Marcotts artikel i Science visar att svensk klimatskepticism tar udden av klimatskrämseln

Den nya artikeln i Science av Marcott med flera (2013), som kommit fram till en global temperaturkurva för de senaste 11300 åren, har väckt stor uppmärksamhet i media och på bloggar. Man uppfattar den nämligen som en ny så kallad hockeyklubba eftersom den citerar ett arbete av Michael Mann från 2008. Men så är det egentligen inte utan artikeln bekräftar faktiskt den kritik som en av Sveriges mest uttalade klimatskeptiker har riktat mot Manns ursprungliga hockeyklubba från 1998 och 1999. Det var denna hockeyklubba som fick så stor uppmärksamhet i IPCCs rapport år 2001 och som kom att användas flitigt för att skrämmas med klimatet.

I den nya Scienceartikeln menar visserligen författarna att deras resultat kan tolkas så att 1900-talets uppvärmning, som kopplas till människan, var ovanligt snabb. Det är detta som gett så stor uppmärksamhet i media, till exempel av Karin Bojs i DN (se referenslistan längst ner), och på bloggar. Men andra forskare och på klimatskeptiska bloggar har man ifrågasatt om sådana slutsatser verkligen kan dras, se till exempel här, här, här, här och här.

Ur svensk klimatforsknings synpunkt har denna artikel ett särskilt intresse. Även Karin Bojs har i DN delvis uppmärksammat detta och omnämner den svensk-ryska studie ledd av Anders Moberg, som har en framträdande plats i Marcotts artikel i Science. Hon skriver:

Klimatforskningen har utvecklats sedan Manns första kurva. Han har själv publicerat flera nyare och mer förfinade kurvor som går ett par tusen år tillbaka i tiden. Andra forskare har tagit fram liknande bilder. En av de mest kända publicerades år 2005 av en svensk-rysk forskargrupp, ledd av Anders Moberg på Stockholms universitet.

Vad hon däremot inte nämner är att i den svenska forskargruppen ingick en av Sveriges mest uttalade klimatskeptiker, professor emeritus Wibjörn Karlén (som även är en av Stockholmsinitiativets grundare och har bidragit till våra vetenskapssidor).

Karin Bojs skriver också:

Det är femton år sedan hockeyklubban publicerades första gången. Den amerikanske klimatforskaren Michael Mann hade samlat data om träringar och andra indikatorer på klimatet på norra halvklotet från sexhundra år. Deras kurva publicerades i tidskriften Nature år 1998. Den var verkligen uppseendeväckande – först nästan platt för att sedan vika uppåt på det mest dramatiska sätt. Bilden såg helt enkelt ut precis som en hockeyklubba. Den fick en framträdande plats när FN:s klimatpanel presenterade sin tredje stora sammanställning år 2001. Det var då de först enades om att världens klimat håller på att värmas upp, och att det till största delen beror på människans utsläpp av växthusgaser. Bilden på Manns hockeyklubba gjorde att budskapet gick fram mycket tydligare. Just därför blev den också utsatt för hårda angrepp från krafter som ifrågasatte klimatpanelens slutsatser.

Jag hade nyligen ett blogginlägg Allas vår Mann om hur hockeyklubban (i sin andra version från 1999) utnyttjades maximalt för att befrämja klimathotet (jag tog där också upp en anmärkningsvärd jävssituation rörande FN-panelen IPPCs dåvarande vice ordförande år 2001). Vad Karin Bojs förmodligen inte har sett är att denna hockeyklubba (varken 1998 eller 1999 års klubba) inte ens omnämns i den nya Scienceartikeln av Marcott med flera. Dessa skriver i det inledande stycket:

Att se det nuvarande klimatet i ett historiskt perspektiv bortom de instrumentella mätningarna är viktigt för att särskilja antropogen påverkan på klimatet från naturlig variabilitet (1). Proxy-baserade temperaturrekonstruktioner för de senaste 1500 åren tyder på att uppvärmningen de senaste decennierna är ovanlig i förhållande till preantropogena variationer (2, 3), men om uppvärmningen varit onormal i förhållande till variationer över hela den holocena mellanistiden (de senaste 11.500 åren) (4) har ännu inte fastställts.

.

Våra data uppvisar flera viktiga styrkor men också begränsningar, jämfört med globala och hemisfäriska rekonstruktioner för de senaste 1500 åren (2, 3, 7, 8).

Jag har nedan listat de numrerade referenserna som omnämns i citatet. Referens (3) är den svensk-ryska studien med de svenska forskarna Moberg, Holmgren och Karlén. Ingen av referenserna är Manns hockeyklubba som framhölls så intensivt i IPCC-rapporten år 2001. I stället omnämns referens (2), en studie av Mann med flera som publicerades först år 2008, dvs. flera år efter den svensk-ryska studien.

Vilken kontrast mot IPCC-rapporten från 2001! Hockeyklubban var det stora slagnumret, precis som Karin Bojs framhåller. IPCCs vice ordförande åkte världen runt och presenterade hockeyklubban som det stora omen som visade på att vi stod inför en allvarlig klimatkatastrof, se bilden nedan från Wikepedia.

Figur 0

Men nu citeras överhuvudtaget inte detta ryktbara forskningsarbete av Mann i den nya artikeln. I stället är det en senare studie av Mann med flera från 2008 som omnämns, där det karakteristiska kritiserade hockeyklubbsutseendet med det raka skaftet har försvunnit. Denna studie av Mann bygger på hans kritikers forskningsresultat och en av dessa kritiker är just Wibjörn Karlén, som Mann själv skriver om i sin senaste bok:

Singer bjöd in den svenska paleoklimatologen Wibjörn Karlén att framföra sina åsikter. I en refräng som klimatförändringsförnekare skulle upprepa om och om igen som ett mantra, hävdade Karlén att hockeyklubban innehöll ”Varken en medeltida varm period eller någon lilla istid”. Naturligtvis visade MBH99s hockeyklubba båda, slutsatsen som kontrahenterna verkligen inte gillar var att den medeltida varma perioden, medan den var jämförbar med uppvärmningen i mitten av nittonhundratalet i vår rekonstruktion, helt enkelt inte nådde upp till efterföljande uppvärmningsnivåer.

(Mann, Michael (2012-01-24). The Hockey Stick and the Climate Wars: Dispatches from the Front Lines (p. 107). Perseus Books Group. Kindle Edition.)

Personligen tycker jag att Mann här inte alls är övertygande. Hockeyklubban enligt MBH99 nedan i figur 2a visar en mycket långsam avkylning utan någon särskild uppvärmning eller någon särskild avkylning under de perioder som betecknas som den medeltida värmeperioden och den lilla istiden. Jämför figur 2b (från IPCCs rapport 2007) där den blå linjen motsvarar skaftet på hockeyklubban enligt figur 2a och klart avviker från andra rekonstruktioner, inte minst referens (3) i Scienceartikeln nämligen Mobergs och Karléns med fleras artikel i Nature (2005).

Figur 2

Faktum är att Manns raka hockeyklubbskaft visar minimal klimatförändring under 900 år jämfört med hans kritikers rekonstruktioner. Så, med tanke på Manns språkbruk, vem är det då som förnekar klimatförändring?

Hur Mann än lägger orden så får jag det till att det är Karlén som har rätt i denna kontrovers. Detta verkar bekräftas av att MBH99 inte alls omnämns i den nya Scienceartikeln medan Karléns artikel i Nature däremot har en framträdande plats. Den bedömning som man gjorde av hockeyklubban inom IPCC i arbetet med 2001 års rapport har inte slagit in. MBH99 har tydligen inte bestått den granskning som det vetenskapliga samhället har utsatt den för och citeras därför inte i den nya Scienceartikeln.

Sens moralen är naturligtvis att man skall vara försiktig med nypublicerade artiklar, hur fascinerande de nya resultaten än verkar vara. Det vetenskapliga samhället behöver tid på sig att granska och utvärdera nya pubikationer och det kan ta flera år innan en gemensam syn utkristalliserar sig. Av någon anledning förbisåg man detta när IPCC-rapporten från år 2001 skrevs 😉

Detta gäller även den nya artikeln i Science. Den stora uppmärksamheten i media och på bloggar, ofta med vinkling på att skrämmas med klimatet, bör man ta med en nypa salt. Först om några år kan vi veta hur de nya rönen i artikeln mottagits av det vetenskapliga samhället.

Robert Rohde skriver till exempel följande i ett email till Andrew Revkin:

I slutändan är Marcotts et al. artikel ett intressant tillskott till studiet av klimatvariationer under holocen på en tusenårig tidsskala. Deras resultat överensstämmer i huvudsak med tidigare fynd, men detaljerna är intressanta och kommer sannolikt att vara till nytta i framtida studier. Men eftersom deras metoder undertrycker det mesta av de högfrekventa variationerna, så måste man vara försiktig när man gör jämförelser mellan deras rekonstruktion och relativt snabba händelser som den globala uppvärmningen under förra seklet.

Så Rohde varnar för att från denna studie dra slutsatser om den uppvärmning som vi hade under 1900-talet. Han använder ett artigt språkbruk men kritiken stämmer överens med vad som sägs, oftast med mer rättframma formuleringar, på klimatskeptiska bloggar. Den nya studien säger alltså, på grund av att den har för låg upplösning i tidsskalan, förmodligen inte mycket om uppvärmningen under 1900-talet var ovanligt snabb eller inte.

Vi får vänta och se vad vetenskapen kommer att säga om denna Scienceartikel om några år, hur pass bra den kommer att bestå granskningen som det vetenskapliga samhället nu kommer att göra.

 

Referenser enligt Scienceartikeln av Marcott med flera (2013)

1. E. Jansen et al., in Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, S. Solomon et al., Eds. (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2007), pp. 433–497.

2. M. E. Mann et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105, 13252 (2008).

3. A. Moberg, D. M. Sonechkin, K. Holmgren, N. M. Datsenko, W. Karlén, Nature 433, 613 (2005).

4. H. Wanner et al., Quat. Sci. Rev. 27, 1791 (2008).

….

7. J. Esper, E. R. Cook, F. H. Schweingruber, Science 295, 2250 (2002).

8. C. M. Ammann, E. R. Wahl, Clim. Change 85, 71 (2007).

Referenser

Shaun A. Marcott, Jeremy D. Shakun, Peter U. Clark, Alan C. Mix. A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 11,300 Years, Science 339, 1198 (2013).

Karin Bojs: Den nya hockeyklubban är 10 000 år längre. DN 10 mars (2013).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Slabadang

  Marcott lägger sig platt direkt inför McIntyre”
  ”Its not robust”
  McIntyrer är suverän.. titta på uppförstoringarna McIntyre gjort påp Marcotta kurva. Science skall skämmas för att publicera sådan ren uppenbar  ess kå it.
  http://climateaudit.org/2013/03/14/no-uptick-in-marcott-thesis/
   
   
   

 2. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Vi får väl också hoppas att den uppfriskande marskylan även får de som är fasta i tron på den förestående undergångsvärmen till att ändå ta sig en funderare och inse att den predikade klimatläran kanske ändå är något mer komplicerad
   
  LennartB

 3. Peter Stilbs

  Pehr är alldeles för snäll – kolla speciellt första figuren i Watt’s webbkommentar här
  http://wattsupwiththat.com/2013/03/13/marcotts-proxies/
  och resten av texten.
  Vilken närmast overklig soppa !

 4. Lasse

  En fråga: Innehåller Manns artikel från 2008 kanske en summering av ursprungsartikeln och kritik och justeringar därefter-då är det väl denna som skall citeras? Eller hur gör man i forskarsammanhang?

 5. Peter Stilbs

  Lasse #4 – jag vill minnas Mann efter sin ursprungliga artikel publicerade en not där han ”korrigerade” ca 30 fel – men som hade en slutkläm om att de inte påverkade de ursprungliga slutsatserna …

 6. tty

  Jag håller med Peter Stilbs. Jag har gått igenom samtliga Marcotts proxies. En del är rätt skumma, andra troligen användbara. Möjligen med ett undantag har ingen av dem har någon ”hockeyklubba” på slutet. Hur den har åstadkommits är ett totaalt mysterium. Antingen är det en ”prognos” eller också någon mycket avancerad form av ”mannomatik”.
  Min egen hypotes är att RegEM är inblandat (i metodbeskrivningen  nämns, vagt, att den använts). Det är ursprungligen en algoritm för att ”fylla i” enstaka saknade värden i en väderstationsserie genom att hitta en annan station med den högst korrelerade serien och interpolera ett värde med hjälp av den. Observera att RegEM inte tar någon hänsyn till geografiskt avstånd – den var bara avsedd att användas för närliggande stationer.
  Inom ”klimatvetenskapen” används den dock glatt för att interpolera långa serier av saknade värden tusentals kilometer bort.
  Jag nämnde att det finns en proxy (Agassiz-Renland) som har en antydan till ”hockeyklubba” (ett enstaka högt värde på slutet). Möjligt är att man med litet mickel skulle kunna få RegEM att interpolera detta värde sist på samtliga proxies.

 7. Tage Andersson

  Om jag minns rätt förklarade Mann först att medeltida värmeperioden och lilla istiden var lokala fenomen. Vilket visat sej svårt att försvara, som t.ex. F.C. Ljungkvist övertygande visat.

 8. Lasse

  #5 Frågan kvarstår -mest av intresse-är det vanligt att man bearbetar sin forskning och bygger vidare så att ursprungsansatsen förfinas och blir ersatt.

 9. LBt

  Både Manns ursprungliga hockeyklubba och Marcotts med fleras arbete signalerar en snabb katastrofal utveckling så låt oss hoppas att även Marcotts mfl:s budskap kan omvandlas i något diffust med stort tolkningsutrymme. Det förefaller väl dessutom troligt.

 10. J-O

  Men som sagt SR(Pelle Z),STVT(Jens E)  och Bojsan högg som gäddor i vassen på detta.  Men så har de varken kompetens eller vilja att försöka sätta sig in detta utan känner sig pressade att snabbt återta initiativet i klimatracet.
  Kul att se hur de blir allt mer marginaliserade.  Bojsan får inte ens vara med på DN.se och flera rätt sansade artiklar har varit med i stället.
  Nu har vi fortfarande rejäla ”isdygn” så räven slipper simma över sjön …

 11. LBt … jag vet inte ens vad du kan tänkas mena med att Mann eller Marcott ’sihnalerar något olycksbådande’
   
  Enligt somliga (ganska få) är dagens globala tmeperaturer oöverträffade sedan förra nedisningen men absolut inget i rådande klimat och temperaturer är någonstans katastrofalt eller ens olycksbådande. Tvärtom, om möjligt är villkoren för liv ngt bättre än under tidigare (kalla) tider.
   
  Jag vet faktiskt inte vad du ville ha sagt (med ”diffust med stort tolkningsutrymme”) men det låter som sedvanliga förs…ök att spinna icke-information till att på nåt sätt bekräfta sina önskningar

 12. Lennart Bengtsson

  Att rekonstruera klimatet från pesudo-observationer är en komplex verksamhet som man skall ställa sig kritisk till. Det är till och med en utmaning att rekonstruera den globala temperaturfördelningen  före andra världskriget eftersom vi då saknade observationer från den fria atmosfären. I vissa regioner som Europa har dock goda framsteg gjorts men Europa representera bara ca 2% av jordens yta. Att producera kurvor över jordens temperatur 10000 år tillbaka är sannolikt baserat mer på kreativt tänkande  och livlig fantasi än på solida data som är entydigt kopplade till grundläggande meteorologiska parametrar.
  Ett experiment som jag ännu inte sett vore att rekonstruera klimatet för de senast 75 åren och enbart göra detta med hjälp av pseudoobservationer inklusive med feluppskattningar- detta har i alla fall inte jag sett. Gör bara tankeexperimentet att reproducera den gångna vinterns väder från pseudodata? Eller hur många har klart för sig att Europas temperatur är endast svagt korrelerad med den globala temperaturen och Island, Grönland och Nordskandinavien knappast alls! Här har enligt min uppfattning såväl Mann och kompani som deras belackare fått alldeles för mycket uppmärksamhet trots att man inte kan finna särskilt mycket substans i skriverierna. Här behövs en ny forskningsapproach.
  LennartB
   

 13. Lars Jonsson

  Lasse
  Vad Pehr kritiserar är att Bojs utgår från Manns tidiga hockeklubba 98 och tolkar Marcott 13 som ett stöd för denna. Det innebär att hon antingen inte läst och/eller förstått innehållet i densamma. När en av författarna själv säger att den senare tidens ”klubbskaft” inte är robust kan vi väl enbart konstatera att dess enorma genomslag i allmänmedia och dess påstådda betydelse för nästa IPCC rapport är överdriven och mer ett utslag av en förhoppning. Det faktum att den medeltida värmeperioden är så pass kort att den utjämnats gör att 1900-talets uppvärmning skulle följa samma öde, det hela bygger ju på osäkra framtidsprognoser.

 14. Björn

  Det hela går ut på att rädda det som räddas kan. Att jämföra år 2100 med nutid och dåtid är ovetenskapligt. Vi kan inte veta någonting om framtiden. Man vill ta udden av det faktum att det under Holocen och den Medeltida värmeperioden, faktiskt kan ha varit varmare än 1900-talet. Här ett klipp ur Climategate 3.0:
   
  Email 1145, May 2005, Jonathan Overpeck to Briffa/Jansen: ”We’re hoping you guys can generate something compelling enough for the TS and SPM – something that will replace the hockey-stick with something even more compelling”
   
   

 15. Hans H

  I ljuset av vad McIntyre m.fl skrivit, råder det nåt rimligt tvivel om att Marcott m.fl inte sysslat med medveten förvanskning ? Chansen för det betraktar jag som oerhört liten.Publicerat i Sciense brukade betyda en viss tillförlitlighet.Nu tycks dom trycka propaganda afficher.Jag blir mer än orolig för den ”vetenskapliga” processen.

 16. bom

  Dansen kring varmismens stinkande kadaver har stannat upp mitt i steget och orkestern har för länge sedan packat instrumenten och gått hem!

 17. Peter Stilbs

  Vad jag förstod var att Marcott och medarbetare friskt blandat allehanda proxydata. Sådana som ligger nära i tiden har oftast högre tidsupplösning, de äldre är lågpassfiltrerade. Resultatet med deras ”gemensamma” utvärdering kan bli artificiella skarpa förändringar i nära nutid. 
  Givetvis väljer man då analyser där Hockeyklubborna vänder upp – inte ned. 
  Det verkar vara en massa sådant fiffel – speciellt tydligt i den länk Slabadang redan gett i kommentar #1 i denna tråd.

 18. Hans H

  Marcott är väl en av de unga som utbildats i klimstlarmsforskningens kultur. Vi står nu inför en ny våg av unga forskare som kommer att gå på i den kultur de utbildats i. vilka tror vi får doktorandtjänster på Fysisk resursteori på CTH t.ex ? Jag var övertygad om att slaget om vetenskapen bakom CAGW var vunnet men på de senaste decenniet har man bara släppt ut nya tjurar på arenan.Utbildas det matadorer i samma takt ?

 19. ThomasJ

  BTW; så har/följer ’juncscience.com’ en hel del intressant, löpande, diverse inlägg ur CG3.0. Senaste länk:
   
  http://junkscience.com/2013/03/15/climategate-3-0-greenpeace-solicits-climategater-to-ghostwrite-fact-sheet-willing-to-pay-standard-rates/
   
  Mvh/TJ

 20. Ännu en bild av UI:s totala verklighetsfrånvaro:
  Deras lovordande inlägg om Marcott har hittills 10 svar varav inget berör den tunga kritik som framförs av folk som är långt bättre lämpade än de själva att bedöma saken på en mängd ställen. Jag försöktefå in ett påpekande att inte alla delar deras bedömning med länkar till bl a McIntyre, men det kom givetvis inte med.
   
  Hur kan de tro att de skall kunna tas på allvar?

 21. Ännu en sågning, den här gången av Fred Singer som sätter frågan i en större kontext:
  http://www.americanthinker.com/2013/03/another_hockey_stick.html

 22. Peter Stilbs

  Perfekt #21 – Fred Singer är verkligen en beundransvärd person – tack för länken till artikeln – kristallklar och balanserad, som vanligt

 23. BoE

   
  Hittade ett bra exempel som sammanfattade hur ”tjocka släkten” organiserar sig vid författandet av dessa ”Värre än vi anat” avhandlingar. Dessutom är medförfattarna ofta ”kapitel lead authors” för IPCC.
  Misstankar om beställningsverk ligger nära till hands.
  Nedantående läsvärda länk är hämtad från Jonovas blog. (En kommentar från BaaHumbug)
  http://joannenova.com.au/2013/03/the-marcott-hockey-stick-blurring-the-past-by-smoothing-proxies-getting-a-spike-from-almost-no-data/#more-27515

 24. BoE

  Komplettering #23 ovan
  Man får scrolla till kommetar #12

 25. Peter Stilbs

  Och i svenska media – noll om slakten på Marcott. 

 26. Slabadang

  Peter Stilbs!
   
  På nätet pågår den sakliga slakten av media sedan länge! Det är betydligt viktigare att observera och notera. Läs kommentarerna i DN under Bergströms bortförklaringar om de kalla vintrarna så blir glappet och det förskingrade förtroendet tydligt.. De kan inte lura oss längre och bli istället glad för att de fortsätter att bevisa varför de inte är att lita på.
  De små välorkestrerade tältmötena journalisterna emellan ter sig allt mer sekterisktiskt och verklighetsfrånvänt. Tror du vi är ensamma om att ha vänt MSM ryggen? Medias makt blir alltmer en illusion!

 27. tty

  Nu har Steve McIntyre räknat ut hur Marcott et al’s hockeyklubba tillverkats. De har helt enkelt daterat om resultaten! 
  Alla kurvor som slutar ”fel” (=inte varmt) har daterats tillbaka före 1940, medan kurvor som slutar ”uppåt”, daterats fram, i ett fall ca 1000 år(!) till efter 1940.
  Jag måste medge att något så fräckt (dumt?) faktiskt aldrig föll mig in, trots att jag undrade varför de räknade om åldern enligt INTCAL09 även för de yngsta mätpunkterna eftersom kalibreringen i praktiken är oanvändbar för prov yngre än ca 1650 AD. Dessutom är ju åldern för ”coretop” definitionsmässigt lika med provtagningsdatum och behöver knappast ”korrigeras”.
  Mycket skall man höra innan öronen ramlar av som min gamla mormor brukade säga.

 28. Rykte: Michael Mann var en av Science’ reviewers for Marcott-studien, som nu närmast verkar totalt har fallit samman … och värre ändå.
   
  Flera har sagt att Marcott et al var det bästa som kunde hända klimathotsskeptikerna .. Och jag håller med. Bästa sedan ClimateGate och värre än Yamal!