Klimatets mysterier – funderingar om växthusgaser i is

För två veckor hade vi ett gästinlägg om istider som påvisade att vetenskapen inte kan förklara varför de senaste istiderna har varit cirka hundratusen år långa. Diskussionen i kommentarsfältet kom även in på det sammanhörande fenomenet om växthusgashalternas variation i isens gasbubblor, som anses representera dåtida atmosfär. Jag hade ett blogginlägg för cirka ett år sedan med en alternativ hypotes. Jag återkommer här till dessa mina funderingar, som säkert av många anses som egenmäktiga, om en alternativ förklaring som skulle innebära att vi faktiskt inte vet så mycket som vi tror om växthusgashalterna för flera hundratusen år sedan.

Temperaturbestämningar, bland annat med hjälp av isborrkärnor från Antarktis, visar ett starkt samband mellan temperaturvariationer och variationer i jordens rörelser i sin bana runt solen, Milankovichcyklerna. Men trots att det finns en sådan korrelation så kan vetenskapen inte förklara varför det var hundratjugonde millennium skett en snabb uppvärmning som ger en övergång från istid till mellanistid som varar ett par tiotusen år innan en ny istid kommer.

Läs mer: Ingen konsensus om istider. Dr. Dietrich E. Koelle/Jörg Siebert, Klimatupplysningen 2015-04-26.

För cirka ett år sedan tog jag upp växthusgashalterna i sådan isborrkärnor vars variationer också visar ett starkt samband med temperaturvariationerna.

Läs mer: Klimatets mysterier: Varför är kurvorna enligt iskärnor för temperatur, koldioxid och metan så lika? Pehr Björnbom, Klimatupplysningen 2014-04-04.

Följande bild från det sistnämnda blogginlägget visar det starka sambandet mellan solstrålningens intensitet vid breddgraden 65N och temperaturen bestämd från isborrkärnor från Vostok i Antarktis.

Vostok_420ky_4curves_insolation

 

Den nedersta kurvan visar solstrålningens intensitet, kurvan närmast ovan visar en proxy (halten i isen av en syreisotop) vars variationer representerar temperaturändringarna (de beräknade temperaturändringarna visas i andra kurvan uppifrån). Man ser att när solintensiteten ökar så blir det också en ökning i temperaturen men någon förklaring till att man får en särskilt stor temperaturökning vart hundratjugonde millennium ser man inte. Det är detta som är den obesvarade frågan som togs upp i blogginlägget av Koelle och Siebert.

De tre översta kurvorna i bilden ovan (från Wikipedia) visar de kurvor för koldioxidhalt, temperatur och metanhalt som man bestämt enligt iskärnor från Vostok. Kurvornas form är anmärkningsvärt lika. Varför är det så? Är det så att jordens temperatur påverkar koldioxidhalt och metanhalt i luften så att kurvorna blir så lika? Eller påverkar koldioxidhalt och metanhalt i stället temperaturen så att likheten uppstår på detta sätt? Eller kan det vara så att likheten i kurvorna inte har med klimatet att göra utan är en följd av isens egenskaper? Det är den sista frågan mina funderingar gäller.

Växthusgasvariationerna i isen anses av klimatvetenskapen avspegla den atmosfärsammansättning som var när isen bildades. Tanken är att bubblorna i isen innehåller i huvudsak bevarad atmosfärsammansättning eftersom bubblorna bildats genom förslutnng av porerna i snön när denna pressats ihop till is.

Men den temperatur som man får fram från isborrkärnorna är egentligen temperaturen i Antarktis, inte primärt den globala medeltemperaturen. Denna temperatur borde ju vara speciellt beroende av att den varierande solintensiteten påverkar Antarktis mer direkt än andra delar av planeten. Atmosfärens halter i fråga om koldioxid och metan över Antarktis motsvarar däremot nästan helt globala bakgrundsvärden på grund av att troposfären har en god omblandning av dessa gaser. Så därför blir det lite märkligt att kurvorna för koldioxid och metan ser så lika ut om de verkligen representerar atmosfärens sammansättning. Varför skulle metanhalten i atmosfären variera med temperaturen i Antarktis nästan precis på samma sätt som koldioxidhalten?

I mina funderingar kom jag fram till en helt annan hypotes som innebär att formen på kurvorna för koldioxid- och metanhalt mest har att göra med andra saker än atmosfärens verkliga sammansättning. Jag vill inte påstå att min hypotes är riktig på något sätt. Jag har inte tillräckligt djupa kunskaper om litteraturen på området, även om jag läst en hel del, så det kan mycket väl vara enkelt att hitta motargument som vederlägger denna hypotes. Men hittills har ingen kommit med några sådana (ett år efter mitt förra blogginlägg om saken) och det är ändå märkligt att, som jag visar i det följande, min hypotes så pass väl kan förklara formen på kurvorna för koldioxid- och metanhalt.

Min hypotes är att koldioxid och metan genom diffusionsprocesser läcker ut ur bubblorna i isen när de bildas. Alltså blir halterna av dessa gaser för låga i bubblorna jämfört med den atmosfär som gasen kommer ifrån. Men detta läckage genom diffusion är dessutom oftast större vid högre temperatur i Antarktis. Detta beror enligt min hypotes på att nederbörden oftast är större vid högre temperatur än vid lägre temperatur.

Hypotesen bygger på hur bubblorna bildas. Detta beskrivs i mitt ovannämnda blogginlägg från förra året. I korta drag så är snön på isens topp porös. Längre ned blir snön allt kompaktare och kallas för firn efter första året. Ny snö kommer varje år och snön från ett visst år kommer längre och längre ned. På grund av trycket från ovanliggande firn blir denna allt kompaktare ju längre ned den kommer. Men porsystemet är öppet långt ner i firnen och porerna är alltså direkt förbundna med atmosfären varför trycket i dem är atmosfärstryck.

Först när firnen har kommit ner på djup av typ 80 m börjar porer snöras av så att det bildas slutna bubblor samtidigt som firnen övergår till is. Men trycket i den plastiska isen beror på all massa som ligger ovanför och är därför många gånger atmosfärstrycket. Detta fortplantar sig på grund av isens plasticitet till bubblorna i isen som också får ett högt tryck samtidigt som de ligger intill öppna porer.

Följande figur från mitt tidigare blogginlägg visar hur avsnörningen går till.

Bubbelförslutning

Vid A ser vi den nedre delen av en öppen por där en avsnörning börjar synas som ännu har en stor öppning som inte begränsar flödet. Bubblan C har däremot en trång avsnörning B mot poren A som gör starkt motstånd mot flödet så att trycket i bubblan växer. Bubblan E i sin tur är redan försluten men endast med en mycket tunn vägg D mot bubblan C. Det diffusiva läckaget beror på diffusion genom de tunna isbarriärerna från slutna bubblor med högt tryck till de öppna porerna. Det höga trycket i de slutna bubblorna gör att den drivande kraften för diffusionen till de öppna porerna blir mycket stor. Denna diffusion har därför mycket större drivande kraft än mellan den som finns för diffusion mellan slutna bubblor nere i isen som ändå förmår att på långa tidsskalor till viss del utjämna variationerna i halterna mellan bubblor i olika isskikt. Ett antagande är också att koldioxid och metan diffunderar betydligt snabbare än kväve och syre genom isen, vilket har teoretiskt stöd.

Nederbörden per år i det inre av Antarktis, där Vostok ligger, är dessutom mycket liten. Det är fråga om en isöken. Nederbörden är så liten att isen byggs på med endast typ 1 cm per år. Det tar alltså typ 8000 år för firnen att komma ner till 80 meters djup där porerna försluts till bubblor. Hela processen går mycket sakta och förslutna bubblor kommer att ligga intill öppna porer i hundratals år. Så även om diffusionen går ytterst sakta så finns det mycket tid för den att ge ett ordentligt läckage av koldioxid och metan.

Hypotesen innebär alltså att ändringarna i halten metan och koldioxid i iskärnorna till stor del bestäms av detta diffusiva läckage i samband med att bubblorna avsnörs från de öppna porerna. Detta läckage måste bli större ju långsammare avsnörningsprocessen utvecklar sig eftersom då det diffusiva läckaget får längre tid att verka. Hur snabbt avsnörningsprocessen går beror i sin tur på hur mycket ny is som ackumuleras varje år och detta beror på årsnederbörden.

Det är naturligt att anta att årsnederbörden kan bli mindre vid lägre temperatur även om även andra faktorer kan påverka. Om temperaturen är den dominerande orsaken till ändrad årsnederbörd så skulle alltså lägre temperatur leda till långsammare avsnörningsprocess, längre tid för diffusivt läckage och därmed lägre halter av metan och koldioxid i de bubblorna i isen. På samma sätt ger högre temperatur högre halt av koldioxid och metan i bubblorna.

Men detta stämmer ju bra med vad vi observerar i iskärnorna. Halterna av koldioxid och metan minskar när temperaturen minskar och ökar när temperaturen ökar. Kurvorna för dessa halter får därför en form som är mycket lik temperaturkurvans.

De avvikelser från temperaturkurvans form som vi kan se i formen för kurvorna för koldioxid- och metanhalt kan enkelt förklaras med att även andra faktorer kan påverka nederbörden än temperaturen. Se till exempel följande figur, Bild 2 från ovannämnda blogginlägg om istiderna av Koelle och Siebert.

CO2 vs temp

 

När vi till exempel ser en eftersläpning i kurvan för koldioxid så kan det förklaras med att klimatförhållandena varit sådana att nederbörden först inte minskat när temperaturen minskat, någon annan faktor har då varit betydelsefullare för nederbörden, men när temperaturen sedan fortsatt att sjunka så har nederbörden också börjat att minska.

Möjligheterna att förklara varför koldioxid- och metankurvorna ser ut som de gör blir därför större med min hypotes än med hypotesen att förändringarna avspeglar verkliga variationer i atmosfärens sammansättning, därmed inte sagt att sådana variationer inte också kan ge ett bidrag till förändringarna. Men om min hypotes skulle vara riktig så ger gasbubblorna i iskärnorna inte någon pålitlig information om hur gashalterna ändrats i atmosfären.

Med min hypotes så finns det ingenting från isborrkärnorna som säger att koldioxidhalten varit mindre än 300 ppm för 800000 år sedan. Då går det inte ens att påstå att koldioxidhalten var lägre än nu under vare sig föregående mellanistid eller under föregående istid. Då säger isborrkärnorna ingenting om detta, så självklart blir min hypotes kontroversiell.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Carbomontanus

  Bjørnbom
  Jeg skal komme tilbake til det etter å ha sett nøyere på det.

  Men det første jeg ser er at du synes å mene at CO2 diffunderer fortere enn luft. Formelen for dette er aldeles skrekkelig og handler om chromatografi og elektroforese, og nobelprisen ble tatt av en viss Onsager. Men vi regner stort sett at lettere gasser diffunderer fortere.

  Så er det hydratiseringsgraden. Der tar jeg utgangspunkt i at CH4 er et parafin mens CO2 er en selters.

  Dette går igjen i elektrisitetslæra på sitt primære, forskjellen på glass og katteskinn og shellakk i elektrisermaskinene, og er overflatekjemi. Strutter overflatene av hydrogen eller strutter de av oxygen?

  Man må ha hovedfag i chromatografi og nota bene lovlig, ikke bare på partiets kvote, for å diskutere det, og det er et emne som har ligget der og blitt vanskjøttet i alle år, overflatekjemien og den todimensjonale kjemi. Det er veldig morsomt, såpebobler og newtonringer, men bare magikerne har våget å spesialisere seg på det.

  Hva som synes å tale sterkt imot ditt CO2- diffusjonsargument er at CO2 og CH4 ligger såpass overens.

  Jeg ville gjerne sett krurven for Argon også.

 2. ces

  OT Men MSM har ”glömt” att rapportera detta: Climate change secretary Ed Davey has lost his seat to the Conservative party. Davey became the first cabinet minister to lose his seat since 1997.

 3. Björn

  Det är tydligt att växthusgaserna utöver vattenångan har för stort fokus. Värme skapar fasövergång till vattenånga och varifrån kommer värmen? Istäcket kan inte i sig betraktas som en svartkropp, därför kommer all behövlig energi för fasövergången uppifrån, alltså från solen. I första skedet av smältningsprocessen, är det den frigjorda vattenångans absorption som förstärker uppvärmningen av isen. I detta fallet har vi en IR-strålning nedåt, vilken är den förstärkande faktorn för isens smältning. Kan inte se annat än att CO2 i detta sammanhang bidrar med en minimal återstrålning.

 4. Lasse

  Pehr
  Är resultaten från borrkärnorna lika på varje plats? Att det kan ta 80 år att försluta en bubbla måste vara ett genomsnitt väldigt beroende av var snön/isen finns i naturen.

  #3 Solen säger du-alltid! Den varierar inte mycket. Men det som skymmer den varierar mer-molnen.
  IPCC har avkylande aerosoler som ett stort frågetecken. Rätas detta ut så är klimatkänsligheten bättre förstådd.
  Om soltiden ökar med 10% från 1800 till 2000 timmar per år ger detta mer än om solens intensitet ökar med 1/ 1366.

 5. Roland S

  Björnbom!
  Håller med dig!

  Men varför skall klimathysterikerna få sätta agendan med påståenden om farligheter? För en glad amatör, så är det tiden det tar för att försluta bublorna som är avgörande. Atmosfären skulle alltså vara konstant i sina beståndsdelar under 8000 år? Det tror jag ingen kan bevisa att så var fallet. Hur många vulkanutbrott äger rum under 8000 år? Det räcker med ett kraftigt utbrott, så är det konstanta tillståndet förstört.

  Det är väl ingen märkvärdighet att simulera bubbelförslutningarna i ett lab-försök. I varje fall för att få ledning.

  Men är verkligen 0,4% av en av atmosfärens gaser, verkligen så avgörande för vårt klimat, jämfört med övriga 99,6 % av gaserna? Oräknat alla andra ämnen som finns i atmosfären, typ vatten (ånga), partiklar etc?

  Jag skulle börja med att undersöka de gaser/ämnen som finns i största delvolymerna!

 6. Sören G

  #5 CO2-halten är 0,04%

  I ett tidigare inlägg här på Klimatupplysningen , från 2013, visades att CO2-halten för 13 000 år sedan under en period hade varit minst 400 ppm. Man hade undersökt klyvöppningar från blad.

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/06/07/betula-nana/

 7. Mats G

  6
  Sören G + Pehr

  jag tror det är så här man bör göra och kanske gjort. Använda fler proxy för att få en bild av hur det kan se ut. Med externa referenser bär man kunna skapa en algoritm som fungerar hyfsat för att kompensera för ev förlust i samband med skapandet av bubblorna.

 8. Stickan no1

  Oj
  ”Australia PM’s adviser says climate change a UN hoax”

  http://www.bbc.com/news/world-australia-32639813

 9. AG

  Pehr! Jag antar att du sett den här som är på samma spår: http://www.warwickhughes.com/icecore/IceCoreSprg97.pdf ?

 10. Kenneth Mikaelsson

  På tal om IS………… OT för tråden..
  http://wattsupwiththat.com/2015/05/08/solar-cycle-update/

 11. Mats S:son

  Det finns ju en pdf som man kan ladda ner. Den har bland annat behandlats av Lubos Motl: http://motls.blogspot.se/2010/07/in-defense-of-milankovitch-by-gerard.html

  Dokumentet finns refererat till i Wikipedia också. Har inte läst in mig på hela problemet men skall göra det nu.

 12. Guy

  Om, jag säger om CO2 är orsaken till uppvärmningen så vad är det som fick den att minska tidigare då jorden hamnade i en istid? Med hänvisning till kurvan från Koelle och Siebert. Är det nån som vet?

 13. Carbomontanus

  @12Guy

  Hva jeg mener å begripe er at de grønne verdier, fotosyntesen, eter det ned og sedimenterer det. Og da skrår det konsekvent nedover selvom det er skurr og går i røkk og napp, og da blir det kaldt. Da blir det snowball earth og meget blå himmel, for hele hele klimaet er falt ned på bakken.

  Dette er atmosfæren og biosfæren faktisk, men så innvirker Milancevic syklusene på dette og setter sine spor.

 14. Kenneth Mikaelsson

  Guy kyla gör att CO2 tas upp lättare av vatten…. samt CO2 har kort omloppstid i atmosfären.. samt med snö och is på backen så har du mindre processer som avger CO2 till atmosfären..

 15. Guy

  Kenneth Mikaelsson #14

  Det vad du nu säger är samma sak som alarmisterna påstår men åt andra hållet = Acceleration. eller det ena förstärker det andra i stil med Hansens drömmar om att haven kokar bort.
  Min undran gällde om CO2 styr temperaturen så vad är det som gör att CO2 minskar från första början?

 16. Carbomontanus

  @ 14 Kenneth Mikaelsson

  ”kyla” som gjør at CO2 opptas lettere i ”vatten” og at det samme stoff har en kort omløpstid i atmosfæren,……

  ……….er et klassisk gammelt spinndoktori og en kommunismre eller nasjonal- sosialisme fra thinktank.

  Det er en hype og en myte blant dere klima- kirkerne og klima- religionen fra den sorte middelalder der jorden er flat, som forlengst er blitt gjendrevet av forskningen og vitenskapen.

  Det er en klassisk dogggg- matisk doktrinær misjon for å tekkes og for å styrke de blinde troerne til bedehuset i Texas, der jorden likeså er flat.

  Virkeligheten sier det stikk motsatte.

  På Keelingkurven ser vi det hel klart at det er når det blir kjøligere og høsten setter inn og det begynner å snø……….. da er det at det begynner å gasse ut med CO2 til atmosfæren. Men på motsatt side av året på den nordlige halvkule når der er våren og sankthans og varmt og det gror så man virkelig kan se det, når de grønne verdier er i sving,…. da synker karakteristisk CO2 i luften globalt.

  Forklar………

  Det er typpisk med dere kirkerne til den berømte reloigionen, dere blinde troerne til dogggg mene og til skriftens bokstav,…..

  ………at dere er blide for, og benekter og belærer autoritært og kontrært imot de mest elementære ting.

 17. Carbomontanus

  # 15 Guy

  Hva som får CO2 til å minke i atmosfæren er fotosyntesen, de grønne verdier ganske enkelt, vårt eneste seriøse carbon sink. CO2 i luften sedimenteres som carbonat og som olje og kull og jordgass.

  Efter et meget høyt CO2- nivå i atmosfæren for ca 55 millioner år siden efter en enorm vulkanisme da atlanterhavet sprakk og temperaturen plutselig steg 8-10 grader iallefall ved polene,………

  ……..følger verdens verdens- berømte brunkullsedimenter allevegne og særlig på høyere breddegrader, et enormt grønnsvær,…… og mega- fauna, som åt ned alt dette.

  Så dratter det konsekvent nedover på skrå inntil det blev kaldt nok igjen i verden til at istidene satte inn.

  ”Hæææææææ?…. neisåfaen,…!”

  Jamen, dette er da noe man skal se og ha merket seg aller først. det kalles paleoklimatiake data blant annet.

  Derfor er det så usunt å drive og pimpe på Thinktank.

  Det er nemlig slett ikke så likegyldig fra hvilket cahateau og ifra hvilken tank man tapper sin vin. Ikke fra Chateau Heartland, og ikke fra Thinktank. Det er gammal brunkulldestilert vare fra Arbeiter und Bauernfakultät i Greifswald nu nedlagt, kjøpt opp war surplus raaaaasende billig på det frie marked, og svidd om bare en gang til. den varen der utvikler Brjesnjevsyndromet og mye vil ha mer.

  Og tilsatt blåsyre, skir coke fra Ayn Rand- instituttet i California for å forfriske deg best og gi deg en ny personlighet, så mister man også bakkekontakten, og det er faaaaaaaali, det.

 18. Ärligt talat har jag alltid varit skeptisk till de där bubblorna. 😀

 19. Lasse

  #18 Dax för helg-med andra bubblor av CO2-naturligt jästa.
  Gissar att det blir en del firande i GB:
  http://wattsupwiththat.com/2015/05/08/newsbytes-uk-climate-minister-voted-out-green-libdems-wiped-out-in-election/
  Samt i Ryssland 9 maj som firar segerdagen för 70 år sen.

 20. Slabadang

  Pehr B for president !

  Det var inte lite djupt du verkligen borrat efter sprickor i tolkningarna av iskärnorna. Bravo! Det här med orsak och verkan är inte dumt att verkligen gå till botten med och påståenden om den ”eniga vetenskapen” blir ett allt större hån mot både vetenskap klimat och allmänhet. Verkligen snyggt jobbat och hypotesen är både intressant och revolutionär och jag håller den som tänkvärd och har svårt att anföra argument emot dess slutsatser. Frågan är väl snarare i vilken utsträckning de olika faktorerna väger mot varandra 100-1 1-100?

 21. Det borde väl gå att göra experiment? Pressa ihop något snöliknande i laboratorium och se vad som händer med infångad gas när det snöliknande blir is och trycket ökar. Fast ingen är väl intresserad av sådana experiment, eftersom de kan visa att det inte går att använda isborrkärnor för att få fram forntida koldioxid- och metanhalter?

 22. Ingemar Nordin

  Mycket intressant Pehr!

  Jag köper den fysikaliska grunden för hur isbubblorna skapas, för hur en ökad temperatur rimligen medför en ökad nederbörd och hur därför skillnader i Co2 och metan-halt slätas ut över tid, Och jag skriver gärna under på Slabadangs ”Pehr B for president”! (Jag misstänker dock att Pehr inte skulle känna sig särskilt hågad, även om det vore möjligt att väljas till president i Sverige :-))

  MEN (detta oundvikliga ”men”) jag undrar då hur man kan förklara de relativt korta temperaturväxlingar (som alltså inte kan förklaras med hänvisning till Milankovisccyjkerna) som Dr. Dietrich E. Koelle sätter fingret på?

 23. pekke

  Klimatvetenskapen är på blöjstadiet, punkt slut !

  Därför har de noll koll på hur det naturliga klimatet fungerar och de skulle troligtvis inte se hur ett normalt klimat fungerar eftersom de är förblindade av buzzorden och åsiktskorridoren om ” Global Uppvärmning ” eller ” Klimatförändringar ” ( märkligt eftersom det alltid sker klimatförändringar både på kort och lång tid ).

  Under ” Holocene Climate Optimum ” 9 000 – 6 000 år( andra anger 9 000 – 3 000 ) före nu så var det 2 – 4 grader varmare än nu och det fanns knappt nån sommaris i Arktis, under samma period så växte den mänskliga civilisationen rekordartat och utvecklade de samhällena, språken och framförallt skriftspråken som grundade våra nutida samhällen.

  Klimatvetenskapen vet fortfarande inte varför det var varmare då, vet dom inte det så varför skall man lita på deras domedagspredikar !?

  Datorer är inte kristallkulor, de klara bara av göra saker som de är programmerade till att göra så om nån programmerar in minsta lilla fel så kommer de ta med felet i sina svar och på rätt/fel ställe så kan ett minimalt fel växa till en jätte, vilket jag antar att de flesta programmerare har varit med om.

  Som sagt, klimatvetenskapen är på blöj- eller bebis-nivå och har inte koll på hur klimatet fungerar.

  Därför är spådomar från s.k. ” klimatforskare ” värdelösa.

 24. Tack för fina kommentarer, ingen nämnd och ingen glömd! Det krävs talang för att hänga med i och kommentera den här typen av blogginlägg och det har vi hos Klimatupplysningens läsare, tack för det!

  Ett verkligt centralt problem i denna diskussion är som påpekats hur snabbt koldioxid, metan, syre och kväve diffunderar från bubblor till öppna porer genom isen. Detta bestäms av produkten av diffusionskoefficienten och lösligheten för respektive gas i isen. Det stora problemet här är avsaknad av data, men jag har sett diskussioner i litteraturen av sådana data som jag skall återkomma till i framtida blogginlägg.

  Men ett intressant tankeexperiment är vad som skulle hända om diffusionskoefficienter och lösligheter skulle vara samma som i vatten. I så fall skulle koldioxid diffundera mycket snabbare än de övriga som diffunderar ungefär lika fort (men en teoretisk artikel för is som jag sett tyder på att metan diffunderar snabbare i is än syre och kväve).

  Som påpekats så blir det väldigt olika på olika platser. I Antarktis finns det platser nära kusten där man också borrar i isen där det är så stor årsnederbörd att isen växer med en meter eller mer per år. Problemen att utvärdera sådana isborrkärnor är definitivt annorlunda än de problem man har i det inre av Antarktis vid Vostok där isen bara växer med så där en centimeter per år. När man har en meters istillväxt så kan isborrkärnorna bara gå tillbaka några tusentals år medan vid Vostok motsvarar den äldsta isen i botten 400000 år tillbaka i tiden. På andra ställen i Antarktis har man borrat ner till is som går tillbaka 800000 år:
  http://en.wikipedia.org/wiki/European_Project_for_Ice_Coring_in_Antarctica

  Det är från dessa isborrkärnor, om jag förstått det rätt, som IPCCs uppgifter i senaste SPM om att nuvarande koldioxidhalt är högre än de senaste 800000 åren kommer.

 25. pekke

  Pehr B. #24

  Då kan man fråga sig, har de jämfört alla borrplatser ( med små tillväxter och stora tillväxter beroende på årlig istillväxt ) med alla dessa parametrar/värden så att man fått något som som funkar ?

  I Antarktis bör islagringen vara större i de yttre områdena eftersom de inre områden är extremt torra p.g.a. de låga temperaturerna som gör att det inte förekommer nån fuktighet där.

 26. pekke

  Jag ser just nu att Klimatförändringarna har slagit till med full kraft här i Svea Rike.

  Det är hela 7 grader i Göteborg. högst i hela landet just nu, nej jag har fel det är 7,4 grader i Stockholm !

  Global Warming, Klimatförändringarna slår till med full kraft till Svea Rike !

  Eller har vi vänt kartan upp och ner ??

  Vet ” Klimatexperterna ” ?

 27. Slabadang

  Vad anser tty om Pehrs hypotes?

 28. Carbomontanus

  @ Dr.Björnbom #24 & cetera:

  jeg får nok dessverre ikke dette her til å stemme.

  Teoriens clue, boblene som stadig skvises ut inntil de avsnøres vil også skille ut N2, O2, og Argon.

  Og dermed skjer det ingen anrikning eller opp- konsentrasjon av klimagassene CH4 og CO2 i bobleluften.

  Det er nok ikke jeg som er sær her og som har glemt at,….. men det er et alvorlig stykke å glemme i farten at luften for det alt overveiende består av nitrogen oxygen og argon, og foregi den folklore og gamle overtro fra den sorte middelalder da jorden også var flat…… at alt som sprudler og fuser og fiser er ”kullsyren” evt også metangass.

  Sånt kan man få kirkerne og de blinde troerne med på der vedtaket allerede er enstemmig fattet ved håndsopprekning og applaus i møte bak lukkede dører. Men troerne synes så enrettet og silte og depriverte og i hallelujastemning her at de glemmer en hel del ting, og rent har mistet sine kritiske og skeptiske evner.

  Gassmaska for eksempel, som har et filter av aktivt kull eventuelt silica- gel. Og er ikke klassisk mekanisk dialektisk materialistisk som en mekanisk sil av gazbind eller papir.

  Støvmaska er prøvet og kan anbefales varmt når man driver med vinkelsliper. Men den er liksom ikke helt istand før den også er fuktig og det klisser. Da limer den fast støvet. Videre skal man bruke vannspreder mot støv og obscure nanopartikler, ikke drive og feie tørt. Og man skal være sjeleglad og rope Halleluja for ethvert regnvær og snøvær. Vann er nemlig noe vi tåler. Tørk tåler vi ikke.

  Men så er det gasser og løsningsmidler. Det er svært uansvarlig og u- etisk å drive og qvakke- e og forkvakle befolkningens elementære material og værnebegreper og mulige englevakt ved adekvate og gode værnebegreper fra folkeskolen. jeg har sett folk drekke 96% benzolsprit og ha det religiøst for seg at de kan sile den og værne seg med en vattdott i tuten på flaska. Og videre leve i den elendighet at de er stein religiøst autoritært sikre på at de stopper benzol og styren og trichloretylendamp med et papir bare det er rent og hvitt. Grunn- QVAKKe begreper og belæringer om materien og microchosmmos og hva gasser og molekyler er for noe og hvordan det funker og virker er et religiøst fanatisk politisk hær- verk , en politisk religions- krig mot vårt mulige forbrukerværn mot paver og falske profeter, hexer og trollmenn, Faaaaaaaaagglig tillitsvalgte tillitskvinner og spinndoktrorer, innvandrer-religiøse uniformerte tropper, og sleske selgere.

  De brede masser / den gemene hob, har vel stort sett forbud mot å kunne fatte hvordan og hvorfor elemenære filtere av materialer som klassisk morenesand, frisk sagflis og møle, Torvstrø, og santærbark virker, og virker imot hva.

  Det har riktignok en mekanisk silende effekt mot større partikler, men først og fremst en enorm og fenomenal overflate med micro og nano- porer som selektivt binder og adsorberer dette og hint særlig i fuktig tilstand, mens annet såsom elementært frisk luft bare fuser og slipper forbi.

  Hva så med langsomt dalende og hvirvlende puddersnø? Hvorfor blir luften så ren og frisk når det snør?

  Det er jo direkte medisinsk. Man skal jo ikke til Costa og Sahara når man har astmaer og allergier og angst og pustevansker og er tett i pappen og i brøstet og feber og er snørrete og hoster. Man skal ut i skogen og i fjellet og snøen og i tåka og trekke litt frisk luft. Om så 39.5 i feber, bare en aldri så liten rusletur ut snøværet og puddersnøen gjør underverker. Man har tidligere kurert tuberculose på den måten før man hadde andre midler. Pakker dem inn i ulltepper og bare nesa ut i snøen og furuskogen. Så skal de ha gul kålrabi og kneippbrød og torsk. Det gjelder som aldri før, nå når tuberculosen blir antibioticaresistent og innvaderer landet i og med innvandrer- religionene.

  Hva snøen fanger og sedimenterer er rusk og snusk inklusive klimagasser, og bare den fineste lufta blir tilbake. Mal- aria er et gammelt begrep om noe som fremdeles virker som generell sygdoms og elendighets- årsak i kombinasjon med fattigdom, gammel overtro, kvakksalveri, og spinndoktori.

  Så det er nok ikke noe som jeg har glemt her, for jeg har sett på gelfiltrering også for sikkerhets skyld.

  Vi bruker vattdotter evt glassvatt når vi skal filtrere og micropipettere på kapillarnivå ,

  Det er altfor drøyt her å foregi og belære om at da vil klimagassene passere filterne og skilles ut gjennom de trange passasjene, mens den rene luften vil bli hengende tilbake og opp- konsentreres og komprimeres som bobler.

  Det er nok snarere det motsatte som skjer om det er noen slik effekt i det hele tatt, og gamle iskjernedata for CO2 og CH4 skal nok heller justeres litt ned,…… og ikke opp.

  Eller for å si det helt enkelt Dr.bjørnbom, ….

  Han synes å ha falsket og for- byttet og om- byttet klimqagasser og klassisk fis med frisk luft og vice versa på Antarktisk og i isboblestrukturene for å kunne score et poeng hos Thinktank der materien er dia- lektisk og jordenj er flat som et gølv under en takhøyde innenfor vegga, strengt kunstig maskinavrettet i og med big Coal fra gammelt av.

  Jeg strekker meg til å kunne gi en IMMATVRVS, men vær merksam på ADVLTERARE som fremdeles er god LATIN og som jeg har definert omhyggelig.

 29. Holmfrid

  Pehr B,
  Noterar i grafen att de sista 10000 åren avviker blå kurvan (CO2) ensamt upp utan motsvarande uppgång för temperaturen. Förklaring?

 30. Holmfrid #29,

  Jo, det är intressant. Koldioxiden ökar utan att temperaturen ökar och förklaringen kan knappast vara mänsklighetens inverkan för så lång tid sedan. Även metankurvan, den gröna ökar samtidigt. Metankurvan gick dessförinnan ned medan koldioxidkurvan har ett hack, dvs. en mycket liten nedgång, på motsvarande ställe.

  Förklaring enligt min hypotes skulle kunna vara att uppgången i både koldioxid- och metankurvan beror på ökad nederbörd av annan orsak än ökad temperatur så att diffusionsförlusterna från gasbubblorna till de öppna porerna minskar. Se förklaring i blogginlägget varför ökad nederbörd gör att man får mindre diffusionsförluster.

 31. Pingback

  […] mer: Klimatets mysterier – funderingar om växthusgaser i is. Pehr Björnbom, Klimatupplysningen […]