Dags för byte av bästa prognos

Skandalerna duggar tätt i dessa dagar. De slår dock mot lite olika håll. Climategate, den stärkta misstanken mot NASA-GISS, Himalayagate, Disastergate osv., slår både mot de klimatvetenskapliga ställningstaganden som IPCC gör och mot förtroendet för IPCC som officiell uttolkare av forskningen. En del av affärerna, som exempelvis Disastergate och Himalayagate, handlar mer om effekterna av en förhöjd global temperatur än om grundfrågan huruvida den prognostiserade temperaturhöjningen alls inträffar.

Som intresserad lekman på området skulle jag här vilja ställa frågan om det inte på allvar är dags att byta bästa prognos; från 0,3 grader Celsius/decennium till mellan 0,05 och 0,1 grad/dec? Här är en sammanställning av olika prognoser som kunniga klimatforskare kommit fram till:

spencer_fig1_models-reality1

Lord Monckton publicerade en omdiskuterad artikel i Julinumret av Physics and Society 2008, där han argumenterade för att IPCC överskattat CO2-känsligheten 6 ggr. Monckton må kalla sig amatör, men som synes har han ett hyggligt stöd bland proffsen. Att CO2-känsligheten blivit grovt överskattad stöds av forskare som Spencer, Shaviv, Lindzen, Douglass och andra.

Så här resonerar jag (lite förenklat):

1. Kritiken mot IPCC:s prognoser är överväldigande: McIntyres, Wegman och von Storchs invändningar mot Michael Manns hockeyklubbsdiagram visar klart att det inte finns några belägg för att 1900-talets uppvärmning är unik. Briffas försök att rädda hypotesen (Yamal-skandalen) är bara ett pinsamt misslyckande.

2. Avsaknaden av en ”hotspot” i troposfären över tropikerna talar emot IPCC:s modeller. Försöket att rädda dem genom att vidga deras osäkerhetsmarginaler är ad hoc och ovetenskapligt.

3. Det senaste decenniets utplaning av uppvärmningen trots ökat nettotillskott av CO2 skapar ytterligare allvarliga problem för IPCC:s modeller. Bevisligen har de inte tagit tillräcklig hänsyn till andra faktorers inflytande på den globala temperaturen.

4. CRU:s och GISS:s markdata för 1900-talet kan på goda grunder ifrågasättas, vilket också stödjer skeptikernas synpunkt att man inte kan utläsa någon större påverkan från CO2.

5. Däremot kanske man i dagsläget bör acceptera att det skett en viss global temperaturuppvärmning under 1900-talet, vilket bl.a. stöds av en grundläggande fysikalisk teori om CO2 -molekylens strålningsegenskaper och av satellitdata från 1979. Låt oss anta att århundradets uppvärmning ligger på den ofta förekommande siffran 0,07 grader C per decennium i snitt.

6. Det finns alternativa teorier för en sådan uppvärmning: Exempelvis Svensmarks solcykelteori, Spencers molnteori, Pielke Sr:s teori om lokala förändringar pga ändrad markanvändning, samt havens oscillationer. Alla dessa teorier pekar ut andra faktorer såsom viktigare än koldioxidens påverkan, de stämmer bättre med observationer och de ger ett stöd för att IPCC:s uppskattning av den framtida globala uppvärmningen är grovt överdriven. De ger också en vetenskaplig grund för att det pågår en mer eller mindre naturlig återhämtning från den lilla istiden.

7. 1 – 6 innebär att vi bör ge företräde för prognoser som ligger mellan 0,05 och 0,1 grad per decennium.

8. Det finns än så länge inga starka skäl att frångå default-hypotesen att samma uppvärmning som för 1900-talet – dvs 0,07 grader/decennium – är den bästa prognosen.

Men det handlar fortfarande om mycket osäkra prognoser, även om vi kan avfärda IPCC:s modeller från 2007. Men här handlar det om att välja bästa prognos om vi måste välja.

Jag är medveten om att jag borde pepprat detta inlägg med länkar. Men låt oss ta det i kommentarerna; om någon inte vet vad jag pratar om så skriv in en efterlysning där.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mille

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/science.1182488

 2. Mille: Ja, nu har skeptiker fått mer vatten på sin kvarn. 😉

 3. Det är intressant med vattenångan i atmosfären. Vad jag förstår så har även en koppling gjorts mellan vattenånga och ozonlagret. Men man måste var lite skeptisk till en sådan koppling 🙂
  En annan sak man får vara skeptisk till (avsett vad man tycker om CO2) är den första preliminära datan över CO2 ”utsläpp”: http://strata-sphere.com/blog/index.php/archives/10595
  En annan öppen fråga är den energiobalans som existerar (troligtvis). Är den något problem, eller är det ev nödvändigt att jordklotet måste få in mer energi än vad som skickas ut i universum för att inte förvandlas till en snöboll?

 4. Lars W

  Här är något jag inte riktigt förstår. Om nu planeten svalnar, vilket den ju tycks göra. Då stämmer väl inga prognosmodeller som förutsäger fortsatt uppvärmning? Hur kan man i detta läge avgöra CO2-s bidrag till det som kallas ”växthuseffekt”?

 5. Magnus A

  Utöver att andra teorier finns minskade vattenånga, som bl a Miskolczi och Garth Paltridge (atmosfärsforskar-professor och tills nyligen chef på världens största offentliga forskarinstitut CSIRO) tidigare visat, vilket nu även beskrivits i Science.

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/science.1182488

  Real Climate talar om ”The wisedom” av denna rapport, och söker i vanlig ordning spinna detta — såsom andra rön t ex tangerande kosmoklimatologi förnekas och/eller spinns —  i förhållande till ”den säkra kunskap” vi har (som iofs i IPCC:s rapporter råkar vara motsatsen för detta). (De hoppas — det är ”likely” — att minskning i nedre troposfär är något som domineras av en större ökning i övrigt.)

 6. Magnus A

  Mille, såg faktiskt inte att du var först.

  Skickar denna cred, typ. 😉

 7. Mille

  Skicka till Danne Nordling, han var först. Ni som har  inflytande och tid. Utnyttja detta till max.

 8. L.A.

  Är det inte dax att gräva lite i den politiskt korrekta siffran 0,7 C, punkt 5 ovan.

  Vad kommer den ifrån, ursprungligen?

 9. L

  L.A., den siffran har hängt med rätt länge och man har sagt att ungefär hälften har med partiklar att göra, det bruna molnet. Resterande 0,35° ska förklaras med solvariationer, molnbildning, koldioxid eller varför inte vattenånga. Siffran är inte intressant som sådan eftersom klimatet varierar i tid och rum med åtskilliga grader, men den har ett symbolvärde för politikerna. (2-gradersmålet).

 10. Tege Tornvall

  Punkt 6. ovan: Eftersom solen med sin i flera cykler växlande aktivitet är vår enda värmekälla, hänger rimligen de olika förklaringarna ihop och kompletterar varandra så att ingen utesluter någon annan men de tillsammans bildar en mot IPCC- och AGW-nojan trovärdig naturlig förklaring med ytterst marginell mänsklig inverkan. Helt klart smutsar människan ned, och det måste vi stoppa, minska resp. rena. Men CO2 är ingen förorening.

 11. Jens

  Korrigering. Punkt 1. Där ska väl andra referensen för kritik mot Manns hockeyklubba ”Wegener” vara ”Wegman”?

 12. Magnus A

  Mille. Instämmer!!

 13. Ingemar

  maggie #2,

  Du har rätt. Att man inte räknat in att det kan ske så stora förändringar av vattenångan stökar till IPCC:s modeller rejält.  ”These findings show that stratospheric water vapor represents an important driver of decadal global surface climate change.” Det är ju knappast förtroendeingivande att man inte visste detta förut.

  Lars W #4: ”Om nu planeten svalnar, vilket den ju tycks göra. Då stämmer väl inga prognosmodeller som förutsäger fortsatt uppvärmning?” Jo, att planeten svalnar av vissa år är nog förenligt även med IPCC:s modeller. Man räknar med en naturlig variabilitet (t.ex. havsströmmar). Men efter tio år utan ytterligare ökning så faller deras prognoser utanför vad dessa variationer kan förklara. Vilket vi bör tolka som en falsifikation.

  De alternativa prognoser som finns, mellan 0,1 och 0,05 grader per decennium) har inte nettotillskottet av CO2 som huvudsaklig uppvärmningsfaktor. Men självklart bör även dessa modeller utsättas för samma tuffa granskning som de etablerade. För att göra det så måste man dock gå in mer i detalj på var och en.

   

 14. Lars W

  Tack för klarläggandet!
  Lars

 15. Adolf Goreing

  Mycket av IPCC:s arbete bygger ju på att klimatmodellerna har rätt. Man helt enkelt förutsätter det och sedan okritiskt går över till att se vad man kan göra föra att motverka klimatförädnringarna. Det finns ett växande motstånd mot att ha så bristfälliga verktyg som modeller som grund för en världsomspännande policy som IPCC:s rapporter innebär. Man har hela tiden kritiserat detta från skeptikerhåll. Nu börjar ”klimatGlasnost” även vakna internt. Se följande länk där en verklig auktoritet totalt sågar klimatmodellernas fömåga att ge prognoser.

   http://jennifermarohasy.com/blog/2009/01/no-scientific-forecasts-to-support-global-warming/

 16. Ingemar

  Jens #11, Tack!

  Tillägg: 1) När man funderar på en bästa prognos för hundra år är väl första reaktionen att vägra ge någon eftersom det tycks vara en omöjlig uppgift. Men även om en sådan agnostisk eller allmänt skeptisk hållning är möjlig och rimlig i vetenskapliga sammanhang, så är den kanske inte det i politiska (eller teknologiska) sammanhang där praktisk handling är nödvändig även om handlingen består i att besluta sig för att inte göra något.

  2) Strategin att handla på basis av vad som tidigare hänt (0,07) är ett resultat man skulle komma fram till även om man inte hade någon forskning alls att gå på. Men kritiken mot IPCC:s prognoser ger mer att gå på. Vi har goda skäl för att INTE ange deras prognos som den bästa. Ja, vi har goda skäl för att säga att nettotillskottet av CO2 INTE är en huvudsaklig drivkraft för klimatuppvärmningen. Och det har betydelse för politikernas rationella val av åtgärd.

 17. Magnus A

  Det här med vattnet. Skeptiker tror inte (som någon bloggskribent menade) att vattenånga är viktigare än de som tror på IPCC, utan ”skeptiska forskare” har (på goda bl a empiriska grunder) tvivlat på vattenångans förmåga att öka temperatur enligt IPCC:s påbud. Men att vattenånga minskat måste inte betyda att CO2-koncentration inte styr vattenånga. Det ligger dock närmast till hands att anta att den korrelerar omvänt, i motsats till IPCC:s idé. Det är grundbulten i Miskolczis teori om konstant växthuseffekt strävande mot jämvikt.

  Schwartz lägre klimatkänslighet (bl a i Spencers diagram här ovan)  bygger på att vattenånga inte förstärker och exempel på vad som bidrar till detta kan vara Lindzens iris-effekt.

  Detta forskningsresultat är centralt för att slå hål i IPCC:s teori, och genom att Science publicerar det faller teorin av resultat som publiceras av en ofta direkt AGW-försvarande vetenskapligt tidskrift. Det är stort!

  Detta är som om en körskolelärare (IPCC) sagt att bilen saktar in om man trycker på gaspedalen och accelererar om man trycker på bromspedalen, men att övningskörningar lett till motsatt slutsats.

  Borde inte denna empiri påverka politikers trosbekännelse om vad som vetenskapligt fastställts?

 18. OT om glaciär-hotet:

  Följande länk behandlar mycket av vad som diskuterats här angående glaciärer, människors (ej hotade)  vattenförsörjning mm. Och ffa hur enskilda ord och fraser ur (sk peer review:ade) vetenskapliga publikationer lyfts fram av media och andra okunniga till att bli ’sanningar’ som enligt dem framlagts av forskare, när det alls inte är så:

  http://ccgi.newbery1.plus.com/blog/?p=262

  Väsentligen handlar hela UI:s argumentation om den här sortens missbruk av vad forskningen skulle belägga, dvs man gör påstått vetenskapligt underbyggda påståenden som saknar stöd i riktig forskning. Inte bara UI, nästan hella AGW-bygget vilar på liknande lerfötter …

  OBS den anonyma signaturen Potentilla är inte jag, och jag vet heller inte vem det är, trots att personen väsentligen säger exakt samma saker som jag har sagt många ggr

 19. Holmfrid

  W.F. Ruddiman har publicerat en artikel i Scientific American ,mars 2005, som visar en intressant teori.  Enligt honom skedde en avvikelse uppåt från det av sol och planetrörelserna etablerade CO2-kurvans starkt cykliska mönstret för 8000 år sedan, då avskogning i Västasien och Europa tog fart som följd av jordbrukets etablering.  3000 år senare skedde liknande avvikelse från mönstret för metanet.  Då började Asien att odla ris på uppdämda flodbäddar, som ju frigör metan.   Enligt Ruddiman borde vi ha en temp i dag, som är ca 1.5 grader lägre utan mänsklig påverkan, vi går ju mot en ny istid pga jordbanan.  Vore intressant med synpunkter på artikeln.  Fred Goldberg visar i DSM nr 5-6, 2009, hur solfläckarnas frånvaro  åren 1650-1700 sammanfaller med lilla istiden.  Konstaterar att åren 2000-2009  har norrskenet nästan försvunnit här i Norrbotten, samtidigt som medeltemp. fallit 0.2 grader.  Kanske den konstaterade kyleffekten kommer av detta.  Frågorna är komplexa, men hypoteser måste verifieras så inga förhastade beslut tas.