Översvämningen i Halland var ett väderfenomen och säger ingenting om klimatförändringar

Uppdatering 2014-08-31: Översvämningar i Malmö beror också på vädret och inte på klimatförändringar:

Kraftigt regnoväder drar in över landet, DN.

Liksom i fråga om skogsbranden i Västmanland har vissa politiker och debattörer hävdat att översvämningen i Halland har med klimatets förändring att göra. Det kanske därför kan vara av intresse med en liten sammanställning av klimatrelaterade nederbördsdata för Hallands län från SMHIs webbsida. Jag har tagit fram hur nederbördsdata har utvecklat sig i Hallands län under sommaren, både enligt observationer och enligt simuleringar med klimatmodeller. Vad jag kan få ut av detta är att det inte finns något som helst tecken på inverkan från klimatförändringar.

Topeka airport 1951

Översvämningar har inte skett bara i Halland. Bilden ovan från NOAAs (National Oceanic and Atmospheric Administration) webbsida är från en artikel om en stor översvämning i Kansas år 1951 då det regnade 200-400 mm 9-13 juli 1951. I Halland kom det enligt SMHI mer än 100 mm 16-19 augusti i ett stort område.

På SMHIs webbsida har jag för min analys valt området Hallands län och årstid sommar. Som scenario för klimatmodellerna har jag valt det som kallas RCP8.5 enligt FNs klimatpanel, vilket innebär ohämmade utsläpp av växthusgaser i framtiden utan motåtgärder. Data finns i Excelfiler, en för simuleringarna med nio olika klimatmodeller, en annan fil innehåller observationerna. Jag presenterar här data i diagramform.

Observationerna finns för perioden 1961-2012. För att jämföra med dessa observationer har jag plottat data från två av klimatmodellerna för samma period. Den ena modellen är från Max Planckinstitutet i Tyskland (MPI), den andra från NOAA. Det skulle bli för långt att göra detta för alla nio modellerna men jag anser att detta räcker för att visa det väsentliga. Här följer diagrammen:

Observationer och modeller

De tre diagrammen visar tre helt olika förlopp och många oinvigda skulle nog säga att klimatmodellerna helt har misslyckats. Men så är det faktiskt inte, att de tre diagrammen är olika är förväntat och beror på att processerna som styr vädret år från år till stor del är kaotiska.

Detta leder till att en simulering med en klimatmodell endast visar en av många möjliga väderutvecklingar under den period som studeras. I själva verket kan man faktiskt säga att de tre diagrammen stämmer riktigt bra med varandra om man tar hänsyn till detta, speciellt vidden på den stora kaotiska variationen år från år stämmer överens. De tre diagrammen kan sägas visa tre möjliga slumpmässiga utvecklingar av vädret.

Det intressanta i sammanhanget är att en flerårig underliggande trend i observationerna ser ut att visa en nedgångsperiod i början, därefter en konstant period och slutar med en uppgång. MPI-modellen ser ut att visa en uppgång efterföljd av en nedgång på slutet. NOAA-modellen ser ut att ha en nedgång i början efterföljd av en långsam uppgång. Även dessa fleråriga trender ser alltså ut att ha en slumpmässig karaktär på denna tidsskala. Vi ser ingen bestämd tendens som överensstämmer mellan observationer och modeller eller mellan de två modellerna.

Uppenbarligen kan man för den studerade tidsperioden inte med hjälp av klimatmodellerna påvisa någon förändring av nederbörden på grund av klimatförändringen.

Någon förändring i nederbörden på grund av klimatförändring syns inte, om den finns är den inte urskiljbar på grund av att den drunknar i de variationer som beror på de kaotiska väderprocesserna.

Vad man däremot kan se från klimatmodellerna, om vi antar att de ger en rättvisande bild, är att de kaotiska variationerna är stora från ett år till ett annat. I fråga om denna aspekt överensstämmer de två klimatmodellerna med observationerna.

För den som vill fördjupa sig i frågan hur översvämningssituationer som den i Halland uppkommer så kan man läsa om de speciella väderhändelser som gör att häftiga regn kan koncentreras till begränsade områden. Detta beskrivs av Metoffice i en artikel om översvämningen i Boscastle 2004 där man på en plats fick 200 mm nederbörd på 24 timmar.

Lägg speciellt märke till att Metoffice helt och hållet talar om att sådant är fråga om väder (man kan själv övertyga sig om att artikeln inte innehåller ordet ”climate”). När det gäller att förutse sådana situationer är det förbättrade modeller för datorberäknade numeriska väderprognoser som gäller, för att förutsäga händelsen timmar och dagar innan den händer. Enligt artikeln har man sedan 2004 börjat använda vädermodeller för forskning med större upplösning för speciellt detta geografiska område som är känsligt för översvämningar. Dessa forskningsmodeller kan med sin större upplösning simulera lokala åskväder som är en viktig orsak till att sådana översvämningssituationer kan uppkomma.

Det kan också vara av intresse vad klimatmodellerna förutspår för framtiden för Hallands län. I följande figur ser vi vad alla de nio klimatmodellerna kommer fram till för Hallands län fram till år 2100.

Alla modeller

I det övre diagrammet har alla de nio simuleringskurvorna plottats tillsammans. I det undre diagrammet ser man medelvärdet av dessa nio kurvor. Tanken är att detta medelvärde skall avspegla en underliggande trend som finns i alla klimatmodellerna. Man måste dock ta sådana prognoser från klimatmodellerna med stor skepsis, alla seriösa experter på klimatmodellering framhåller dessa prognosers stora osäkerhet.

Den underliggande trenden i medelvärdeskurvan är inte så stor, upp till kanske drygt tio procent från medelvärdet för referensperioden. Dessutom ser man först en ökning som efter 2020 verkar övergå i en minskning. Detta innebär att avvikelsen i denna trend bara är en liten del av de variationer som leder till översvämningssituationer och då är detta ändå simulerat enligt det värsta utsläppsscenariot (som betecknas RCP8.5) enligt FNs klimatpanel med massiva globala utsläpp av växthusgaser i framtiden utan några motåtgärder.

Hur man än vrider och vänder på problemet så verkar det som att klimatförändringarna inte kan vara orsaken till översvämningarna, kanske inte ens i framtiden. Att det uppstår svåra översvämningar är naturligtvis ändå ett viktigt samhällsproblem men vad man måste göra, till exempel muddring av vattendrag och bättre byggplanering, tycks inte ha så mycket med klimatförändringarna att göra i Hallands län.

Ett annat samhällsproblem är hur översvämningar och andra extrema vädersituationer utnyttjas av mindre nogräknade politiker och debattörer för att argumentera för sina närmast ideologiska åsikter i klimatfrågan. En del av dessa debattörer är faktiskt klimatforskare som på ett oseriöst sätt ger en falsk bild av vad klimatvetenskapen har kommit fram till för att främja en klimatpolitisk linje som de gärna vill se genomförd. Detta har lett till skarpa reaktioner från andra klimatforskare, till exempel ett blogginlägg av den amerikanske klimatprofessorn Cliff Mass:

Läs mer: Helgrepris: Cliff Mass om James Hansens vilseledande påståenden om extremväder. 2014/04/18 av Pehr Björnbom.

Extremväder kan användas i klimatdebatten av oss klimatskeptiker på ett helt annat sätt. Det kan bli en indikator på trovärdighet. De politiker, debattörer och klimatforskare som använder sig av extremvädershändelser som argument för att larma om klimatförändringar är helt enkelt inte seriösa och förtjänar inte att man tror på dem.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kenneth Mikaelsson

  http://www.co2science.org/articles/V17/N35/C1.php

  Har lite bäring på detta

 2. pekke

  Det här som jag skrev i förra inlägget passar bättre här.

  I DN säger de:

  ” Havsnivån stiger globalt mellan 1901 – 2010 i genomsnitt 1,7 millimeter per år. De senaste åren har takten ökats till cirka 3,2 millimeter per år. ”

  ” Ytterligare klimathot kommer från havet. Havsnivån runt Sveriges kust väntas stiga när isarna smälter, som mest med en meter på hundra år. Men samtidigt pågår det både en landhöjning och landsänkning som gör att Sverige drabbas olika. Norrland berörs inte alls medan södra delarna kan räkna med stora problem. Där hotas våra tre största städer att hamna under vatten. Göteborg nås av den kritiska havshöjningen 2020-2025, medan Stockholm drabbas senare, runt 2080. ”

  ” Häftiga skyfall drabbar inte bara södra Sverige och kusterna utan kan inträffa varsomhelst i landet, och tillsammans med temperaturökningen blir de mer frekventa. Risken är att det även blir större regnmängder än de vi hittills har upplevt. Experterna pekar på det skyfall som inträffade i Köpenhamn 2011. Då föll det 150 millimeter regn på två timmar vilket orsakade totalt kaos i samhället. ”

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-daligt-rustat-for-oversvamning/

  Man kan undra vad alla dessa ” klimatexperter ” som gör dessa prognoser för Sverige tänker när de ser hur klimatmodeller och verkligheten allt mer går skilda vägar ?

 3. Peter Stilbs

  Tack Pehr – man kunde bara hoppas att Ronson och Frigolit också läser dessa spalter, men jag tror det knappast.

  Man bör också i sammanhanget erinras om att statistik för väder och speciellt översvämningar inte följer normala statistiska variationer – Hurst’s gamla studier av månghundraåriga vattenståndsvariationer i Nilen ledde forskningen in på nya spår.

  Jag skrev lite om detta här: https://www.klimatupplysningen.se/2010/07/24/tillbaka-till-rotterna-ii/

 4. Christopher E

  #2 Pekke

  I DN-artikeln dyker denna gamla väl inarbetade myt upp igen:

  ”Men samtidigt pågår det både en landhöjning och landsänkning som gör att Sverige drabbas olika.”

  Sverige har ingenstans någon ”landsänkning”.

  Saken beskrevs mer i detalj här på KU i våras:

  https://www.klimatupplysningen.se/2014/04/07/om-landhojningsproblematik-overdriven-havsytehojning/

  Vad gäller Pehrs artikel i övrigt så vill jag lägga till att regionala totala Hallandsdata egentligen inte säger så mycket. Nederbörden i Halland är mycket ojämnt fördelad. Kustslätten får ganska lite, och inlandet som är högre ganska mycket. Suseån som svämmade över häromveckan är en rätt liten å med avrinningen bara delvis från höglandet. Den rinner i det översvämmade området parallellt med kusten i en dalgång norrut innan den hittar ner till havet. De häftiga regnen som ställde till det var rätt lokala. Andra åar i Halland i fick visserligen också förhöjda nivåer när sommarens värmebölja övergick i dessa kraftiga skurar, men där var ingen översvämningsdramatik på samma vis.

  Nej, någon klimatförändring som förklaring behöver inte tas till för Suseåns översvämning. Normal kaotisk variation av regn. Liknande översvämningar har dessutom ägt rum tidigare. Men då var inte de tidvis naturligt översvämmade lågt liggande ytorna utmed ån bebyggda.

 5. Håkan Bergman

  OT. Bardarbunga gick igång i natt, nu ser man bara vattenånga.
  http://www.livefromiceland.is/webcams/bardarbunga-2/

 6. Lasse

  Nej översvämningen var inte ens en extremväderberoende händelse.
  Det var en funktion av människans vilja att styra naturen.
  Bygger man på översvämningsmark så kan man inte återskapa det avrinningssystem som rådde innan utdikningen av marken. -Basta!

  Detta har utredningar visat Halmstads kommun-men de väljer miljöåtgärder framför dräneringsåtgärder!

 7. lennart bengtsson

  Hej
  Det nyvaknade intresset för den svenska sopsorteringen bland våra miljöpolitiker i valets slutspurt har den stora fördelen av vi förhoppningsvis slipper höra alla galenskaper om hotet mot Sveriges klimat. Politikerna är nu tillbaka på sin mammas gata. Det är liksom litet enklare med soporna än vädrets dynamik och alla vet precis vad man talar om. Ingen, inte ens den mest förhärdade klimatförnekare, ifrågasätter Lena Eks expertkunskap inom sopsorteringen. När det däremot gäller klimatet finns det ingen seriös klimatforskare som hävdar att sommarens växlingsrika väder indikerar någon klimatändring. För att så skall vara får man vända sig till experterna i MP som är de enda som” vet” ty de följer sin så trovärdiga magkänsla. Vad vi ser är något fullständigt naturligt och det finns ingen som vet om vi får en mild eller kall vinter även om media kommer att svämmas över av diverse nyutkomna rapporter som indikera nya och oväntade extremer. Minskar havsisen i Arktis beror det på de fossila utsläppen och ökar den kring Antarktis så hokus-pokus är det fossilutsläppen som är i farten här också. För klimataktivisterna är det en perfekt win-win situation.
  Man får hoppas att till slut fler och fler kommer att inse att det är föga meningsfullt att ha en daglig debatt om processer som klimatvariationerna vilka har tidsskalor på århundraden till årtusenden. Inte ens den mest brinnande passion kan hållas igång obruten på sådana tidsskalor och det är oundvikligt att andra intressen kommer att ta över. Vi skall vara tacksamma för detta, dels för att slippa drabbas av en oändlig och outhärdlig leda och dels för att alla slag av passioner har en tendens att förmörka förståndet och innebära alla slag av felåtgärder. Det är detta som vi bl a ser inom energipolitiken där det sunda förnuftet helt har lämnat scenen. Vi kan bara hoppas att den kan återkomma och kanske chansen ökar när nu soporna håller på att över.

 8. Lasse

  #7 LB
  Skulle sopor vara mindre svårt än klimatet?
  Nu pågår en kampanj för biogasframställning. I Sverige eldar vi våra sopor och tar hand om energin. Utbytet när vi eldar matavfall är dubbelt så högt än om vi gör gas av det läste jag i söndags här:
  http://www.fredmanpakvarnberget.blogspot.se/

  SR driver en kampanj som vanligt!

 9. Daniel iklund

  Tack för ett suveränt inlägg(Lennart B). Det är så sant, dom långa cyklerna som påverkar klimatet passar väldigt dåligt för oss människor som vill att allt ska gå fort, helst med ljusets hasighet. Har det varit varmt i tre dagar så tror vi att en klimatförändring är på gång, mannaminnet är kort, mellan första och andra höststormen som Hjalmar Söderberg skrev.

 10. Ulrik

  Lennart Bengtsson #7. Jag hörde Lena Ek deklarera att hon ska lägga skatt på plastpåsar. En krona/påse. Då kommer nog EU snart och förbjuder påsar större än två liter. Då blir Romson riktigt glad.

 11. Lasse

  OT Ring P1 fick till livs ett inlägg från en ättling till Hannes Alven? om klimatet!
  Detta efter en diskussion om pausen och ”försvunna värmen”.
  Han var övertygad om att vi måste agera nu och att forskningen var entydig. osv.
  Den försvunna uppvärmningen har tillfälligt försvunnit i haven-men kommer att komma tillbaka!
  Att få troende reflekterar över att detta är en naturlig process som minskar klimatkänsligheten är förvånande! Eller?

 12. Banana

  #8 Lasse. Är du kanske en Asperger? ”svårigheter att förstå det outtalade och att läsa mellan raderna”.

  Kan inte ”soporna” vara vissa politiska rörelser (i klartext Romson, Frigolit samt Hatt och Lena Ek) och ”sorteringen” är det nära förestående valet. Bengtssons ord (mellan raderna) har en pricksäker dubbelbetydelse.

  Men du är också pricksäker i att påpeka att dammsugare >1600 W är förbjudet medan Volvos nya XC90 med 200 000 W är tillåten. ”Hur var det nu med det här talesättet om att sila mygg och svälja kameler?”

 13. Ann LH

  Tack, speciellt för de avslutande orden om trovärdigheten. Löven verkar vara en hyvens grabb som inte sökt den position han nu måste tackla. Inte nog med bekymmer de sina, sannolikt måste han snart böja sig för och lite bräcklig luta sig mot Romson/Fridolin som … ja vad ska man säga utan att ärekränka. Inte undra på att han söker en stödjande hand över gränsen

 14. Lasse

  #11 Banana
  Ingenting jag lider av i så fall!
  Men jag har vissa svårigheter förstå ibland-så även du! Bloggen var inte min!

 15. Ingvar

  Nomenklaturan i Bryssel har INGET begrepp om proportioner, alternativt blivit intelligensbefriade, alternativt blivit manipulerade av utomjordingar.
  Någonting är totalt galet i Bryssel!!
  Efter att ha gett sig på dammsugare så är nästa steg hårtorkar, vattenkokare, smartphones, gräsklippare.
  Och motiveringen är att det skall påverka klimatet! Det är ju bara så korkat att man tror att man drömmer.
  Finns det inga riktiga problem att lägga resurser på?
  Jo det gör det faktiskt!!

  http://joannenova.com.au/2014/08/eu-to-change-climate-with-hair-dryers-kettles-lawn-mowers/

 16. Slabadang

  Språk och uttryck som avslöjar vetenskapligt fusk!

  Värdeord fungerar som signal om pseudo/fusk :

  http://www.realclearscience.com/journal_club/2014/08/28/can_a_scientists_writing_reveal_fraud_108809.html

  J Curry uppmärksammar analysen. Nämen ?

 17. Olav Gjelten

  Klimathotsskojeriet är så genomskinligt antiintellektuellt att alla vanliga normalbegåvade borde reagera, utbildningsnivå oaktad.

 18. Michael

  Lysenkoismen i sin kontext:

  The Soviet Union was in need for examples to prove that the new Utopian society was achievable, and that the New Soviet Man existed. When such examples were not immediately available, they were created.

  That’s why, for example, the party faithful biologist and agronomist Trofim Lysenko (1898-1976), a pseudo-scientist, was glorified at the expense of real scientific work. Lysenko made ​​up a genetic theory that supposedly could result in a dramatic improvement of the food production in the Soviet Union, which in those days was under pressure due to problems caused by the forced collectivization of agriculture. The Soviet leaders were very much into Lysenko and his ideas. The propaganda machine glorified him, and Lysenko’s humble origins were emphasized. The way in which deviations from Lysenko’s official teaching were depicted as pseudo-bourgeois and continuously suppressed, the has harmed the study of genetics in the Soviet Union badly. His ideas had the support of the Central Committee of the Communist Party and the other scientists were not allowed to deviate from this doctrine. Critics of Lysenko kept their mouths, geneticists got fired or arrested. Nikolay Vavilov (1887-1943), who is now valued because he had useful ideas about the breeding of plants, and who criticized Lysenko in his time, was arrested in 1940 and died in 1943 in custody from malnutrition.

  De ligger nära tillhands att dra paralleller med klimathoteriet.

 19. Björn

  Nej, några klimatförändringar har vi inte, men däremot förändringar i den allmänna cirkulation i atmosfären. Även om vi måste anamma Lennart Bengtssons kaotiska vädersystem, måste vi anta att det finns ett korn av sanning i att långvariga förändringar i den allmänna cirkulationen, till slut uppvisar någon form av trend. De huvudsakliga trenderna mot landistiderna och mot mellanistiderna, överlagras av sådant som exempelvis Maunder minimum och Dalton minimum. Egentligen är det obegripligt hur man från exempelvis IPCC kan vidhålla att utplaningen i den globala uppvärmningen bara är en tillfällighet och att trenden är fortsatt uppvärmning. Då måste man fråga sig vad det är som skall fortsätta och underhålla uppvärmningen energimässigt när solens magnetiska aktivitet är dalande och därmed TSI? Det finns ingen dold energi i havens djup som hux flux dyker upp och ökar på den globala temperaturen.

 20. Mats G

  Såg SD:s partiledares utfrågning i Svt. Vilket skämt. De kritisera honom att han inte kunde räkna och sedan visade sig att de inte SVT inte kunde räkna. SVT använde många minuter åt ren idioti. Vilket J-a skämt SVT är.

  Det skall mycket till om M och S skall sätta sig i samma regering. Det är bara uttryck för rädsla för SD.
  Vi börjar nu se att saker och ting börjar bryta samman. Frågan om det hinner rasa ihop innan valet jag tror inte det. Moderatledarens utspel om kostnader för invandring. En briljant manöver. KDU nappade. Kommer vi få se en domino effekt som sedan spiller över till klimatfrågan när folk inser hur mycket BS det fått sprejat på sig.

 21. Mats G

  KDU ledaren försvarar sig.
  ”Många efterfrågar en sansad diskussion”

  Som Austin Powers skulle sagt.

  Oh-yeah, baby.

 22. Mats G #20,

  Nog var väl denna din kommentar OT så det skriker även om du fick in ordet klimat i sista meningen 😉

  Jag har märkt att Klimatupplysningens kommentarsfält av vissa verkar användas för att göra valpropaganda, men som Per Welander betonade nyligen i en kommentar så är Klimatupplysningen partipolitiskt obunden. Vi är väldigt toleranta i att tolka kommentarsreglerna så vi får leva med att vissa tänjer dem och tolkar dem på ett egensinnigt sätt. Dagens ledare i DN har för övrigt synpunkter på just frågan om att tänja och tolka:
  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/valets-dystraste-drom/

 23. A.G

  #3 ”Don´t confuse me with facts. I have already made up my mind”. MPs nya slogan.

 24. Lasse

  #22 Vi har ett val som kan förändra vår politik i en riktning vi befarar kan ge oss oönskade konsekvenser. MP är väl det parti som , med hjälp av klimatfrågan, kan påverka vår energitillgång negativt. Tysk energiwände står som föredöme för dem. Samtidigt pågår krigsliknande situation i Ukraina. Något som förändrar Tysk energisäkerhet.
  http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/134730/Germanys_Energy_Transition_Dream_at_Risk_of_Becoming_Nightmare

  Kanske kan lite ökad kunskap om klimatfrågan ge Mp någon färre röst.
  Periodiciteten är uppe igen och bör beaktas. Judit Curry försöker vara balanserad i frågan:
  http://judithcurry.com/2014/08/28/atlantic-vs-pacific-vs-agw/#more-16735

 25. Sören G

  OT
  En man tänker tillbringa ett år på ett smältande isberg. Frågan är vad han ska bevisa med det. http://wattsupwiththat.com/2014/08/29/climate-craziness-of-the-week-man-to-live-on-melting-iceberg-for-one-year-to-highlight-climate-change/

 26. Mats G

  22
  Pehr Björnbom
  ”OT så det skriker ”

  he,he en gör så gott en kan och är tacksam för er generositet på denna blogg.
  men. om man läser min kommentar så är den opolitisk precis som denna blogg. Så ur den synvinkeln så går jag i samklang.

 27. Mats G

  sen om man inte förstår att klimathotet och stigmatiseringen av invandrarfrågan är två sidor av samma mynt är en annan sak. så pratar man om det ena så pratar man om det andra.

 28. pekke #2,

  Jo, kommentaren passar perfekt här 🙂

  Artikeln i DN är ett exempel på hur man använder sommarens ovanliga väderhändelser för att larma om klimatet, precis det jag kritiserar i mitt blogginlägg. Det finns ett avsnitt i artikeln som jag finner särskilt skumt:

  ”Hur ska man då göra för att klimatanpassa Sverige? Frågan har i dag inget tillfredsställande svar.

  – Vi har underskattat det här problemet. Det kan vi bland annat se efter vad som har hänt i Halland med underdimensionerade dagvattensystem som ställer till det för fastighetsägare och blir oerhört kostsamt för försäkringsbolagen, säger Sten Bergström.”

  Artikelförfattaren ställer här i artikeln frågan hur man skall ”klimatanpassa” Sverige. Därefter följer citatet av Sten Bergström som är professor och arbetar vid SMHI.

  Jag tror inte att Sten Bergström avser att larma om klimatförändringarna med vad han säger där. Jag uppfattar att han menar att vi har underskattat problemet med redan befintligt extremväder som skyfallen i Halland där, som han säger, dagvattensystemen har underdimensionerats jämfört med vad som behövs för de extremväder som vi kan få helt utan några klimatförändringar.

  Men genom att artikelförfattarens fråga talar om ”klimatanpassa” i stället för ”väderanpassa” så leds läsaren till tanken att Bergström ser översvämningen i Halland som en följd av klimatförändringar, vilket jag gissar inte är vad han själv anser.

 29. Mats G #27,

  Du leder min tanke till att alarmism i klimatfrågan har sin motsvarighet i alarmism i fråga om invandring. Klimatalarmism motsvaras alltså av migrationsalarmism. Men jag anser ändå att diskussion av migrationsalarmismen är OT på Klimatupplysningen.

 30. Lasse Forss

  När det gäller branden i Västmanland så kan man konstatera att utan markberedning så hade det inte blivit någon klimatförändring.

 31. Mats G

  #29
  Jag böjer mig för detta och skall försöka hålla mig i skinnet och inte halka till allt för mycket.
  Men jag gillar att dela mina tankar med mina vänner här för det finns klokskap inom många, många områden här.

  Men jag förstår din poäng för det flyttar fokus på ett kanske ohanterligt sätt i förlängningen.

  Men kopplingen är djupare än så än du skriver. den gemensamma nämnaren är inte alarmism utan går mycket, djupare. Tyvärr kan jag nu inte förklara mig närmare för det blir då OT.

 32. Sören G

  #28 Pehr Björnbom
  När ordet ”klimatanpassa” smygs in överallt där det bara handlar om att man inte anpassat sig efter vädrets makter är ett led i den pågående desinformationen (hjärntvätten).

 33. pekke

  Pehr #28

  Kanske du har rätt om Bergström, men man ser aldrig att han gått ut med nån rättelse av tolkningarna i div. artiklar där han förekommit.

  Kanske den här bilden från Lasses #22 JC-länk är sann ? 😉
  https://curryja.files.wordpress.com/2014/08/jo-nova-cartoon.jpg

  I DR säger deras klimatexpert att skräckprognoser från IPCC kan bli ett tveeggat svärd om prognoserna inte uppfylls.
  ” Før det første er der stadig stor usikkerhed om hvor galt det går med temperaturen, fortæller Jesper Theilgaard og samtidig kalder han de skærpede toner for et tveægget sværd:

  – Man er måske ved at brænde nogle broer bag sig, så det kan være svært at komme tilbage, hvis det ikke går så galt, siger han.

  Det kan være svært for FN’s klimapanel fortsat at opretholde en høj troværdighed, hvis kommende beregninger viser sig at det ikke går helt så galt alligevel.

  – Jeg synes man spiller et højt spil, siger han og vurderer, at IPCC har skærpet retorikken for at varme op til årets kommende FN topmøder om klimaet. ”
  http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2014/08/29101845.htm

  Börjar en del ” klimatexperter ” leta efter nödutgången i fall klimatet inte lyder deras modeller ?

 34. Peter #3,

  Tack!

  Genom att du skrev Ronson så leddes min tanke till Charles Bronson. Jag kanske inbillar mig men kan man inte se en viss likhet mellan Charles Bronson och Åsa Romson 🙂 :

  http://csp.picsearch.com/img/4/G/x/-/image_4Gx-6ULMCC2NF9qZwUkhHw.jpg

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Charles_Bronson_The_Travels_of_Jaimie_McPheeters_1963.JPG

 35. Thomas P

  Pehr #29 Glöm inte EU-alarmismen där ett beslut om maxeffekt på dammsugare kan bli till ett steg mot diktatur.

 36. pekke #33,

  ”Börjar en del ” klimatexperter ” leta efter nödutgången i fall klimatet inte lyder deras modeller ?”

  Bra fråga! Min gissning är att detta redan har börjat bland vissa som hela tiden har sett saken mest som en möjlighet för egna särintressen.

  När det gäller hederliga klimatforskare så kommer de att anpassa sig enligt det som gäller för alla andra vetenskapliga forskare, nämligen att all vetenskaplig kunskap är provisorisk och alltid kan ifrågasättas och när som helst kan ändras. Jag ser samtalet mellan klimatprofessorerna John Christy och Kerry Emanuel som ett gott tecken i detta avseende:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/04/11/samtal-klimatprofessorerna-john-christy-kerry-emanuel/
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/06/06/samtal-mellan-klimatprofessorerna-john-christy-och-kerry-emanuel-del-2/

 37. Thomas #35,

  Ha, ha, mycket fyndigt 🙂

  Men å andra sidan kan man säga att detta beslut faktisk *är* diktatur. Åtminstone enligt Svenska Akademiens ordbok, uppslagsord diktatur:
  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

  Där står det:

  ”bildl., motsv. DIKTATOR 2: suverän makt att ordna o. bestämma, oinskränkt (o. obestridd) auktoritet.”

  Det är ju så många upplever ett sådant beslut, som det om dammsugarna, genom att det så pass hänsynslöst griper in i vår frihet att själva bestämma över vårt dagliga liv. Det finns inte någon god motivering för beslutet och möjligheten att påverka det med demokratiska medel är mycket begränsad.

 38. Sören G #32,

  Jo, det var ungefär min tanke också fast av dig uttryckt på ett annat lite mer drastiskt sätt.

 39. Mats G #31,

  Tack!

 40. Lasse

  UI får en fråga om detta.
  Kan vi hjälpa dem?
  Är dessa korrigeringar inte bevis på att det blir varmare-eller var kallare förr.
  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/08/23/calling-ruedy-on-his-bs/

 41. pekke #33 igen,

  ”Börjar en del ” klimatexperter ” leta efter nödutgången i fall klimatet inte lyder deras modeller ?”

  Uppdrag granskning i förrgår handlar för övrigt mycket om nödutgångar. Mycket sevärt:
  http://www.svtplay.se/uppdrag-granskning

  Uppdrag granskning
  Avsnitt 1 58 min
  Del 1 av 17. Kommungranskarna i Örnsköldsvik. Om hundratals miljoner investerade i etanol. Och spåren leder till skatteparadis, flotta bilar och kommunägda bolag i Afrika. Programledare: Karin Mattisson.

 42. LBt

  Nej, man bör inte skylla översvämningarna i Halland eller skogsbranden i Västmanland på klimatförändringarna. Väder är en i många avseenden slumpmässig företeelse jämfört med klimatets förutsägbara.

  Men naturligtvis innebär nära 1 C i förändring av jordens medeltemperatur de senaste 100 åren klimatförändringar och därmed väderförändringar. Dvs Hallandsvädret hade blivit ett annat och skogsbranden hade troligen inte uppstått, i varje fall inte där, om vi inte hade haft temperaturuppgången under 1900-talet.

 43. Visst skulle man kunna kalla farhågor om att EU fortsätter med precis samma sortens tokstolleri för ’alarmism’. Men knappast obefogad (eller överdriven) alarmism. Att dylika (helt godtyckliga) tvång utgör steg i riktning mot diktatur och bort från konstitutionell demokrati är också helt korrekt. EU kan ju därvidlag knappast sägas vara demokratiskt i någon mening.

  Jag betraktar TP:s #35 som ett försök att med ordvrängeri vifta bort både EU-stolleri och kanske och hans egna entreägna försök att rättfärdiga sådant.

  Men som så ofta tycker jag att man bör ta TP på orden. Inte i meningen att det han säger stämmer eller ens är hans vad han faktiskt tycker och menar, utan i meningen att vad han drar upp här är vad han faktiskt försöker med och vill skall vara ’argument’ för hans position …

  Någon slags ’Trabant-dammsugare’ som EU beslutat skall vara fullt tillräcklig i detta fall.

 44. Lasse

  #42 LBt
  Så en grad påverkade Västmanlands skogar på detta sätt-inte underligt att du är orolig!

 45. Ingemar Nordin

  Pekke #33,

  Jag tror att den danske ”klimatexperten” har helt rätt. Alarmism är ett tveeggat svärd. Och klimatalarmisterna har redan passerat själva eggen. Nu väntar bara den offentliga utskåpningen.

 46. LBt

  Hade inte ni klimathotsanhängare ordat så förskräckligt om alla katastrofer ni hoppas på, hade de som trots allt hänt, garanterat hänt på ett annat sätt. Kanske inte alls! Korrelationen är iaf 100%:

  Naturkatastrof – Och både innan och därefter hysteriskt och fanatiskt skränande om att det hänger ihop med klimatförändringarna.

  Vidare hade nog förberedelserna för att hantera de katastrofer som inträffar många ggr varit väldigt mycket bättre er hysteri förutan. Både genom att man faktiskt hade lagt mer resurser och ansträngning på att hantera verkligheten och vara beredd för eventualiteter, men också genom att inte en massa myndigheter och ’ansvariga’ fått en billig och falsk ursäkt för varför de inte gjort det de skall utan istället ägnat sig åt ’klimatanpassning’ och dito ’kommunikation’ etc.

  Och tyvärr menar jag detta helt på riktigt: Ni har orsakat riktiga skador, misär, lidande, miljöförstöring och raserat ohyggliga värden. Till i stort sett noll nytta!

 47. Lbt #42,

  Jag uppfattar det som att du ger dubbla budskap i din kommentar.

  Det första stycket innehåller budskapet att man *inte skall* skylla dessa väderhändelser på klimatförändringarna.

  Det andra stycket framhåller detta budskaps motsats, att man *skall* skylla på klimatförändringarna som yttrar sig i form av den globala temperaturuppgången på cirka en grad.

 48. Mats G

  Fel verklighetsanalys = felaktiga beslut. Det här verkar vara väldigt svårt att förstå.
  Jonas N har rätt(som vanligt). man förstår dessutom inte vilka konsekvenser det kan få. Det här gäller också i högsta grad Örnsköldsviks kommun.

  Det är väldigt svårt för mig att förstå mig på sådana här människor. Människor som inte tänker.
  I Örsköldsviks kommun så satsade man en halv miljard för någon hade viljan att göra något.

  I Göteborgs kommun så är rapporter som går emot bara nummer. Alltså inget att bry sig om. Visionen är det viktiga. Klimatvinst eller inte. who cares.

  Det här är så typiskt för personer som inte förstår hur värden skapas. Skattepengar växer på träd – tydligen.

 49. Ingemar Nordin

  Pehr #47,

  LBt kör med sin gamla vanliga taktik; att blåneka. Du har väl sett Monty Pytonsketchen med Norwegian Blue? Eller lyssnat på Putins blånekande av rysk inblandning i Ukraina. Same old, same old. 🙂

 50. Christopher E

  #42 LBt

  ”Väder är en i många avseenden slumpmässig företeelse jämfört med klimatets förutsägbara.”

  Jaså, förutsägbart. Hur många av världens ledande klimatforskare och deras superdatamodeller förutsåg att uppvärmningen skulle upphöra detta årtusende? Eller att havsisen år 2014 skulle ha den största utbredningen sedan mätningar inleddes för 35 år sedan?

  ”och skogsbranden hade troligen inte uppstått, i varje fall inte där, om vi inte hade haft temperaturuppgången under 1900-talet.”

  Jag tror inte du är medveten om att det var *betydligt fler* skogsbränder i Sverige för 100 år sedan och tidigare jämfört med idag. Det är faktiskt så lite skogsbränder i vår tid att det är ett problem för de ekosystem som behöver bränder för att bibehållas.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5936141

  Men du finner kanske någon kurva med 300 år som upplösning ur vilken du kan dra dina 100-årstrender på känt LBt-manér… 🙂

 51. Lennart #7,

  ”Minskar havsisen i Arktis beror det på de fossila utsläppen och ökar den kring Antarktis så hokus-pokus är det fossilutsläppen som är i farten här också.”

  Jo, just att detta påstående om Antarktis kom så snabbt är mycket märkligt. Som John Christy (JC) och Kerry Emanuel (KE) enas om i sitt samtal så kunde klimatmodellerna inte förutspå ökad havsis i Antarktis:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/06/06/samtal-mellan-klimatprofessorerna-john-christy-och-kerry-emanuel-del-2/

  ”RR säger nu till KE:

  Du medger att modellerna är felaktiga men du behöver inte gå med på att de har fel i endast en riktning. Är det en riktig sammanfattning?

  RR till JC:

  John, vill du säga något mer som svar på det?

  JC:

  Jag vill bara säga att ingen av modellerna förutspådde heller att havsisen i Antarktis skulle öka.

  KE:

  Jo, det stämmer!

  JC:

  Så havsisen i Arktis måste balanseras av det. Men när det gäller den grundläggande parametern, nämligen hela atmosfärens medeltemperatur, så gick varenda en av modellerna åt fel håll.”

  Klimatmodellerna skall ju representera den klimatvetenskapliga teorin som med stor möda har arbetats in i klimatmodellerna. Men nu visade det sig att de inte kan förklara ökningen av havsisen i Antarktis.

  Genast kommer det nya bud, det skall finnas nya teorier som förklarar detta. Plötsligt betyder den ansträngning som varit att få klimatmodellerna att beskriva Antarktis havsis ingenting. Nu är det hur lätt som helst att visa en annan teori, nu behöver teorin inte visas genom att vara en del av och räkna rätt i klimatmodellerna.

  Att detta har hänt är mycket skumt enligt min mening. Det är sådant man kan vänta sig när det är fråga om pseudovetenskap, inte när det är fråga om en seriös vetenskaplig kunskapsuppbyggnad.

 52. Kenneth Mikaelsson

  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/08/29/why-arctic-ice-extent-is-up-over-60-in-the-last-two-years/

 53. Kenneth Mikaelsson

  http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/08/new-paper-shows-ice-mass-stable-to.html

 54. LBt

  Prhr B ”47,
  allt väder påverkas naturligtvis av klimatförändringar men i vilken riktning den enskilda väderhändelsen påverkas kan man knappast avgöra.

 55. LBt 54

  Eller så kan du köra en Gunbo. Och hävda att globala klimatförändringar inte orsakar någonting alls. Det är tvärtom, att summan av alla lokala väder och hur dessa eventuellt ändras som utgör klimatförändringarna.

  Ni verkar tugga i er svammelkorven båda två, men från varsin ände!

  🙂

 56. Gunbo

  Jonas #55,

  ”Och hävda att globala klimatförändringar inte orsakar någonting alls.”

  Det jag skrivit är att Global Warming inte förorsakar någonting utan att det är alla Local Warmings som utgör Global Warming. Det som i sin tur orsakar Local Warming kan ha olika orsaker.

 57. Guy

  Gunbo #56

  Jag hade huvudvärk redan innan, men ditt inlägg 56 gjorde det värre eller så förstod jag ingenting.

 58. Slabadang #16,

  Tack! Intressant länk!

 59. Guy

  Vet ni vad? Jag har träffat min överman minst med en faktor 10. jag har varit eller är en motvallsman, dvs jag vill ha ordentliga förklaringar (dvs. så en bonde förstår). LBt är kungen, jag böjer mig, Ingenting går hem.
  Jag är bekymrad över den angst man kan läsa mellan raderna. jag trodde inte det fanns sådana människor.
  Dom verkar verkligen tro, på jag vet inte vad.

 60. Lbt #54,

  ”…allt väder påverkas naturligtvis av klimatförändringar men i vilken riktning den enskilda väderhändelsen påverkas kan man knappast avgöra.”

  Det är inte lätt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Här kommer mina funderingar om detta, men jag är naturligtvis inte någon större expert även om jag bedriver viss klimatforskning som hobby.

  För att ta fram eventuella klimatförändringar i till exempel Hallands län så måste man använda statistik för väder, till exempel temperaturstatistik eller, som vi ser i ett diagram ovan, nederbördsstatistik.

  Om medelvärdet av temperaturen eller nederbörden över säg en period på trettio år har ändrat sig statistiskt säkerställt jämfört med en tidigare period på trettio år så har man påvisat en klimatförändring.

  Alltså är klimatförändringar en följd av hur vädret utvecklas får jag det till. Ökad koldioxidhalt i luften påverkar alltså i första hand vädret så att vädret blir i genomsnitt något varmare och när man beräknar medelvärdet för en tillräckligt lång period ser man att medeltemperaturen har blivit högre jämfört med en tidigare period. Ju starkare effekt koldioxidhaltens ökning har desto större ökning i medeltemperaturen ser man, men vår kunskap om denna känslighet av klimatet för ökad koldioxidhalt, är som vi ofta diskuterat här, nog så osäker (speciellt om vi som här bara tittar på en region och inte globalt).

 61. Kenneth Mikaelsson

  OT som fan men vackert….

  http://www.ruv.is/frett/magnadar-myndir-af-eldgosinu

 62. Alienna

  #60, ”Ju starkare effekt koldioxidhaltens ökning har desto större ökning i medeltemperaturen ser man…”

  TROR vissa, ja …

 63. Kenneth Mikaelsson

  Alienna

  De kommer bra snart att önska ATT CO2 värmer jorden……. fattar bara inte att folk är så blinda och döva att de inte märker vilken BS som framförs som vetenskap och inte ser de bakomliggande orsaker som driver CAGW… fast det som jollrar med har nog andra orsaker att hänga på det tåget…

  Så jag kan ju trösta dig med att zombies´na snart kommer bli varse…. men det kommer inte vara vackert att skåda…

 64. Kenneth Mikaelsson

  http://stevengoddard.wordpress.com/2014/08/29/what-will-be-their-excuse-this-year/

 65. bom

  @#59
  ” Jag är bekymrad över den angst man kan läsa mellan raderna. jag trodde inte det fanns sådana människor.”

  Du skall inte hysa bekymmer för miljöpartismens ångest. De går igång på rädsla. De är rädda för allt. De vill lätta på sitt inre tryck genom att göra oss alla rädda. Rädslan är deras främsta drivkraft. De är så funtade. Sådana människor har alltid funnits men idag är de fler än i någon annan tidsålder. Alla ska med dvs alla skall vara rädda. Om ”miljön” bryr de sig inte alls.

  Allt tar slut om vi använder det
  Det går illa om det blir varmare
  Koldioxiden är farligt-ja allt är farligt, speciellt kärnkraft
  Vi är för många etc etc etc

  De förnimmer att vi är trygga (vi som ser vår trygghet i utveckling) och därför måste de skrämmas så att målet ”alla skall vara rädda” uppnås , Målet är uppnått för vi är verkligen rädda för miljöpartismen!

 66. Leif Ahrgren

  #65
  Delar helt din uppfattning. Bra sammanfattning. En fullträff gjord av Bom. Vi borde hjälpas åt att bromsa detta ökande vansinne, men jag har inget riktigt bra recept. Om man diskuterar med dem blir de bara förbannade och styrkta i tron. Intellektuell argumentation är bara kontraproduktiv. Rösta emot i valet? Tyvärr det enda man kan göra, men det känns väldigt otillräckligt. Jag säger (ungefär) som Churchill: Jag gillar inte demokrati, men tyvärr är alternativen ännu sämre
  Leif

 67. Jimmy

  Why we’re definitely not headed for another ice age!
  (If it quacks like a duck, it must be a turtle)

  http://iceagenow.info/2014/08/quacks-duck-turtle/

 68. JA, Gunbo #56

  Jus det! Du ägnade nog ett dygn åt att försöka få till det att ’effekterna av global warming’ visst kunde ses i bla svenska fjällvärlden som höjda trädgränser. Och när alla problem med ett sådant ’resonemang’ påpekades och även förklarades för dig, försökte du med dumheter som att ’folk inte begriper vad global medeltemperatur’ är för ngt, och att det tvärtom är den (lokalt) flyttade trädgränsen i svenska fjällen, som via temperaturen förstås och i sjävla verket är den globala medeltemperaturen!

  Jo, det var hysteriskt underhållande. Du ’förklarade’ också att ’global warming’ på precis samma sätt orsakades av ’local cooling’ genom att sådan ju nu på senare tid hade hamnat i minoritet. Och att den som anammade det synsättet inte begripit.

  🙂

  Och här påpekade jag att LBt försöker precis samma resonemang, men från andra hållet: Att global uppvärmning orsakar alla lokala förändringar, men att man inte alltid vet åt vilket håll.

  Som sagt, ni är ett underhållande par som har fler likheter än kanske är synligt vid första anblicken.

 69. LBt

  Pehr B #60,
  betraktar man bara regioner kan man komma till vilka resultat som helst, det blir bara att välja det med utfallet man önskar sig.

  Globalt har medeltemperaturen stigit med nära 1 C på 100 år, detta är en klimatförändring och det påverkar naturligtvis allt väder. Närmast per definition eftersom ”klimatet är summan av allt väder”. Hur detta väder påverkas är en annan sak, vissa regioner får mer nederbörd, andra mindre och eftersom temperaturskillnaderna mellan norr och ekvatorregion minskar känns det rimligt att vissa väderfenomen till och med kan bli lindrigare. Påverkar den globala temperaturuppgången betydelsefulla havs- eller luftströmmar kan väderförändringarna sannolikt bli mycket stora och på kort tid.

  Beträffande ”Alltså är klimatförändringar en följd av hur vädret utvecklas. ” menar jag att vi påvisar bara klimatförändringar genom att studera väderförändringar, du uttrycker själv det på detta sätt i ett tidigare stycke. Klimatförändringar är inte en följd av väderförändringar, klimatförändringar är följd av förändringar i energitillstånd. Välkända klimattillstånd som vår, sommar, höst och vinter är inget som uppstår ur summan av kaotiskt väder de uppstår ur de skillnader i energitillstånd vår relation till solen innebär.

 70. Gunbo

  Jonas,

  ”…och att det tvärtom är den (lokalt) flyttade trädgränsen i svenska fjällen, som via temperaturen förstås och i sjävla verket är den globala medeltemperaturen!”

  Hur i h_ _ _vete har du tolkat det jag skrev??? Läs mina kommentarer igen!

  ”Du ‘förklarade’ också att ‘global warming’ på precis samma sätt orsakades av ‘local cooling’ genom att sådan ju nu på senare tid hade hamnat i minoritet.”

  Nej min vän, försök inte! Du förvränger medvetet det jag skrev! Jag skrev: ”Global Warming är summan av Local Warming minus Local Cooling”.

 71. Pelle L

  Gäsp

 72. Kenneth Mikaelsson

  LBt nu är det dags för dig att lägga siffrorna på bordet …. en sak som är säkert du får det svårt att hitta samstämmiga siffror som styrker din tes.. om 1grad celsius… vet inte varsnagerst du förvarar huvet ditt ..
  men har du undgått den sista tidens halibalo om förfalskningen av de markbundna temperatur mätningarna?
  Tydligen så… tar du de enda mätningarna som går att någotsånär lita på (satellit) och räknar in sänkningen av temperaturen mellan 1930 till 1970 så vars hamnar du då??

 73. Nejdå, käre Gunbo

  Jag bara raljerar lite med ditt svammel. För dig var flyttad trädgräns synonymt med (lokalt) ändrad temperatur, som i sin tur var en del av global uppvärmning, per definition! Och enligt samma definition ingick där även lokal nedkylning (förstås), men det var mindre av den sorten är av den värmande …

  Hela ditt dygnslånga jiddrande handlade ju just om din halmgubbe: Att andra inte förstod vad ’globala medeltemperaturen’ var. Minns du inte det? Då kanske du inte heller minns att du själv inte förstod hur sådana medelvärden faktiskt beräknas, eller? 😉

  Och var inte det tråden där du i ditt bekräftelse-sökande googlande hade hamnat på en konspirationssida där man trodde att regeringen har Psy-Ops agenter som försöker hjärntvätta folk i kommentatorsfälten mha ett antal olika taktiker, och menade att deras beskrivning (av sådana) stämde klockrent på mig!? 🙂

  Hur hamnade du på en sådan sida öht, Gunbo? Och vad för önsketänkande förhoppningar sökte du bekräftelse på där?

 74. tty

  LBt #42
  ”skogsbranden hade troligen inte uppstått, i varje fall inte där, om vi inte hade haft temperaturuppgången under 1900-talet”
  Så du tror att markberedningen hade gjorts någon annan stans om klimatet varit 0,7 grader kallare?

  2

 75. tty

  SörenG #25

  ”En man tänker tillbringa ett år på ett smältande isberg. Frågan är vad han ska bevisa med det”

  Troligast är att han kommer att bevisa att isberg i Nordatlanten sällan blir så gamla som ett år.

 76. LBt

  tty #74,
  jag tror väl bara att när och där en skogsbrand uppstår och får utbredning är så slumpmässigt betingat att sker det under andra omständigheter blir utfallet ett annat.

 77. Kenneth Mikaelsson

  Så du tror att skogsbranden var nått speciellt… kan tala om för dig att det har brunnit förut och så.. det som skiljer denna brand mot de som inträffat förut var att innan så fans det en värnplikts arme att hämta folk från.. (innan dess dagar var stora skogs bränder betydligt vanligare) samt idiotin att köra markberedning med bristfällig bemanning i torrt väder …. samt vad jag ser som vist lednings problem inom räddningstjänsten och kringliggande organisationer.. hade det lagts lite mer möda från början med manskap samt maskiner för att dra brandgator så hade det inte blitt så stort..

 78. LBt, den största skillnaden är nog att allt j_vla idiothojtande om ngt klimathot har gjort att beredskapen för helt normala situationer som förekommer i samhället, både naturliga och mänskligt vållade, har blivt sämre och att de som har haft ansvar för att få saker och ting att fungera har ersatts med fler och värre inkompetent pladdrare …

  Som jag har sagt länge: Den största faran för både samhälle och natur är expansionen av stollig politik och politiskt försörjda stolpskott …

  Skogsbranden är nog tyvärr bara ett exempel på sådant.