Obesvarat brev till ordföranden i Royal Society

Quote of the Week: (- från förra veckans TWTW – se www.sepp.org)
 
 • ”…it is an established rule of the Society, to which they will always adhere, never to give their opinion as a Body upon any subject either of Nature or Art, that comes before them.”

The ’advertisement’ to The Philosophical Transactions, 1753 – on establishing the Royal Society [H/t Andrew Montford]
Mot detta bakgrundscitat och refererande till Ingemar’s inlägg för en vecka sedan är det märkligt att bevittna det nutida förfallet av denna ärevördiga institution. Jag återger nedanstående brev i svensk översättning med tillstånd av professor Brice Bosnich, en framstående pensionerad kemist och Fellow i Royal Society.  Han skickade det till Paul Nurse när denne valts till president för RS år 2010.  Nurse svarade aldrig.
(Originalbrevet, med ett hundratal kommentarer finns annars här – eventuella feltolkningar, förtydliganden och klantigt oflyt vid översättningen får lastas mig själv och Google Translate. Bosnich’s originaltext är givetvis mer njutbar, och man förstår om Nurse blev svarslös)
Käre Professor Nurse
Jag är professor emeritus i kemi vid universitetet i Chicago.  Jag är också invald medlem (Fellow) i Royal Society.  Först, låt mig gratulera dig till ordförandeposten.  Du kommer att leva i intressanta tider, det är jag säker på.
Även om jag inte vill inkräkta på din tid, känner jag mig tvungen att fästa din uppmärksamhet på en mycket allvarlig fråga som rör till Royal Societys syn på frågan om mänsklig global uppvärmning (AGW).  Från och med ordförandeskapet för Bob May och vidare under av Martin Rees har RS stött idén om katastrofal AGW, och har tillsammans med andra akademier uppmanat regeringar att vidta drastiska åtgärder för att minska atmosfäriska CO2-koncentrationen, och vid upprepade tillfällen agerat som ett propagandaorgan för saken [1].  Ingen protesterar mot att enskilda medlemmar har den uppfattning de vill i denna fråga, politisk eller vetenskaplig, men jag tror att RS bör vara mycket försiktigt i sina allmänna uttalanden.  RS bör, enligt min uppfattning avstå att ta öppet politiska eller sakstödjande positioner.  Försiktiga, balanserade och initierade vetenskapliga argument ska istället presenteras, och de politiska implikationerna lämnas till politikerna.
Om man går till RS webbplats finner man en speciellt dålig, på sina ställen felaktig, argumentation för katastrofal AGW, [2].  Det finns också en mycket spekulativ rapport om havsförsurning via CO2, [3], som tycks vara baserad på ett enda arbete, [4], som påstår sig kunna beräkna förändringen i havets pH från 1750 till nutid!  Resultatet var 0.1 pH-enhet!  På grundval av detta beskriver man sen alla tänkbara katastrofer.  RS hemsida drar också fram ett arbete om AGW och krympande får på St Kilda [5]!  Och så har vi var det Bob May som ger en AGW föreläsning med den gediget misskrediterade, [6], ”hockey stick”-grafen som bakgrundsfond.  Jag skulle kunna fortsätta.
Hur denna situation uppstått måste bli spekulation från min sida.  Sannolikt har en grupp mer sakfrågeengagerade medlemmar övertalat sällskapet att ta ställning till AGW, medan den mindre insatta majoriteten förblivit obehagligt tyst.  Vidare fruktar jag att sällskapet kan ha beslutat att det var fördelaktigt att ansluta sin ståndpunkt till den sittande regeringens.  Jag hoppas att så inte är fallet.
Även om jag inte är klimatvetenskapare, är jag tillräckligt insatt i klimatforskningslitteraturen för att kunna bedöma sakfrågorna korrekt.  Min slutsats är att basen för påståenden om att katastrofal uppvärmning orsakad av människans fossilförbränning är mycket svag (se till exempel [7]).  Låt mig exemplifiera frågan, och ber om ursäkt om du redan är bekant med materialet som följer.
1. Efter den (Globala) medeltida värmeperioden gick Jorden in i Lilla istiden.  Sedan slutet av denna (ca 1850) har Jorden har värmts intermittent.  Den faktiska storleken av denna uppvärmning är kontroversiell av mättekniska och andra skäl.  För yttemperatur registrerad av termometermätningar är storleksordningen troligen mindre än vad som rapporterats [8].  Det finns dock inget tvivel om att ytnära uppvärmning har inträffat, [9] [12].
2. Fördubbling av koncentrationen av atmosfäriskt CO2, som beräknas uppträda vid slutet av detta århundrade, kommer att leda till en ökning i temperatur av ca 1 grad C från CO2 via dess växthuseffekt.  Det finns ingen oenighet här.  Ingen har hävdat att en 1 grad C ”forcing” skulle vara katastrofal.
3. För att komma till de 2 till 4 eller fler grader C temperaturökning till 2100 som hävdas av IPCC, måste man åberopa stora positiva återkopplingar.  För fallet med återkopplingen från vattenånga, som ett exempel, skulle den ursprungliga (CO2 inducerade) uppvärmningen generera en ökning i atmosfärisk vattenånga, en växthusgas, vilken i sig kommer att öka temperaturen, som i sin tur skulle skapa mer vattenånga och så vidare.  Det finns andra återkopplingar, främst moln, som tillsammans med vattenånga står för ca 90% av växthuseffekten.  I motsats till vad RS webbplats hävdar, observerades ingen (modellförväntad) övre atmosfärssignatur för feedback via vattenånga under den senaste uppvärmningen.  Återkopplingen från moln är också dåligt förstådd, som bekräftas av IPCC.  Det finns emellertid samlade bevis som antyder att den totala återkopplingen från alla samlade källor är noll eller möjligen negativ (se ex, [10]).  Indikationerna för negativ återkoppling är betydligt mer övertygande än IPCC-påståendet att den skulle vara stor och positiv.
4. IPPC’s argumentation för AGW [via CO2] bottnar i att de inte tycker de kan finna något annat som kan ha orsakat den senaste tidens uppvärmning, samt att modeller kan återskapa uppvärmningen.  Denna modellsamstämmighet uppnås genom att införa en godtycklig påverkan av aerosoler i modellerna.  Samma modeller misslyckas att förutse de senaste 12 åren konstanta globala temperatur.
5. Slutligen finns det en utmärkt korrelation mellan exempelvis amerikanska portokostnader sedan 1900 och den globala temperaturen, [11].  Således säger påståenden som att AGW är ansvarigt för de krympande fåren St Kilda eller den försvinnande snön på Kilimanjaro eller andra alarmerande uttalanden inget om att orsaken till uppvärmningen är mänsklig.  Detta borde vara uppenbart för medlemmar i Royal Society, varav många trots detta har använt sådana korrelationer för att stödja förekomsten av katastrofal AGW.
Argumenten för katastrofala uppvärmningen vilar enbart på tecknet och storleken av återkopplingar i modellberäkningar.  Som ofta sagts: ”Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis”.  Potentialen för katastrofal AGW är ett extraordinärt påstående, men det har inte övertygande bevisning.  Samtidigt som AGW-frågan har politiserats parallellt med attityd och beteende hos vissa klimatforskare har vetenskapens rykte och de institutioner som stöder den lidit.  Om också katastrofal AGW skulle visa sig ansluta sig till trista parad av falska och överdrivna larm som varit skulle konsekvenserna för vetenskap och samhälle vara allvarliga. Det kan ta lång tid innan vetenskapens rykte återställs.  Det är därför absolut nödvändigt för samfundet RS att hålla sig borta från politiken och sin förkunnelse av AGW, eller någon annan vetenskapsbaserad fråga, oavsett hur lockande det kan framstå.
Nedan följer det inledande stycket i ett gemensamt uttalande (2005) från flera akademier inklusive RS och NAS.  Detta uttalande uppmanar regeringar att vidta åtgärder mot AGW.  Jag har granskat det för saklighet och balans (se kommentarer inom parentes).  Detta har gjorts för att illustrera den oro och frustration som jag är övertygad om att många Fellows känner när de läser nedanstående officiella uttalanden från sin ledning.
”Det kommer alltid att finnas en osäkerhet i att förstå ett system så komplext som världens klimat (sant, klimatforskningen är i sin linda).  Men det finns nu starka bevis för att stora global uppvärmning sker (är ca 0.7 grader C under 150 år något bevis?).  Bevisen kommer från direkta mätningar av stigande yttemperaturer i luften (ingen uppvärmning har skett under de senaste 12 åren och den senaste graden av uppvärmning är ungefär samma som den under perioden 1920 till 1940 då halten växthusgaser ökade långsammare, [12]) och i havet (ingen uppvärmning har skett under 8 år [13] och havstemperaturer har gått upp och ner i minst 50 år [14]), och från fenomen som ökning av havsnivån (Ingen signifikant förändring i graden av ökning av havsnivån har skett under minst 100 år, [15]), glaciärer drar sig tillbaka (Glaciärer har retirerat och en återbildats sedan lilla istiden [16], och det finns inget övertygande bevis som tyder på att avsmältningen accelererar), och förändringar på många fysiska och biologiska system (vilka då, fåren på St Kilda?).  Det är troligt att merparten av den uppvärmning man sett under de senaste decennierna kan tillskrivas mänskliga aktiviteter [IPCC 2001] (se ovan för detta ”bevis”).  Denna uppvärmning har redan lett till förändringar i jordens klimat (klimat definieras som mer än 30 års vädermönster, så vad försöker de säga – skulle dessa 0.7 grader C eller så vara ett tecken på klimatförändringar?).”

På samma sätt är det senaste uttalandet från Royal Society, tillsammans med Met Office och NERC, fyllt med vilseledande och felaktiga påståenden, [17].
Slutligen noterar jag att samfundet entusiastiskt har ställt sig bakom de centrala rekommendationerna i Sternrapporten [18].  Som påpekas av William Nordhaus, ”bör Sterns rapport läsas främst som ett dokument som är av politisk natur och har påverkansarbete som sitt syfte”.  Dessutom visar Nordhaus på ett övertygande exempel där Stern inte har fått ekonomiska antaganden rätt, speciellt om den avgörande frågan om ekonomisk ”diskontering”, [19].  När Nordhaus argument placeras i ett större sammanhang som i [20], där det noteras att när ”Prudential handicap” överges för ”försiktighetsprincipen” finns det inga vägledande kriterier för att göra en hopplöst dyr resa i den ändlösa jakten på en värld med noll risk.  En nyligen gjord bedömning av dessa frågor pekar på recept för att hantera klimatförändringar, oavsett anledning, som drastiskt skiljer sig från den som förespråkas av IPCC, Stern och av Royal Society [21].  Dessa och andra samhällsvetenskapliga studier visar att det vore klokt om uttalanden från samfundet RS höll sig strikt inom ramen för (fysisk) vetenskap.
Jag avslutar med ett citat från Atte Korhola, professor i Environmental Change vid Helsingfors universitet:
”När senare generationer studerar området klimatforskning, kommer de att klassificera början av det tjugoförsta århundradet som ett pinsamt kapitel i vetenskapens historia.  De kommer att undra om vår tid och använda skeendena som en varning för hur grundläggande värderingar och kriterier för vetenskap föll i glömska, då den egentliga forskningen inom ämnet klimatförändringar förvandlades till en politisk och social lekplats.”
Detta brev sänds till Martin Rees och John Pethica.  Jag skulle vara tacksam om du vidarebefordrar det till medlemmarna i rådet.
Med vänliga hälsningar,
Brice Bosnich
Citat:
[1] http://royalsociety.org/News.aspx?id=1331&terms=global+warming
,
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2006/09/19/LettertoNick.pdf
[2]
http://royalsociety.org/Report_WF.aspx?pageid=8030&terms=global+warming
[3]
http://royalsociety.org/Report_WF.aspx?pageid=9633&terms=ocean+acidification
[4]
http://pangea.stanford.edu/research/Oceans/GES205/Caldeira_Science_Anthropogenic%20Carbon%20and%20ocean%20pH.pdf
[5]
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/325/5939/464
[6]
http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/WegmanReport.pdf
[7]
http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStore_id=84462e2d-6bff-4983-a574-31f5ae8e8a42
[8]
http://icecap.us/images/uploads/MM.JGR07-background.pdf
[9]
http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_Apr_10.gif
[10]
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0809/0809.0581.pdf
[11]
http://joannenova.com.au//globalwarming/graphs/us_post_causes_global_warming.jpg
[12]
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/nhshgl.gif
[13]
http://pielkeclimatesci.files.wordpress.com/2010/04/figure.jpg?w=450&h=357
[14]
http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/heat_content55-07.png
[15]
http://www.cmar.csiro.au/sealevel/images/CSIRO_GMSL_figure.jpg , http://www.agu.org/pubs/crossref/2009/2009GL038720.shtml
[16]
http://moef.nic.in/downloads/public-information/MoEF%20Discussion%20Paper%20_him.pdf
[17]
http://royalsociety.org/Report_WF.aspx?pageid=4294969087&terms=climate+change
[18]
http://royalsociety.org/News.aspx?id=1471&terms=stern+review
[19] länken är för lång för TCS – gå via originalbrevets länk högst upp

[20]
http://www.thenewatlantis.com/publications/article_detail.asp?id=436&css=print
[21]
http://eprints.lse.ac.uk/27939/1/HartwellPaper_English_version.pdf
[22]
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1612851
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Ett sånt här brev borde gå även till journalister och politiker.

 2. Håkan Sjögren

  Peter! : Detta träffar huvudet på spiken. Mvh, Håkan.

 3. Holmfrid

  Man kan likna IPCC-etablissemanget med korstågsfararna eller mobiliseringen inför 1:a världskriget –  en STOR FRÅGA som driver fram resurser, engagemang och aktion för uttråkade maktmänniskor – längtan efter apokalyptiska sammanhang  gärna kryddat med ett Armageddon-perspektiv.

 4. bom

  Det var ord och inga visor eller varför inte ett ord i rättan tid! Ni har väl säkert läst WUWT genomgång ”Unified theory of climate” (enligt Nikolov and Zeller). (Men ingen här har kommenterat!!!)
  Har jag fel om att det verkar stödja Håkan Sjögrens utsaga att ”det finns inga växthusgaser – allt beror på atmosfärstrycket”. De använder allmänna gaslagen som är alla kemisters universalverktyg  för att bevisa detta. Det vore intressant att få en diskussion om detta här!
  Jag skall gräva upp en lämk till er hjälp. TP-kommentarer är mindre intressanta tror jag? Jag minns fortfarande dumstruten några av er gav mig när jag för länge sedan lanserade Claes Johnsons avlivande av back radiation för något år sedan (men numera verkar ju även den mäktige Slabadang för det)!   

 5. bom

  http://wattsupwiththat.com/2011/12/29/unified-theory-of-climate/#more-53850

 6. Björn

  Kan inte TCS skicka ett brev till professor Nurse, med kännedom om brevet från professor Bosnich och att det inte har blivit besvarat. Antingen har brevet kommit bort eller så är det fråga om arrogans. Det kan vara intressant för en bredare publik att ta del av RS hållning i sakfrågan, eftersom den har stor påverkan på den globala ekonomin och energiförsörjningen. En dogmatisk låsning i klimatfrågan är inte värdigt något vetenskapligt samfund, var det än finns i världen.

 7. Ingemar Nordin

  OM RS hade någon ryggrad kvar så borde ett brev av denna kaliber åtminstone ha besvarats med en utförlig motivering till varför RS tycker att det är bättre att vara en påtryckarorganisation istället för en vetenskaplig. (De hade t.ex. kunnat hämta inspiration från Karl Marx, eller varför inte från nutidens genusforskning och postmodernism.)

  Ännu mer rimligt vore förstås att anordna en serie öppna debatter kring RSs policy och dess roll i samhället och i vetenskapen. En sådan debatt efterlyser jag för övrigt även beträffande KVA, det hade varit intressant!

 8. ThomasJ

  Intressant! Tack.
  På tal om brev så riktades ett ’Open Letter’ till Ban Ki Moon i december 2009 som ifrågasatte (10 punkter) fundamenta i hela cAGW-köret. 141x prominenta vetenskapare från världens alla hörn var undertecknare, bl.a. några från Sverige och från TCS/SI (Peter S, Ingemar N, Göran A). Intressant vore att erfara huruvida brevets innehåll fått någon reaktion från B.K.M. och isf vilken.
  Mvh/TJ

 9. Slabadang

  J Curry!
  idag fortsätte hon analysen om varför CAGWpropagandisterna spårat ur och tagit på sig fel roller.
  Hon ser sanningen om IPCC och att organisationen drivs av en ideologi långt fjärran från vetenskap. Curry är duktig pedagog och klarar ut vad som är vad i den soppa av propaganda som Ipcc ideologin innebär. 
  Gleick’s unethical action with respect to integrity has been to push fealty to the UNFCCC/IPCC ideology under the guise of promoting integrity and ethics in science.

 10. Karl-Oskar

  Bom # 4
  Märkligt att det inte kommer några kommentarer på din länk, jag har läst den och tycker det verkar mycket logiskt. Kan det vara så att svenskarna ännu inte är redo att helt ifrågasätta den gamla förklaringen av växthuseffekten.

 11. bom

  Karl-Oskar!
  Nå då är vi åtminstone två som tycker att arbetet är högst intressant och logiskt. Jag hade trott att Håkan S skulle nappa på att ha fått en meningsfrände – speciellt då han ju dumförklarats av praktiskt taget alla klimathetsare som har någon frekvens på den här bloggen (och ofta på det mest oförskämda sätt TP har ju verkligen avslöjat sig själv på senare tid! därav min eftersläng).
  pv=nRT  har ju bevisligen för ideala gaser fullständigt stastus som erkänd naturlag. Håkan S läs länken och kommentera! Det ser ut som om Du har fått en välförtjänt upprättelse!  

 12. Håkan Sjögren

  bom # 11 : Tack för länken. För min del började klimattankarna, när en ökning av en så kallad klimatgas eller växthusgas på 100 år bara höjt jordens medeltemperatur med 0,7 grader trots att halten gas ökat med nära 40 %. CO2 kunde knappast kallas för en växthusgas med ett så lågt inflytande. Varför var det så? Jo CO2 molekylen kan vibrera på 4 sätt. tre av vibrationsmoderna innebar att de elektriska tyngdpunkterna vibrerade. Molekylen skulle fungera som en dipolantenn. fältlinjerna akulle deformeras och en foton skulle sändas ut. Min intuition och mina kunskaper i elektromagnetisk fältteori sade mig att utsändandet borde ske ögonblickligen och inte efter ett antal ms ellet µs. Sedan slog det mig att andra så kallade växthusgaser på samma sätt kunde ta upp elektromagnatisk strålning endast om de elektriska tyngdpunkterna vibrerade och genast sända ut den upptagna energin som, en foton, Alltså finns det inga växthusgaser annat än som semantiska företeelser och i AGW-arnas drömvärld. Alan Siddons kunde visa detta genom tryck-temperatur-kurvor från ett antal kroppar i solsystemet, Gerlich & Tscheuschner visade samma sak med avanserad vektoranalys och nu senast Nikolov & Zeller. De båda senare källorna misstänker jag liger högt över enkla AGW-ares fattningsförmåga. Alla källorna slår in spikar i AGW-trons och IPCC:s likkista. Min kommentar är att N & Z: s inlägg är något opedagogiskt för en vanlig publik. Mvh, Håkan.

 13. Håkan Sjögren

  bom # 11 fortsättning på #12 : Man bör fråga alla som säger sig tro på AGW-gissningen,var är hotspoten över tropikerna, den ökade värmen efter de stora utsläppen av koldioxid i luften, de kraftigt höjda havsytorna, den totala avsmältningen av Himalayas glaciärer – pågår den? Var finns alla miljonerna klimatflyktingar, och alla farsoter vi skulle drabbas av? Jo, i AGW-arnas drömvärld. Mvh, Håkan.