CO2 Endangerment finding (EF), FN och vetenskapen

EPA´s lag CO2 Endangerment Finding (EF) definierar CO2 som en förorening och som anses hota mänsklighetens hälsa och välfärd. CO2 EF är politiskt korrekt från allra högsta politiska nivå.

Lagen spikades 7 december 2009 under inledningen till de klimatpolitiskt heta dagarna, när president Obama tilldelades Nobels Fredspris för framtida prestationer och COP 15 gick av stapeln i Köpenhamn. Det var tänkt att COP 15 skulle resultera i ett globalt bindande avtal om minskning av utsläpp av de så kallade växthusgaserna, men det blev minst sagt en västgötaklimax när BASIC-länderna plötsligt sa blankt nej till detta erbjudande.

Avtal eller inte, FNs/UNFCCCs omfattande krig mot kol, The Climate Scam (TCS), mullrar på och har på senare tid alltmer intensifierats. EU är pådrivande, medan president Trump går före på sitt sätt och har lovat att USA ska lämna detta krig genom att först och främst och dra sig ur ”Parisöverenskommelsen” från COP 21. En förutsättning för det är att CO2 EF avskaffas, vilket bör ske före 4 november i år.

CO2 EF är som sagt politiskt korrekt och kommer inte kunna avskaffas utan vidare.

Två tunga petitioner visar att CO2 EF inte bygger på vetenskap och kräver att lagen ska upphävas. Den avgörande frågan blir i vilken utsträckning vetenskapliga analyser tillåts styra över politisk korrekthet från allra högsta politiska nivå.

¤¤¤

Craig Idso, grundare av Institutet för den mänskliga miljön, har sammanställt och publicerat den ena petitionen, som kräver att EPA gör slut på CO2 EF, (länk 1 o 2). Han redogör för data, som visar att en stigande halt av CO2 i atmosfären är gynnsam för mänsklighetens hälsa och välfärd och avslutar:

EPA måste upphäva och avskaffa 2009 års Endangerment Finding

¤¤¤

Nu har Patrick J. Michaels och Kevin D. Dayaratna publicerat ytterligare en petition (från CEI) om varför CO2 EF måste skrotas: The Scientific Case for Vacating the EPA´s Carbon Dioxide Endagerment Finding med underrubrik The Hazard of Unreliable Models of Guiding Policy, vådan av att fatta politiska beslut på opålitliga modeller, (länk 3).

Klimatmodellerna, den globala medeltemperaturen och tropikernas vertikala temperatur.

EF 3

Diagrammet visar en del av alla de klimatmodeller, som kriget mot kol baseras på. Varje modell speglar en unik uppfattning om hur den globala medeltemperaturen förmodas förändras med tiden. Medelvärdet av de olika modellerna, den röda linjen, antas visa den framtida globala utvecklingen och det är detta som klimathotet grundas på.

Inlagt i diagrammet är även de grafer, som visar på data från verkligheten. Det är tydligt att klimatmodellerna avviker mer och mer från de samlade observationerna. Man kan tolka jämförelsen antingen som att klimatmodellerna har testats mot verkligheten och måste förkastas eller, som en vetenskapsman i facket ironiskt sa, att modellerna visar att observationerna är felaktiga.

Mätningar under nära fyra decennier är samstämmiga, medan modellerna spretar – alla utom en. En enda klimatmodell följer samma utveckling som observationerna hittills. Det är den ryska modellen INM-CM4.

Michaels&Dayaratna (M&D) hävdar att om man skulle följa vetenskaplig praxis om att förlita sig på de bäst tillgängliga data skulle denna enda modell, användas som underlag till politiska beslut och de övriga 101 rensas ut.

¤¤¤

Den lägre troposfären över tropikerna (20˚N och 20˚S) täcker 37 % av planetens yta. Det området utgör källan till den luftfuktighet, som är upphov till majoriteten av den nederbörd, som faller över Nordamerika och Europa, några av världens mest produktiva jordbruksområden. Kunskap om denna del av atmosfären är med andra ord väsentlig för att få insikt i hur eventuella klimatförändringar skulle kunna påverka framtida regionala klimat.

John Christy vid University of Alabama undersökte hur de av IPCC använda och tillgängliga klimatmodellerna bedömde temperaturen från jordytan till de lägre delarna av stratosfären över tropikerna. Resultatet visar att klimatmodellerna visar upp till tre gånger så hög uppvärmning, som är uppmätt.

Endast en klimatmodell kommer nära verklighetens mätdata. Det är återigen den ryska modellen. Varken den eller data från satellit- och ballongmätningarna, kan se den hotspot, som krävs för hög klimatkänslighet, hotfull uppvärmning. Dessutom pekar den modellen mot att innevarande sekel kan ge en modest global uppvärmning på 1,4˚C på grund av ökande koldioxidhalter.

EF 1

Om modellernas vertikala temperaturfördelning är felaktig påverkar det inte bara beräkningar kring klimatkänsligheten utan även några av de viktigaste scenarierna kring framtida nederbörd och temperatur över världens viktigaste jordbruksregioner.

M&D skriver, om EPA verkligen arbetade efter den bästa tänkbara vetenskapliga praxis skulle CO2 EF själv vara i fara.

¤¤¤

Obamaadministrationen rättfärdigade sina politiska beslut i kriget mot kol genom att beräkna SCC, koldioxidens sociala kostnader. Ett positivt värde på SCC innebär kostnader, medan ett negativt värde istället talar för att ökande koldioxidhalter medför positiva förändringar.

Om klimatvetenskapen kan verka förbryllande är klimatfrågans ekonomi minsann inte lättare att få grepp om. ”The economics of climate change is a problem from hell” lär ekonomen Weitzman ha sagt i en förtvivlad stund. Kapitel 8 i NIPCC II Fossil Fuel, Cost-and Benefit Analys (länk 4) beskriver det här problemet utförligt, men även en synnerligen ytlig bekantskap med fältet ger vid handen att denne Weitzmans bedömning troligen var korrekt.

Hur som helst grundas SCCs på beräkningar i ett komplicerat system av IAMs, integrated assessment models, vilka kan programmeras till högst varierande slutsatser enligt NIPCC.

Dessa modeller vilar bland annat på utsläppsscenarier, som är knappt mer än gissningar och spekulationer, en klimatkänslighet som är alltför hög och tron att kolcykeln är tillräckligt modellerad för att kunna ge precisa förutsägelser om framtida CO2 nivåer i atmosfären. De integrerade modellerna lider dessutom av att osäkerheter och felaktigheter sprids och fortplantas inom IAM-systemet på ett okontrollerat sätt.

M&D igen ”IAMs/SCC är en fiction, som har skapats för att rättfärdiga regleringar av fossila bränslen”.

Ytterligare ”scam” är att endast en av alla IAM, den så kallade FUND, tar hänsyn till koldioxidens gödningseffekt. Författarna till petitionen har därför gjort egna beräkningar. De utgick från denna FUND och använde Lewis& Currys klimatmodell från 2018 med relativt sett låg klimatkänslighet. Vidare tog de in data från aktuell klimatforskning och beräknade värden på planetens greeening med hänsyn både till de naturliga betesmarkerna och den atmosfäriska gödningen av jordbruket. Här är resultatet:

EF 2

Roe/Baker är med som jämförelse och anses vara förlegad, LC står för Lewis and Curry (2018), 15 % respektive 30 % procent tillägg är beräknade värden på koldioxidens gödningseffekt. Resultatet blir att SCC byter skepnad! Plus blir minus det vill säga kostnaderna blir i själv verkat vinster och konsekvenserna av en ökad koldioxidhalt ett välkommet ekonomiskt tillskott.

Mer utförliga beräkningar skulle bland annat ta hänsyn till jordbrukets tekniska utvecklingspotential, vad GMO kan bidra med för att öka jordbrukets avkastning och hur växtligheten svarar på den så kallade synergieffekten, det vill säga att ett plus ett ofta blir betydligt mer än två när en ökad CO2-gödning kombineras med lite uppvärmning.

¤¤¤

Analyserna i de två petitionerna visar att lagen om CO2 Endangerment Finding inte vilar på vetenskap och att mer koldioxid (fossila bränslen) är välgörande för mänsklighetens hälsa och välmående. Vad som än ligger bakom TCS så inte är det vetenskap. Kort sagt, det är hög tid att avskaffa CO2 EF.

Frågan är – än en gång – om vapnet d.v.s vetenskap och realism överhuvudtaget kan påverka FNs/UNFCCCs politiskt korrekta krig mot de fossila bränslena.

Ann Löfving-Henriksson

Länk 1 https://www.klimatupplysningen.se/2020/03/20/obamaepa-co2-endangerment-finding-vs-c-idso-repealing-ef/

Länk 2 http://www.co2science.org/articles/V23/mar/EPAPetitionCO2ScienceMarch2020.pdf

Länk 3 https://cei.org/content/scientific-case-vacating-epas-carbon-dioxide-endangerment-finding

Länk 4 http://climatechangereconsidered.org/wp-content/uploads/2018/12/8-Cost-Benefit-Analysis-final.pdf

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jonas

  Tack för en intressant artikel om det politiska spelet runt ”klimatkrisen”.

  Numera blir jag mer och mer konfunderad över hur Europa-USA centrerad debatten är.

  Asien verkar ju redan avskaffat CO2EF.
  Verkar inte som nån europe är intresserad av hur de tänker i Asien. Vad tycker Kinas EPA t.ex. ?
  Varför bygger Asien ut kolkraft ? Är de beredda att kasta in jorden i en klimatkatastrof ? Jag har oerhört svårt att tro det.

  Ibland tycker jag det verkar som att vi europeer inte tagit till oss att världens industriella och finansiella centrum är Asien.
  Våra media rapporterar ingenting om Asiens ”klimatstrategi”. Det är som om Asien inte finns.
  Vår logik verkar vara att vi ska fokusera på våra egna utsläpp, och inte på andras. Kan så vara, men vi borde väl ändå reagera på att Asien och Europa verkar ha helt olika uppfattning om koldioxidens farlighet. Vi borde vara lite intresserade av varför vi tycker olika.

  Man får lite känslan av att vi betraktar oss själva som civilisationens och vetenskapens elit. Vad ryssar, kineser och indier tänker är inte så viktigt. Det är EU/US som är centrum för den ”seriösa” forskningen.
  Jag tror tyvärr att det inte stämmer. Framförallt tror jag att Asien inte tycker att det stämmer.

 2. Anders

  Tack Ann LH för klarsynt påminnelse om vilka ovetenskapliga och rent dumma antaganden (i EU US) som driver klimathetsen. Vore så intressant om någon modellerare och/eller atmosfärfysiker kunde informera oss andra om den positivt avvikande ryska modeller, som inte skenar iväg kring 1996/97. Kanske vi ska kruka ut hur man startar en juridisk prövning av IPCC:s politiskt styrda ”sammanfattning för beslutsfattare”?

  #1 Jonas – brilliant påpekande!

 3. Anders

  2 rättelser av fel från mobilknapparna: 1) ”ryska modellen” och ”klura ut”.

 4. Rolf Mellberg

  Suveränt inlägg Ann, i ett mkt viktigt ämne, stort tack.

  #1 Jonas
  Själva det klimatfysikaliska, -kemiska och -biologiska vetenskapskomplexet är ju så komplicerad så ytterst få förmår att skaffa sig en god förståelse. I asien är detta något för experter allena. Folket finner sig under den politiska makten och tyr sig till religionen för att hantera sin oro.
  Västerlandet övergav i hög grad sin gud under förra seklet och har en existentiell törst, där klimatfrågan passar in bra.
  Men att avsaknaden av kostnads-intäksanalyser är så monumental är säkert något skeptiker kan sikta in mot som en ytterst svag punkt.

 5. Mats Kälvemark

  #! Jonas
  Från http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions kan relevanta fakta om de globala utsläppen av CO2 hämtas. Sverige svarade 2018 för 0,11%, Kina för ca 28%, ca 250 ggr mer än Sverige. Länder som står utanför alla åtaganden om begränsningar av utsläppen svarar tillsammans för 52%. All idioti under svensk flagg att enbart begränsa de svenska utsläppen är rent verklighetsfrånvänt och är samma symptom som vi nu ser i Covid 19 pandemin. Sverige gör allt rätt. Alla andra länder gör fel och när de inte släpper in svenskar i landet så tycker utrikesminister Ann Linde att de har en felaktig syn på Sverige och inte förstår att vi gör allt rätt.
  #2 Anders
  Håller med dig Anders. Kan vi inte här på KU få ett blogginlägg där den ryska modellen INM-CM4 analyseras och att det visas varför den stämmer med verkligheten vilket inte de andra 101 modellerna klarar av. Man kan ju bara gissa att en del av förklaringen är en nedtonad klimatpåverkan av CO2

 6. Lasse

  Lyssnade med ett halvt öra på vetenskapsnyheter i P1.
  Ett forskningsprojekt som lät flera grupper analysera samma data .
  Ett flertal sammanställning och många olika slutsatser drogs-på samma data.
  Det visar att det finns utrymme för egna tankar även med samma ingångsdata.
  Så anmodan att lyssna på forskarna är lite naivt!
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7485532

 7. #6 Lasse
  Forskarna är inte eniga utom när det gäller klimatet där 99.97% av forskarna är eniga 🙂

 8. Roland Salomonsson

  Asien bygger ut först kolkraft (och sedan kärnkraft) vilken till stor del görs om till gaskraft. Gräsrötterna i Kina och Indien ser ju allt det goda denna utbyggnad medför. Någon miljoner färre dör årligen i luftvägssjukdomar orsakad av matlagningseld. Kolkraftens avgaser renas. Beskogning ökar kraftigt. stäpper beskogas. Öknar växer igen. Skog växer högre upp i bergen. Allt detta visas via satellit. Dessutom får gräsrötterna tillgång till elektricitét med olika moderna maskiner typ kyl-/frys, central vattendistribution etc.
  Asiens gräsrötter känner förståss lätt igen att ”Grön Hållbarhet”är vad de hittills (mest på landsbyggden) levt under, och absolut INTE vill stanna där. Den Asiatiska regering som vill riskera upplopp eller att störtas skall absolut INTE plädera för ”Grön Hållbarhet”

  Någon nämnde om GMO! Själva grödan är det ingen fara med FÖRUTSATT ATT DEN INTE KRÄVER SPECIELLA GIFTER (GLYFOSATER LIKNANDE) FÖR ATT GE UTLOVAD SKÖRD. Glyfosater verkar kunna leva och förgifta hur lång tid som helst och givorna av gifterna sätts så höga att ett enormt överskott till slut hamnar i Oceanerna där de fortsätter att förgifta – hur länge? Över land förgiftas inte enbart odlingarna utan även massor av marker i anslutning till odlingarna.
  Finns det NÅGOT där ”försiktighetsprincipen” krävs, så är det användandet av särskilda gifter vid GMO-grödor. Men då blir skördarna likvärdiga med vad som erhålls vid ökad CO2 – så varför ens använda GMO? ÖKA CO2 istället!

  Och sedan detta med CO2. Är det någon som räknat på betydelsen av den CO2 som år ut och dag in släpps via hetvatten längs jordens sprickzoner. Bara längs en spricka mitt i Stilla Havet slutade man räkna när ca miljonen utsläppstorn kalkylerats. Hetvatten löser en massa ämnen och dessa , bl a CO2, släpps ut, varvid med tiden ”torn” av utfällda ämnen skapas längs sprickorna. De står enligt gjorda undersökningar på ca 50 m avstånd från varandra. Vid ALLA sprickor. Notera att sprickorna även är utvecklade inom landmassorna. men där syns inte utsläppen. Det flesta vulkaner står f ö längs dessa sprickor. Bara för att en vulkan inte är aktiv, betyder detta inte att CO2 mm upphör att välla ut. Sprickornas CO2-utsläpp förefaller mig vara en avsevärt större källa än vad mänskligheten lyckas åstadkomma. Alltså dags att göra seriös forskning och kalkylera utsläppen av CO2 igen.

 9. Ann lh

  # 8 Intressant och givande kommentar1
  Men, Din uppfattning om glyfosat skulle jag vilja få trovärdig källa till. Det cirkulerar så oerhört mycket åsikter och insikter och ibland bir det omöjligt att hänga med i svängarna. För mej var detta Du skrev om glyfosat nytt.

 10. Jonas

  #4 Rolf

  Jo, så kan det nog vara, men vad tycker experterna i Asien ? Jag kan inte påminna mig om att jag nånsin sett någon artikel eller reportage (i MSM) som beskrivit vad de tycker.

  Jag har en känsla av att de verkar ha ungefär samma uppfattning som de flesta på den här bloggen – CO2 kan ha en viss inverkan men det är långt ifrån någon katastrof.

  Även om det är diktaturer, så vore det intressant att veta vad deras ”vetenskapsmän” anser.

  Även ledare i diktaturer har barn och barnbarn. Jag har väldigt svårt att tro att de skulle acceptera att medverka till ett katastrofläge på jorden. De borde rimligen vara så att de inte tror på klimatkatastrofen.
  Idag tycker jag att vi pratar som om Asien inte fanns, eller åtminstone att det inte finns nån anledning att bry oss om vad de tycker. Vi vet ju bäst ??? eller …??

 11. jensen

  Kombinationen av 2 olika sammanhang sammanfattar strålande ovanstående inställningar.

  Sammanhang 1: Vilka länder har deklarerat att de tänker öka CO2 emissionerna helt utan begränsningar framtill 2030, och sedan genom, energieffektiviseringar sträva efter att ” endast ” i paritet med GDP-ökning, öka CO2 emissionerna?
  Jo: China, Ryssland, Indien!
  Sammanhang 2; Vilka länder har huvudsakligen skeptisk inställning beträffande Klimathot inom sina vetenskapliga högsta Råd ?
  Jo Kina, Indien, och f.ö. även Japan. Beträffande Ryssland vet jag ej vad som är högsta vetenskapliga Råd, men de mest välkända klimatforskarna står högt i kurs, inte minst när de förutser kommande liten istid.

  Sålunda : Såväl i Råd som Dåd står dessa länders egentliga inställning i Klimatfrågan i öppen dager. För att inte tala om ett stort antal andra länder , som skulle kunna karaktäriseras likalunda.
  Är det troligt att Sverige genom att gå före , skulle kunna påverka ovan beskrivna verklighet till ” Politisk korrekthet??

 12. Bert Nilsson

  #9 Ann Ih

  Läs vad wikipedia skriver om Glyfosat. Det har endast verkan i gröna växter och är tämligen ogiftigt för djur. Ld50-värdet, dvs när risken att dö är 50% är ca 10 gram intravenöst(!).

  Livsprocesserna i växter är kemiska till sin natur och bör styras med kemiska signaler snarare än med mekaniska metoder. Den ökade grönskan består inte bara av nyttoväxter utan till bortemot hälften av ogräs så ogräsmedlen är av oerhörd betydelse för folkförsörjningen.

  Beträffande cancerrisken klassas glyfosat i samma grupp som kaffe och inlagda grönsaker.

 13. Bert Nilsson

  Glömde länken: https://sv.wikipedia.org/wiki/Glyfosat

 14. latoba

  Tack Ann.Bra påminnelse om hur tokig världen har blivit. Var det någon som såg Kampanjen mot klimatet i SVT i går kväll?

 15. Ann lh

  # 11 o # 13 Bert N. Tack för länken. Innehållet där stämmer väl överens med den uppfattning jag haf om ämnet sedan länge, länge.
  Är just på väg att ta en kopp kaffe med glass i sommarvärmen.

 16. Jonas

  #11 jensen

  Intressant. Jag var inte medveten om att Kina, Indien och Japans högsta vetenskapliga råd har uttryckt en skeptisk inställning till klimathotet. Som vanligt så informerar ju inte SVT (DN, SvD) om sånt som inte gagnar ”the cause”.

  Jag skulle gärna läsa mer om detta. Har du någon länk(ar) tar jag gärna ta emot den.

 17. #8 och 9#

  Glyfosat bryts ner mer eller mindre snabbt, beroende på temperatur och jordart, av i jorden naturligt levande bakterier. Ren glyfosat kan knappast accumuleras någon längre tid efter normal användning.

  Det stora problemet med glyfosat är att det först tillverkades av Monsanto, ett av vänsterns största hatobjekt. Att hitta fakta om produkten är inte lätt, då Google kraftigt prioriterar negativa studier och rykten. Klimatalarmister torde till nära 100% också vara glyfosatalarmister, och av samma skäl.

 18. Ann lh

  # 17 Lars M., tack. Att låta magkänslan läsa lite mellan raderna i de här sammanhangen brukar innebära att man landar med fötterna först.

 19. Ann lh

  # 14 Latoba, ja det är nödvändigt att lyfta fram hur enträget TCS kör påoberoende av vad vetenskapen har att säga.
  Och, när det gäller vetenskapen är tycker jag att M&D i sin petition på ett genialiskt sätt klär av hela hotarrörelsen endast med i grunden två odiskutabla grundläggande frågor dvs klimatmodellerna och SCC. Och detta på ett sätt som den mest envisa fysiklektor med lite meteorologi i bakficka borde kunna falla för.
  Idso’s genomgång är jättebra men mer traditionell.

 20. Ingemar Nordin

  Ann lh # 18,

  Tack för utmärkt och viktigt inlägg.

  Min ”magkänsla” brukar jag kalla för ”alarmklocka”. Den brukar slå till när jag läser en uppsats där jag misstänker att resonemanget, metoden eller vad det nu är, inte går ihop. Och att den tes som drivs är baserat på önsketänkande snarare än på fakta. Jag tror att denna ”alarmklocka” uppstått successivt genom att under hela mitt yrkesverksamma liv läst 100-tals, ja 1000-tals, artiklar, uppsatser och böcker. Man känner igen felen, och har lärt sig att även läsa det finstilta och det som utelämnas. ”Magkänslan” är inte känslomässigt baserad utan snarare på erfarenheten.

 21. Rolf Mellberg

  #10 Jonas

  Vad gäller asiatisk klimatvetenskap så dominerat nog Kina rejält.
  Man delar nog min åsikt, att lite kan väl CO2 värma men ännu syns inget farligt. De har nog order att ligga lågt med sina personliga åsikter, Xi jingpin m.fl. kan väl inte se det som något man vill hindra, det att västerlandet ägnar sig åt självskadebeteende?

 22. Mer om ”magkänsla”. I gymnasiets första klass hade vi en mattelärare som varken var god pedagog, sympatisk eller rolig. Men, varje lektion avslutade han på Catos den äldres vis, fast på bred skånska: ” Nu barn, när ni räknat färdigt, måste ni fråga er: Är svaret rimligt!!!”

  Det rådet har jag följt genom åren. Sällan är det till synes orimliga sanningen. Jämför med uttrycket: If it looks like a duck…

  Är det till exempel rimligt att ledande klimatalarmister verklig uppriktigt tror på CAGW, eller är det rimligare att klimatalarmismen för dem är ett instrument för att uppnå ett annat mål?

 23. Christian H

  Bra inlägg av #8, Roland Samuelsson. Man kan bara undra hur länge västvärldens ledare låter sig dåras av alarmistlägrets domedagsprofetior. Våra fossila utsläpp kan knappast påverka halten av CO2 mer än marginellt, då de är små jämfört med vad som släpps ut via jordskorpans sprickzooner. Media förtiger allt som inte ligger i linje med den rådande agendan. Jag vill här påminna om Kuwaitkriget 1990 då Saddam satte eld på landets oljekällor. Utsläppen av CO2 från dessa oljekällor uppgavs överstiga två års utsläpp från all jordens trafik och det borde i så fall avspegla sig i kraftigt ökande halt i atmosfären detta år. Jag har ännu inte sett några som helst uppgifter i media om att halten ökade märkbart. Har någon annan sett det? Nu har vi pga coronakrisen kraftigt minskat våra utsläpp av CO2, vilket också borde avspegla sig i lägre halt av ämnet i atmosfären. Även här saknas bekräftande mätdata. Därför blir min slutsats att hela spektaklet med koldioxidens fördärvlighet endast är ett gigantiskt bedrägeri av makthungriga politiska krafter.

 24. En annan jämförelse mellan modellberäkningar enligt IPCC i inlägget och temperaturserierna HadCRUT4.6, Cowtan & Way, NASA GISTEMP, NOAA GlobalTemp och BEST finns i Climate Lab Book. Den är uppdaterad till juli 2019.
  Modellerna anger beräknade globala temperaturökningen vid jordens yta medan mätseriernas temperaturområden varierar. Också vid denna jämförelse ligger modellerna något högt.
  https://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/

 25. Det fullständigt ångade ur öronen hos rockströmmarn när han fick se Kinas siffror på co2-utsläpp för 2019. Han skrev då i en artikel att Kina skulle läggas på en co2-skatt för att få sälja varor till västvärlden. Jag är helt övertygad om att det är deras (dom som har co2 som födokrok) intentioner framöver.

 26. Ann lh

  # 22 Lars Mellblom, Du undrar om alarmisternas alarmism är ett instrument för dem att nå ett annat mål.
  Världen fick intressanta svar på den frågan efter Climate Gate när ett stor del av mailen som skickats mellan figurerna i ”hockeyligan” kom ut. Det gällde att hålla sig kvar inom den politisk korrekta bubblan kosta vad det kosta vill när det gäller moral och vetenskaplig hederlighet. De personliga fördelarna med att tillhöra pk-bubblan är så stora att det krävs personligheter Naomi Seibt, Susanne Crockford, Peter Ridd med många, många fler av MSM gömda och glömda kämpar för att stå emot all skam man kan utsättas för utanför bubblan.
  Se vilken skillnad pk-världen behandlar Naomi Seibt och Greta Thunberg.
  Om det inte gäller personliga fördelar i nutid är det för den upplyste det politisk korrekta målet visionen om att få lyda under en global Rockefeller/FN-styrd ”Demokrati”.
  Hur många av alla alarmister som medvetet deltar i den kampen står skriver i stjärnorna.
  Sedan finns det väl en och annan ”nyttig idiot” här och var.

 27. Adepten

  #24 Lars-Eric Bjerke
  Tack för din länk som ledde mig vidare till denna länk https://e360.yale.edu/features/carl_zimmer_black_carbon_and_global_warming_worse_than_thought
  Det som står där är det bästa jag läst den senaste månaden och som sammanfaller med min idé på delorsaker som förändrar klimatet från tid till annan. Det handlar om det svarta kolets bidrag till den globala uppvärmningen. Det stärker min tes att kolet, veden och tjockoljan måste fasas ut och ersättas med modern kärnkraft typ (SMR).

 28. Thorleif

  Sotpartiklarna från diesel, tjockolja (fartyg t.ex) och kolkraftverk har väl minskat kraftigt tack vare nya metoder för filtrering och förbränning? Kan sotpartiklar som återvänt till havet och jorden på nytt t.ex via avdunstningseffekter återuppstå i luften? Nä!

 29. Anders Rasmusson

  #23 Christian H
  #8 Roland Salomonsson

  Under senare år har de fossila koldioxidutsläppen varit ca. 36 miljarder ton/år, 36*10^9 ton/år.

  Atmosfärens massa uppgår till 5,2*10^15 ton.

  Molvikterna för CO2 och luft är 44 och 29 kg/kmol respektive.

  Ökningen av koldioxidhalten i atmosfären beräknas därmed bli ca. 36/5,2/44*29 = 4,5 ppm/år.

  Om naturen (hav och land) också bidrar bör ökningen bli större än 4,5 ppm/år.

  Den uppmätta ökningen är endast ca. 2,5 ppm/år och därmed binder naturen ca. 2 ppm/år.

  Om de fossila utsläppen nu under några månader endast uppgår till 90 % av de normala och naturen fortsätter binda 2 ppm/år kommer ökningen i atmosfären bli 4,5*0,9 – 2 = 2 ppm/år (0,17 ppm/månad) istället för 2,5 (0,21 ppm/månad). Skillnaden blir svår att skilja från bruset under endast några månader.

  De av naturen orsakade sinusformiga årstidsvariationerna, är överlagrade på den ökande halten, se mätstationdata från exempelvis Mauna Loa.

  Om de fossila koldioxidutsläppen hålls på 16 miljarder ton/år, motsvarande 2 ppm/år till atmosfären, kommer halten i atmosfären initialt att kvarstå på nuvarande nivå, ca. 417 ppm.

  Om de fossila utsläppen plötsligt helt upphör kommer koldioxidhalten i atmosfären initialt att minska med 2 ppm/år. De sinusformiga årstidsvariationerna kommer fortsatt vara överlagrade på den minskande halten.

  https://www.worldometers.info/co2-emissions/co2-emissions-by-year/

  https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/mlo.html

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

 30. Bim

  Ett senkommet Tack Ann..
  Ett fenomenalt inlägg som får hela klimatpolitiken att kristallklart framstå som olaglig.
  Det är lögner staplade på varandra till en nästan ogenomtränglig soppa. Att internationella ”lagar”, CO2 Endangerment Finding , och liknande kan stiftas, eller näst intill, är väl olagligt bara det. Att skriva på idiotiska avtal är ju en sak, men när de upptäcks vara idiotiska så borde man ju bara strunta i dom. Vem skall straffa oss för det? Vi borde gå ur EU och därmed också förvandla FN till att vara det de en gång avsågs att vara. Ett mellanstatligt organ för att hålla världens länder borta från krig och orättvisor.
  Tack Ann Du är enastående på att koncentrera dig på själva kärnan i klimatproblemet, alltså klimatpolitiken som är det verkliga hotet. Ett i mina ögon rent kriminellt hotande som berövar människor deras försörjning genom skatter och skatt på skatterna i en ofantlig sörja. Medborgares pengar som försvinner ner i ett stort svart slukhål, och gör politiker stenrika.
  Jag hörde afrikaner som blev utsatta och bortförda från sina egna marker på grund av trädplantering på sina urgamla område säga, Vi är mycket räddare för klimatpolitiken än klimatet.
  Tack igen Ann och alla ni andra, för det enorma arbete ni utför genom bloggen KU .

 31. Christian H

  Tack för svar och länkar Anders Rasmusson. Av dessa framgår att det mänskliga bidraget till den ökade koldioxidhalten i atmosfären är litet. Hur mycket CO2 som läcker ut via skarvarna i kontinentalplattorna verkar vara okänt. Jag tvivlar dock på att oförändrade mänskliga utsläpp kommer att hålla halten av CO2 oförändrad, då vi ju inte vet hur stora de naturliga utsläppen är. När politiker påstår att de med olika desperata åtgärder kan minska utsläppen och rädda klimatet ser jag det mest som ett utslag av storhetsvansinne och populism.

 32. Lars Cornell

  #14 latoba ”Var det någon som såg Kampanjen mot klimatet i SVT i går kväll?”
  Det var ju ovanligt allsidigt. Märkligt att SVT sänder sån’t. Men programmet var långt och tråkigt så det är kanske inte många som orkar se.

 33. Anders Rasmusson

  #31 Christian H

  Även om naturens (hav och land) flöde av koldioxid till atmosfären är osäkra, delvis okända och mycket större än de fossila flödena så vet vi att flödena från atmosfären till naturen är än större. Detta eftersom mätningarna i atmosfären visar på 2,5 ppm/år ökad koldioxidhalt i stället för beräknade 4,5ppm/år från enbart de fossila flödena.

  Koldioxidflödet från atmosfären till naturen är netto 2 ppm/år.

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

 34. Rolf Mellberg

  #33 Anders

  Uppgiften att 2ppm bortforslas till naturen (främst till djuphaven antar jag) är intressant.
  Men är detta konsistent med Roy Spencer’s enkla modell som han presenterade i vintras? Den som bygger på att en tänkt CO2-puls bortforslas med 2.3 % per år (eller med ca 90 % på 100 är)
  Detta är i så fall dramatiskt inkonsistent med politikernas beslutesunderlag som har fått sig itutat att utsläppt CO2 stannar i atmosfären extremt länge, kanske tusen år.
  Vad i herrans na.n ska man tro???

 35. Anders Rasmusson

  #34 Rolf Mellberg

  Från det att mätningarna startade på Mauna Loa, kan det från mätningarna, tillsammans med fossila utsläppsflöden, beräknas att det varit ett ökande koldioxidflöde som netto överförts från atmosfären till naturen (land och hav). Roy Spencer har återkommande redovisat detta och estimerat koldioxidhalten i atmosfären med historiska utsläppsflöden som i framtiden ligger fast på 2018 års nivå, bl.a. i :
  http://www.drroyspencer.com/2019/04/a-simple-model-of-the-atmospheric-co2-budget/
  och i :
  Why the Current Economic Slowdown Won’t Show Up in the Atmospheric CO2 Record | Roy Spencer, PhD.

  Nu ligger koldioxidflödet, netto atmos till natur, på ca. 2 ppm/år. Frågan är hur länge trenden med ökande flöde till naturen håller i sig men i haven finns en stor buffert av kalcium- och magnesiumbikarbonat och -karbonat som agerar i systemet med koldioxiden. Detta system gör också att havens pH-värde, trots ökad koldioxidinlösning, endast har gått ner ca. 0,1 enheter från förindustriellt värde på strax över 8,2.

  Om vi nu helt plötsligt stoppar alla fossila koldioxidutsläpp kommer naturen att fortsätta ta nettoflödet 2 ppm/år från atmosfären. Vid nära förindustriell koldioxidhalt blir flödet mycket lågt och i själva verket hamnar vi efter mycket lång tid, på strax över förindustriell halt, ca. 280 ppm, i atmosfären på grund av all CO2 som ackumulerats i naturen.

  Om trenden håller i sig kan vi estimera hur lång tid det tar att komma halvvägs till förindustriell halt. Väl där vi kan ansätta ett nettoflöde till naturen om ca. 1 ppm/år.
  (417-280)/2 = 69 ppm ska bort från atmosfären, sätt netto naturflödet till 1,5 ppm/år som ett medelvärde och vi får 69/1,5 = 46 år.
  För att komma från denna nivå till halvvägs ner till förindustriell halt kommer ytterligare 46 år att passera, 69/2/((1+0,5)\2) = 46 år.

  Spencers princip är lika, att det är skillnaden i aktuell atmosfärshalt gentemot en förindustriell halt som bestämmer netto koldioxidflödet till naturen.

  Med vänlig hälsning
  Anders Rasmusson

 36. Ann lh

  # 34 o 35 Rolf M. och Anders R.
  Tack för frågor och svar!
  Mvh
  Ann lh

 37. Rolf Mellberg

  Även jag vill tacka för svaret och fälla kommentaren att Roys model verkar nästan vara för bra för att kunna vara sann. Det säger jag Utan att kunna peka på något fel.
  Den innebär ju att om vi (alarmistiskt) antar att senaste 30 årens uppvärmning ( om ca 0.4 grader C enligt UAH) varit helt styrd av den ökande halten CO2 så skulle fortsatta utsläpp på dagens nivå konvergera mot ca 0.5 ytterligare uppvärmning. Först efter flera hundra år kan man vänta att haven närmar sig mättning men den dagen börjar nog Milanklvics kyla märkas så smått som motvikt.