Möjligheter till vindkraftsetablering i Natura 2000-områden

Vindkraft 4Natura 2000

När jag först fick se denna remiss från Naturvårdsverket trodde jag först att det var ett skämt, men så är nog inte fallet. Vindindustrins lobbying för att få bygga var som helst har tydligen gett resultat. Nu är det bara remissinstanserna som kan stoppa detta.

Så här inleder man remissen:

I Sverige liksom i övriga EU pågår ett omfattande arbete för att öka andelen förnybara energikällor. Det är dels ett led i strävan mot ett mer hållbart samhälle, dels ett arbete för att motverka klimatförändringarna. Vindkraften bedöms vara den förnybara energikälla som på kort sikt har störst potential att öka i omfattning.  Det finns dock en rad andra allmänna intressen som måste beaktas vid en sådan utbyggnad. Ett viktigt sådant allmänt intresse är bevarandet av den biologiska mångfalden genom det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000. Vindkraften får inte skada sådana värden. Men eftersom den är en ren energikälla är det ändå av intresse att vindkraftsparker kan samexistera med Natura 2000-områden, om det kan ske utan en oacceptabel påverkan.  

I enlighet med regeringens uppdrag 15/2011 har Naturvårdsverket i samråd med Energimyndigheten, Boverket och från 1 juli 2011 Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett vägledande material som belyser möjligheterna till samexistens vid vindkraftsetablering i Natura 2000-områden. Rapporten fokuserar på kust och hav men berör även terrestra miljöer. Rapporten riktar sig huvudsakligen till kommuner och länsstyrelser men också andra berörda myndigheter, vindkraftsbolag, konsulter och intresseorganisationer. Vägledningen har remitterats till berörda myndigheter och organisationer. Arbetet med vägledningen har genomförts av en grupp bestående av representanter för de fyra verken.

Dokumentet: Vindkraft i Natura 2000-områden

Bestämmelser för remissen: Missiv Vindkraft i N 2000

Naturvårdsverket ska, enligt regeringsuppdrag 15/2011, i samråd med Boverket, Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten ta fram vägledande material som tydliggör möjligheterna till samexistens vid etablering av vindkraft i Natura 2000- områden. Ett liknande uppdrag, 23/2009, remitterades i juni 2009 men omfattade endast vindkraft till havs. Detta uppdrag bygger på det föregående och har kompletterats med terrestra frågor. För att i någon mån kompensera för den korta remisstiden önskas synpunkter endast på innehållet. En språklig redigering, layout mm kommer att göras i samband med remisshanteringen. Svar på remissen ska vara Naturvårdsverket till hända senast tisdag 25 oktober 2011. Yttrandet bör sändas i wordformat för att underlätta bearbetningen av remissynpunkterna. Skicka svaren till registrator@naturvardsverket.se och till Ulrika Hagbarth.

Naturvårdsverkets kontaktperson är Ulrika Hagbarth.

E-post: ulrika.hagbarth@naturvardsverket.se

Remissinstanser: (Och vilka remissinstanser sen…..) Sändlista till remiss

Greenpeace, Länsstyrelserna, Kammarkollegiet, Miljödomstolen i Vänersborg, Miljödomstolen i Växsjö, Miljödomstolen i Nacka, Miljödomstolen i Östersund, Miljödomstolen i Umeå, Naturskyddsföreningen, SGI, SGU, Sjöfartsverket, SKL, Svensk vindenergi , Svenska Botaniska föreningen, Svenska vindkraftsföreningen, Sveriges ornitologiska Förening, Sveriges fiskares Riksförbund, Världsnaturfonden 

Vad sägs om att ni alla skickar in ett remissvar?

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. BJFO

  Kolla sändlistan, de kan inte ens stava rätt till Växjö!

 2. Björn

  Kanske det är dags med en folkomröstning i frågan om vindkraften. Barn som växer upp kommer inte längre att se träden för alla vindkraftverken, om ingenting görs nu. Hur är det möjligt att skapa en hållbar och stabil elförsörjning med kraftverk som inte levererar el så fort det inte blåser och hur är det möjligt att våra politiker kan medverka till ett sådant icke hållbart samhälle?

 3. Martin

  Det här handlar om en anpassning av EU-kommissionens vägledning om vindkraft i Natura 2000- områden. Den kom hösten 2010.
  Naturvårdsverkets remiss är daterad 2011-09-28 och remisstiden går ut 2011-10-25. Snabba ryck.

  Det område som därmed kan öppnas ytterligare för exploatering är 1536 km2, alltså lite större än Öland.
  Det är det område som klassats som riksintresse för vindkraft och dessutom överlappar eller angränsar till de så kallade habitatområdena.

  En svårighet i att utvärdera innebörden beror på att i sept 2011 kom en ny vindkartering med fyra gåger större upplösning än den förra. Riksintresseområdena för vindkraft kan alltså förändras.

  Remissen bedömer det olämpligt att anlägga vindkraft i nationalparker, obrutna fjällområden, djurskyddsområden, fågelskyddsområden och merparten av naturreservaten.

 4. John Silver

  Greenpeace är vår nya statsledning.

 5. Håkan Stenberg

  Ta det lugnt! Med en livslängd på 20–25 år, är det snart dags att börja riva de äldsta vindkraftverken. Efterhand som problemen och kostnaderna i samband med detta blir kända, kommer det att blåsa andra vindar i debatten.

 6. Åke N

  Har en gång försökt sova ca 300 meter från ett vindkraftverk. Det var ingen trevlig upplevelse. Det finns uppgifter från Australien och Canada om vindkraften inverkan på hälsan.

 7. Vindkraften ren? Då måste man inbilla sig att vindsnurrorna magiskt uppstår och försvinner av sig själva. Räknar man med materialutvinning, tillverkning, byggande, underhåll och rivande av monstren, är vindkraften verkligen inte ren. Räknar man också in alla fåglar och fladdermöss som dödas av de förvuxna propellrarna, är vindkraften en av de miljövidrigaste energikällorna överhuvudtaget.
  Det är ju helt otroligt att så många människor går på alla myter, halvsanningar och hellögner som sprids om  vindkraften. Bara för att den inte släpper ut någonting vid drift, betyder det ju inte att den är miljövänlig.
  Förresten, Grinpiss, WWF och Svensk vindenergi som remissinstanser för vindkraftsplaner? Det är ju som att sätta bocken och kråkorna att bestämma hur trädgården ska skötas.

 8. Peter F

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mer-vindkraft-ger-dyrare-el_6583800.svd