världssamfund styrt av experter istället för den värld i kaos som nuvarande politiker ställer till med. Världen ska styras och kontrolleras likt ett stort företag. Det är det som bäddat för ”Den fjärde industriella revolutionen”.

  ”I am a great believer in planning- economic, social, political, military, total world planning.” (Nelson Rockefeller)

 54. Ingemar Nordin

  Jacob N #53,

  ”den värld i kaos som nuvarande politiker ställer till med”

  Det är ett välkänt faktum i ekonomisk teori och historia – alltsedan Adam Smiths dagar – att företagare som väl blivit etablerade och upparbetat en kundkrets börjar ogilla den fria marknaden. Detta eftersom de ogillar konkurrens från uppstickande företag och som pressar priserna. Den fria marknaden var bra när de själva startade upp sitt företag, men sedan är det mindre bra när de vill höja priserna. Så, det är inte bara politikernas fel utan det är den oreglerade marknaden som sådan de ogillar.

  Det är också lätt för en framgångsrik företagare att börja tro på planekonomi eftersom ett företag, särskilt stora sådana, kan ses som små planekonomiska öar där allt fungerar effektivt och bra.

 55. Sören G

  Från Vetenskapsradion Historias webbsida.: ”Hör om familjen Rockefeller och deras Standard Oil som en gång skapade världens största förmögenhet men som idag används för att finansiera klimatforskning. ”

  Att de finansierar klimatforskning kommer väl att ge Rockefeller godhetspoäng. Kommer det fram någon kritik mot hur de styr forskningen?

 56. #55

  Jag tog upp de aspekterna i intervjun men vet förstås inte om det kommer med i det färdiga programmet. Jag sa att det alltid varit viktigt för familjen att se till att det de lägger på ”välgörenhet” även gynnar deras sak ekonomiskt och politiskt. Det är därmed inget hyllningstal till Standard Oil och dess arvingar.

 57. Thorleif

  @51 Jacob N

  Jag håller med dig. Har även under min korta tid på denna blogg sett nya personer (läsare) blanda in olika konspiratoriska tankar t.ex med referens till Lars Bern m.fl. Personligen anser jag oss trygga och omhändertagna svenskar särskilt utsatta för och rädda för att beblanda oss med de som driver ”svårbevisade” teser kring maktstrukturer. En annan orsak till det är kanske också att vi haft låg lobby-förekomst historiskt. Och inte så mycket ”dold” finansiering från den privata sidan. Nu har det dock vänt i Sverige iom nyliberalismens inträde på allvar (genombrott) under 90-talet och ”the age of self”. Som ekonom med insikter från den finansiella världen är det du skriver om rena hälsokosten.

  Som vanligt handlar det om kunskap och förståelse hur makt skapas och behålls. Verkligheten överträffar också dikten. Inte sällan är dessutom filmproduktioner hämtade ur verkligheten. Problemet med riktiga konspirations-nötter är ofta snarare att de inte gjort tillräcklig research och att de drivs av en särskild motivbild med alltför mycket konfirmations-bias. Mycket psykologi och mindre fakta men framförallt en ensidighet.

  Tack för ditt bidrag till ny kunskap Jacob om man får tro mina trovärdiga källor. Hoppas att mitt bibliotek kan ta in din bok om Rockefellers. Själv har jag bara läst och hört dina intervjuver ännu.

  ”Psykopaterna står för konspirationerna medan sociopaterna (undantaget Sherlock Holmes-typen) konstruerar de andra”

 58. #57

  Mycket bättre att hålla sig till det som går att bevisa och belägga. Dessutom att ha ett öppet sinne för att de hypoteser man anlägger kan stjälpas av de fynd som man finner.

  Jag hoppas att du kommer ta del av min bok. Ett sextiotal bibliotek har redan tagit in den.

 59. Thorleif

  @58

  Öppet sinne är fundamentalt! Har man det i egentlig mening tror jag dessa människor tillhör gruppen tvivlare vilket måste anses som en moralisk mer sundare karaktär. Men samtidigt inte lika lönsam för deras karriärer sannolikt :). Forskning och särskilt tillämpad sådan har i Sverige alltmer kommersialiserats vilket ställt nya krav på forskaren och deras chefer. Skandalerna vi sett är i högsta grad symtomatiska på det.

  Vad är värst, propaganda å ena sidan och konspirations-kritiker å den andra? Har inte båda sidorna ”goda avsikter” någonstans? Att tro på något man inte förstår själv genom expert-beroende, f.ö. en svensk tradition fram till 80-talet i kanslihuset innan expert-fakta (tjänstemannen) alltmer övertogs av ideologiska ideer, som t.ex moderaternas förenklade syn på skatter och marknader. Man kan verkligen fråga sig vad som är expertis i dagens allmer polariserade värld! I synnerhet om makten ska centraliseras ännu mer bort från den redan alltmindre suveräna staten. Det mest illavarslande är den politiska dystopin och bristen på (samhälls-)visioner och därmed handlingskraft? Vem styr vem?

  Roligt att höra att din bok slagit igenom hos biblioteken. 60 kommer förhoppningsvis att växa från dagens 15-20% kommunmässigt.

 60. #55

  Inslaget:

  ”Vetenskapsradion Historia träffar teknikhistorikern Jacob Nordangård som berättar företagets och familjens historia och hur familjeförmögenheten växlades till kulturellt och politiskt kapital och hur oljepengar idag används inom miljörörelsen.”

  https://sverigesradio.se/avsnitt/1428429

 61. Ulf

  Svar 53

  Ok tack. Frågan är om det är korrekt att de var drivande i barnbegränsningsperioden också? Tyckte det lät så på dokument utifrån. Västländerna och NGOs påverkade framförallt Indien och Kina till att reglera antalet tillåtna barn. Därför aborterades många flickfoster och många flickebarn mördades helt enkelt. Med ett kvinnounderskott på 170 miljoner utgör detta ett gigantiskt problem idag för de länder. Totalt tokigt.

 62. #61

  Det är korrekt. Jag ger en noggrann beskrivning av bakgrunden till befolkningsfrågan i min bok. Speciellt rör detta grundandet av Population Council 1952. Detta går även ihop med klimatfrågan. Oceanografen Roger Revelle som var en av de drivande pionjärerna med att göra CO2-spåret till ett viktig forskningsfält var till och med på mötet där Population Council grundades.

 63. Thorleif

  @62 Jakob N

  Hur ligger det till egentligen beträffande CO2-spårets uppkomst och koppling till människan?
  Det sägs allmänt från skeptikersidan att uppdraget inom FN till forskningen utgick från att försök besvara människans ansvar för GW och inte GW per se som grundforskningens huvudsyfte och mål? Populationsfrågan hade ju funnits ännu längre så kopplingen är mycket intressant för att inte säga självklar. Man inser förstås att FN som organisation knappast ör intresserad av vetenskaplig forskning som inte tangerar organisationens huvudagendor 🙂

 64. Rabarbapappa

  Jag är rätt skeptisk till att CO2 påverkar klimatet alls utan är mer benägen att misstänka att man gjort ett kardinalfel och förväxlat samband med orsak. Högre värme ger mer CO2, inte tvärtom. Och värmen är en direkt funktion av instrålningen från solen. Har läst mycket termodynamik och jobbar med detta dagligen, och inget som påstås av klimatalarmisterna och medlöparlobbyn ser ut att stämma med nånting.

  Misstänker att detta är orsaken till att man trots så enorma resurser inte lyckas hitta vetenskapliga förklaringar, deras teori är helt enkelt felaktig.

  Historiens dom mot klimatbluffens anhängare kommer bli hård. Dels har man gett öppet fält för de som struntar i hela CO2 hetsen att ta över världshandeln, dels har man samtidigt struntat i att bry sig det minsta om miljögifter och cancerogena ämnen.

 65. #63

  Det stämmer att uppdraget var att studera människans påverkan på klimatet. Det började redan inför Stockholmskonferensen 1972 och de två förberedande miljö- och klimatkonferenserna SCEP och SMIC. Då fanns det dock två skolor. Den ena ansåg att människans aktiviteter orsakade en nedkylning via aerosoler från förbränning av fossil energi och den andra att koldioxiden från förbränningen orsakade en uppvärmning. Den senare vann företräde från mitten av 1970-talet.

  IPCC:s uppdrag innefattade bland annat att: ”to analyse – in a comprehensive, objective, open, and transparent manner – the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaption and mitigation.”

 66. LarsF

  Från en länksamling i en YT video om co2 och forskningens utveckling
  https://history.aip.org/history/climate/co2.htm

  Mycket intressant att ha i bakhuvudet vilken slutsats man än kommer till.
  Period för period från Arrhenius och hela vägen – fram och tillbaks om co2s betydelse.

 67. Dan Förberg

  https://youtu.be/XfRBr7PEawY
  Connollys forskning tycker jag låter intressant. Troposfären håller termodynamik jämvikt.
  I troposfären behöver det inte vara strålningsbalansen som dominerar utan rörelse konvektion. Började intressera mig sedan 80 talet föredrag av Göran windelius. Sedan de som studerar solsystemet uteifrån elektrisk/magnetisk samverkan påstår att det har mycket större påverkan på klimatet än solinstrålningen. Vi hade en svensk hannes alven som visade på det elektriska/magnetiska kretsen solen/jorden https://youtu.be/3E6An2u8dcAan
  Dan

 68. Andreas

  #67 Dan

  Lite OT men tycker det är kul att någon här på bloggen uppmärksammar Hannes Alfven samt också kanske inser vilket geni och pionjär inom plasmakosmologin han var. Han har tyvärr blivit (medvetet?) bortglömd men tror han på sikt kommer att bli erkänd som en av de verkligt stora namnen inom kosmologin där nu mekanisterna, som bl.a. tror att mörk materia existerar, nu steg för steg närmar sig det Alfven insåg för många decennier sedan. Bor själv i Norrköping och har gått förbi hans plats (Hannes Alfven plats) hundratals gånger utan att veta vem han var fram till för ett par år sedan. Detta blev ännu en milsten i uppvaknandeprocessen.