Öppen Tråd

snow england

Snön har börjat falla på många håll i landet. Så se upp med väglaget. Här är veckans öppna tråd med fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Katarina

  Lite proportioner på svenska utsläpp idag i denna artikel. https://bulletin.nu/skogkar-pourmokhtari-svar-i-klimatkyrkan

  Men kanske når inte detta till en större läsekrets av klimatfanatiker. Men vi hoppas att droppen urholkar stenen.

  Några citat ur artikeln (om den ligger bakom betalvägg)

  ”Under förra året uppgick Sveriges utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser till 48 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Enligt climatactiontracker.org ökade Kina under 2021 sina utsläpp av enbart koldioxid med 3,4 procent. Det motsvarar 464 miljoner ton, nästan tio gånger mer än Sveriges totala utsläpp.

  Om Sverige på något magiskt sätt lyckats minska sina nettoutsläpp av växthusgaser till noll förra året hade det alltså uppvägt en tiondel av Kinas utsläppsökning.”

  ”Ändå lever denna övertygelse om att vad lilla Sverige gör har avgörande betydelse för klimatet. Då ingen vid sina sinnens fulla bruk på allvar kan tro att svenska utsläpp har någon mätbar effekt på globala temperaturförändringar måste det handla om något annat. Rimligen en föreställning om att Sverige har sådan moralisk auktoritet att övriga världen kommer att följa det svenska exemplet. Den som tror att så är fallet får nog räkna med att bli bittert besviken.”

 2. Göran J

  Ett av de största tvisteämnena i klimatfrågan är hur stor klimatkänsligeten (Equilibrium Climate Sensitivity, ECS) för CO2 och andra växthusgaser är. Den definieras av IPCC som ’yttemperaturens känslighet för fördubblade utsläpp av CO2, inkluderande alla feedbacks’.[1] IPCC har genom alla 43 åren sedan Charney-rapporten varit genuint osäkra på ECS, helt enkelt därför att de inte vet. Man har särskilt stora bekymmer med att avgränsa molnens effekt. I AR6 skriver de: “clouds remain the largest contribution to overall uncertainty in climate feedbacks (high confidence).” [2]

  Enligt IPCC:s paradogm är det centrala i klimatet de olika faktorer som var och en bidrar med en forcing (strålningsdrivning). Detta definieras som den nettoförändring i energiflödet som uppstår av någon extern, klimatpåverkande faktor. Det är ökade halter av CO2 och andra växthusgaser, minskade aerosoler, förändringar i solinstrålningen, vulkanism. Den direkta uppvärmningseffekten av alla dessa forcings kommer sedan att antingen förstärkas eller försvagas beroende på om återkopplingen (climate feedback) är positiv eller negativ.

  Klimatkänsligheten beror i hög grad på den antagna feedbackeffekten, alltså på hur starka återkopplingsmekanismer vi har i klimatsystemet, inte minst från moln och vattenånga. Men varken moln eller vattenånga har någon forcing, så som begreppet definierats. De har i stället klassificerats att tillhöra klimatets interna variabilitet.

  Vi har däremot en strålningseffekt av moln (cloud radiative effect, CRE), där man jämför en situation med moln med en situation utan moln.[3] Vi vet att strålningseffekten är starkt negativ, se vidare del 1 och del 2 i denna artikelserie. Det finns också en klimateffekt av moln (cloud feedback) där man ser till hur en temperaturhöjning förändrar olika molnparametrar och därmed klimatet. [1]

  IPCC kommer fram till att molnen med ”hög sannolikhet” har en positiv klimateffekt, och räknar fram en ganska hög siffra på 0,42 W/m².[4] Detta betyder i praktiken att ju varmare det blir, desto större blir denna feedback och desto mer späs uppvärmningen på i en självförstärkande molnåterkoppling.

  Denna slutsats har länge kritiserats av klimatrealister. På senare tid har även prominenta molnforskare sällat sig till kritikerna – se till exempel intervjun med Björn Stevens nyligen, där han menar att molnens klimateffekt är ”noll”.[5] Ett varmare klimat skulle alltså enligt honom inte påverka molnens effekt.

  Ett första test är att se hur molnens strålningseffekt (CRE) förändras över tid, och hur den är korrelerad med temperaturen. I diagrammet nedan har vi residualerna av de månadsvisa förändringarna för CRE, UAH:s globala temperatur, samt CO2.

  CRE T och CO2 over tid

  CRE och temperaturen är positivt korrelerade med +0,29. Vi ser också att det verkar som om CRE leder temperaturförändringar i tid. Det orangea strecket (CRE) verkar ligga lite före det blå strecket (T) i sina rörelser. (Se exempelvis förloppet från 2007–2012.) Om vi testar för hur mycket före CRE ligger, finner vi att korrelationen ökar till över +0,4 med CRE förskjutet 6 eller 7 månader. Detta visar att den globala temperaturen uppenbarligen samvarierar och till viss del verkar drivas av förändringar i molnen. Men detta är inte i sig ett uttryck för klimatkänslighet, så som den definieras.

  Om vi nu ser till korrelationen mellan CO2 och temperaturen, är den också positivt korrelerad, med +0,26. Men vi ser också att det verkar som om temperaturförändringar leder CO2 i tid. Det grå strecket (CO2) verkar ligga lite efter det blå strecket (T) i sina rörelser. Om vi testar för hur mycket efter CO2 ligger, finner vi att korrelationen ökar till över +0,4 med CO2 förskjutet bakåt i tiden 5 eller 6 månader. Detta visar att den globala temperaturen uppenbarligen samvarierar med och till viss del verkar driva förändringen i CO2. Om vi slutligen testar för korrelationen mellan CRE och CO2 ligger den nära noll, här finns inget direkt samband.

  Slutsatsen av denna enkla analys är att det snarare är molnförändringar än CO2 som driver temperaturförändringar. CO2 är en laggande variabel medan molnens strålningseffekt är en drivande variabel visavi temperaturen.
  Hur kan detta förklaras?

  Till att börja med kan vi konstatera att molnens strålningseffekt är nästan 10 gånger större, i storleksordningen -21 W/m², jämfört med CO2 vars forcing bara är cirka 2,3 W/m². Variansen för CRE är 9,2 W m², medan CO2 har en varians på endast 0,34 W/m². Den värmande strålningseffekten av samtliga växthusgaser förutom vattenånga är cirka 3 W/m2. Molnens kylande effekt är alltså cirka 7 gånger större än växthusgasernas värmande effekt. Dessutom är de kortsiktiga variationerna i CRE mer än 25 gånger så stora som för CO2. Strålningsdrivningen från CO2 är helt enkelt försvinnande liten jämfört med molneffekten.

  En viktig orsak till att CO2 är en laggande variabel är att cirka 96 procent av utsläppen sker som en följd av naturlig utgasning medan bara 4 procent är av mänskligt ursprung. Utgasningen sker i huvudsak ur haven när de värms upp. CO2-halten är därmed positivt korrelerad med temperaturen, men med en ganska stor fördröjning.

  Den moderna klimatläran enligt IPCC:s dogm har ett totalt fokus på växthuseffekten och söker förklara all klimatförändring med antropogena utsläpp av växthusgaser. Den viktiga roll som såväl moln, som meridional engergitransport spelar ignoreras i stort sett. Naturliga variationer som dessa antas av IPCC inte spela någon roll, man tilldelar dem 0,0 i vikt.[6] Vi kan på goda grunder anta att IPCC har fel i detta, naturliga variationer har i all tid innan industrialiseringen bestämt alla klimatvariationer. De fortsätter naturligtvis att ha sin naturliga roll även i vår moderna era.

  AR6 nat var 0

  Referenser

  [1] AR6 WG1, IPCC, 2021, sid 3898–9

  [2] AR6 WG1, IPCC, 2021, sid. TS-59

  [3] Denna strålningseffekt (Cloud radiative effect) kallades tidigare för en ”forcing” av IPCC, men i AR6 har man anpassat terminologin.

  [4] AR6 WG1, IPCC, 2021, avsnitt 7.4.2.4.3

  [5] Den del av intervjun där Stevens säger detta kom inte med i den svenska översättningen här på KU, men finns i orginalet på tyska i Die Zeit och i den engelska översättningen.

  [6] AR6 WG1, IPCC, 2021, figur SPM 2b.

  Gabriel Oxenstierna
  Mina artiklar här på KU

  I den första artikeln om molnen såg vi att molnens strålningseffekt (CRE) är kraftigt negativ.
  I den andra artikeln såg vi hur olika molnvariabler utvecklas över tiden.
  I den tredje artikeln såg vi hur konvektionen i tropikerna fungerar som en jättelik termostat som stabiliserar klimatet.
  +18
  « Gott och blandat Öppen Tråd »

  Kommentarer
  Kommentera längst ner på sidan.

  Magma
  06:43, 2022-11-18
  1

  Tack Gabriel för en intressant sammanställning.
  Det är som alltid intressant att bevista Klimatupplysningen och ta del av de artiklar som presenteras och som till skillnad från media och andra köpta samhällsinstitutioner tillåter alternativa tankar.

  foliehatt
  07:12, 2022-11-18
  2

  Ha – Paradogm!!
  vilket underbart ord.
  Det kommer jag att expropriera.

  Ann Löfving-Henriksson
  07:27, 2022-11-18
  3

  Tack Gabriel!
  Vår unga klimatminister har lätt för att prata. Hon har åkt ner till COP27 och meddelar glatt och självsäkert att vi ska fixa det där med Net Zero för vår del och hon ska snart berätta hur.
  Naturligtvis får hon utstå spott och spe och hon anses skämma ut vårt arma land. Men, hon låter sig inte påverkas. Hon står där nere bland alla dem som ska rädda världen och strålar och pratar tämligen oberörd.
  Gabriel! Är det Du som hjälpt henne till Stevens förlösande uppfattning – Naturen själv har fixat det, Net Zero?!
  Om inte så måste hon upplysas omedelbart. Det skulle rädda oss alla.

  Lasse
  08:41, 2022-11-18
  4

  Tack Gabriel
  Jag blir verkligen bekymrad. 😉
  Innebär detta att vi inte kan styra klimatet genom våra CO2 utsläpp?
  Är hela kringresande cirkusen COP vilseledda?
  Oinformerade eller har de en annan agenda med sina möten?

  Lysande analys förresten!

  Bim
  08:56, 2022-11-18
  5

  Tack för intressant inlägg. Det är ju detta allt hänger på och som sätter igång tankeverksamheten.

  Jag skrev för ett antal år sedan som en ren gissning att jag trodde vattenångan , molnbildningen, var Jordens termostat.
  Trots påhopp som varande en idiot från någon av alarmisterna, som då fyllde kommentarsfältet här.

  Det hade han kanske rätt i . Vetenskapligt hade jag ingen aning om det var rätt eller inte. Men…. Jag tror fortfarande det. Det märks ganska tydligtctex. på
  tropiska öar som ligger vid ekvatorn, där temperaturen stadigt pendlar mellan 25-28 grader och där molnen stadigt vandrar in på kvällarna och regnet friskar upp på mornarna. underbart klimat men i längden tjatigt.
  Man kan ju anpassa sig för andra klimattyper också. Varför bor det människor långt uppe på Grönland, i Sibirien eller vid öknar?
  Att anpassa sig till det klimat man bor och länge har bott i verkar ju vara en självklarhet för människosläktet.
  Hur ser klimatet ut på andra planeter där det inte finns några människor och politiker. Är det ett stabilt orubbligt klimat där?
  Om det finns liv där så finns det ju koldioxid också.
  Varför Jorden hade ett stabilt klimat, enligt Rockström , som vi med alla medel skall återvända till, beror ju just på Rockström, politiker, och dålig anpassning.

  Lennart Bengtsson
  10:08, 2022-11-18
  6

  Molnen har en central effekt på jordens inte minst genom regionala variationer. Under de senaste 40 åren då det finns globala data så har molnighet ökat i tropikerna men minskad på högre breddgrader. Globalstrålningen har t ex minskat markant över Europa och är en bidragande orsak till den relativt höga uppvärmningen inte minst under sommarhalvåret.
  Emellertid ändringen i den totala växthuseffekten, som lätt kan beräknas från meteorologiska data, som skillnaden mellan Planckstrålningen från jordytan och Planckstrålningen mot rymden har ökat med cirka det dubbla jämfört med ändringen i den direkta växthuseffekten. Detta kan bero på flera orsaker som ökar mängd vattenånga eller moln och markalbedo. När det gäller moln förlitar jag mig på Björn Stevens uppgifter som undersökt frågan mer utförlitligt än någon annan.

  Ivar Andersson
  10:15, 2022-11-18
  7

  Tack Gabriel.
  IPCC gör som fyllhunden som letade efter sin nyckel under gatlyktan. För IPCC är det koldioxid som är dj¤vulen och ska bekämpas till varje pris.

  Thorleif
  10:45, 2022-11-18
  8

  Alldeles strålande som vanligt Gabriel!

  tty
  11:15, 2022-11-18
  9

  Exakt var kommer siffran 2.3 för CO2 ”forcing” ifrån? Jag känner inte igen den. Den totala radiativa effekten av koldioxid är mycket större medan ökningen från ”förindustriell tid” däremot är något mindre (ca 2,2 Wm^-2)

  Lasse
  11:20, 2022-11-18
  10

  Funderade på hur du kunde presentera sambanden tydligare.
  XY diagram brukar kunna visa sambanden.
  Men du har en tidsförskjutning som kan förbrylla.
  Kanske flera XY funkar med tidssteg?

  #6 Lennart B kolla om du inte bör ändra denna
  ”Globalstrålningen har t ex minskat markant över Europa och är en bidragande orsak till den relativt höga uppvärmningen inte minst under sommarhalvåret.”

  Vad säger du om Gabriels tes om fasförskjutning:
  Först strålning-sen temperatur och först därefter CO2 ökning.

  tty
  11:25, 2022-11-18
  11

  #7

  ”IPCC gör som fyllhunden som letade efter sin nyckel under gatlyktan. ”

  Du anar inte hur rätt du har.

  Koldioxiden är en icke-kondenserande, stabil, genomskinlig för kortvågsstrålning, väl blandad växthusgas. Kort sagt den är möjlig, om också inte helt lätt, att räkna på effekterna av.

  Vattenånga däremot, kondenserande, varierar enormt i tid och rum, bildar moln med komplicerade egenskaper, avdunstar/regnar/snöar, har högt smält- och ångbildningsvärme, påverkar albedot kraftigt, och är i stort sett på alla sätt totalt ohanterlig beräkningsmässigt. Glöm den, eller hoppas att den helt styrs av koldioxiden så vi slipper räkna på den.

  tty
  11:28, 2022-11-18
  12

  #9

  PS. Kom på var 2,3 kommer från. Det är IPCC:s siffra för alla växthusgasers ”forcing” sedan 1750.

  tty
  11:31, 2022-11-18
  13

  Vad blir resultatet om du kör CO2-residualen mot ENSO-index? Det är väl framför allt ENSO som påverkar utbytet av CO2 mellan havet och atmosfären.

  Björn
  11:49, 2022-11-18
  14

  Moln är ju det mest naturliga fenomenet vid ekvatorområdet. När solen går upp börjar förångningen, vars ånga stiger till hög höjd och där kondenseras till moln. Molnen driver iväg inom Hadleycellen och faller ut som regn i de subtropiska områdena. Samma sak upprepas dygn efter dygn i oändligheten. Denna hydrologiska cykel drivs av solen och ingenting annat. En del av dessa luftmassor når också stratosfären, vilka drivs vidare ovanför troposfären mot polerna. Men även i de övriga cellerna sker molnbildning, vilken är helt beroende av solens förångning av land och hav. Det obegripliga är att IPCC med sitt forskningsunderlag helt bortser från att denna solens orsak till förångningen, kan variera över tid och därmed minska och öka molnbildningen. Helt klart, ingen kommer att begripa detta hydrologiska spel, utan att förstå solens spektrala förändringar över tid och dess inverkan vid sidan av de mycket långsammare planetära rörelserna. Koldioxiden CO2 kan knappast ha någon större betydelse i detta avseende.

  Gabriel Oxenstierna
  12:03, 2022-11-18
  15

  10 Lasse

  Nu är jag litet yrkesskadad efter att ha jobbat med tidsserier i 3 decennier, så jag föredrar den variant där tiden faktiskt är med i diagrammet.
  Jag vet att man ofta vill visa scatterplots med XY för att påvisa korrelation. Men min invändning är att man då faktiskt går miste om viktig info, nämligen i vilken sekvens saker och ting händer. Det är informationsförlust som ibland kan vara kritisk. Ett exempel är att vi har signifikanta klimatomslag som är ENSO-relaterade och fixerade till vissa väl spridda tidpunkter. Då vill man ju se just sekvenseringen.
  Kan också tillägga angående ledande och laggande variabler, att det går att göra mycket mer ordentligt t ex med ADF-test. Men i artikeln är syftet mer att peka på den kvalitativa dimensionen, att X går före Y går före Z.

  Gabriel Oxenstierna
  12:07, 2022-11-18
  16

  9, 12 tty
  yep, finns bra illustration hos aggi
  https://gml.noaa.gov/aggi/aggi.fig3.png

  Katarina
  12:39, 2022-11-18
  17

  #3 Visst blir man imponerad av vår miljöminister, välsmort munläder och verkar finna sig nästan vilka frågor som journalisterna än kommer med. Och argumenterar rätt övertygande. Jag börjar förstå varför hon fick ministerposten. Sedan får vi väl se med tiden om hon driver departementet i rätt riktning eller bara är bra på att prata.

  Björn-Ola J
  12:45, 2022-11-18
  18

  Jag har ställt frågan tidigare men aldrig fått något svar. Det verkar som ingen vet.

  När man i Parisavtalet sätter upp ett mål att en uppvärmning på 1,5°C inte bör överskridas, vad räknar man då med att klimatkänsligheten ligger på?

  Gabriel Oxenstierna
  13:06, 2022-11-18
  19

  13 tty

  Det är välkänt i litteraturen att korrelationen är hög från ENSO -> co2, här är en klassisk referens med Keeling och Revelle som författare:

  Keeling CD, Revelle R. Effects of El-Niño Southern Oscillation on the atmospheric content of carbon dioxide. Meteoritics. 1985;20:437–450
  https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1985Metic..20..437K/abstract

  I artikel 2 i molnserien hade jag en bild med ENSO och molnens strålningseffekt, de är högt korrelerade:
  ”Till sist ska nämnas att det finns en stark samvariation mellan CRE och ENSO-indexet (mätt med MEI.v2). ENSO-variationen är sedan länge känd för att vara länkad till förändringar i atmosfären, bland annat molnutbredningen. Se diagrammet nedan där ENSO är förskjutet med +4 månader. ENSO-indexet är således ledande i förhållande till molneffekten. Korrelationen ligger på höga +0,5.”

  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/11/m7.png

  Om det nu stämmer skulle tågordningen vara
  solens uv -> enso-omslag -> molnens utbredning och cre -> temperaturen -> co2

  Svårt att se hur det skulle gå till för att co2 skulle komma först, men det är lite det som IPCC försöker predika.

  Bim
  13:15, 2022-11-18
  20

  Björn Ola # 18
  Jag har aldrig hört någon politiker fundera över klimatkänsligheten…
  Jag tror de har samma uppfattning som skrönan om riskornen och Schackbrädet.
  Alltså 1- 2-4- 8-16-32 osv-.
  Inte undra på att de är skiträdda för koldioxid.

  Alvar Nyrén
  13:18, 2022-11-18
  21

  #6
  Och att klimatrörelserna är ”avstannande” sedan lång tid på ovansidan kan man som sagt mäta exakt enligt mätserier, alla mätserier, så det blir intressant att se om växthusgaserna kan ge någon lindring framöver. Inget talar för det så här långt. Liksom man kan se att globalstrålningen över ex. Sverige tappar kraften sedan mycket lång tid.

  johannes
  13:41, 2022-11-18
  22

  Tack Gabriel!

  Det här känner klimateliten till och vill äska pengar innan alla andra upptäcker det. Därav deras accelererande panikskrämsel.

  För det är inget annat än kapital som driver cirkusen med nyttiga idioter i publiken som kanonmat.

  jensen
  14:06, 2022-11-18
  23

  Liksom korrelationen mellan ENSO och molnutbredningen och därigenom globaltemperatur, måste perspektivet breddas till själva människans ursprung.
  I kommentarerna till Vinòs bokrecension ( Förord Judith Curry) hävdas att Homo är tropisk Species. Vi har ingen päls. Är utrustade med djurvärldens största täthet svettkörtlar med förmåga att effektivt undvika hetta.

  Två ämnen är huvudsakliga: Orsakar CO2 världen att värmas ?
  Är en varmare värld ett problem?

  Är den moderna uppvärmningen ett hot?
  För drygt 100 år sedan var jordens befolkning 1 miljard med förväntad livstid 40. Nu 8 miljarder med livstid 73 ( I Sverige 81/83.
  Beträffande klimatet oerhört komplext och lång väg till förståelse. CO2 tycks ej ha någon betydelsfull faktor.
  Om Vino`s har rätt eller fel får framtiden utvisa.

  Leif Åsbrink
  14:29, 2022-11-18
  24

  #19 Gabriel Oxenstierna

  ”Om det nu stämmer skulle tågordningen vara solens uv -> enso-omslag -> molnens utbredning och cre -> temperaturen -> co2. Svårt att se hur det skulle gå till för att co2 skulle komma först, men det är lite det som IPCC försöker predika.”

  Huruvida solens uv påverkar enso-omslag ställer jag mig frågande till, skulle tro instabiliteter i havet är den avgörande orsaken. Men i övrigt kan jag inte se att: enso-omslag -> molnens utbredning och cre -> temperaturen -> co2 på något sätt skulle stå i strid med IPCC:s beskrivning. Det är bara fråga om olika tidsskalor.

  Snabba förändringar i temperatur och co2 kan lätt observeras. 0,5 grader ger cirka 2 ppm efter kort tid. https://www.climate4you.com/images det är inte mycket. /DIFF12%20GlobalCO2%20HadCRUT5%20HadSST4%20Since1958.gif

  IPCC hävdar att temperaturen stiger med 0,2 grader per decennium och CO2 med 2 ppm/år. Det är alltså en mycket svag effekt, men på lång tid, hävder dom, är det detta som styr klimatet. Titta på kurvan som kommer från UAH här på KU varje månad. Välj godtycklig 5-årsperiod och den uppenbara räta linje man ser betraktandes hela kurvan blir osynlig.

  Alltså: enso-omslag -> molnens utbredning och cre -> temperaturen -> co2 är en beskrivning av jordens kaotiska vädersystem medan co2 -> temperatur är en beskrivning av klimatet. Det finns inget motsatsförhållande.

  Adepten
  16:17, 2022-11-18
  25

  #18 Björn-Ola J

  ” När man i Parisavtalet sätter upp ett mål att en uppvärmning på 1,5°C inte bör överskridas, vad räknar man då med att klimatkänsligheten ligger på?”

  Räkna med TCR på 2,0±0,4 K vid en fördubbling av CO2

  Ivar Andersson
  19:02, 2022-11-18
  26

  #24 Leif
  Klimatet orsakas av väder under minst 30 år. Väder kan mätas bl.a. temperatur men klimat beräknas mha vädret under minst 30 år. Vad är skillnaden mellan beskrivning av jordens kaotiska vädersystem och beskrivning av klimatet?

  Leif Åsbrink
  00:20, 2022-11-19
  27

  #26 Ivar Andersson

  Vädret varierar våldsamt och slumpmässigt. Det gör inte klimatet, det är stabilt eller ändras sakta, för det är medelvärdet av någon aspekt av vädret under lång tid. Dygnsmedeltemperatur, nederbörd per månad, maxtemperatur midsommarafton, soltimmar i juli eller något annat du vill veta vad det mest sannolikt har för värde.

  Klimatet ÄR medelvärdet av vädret under lång tid. Vädret har många aspekter.

  Kent
  00:56, 2022-11-19
  28

  ”Till att börja med kan vi konstatera att molnens strålningseffekt är nästan 10 gånger större, i storleksordningen -21 W/m², jämfört med CO2 vars forcing bara är cirka 2,3 W/m². ”

  Detta är helt fel och det påtalades i ett annat molninlägg. #9 tty påpekar detta lite försynt här men författaren reagerar inte på det flagranta felet som leder helt fel i slutsatsen.

  Växthusgaserna står för sammanlagt drygt 310 W/m2 i återstrålad effekt, varav koldioxiden ca 25% eller drygt 75 W/m2. Ökningen i återstrålning är drygt 2 W/m2 de senaste 200 åren, men man ska inte jämföra molnens hela strålningseffekt med bara förändringen i koldioxidens. Om något jämför förändringen i molnens effekt mot förändringen i koldioxidens effekt, och forskningen säger att med temperaturhöjningen får vi ett svagt positivt nettobidrag från molnen. Men även om molnförändringen är noll så fråntar inte det koldioxidens roll för uppvärmningen.

  ”Molnens kylande effekt är alltså cirka 7 gånger större än växthusgasernas värmande effekt. ”

  Tvärtom är alltså växthusgasernas värmande effekt ca 15 gånger större än molnens kylande effekt.

  ”Slutsatsen av denna enkla analys är att det snarare är molnförändringar än CO2 som driver temperaturförändringar.”

  Absolut inte. Cyklingskorrelationen är behäftad med grova gissningar och antaganden. Till synes finns där en fasförskjutning mellan residualerna av koldioxidförändringen och temperaturförändringen i grafen. Men vad är de residualer av? Det framgår inte. Är det residusler från en trend eller en konstant nivå? Det har stor betydelse för tolkningen av data.
  Korrelation är inget bevis för beroende eller kausalitet som författaren vill göra gällande. Andra faktorer är kända för cyklisk påverkan av global temperatur på kort sikt, tex havens värmeupptag.

  ”Utgasningen sker i huvudsak ur haven när de värms upp. ”

  Ännu ett faktafel i texten. Havens pH-värde sjunker vilket är beviset för att haven tar upp co2, inte släpper ut.

  Göran J
  07:40, 2022-11-19
  29

  I föregående tråd skriver Lennart Bengtsson att globalstrålningen har minskat i Europa de senaste 40 åren?
  Men enligt SMHI har globalstrålningen sedan 1983 ökat med 0.3%/år i Sverige.
  Och enligt vad jag kunnat få fram är inte Sverige unikt i detta fall.
  Globalstrålningen har väl ökat på hela klotet de senaste 40 åren eller finns det andra uppgifter?

 3. Göran J

  I föregående tråd skriver Lennart Bengtsson att globalstrålningen har minskat i Europa de senaste 40 åren?
  Men enligt SMHI har globalstrålningen sedan 1983 ökat med 0.3%/år i Sverige.
  Och enligt vad jag kunnat få fram är inte Sverige unikt i detta fall.
  Globalstrålningen har väl ökat på hela klotet de senaste 40 åren eller finns det andra uppgifter?

 4. Magma

  I dag en sådan dag i södra Sverige när det är skönt att ha ett boende och kunna sitta under en filt och titta ut på det som media kallar global uppvärmning – själv kallar jag det tidig svensk snö och kyla.
  Inte för att jag drar slutsatsen att vi med raska steg är på väg mot nästa istid för att vi fått några cm snö i mitten av november, men man kan ändå fundera på hur SVT och Stockholm (avser trendsättarna i media som den tredje makten) tänker när man gör jättenyheter och hävdar global uppvärmning enbart för att vi fick upp lite eftertraktad medelhavsvärme några få dagar i början av månaden.
  Likaså får vi mer eller mindre dagligen höra om att CO2 drivit in oss i det sjätte massutdöendet, dock verkar det enligt andra delar av media inte påverka samtliga arter eftersom granbarkborrar och fästingar snarast verkar gynnas …
  Vad vill jag då ”bevisa” med dessa enkla kommentarer?
  Inte någonting annat än att när media ikläder sig forskarrollen och tror sig kunna ”hjälpa” allmänheten med att tolka omgivningarna så blir det mest logiska kullerbyttor.
  Är det möjligen ett av våra främsta problem!?!

 5. mattias

  #1 Det där argumentet kommer att ogiltigförklaras av klimataktivister. Kina är till ytan ca 20 gånger större än Sverige – vilket skulle motivera att de kan släppa ut 10 ggr mer. Däremot som ofta hävdas att Sveriges utsläpp per capita är högre än Kinas är fel. Det motiverar att Kina faktiskt måste göra något åt sina utsläpp i förhållande till Sverige. Och hur ska man motivera att Kina fortfarande anses vara ett U-land och får därmed mindre hårda krav än andra länder? Och när kan man anse att västvärldens ”klimatskuld” är återbetald. Teknikutvecklingen gör att koldioxidutsläppen kommer att minska snabbare/öka mindre för utvecklingsländer idag jämfört med länder som gjorde den redan för ett halvsekel sedan pga snabbare teknikutveckling.

 6. Staffan Lindström

  SMHI har bara 9 snödjupsstationer på Sverigelistan men 10 på Norra Norrland…???

  1. Oskarshamn 25 cm 2. Katterjåkk 22 cm … 7. Hoburg 12 cm
  8. Orrefors 11 cm

  Oskarshamns kvartsmeter borde skickats till Bruksvallarna istället SVT klagar… 😉

 7. mattias

  #3
  Det måsta vara att bara onda djur som granbarkborrar och fästingar som gynnas av klimatförändringar och goda djur som isbjörnar och koraller missgynnas.

 8. Anders

  Vill bara påminna Er om att vår käre ”Kent” har återvänt från ”COP:en” i Egypten och går hårt åt Gabriels tankeväckande molnresonemang. Bemöt honom gärna för jag kan det inte. Ser bara att han är på hugget, vilket kanske egentligen är bra: https://klimatupplysningen.se/klimatfragan-gar-i-moln-del-4molnen-leder-over-koldioxiden/#comment-428567

 9. BG

  #6

  Även det goda djuret valross är drabbad, om man skall tro Sir David Attenborough, numera urspårad naturskildrare. Läser för närvarande om boken Fallen Icon, Sir David Attenborough And The Walrus Deception av Susan J Crockford. Hon är även bra på isbjörnar.

  Här är en länk till en video om koraller från Jennifer Marohasy:
  https://vimeo.com/760102896

 10. johannes

  Vi kan myket väl gå först och vara världens viktigsmurf.
  När vi roffat alla nyckelråvaror räcker det som blir över inte till någon annan.
  Som nyckelråvara räknas Ir, Ni, Cu, Pt, Li, Co mfl

 11. Lasse

  #2 Göran J
  Felskrivning av allt att döma!

  Konflikt idag om klimatkonflikten.
  Tossevallen beskrivs som en klimatåtgärd!
  När det i dagarna är 150 år sen den skulle gjort skillnad:
  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/150-ar-sedan-backafloden-katastrofen-som-odelade-skanes-kust-1.189508

  Kanske hade denna historia platsat i sammanhanget men då hade det inte blivit en konflikt mellan förnekare och alarmister 😉
  Förneka historien och bli en alarmist!

 12. Joachim

  Vad har solceller för påverkan på marktemperaturen?

  Jag antar man vill absorbera så mycket som möjligt av solenergin och omvandla till el, men vad händer med resten?

  Om man (teoretiskt) skulle täcka en solig öken med solceller, skulle jorden bli varmare då?

  Jag tänker att kanske mindre energi strålas tillbaka ut i rymden.

 13. Simon

  #11 Joachim

  Följande inlägg på KU kanske rätar ut en del frågetecken:
  https://klimatupplysningen.se/solpaneler-bidrar-till-global-uppvarmning-gudskelov/

  Det är fascinerande att det trycks på så hårt om vikten av att installera solpaneler samtidigt som dessa ju faktiskt ökar uppvärmningen man vill undvika.

 14. Joachim

  #4 Mattias
  Jag tänker att Kina producerar prylar åt en stor del av världen, och denna CO2 borde spridas ut på länderna som konsumerar.
  På samma sätt tänker jag att Sverige producerar en massa stål, som sedan konsumeras i andra länder. Denna CO2 borde också räknas bort för oss.
  Samma tanke angående raffinaderet på Västkusten som inte blev av pga ökade CO2-utsläpp – i Sverige. Nu får samma mängd CO2 (eller mer beroende på effektivitet) släppas ut någon annanstans. Ingen CO2-vinst görs globalt.
  Vi har ju lite tur som bor i ett land som kan nyttja mycket vattenkraft, så vi behöver inte elda så mycket fossilt. Men dom flesta andra länder har inte samma möjlighet.

 15. Bengt

  I TASMANIEN I VÅRENS NOVEMBER, SÅ NÄRA EKVATORN SOM PARIS

  Daily Mail rapporterar om extrem kyla i Australien, när egentligen sommaren skulle börja.

  Det har snöat i den sydliga staten Victoria, där också ett absolut köldrekord för November satts med -7º C på Mount Hobart.

  Den federala huvudstaden Canberra drabbades av en hagelstorm med snöslask.

  Sydney, som ligger så nära ekvatorn som Spanien, nådde 9º C i torsdags att jämföra med 9,7º C, som enligt Wikipedia varit den kallaste noteringen på 50 år.

  Extremt kallt väder tycks ha blivit vanligare numera. Men förstås, det bekymrar man sig inte alls för på COP27. . .

 16. Göran J

  Joakim #11

  Svarta ytor omvandlar solstrålningen till värme.
  Solceller är ännu så länge ganska små ytor totalt. Men de ytor som omvandlar globalstrålningen till värme är bl.a. all den byggnation som har mörka ytor.
  T.ex. alla stora motorvägar som byggs över hela världen har med säkerhet påverkan på uppvärmningen.
  En modern motorväg har bredden mellan 18-24 meter vilket ger att 1 km motorväg motsvarar en solanläggning 24 000 kvadratmeter.
  Bara i Sverige finns det mera än 2200 km motorväg.

  Kanske är det inte så konstigt att norra halvklotet med vägar och annan infrastruktur har ett högre temperatur än södra halvklotet där solstrålningen går rakt ner i havet.

 17. Ulf

  Svar 7 Anders, det får Gabriel sköta. Problemet är att Kent inte kan något. Tror han försöker men det blir då ganska svårt med en motpart som inte vet vad han skriver. Så är det i alla fall inom mitt specialområde, nationalekonomi. Det begriper han inte alls.

 18. Ulf

  Svar 13 Joachim,

  Du pratar om konsumtionsbaserade utsläpp en uppfinning av folk som inte begriper någonting om ekonomi och incitament. För det första är det extremt orättvist sätt att räkna. Vi svenskar blir straffade för vår export innehåller lågt CO2 utsläpp. Exporten räknas av och den som tillverkar och exporterar varor med mycket CO2 belönas med höga avdrag. Kan det bli mer korkat än så här?
  I dagens värld är det faktiskt bara producenten som kan kontrollera och åtgärda utsläppen. Det kan inte vi konsumenter.
  Då kommer som ett brev på posten ett ännu dummare argument. Vi konsumenter ska sluta köpa prylar ifrån länder med hög CO2 produktion. EU ska belägga varorna med koldioxid tullar driver naturligtvis super protektionsterna i Frankrike. De skiter förstås i CO2, men vill som alltid skydda sin egen industri.
  Så summerat så driver alltså detta beräkningssätt fram en politik, som är raka motsatsen till den frihandel, som minskat extrem fattigdom de senaste 50 åren ifrån 50 procent av världens befolkning till 10 procent. Folk kommer helt enkelt bli fattigare igen. Vi vet att detta innebär ökade utsläpp. Folk som ska hålla svälten ifrån dörren struntar i CO2.

  Av alla dumma saker klimatknasarna kommit på, är nog detta den dummaste. Men det beror på att de inte begriper ett skvatt om hur en samhällsekonomi fungerar.
  Tvärtemot vad knasarna tror så minskar ekonomisk tillväxt CO2 utsläppen på längre sikt. https://www.tn.se/kronikor/losningen-pa-klimatkrisen-fanns-visst-i-sagoberattelserna/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Morgonkoll&utm_content=tn-mk-2022-11-16
  . Vi får inte glömma att de flesta av klimathetsarna är det pga kunskapsbrist och viss mån andra mentala tillkortkommande. Det kan låta grymt av mig men jag är verkligen trött på dessa så oerhört destruktiva människor.

 19. Håkan Bergman

  Lysande som vanligt, nya nya testamentet med Henrik Jönsson.
  https://www.youtube.com/watch?v=uLvzTaA2FNk

 20. BG

  Rockström och ”Väder-Per” borde åka till d New York state och hjälpa FN med att skotta snö i väntan på ”tipping points” och annat.

  https://weather.com/storms/winter/video/lake-effect-snow-dumped-over-western-new-york-snow-blowers-cant-keep-up

 21. tty

  #12

  ”Om man (teoretiskt) skulle täcka en solig öken med solceller, skulle jorden bli varmare då?”

  Ja. Öknar har högt albedo, solceller mycket lågt. Och all strålning som som absorberas kommer till sist ut i atmosfären som värme.

 22. Håkan Bergman

  tty #21
  Även den lilla el som produceras blir i slutändan värme. Jag har en liten powerbank, 10000 mAh, med solceller, men jag vågar inte lägga ut den i solen på somrarna sen jag kände efter hur varm den blir. Går nog att steka ett ägg på den i nödfall. Värme och halvledarelektronik är ingen bra kombination.

 23. mattias

  Hörde intressanta saker på radion idag om elbilsboomen i Kina. Man betonade att det inte var av klimatskäl (utsläppen lär öka med denna åtgärd) – utan av akuta luftföroreningsskäl i städerna. Återstår att undersöka vilken effekt detta får – med stora tunga elbilar. Kom ihåg att utsläppen från elbilar kommer inte från avgasröret utan från däck och bromsar. Lär bli huggsexa på batterimetaller.

 24. Håkan Bergman

  mattias #23
  Jag råkade gåendes av en tillfällighet för några veckor sen möta först en Tesla sen nåt japanskt typ xc60-klass och sist en rätt fet BMW bensinare på en 40-sträcka, 10-20 m mellan bilarna och Teslan bullrade faktiskt mest. Jag har börjat lyssna på sånt där efteråt och intrycket jag fick då finns kvar.

 25. Joachim

  #18 Ulf
  Jag tänker snarare på produktionsbaserade utsläpp. Såvitt jag förstår sker en stor del av västvärldens produktion av prylar i Kina.

  Beroende på att det är/var billigare att ha vår produktion i Kina än i väst.

  Min poäng var att räknandet av CO2 per land är tämligen meningslöst, då produktion som inte sker i ett land måste ske i ett annat land.

 26. Franska EGE,L’Ecole de Guerre Economique, publicerade i maj 2021 en lång intressant beskrivning om hur Tyskland arbetat för att hänsynslöst manipulera andra EU-länders energiförsörjning i avsikt att främja tysk industri i skuggan av deras Energiewende. Artikeln är på franska, vilket tyvärr gör den svårläst för de flesta svenskar. Jag översatte några korta stycken till engelska med Google Translate; till svenska blir det mest rappakalja.

  Introduktion:
  In recent decades, France has not always been able to counter the strategies of the powers that had adopted a posture of economic warfare, including among our closest partners. The energy dossier has become a textbook case at the level of the European Union on the way in which Germany was able to make its interests prevail in the expense of certain Member States.
  One of our main weak points is not having been able to thwart German strategies of cognitive encirclement within the European institutions as well as the instrumentalization some of the actors of civil society who are involved in the environmental debate.
  It is urgent not to suffer this type of manipulation of minds which hides the defense of power interests behind a facade moralization of the ecological transition.

  Mål för die Energiewende:
  ▪ Abandon nuclear power by 2022
  ▪ Closing its coal-fired power plants by 2038
  ▪ Reduce its CO2 emissions by 80 to 95% while aiming for 60% renewable energy within its energy mix by 2050

  Om Tysklands agerande i frågan om EUs energitaxonomi:
  In parallel with this liberalization, Berlin is advancing its pawns in order to benefit from financing
  and grants from the European Investment Bank (EIB) on recognized energies as “green” by Brussels. Arguing that nuclear energy ultimately only emitted low CO2 and would allow the Union to achieve its objective of carbon neutrality by the horizon 2050, France, Hungary, Poland, the Czech Republic, Romania, Slovakia and Slovenia had wished that the atom also should benefit from this advantageous taxation.
  Berlin hastened to nip this demand in the bud,pushing the EU not to recognize nuclear energy as an energy deemed “sustainable”.
  Thanks to their victory over Directive 2009/28/EC, the Germans will then seek to benefit from the European subsidies to finance their own energy transition. In short: use European taxpayers’ money to finance the energy transition Germany, while preventing countries that have opted for nuclear power from benefiting from it.

  https://www.ege.fr/sites/ege.fr/files/media_files/j attacked_mai2021_v4.pdf

 27. GK

  Ringhals VD Björn Linde påstår i SvT Rapport att det är helt omöjligt att återstarta såväl R1 som R2, och att den utredning som den nya regeringen ska genomföra också kommer att visa detta.
  För det första ankommer det inte på honom att uttala sig om detta, och för det andra så har han fel.
  En återstart är en fråga om tid och pengar, och den centrala frågan är om det skulle bli billigare och/eller gå fortare att återstarta än att bygga nytt. Det är den frågan som regeringens utredning måste försöka besvara.

 28. # Lars Mellblom 26#

  Länken blev fel.

  https://www.ege.fr/sites/ege.fr/files/media_files/jattaque_mai2021_v4.pdf

 29. LasseG

  Kan någon kunnig i ämnet förklara varför el matas in i elnätet trots att elpriset är i närheten eller t o m negativt. Jag har förstått att det är enkelt att fasa ut ett vindkraftverk eller en hel park. Kanske blir det en olaglig kartell om detta skulle bli kutym inom branschen?

 30. Inge Bolin

  Jag hade en äldre arbetskamrat som hade noterat datum för första snön i många år och det brukade vara mitten på november +/- en vecka. Det fungerade fram till 2012 och nu stämmer det igen för i natt fick vi 10 cm snö.

  Inge

 31. Ulf

  Svar Joachim 25, det var inte det du skrev i ditt förra inlägg. Då beskrev du konsumtionsbaserade utsläpp.
  Nej, Väst har inte en massa produktion i Kina som producerar prylar till Väst. Däremot har man produktion som går till den kinesiska jättemarknaden av naturliga skäl. Ingen exakt definition men i huvudsak är det så. Dessutom ligger kontrollen hos Kina oavsett vilket företag som producerar.
  Ja man kan förstås ur ekonomiskt perspektiv säga att någonstans ska prylarna produceras. Just nu flyttas mycket produktion ifrån Kina till andra länder av politiska skäl.
  Men poängen är alltså, att så går inte att resonera angående CO2. Här har det enormt stor betydelse var produkterna tillverkas. Stål i Sverige med vattenkraft eller stål i Kina med kolkraft.

 32. Håkan Bergman

  Stephen Kotkin om Kina.
  https://www.youtube.com/watch?v=mihDhlwg96w&t=1s

 33. Simon

  #19 Håkan
  Etanol-Jesus…tror detta måste vara bland det absolut bästa som Henrik Jönsson producerat. Han har förvisso gjort mycket bra men det hamnar definitivt åtminstone på 10-i-topp listan.

  Om ett gott skratt förlänger livet har jag nu många år kvar 🙂

 34. Lars M #26,

  Tack för detta. Helt rätt att man måste hålla koll på rävspelet som klimatfrågan utgör inom EU.

  Jag hörde på radion att en veteran inom den tyska politiken kritiserat hårt Merkels gröna energipolitik. Men varför har kritiken i Tyskland låtit vänta på sig så länge?

 35. GK #27,

  Tyvärr kan VD Björn Linde ha rätt. Enligt Jan Blomgren som vi pressade på detta så har man snabbt sett till att förstöra R1 och R2. Dels genom att ”tvätta” kammare och rör med medel som skall få ut radioaktivt stoff. Detta samlas i tunnor och skall grävas ned. Problemet är att denna tvätt gör kammare och rör sprödare så att man inte vågar använda dem igen. Dels har man skyndat sig att sälja ut viktiga delar till andra länder och bolag i världen.

  Ännu en VD som springer i MPs ledband. Tyskar och japaner har varit lite smartare och bara stoppat kärnkraftverk i ”malpåse” som de lätt kan starta igen.

 36. Lasse

  #32 Simon
  Etanolsatsningen avslöjades brutalt-Centerpartiet drev på sen Fälldins dagar.
  Monumental sågning av satsningarna som drevs fram.
  Tragiskt.
  Skratt?-Den enda sanna glädjens skratt i så fall 😉

  #26 Tysk energivände gällde ju framförallt elproduktionen.
  Med tanke på att (Ryska) gasen svarade för så mycket mer än elframställning så är det svårt läge framöver för Tyskarna.
  Hoppas de inte har syratvättat sina reaktorer-hur ända in i glödheta — kan man göra detta så snart som i Ringhals?
  Kapital fördärvning.
  Uppdrag till Uppdrag granskning!

 37. Fredrik S

  SMHI utbildar om klimatanpassning i Kenya.

  Bla består insatsen av att utbilda vilka effekter klimatförändringen har på jämställdhet.

  Antar att det skräms med RCP 8,5 scenario också?
  https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/smhi-utbildar-om-klimatanpassning-i-kenya-1.189654

 38. Simon

  #35 Lasse
  Du har rätt. Lite skadeglädje är det nog. Jag lämnade C 2014 mkt beroende pga inställningen till klimatfrågorna och har därefter aldrig tittat bakåt. Helt oberoende politiskt idag och inga dolda agendor. Lärt mig massor här på KU.

 39. Ulf

  Ingemar 34,

  Regeringen borde tillsätta en haverikommission som utreder hur Sverige fick sin energiförsörjningen totalförstörd. Den borde fungera som coronakommissionen. Dels är det bra att det blir en officiell sanning, dels gäller det att skrämma politiker som bär ansvaret för eländet. De nekar nämligen till allt som det är nu och kommer fortsätta förstöra så fort de får makt igen. Men som det är nu kommer förra regeringen och framförallt MP undan ansvaret alldeles för lätt. Risken är
  Att de kommer tillbaka och monterar ner resten av vår energiförsörjning. Nästa pilsner är prövningen av våra vattenkraftverk. Man låtsas som att det inte ska ha så stor inverkan, men det vet vi är en medveten lögn.

 40. Fredrik S

  Ingemar Nordin #34

  ”Ännu en VD som springer i MPs ledband. Tyskar och japaner har varit lite smartare och bara stoppat kärnkraftverk i ”malpåse” som de lätt kan starta igen.”

  Ja, man kan ju undra. Det kan väl knappast vara ekonomiska skäl som gör att man hastar ut delar till försäljning?

 41. Fredrik S

  Det snöar i Stockholm och ännu mer söderut på ostkusten. Folk uppmanas hålla sig hemma.

  Men det är ingenting i jämförelse med delar av delstaten NY som drabbats av snökanonernas Schwerer Gustav.

  Förorter till Buffalo i västra delen av delstaten toppade 196 cm i morse.

  https://www.kfyrtv.com/2022/11/19/dangerous-lake-effect-snow-wallops-northern-new-york-state/

 42. #36
  Helt sanslöst!
  Skall vi inte lära afrikanerna hur man skottar snö också?

 43. BD-Nille

  Från år 1976, Palme totalsågar Centerns motstånd mot kärnkraft.

  https://www.youtube.com/watch?v=0D1igFCPm2s

 44. tty

  Exceptionellt mycket snö på nästan hela norra halvklotet just nu:

  https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_daily.php?ui_year=2022&ui_day=322&ui_set=2

  för att inte tala om Grönland:

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_EN_20221118.png

 45. Fredrik S

  Alvar Nyrén #41

  Det är bättre att åka ner och hjälpa dem att bygga effektiva kraftvärmeverk för sopförbränning.

 46. Håkan Bergman

  BD-Nille #42
  Jag fick rösträtt 1968 och röstade på C då och 1972, 1976 röstade jag på S och Palme, när jag insåg att Fälldin var den värsta lögnhals vi dittills hade haft i svensk politik. Men vad har hänt med socialdemokratin, man kramar en politisk rörelse med leninistiska rötter, läser man inte historia där längre?

 47. mattias

  #43 tty,
  Intressant grafik: https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_daily.php?ui_year=2022&ui_day=322&ui_set=2

  Skulle vara intressant att se snötäckningstrenden över säg 30 år. Hittade inte den typen av graf vid en hastig sökning. Hur stor del av landytan på NH måste vara täckt av snö för att albedoeffekten ska få en signifikant påverkan på resten av vintern?

 48. Christer

  Lennart Bengtson och Claes Johnson hade en intensiv debatt i inlägget ”Växthuseffekten, enligt (en av) 2021 års Nobelpristagare i fysik ” för några dagar sen. Vi är många på bloggen som vill ha svar av Lennart på de frågor som ställdes.

  Jag skulle gärna ställa en fråga till i mängden.

  Hur ser du på forskningsresultatet som forskarparet Syun Ichi Akasofu och Hiroshi L Tanaka kom fram till att CO2 har mycket låg effekt på klimatet vid högre koldioxidhalter i atmosfären. Fanns omskrivet i artikeln i denna blogg:

  https://klimatupplysningen.se/ny-forskning-talar-for-att-co2-har-mycket-lag-effekt-pa-klimatet/

  De tycks bo på en helt annan planet än Lennart.

 49. TorbjörnR

  En intressant rapport som visar att haven styr co2 koncentrationen i atmosfären utifrån analys av co2 ändringen vid Pinatobos vulkanutbrott 1991.

  https://shalemag.com/correcting-misinformation-on-atmospheric-carbon-dioxide-pinatubo-study-phase-1-report/?fbclid=IwAR0mSDb2V3x_nOSxIzVUN35ysCOJHe2I0gkwyqrL2vC2QJ_REOMPM0siCTg

 50. GK

  #35 Ingemar Nordin

  Jo, man kan gråta blod för mindre. En sådan här kapitalförstöring borde vara straffbar.
  Dock, det som man lyckats förstöra eller sälja borde gå att laga eller ersätta. Vid nybygge måste ju bokstavligen allt nyanskaffas, och så länge inte allt av R1 och R2 är förstört eller sålt är ju behovet av lagning och anskaffning av delar mindre än vid nybygge.
  Så min envisa fråga kvarstår: Pris- och tidsskillnad mellan återstart och nybygge?

 51. Fredrik S

  Årets spannmålsskörd blev 16 procent större än förra året.

  Värme och nederbörd anses vara orsaken.

  Höstsådden däremot sänktes av kyla och regn, för de som minns.

  Alla minns väl däremot all ”extremvärme” som det skrevs om i somras.

  Men grödorna verkade trivas.

  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-fiske/jordbrukets-produktion/skord-av-spannmal-trindsad-och-oljevaxter/pong/statistiknyhet/skord-av-spannmal-trindsad-och-oljevaxter-20212.-preliminar-statistik-for-lan-och-riket/

 52. tty

  #47

  ”Skulle vara intressant att se snötäckningstrenden över säg 30 år. Hittade inte den typen av graf vid en hastig sökning”

  Finns här:

  https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_anom.php?ui_set=0&ui_region=nhland&ui_month=10

  Svårt att se någon trend där. Det går däremot att se i månadsanomalierna där snöytan tydligt har minskat maj-augusti, men ökat i oktober-november:

  https://climate.rutgers.edu/snowcover/chart_anom.php?ui_set=1&ui_region=nhland&ui_month=11

 53. tty

  Och i Linköping skall Tekniska Verken installera ett ”jättebatteri” vid sin ”solpark”. Det kostar 16 miljoner och lagrar 2 MWh.

  Alltså lika mycket el som O3 producerar på 5 sekunder.

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/solcellsparken-i-linkoping-forst-i-sverige-med-jattebatteri-kostar-16-miljoner

  Om ett kärnkraftverk av O3 storlek kostar (säg) 50 miljarder, kan man alltså för de pengarna antingen:

  Bygga batterier som kan lagra motsvarande 4,5 timmars produktion.

  eller

  Bygga ett kraftverk som producerar i 40-50 år.

  Men så avancerad matematik klarar nog vare sig politiker eller journalister.

 54. mattias

  #52
  Intressant!
  Minns de kalla snörika vintrarna i mitten på 1980-talet som följdes av helt snöfria vintrar runt 1990. Ganska tvära kast på bara några få år. Dessa snabba och tvära kast kan knappast förklaras av utsläpp av växthusgaser.

 55. johannes

  Livslängdskostnaden för batterilagring får jag till 6 kr/kWh för Li och 15 kr för bly.
  Gäller bilar med. Så en mil i Teslan kostar 2 kWh + 12 kr.

  Kan ingen slå tekniska i Linköping hårt huvudet?

 56. jensen

  54
  Köpte hus 1976. Fick skotta häftigt månadsvis.
  et par dekader senare betydligt mindre skottbesvär. Vissa vintrar kom ej ens skyffeln fram ngn gång under vintern
  Ett år dock flera månaders skottning Köpte då en snöslunga, som jag aldrig behövt starta.
  Dels lärt mig att väder är tillfälliga. Klimat är trender på åtminstone 30år, gärna 60 med tanke på AMO
  Och egentligen tarvas perspektiv 100, 500 eller 1 000 år
  Eftersom vi bott 50 år i samma hus har vi ändå upplevt trendförändringar och verkligen lärt mig
  skillnaden mellan klimat och väder.
  Egentligen borde man ha perspektiv om 1 000 år
  för att innesluta alla egentliga klimatskeden
  Att en klimatminister tittar ut på gräsmattans bruna fläckar och uttalar sig om hotande klimatförändringar är ju pinsamt dåligt.

  Flogiston-paradigmskiftetog väl minst 50 år
  Continentental- förändringarna -paradigmskifte tog väl lika lång tid och klimatförändringstiden-begreppet minst lika längre tid.
  Undrar hur många onödiga klimatändringsåtgärder kommer att födas och saboterar förnuftet, innan förnuftet segrar

 57. Håkan Bergman

  johannes #55
  Det hjälper inte det sista dom använder är huvet. En rejäl fot i arslet är vad som fungerar.

 58. Daniel Wiklund

  Klimatmötet är över, klimatet är nästan räddat. Men bara nästan, därför behövs minst 111 möten till. Rockström ser redan fram emot att klimatmingla i Dubai.

 59. Magma

  # 35 Ingemar
  Jag funderar lite på hur deras resonemang om ”sprödhet” efter syrabehandling håller – det låter för mig mest som en efterkonstruktion.
  Nu var jag visserligen inte med om att bygga R1, men ett flertal av de senare reaktorerna.
  Det är ju så att man får skilja på hållfasthet mot höga tryck och motståndskraft mot oxidation och eftersom man redan på 70-talet visste att det tryckkärlsstål som står för hållfastheten i rektorer och rörsystem kan påverkas negativt av korrosion så kläddes också samtliga inre ytor med ett ca 10 mm tjockt lager av rostfritt stål kallat ”clading” (inte att förväxla med det svenska uttrycket plätera, utan snarare laminera). I vissa fall genom att använda en av Bofors utvecklad metod att spränga fast rostfri plåt mot tryckkärlsstålet, i vissa fall med plasmasvetsning och på små ytor med vanlig ”pinn”-svetsning.
  Jag har lite svårt att tro att man har syrabehandlat på den nivån att man ens fläckvis skulle ha ”bränt bort” så mycket som 10 mm, möjligen någon tiondels mm.
  I sammanhanget skall man veta att det rostfria stålet är oerhört motståndskraftig mot de flesta syror och att en del i arbetet med att skapa ett gott skydd mot oxidering är att ”passivera” ytan med syra – oftast salpetersyra.

 60. Lasse

  #59 Magma
  Intressant med mer analyser av detta.
  Om yttre stålstrukturen är intakt borde det gå att bygga mot denna.
  Utredning är beställd av regeringen.
  De som förstört får inte vara de som utreder!

 61. mattias

  #23
  Man kan också fundera på om det verkligen bara är luftföroreningar från bilar i Kina som bidrar till den dåliga luften i städerna. Enligt SVD idag så bidrar småskalig vedeldning inom EU med den största andelen utsläpp av små partiklar – mer än vad industri och trafik släpper ut.

 62. Ulf

  Svar 61,

  Kan du lägga länk? Kan inte hitta artikeln.

  Enligt Naturvårdsverket är ved förnybart bränsle. Ja jisses. Allt är väl förnybart om man väntar tillräckligt länge.

 63. mattias

  #62
  Tyvärr bakom betalvägg: https://www.svd.se/a/veg2w5/halsorisk-med-vedbrasor-minska-myseldningen

  I papperstidingen idag. Professorn bakom studien var Bertil Forsberg, och en presentation från honom om det aktuella ämnet finns här:

  https://docplayer.se/167492637-Vedrok-och-halsoeffekter-bertil-forsberg-professor-i-miljomedicin.html

  För övrigt ytterligare ett exempel på när det ”naturliga” som sägs stå för det ”goda” i själva verket kan vara farligare: vedeldning vs. fossilförbränning. Visar också vikten av att förbränningen måste ske med så rena råvaror som möjligt och så fullständigt som möjligt för att undvika luftföroreningar.

 64. UWB

  #53
  Ett Tesla Megapack på 4 MWh kostar 2.1 miljoner US $. Verkar om Tekniska Verken inte får så mycket för sina pengar

  https://www.tesla.com/megapack/design

 65. Magma

  # 60
  Det måste så klart vara en helt oberoende utredning om man inte skall riskera några dolda agendor … vilket vi sett flagranta prov på tidigare, exempelvis när MP ena dagen tror sig bli hyllade när man skryter om att man lagt ner kärnkraft och när man kommer på att hyllandet uteblev så gick man tillbaka till att ”det var marknadskrafterna”.

 66. Björn

  Det behövs en kärnkraftsnedmonteringstribunal!!

 67. tty

  #61

  ”Enligt SVD idag så bidrar småskalig vedeldning inom EU med den största andelen utsläpp av små partiklar – mer än vad industri och trafik släpper ut.”

  I Kina är det dock inte småskalig vedeldning utan småskalig koleldning som är problemet. Flera hundra miljoner människor har ingen fjärrvärme eller ens centralvärme utan eldar kol som man gjort i tusen år. Några sekunder utomhus i en typisk stad eller by i norra Kina räcker för att konstatera detta.

 68. Håkan Bergman

  Det är ju inte Europa eller Nordamerika som har problem med luftföroreningar. Bläddra gärna igenom alla föroreningar, här för PM2.5.
  https://www.ventusky.com/?p=34;10;2&l=pm25

 69. Christian H

  Idag på SVT-TEXT sid 140 kan man läsa att Världen drabbats av ovanligt många utbrott av kolera i år. Normalt brukar ett 15-tal länder drabbas, men i år är det 29. Sedan skriver de: ”Ökningen är svårförklarlig men kan åtminstone delvis bero på KLIMATFÖRÄNDRINGAR”. Allt tycks numera kunna skyllas detta. Idiotin har inga gränser på SVT.

 70. Håkan Bergman

  Det är förmodligen också klimatförändringar som får SL att uppmana oss här i Stockholm att jobba hemifrån i morgon. Nu kommer mera snö, tallarna utanför min balkong är redan täckta med stora vackra snösjok, och det lär fortsätta hela dan i morgon.

 71. Fredrik S

  Håkan Bergman #70

  Det beror på att jetströmmen blir allt ryckigare pga klimatförändringen och det kan bli en mardröm sa Johan Rockström för ett par år sedan. En sk trigger.

  Därför ska vi vara oroliga när det är snöstorm också.

 72. SatSapiente

  #53, #64
  Hur länge kommer dessa batterier att hålla sin kapacitet?

  Många elbilstillverkare lovar 8 år med minst 80% av ursprunglig kapacitet.
  En elgrossist som säljer batteripaket till sina solcellsanläggningar utlovar 8000 laddcykler, oklart vilken restkapacitet som utlovas, vilket skulle motsvara c:a 21 års dagliga ur- och uppladdningar.

  Möjligen har ett stationärt batteri gynnsammare omgivningsmiljö, vilket kan motivera en längre livslängd. Livslängden påverkas även av hur snabbt batteriet laddas ur och upp. Reservkraft innebär nästan alltid snabb urladdning och förhoppningsvis efterföljande långsammare uppladdning.
  Livslängden verkar vara mycket kortare än ett kärnkraftsverks (60 år), en faktor mellan 3 och 7,5 enl. ovan.

 73. Fredrik S

  Christian H #69

  Faktum är att idiotin har ökat på SVT. Det är en väldigt svårförklarlig ökning men kan nog delvis bero på klimatförändringen.

  Brist på dagsljus i bunkerbyggnaden på Gärdet är en annan.

 74. Christian H

  #Fredrik S

  Tänkte inte på det, men så kan det förstås vara! De försöker alltid vara mitt i klimathotsstimmet, i hopp om att nå upp till genomsnittsmänniskans nivå, vilket i och för sig kan vara en förståelig strategi för den dumme.

 75. Håkan Bergman

  Precis vad vi inte behöver ett transatlantiskt handelskrig om grön teknologi. Man kunde tro att det inte kan bli galnare än det redan är, men icke.
  https://www.politico.eu/article/germany-mull-break-subsidy-taboo-avoid-us-trade-war/

 76. johannes

  #64
  Mutorna måste räknas in….

  #72
  8000? Ja tjena.
  Lova ”livstidsgaranti” och sedan kånka.
  Under alla 27 år i verkstaden har jag prövat att klämma ur max livslängd med optimal skötsel ur alla batterimaskiner bara för att tävla och se vad de klarar. 80 cykler handlar det om.
  8 år med snitt 1300 mil ger ynka 10400 mil och 300 laddcykler.
  1000 cykler 100% ger ju 35000 mil.
  8000 är flerfalt allt annat i bilens livslängd, om man nu stoppade detta superbatteri där.
  Varför skulle ett batteri som rör på sig hålla 1/10 del?

  Om Linköping klämmer ur 500 fulla cykler kommer var kWh kosta 16 kr i lagringskostnad.

  Billigare då att köpa tändvätska i småflaskor på 7/11 och köra en gammal fotogengenerator.

 77. Jisonbetzel

  BD-nille#43 Tank för länken. Palme var liksom Elsa W en Östermalmsbo som anslöt sig till ett arbetarparti för att kunna förmedla sina tankar om samtiden och hur vi skall styra upp vårt samhälle och dess energisystem så att folk har det varmt hemma och ett jobb att gå till. Hur tror ni Palme hade replikerat på Elsas inledningstal i Sveriges Riksdag?

 78. SatSapiente

  #76 Johannes
  Ser att jag läste fel:
  https://www.malmbergs.com/Products/9952135
  uppger 6000 laddcykler. Batteriet är LiFePO4 batteri på 3,0kWh.
  Jag ställer mig lika tvivlande som du till uppgiften om c:a 16 års livslängd vid dagliga upp- och urladdningar.
  Det måste vara någon slags livslängdshype där batteritillverkarna slåss om att vara bäst i klassen.
  Inom den bransch där jag tidigare varit verksam (kärnkraft) har tillverkarna alltid varit tvungna att visa intyg/tester på de egenskaper man tillskrivit sina produkter. Gäller även de bly-syra batterier man använder på verken som reservkraft. Där byts batterierna efter 18 års drift, efter att mestadels bara stått i stand-by och underhållsladdats.
  Vad gäller för andra batteritillverkare? Råder Vilda Western?

 79. #78
  Verkar vara så, men vem kollar dem?
  Det finns alltid lycksökare.
  Vart är konsumentverket?

  Minns du vad som lovades i antal laddningar på dessa bly backuppbatterier avsedda för en seriös miljö, om de skulle använts kontinuerligt och inte bara stått med full laddning?
  Vad jag förstått är blykvalitén direkt avgörande för livslängd och pris.

 80. Thorleif

  #77 ang Palme O

  Säga vad man vill om Palme. En lysande retoriker, påläst och kompetent så få ledare. Precis det som skapar fiender. Inte minst när man förråder de med den ekonomiska makten. Sin egen klass. Sannolikt kostade det honom livet precis som för JFK.

 81. LBF

  Har någon på Klimatupplysningen.se någonstans kommenterat att många kommuner upprättar en ”koldioxid-budget”? Hade varit intressant att höra …

 82. Daniel Wiklund

  Läser att samerna är ”galet glada”. Greta har skänkt 2 miljoner till sameby. Greta har verkligen drabbats hårt av klimatkrisen, hon har blivit miljonär.

 83. Lasse

  Mycket om moln i WUWT:
  Denna kräver lite mer matematik än vad som mäktas med:
  https://wattsupwiththat.com/2022/11/23/outside-the-black-box-back-to-basics-2/#comments

  Vore kul om nån insatt kunde kommentera!
  Kul grepp att räkna på klimatkänsligheten vid olika tider och finna att CO2 ger olika värden 😉
  En av kommentatorerna visade denna:
  https://wjarr.com/sites/default/files/WJARR-2022-0478.pdf

  Det kanske blir mer och mer svårt att gömma molnen?