landskap

Vindplaner, riksintressen och fågelliv – ett praktikfall

  Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005, innehöll en vindkraftspolicy för hela kommunen. Policyn utgår från att Skara kommun delas in geografiska områden där man när det gäller platåberget Billingen pekar på att berget och vissa kringliggande delar betraktas som värdefull landskapsbild. Utdrag ur policyn: ”Område olämpligt för etablering av vindkraftverk på grund av   →