CARBO-Extreme

perfect-storm
Detta är inte namnet på något Underground-band eller Harmageddonfilm utan ett forskningsprojekt inom EU. Nyligen läste jag ett sammandrag i Nature (April 11 2013) avseende en forskningskonferens anordnad av just  CARBO-Extreme projektet. Kanske var det bilden av en stormfälld skog och titeln ”Wild weather can send greenhouse gases spiralling” som fick mig att höja ögonbrynen. Både Nature och Science har tyvärr underblåst klimatalarmismen genom påtagligt vinklade redaktionella artiklar som ”avser” att spegla det vetenskapliga läget. I det redaktionella materialet blir det författarens egna åsikter som styr innehållet och det är alldeles uppenbart att inga klimatskeptiker släpps in på dessa tidskrifters redaktioner.
Artikeln i fråga visade sig lätta på förlåten till ännu ett av dessa otaliga anonyma konstellationer inom EU som får medel för att undersöker klimatet från alla tänkbara utgångspunkter. CARBO Extreme project är ett samarbete mellan 27 forskargrupper från 12 länder, varav Sverige är ett med deltagande från SLU och Lunds universitet. Projektet har en budget på blygsamma 3,3 miljoner Euro, dvs ca 30 miljoner kronor. Projektet går ut på att undersöka hur kolcykeln kan komma att förändras vid extrema väderhändelser. Kan t.ex. den europeiska skogen gå från att vara en sänka till en källa för växthusgaser i slutet av det århundrade? De beskriver själva betydelsen av sitt arbete med den svåröversatta, och kanske svårslagna, motiveringen:
So far the impacts of climate variability and weather extremes have not been accounted for in the considerations of the future evolution, and vulnerability, of terrestrial carbon sinks….
 Hence, there is strong need for integrated multi-data-model fusion approaches in the context of carbon cycling from short-term to centennial scales including extreme conditions.
 Jag är personligen inte helt säker på att EU just nu mest skriker efter en integrated multi-data-model fusion approaches in the context of carbon cycling, men kanske? Jag läste i alla händelser referatet i Nature och tittade in i CARBO-extreme´s värld. På deras hemsida kan jag läsa att gruppen publicerat närmare ett femtiotal artiklar, vilket imponerar. Frågan är om de kommit frågan närmare sitt svar, dvs hur kommer kolcykeln i Europa fungera år 2100? Jag antar att Quirin Schiermeier som skrivit Nature-referatet besökt den öppna konferensen mellan den 2-5 april i Seefelt i Österrike under namnet Climate Extremes and Biochemicle Cycles. Konferensen var möjligen slutklämmen på ett femårigt projekt som avslutas i år.
Referatet i Nature är full av citat/påståenden från deltagande forskare och som jag tycker relativt intetsägande exempelvis:
Observationer och data indikerar att extrema väderhändelser kan minska växtproduktionen med 4% i södra Europa och 1% i norra Europa, det minskar det årliga upptaget av CO2 med 150 miljoner ton, vilket motsvarar 15% av Europas årliga mänskliga utsläpp av CO2
eller att:
Värmeböljan i södra Europa 2003 antagligen frigjorde lika mycket CO2 som binds under fyra år.
Siffror och jämförelser som egentligen inte betyder något om man inte kan visa på att just extremer har ökat under samma period som temperaturen har ökat i Europa, eller att tillväxten, dvs upptaget av CO2 inte ökat i motsvarande grad på andra håll i Europa. Den generella bilden är ju att andelen skog har ökat påtagligt i Europa. I artikeln sägs också att:
Så här långt har forskarna inte upptäckt några ökningar av extrema väderhändelser. Men de förväntar sig en.
Alltså, projektet har fått trettio miljoner för att undersöka vad som händer med kolcykeln vid extrema väderhändelser i händelse av att dessa ökar om hundra år!, men konstaterar samtidigt att ännu har inget hänt. En förväntad förändring anges, låt oss se vad den innebär: Reindert Haarsma vid det kungliga Holländska Meteorologiska Institutet i DeBilt spår enligt Schiermeier att antalet stormar med orkanstyrka kommer att vara 25 ggr vanligare i västra Europa i slutet av detta århundradet. Som exempel på vilken typ av oväder han menar namnges stormen Lothar som 1999 fällde 16 miljoner ton virke i Frankrike. ”Vår egen” Gudrun skulle kunna vara en svensk motsvarighet, hon fällde 75 miljoner kubikmeter skog i Götaland 2005. I artikeln står naturligtvis inte direkt att detta är vad som kommer att ske utan enbart att ”model studies suggests”, vilket mer än väl kan kittla andra att referera till detta som en vetenskaplig sanning.
Lennart Bengtsson, som i gårdagens utmärkta inlägg beskrev kolcykeln, har vid fler än ett tillfälle pekat på att modell-simulationer inte visar på att antalet stormar kommer att öka i ett varmare klimat. Bengtsson et al., 2006 och Bengtsson et al., 2009. Bengtsson och hans medförfattare skriver 2009 att utanför tropikerna citat:
 För det tjugoförsta århundradet, förändringar i distributionen av stormar är mycket lika de från tidigare studier. Där märks en liten reduktion i antalet cykloner men ingen signifikant förändring i extrema vindstyrkor eller tromber på någon av hemisfärerna.
Vem har rätt och vem har fel?
Om man går till den artikel av Haarsma et al. som Natureartikeln refererar till och som ligger till grund för påståendet om 25 gånger högre risk för cykloner, eller tropiska stormar över Västeuropa blir bilden klart annorlunda. De skriver att dessa stormar kommer att minska utmed den amerikanska kontinenten men istället, när temperaturen i östra Atlanten ökar, skulle medföra att tropiska stormar ökar i den östra delen av Atlanten. Deras modeller säger att dessa stormar kommer att bli fyra gånger vanligare över Västeuropa, inget om 25 gånger vanligare som sägs i Nature-artikeln. Haarsma et al. använder sig som utgångspunkt för sin modellsimulering ett mellanscenario av de så kallade RCP´s eller Representative Concentration Pathways (beräknade utvecklingen för koncentrationen av växthusgaserna över innevarande århundrade). Det är dessa som de olika teamen av klimatmodelerare har haft att utgå ifrån när de simulerar framtida klimat CMIP5 och dess olika effekter för nästa klimatrapport (AR5). Mellanscenariot brukar kallas RCP 4,5 och skulle om det föll in innebära en ungefärlig ökning av strålningskraften (antropogenic radiative forcing) på 4,5 W/m2 och en motsvarande ökning av jordens medeltemperatur på 3°C till 2100. När Haarsma citeras i Nature-artikeln är det med andra ord en hänvisning till en modellsimulering där temperaturen ökar med 3°C och vi därigenom enligt kan påräkna tropiska stormar in över västra Europa. Men hur kan fyrfaldigandet bli ett tjugofemfaldigande, och varför slänga ut ett påstående i luften utan egentlig täckning. Det är dylika journalistiska ovetenskapliga artiklar som gör mig personligen engagerad i denna diskussion.
Hur intressanta är nu alla dessa femtio artiklar som CARBO-Extreme har publicerat?  Jag orkade bara titta på den första på listan som handlade om dendroclimatologi, ja ni vet det där med trädringar (500 Years of Forest Growth and Variability Links to Climate Extreme Events in Europe). De har samlat ihop alla serier av trädringar i Europa och sett hur ofta som extremår inträffar, både negativa och positiva som sticker ut i materialet. Detta som en jämförelse för framtida förändringar, de där som ännu inte observerats men som modellerna visar på kanske kommer att inträffa.
 
500 years of regional forest growth variability and links to cli
Bilden ovan är från denna artikel och visar knappast på någon europeisk ”hockeyklubba”, utan snarare en tämligen varierande bild av klimatet så som trädringar berättar. Det översta diagrammet visar norra Europa och höga toppar och låga tappar är väl spridda över hela perioden. Södra Europa, den rödorange grafen visar knappast på någon tendens till vare sig fler negativa eller positiva kolsänkeår. Nederst syns en bild där både negativa och positiva ”extrema år” samlats i en ”positiv” graf  och där tycks en period i början av 1800-talet och mitten av 1900-talet sticka ut som den som har flest, dvs ett mer varierat klimat med fler stora svängningar. Det så kallade divergensproblemet, dvs att den förmodade ökande temperaturen inte syns i tillväxten av trädringar i norra Skandinavien indikeras även av denna sammanställning. De senaste decennierna sticker inte i ögonen som de med flest extrema år, utan tvärtom. Blir någon rädd för att vi går mot en Europeisk kolsänka, nej snarare en ekonomisk.
Ja denna klimatvetenskap, publicera sig kan den, skaffa anslag kan den men att dra logiska slutsatser av resultaten verkar knappast vara något som känns angeläget – det kan ju äventyra en bra teori. Om CARBO-extreme project får nya medel att fortsätta jakten på en simulerad framtid vet jag inte, men det skulle inte förvåna mig.
 
Uppdaterad kl 07:34
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Utmärkt genomgång, Lars, av åter ett exempel på hur politiker styr fram forskning som ska bekräfta vad de vill se. Det hela har blivit möjligt tack vare de numera låga direkta fakultetsanslagen och styrning till beroende av externa forskningsanslag. 
  De som kontrollerar dessa är inte vetenskapssamhället, utan en mix av politiker och byråkrater. 
  Den EU-finansierade forskningen är genomgående det mest extrem i detta avseende.
  Och forskarna har bara att spela med för sin och sin forskargrupps överlevnad – genom att producera resultat som man vill se – skeendet ger associationer till vikingatidens mytologi om Särimner
  Och vetenskapen är åter den stora förloraren

 2. tty

  Reindert Haarsma vid det kungliga Holländska Meteorologiska Institutet i DeBilt spår enligt Schiermeier att antalet stormar med orkanstyrka kommer att vara 25 ggr vanligare i västra Europa i slutet av detta århundradet.”
  SMHI noterade för ett par veckor sedan att det gått 396 dagar utan att vindar med stormstyrka registrerats någonstans längs Sveriges kust vilket slår det förra rekordet (från 2008/9).
  Hjälp, vi blåser bort!!
   

 3. Christopher E

  Bra artikel.
   
  Ett litet skrivfel nära slutet om divergensproblemet?
   
  att skogstillväxten tycks ha minskat efter 2050 syns även här
   
  tty #2
   
  Intressant. Var först lite förvånad över uppgiften, då stormvindar förra året blåste av rejält med betongpannor på mitt hus vid stranden på västkusten. Sedan kom jag på att det är ju redan mer än 396 + 2 veckor sedan. Tiden går. Jag säkrade pannorna med stormclips i höstas, men var naturligtvis nöjd att jag slapp testa detta i vintras då vintern har varit extremt vindfattig denna säsong (och inte bara hos mig förstår jag nu).

 4. Ingemar Nordin

  Detta är uppenbarligen ännu ett av alla dessa meningslösa forskningsprojekt som  enbart syftar till ideologiproduktion (dvs för att stötta EUs klimat- och energipolitik).

  Som forskare blir man upprörd över hur sådant här korrumperar vetenskapen. Som skattebetalare blir man upprörd över hur skattemedel slösas bort på tokerier.

 5. Christopher E

   

  Ja det så kallade divergensproblemet har ingen bra formulering på en mening. Skogstillväxten har ju ökat, men enligt trädringarna (i norra Finland) så har desa minskat efter 1950 (fram till 80-talet). Jag antar att de sedan har minskat. Skall formulera om det.

 6. bom

  Jaha där rök 30 mille till och man fick inte ens 800 separetttoaletter vräkta på ett fält någonstans – men försörjning för ett antal korrupta ”vetenskapsmän” i några år!
  svåröversatta, och kanske svårslagna, motiveringen:
   
  Rappakaljan ifråga skulle ha kunnat komma från Google translate! Dom får säkert 30 mille till för att leka vidare med verklighetsfrånvända datamodeller. Leve klimatpseudovetenskapen!

 7. John Silver

  ”Så här långt har forskarna inte upptäckt några ökningar av extrema väderhändelser. Men de förväntar sig en.”
  LOL
  Knäppgökarna önsketänker sig katastrofer.

 8. Sören G

  I dagens Gotlands Tidningar har man målat upp ett skräckscenario att vattnet i Östersjön kan komma att stiga upp till 2 meter till 2100.

 9. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Som en anmärkning kan jag nämna att våra experiment  inte finansierade via några projekt utan kom till genom informella kontakter mellan forskarkollegor och genom att studera beräkningar som redan tidigare utförts. Med andra ord utan övriga kostnader annat än löpande normalkostnader. Nödvändig beräkningstid ställdes till förfogande ”in kind”
  LennartB

 10. Christopher E

  Lars #5
   
  Jag tyckte formuleringen var bra, men du hade skrivit årtalet 2050 istället för 1950… men det försvann ändå nu när du omformulerade, så det är lugnt.

 11. Sören G

   

  jag har läst det, och vädret är lite för bra för att jag skall orka kommentera detta. 

  Dessutom i dagens DN, en helsida med gratulationer till Jennie Lind som fyller 40 år och startade föräldrarvrålet. 

 12. Lennart Bengtsson

  De resultat som ni publicerat avseende stormar verkar dessutom logiska.

 13. Christopher E,

  Viken tur att årtalet försvann ändå, läser slarvigt även jag ibland

 14. Lennart Bengtsson

  *8
   
  Det finns inga gränser för alla galenskaper i media som på senare tid helt har förlorat det eventuella omdöme de en gång möjligtvis har haft. Kanske det vore på sin plats att någon lämplig person kunde motionera om att dra in press-stödet samt radio och TV-licensen. Det är  nämligen så att pressen  varken är objektiv eller representerar landets medborgare utan bara sina egna underliga privatuppfattningar och detta på områden där de FULLSTàNDIGT saknar sakkunskap!
  LennartB

 15. Christer Löfström

  I går länkade jag till en insändare i Sydsvenskan.
  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/acceptera-osakerhet-vid-beslut/
   
  I dag titade jag lite närmre på den ”klimatnoja” som finns på Lunds Universitet, ett universitet som en gång startades för att göra svenskar av skåningar.
   
  Det finns en startsida – ”Klimatportalen”
  http://www4.lu.se/o.o.i.s/16084
   
  1986 skrev Georg von Wright i boken Vetenskapen och förnuftet 
  ”På längre sikt är vetenskapens förändrade ställning i samhället förbundet med faror. Forskningen löper risken att bli pantfånge hos statsmakten och näringslivet”
   
  ”Klimatportalen” är ett bra exempel på vad von Wright förutspådde.
   
  Som kuriosa noterar jag i lokala opinionsundersökninger att skåningarna forfarande gör betydande  motstånd. 
   

 16. CARBOextreme ? har vi mosvarande forskningsgäng inom andra vetenskaps grenar ? 
  BOLOGYextreme – Vad som kunde hänt om dinosaurerna överlevt ? HISTORYextreme – vad hade hänt om Jesus inte blev korsfäst ? ASRONOMYextreme – Prognos för ifall gravitationen minskar ? Nä…posta inte länkarna..jag vill inte veta. 

 17. Sören G

  På kunskapskanalen går också ett program som heter ”Isen smälter i Alperna”. Visserligen påpekar man flera gånger att klimatet var varmare under medeltiden respektive under romartiden. Men talar hela tiden om att klimatet kan bli 5 grader varmare mot slutet av detta århundrade. – Med alla katastrofer som följer. Under ödesmättad musik visar man hur en uteservering drabbas av oväder och stormar.

 18. Sören G #17
  Vem producerar dessa återkommande katastrofprogram??
  BBC?

 19. I artikeln i dagen GT finns intervjuer från Västergarn, där jag växte upp. Där skall enligt uppgift de boende drabbas som värst. Som pojke sprang jag där på stranden och har en liten revel som ibland gick att vada ut till torrskodd ibland inte. Variationerna p.g.a lufttrycket är dock stort. Nu på våren är det nästan alltid lågvatten. Varje gång jag kör förbi noterar jag ”vadstället” och kan konstatera att sedan ca 1960 (jag 8 år) har ingen förändring skett. Dvs den modesta höjningen av världshaven som sker, 1-2 mm per år har kompenserats av landhöjningen. Om de senaste 50 åren inte givit någon havsnivåhöjning, hur stor är chansen att de närmaste 50 åren skall ge 50 – 100 cm höjning. Då skall man veta att vattenståndet skilijer sig säkerligen nästan meter från en period till en annan. För närvarande har vi extremt lågt vattenstånd, mendan i januari förra året v attent gick ca en meter högre än idag.

  I artikeln pratas det dessutom om att Västergarnsborna drabbas oftare av översvämningar idag än förut, och att i framtiden blir det 20% mindre grundvatten. Översvämningarna är p.g.a sötvatten, och hur det kan bli mer regn och översvämningar av sötvatten samtidigt som det förväntas bli lägre grundvattenstånd är en ekvation som man antagligen måste vara medlem av Greenpeace för att få ihop. 

 20. pekke

  Här har ni en katastrofhistoria och den har ju hänt.
  http://www.svd.se/kultur/understrecket/katastrofen-ar-536-visar-sig-i-myterna_8115272.svd#
   
   
  Ett Isländskt papper med proxy från 2 isländska sjöar visar även den att något hände på 500-talet, f.ö. visar serien en ständigt dalande kurva med vissa regelbundna händelser då och då.
  http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0277379113001157-gr9.jpg
   
  Från The Hockey Schtick.
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2013/04/new-paper-finds-another-non-hockey_20.html
   

 21. PAB

  Jo, jag råkade gå in på Die Zeit och hittade denna nya film som presenterades på Earth day ihop med WWF. Filmen skall ge bakgrunden till varför ingen seriös forskare tvivlar på den koldioxiddrivna klimatförändringen. Vi får 4ggr högre CO2 till 2100 och 6 grader varmare. Om havet blir 5 grader varmare simmar krokodiler vid Grönland. Vem kan ligga bakom detta alster där alarmister får fritt fram. Titta och förfäras.
   
  http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2013-04/thin-ice-klimawandel

 22. Anders Persson

  #14: Lennart,  du har helt rätt i att ”pressen  varken är objektiv eller representerar landets medborgare utan bara sina egna underliga privatuppfattningar och detta på områden där de FULLSTàNDIGT saknar sakkunskap!”
   
  Men det är detta som är demokrati och yttrandefrihet (endast begränsad av Tryckfrihetslagstiftningen). Alla har rätt att i tryck ge uttryck för sin mer eller mindre subjektiva eller objektiva mening (endast begränsad av Tryckfrihetslagstiftningen). Inte heller har pressen någon skyldighet att ”representerar landets medborgare”. För det har vi riksdagsmännen.  
   
  Att dra in presstödet har mitt fulla stöd, men kanske av andra skäl än de du angav, snarare de som liberala Göteborgs Handels & Sjöfartstidning och Västmanlands Läns Tidning angav när det begav sig i mitten på 60-talet. Att dra i det för att tidningarna skriver ”fel” blir svårt eftersom presstödet från början gjordes ovillkorligt till politiska åsikter.

 23. Björn

  Ja, det är märkliga spekulationer som fritt och med statsmedel propageras ut. Hur är det möjligt att en passiv molekyl som CO2 skulle kunna skapa denna termodynamik, utan tillförsel av energi från solen? Är klimatforskningen i händerna på förvirrade nördar?

 24. bom

  #21 PAB
  Törs jag gissa på den oförbätterlige Schellnhuber &Co vid det ökända PIK?

 25. PAB

  #24 bom
  Joodå, plus andra kända ansikten. En rentvådd Jones bla.

 26. Christer Löfström

  # 14 Lennart Bengtsson. Allt ljus på dig och KVA!
  Jag var nyss inne på Claes Johnsons blog för att se vad som hänt med hans brev till KVA’s energiutskott. Ingenting.
   
  Alla ser vi dagligen exempel på medias propaganda för matkten.
  Detta är inget nytt. Pablo Neruda skrev om det i Canto General i dikten Gunstlingarna.

  I tyranniets kompakta, blåsvarta
  ost vaknar 
  en annan mask: favoriten.
  Det är den store ynkryggen, hyrd
  för att lovprisa de smutsiga händerna.
  Han är predikant eller journalist

   
  Hur du platsar i denna beskrivning, forskare skulle också passa som gunstling, är oklart för mig.
   
  Först såg jag dig som propagandist för kärnkraftindustrin. Sen skrev du ett gästinlägg på TCS som jag tolkade som att du ändrat åsikt totalt.
  När jag ser dina åsikter om att CO2 blir ett problem längre fram, men inte nu, så passar det de som förordar ny kärnkraft i Sverige och vill använda ”low carbon” som argument. Du/ni kan ha ändrat taktik.
   
  För att bringa klarhet delar jag Claes Johnsons åsikt. Det är dags för KVA’s energiutskott att komma med ett NYTT dokument som ger utskottets aktuella syn på ”klimathotet”.
   
  Annars skorrar din syn på media falskt. Skulle journalister beskriva verkligheten annorlunda än KVA?
   
   
   
   
   
   

 27. Lars Jonsson

  Christer Lofström
  Detr finns åtskilligt som borde ändras i KVA´s uttalande avseende klimatförändringarna. Den oförbehållsamma alarmism som förekommer i pressen kan näppeligen ha hämtas från KVA´s utlåtande. De för ett ganska stillsamt resonemang med tämligen moderata utlåtande. Där sägs t.ex att klimatet växlat genom tiderna, att den konstaterade uppgången är relativt blygsam etc. De nämner alltid att IPCC anser, och undviker skickligt att själva säga något som går emot IPCC, och de ger därför utrymme, om inte näring åt överdrivet alarmistiska tongångar. Jag har en känsla av att de valt en slags medelväg, att inte stöta sig med vissa vetenskapsmän och samtidigt inte helhjärtat hänge sig åt de värsta beskrivningarna. Det är tydligt att de vill vara lite mainstream, vilket är illa i sig. jag får en känsla av att det funnits olika åsikter och att de i detta dokument jämkat samman milt skeptiska åsikter med   några som hävdat motsatsen – dvs middle of the road. Tyvärr ger de därmed utrymme för fantasier angående vad som hända skall. 

 28. L J #27 De vill vara sociala av sig, eller kanske man skall säga diplomatiska.
  Jag hade en chef en gång som var sådan och sa ja till alla och inte visade åsikt. Det gick mycket bra – en kort tid.

 29. pekke

  Först kallare sedan varmt, varmare och sedan varmast !
   
  http://notrickszone.com/2013/04/24/schellhnhuber-postpones-warming-another-decade-now-warns-of-8c-warming-by-2200/
   
  Nya bud hela tiden från klimatalarmisterna är tydligen det som gäller.

 30. Lars Jonsson

  pekke
   
  tack för tipset, lyssnade inte på allt men blir förvånad över Schellhubers brist på pregnans, vilke stolle – jag häpnar. Som du säger att referera till Marcott et al i detta läge är närmast desperat. Och han pekar på spiken som om den vore ett faktum – absolut skrämmande. Noiterar att han lägger armarna i kors när han snackar om pausen – hm, han darrar lite poåp manchetten. Dessutom det fsaktum att han börjar med att ta upp vad som sägs io media och bemöter detta visar på en försvarsställning. Han känner vargarna frusta i bakhasorna – sanna mina ord

 31. Lars Jonsson

  Schellhnhuber ska det vara

 32. bom

  Läste jag rätt här ovan? Det Nederländska meteorologiinstitutet är förlagt till orten DEBILT? 🙂
   
  Nåja Ostskallarna är minst lika grundliga som Tyskarna så de som är kollegor med deBiltarna och känner dem kommer säkert att försvara sina vänner!

 33. Ingemar Nordin

  Lars Jonsson #27

  Det är tydligt att de vill vara lite mainstream, vilket är illa i sig. jag får en känsla av att det funnits olika åsikter och att de i detta dokument jämkat samman milt skeptiska åsikter med   några som hävdat motsatsen – dvs middle of the road

  Låt oss kalla en spade för en spade. KVA har helt gjort bort sig beträffande klimatfrågan, liksom så många andra vetenskapliga sällskap i västvärlden. De har hållit rena hallelujamöten kring klimatalarmismen och oförbehållsamt stött hysterin. Det är utmärkt om Lennart Begntsson och andra KVA-medlemmar kan bringa ett visst förnuft till diskussionen. Men sammantaget så har ledningen för KVA ganska grundligt skämt ut hela sällskapet.

  Hur KVA, The Royal Society, AAAS och andra akademiska sällskap skall kunna återvinna sitt vetenskapliga anseende efter det här har åtminstone jag svårt att förstå.

 34. PAB

  Jo, angående min #21 så är filmen ny och på engelska. Är mycket påkostad och 1 timme och 13 min lång. Magnifika bilder från rymden och från Antarktis bla. Dessutom visas hur klimatforskningen bedrivs runt om i världen. Fast budskapet är det gamla vanliga, typ IPCC x3.
  http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2013-04/thin-ice-klimawandel

 35. Lars Jonsson

  Ingemar
   
  Kanske försöker jag vara lite väl psykologisk, men även om deras uttalande är en ”spade” så finns det olika spadar. Jag anser att de har fel, men de skriker inte ut att det kommer att bli fyra grader etc, och de öppnar för solens inflytande, att det finns stora naturliga variationer etc, varför på en skala för alarmism ligger detta uttalande mot  de lägre värdena. Men jag vill inte försvara uttalandet, men om man läser det noggrant så kan man ana att det inte ligger någon verklig emfas bakom det alarmistiska budskapet. Men som sagt det är illa nog att inte våga stå självständiga mot politiska krafter.

 36. Ingemar Nordin

  Pekke #29 Lars J #30,

  Japp. Vilken stolle! Är han Merkels vetenskaplige rådgivare?

  “In a very cynical way, it’s a triumph for science because at last we have stabilized something –- namely the estimates for the carrying capacity of the planet, namely below 1 billion people,” said Dr. Schellnhuber, who has advised German Chancellor Angela Merkel on climate policy and is a visiting professor at Oxford.

  http://dotearth.blogs.nytimes.com/2009/03/13/scientist-warming-could-cut-population-to-1-billion/

 37. Slabadang

  Ingemar Pekke med fl!
  Han kritiserade Merkel i höstas och det är en tydlig signal om att han är utfryst/avpolleterad. Man biter inte matte så länge matskålen fylls på och halsbandet sitter på plats.
  Dessa herrar blir allt mer pinsamma och det blir allt mer uppenbart att de ger fullständigt F A N i vetenskapen ignorerar uppenbara motsägelser mellan utsagor gentemot observationer och låtsas som det glömt vad de sade bara för en kvart sedan.
  Jag tycker beteendet är så förbaskat korkat urdumt att de måste ha omdömen som idioter och rågivare som är ännu värre. Totalt avkopplade från heder integritet och moral. Man kan inte ens skratta åt honom. det är så totalt sjukt att man undrar om han inte är en förprogrammerad robot. Är det nån lampa som lyser därinne överhuvudtaget ?
   

 38. Slabadang

  varfrö kan ingen ta hand om karln?
  Med en jacka där man knäpper arnarna på ryggen i en lugn miljö med professonelk personal ?
  Dr. Schellnhuber, citing his own research, said that at certain “tipping points,” higher temperatures could cause areas of the ocean to become deoxygenated, resulting in what he calls “oxygen holes” between 600 and 2,400 feet deep. These are areas so depleted of the gas that they would badly disrupt the food chain.
  Unabated warming would also lead to “disruption of the monsoon, collapse of the Amazon rain forest and the Greenland ice sheet will meltdown,” he said.
  But on the bright side, he noted, in a joking reference to the meeting’s Danish hosts, the retreat of the sheath of ice covering Greenland, which is Danish-controlled territory, “would increase your usable land by, I don’t know, 10,000 percent.”
  “But I’m not sure whether you want to do this,” he said.

 39. tty

  Christer Löfström #26
   
  Pablo Neruda måste ha varit en man märkligt renons på självinsikt. Han var ju själv KGB-agent och skrev bl a en devot hyllningsdikt till Vysjinskij.

 40. Slabadang

  Christer L!
  Katten på råttan råtten på repet…… Katten i det här fallet är helt klart IPCC och KVA kan inte, får inte såga IPCC jäms halsknölarna utifrån den status politkerna gett IPCC. KVA tar en gyllene ”low road” och i uttalandet tar de det ansvar de äger och passar där IPCC har anvsrate och läser vi mellan raderna samtidigt dom vi förstår KVAs situation så blir dokumentet begripligt även om det bör skrivas om efter det vi vet idag.
  Jämfört med andra nationella och internationella vetenskapliga organisationer såsom Loyal Society med en ordförande som är helt knäpp och blind på samma gång, så klarar sig KJVA definitivt helskinnat igenom prövningen. Allt är relativt Christer och visst kan vi önska att politik inte skulle påverka vetenskapen men det är en icke existerande situation idag.

 41. Slabadang

  ”Växthuseffekten”!
   
  Det är stor ironi att en av världens mest erkända och respekterade skeptiker förrutom att han ansvarar för den temperaturserie som visar störst global uppvärmning sedan 1981, dessutom är den främste pedagogen på att förklara växthuseffektens existens och funktion. Roy Spencer om husisolering…
  http://www.drroyspencer.com/2013/04/how-can-home-insulation-keep-your-house-warmer-when-it-cools-your-house/

 42. Slabadang

  tty!
  ”Behind The ”Good cause” is where you hide communism. Not to be able to detect the difference is its success. You just have to carefully choose the good causes where it fits and avoid the real good causes where ut never does.

 43. Sailor

  PAB #34
  Såg lite på filmen Thin Ice.
  Kan inte låta bli och kommentera Phil Jones kontor 36min in i filmen. Aldrig sett ett så rörigt kontor med meterhöga pappersbuntar överallt. Kan man jobba så?
  Visste inte att han som skall hålla reda på hela värdens temperaturdata verkar vara otroligt ostrukturerad och oordning.

 44. Gunbo

  Sailor #43,
  Jo, jag reagerade på samma sätt. Inte kan väl en person med en sådan röra till arbetsrum komma med några vettiga data! 

 45. Gunbo

  Slabadang #41,
  Kul diskussion i kommentarerna! Spencer har verkligen retat upp The Slayers. Den här kommentaren är spot on:
   
  You know, one of the worst things about being a CAGW sceptic is knowing that all those people who continue to deny the fact of a “greenhouse effect” from CO2 are batting the same wicket and that they’re the ones the other side will hold up as “typical” of your team. With such easy pickings for the alarmists, no wonder it’s hard to get the MSM to take scepticism seriously!
   
   

 46. Slabadang

  Plebs är en humorserie som går och klimathotet börjar bli stoff för komiker.
  http://www.comedy.co.uk/guide/tv/plebs/details/
  Vad sägs om dessa repliker:
  Mad Soothsayer Woman: “The seas will rise up and drown the people living in the lowlands …”
  Doughnut Salesman: “Doughnuts!”
  Mad Soothsayer Woman: “… and the sun shall beat down and burn all those people living in the hills!”
  Doughnut Salesman: “Doughnuts!”
  Mad Soothsayer Woman: “And those people living on the lands that are neither high nor low will also die through a combination of burning and drowning! None of you are safe! The end is nigh!!!”
  Doughnut Salesman: “Come get your doughnuts!”
  Stylax: “So, when’s the world ending?”
  Grumio: “I dunno, I were listening to that doughnut guy.”
  Marcus: “Nigh, apparently.”
  Stylax: “Alright, nigh. Hang on, doesn’t that mean soon?”
  Marcus: “To the people that say it, it means soon. To everyone else it means you’re a nutter, talking shit.”
  Grumio: “I’m going to get a doughnut just in case.”
   
   
   

 47. Olaus Petri

  Får hoppas att Chalmerscortegen har en vagn i år skojar om den kalla våren versus ”det var värre än vi trodde”. Det skulle onekligen vara välgörande. 🙂

 48. Jonas B1

  Anders Persson,
  ”Men det är detta som är demokrati och yttrandefrihet”
  Inte kan det vara demokrati och yttrandefrihet att endast förvirrade, komplett okunniga journalister har tillträde till att uttala sig i pressen? jag tycker det mer liknar nån slags diktatur.
   

 49. Mikael

  Hoppas ni inte missade detta: ”NASA’s Langley Research Center has collated data proving that “greenhouse gases” actually block up to 95 percent of harmful solar rays from reaching our planet, thus reducing the heating impact of the sun. The data was collected bySounding of the Atmosphere using Broadband Emission Radiometry, (or SABER). SABER monitors infrared emissions from Earth’s upper atmosphere, in particular from carbon dioxide (CO2) and nitric oxide (NO), two substances thought to be playing a key role in the energy balance of air above our planet’s surface.
  NASA’s Langley Research Center instruments show that the thermosphere not only received a whopping 26 billion kilowatt hours of energy from the sun during a recent burst of solar activity, but that in the upper atmospheric carbon dioxide and nitrous oxide molecules sent as much as 95% of that radiation straight back out into space.
  The shock revelation starkly contradicts the core proposition of the so-called greenhouse gas theory which claims that more CO2 means more warming for our planet. However, this compelling new NASA data disproves that notion and is a huge embarrassment for NASA’s chief climatologist, Dr James Hansen and his team over at NASA’s GISS.

 50. Peter Stilbs

  OT, i väntan på nästa inlägg: Åter en bra ledarartikel av Ivar Arpi i SvD
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sluta-att-slosa-pengar-pa-dyr-vindkraft_8120022.svd
  och en Brännpunktsartikel i motsatt riktning: 
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/regeringens-forslag-gynnar-inte-ren-etanol_8120310.svd

 51. Christer Löfström

  # 50
  Mer om vindkraft.
  ”Vindenergi är förknippat med låga kostnader, medför inga oförutsägbara konsekvenser och skapar välbehövliga arbetstillfällen i Sverige.”
   
  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/vindkraft-i-ostersjon-ersatter-karnkraft/

 52. Anders Persson

  #48 Jonas B1 skrev: ”Inte kan det vara demokrati och yttrandefrihet att endast förvirrade, komplett okunniga journalister har tillträde till att uttala sig i pressen?”
   
  Mitt svar: – Jo.

 53. Gunbo

  Anders Persson #52,
  Tack för den kommentaren! Du hann före. Jag hade just tänkt skriva någonting liknande.
   
   
   

 54. Gunbo

  Jonas B1
  ”Inte kan det vara demokrati och yttrandefrihet att endast förvirrade, komplett okunniga journalister har tillträde till att uttala sig i pressen? jag tycker det mer liknar nån slags diktatur.”
   
  Vem skall ges rätten att definiera vem som är icke-förvirrad och kunnig? Sådana definitioner är helt subjektiva.
   
  Dina tankegångar innebär att någon överhet deklarerar vad som får sägas och skrivas och vem som är förvirrad och okunnig. Vad brukar detta kallas – inte diktatur väl?
   
   
   
   
   

 55. Gunbo … det är väl därför SvT är så angelägna om att lagen skall göra alla svenskar till deras ’kunder’ och tvinga dem att betala för deras ’fria, obunda’ television.
   
  Tänk så fel det blev igen. För jag håller med Anders P angående allt vad gäller det som sker på den öppna marknaden. Men SvT är just beroende av att alla skall fås att ’tvångskonsumera’ det som de själva tycker. Och att folk inte skall kunna undvika det.

 56. Börje S.

  #55 Jonas N
  ”SvT är just beroende av att alla skall fås att ‘tvångskonsumera’ det som de själva tycker. Och att folk inte skall kunna undvika det.”
   
  Har fått ett andra kravbrev från Radio”tjänst”. Ska precis skicka mitt svar, vilket jag förmedlar här (om det kan vara av intresse, OT är det förstås):
   
  Ang “Beslut” reg nr 20131274317002
   
  “kund”nummer (undertecknad har inte beställt något från Radiotjänst, således är jag icke kund hos företaget) 200465439
   
  Med hänvisning till SOU 2005:2 sid 89:
   
  “Skyldighet att betala medieavgift skall dock inte föreligga vid innehav av sådan teknisk utrustning som endast genom anslutning till internet tar emot utsändning eller vidaresändning av tv-program från SVT, SR och UR.“
   
  “På samma sätt som tidigare bör utgångspunkten vara att utrustningen tekniskt sett skall vara en anordning avsedd för mottagning av rundradiosändningar som förmedlar rörliga bilder.”
   
  När blev företaget Radiotjänst en lagstiftande myndighet? 
   
  Företaget Radiotjänst sätt att försöka avgiftsbelägga datorinnehavare liknar alldeles för mycket sådan “beskyddarverksamhet” som gangstervärlden ägnar sig åt gemtemot näringsidkare inom restaurangbranschen. Precis som dessa näringsidkare aldrig beställt “beskydd” har jag aldrig beställt något från företaget Radiotjänst.
   
  Sammanfattningsvis: Jag kan inte finna att företaget Radiotjänst har någon som helst laglig rätt att kräva mig på en avgift för något jag inte beställt och inte utnyttjar.
   
   
  Tillägg:
  Radiotjänst har utvecklats till ett propagandainstrument för miljöpartiet, miljöhotsföretaget Greenpeace och överklassfirman WWF. Företaget förmedlar en syn på energifrågor som, förutom att den är verklighetsfrämmande och totalt ensidig, representerar den minst sagt underliga syn på energifrågor som minoritetspartierna MP och CP företräder. Som “experter” på miljöfrågor anlitar företaget Radiotjänst aktivister från Greenpeace och WWF, företag vars ekonomi bygger på att hota med än det ena, än det andra. 
   
  Speciellt inom den så kallade “klimatfrågan” är enögdheten total. Ingen avvikare från den syn på “frågan” som Radiotjänsts personal bestämt sig för släpps över bron. Debatt som på mista sätt skulle komma i närheten av att ifrågasätta rådande “konsensus” lyser med sin totala frånvaro. Motsägande uppgifter mörkas och ofta nog far den rapporterande personalen med osanning inför alla sina lyssnare och tittare. 
   
  Ett exempel är i höstas när en av världsbanken beställd rapport om vad som skulle hända OM världstemperaturen skulle stiga 2 grader år 2060 från ett institut i Potsdam skulle presenteras. Denna fantasifulla spådom presenterades som en verklig sanning i nyhetsprogrammen. Att det inte finns minsta tecken på en så kraftig höjning i befintlig, aktuell statistik från t ex NOAA och Metoffice förbigicks helt.
   
  I TV-program med prefixet vetenskaps… avbildades den färglösa spårgasen koldioxid gång på gång som bolmande svart rök. Det kan antingen tyda på 
  a) en förfärande naturvetenskaplig okunnighet hos de aktörer som ingår i vetenskapsredaktionen, eller
  b) på att “vetenskaps”redaktionen ger fullkomligt tusan i om koldioxid är färglöst eller inte, bara bilderna ser tillräckligt hotfulla ut. Både a) och b) är i högsta grad klandervärda.
   
  I samband med Radiotjänsts tokalarmistiska och grovt ensidiga, ickeneutrala hållning i vetenskapliga frågor, stick i stäv mot företagets uppdrag, fick jag nog. Jag bar i vredesmod ut min nya platt-TV och skänkte den till en mer hårdhudad granne, som tacksamt tog emot den. Därefter slutade jag att betala TV-avgiften, eftersom jag inte längre ägde någon TV. Det gör jag inte nu heller enligt SOU 2005:2.
   

 57. Börje S … den vanliga invändningen från världens Gunbos är ju att detta kallas ’demokratik’ …. med tillägget att du verkar vara ’inte helt demokratisk’
   
  Skämt åsido … Har du fått ett ’myndihetsbeslut’ mot dig? Då är det inte kul! För lagen specificierar att Radiotjänst i Kiruna AB skall ses som en myndighet och att deras ’beslut’ lyder under förvaltningslagen.
   
  Men hur har de öht etablerat att du är ’kund’ hos dem? Hur började detta?

 58. Börje S.

  # 57 Jonas N
   
  Ett telefonsamtal där jag talade om för en dam att jag ägde en dator med internetuppkoppling. Jag borde kanske ljugit, men inte fn ska jag behöva ljuga bara för att Radiotjänst vill plocka mig på pengar, tänkte jag. 

 59. Börje S
   
  Har du inte skickat det ännu? Vänta med det i så fall!RIK är bara inkassobolaget, argumentera inte om deras ’uppdragsgivare’ med dem. Bara bestrid kravet. Kopiera direkt ur lagen, och säg tydligt att du inte besitter någon
   
  ”TV-mottagare [vilken] definieras som sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program (även om utrustningen också kan användas för annat ändamål)”
   
  Du kan nämligen omöjligen ha en sådan utrustning, om den är tillverkad innan ngt programbolag beslutade att lägga ut hela sitt utbud …

 60. Jo, jag har förstått att de börjat göra så. Och nej, du skall inte behöva ljuga. Men framför allt skall du inte behöva besvara närgånga frågor om dina privata konsumtionsval (annat än de som uttryckligen spec:as i lagen)
   
  Och i lagen finns inte sådant stöd. Däremot finns det stöd för att de skall kontakta dig i frågan. Lustigt nog säger lagen också att de i god tid innan sådana kampanjer skall ’på lämligt sätt’ informera de boende i området om att de skall gör just det.
   
  Grejen är, som du inser att SvT/RIK har valt att göra en egen tolkning av lagen (som saknar stöd i densamma) men vilken de kan komma undan med, iaf i det initiala skedat iom att de skall betraktas som myndighet. Dvs att den kan ’besluta’ att du är betalningsskyldig, och då blir du det. Och bara ett utslag i en förvaltningsdomstol kan upphäva detta beslut.
   
   
   

 61. Börje S.

  #59 Jonas N
   
  Du har kanske rätt. Jag blir ju kokt bara av att se ordet Radiotjänst eller Public Service. Och så ramlar de där litanierna ut innan jag hunnit hejda mig. Vilka gangsters!
   
  Hjärtligt tack för rådet, ska tänka och möjligen omformulera mig i morgon.

 62. Håkan Bergman

  Här finns en hel del kloka tankar
  http://emilisberg.wordpress.com/2013/03/15/tips-till-privatpersoner-gallande-radiotjanst-i-kiruna-ab-samt-radio-och-tv-avgiften/
   

 63. Anders Persson

  #55-62: Läs innantill. Jag skrev om pressen, dvs tidningar.
   
  Jag sade inget om den allmänbetalda radion eller TV:n som, om jag förstår rätt, i sin överenskommelse med Staten, just har vissa skyldigheter m a p objektivitet etc.
   
  Men en tidning behöver inte vara ”objektiv” eller ha någon lagstadgad skyldighet att öppna sina spalter för vem som vill. Att de ändå ofta gör det är av andra skäl, inte för att de är skyldiga enligt någon objektivitetsregel.
   
  De som känner sig förfördelade har lagstadgad rätt att starta egen tidning. Det är det som skiljer oss från en diktatur, där, i bästa fall, Staten, måste ge sitt tillstånd.

 64. Håkan Bergman

  När vi nu ändå är inne på ämnet, SvD får en ny politisk chefredaktör, Tove Lifvendahl. Googlade på henne och klimat, det blev mest företagsklimat, men se 2008 hade hon en krönika om klimat i Borås Tidning.
  Mental istid i klimatfrågan
   
  Ser lovande ut!

 65. #63,
   
  Läs innantill själv. Jag håller nämligen helt med dig angående ’tidningar’, men ’demokrati’ är inte nyckeordet. Att få vara med att utse den lagstiftande föramligen (artikel 21) är en annan del av de mänskliga rättigheterna, där tryckfrihet också ingår (artikel 19).

 66. Lajban

  Det är garanterat ett resultat av Hollywood filmen ”the day after tommorrow”, 2004. Med Al-gore i rollen som USAs president, klimat-change som tema med vindar, tsunamier och en ny istid som huvudtema samt förstås det övriga obligatoriska politiska temat i den sortens anarkistiska filmer. Trashandet av myndigheter, främst polisen, följt av de civila myndigheterna och militären. Samt någon form av försök att skapa förtroende för just de system som klimatchange anhängarna har egen kontroll över och diverse låtsas forskare.
   
  Verkar närmast pajasaktigt att ge forskare i uppgift att göra något annat än att konstruera hypotetiska hotbilder i sammanhanget snarare än att försöka bevisa att någon hypotetisk hotbild kommer att infalla.
   
  Alltså (jämfört med tex. de förutsättningar som militären har):
  Hypotetisk hotbild: Någon X kan anfalla Sverige.
  Försöket att bevisa hypotetisk hotbild: X kommer att anfalla Sverige inom Y år.
   
  (jämfört med tex. polisen).
  Hypotetisk hotbild: X kan begå brott Y
  Försök att bevisa hypotetisk hotbild: X kommer att begå brott Y inom 30 år.
   
  Det verkar onekligen som att forskningspengarna delats ut på lite för lösa boliner, som en känd tv-kommissarie skulle ha sagt.
   

 67. Gunnar Strandell

  Börje S. #61
  Efter att ha sett på Rapport hur representanter från SVT svär sig fria från påverkan av de sponsorpengar som melodifestivalen drar in ger jag dig allt stöd i din kamp.
  För även om du betalar din avgift kommer du aldrig någonsin få ett inflytande över vilka program som levereras. Det sköts på en helt annan nivå, där dina licensavgifter är en spottstyver.